Лист утверждения к методическим указаниямжүктеу 118.49 Kb.
Pdf просмотр
Дата10.01.2017
өлшемі118.49 Kb.

Лист утверждения к

 методическим указаниям

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/05                        

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Аударма теориясы мен тәжірибесі кафедрасыПӘНДІ ЗЕРДЕЛЕУ ЖӨНІНДЕГІ

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Негізгі базалық шет тілі 

Павлодар


Лист утверждения к методическим 

указаниям

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/11Құрастырған: ассистент Ахметбекова А.М. ________  

Аударма теориясы мен тәжірибесі кафедрасы

Пәнді зерделеу жөніндегі

Әдістемелік нүсқаулар

Негізгі базалық шет тілі пән бойынша

050702 «Аударма ісі»  мамандығы студенттеріне үшін

Кафедра мәжілісінде ұсынылған “_____”________200_ж., 

№__хаттама 

Кафедра меңгерушісі ________________ Демесінова Г. Х .

Шет тілдері факультетінің әдістемелік кеңесі мақұлдады

“_____”______________200_ж.  хаттама №______________

ӘК төрайымы __________________ Дүкенбай Г.Н.

БЕКІТЕМІН

Шет тілдер факультетінің

деканы

______ Қалиева А.Қ. «___»________200_г.

1-ші курс студенттері Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің 

шетел тілдерін оқып үйренушілерге қойылатын талаптарын ескере отырып 

және шетел тілдерін меңгерудің Еуропалық Кеңесі ұсынған (А1, А2, В1) 

деңгейлеріне сәйкес шетел тілінде қарым-қатынас жасаудың «Бастапқы, 

алғашқың деңгейін меңгеруге қол жеткізу керек».

Пәннің мақсаттары

Шетел   тілінде   оқытудың   мақсаты   –   студенттердің  мәдениетаралықжәне   кәсіби   коммуникативтік   біліктіктерін 

қалыптастыру.

Коммуникативтік   мәдениет   тануға   бағытталған   оқып   үйренудің   мақсаты   –

лингвистикалық   (тілдік),   дискурсивтік  (сөйлеу),  мәдениәлеуметтіқ  және

стратегиялық компоненттерден  тұратын күрделі интегравтивтіқ  тұтастық

болып саналады.

  

Лингвистикалық компоненттің мазмұның төмендегілер құрайды:

- оқып үйренетін тілдің лексикалық, грамматикалық құбылыстары және

сол   тілдің     зандылықтарын   студенттер   кәсіби   коммуникативтік

әрекетінде қолдана білуі.

  

Дискутивтік   комппоненттің   мазмұнына:  -   нақтылы   мәдени-

әлеуметтік контексте тауып айтылған тілдік және тілдік емес құралдарымен

берілген нақтылы серіктесі, өзге мәдениет өкілі мен коммуникитивтік ниетті

іске асыра білудің  іскерлегін болжайды.

  

 Мәдени-әлеуметтік компоненттің мазмұнына:- оқып   ұіренетін   тіл   елінің   дәстүрін,   тарихын,   мәдениетің,   заң

ережелерін және тіл әкілдерінің әлеуметтіқ мінезқұлық ережесін білу

кіреді. Оларды коммуникативтік және  кәсіби әрекетінде іске асыра білу

керек.


  

Стратегиялық   компонент  әртүрлі  коммуникативтік  мақсаттарды

нақтылы   қарым-қатыныс   жасау   жағдаятында   ең   нәтижелі   стратегияларды

таңдау және оларды қолдану іскерліктерін енгізеді. Стратегиялық компонент

компенсаторлық   іскерліктерді   яғни,   тіл   құралдарының   тапшылық   кезінде

перифраза, синонимдер, дене қимылы мен мимикасын  пайдалану есебінен

қиыншылықтан шығу іскерлігін еңғізеді.Пәннің міндеттері

Бірінші курста мәдениаралық қарым-қатыныс жасау компенциясынын негізін

сөз әрекетінің 4 түрі: сөйлеу, тыңдап-түсіну, оқу және жазба сөз калайды.

Бүл   пән   1,2   семестерлерде   оқылады.   Пәнді   зертелеуге

450 сағат, соның ішінде дәрістерге  0, тәжірибелік 150 және

СӨЖ 300  сабақтарға  сағат  бөлінген.  Қорытынды   бақылау  –

емтихан (1,2 семестр).


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

Күндізгі жалпы орташа білім негізінде

р/с

Тақырыптардың атауы

1 семестр

А1 ДЕҢГЕЙІ

1.

The first contacts2.

The family in modern society

3.

Place of living4.

Food


5.

Clothes


А2

ДЕҢ


ГЕЙІ

6.

Appearance7.

Health. Sport and healthy way of living

Барлығы:

2 семестр

8.

Free time9.

Cities and countries

10.

Holidays, traditions and customsВ1 ДЕҢГЕЙІ

11.


Literature and art in our life

12.


Environment

13.


Choosing the profession

14.


Education

Барл


ығы:

Әдебиеттің тізімі

Негізгі әдебиет

1  Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс: Учебник для

педагогических вузов– М., Высшая школа, 1989

2 Павлоцкий В.М. Read, Learn, Discuss English. С-Пб: Оракул, 1999

3 Clive Oxenden  and Paul Seligson. English File. (Elementary) Oxford University

Press, 1996

4   Clive   Oxenden     and   Paul   Seligson.   English   File.   (Pre-Intermediate)   Oxford

University Press, 1996Қосымша әдебиет

5 Васильев К. Lively English=Живой английский:Refresher CourseКурс для восстановления и повышения знаний.-СПб:Тригон,1997.

6 Головчинская Л.С. Совершенствуйте устную речь: пособие по развитию 

навыков устной речи:уч.пособие для 1 курса.- М.: Астрель 2001

7 Дудорова  Э. С.  Практический курс разговорного английского языка: Учеб.

пособие.- СПб.: Изд-во Союз,2000.

Пәнді зерделеу жөніндегі әдістемелік нүсқауларТақырып 1

Алғашқы байланыстар. 

Студент білу тиіс: 

 Өзің-өзі таныстыру / достарын танысу. 

 Ұлты. Туған күні, айы, жылы. 

 Ел, қала. 

 Оқу / жұмыс орны. 

 Оқу және түпкі ойлар (жобалар).

Студент білу міндeтті:

 Шетелдік құрбыларымен танысуға

 Әуежайдағы кездесуге

 Қонаққа барғанда танысуға

Әдебиет:

1 Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс: Учебник 

   для педагогических вузов– М., Высшая школа, 1989

2. Меркулова Е.М. English. Reading, writing and conversation. – Санкт-

    Петербург, Издательство «Союз», 2007

3. Clive Oxenden  and Paul Seligson. English File. (Pre-Intermediate) Oxford

    University Press, 1996

Тақырып 2

Қазіргі қоғамдары жануя. 

Студент білу тиіс: 

 Жануя құрамы. 

 Туыстық қатынастар. 

 Жанұялық тәртіп, әдет-ғұріп. 

 Ұрпақтар арасындағы қарым-қатыныстар.

Студент білу міндeтті:

 Тілі оқытылып отырған елдің жанұясымен танысуға

 Менің болашақ өмірлік серігім туралы баяндау

 Жанұядағы әртүрлі ұрпақтар өкілдері арасындағы 

келіспеушілікті талқылау

Әдебиет:

1 Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс: Учебник 

   для педагогических вузов– М., Высшая школа, 1989

2. Меркулова Е.М. English. Reading, writing and conversation. – Санкт-

    Петербург, Издательство «Союз», 2007

3. Clive Oxenden  and Paul Seligson. English File. (Pre-Intermediate) Oxford    University Press, 1996

Тақырып 3

Қазіргі тұрғын үй.

Студент білу тиіс: 

 Тұрғын үй түрлері (қалалық,ауылдық,үй, пәтер, жатақхана).

 Тұрғын үй төлем ақысы. Пәтердің ішкі  көрінісін суреттеу.

Студент білу міндeтті:

Пәтер, үй сатып ала білу. Пәтерді  қарап болғаннан 

кейінгі алған әсерін әлпеттеу.

Жиһаз сатып ала білу. Үйді/ пәтерді қазіргі заман 

дизайны және талғамға сай сипаттау.

Әдебиет:

1 Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс: Учебник 

   для педагогических вузов– М., Высшая школа, 1989

2. Меркулова Е.М. English. Reading, writing and conversation. – Санкт-

    Петербург, Издательство «Союз», 2007

3. Clive Oxenden  and Paul Seligson. English File. (Pre-Intermediate) Oxford

    University Press, 1996

Тақырып 4

Тағам

Студент білу тиіс: 

 Тағамдық азықтар. 

 Азық-түлік дүкені. 

 Мейрамхана, студенттік асхана. Гастрономиялық дәстүрлер.

Студент білу міндeтті:

Азық-түлік дүкенінен тағам сатып алу

Мейрамханаға бару

Тағамдардың түрін, тізімін жасау

Жанұяда шетелдік достарды қабылдау. Жаұялық тағам 

дайындау  

     тәсілі.Әдебиет:

1 Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс: Учебник 

   для педагогических вузов– М., Высшая школа, 1989

2. Меркулова Е.М. English. Reading, writing and conversation. – Санкт-

    Петербург, Издательство «Союз», 2007

3. Clive Oxenden  and Paul Seligson. English File. (Pre-Intermediate) Oxford

    University Press, 1996

Тақырып 5

Киім

Студент білу тиіс:  Супермаркет, бутиктер. 

 Киім сатып алу. Киім. Сән.

Студент білу міндeтті:

Киім, аяқ-киім, сыйлықтар сатып алу

«Қазіргі заман жастарына арналған киімдердің стилі» 

тақырыбына сұхбат жүргізу

«Талғамға талас жоқ деген пікір дұрыс па?» 

тақырыбына сұхбат жүргізу

«Затты «сәтті сатып алу» нені білдіреді» тақырыбына 

сұхбат жүргізуӘдебиет:

1 Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс: Учебник 

   для педагогических вузов– М., Высшая школа, 1989

2. Меркулова Е.М. English. Reading, writing and conversation. – Санкт-

    Петербург, Издательство «Союз», 2007

3. Clive Oxenden  and Paul Seligson. English File. (Pre-Intermediate) Oxford

    University Press, 1996

Тақырып 6

Адамның сыртқы келбеті

Студент білу тиіс: 

 Адамның дене бітімі жайында мәліметтер (дене мүшелері, шаш, көз,

сымбат). 

 Адамның   жан   дүниесі   (мінезінің   ерекшеліктері).   Әдеттері.   Жақсы

жақтары мен кемшіліктері.

Студент білу міндeтті:

Адамның сыртқы келбетін сипаттау. Адамның ішкі жан 

дүниесі мен сыртқы келбетін үйлесімдеу

Досымен әңгімелесу / сұхбаттасу

Дөңгелек үстел отырысының тақырыбы: «Біз, біздің ішкі 

дүниеміз, біздің қалауымыз және бізді қоршаған ортаң»Әдебиет:

1 Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс: Учебник 

   для педагогических вузов– М., Высшая школа, 1989

2. Меркулова Е.М. English. Reading, writing and conversation. – Санкт-

    Петербург, Издательство «Союз», 2007

3. Clive Oxenden  and Paul Seligson. English File. (Pre-Intermediate) Oxford

    University Press, 1996

Тақырып 7

Денсаулық. Спорт және салауатты өмір салты.

Студент білу тиіс: 

 Дене мүшелері. 

 Жеке бас тазалығы. Негізгі ауру түрлері  және олардың сақтандыру шаралады. 

 Адамның көңіл-күйі. Дене шынықтыру және спорт. Салауатты өмір

салты.

Студент білу міндeтті:«Біздің өміріміздегі спорттың орның» атты тақырыпқа 

әңгіме құру

Дәрігер қабылдауында

Дөңгелек үстел отырысының тақырыбы: «Темекі шегу 

және жастардың денсаулығын»

Әдебиет:

1 Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс: Учебник 

   для педагогических вузов– М., Высшая школа, 1989

2. Меркулова Е.М. English. Reading, writing and conversation. – Санкт-

    Петербург, Издательство «Союз», 2007

3. Clive Oxenden  and Paul Seligson. English File. (Pre-Intermediate) Oxford

    University Press, 1996

Тақырып 8

Бос уақыт.

Студент білу тиіс: 

Кешкі бос уақыт, демалыс күндер, жазғы демалыс. 

Жаз айларына жоспар құру. Сүйікті іс

Студент білу міндeтті:

Кешкілік бос уақытымда айналысатын істерім туралы 

әңгіме айту

Дөңгелек үстелде «Менің сүйікті әншілерім және 

музыканттарым» тақырыбы бойынша сұхбат жүргізу

Әдебиет:

1 Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс: Учебник 

   для педагогических вузов– М., Высшая школа, 1989

2. Меркулова Е.М. English. Reading, writing and conversation. – Санкт-

    Петербург, Издательство «Союз», 2007

3. Clive Oxenden  and Paul Seligson. English File. (Pre-Intermediate) Oxford

    University Press, 1996

Тақырып 9

Қалалар мен елдер

Студент білу тиіс: 

Жағрафиялық орны. Климат. 

Жыл мезгілдері. Көрікті жерлер. 

Саяхат. Туризм, Әсерлер

Студент білу міндeтті:

Туристік агенттікте сұхбат жүргізу


«Қандай тарихи ескерткіштерін және көрікті жерлерін 

бірінші кезекте көргіңіз келеді?» тақырыбына сұхбат 

жүргізу

Сіздің   шетелдік   достарыңыз   сіздің   үйде   қонақта.   Сізмәдени   бағдарлама   құрасыз.   Өз   қалаңыз   ішінде

серуенді   қалай   ұйымдастырасыз?   Неден   бастайсыз

және неге?

Әдебиет:

1 Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс: Учебник 

   для педагогических вузов– М., Высшая школа, 1989

2. Меркулова Е.М. English. Reading, writing and conversation. – Санкт-

    Петербург, Издательство «Союз», 2007

3. Clive Oxenden  and Paul Seligson. English File. (Pre-Intermediate) Oxford

    University Press, 1996

Тақырып 10

Мерекелер,  салт-дәстүрлер, әдет-ғұрыптар

Студент білу тиіс: 

 Сәбидің дүниеге келуін, туған күн мерекелерін тойлаудың жанұялық 

дәстүрі мен әдеті. 

 Тілі оқытылып отырған елдегі және өз ұлттық, мерекелер

Студент білу міндeтті:

Шақырылған шетелдік қонақтарға жанұяда мерекені 

тойлаудың дәстүрлері және әдет-ғұрыптары жөнінде 

айту

Сіздің шетелдік құрбыларыңыз Наурыз мейрамына келеді; шетелдік қонақтарға Наурыз мейрамының 

тойлану рәсімін сұхбаттауӘдебиет:

1 Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс: Учебник 

   для педагогических вузов– М., Высшая школа, 1989

2. Меркулова Е.М. English. Reading, writing and conversation. – Санкт-

    Петербург, Издательство «Союз», 2007

3. Clive Oxenden  and Paul Seligson. English File. (Pre-Intermediate) Oxford

    University Press, 1996

Тақырып 11

Кино, театр, музыка.

Студент білу тиіс: 

 Кинофильмдер мен қойылымдар. 

 Теледидар мен радиодан берілетін хабарлар. 

 Менің сүйікті жазушыларым. 

 Менің  сүйікті кітабым. 

 Халықтың мәдени қазынасы жайында әсер және оған көніл бөлу.


Студент білу міндeтті:

Театрға   бару,   қойылым   (кинофильмдер)   бару,   алған

әсерлерің әңгімелеу

Конференция тақырыбы: «Менің сүйкті жазушым»

Пікірталас   клубының   отырысында   «Менің   өмірімде

әдебиет   пен   өнердің   алатын   орны»   атты   мәселені

талдау.

Әдебиет:

1 Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс: Учебник 

   для педагогических вузов– М., Высшая школа, 1989

2. Меркулова Е.М. English. Reading, writing and conversation. – Санкт-

    Петербург, Издательство «Союз», 2007

3. Clive Oxenden  and Paul Seligson. English File. (Pre-Intermediate) Oxford

    University Press, 1996

Тақырып 12

Қоршағын  орта

Студент білу тиіс: 

 Экология. Экологиялық мәселелер. 

 Біздің қоршаған әлем. 

 Қоршаған ортаға деген көзқарас.

Студент білу міндeтті:

Қаланың   экологиялық   мәселелерін   рөлдік   ойындар

түрінде талдау «Егер мен қаланың әкімі болсам...»

«Үй   құрылысы   және   табиғат»   атты   тақырыпқа   әңгіме

құру


Қалалардың   ластануы   жайлы   фильм   көрнісінен   кейін

осы мәселелер төңірегінде пікірталас жүргізу

Конференцияның   тақырыбы:   «Арал   теңізнің   мәселелері

және оны шешудің жолдары»Әдебиет:

1 Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс: Учебник 

   для педагогических вузов– М., Высшая школа, 1989

2. Меркулова Е.М. English. Reading, writing and conversation. – Санкт-

    Петербург, Издательство «Союз», 2007

3. Clive Oxenden  and Paul Seligson. English File. (Pre-Intermediate) Oxford

    University Press, 1996

Тақырып 13

Мамандық таңдау

Студент білу тиіс: 

 Мамандық тандау себептері.

 Еліміздегі және шетелдегі жоғары оқу орындары. 

 Менің университетім.

Студент білу міндeтті:Жанұяда   мамандық   тандау   және   жоғары   оқу   орнын

тандау мәселесі талқылау

Отандық   жоғарғы   оқу   орнында   :   «Университетпен

таныстыру   күнің»   өткізіледі.   Студенттер   өз

университетіне

 

таныстыру 

экскурсиясын

ұйымдастырады

Шетелдік   мұғалімдер   тобы   жоғарғы   оқу   орындарында

оқу   процесін   ұйымдастыру   жөнінде   кездесу-әңгіме

өткізеді.Әдебиет:

1 Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс: Учебник 

   для педагогических вузов– М., Высшая школа, 1989

2. Меркулова Е.М. English. Reading, writing and conversation. – Санкт-

    Петербург, Издательство «Союз», 2007

3. Clive Oxenden  and Paul Seligson. English File. (Pre-Intermediate) Oxford

    University Press, 1996

Тақырып 14

Оқу

Студент білу тиіс: 

Оқу кестесі. 

Жұмыс күні. Оқуға / жұмысқа көңіл бөлу. 

Келешекке жоспар құру. Болашақ маманның кәсіби қасиеттері.

Студент білу міндeтті:

«Менің болашақ мамандығым» тақырыбына әңгімелеу

Оқу   пәндерін   талдау:   жақтайтын   және   қарсы   қойылатын   дәлелдер

«Менің сүйіп оқитын пәнім»

Шетелдік құрбыларымен оқу процесін ұйымдастыру, оқу пәндері, екі

елдегі студенттік өмір жайында әңгіме құру: олардың ұқсастықтары

мен өзгешеліктерін талқылауӘдебиет:

1 Аракин В.Д. Практический курс английского языка 1 курс: Учебник 

   для педагогических вузов– М., Высшая школа, 1989

2. Меркулова Е.М. English. Reading, writing and conversation. – Санкт-

    Петербург, Издательство «Союз», 2007

3. Clive Oxenden  and Paul Seligson. English File. (Pre-Intermediate) Oxford    University Press, 1996

Document Outline

  • БЕКІТЕМІН
    • Шет тілдер факультетінің
  • Кафедра меңгерушісі ________________ Демесінова Г. Х .
  • ӘК төрайымы __________________ Дүкенбай Г.Н.

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 4/19 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk pdf -> Бағдарламасының титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk pdf -> «Тері, мех, бағалы аң шикізатының технологиясы мен тауартануы» Бағалы аң, мех және тері шикізаттың технологиясы мен тауартануы
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет