Ж. Жабаевтың 170 ж ылдығына оуай Өзі дара, сөзі дана, жыр Жамбыл!Pdf көрінісі
Дата11.01.2017
өлшемі379.73 Kb.
#1636

Ж.Жабаевтың  170 ж ылдығына  оуай

Өзі - дара,  сөзі - дана, жыр Жамбыл!

Қ азақты ң   қ а р а   өлеңін  кие  тұтқан, 

жүрегінің түбінен қ ай н ап  ш ы ққан асыл 

ж ы рлары м ен  қалы ң  ж үртш ы лы қгы ң 

м ахаббаты на 

бөленген 

Ж амбыл 

Ж абаевты ң туылғанына биыл  170 ж ы л . 

Х алық  поэзиясы ны ң  алыбы  атан ған 

Ж амбы лды ң 

есімі 

дүние 


жүзі 

х ал ы қгары н а  кеңінен  мәлім.  Ж амбыл 

медресе- мектептің есігін аш ы п, қолына 

қалам   үстап,  ж азу-  сызуды  білмесе  де, 

ж астай ы н ан   дом бы ра  тарты п,  ж ы р 

ж аттад ы ,  қ а з а қ   халқы ны ң  сөз  өнерін 

үйренді,  кейін  ақьіндыгымен елге  әйгілі 

ж ы рш ы  атанды.

К ертінді  ау ы л д ы қ   балалар  кітап х а- 

н асы  


М .Сүлейменов 

ат ы н д ағы  

Ж О ББМ  

к іт ап х ан аш ы сы м е н  

бірге 

ақьін   Ж .Ж аб аев ты ң   170  ж ы л д ы ғы н а о рай  

ә д е б и -т а н ы м д ы қ  

кеш

үйы м дасты рды .  О куш ы ларға ж үз ж ы л ж ы р л ап   өткен   Ж ам бы л  б аб ам ы зд ы ң  

өш пес м үрасы  - көркем  ш еж іре екенін 

түсіндіру  бүл  ш а р а н ы ң   м а қ с а т ы   еді. 

Д аң ғы л  ж ау ы н гер д ің  

іш індегі 

ең 


алыбы -а б ы з ж ы рау,  ж ауы н гер а қ ы н   - 

Ж амбыл.  XIX ғасы рда а н а  қүрсағы нан, 

XX  ғасы р д а  за м а н   қү р сағы н ан   д үние 

есігін  а ш қ а н .  Ж ам бы л  -  аш ы л м аған

сы р, 

қ а з а қ  п о эзи ясы н д ағы

қай та л а н б а с   т а н ғ а ж а й ы п   қүбылыс. 

Ж үз  ж а с қ а   д ей ін   сағы   сы н б аған   бүл 

ө м ірш ең   х а л ы қ   ж ы р ш ы сы  

қ а з а қ

қ о ғам ы н д а   е ш қ а ш а н   өш пейді.  Ш ара 

б ар ы сы н д а 

Қ орлан 


О м ар о вн а

оқуш ы л арға  ж ы р   алы бы   -  Ж ам бы л 

а қ ы н н ы ң  

өмірі 


м ен

ш ы ғарм аш ы лы ғы н   м еңгерте  оты ры п, 

Ж ам б ы лд ы ң  

а қ ы н д ы қ  

талан ты н

ш әк ір т   ж үрегін е  үялату  ар қы л ы   поэ- 

зи ян ы   сүюге,  оны   бағалай  білу  керек-

тігін  түсінді.  Кеш імізге  Өмен  Нүрсүлу, 

Б и ж а н   А йж ан,  О м ар о ва  Рахат,  И син 

Д ияс,  С айрам  Нүрдәулет, Ж ақ ан  Д ияс, 

Д осболова  А қзия,  А мангелді  Ж анель, 

А бдрахм анова  А яж ан,  Т үрм ағнбетова 

Х ад и ш а 

сы н д ы  

окуш ы лар 

ақ ы н  


а т ам ы зд ы ң   өлендерін  ж а т қ а   оқы п , 

көрерм ен н ің  ы қы ласы н а бөленді.  Сон- 

д а й -а қ , 

оқуш ы ларға 

сү р ақ гар  

қой ы лы п ,  балалар  с ү р а қ га р ға   ж а у а п  

беріп  қ а н а   қ о й м ай ,  өздеріне  к е р е к  

м әлім еттер 

ала 

білді. 


Қ ат ы сқ ан  

окуш ы ларға  кіш ігірім  сы йлы қгар  мен 

м ақ гау  қ а ға зд а р ы  табы сталды .

Іс -ш ар а 

¥лт 

кө ш б асш ы сы  Н .Н азар б аевты ң :  «Егер  біз  Ж ам бы л 

д ан алы ғы н   тәу  етіп,  үлылығын  үлағат 

түты п   ж а т с а қ ,  о н ы ң   б асты   себебі 

Ж амбы л а р м ан н ы ң  ад а м за т т ы қ  арм ан  

а ң сар ы м ен   үласы п  ж а т қ а н д ы ғы н д а . 

С он д ы қтан   д а   қ а з а қ т ы ң   Ж ам б ы лы н а 

ад а м за т т ы ң  Ж амбы лы   ретінде қүрм ет 

көрсетіп,  өлмес  рухы ны ң  алды н да  ба- 

сы м ы зды  

иеміз» 


д еген  

сөзім ен аяқталды .

Ә.О. Тулеубаева 

Кертівді ауылдық балалар 

кітапханасының штапханашысы

Каталог: files
files -> Оңтүстік Қазақстан облыстық «Отырар» ғылыми әмбебап кітапханасы
files -> Көркемсөз зергері
files -> Мұратбеков Сайын
files -> Литература по физико-математическим наукам
files -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет