Ж. Т. Садық С. Г. Смагулов 2015жжүктеу 457.89 Kb.
Pdf просмотр
Дата06.02.2017
өлшемі457.89 Kb.

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  КӨПСАЛАЛЫ ГУМАНИТАРЛЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

 

  КЕЛІСІЛДІ                                                                                                                                                                                              БЕКІТЕМІН 

ОӨЖ жөніндегі директордың орынбасары                                                                                                                                  КГТК директоры            

    _________ Ж.Т. Садық                                                                                                                                                _________ С.Г. Смагулов    

    «___»____________2015ж.                                                                                                                                        «___»____________2015ж. 

                                                                                       

 

Оқу жұмыс бағдарламасы 

 

 Пән «Информатика» 

Оқытушы: Ташибаева Раушан Бауржановна, Хабдолда Болат 

Тіркеу №530 «19» қараша  2009ж. Білім және Ғылым министрлігімен бекітілген 

Мамандықтар:  0103000  «Дене  тәрбиесі  және  спорт»,  0402000  «Дизайн»,  0411000  «Театралды-сәндік  өнер»,  0516000  «Қаржы», 

0201000 «Құқықтану», 041600 «Сәулет», 1304000 «Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтамасыздандыру» 

2015ж. оқу жоспарына негізіне сәйкес жасалған  

Оқу уақытының бөлінуі 

 

Курс 


Барлық 

сағатта


р 

Теориялық 

сабақтар 

Зертханалық 

сабақтар 

Тәжірибелік 

сабақтар 

Курстық жоба 

Бақылау 

жұмыстары 

Сынақ 

Емтихан 


1-сем 

2-сем 


1-сем 

2-сем 


1-сем 

2-сем 


1-сем 

2-сем 


1-сем 

2-сем 


1-сем 

2-сем  1-сем

  2-сем 

78 18 

20 


20 20 Бар 

Бар 


Бар 

 Бар 

 

  Оқу –жұмыс бағдарламасын қолдану  

 

Оқу жылы Топтар 

2015-2016ж.ж. 

1К-1к 

 

1К-2К  

 

  

Кафедра  отырысында кабылданды 

Хаттама № _______”_____”_________2015ж. 

Кафедра меңгерушісі_____________Т.И.Зыль  

Мазмұны  

1.

 Түсіндірме жазба                                                                                                 4 

2.

 Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі                                                                 5 

3.

 Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары                                                    5 

3.1 Пәннің тақырыптық жоспары                                                                           5 

3.2 Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасының мазмұны                                             8 

4. Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау                                                 12 

5. Әдебиеттер және оқу құралдар тізімі                                                               17 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 1. Түсіндірме жазба 

Осы жұмыс оқу бағдарламасы  «Орта білім. Техникалық және кәсіптік білім. Негізгі ережелері» мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру жоспарына негізделіп әзірленген. 

Жалпы көлемі -78 сағат, оның ішінде: теориялық сабақ - 48, зертханалық -тәжірибелік сабақ - 30. 

Информатиканың басқа техникалық пәндерден түптік өзгешелігі, онын пән ретінде қарқынды өзгеруінде. Сондықтан 

бүл 

техниканы нәтижелі пайдаға асыру үшін мамандардан жоғары білім деңгейі мен тәжірибелік іскерлікті талап етеді. "Информатика"  курсын  оқытудың  негізгі  мақсаты  дербес  компьютердің,  ақпараттық  жүйелердің,  электрондық 

коммуникациялардың  құралдары  мен  мүмкіндіктерімен  іс  жүзінде  таныстыру.  Білім  алушыларды  оқу  үрдісінде  компьютерлік 

технологиялар  көмегімен  ақпаратты  қайта  ендеу,  беру,  жеткізу  дағдыларын  кәсіби  кызметінде  сапалы,  ұтымды  пайдалануға 

үйрету. 


Студенттер    үшін  курстың  негізгі  міндеті  дербес  компьютерде  тәжірибелік  жұмыс  істеу  техникасын,  кәсіби  бағдарлама 

пакеттерімен жұмыс істеуді және дербес компьютерде есеп шығару технологиясын меңгеру. 

"Информатика"  курсын  оқытуда  проблемалық,  дамытушылық,  дифференциалдық  және  ұжымдық  оқыту  технологиясы 

қолданылады.  Сонымен  қатар  ақпаратты-коммукникативтік,  ойындық,  жобалық  және  ізденушілік,  жеке  тұлғаға  бағытталған 

болады. 

Негізгі  сабақтың  ұйымдастыру  түрі  зертханалық  және  тәжірибелік  сабақ  түрінде  өтіледі.  Информатика  пәнін  оқытуда 

математика, физика және басқа пәндермен пән аралық байланыста жүргізу ұсынылады. 

Сонымен бірге  студенттер ортақ нәтижеге жету үшін, топтағы көзқарастары әртүрлі адамдармен этикет нормаларына сәйкес 

ынтымақтастық байланыс орната білуі тиіс. 

Аралық бақылау кезеңдерінде студенттердің өз бетінше ізденуіне тест тапсырмалары, сұрақтар және жаттығулар берілген. 

Бұл   жұмыс оқу бағдарламасын жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының   Мемлекеттік   жалпыға   бірдей   техникалық   

және      кәсіптік  арнайы  білім  беру  мамандықтары  бойынша  өткізу  қаралған:  бақылау  жұмыстары  –  2;  сынақ  –  1,  емтихан  -1. 

Бақылау жұмыстары жазбаша түрде бірінші және екінші семестрде өткізіледі. Бақылау жұмыстары тест сұрақтарымен берілген 5 

нұсқадан, әр нұсқа 30 сұрақтан тұрады. Сынақ материалдары жазбаша түрде билет сұрақтарымен қабылданады, сынақ сұрақтары  

4 нұсқадан тұрады, әр нұсқада 30 сұрақтан берілген. Емтихан тест сұрақтарымен қабылданады. 

 

  

 2. Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 

Стандартта және білім бағдарламасында жоспарланған оқу 

нәтижесі 

Оқу-жұмыс бағдарламасында жоспарланған оқу нәтижесі 

Білім алушылар келесі құзыреттіліктерге ие болулары керек: 

 

Базалық: 

БҚ 1.1. Ақпарат және ақпараттық үрдістер. Компьютерлік 

вирустар. Компьютерлік вирустардан қорғанудың негізі әдісі. 

Архивациялық бағдарлама. 

БҚ  1.2      Архивтік  файл,  архиваторлық  бағдарламаның 

қолданылуы.  Жұмыс  үстелі  операциялық  жүйесі.  Windows. 

Негізгі ұғымдары.  

 

 

 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар:  

Біледі: 

Ақпарат 


ұғымы 

және 


ақпарат 

түрлері. Ақпараттың өлшем бірліктері. Дербес  компьютер 

құрылғылары. 

Комьютердің 

негізгі 

құрылғыларының 

тағайындалуы.  

Меңгерді:  

Windows  XP  жүйесін  орната  білу.  Файлдар  мен  бумалар  кұру. 

Дискіні  форматтау.  Қосалқы  кұрылғыларды  қосу.  Файлдарды 

архивтеу  және  архивтен  шығару.  Мәтіндік  ақпаратты  өндеу. 

Суреттерді,  формулаларды,  таблицаларды,  графиктерді  кою 

және 


баспаға 

шығару.  Дағдысы: 

Ақпаратты 

 

 

  

 

редактрлеуді қабылдау 

тәсілі. 


Компьютерлік 

презентацияны 

кұру 

технологиясы.   

 

 

 

 

 

 Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

3.1 Тақырыптық жоспар 

 

№ 

Бөлімдер мен тақырыптар атауы 

Күндізгі оқу уақытынын 

саны 

Орта 

буын 

маманы 

Жоғар

ы 

деңгей 

Жоспарла

нған 

деңгей 

 

Бөлім №1  Ақпарат үрдістері  

 Тақырып№1.1  Информатика пәні және міндеттері. Ақпараттың анықтамасы 

  

Тақырып№1.2  Қоғамдағы акпараттық үрдістер  

 Тақырып№1.3 Ақпарат және басқару ұғымдары 

 

  

Бөлім №2   Дербес компьютердің құрылғысы.  

 Тақырып№2.1  Базалық  ақпараттық  конфигурациясы.  Жүйелік  блоктың  ішкі 

кұрылғылары 

 

 

Зертханалық – тәжірибелік сабақ №1. Тақырып№2.2 ДК-дің перифериялық 

құрылғылары 

 

  

Бөлім №3  WINDOWS XP  

 Тақырып№3.1  WINDOWS-тың  негізгі  нысаналары  мен  оның      басқару 

жолдары.  WINDOWS-тың  файлдары  мен  бумалары.  Файлдық  кұрылым 

амалдары 

  

Тақырып№3.2  WINDOWS -тың басқаруын орнату  

 

Зертханалық  –  тәжірибелік  сабақ  №2.  Тақырып№3.3  WINDOWS  -тың 

стандартты қосымшасы 

 

  

Бөлім №4  Microsoft Word 2007 -мәтіндік процессоры. 

12 

 

 Тақырып№4.1 Microsoft Word — мәтіндік процессоры туралы   жалпы түсінік 

  

10 


Зертханалық  –  тәжірибелік  сабақ  №3.  Тақырып№4.2  Microsoft  Word  -  та 

құжаттарды кұру және форматтау 

 

 11 

Тақырып№4.3  Microsoft  Word  —  мәтіндік  процессорының  графикалық 

 

  

мүмкіндіктері 12 

Зертханалық  –  тәжірибелік  сабақ  №4.  Тақырып№4.4  Графикалық 

нысаналарды редакциялау және құру 

 

 13 

Зертханалық  –  тәжірибелік  сабақ  №5.  Тақырып№4.5  Кестемен  жұмыс, 

формула енгізу. Диаграмма кұру 

 

  

Бөлім №5 MS Excel 2007 -электрондық кестесі 

12 

 

 

14 Тақырып№5.1 MS Excel - электрондық кесте туралы жалпы түсінік 

  

15 


Зертханалық  –  тәжірибелік  сабақ  №6.  Тақырып№5.2  Электрондық  кесте 

құру 


 

 16 

Тақырып№5.3 Электрондық кестені есептеулерге қолдану 

 

 17 

Зертханалық – тәжірибелік сабақ №7. Тақырып№5.4 Электрондық кестедегі 

формулалар. Функцияларды қолдану 

 

 18 

Тақырып№5.5 Графика мен диаграмма түрғызу 

 

  

Бөлім №6 СУБД Microsoft Access 2007 

10 

 

 

19 Тақырып№6.1 Мәліметтер базасы туралы негізгі түсінік 

  

20 


Зертханалық  –  тәжірибелік  сабақ  №8.  Тақырып№6.2  МҚБЖ  Access  -

мәліметтер базасын құру 

 

 21 

Тақырып№6.3 МҚБЖ Access - те мәліметтерді басқару және орналастыру 

 

 22 

Зертханалық  –  тәжірибелік  сабақ  №9.  Тақырып№6.4  МҚБЖ  Access  -  те 

мәліметтердің бейнеленуі 

 

  

Бөлім №7 Power Point презентациясы  

 

23 Тақырып№7.1 PowerPoint туралы негізгі түсінік 

  

24 


Зертханалық – тәжірибелік сабақ №10. Тақырып№7.2 Power Point көмегімен 

презентациялау 

 

  

Бөлім №8 Компьютерлік графика. 

10 

 

 

25 Тақырып№8.1  Графикалық редакторлардың түрлері 

  

26 


Тақырып№8.2  Графикалық    редактордың  негізгі  мүмкіндіктері  мен 

қолданылуы 

 

 27 

Зертханалық  –  тәжірибелік  сабақ  №11.  Тақырып№8.3  Суреттерді  орнату   

мен редакциялау 

 

 28 

Зертханалық  –  тәжірибелік  сабақ  №12.  Тақырып№8.4  Графиктік 

  

 

нысаналарды құралдар мен фильтрді қолдану арқылы тұрғызу 29 

Зертханалық  –  тәжірибелік  сабақ  №13.  Тақырып№8.5  Растірлік  (BMP, 

JPEG, GIF), вектролық (АІ, CDR) форматтарды қолдану 

 

  

Бөлім №9 Компьютерлік желілер. Интернет 

12 

 

 

30 Тақырып№9.1 Internet желісінің тағайындалуы, сипаттамасы, құрылымы және 

кұрамы 


 

 31 

Зертханалық  –  тәжірибелік  сабақ  №14.  Тақырып№9.2    Internet  желісінде 

колданушының жұмысын ұйымдастыру 

 

 32 

Тақырып№9.3 HTML-де кұжат дайындау 

 

 33 

Тақырып№9.4 Фреймдерді пайдалану және Web беттеріндегі графиктер 

 

 34 

Зертханалық  –  тәжірибелік  сабақ  №15.  Тақырып№9.5  HTML  -  де  беттерді 

кұру және безендіру 

 

  

Барлық сабақтың саны 

78 

 

 

  

3.2 Пәннің негізгі мазмұны 

Бөлім №1  Ақпараттық процесс 

Тақырып  №1.1.  Информатика  пәні  және  міндеттемелері.  Ақпараттың  анықтамасы.  Информатика  -  бүл  адамның  іс-

әрекет  ету  аумағы.  Информатиканың  міндеттері:  1)ақпараттық  процестерді  зерттеу;  2)ақпараттық  үрдістерді  зерттеу  негізінде 

алынған ақпараттық техниканы дайындау және ақпаратты өңдейтін заманауи технологияны   жасау; 3)қоғамдық өмірдің барлық 

саласында  компьютерлік  техника  мен  технологияларды  тиімді  пайдалануды  құру  мен  камтамасыздандырудьщ  ғылыми  және 

инжинерлік шешімдері. 

Ақпараттың  көптүрлігі:  суреттер,  мәтін,  дыбыс  және  т.б..  Ақпаратты  өндеудің  әдістері:  ақпаратты  танып  білу,  сақтау 

ақпаратты беру. Ақпаратты кодтау. 

 

Тақырып  №1.2  Қоғамдағы  ақпараттық  үрдіс.  Ақпараттық  үрдістердің  мәні  туралы  түсінік  алу:  1)ақпаратты  жүйелердің 

негізгі элементтерінің құрылымы мен пайдаланылуы; 2)түрлі жүйелердің құрылымы мен жұмысының ақпараттық принциптерінің 

жалпылығы; 3)ақпараттық өлшем бірлігі мен ақпаратты өлшеу тәсілдері (бит, байт, килобайт т.с.с). 

 

Бөлім №2 Дербес компьютердін құрылғысы (ДК) 


 Тақырып №2.1 Базалық ақпараттық конфигурациясы. Жүйелік блоктың ішкі күрылғылары. ДК-дің негізгі блоктары, 

жүйелік блок, микропроцессор, жады, енгізу-шығару порттары, графиктік адаптер, монитор, дискіжетектер, модем, желілік карта 

т.с.с. 


Зертханалық  тәжірибелік  сабақ  №1.  Тақырып  №2.2.  ДК-дің  перифериялық  құрылғылары.  Дербес  компьютердің 

қосымша  құрылғыларының  атұаратын  қызметтері  мен  жұмыс  принтиптері.  Перефериялық  құрылғыларды  компьютерге  қосу 

жолдарын орындау. 

 

Бөлім №3 Windows XP Тақырып  №3.1  WINDOWS-тың  негізгі  нысаналары  мен  оның      басқару      жолдары.  WINDOWS-тың  файлдары  мен 

бумалары.  Файлдық  құрылым  амалдары.  ОЖ  Windows  XP  -  дің  негізгі  түсініктері.  Құрамы,  интерфейсі,  бүйрықтары. 

Операциялық  жүйенің  утилиттері.  Басқарудың  негізгі  нысаналары  мен  амалдары.  Терезелер.  Файлдар  мен  бумалар.  Файлдык 

кұрылыммен жасалатын амалдар. 

Тақырып  №3.2  WINDOWS  -тың  басқаруын  орнату.  Windows  ХР-ді  тың  басқаруын  орнату.  Графикалық,  мәтіндік, 

музыкалық т.б. редакторлары. Зертханалық-тәжірибелік  сабақ  №2.  Тақырып  №3.3  WINDOWS  -  тың  стандартты  косымшалары.  Стандартты 

қосымшаларын іске қосу. 

 

Бөлім №4  Microsoft Word 2007 мәтіндік процессор. 

Тақырып №4.1 Microsoft Word — мәтіндік редакторы туралы   жалпы түсінік.  Word    мәтіндік редакторы туралы және 

оның  мүмкіндіктері.  Word  терезесі.  Саймандар  тақтасы,      мәзір  атауы  және      батырмасы  тізім  түрінде    -  қалқымалы  атау 

белгішелері.    Қалып күй жолы. Құжатты ашу. Құжаттарды құру және сақтау. Құжаттарды автоматты түрде сақтау. 

Зертханалық-тәжірибелік сабақ №3. Тақырып №4.2 Microsoft Word-та құжаттарды құру және  форматтау. Қаріптерді 

қолдану,  абзацты  форматтау  тәсілдері.Саймандар  тақтасы  күралдары  «Форматтау».  Көлденең  сызғышпен  пайдалану.  Word  Art   

мәтіндерімен жұмыс істеу тәсілдері. Формула редакторын іске қосу. Формуланы редакциялау. 

 

Тақырып  №4.3  Microsoft  Word  -  мәтіндік  редакторының      графикалық  мүмкіндіктері.  Суреттерді  кірістіру. 

Автофигуралармен жұмыс  және обьектілерді қолданып орнату жұмыстары  

Зертханалық-тәжірибелік  сабақ  №4.  Тақырып  №4.4  Графикалық  нысаналарды  редакциялау  және  құру.  Графикалық 

редакторда жұмыс істеу әдістері. Құжат беттеріне әртүрлі графикалық жұмыстарды атқару негіздері.  

Зертханалық-тәжірибелік  сабақ  №5.  Тақырып  №4.5  Кестемен  жұмыс,  формула  енгізу.  Диаграмма  кұру.  Редакторда 

кестелермен жұмыс атқару, түрлі формулалармен есептер шығару, соған байланысты диаграмма тұрғызу жұмыстары. 

 


 

10 


Бөлім №5  Microsoft Excel 2007 электрондық таблицасы 

Тақырып №5.1 MS Excel - электрондық кесте туралы жалпы түсінік. Бағдарламаны іске қосу, мәзірмен жұмыс. Жұмыс 

кітапшасы, парақ, блок, баған, жол. Ұяшық мазмұны, сан және формула енгізу. Жол биіктігі мен бағандар енінің өзгеруі. Зертханалық-тәжірибелік  сабақ №6. Тақырып №5.2 Электрондық  кесте кұру.  Құжатты редакциялау.  Сандар  форматы, 

ақпаратты қорғау, баспаға шығару.   Тақырып  №5.3  Электрондық  кестені  есептеулерге  қолдану.  Накты,  салыстырмалы,  аралас,  блоктар  мен  ұяшықтардың 

мекен-жайы.  Парақ  безендірілуі  функция  мысалы  ретінде  у=к*(х

2

-l)  /  (х2

+1)  барлық  х  {-2,2}  интервалда  0,2  қадам  мен  к=  10 

болғанда. 

  Зертханалық-тәжірибелік  сабақ  №7.  Тақырып  №5.4  Электрондық  кестедегі  формулалар.  Функцияларды  қолдану. 

Формула енгізу жолы, оларды өзгерту мүмкіншіліктері және функция мастері көмегімен формулаларды енгізу.   Тақырып  №5.5  Графика  мен  диаграмма  тұрғызу.  Диаграммалар.  Диаграммалар  шебері.Диаграммаларды  құрастыру  және 

редакциялау. Диаграмаларды баспаға шығаруға дайындау.   Бөлім №6  МҚБЖ Microsoft Access 2007 

 

Тақырып  №6.1  Мәліметтер  базасы  туралы  негізгі  түсінік.  Мәліметтер  үлгілерінің  түрлері.  Реляциалық,  иерархиалық, 

желілік мәліметтер базасы.  

Зертханалық-тәжірибелік  сабақ  №8.  Тақырып  №6.2.  МҚБЖ  Access  —  мәліметтер  базасын  құру.  Мәліметтер  базасын 

жобалау. Мәліметтер базасының дайындаудың құрылымы. Конструктор режимінде кестемен жұмыс.  

Тақырып №6.3 МҚБЖ Access - те мәліметтерді баскару және орналастыру. Оқыту базасымен жұмыс. Кестелер арасында 

байланыс кұру. Таңдау шарты арқылы сұраныстар күру.  

Зертханалық-тәжірибелік  сабақ  №9.  Тақырып  №6.4  МҚБЖ  Access  -  те  мәліметтердің  бейнеленуі.  Белгілі  бір  сала 

бойынша мәліметтер базасын құру және кестелермен жұмыс атқару ерекшеліктері. 

 

Бөлім №7    Power Point презентациясы 

 

Тақырып  №7.1  Power  Point  туралы  негізгі  түсінік.      Power  Point-ң  сыртқы  көрінісі.  Power  Point  көмегімен  презентация 

көрінісі. Қарап шығу режимі.  

Зертханалық-тәжірибелік  сабақ  №10  Тақырып  №7.2  Power  Point  кемегімен  презентациялау.  Слайд  құру  жолдары  мен 

анимация мүмкіншіліктері, безендіру жолдары. 

 

Бөлім №8    Компьютерлік графика. 

 

Тақырып  №8.1  Графикалық  редакторлардың  түрлері.  Графикалық  деректердің  негізгі  көрінісі.  Графикалық  ақпараттың 

нүктелік, векторлық және фрактальды керінісі. Графикалық редактордың түрлері.  

11 


 

Тақырып №8.2 Графикалық   редактордың   негізгі мүмкіндіктері мен қолданылуы. Paint графикалық редакторы оның 

мүмкіндіктері.  Саймандар,  геометриялық  фигуралар,  кұйма,  маштабтау.  Мәтін  енгізу,  көрініспен  жұмыс.  Бірнеше  мәтінмен 

жұмыс.  Corel  Draw  графикалық  редакторы  және  оның  мүмкіндіктері.  Саймандармен  жұмыс,  геометриялық  фигуралар,  құйма, 

масштабтау. Мәтін енгізу, көрініспен жұмыс. Photoshop графикалық редакторы және оның мүмкіндіктері. Қабатпен жұмыс және 

арнайы эффекттерді қолдану. Auto Cad графикалық редакторы және оның мүмкіндіктері. Сызбаларды автоматты түрде жобалау. 

Electronics Workbench графикалық редакторы. Тағайындалуы, мүмкіндігі. Электрондық схеманың модельдеу, виртуалды өлшеу 

кұралдармен  зерттеу.  Модельдеу  нәтижелерін  баспаға  шығару,  сонымен  қатар  басқа  бағдарламаларға  импорттау.  (Графикалық 

редакторлар оқу орнының кәсіби білік деңгейіне байланысты таңдалады). 

  Зертханалық-тәжірибелік  сабақ  №11.  Тақырып  №8.3  Суреттердің  орнату  мен  редакциялау.  Сурет  салуға  арналған 

құралдар панелдерінің атұаратын қызметтері мен олармен жұмыс атқару негіздері.   Зертханалық-тәжірибелік сабақ №12. Тақырып №8.4 Графиктік нысаналарды кұралдар мен фильтрді қолдану арқылы 

тұрғызу. Графикалық бағдарламалар көмегімен нысаналарды тұрғызу жолдары және фильтрдің атқаратын қызметі. 

  Зертханалық-тәжірибелік  сабақ  №13.  Тақырып  №8.5  Растрлік  (  BMP,  JPEG,  GIF),  вектролық  (АІ,  CDR) 

форматтауларды  қолдану.  Аталған  форматтардың  бір-бірінен  айырмашылықтарын  талқылап,  олармен  жұмыс  атқару, 

ерекшеліктерін ажырата білу. Бөлім №9 Компьютерлік желі, Интернет 

Тақырып  №  9.1  Компьютерлік  желілері  туралы  түсінік,  оның  тағайындалуы.  Компьютерлік  желілердің 

классификациясы.  Жергілікті  және  жалпы  желінің  шығу  тарихы.  Желілерді  құру  әдістері,  үйымдасытыру  жұмыстары.  (LAN) 

жергілікті желісін бағдарламалық қамтамасыздандыру.    

Зертханалық – тәжірибелік сабақ №14. Тақырып № 9.2 Интернет желісінде қолданушының жұмысын ұйымдастыру. 

Қолдануының жұмыс аймағын ұйымдастыру тәсілдері мен арнайы құрылғылардың бар болу негіздері. 

  

Тақырып  №  9.3  HTML  құжатының  құрылуы.  HTML  гипермәтіндік  белгілеу  тілінің  негізгі  түсінігі.  HTML  кұжатының 

құрылымы. HTML құжатын құру. HTML-дің негізгі тегтері. Тақырып № 9.4 

WEB  -  беттеріндегі  фреймдер  мен  графиканы  қолдану.  HTML  -  дегі  фреймдерді  құжатта  бірнеше 

белімде көрсету, салынған және тәуелсіз терезелер түрінде болуы мүмкін. Зертханалық – тәжірибелік сабақ №15. Тақырып № 9.5 HTML беттерін құру және безендіру. HTML теггері мен жұмыс.  

 

 

4. Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау. 

 

 

12 


Пәндік  оқытудың  жоспарланған  бақылау  сұрақтары  4  нұсқадан  тұрады,  әр  нұсқа  30  сұрақтан  құрылған.  Міндетті 

бақылау жұмыстары жазбаша түрде бірінші және екінші семестрде жүргізіледі. 

1.

 ДК-дің перифериялық құрылғыларын аташығыңыз? 

2.

 WINDOWS - тың стандартты қосымшасы дегеніміз не? 

3.

 Microsoft Word — та құжаттарды құру және форматтау қандай жолдармен жүзеге асады? 

4.

 Графикалық нысаналарды редакциялау және құру тәсілдері? 

5.

 Кестемен жұмыс, формула енгізу. Диаграмма құру негіздері дегеніміз не?  

6.

 Электрондық кесте құру қандай жолдармен жүзеге асады? 

7.

 Электрондык кестедегі формулалар. Функцияларды колдану енгізі жолдарын атап шығыңыз? 

8.

 МҚБЖ Access - мәліметтер базасын кұру қандай мәліметтер базасына жатады?  

9.

 МҚБЖ Access - те мәліметтердің бейнеленуі қандай тәсілдермен жүзеге асады? 

10.


 

Power Point кемегімен презентациялау дегеніміз не? 

11.

 

Суреттерді   орнату   мен редакциялау тәсілдері? 12.

 

Графиктік нысаналарды күралдар мен фильтрді қолдану арқылы түрғызу жолдарын атап шығыңыз? 13.

 

Растірлік ( BMP, JPEG, GIF), вектролық (АІ, CDR) форматтарды қолдану қандай жолдармен жүзеге асады? 14.

 

Internet желісінде қолданушының жұмысын ұйымдастыру дегеніміз не?  15.

 

HTML - де беттерді кұру және безендіру қандай жолдармен жүзеге асады? 16.

 

Графикалық нысаналарды редакцялау және құру қандау жолдармен жүзеге асады? 17.

 

Қандай антивирусты программаларды білесіздер? 18.

 

ЭЕМ бағдарламалары неше топқа бөлінеді? 19.

 

Утилиттер дегеніміз не? 20.

 

Microsoft Office бағдарламаларын атап шығыңыз? 21.

 

 Жүелі блок құрылғысы қандай құралдардан тұрады? 22.

 

 Excel бағдарламасында функцияларды қою жолдарын таңыз? 23.

 

Тексттік редактордың форматтау және стандартты құралдарын атаңыз? 24.

 

 Excel бағдарламасында диаграммаларыы құру. Диаграмма элементтері. 25.

 

Мәліметтер қорында сұраныстарды қалай құруға болады? 26.

 

Реляциялық база дегеніміз не? 27.

 

Дербес компьютердің негізгі және қосымша құрылғыларын атаңыз? 28.

 

Internet-тің негізгі құрылымын түсіңдіріңіз? 29.

 

Access –те кестелер арасындағы байланыс қалай орындалады?  

13 


30.

 

Excel-де макросты  не үшін қолданылады?  

Тәжірибелік сабақтарға арналған тесттік формадағы тапсырмалар. 

І – нұсқа 

1) Компьютердің негізгі құрылғысын атаңыз? 

 А) Принтер  

 Б) Процессор  

 С) Дискет  

 Д) Көрсеткіш  

 Е) Диск 2) Информатика  дегеніміз (толық анықтамасын келтіріңіз): 

А) информацияны зерттейтін пөн 

Б) есептеу техникасының тарихи мен дамуы жайлы ғылым 

С) информацияны сақтау тәсілдері мен әдістерін зерттейтін ғылыми пән 

Д) ЭЕМ арқылы информацияны жинау, сақтау, жеткізу және оны пайдалану заңдылықтары мен тәсілдерін  зерттейтін ғылыми 

пән 


Е) ғылымның информация туралы саласы 

3) Қосымша сандық пернетақта төменгі пернемен қосылады: 

А) NumLock 

Б) PauseBreak 

С) CapsLock 

Д) PrintScreen 

Е) ScrollLock 4) Операциялық жүйелерге мыналар жатады: 

А) Norton Commander әртүрлі нұсқалар 

Б) Norton Navigator 

С) Windows 3.11 

Д) MS DOS (3.0, 5.0, 6.0, 6.22, 7.0) 

Е) Widows 3.1 5) Компьютер іске қосылғанда мәліметтерді уақытша сақтайтын жады: 

 

14 


А) ұзақ мерзімді жад 

Б) дисковод. 

С) тұрақты есте сақтау құрылғысы. 

Д) иілгіш диск. 

Е) жедел жад. 

6) Windows жүйесінің негізгі элементін ата: 

А) Блокнот 

Б) Менің компьютерім 

С) Калькулятор 

Д) Сағат 

Е) Картотека 7) Бір байтта неше бит бар? 

А) 16 


Б) 24 

С) 8 


Д) 1024 

Е) 10 Бит 8) Мәтінді түгел ерекшілеу үшін мынадай әрекеттерді орындау қажет: 

А) сервис-Выделить все 

Б) вид-Выделить все 

С) файл-Выделить все 

Д) формат-Выделить все 

Е)  правка-Выделить все 9) Word редакторында жаңа құжат құру үшін: 

А) файл менюінен Ашу командасын таңдау қажет 

Б) файл менюінен Құру командасын  таңдау қажет 

С) саймандар тақтасындағы Кірістіру белгішесін шерту қажет 

Д) пішім менюінен Абзац командасын таңдау қажет 

Е) файл менюінен Баспа командасын таңдау қажет 10) Word редакторында парақтың ені биіктігінен үлкен болса, онда ол қалай аталады? 

А) кәдімгі  

15 


Б) альбом 

С) пішімделген 

Д) кітап 

Е) екі еселінген 11) Excel-де ерекшеленген ұяшықтардың мазмұнын тышқанның көмегімен жаңа орынға қалай көшіруге болады: 

А) тышқанды ерекшеленген блоктың шекарасына қойып, Сtrl пернесін басып келксі орынға тасымалдау керек 

Б) тышқанды ерекшеленген блоктың шекарасына қойып, келксі орынға A)тасымалдау керек 

С) тышқанды ерекшеленген блоктың шекарасына қойып, Сtrl және Shift A)пернесін басып келксі орынға тасымалдау керек 

Д) формат – столбец – ширина 

Е) тышқанды ерекшеленген блоктың шекарасына қойып, Shift пернесін басып келксі орынға тасымалдау керек 12) Цифрлық ақпараттарды сигналдарға түрлендіруге және телефондық каналдар бойымен беруге арналған құрылғы 

қалай аталады? 

А) телефон 

Б) компьютер 

С) модем 

Д) телетайп 

Е) антена 13) ЭЕМ бақдарламаларын атап шығыңыз: 

А) қолданбалы, тексттік редактор, электронды кесте редакторы 

Б) қолданбалы, сервистік, жүйелік, бағдарламалық жабдық 

С) бағдарламалық жабдық, қолданбалы, утилиттер  

Д) қолданбалы, сервистік, талданбалы жабдық 

Е) дұрыс жауап жоқ 14)ACCESS.Деректер қоры объектілері неше: 

А) жеті 


Б) алты 

С) бес 


Д) сегіз 

Е) үш 


15) Отчеттың, сұратудың (запрос), кестенің макетін өзгертуге қай режим мүмкіндік береді? 

А) HELP режимі  

16 


Б) конструктор режимі 

С) фильтрлеу режимі 

Д) шебер режимі 

Е) автофильтр 16) Жұмыс үстелінде бума құру 

А) жүйлік меню (Системное меню)-Бума (папка) құру командалары арқылы іске асады 

Б) іске қосу (Пуск)-Программалар-Бума (папка) құру командалары арқылы іске асады 

С) жанама (Контексное) меню-Құру (Создать)- Бума (папка) құру командалары арқылы іске асады 

Д) файл-Құру (Создать)- Бума (папка) құру командалары арқылы іске асады 

Е) жанама (Контексное) меню-Құру (Создать)-Жарлық  командалары арқылы іске асады 17) Windows. Терезені жабу үшін қандай пернелер (клавиштер) комбинациясын басу керек? 

А) Alt+F5 

Б) Alt+F2 

С) Alt+F4 

Д) Alt+F1 

Е) Alt+F3 18) Браузер дегеніміз не: 

А) интернетке кіру бағдарламалары 

Б) тексттік редактор 

С) электронды кесте бағдарламасы 

Д) мәліметтер базасы 

Е) макеттермен жұмыс атқарады 19) Windows-бұл: 

А) бумаларды және файлдарды басқару программалары 

Б) қызметтік командаларды сақтау үшін жады аймағы 

С) графикті интерфейсті көп есепті операциялық жүйе 

Д) қолданбалы прогамма 

Е) супер-ЭЕМ үшін арналған ОЖ 20) MS WORD Формула редакторы қалай қосылады? 

А) вставка-Объект-MS Equation 

Б) таблица-Выровнять высату строк- MS Equation 


 

17 


С) таблица-Выровнять ширину столбцов 

Д) таблица- MS Equation 

Е) таблица-Добавить ячейки-MS Equation 

21) EXCEL. Ұяшық ішінде болмайтын мәліметтер түрі: 

А) мәтіндік 

Б) сандық 

С) адрес (Сілтеме) 

Д) формула 

Е) диаграмма 22) EXCEL-де едұрыс енгізілген формуланы көрсет  

А) F1+А2 

Б) $A1*F3 

С) = A1*E2/12 

Д) E2/12*A1 

Е) =100%= 23) EXCEL.А1 ұяшығында 9 саны, ал В1 ұяшығында 2 саны жазылған болсын. Егер С1 ұяшығында = А1+В1 формуласы 

жазылған болса, оның мәні нешеге тең болады? 

А) 4,5 


Б) 18 

С) 14 


Д) 11 

Е) 81 


24) Word редакторында құжаттағы мәтіннің  бағандар санын өзгерту үшін таңдалатын командалар: 

А)кесте-Кірістіру-Кесте 

Б) кірістіру-Бағандар 

С)түзету-Бағандар (Колонкалар) 

Д) кесте-Кірістіру-Кесте қосу 

Е)  пішім-Бағандар 

 

25) Excel-дегі «минимальді мәнді» есептейтін функция: 

А) МИНА 


 

18 


Б) МИН 

С) ЗНАЧМИН 

Д) МИНЗНАЧ 

Е) МАКС 


26)  Процессор дегеніміз қандай құрылғы: 

А) жедел жады 

Б) тұрақты жады 

С) компьютердің миы 

Д) компьютердің қосымша құрылғысы 

Е) видеокарта 27) Қосымша терезесінің негізгі басқару элементтері: 

А) пішімдеу панелі және жұмыс аймағы 

Б) жұмыс аймағы және айналу жолағы 

С) мазмұндар қатары және айналу жолағы 

Д) тақырып қатары навигация панелі 

Е) меню қатары, саймандар панелі, жұмыс аймағы және қалып-күй қатары 28) Word. Ағымдағы жолдың соңына жылдам жылжу пернесі: 

А) End 


Б) Home 

С) Backspace 

Д) Ctrl+Home 

Е) Delete 29) Қаріпті ауыстыру командасы: 

А) Абзацтың басында Shift+End пернесін басу қажет 

Б) пішім-Қаріп 

С) түзету-Қаріп 

Д) пішім-Абзац 

Е) Ctrl+ End 30) Word-тағы Копировать командасы қандай әрекетті орындауға қолданылады? 

А) белгіленген фрагментті мәлімет алмасу буферіне жоюға 

Б) белгіленген фрагментті мәлімет алмасу буферіне ығыстыруға 


 

19 


С) белгіленген фрагментті мәлімет алмасу буферіне көшіруге 

Д) белгіленген фрагментті форматтауға 

Е) белгіленген фрагментті құжаттың басқа жеріне ығыстыруға 

 

5. Әдебиет және оқу құралдар тізімі  

5.1 Оқу құралдары: 

-

 интерактивті тақта; 

-

 мультимедиялық проектор; 

-

 пинванд; 

-

 кодоскоп; 

-

 Электрондық оқу құралдары. 

 

5.2 Негізгі әдебиеттер: 

1.

 Информатика бойынша 30 сабақ. Жалпы білім беретін мектептердің жоғарғы сыныптарына арналған экспериментальды оқулық. 

Балафанов Е.Қ., Бөрібаев Б., Даулетқұлов А.Б.-Алматы: 2003 

2.

 

Дербес компьютерде жұмыс істеу. Екі бөлімді оқу кұралы Инчин А.С.-Алматы 2002 3.

 

Windows  98  операциялық  жүйелер.  Зертханалық  практикум.  Орта  мектептерде  жоғары  сыныптарға  арналған  оқу  құралы. Microsoft Excel 97-зертханалық практикум. Орта мектептерде жоғары сыныптарға арналған оқу кұралы. Балафанов Е.Қ., Бөрібаев 

Б., Даулетқұлов А.Б. 

4.

 

Windows Word. Зертханалық жұмыс. Оқу кұралы- Алматы , Білім 2000 5.

 

Симонович В.Б. и др. Информатика. Базовой курс / -СПб: Пит 2001- 640с : ил. 6.

 

Стив Джонсон; пер. с англ. М.А. Голубева - M.Microsoft Office 2007 /: НТ Пресс, 2009 7.

 

Алексеев А.П. Информатика 2002 г. - Издательство Солон, 2002 8.

 

Соловьева Л.Ф. Информатика в видеосюжетах + CD. -Издательство БХВ-Петербург, 2002. 9.

 

Праффенберген Б. Эффективная   работа с Microsoft internet Exlorer 4.0. Санкт-Петербург, 1998,416 с. 10.

 

Симонович В.Б. и др. Информатика. Базовой курс /-СПб: Пит2001- 640с : ил. 11.

 

Стив Джонсон; пер. с англ. М.А. Голубева - M.Microsoft Office 2007 /: НТ Пресс, 2009 12.

 

Алексеев А.П. Информатика 2002 г. - Издательство Солон, 2002 13.

 

Соловьева Л.Ф. Информатика в видеосюжетах + CD. -Издательство БХВ-Петербург, 2002 14.

 

Праффенберген Б. Эффективная   работа с Microsoft internet Exlorer 4.0. Санкт-Петербург, 1998,416 с. Каталог: Disyt obych -> FK kaz -> 1kurs -> Informatika
1kurs -> Тақырып: Адамның шығу тегі
1kurs -> Реферат тақырыптары
1kurs -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
1kurs -> Тақырып №1 Кіріспе. Пәннің мақсат, міндеті мен зерттеу объектісі
1kurs -> Бірінші дүниежүзілік соғыс (1914-1918 жж)
1kurs -> Литература начала XIX века. Декабристское движение в России
1kurs -> «Ұлт-азаттық қозғалыс» ұғымының жалпы сипаттамасы
Informatika -> Информатика
1kurs -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет