Мамандық: 5В072400 – Технологиялық машиналар жəне жабдықтар Факультет: Техникалық Кафедра: «Технологиялық машиналар жəне жабдықтар»жүктеу 10.8 Mb.
Pdf просмотр
Дата03.03.2017
өлшемі10.8 Mb.

Мамандық:

5В072400 – Технологиялық

машиналар жəне жабдықтар

Факультет:

ТехникалықКафедра:

«Технологиялық машиналар

жəне жабдықтар»

Студенттерге арналған презентация


Лектор

Зертханалық

Зертханалық

жұмыстар

жұмыстар

доцент


доцентт

т

..

ғ

ғ.

.

кк

., 


., 

Сүлеймен

Сүлеймен

Ермек

Ермек

Бейсекұлы

Бейсекұлы

Магистр


Магистрассистент

ассистентКосатбекова

Косатбекова

Динара

Динара

Шадиярбековна

Шадиярбековна

Пəннің атауы, коды жəне кредит саны: PKYa 3207- Кəсіби бағытталған қазақ тілі

(2 кредит)

Жалпы білім беру пəндері құрамындағы пəннің орны - Бакалавриат, кəсіптік пəнДəрістер

– 15

Зертханалық – 15

СӨЖ

– 45

СОӨЖ

– 15

Емтихан

Т-504 –

Материалтану

жəне

конструкциялық

материалдар

технологиясы зертханасы

Т-02 – Оқу шеберханасы

Т- 512  – Технологиялық машиналар мен

жабдықтарды қазіргі заманғы қолданбалы

программалармен модельдеу зертханасы

1.Кіріспе. Пəннің мақсаты мен міндеттері.

2.Өндірістік дайындамаларды дайындау. 

3.Оттегілі түптік конвертерлік болаттан құймалар жасау тəсілдері. 

4.Оттегіні комбинациялық үрлеу конвертерлік болатынан

құймалар алу тəсілдері. 

5.Илемдеу тəсілдерімен дайындама жасау. 

6. Құю тəсілдері арқылы дайындама жасау. 

7. Дəнекерлеу тəсілі арқылы дайындама жасау.  

8. Дайындамаларды өңдеу түрлері. 

Пəннің мақсаты мен міндеттері

Тілді кəсіби қатынас құралы ретінде практикалық меңгеру, əдебиетті

пайдалану ептілігі, сөздікпен жұмыс істеу, сөздер мен ережелерді есте

сақтауды қамтамасыз ететін тəсілдерді меңгеру жəне жадында сақтау; 

студенттің толерантты тұлғасын қалыптастыру,  өзара түсіністік, 

этномəдени құндылықтарға құрмет сезімін дамыту.

Қазақ тілінде кəсіби сөйлеуді түсіну,  ауызша диалогтық жəне

монологтық сөйлеуді меңгеру,  сөздіксіз бейімделмеген мəтінді

дауыстап жəне ішінен оқу,  қысқаша мəтіндер мен шығармалар, 

рефераттар,  баяндамалар құрастыру,  қазақ тіліне аудару;  қазақ тілі

құралдарын функционалдық қолдану бойынша білімді тереңдету; 

болашақ кəсіби қызметі үшін қажетті тілдік дағдылар мен ептіліктерді

дамыту.


Пəннің пререквизиті

«Кəсіби бағытталған қазақ тілі» пəнін оқу үшін студент, «Қазақ тілі», 

«Материалтану

жəне


конструкциялық

материалдар

технологиясы», 

«Металкескіш станоктар» пəндерін білуі керек.Пəннің постреквизиті

«Кəсіби бағытталған қазақ тілі» пəнін оқу нəтижесінде алған білімін

студент

«Технологиялықмашиналарды

жинақтау


жəне

пайдалану», 

«Технологиялық машиналарды жөндеу» пəндерін меңгеруде жəне дипломдық

жобалауды орындауда пайдаланады.Жалпы мəдени құзіреттіліктер:

дүниежүзілік мəдениеттің базалық құндылықтарын біліп, өзінің тұлға ретінде жəне

жалпы мəдени дамуында соларға сүйенеді;

табиғат,  қоғам жəне ойдың даму заңдарын түсініп,  өзінің кəсіби қызметінде

қолдана біледі;

ұйымдастырудың əлеуметтік–экономикалық проблемасы мен процесін алдын ала

болжап жəне талдауға қабілетті.

Кəсіби құзіреттіліктер:

жұмысшыларды тəжірибе жағынан дайындау үшін оқу – технологиялық ортаны

құрастыруға,  пайдалануға

жəне


техникалық

қызмет


көрсетуге

дайындау. 

Жұмысшыларды жалпы кəсіби жəне арнайы дайындауда оқу материалдарын

құрастыруға жəне сақтауға дайындау;

жұмыстың мамандыққа оқыту процесінде алдыңғы салалық технологияларды

пайдалануға қабілетті;

квалификациялық деңгейі сəйкес жұмысшыны (маманды) оқыту процесінде пісіру

оқу – өндірістік шеберханаларды жобалауға жəне модернизациялауға қатысуға

дайындау;


Пəнді игеру нəтижесінде студент білуі керек:

қазақ тілінің грамматикалық категорияларын;

қазақ тілінің синтаксистік құрылысын;

кəсіби стильдегі мəтіндердің мағыналы-құрылымдық ерекшеліктерін;

кəсіби іс-əрекеттің қазақ тіліндегі негізгі терминдері мен ұғымдарын;

іскерлік, кəсіби қатынас этикасының ережелерін.Орындай білу керек:

кəсіби-техникалық əдебиеттермен жұмыс істеуді, кəсіби-техникалық мəтіндерді талдауды, екі жақты

аударма жасауды;

коммуникативтік іс-əрекет кезінде қазақ тілінің фонетикалық, граматикалық, синтаксистік

құрылысының негізгі түрлерін пайдалануды;

мəтінді ұйымдастырудың тілдік құралдарын анықтау жəне тақырып бойынша меншікті пікірін

тудыру кезінде оларды пайдалануды;

мамандық бойынша ғылыми-техникалық мəтіндерді аудару жəне монолог пен диалог түрінде ауызша

сөйлесу.

Меңгеру керек: 

жоспар құрастыру, жоспарды ауызша талдау;

мəтіннің мазмұнын рефераттық сипаттау, 

мəтінге түсініктеме жазу;

кəсіби іс-əрекеттік нақты жағдайларында

нақты коммуникативтік міндеттерді шешу;

кəсіби тақырыптарды талдау, мазмұндау.


Пəннің саясаты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің кредиттік

жүйеде оқыту ережелеріне жəне басқа нормативтік құжаттарына,  С.Сейфуллин атындағы

ҚАТУ жарлығына сəйкес анықталады.

Білім беру технологиялары ретінде қолданылады: 

оқытудың белсенді жəне интерактивті түрлері,  дəрістер,  тəжірибелік сабақтар,  бақылау

жұмыстары,  коллоквиумдар,  емтихан,  компьютерлер.  Əр семестрде студенттер оқытушы

көрсеткен есептерді шығарады, бақылау жұмыстарын орындайды. Баға студент бақылау, үй

жəне өзі істейтін жұмыстарды орындаған соң қойылады;

теориялық материалды оқу мультимедиялық жабдығы жəне интерактивті тақтасы бар

аудиторияда жүргізіледі;

дəрістік материалдардың электрондық жəне қағаздық нұсқалары дайындалып, теориялық

материалдардың көпшілік бөлігі слайдтар жəне интерактивті тақтаны пайдаланумен

жүргізіледі;

жұмыстарды міндетті түрде орындап, бақылау жұмыстарына қатысып, минимум керекті

білім бағасын алуы керек;

аудиториялық сабақта студент міндетті түрде белсенді болуы жəне онысы бағалануы

керек;

білім бағасын жақсарту мақсатымен қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.Əр түрлі ұйымдарда,  агро-

өнеркəсіп

кешендерінің

кəсіпорнында,  өндірістік жəне

əлеуметтік саласында;

мемлекеттік

кəсіпорындарын

басқару


жүйесінің

бөлімшелерінде,  

акционерлік

қоғамдар мен жеке

фирмаларында;

Сондай-ақ

ғылыми-өндірістік

бірлестіктерінде, 

ғылыми, 

конструкторлық

жəне

жобалық


ұйымдарында жұмыс істей алады. 

жөндеу жəне машина жасау зауыттарында,  ауыл

шаруашылығының жөндеу өндірістерінде қызмет ете

алады.


Назарларыңызға

Назарларыңызға

рахмет

рахмет

!

!

Пəнді студенттерге презентациялау

Мамандығы: 5В080600- “Аграрлық

техника жəне технологиялар”

«Технологиялық машиналар жəне

жабдықтар» кафедрасы

Техникалық факультет

Техника

Техника


ғылымдарының

ғылымдарының

кандидаты

кандидатыдоцентдоцент

Сүлеймен


Сүлеймен

Ермек


Ермек

Бейсекұлы

Бейсекұлы

Техника


Техника

ғылымдарының

ғылымдарының

докторы


докторыдоцент

доцент


Тұрсынбаева

Тұрсынбаева

Əсел

Əсел


Кенжебековна

КенжебековнаПəннің атауы, коды жəне кредит саны: 

КМТ 2204 – Конструкторлық материалдар

технологиясы , 2

Жалпы білім беру пəндері құрамындағы пəннің орны

Бакалавриат, базалық пəн

Дəрістер

– 15

Зертханалық – 15

Практикалық – 15

СӨЖ

– 45

СОӨЖ

– 15

Емтихан

195 –

Металкескіш

станоктар

жəне

машина жасау технологиясы зертханасы

Т-504 – Материалтану жəне конструкторлық

материалдар технологиясы зертханасы

1. Кіріспе

2. Металдар туралы ғылымның дамуы

3. Металл қорытпалар, олардың құрылысы мен

қасиеттері

4. Болаттар, шойындар, түсті металдар жəне олардың

қорытпаларының жіктелуі жəне маркасы. 

5. Болатты термиялық өңдеу

6. Металл емес материалдар

7. Металды кесумен өңдеу ғылымының дамуы

8. Кескіш құралдар. Металды кесу процесінің негіздеріПəннің мақсаты:

Конструкциялық

материалдар, 

оларды


термиялық жəне ыстықтай əрі кесіп өңдеуді

игерген болашақ агроинженерлік бакалаврды

дайындау.


Пəннің міндеттері:

металдардың, қорытпалардың жəне металл емес материалдардың

физика – механикалық қасиеттерін;

металдар, олардың қорытпаларының жəне ауыл шаруашылығы

машиналары бөлшектерінің термиялық өңдеу теориясы негіздері

жəне технологиясын;

құйма құю жəне қысыммен өңдеу технологиясы негіздерін;

металдарды пісіру;

кесу теориясын жəне кесіп өңдеуде қолданылатын станоктар мен

құрал – саймандарды оқып үйренуге бағытталған.Пəннің пререквизиттері:

Пəнді

игеру

үшін


студенттердің

химия,  физика, 

математика жəне еңбекке баулу пəндерінен мағлұматтары

болуы керек. 

Пəннің постреквизиттері:

Пəнді игеруде алған білімін студент мына пəндерді өту

барысында пайдалынады:  машина пайдалану,  тракторлар

мен автомобильдер,  ауыл шаруашылық машиналарды, 

машинаның сенімділігі жəне жөндеу жəне дипломдық

жобаны орындау кезінде.Жалпы мəдени компетенциялар:

дүниежүзілік мəдениеттің базалық құндылықтарын біліп, өзінің тұлға ретінде жəне жалпы мəдени дамуында соларға

сүйенеді;

– табиғат,  қоғам жəне ойдың даму заңдарын түсініп,  өзінің

кəсіби қызметінде қолданыла біледі;

ұйымдастырудыңəлеуметтік

экономикалықпроблемалары мен процестерін алдын ала болжап жəне

талдауға қабілетті.Кəсіби компетенциялар:

-жұмысшыларды тəжірибелік дайындау үшін оқу –

технологиялық ортаны құрастыруға,  пайдалануға жəне

техникалық қызмет көрсетуге дайын.  Жұмысшыларды

жалпы кəсіби жəне арнайы дайындауда оқу материалдарын

құрастыруға жəне сақтауға дайын;

- жұмыстың мамандыққа оқыту процесінде алдыңғы

салалық технологияларды пайдалануға қабілетті;

- квалификациялық деңгейі сəйкес жұмысшыны (маманды) 

оқыту процесінде пісіру оқу – өндірістік шеберханаларды

жобалауға жəне модернизациялауға қатысуға дайын;


орындай білу керек:

Металдарды өңдеп,  дайын бұйым жасаудағы негізгі технологиялық

процестер негіздерін біліп,  соның негізінде машина бөлшектерінің

қандай жағдайда жұмыс атқаруына байланысты оларды жасауға керекті

конструкциялық материалдарды таңдауды;

Дайындамадан бөлшек жасаудың тиімді тəсілін таңдауды;

Механикалық өңдеу түрлеріне байланысты кесу режимі элементтерін

тағайындауды;

Кесуге жəне өлшеуге керекті құралдар мен аспаптарды операцияларға

сай таңдауды.

игеру керек: 

ғылымның даму жəне əлеуметтік практиканың өзгеру жағдайында

жинақталған тəжірибені қайта бағалауға,  өз мүмкіндіктерін талдауға, 

жаңа білім алуға,  əртүрлі оқу құралдары мен технологияларды

пайдалануға қабілеттілікті;

конструкциялық

материалдар

технологиясы

облысындағы

аталымдардыПəннің саясаты Қазақстан Республикасы Білім жəне

ғылым


министрлігінің

кредиттік

жүйеде

оқыту


ережелеріне

жəне басқа нормативтік құжаттарына, 

С.Сейфуллин

атындағы


ҚАТУ

жарлығына

сəйкес

анықталады.Білім беру технологиялары ретінде қолданылады: 

оқытудын белсенді жəне интерактивті түрлері, дəрістер, 

тəжірибелік

сабақтар, 

бақылау

жұмыстары, коллоквиумдар,  емтихан,  компьютерлер.  Əр семестрде

студенттер оқытушы көрсеткен есептерді шығарады, 

бақылау жұмыстарын орындайды.  Баға студент бақылау, 

үй жəне өзі істейтін жұмыстарды орындаған соң қойылады. Теориялық материалды оқу мультимедиялық жабдығы жəне

интерактивті тақтасы бар аудиторияда жүргізіледі.

Дəрістік материалдардың электрондық жəне қағаздық нұсқалары

дайындалып,  теориялық

материалдардың

көпшілік


бөлігі

слайдтар жəне интерактивті тақтаны пайдаланумен жүргізіледі.

Жұмыстарды міндетті түрде орындап,  бақылау жұмыстарына

қатысып, минимум керекті білім бағасын алуы керек. 

Аудиториялық сабақта студент міндетті түрде белсенді болуы

жəне онысы бағалануы керек. 

Білім бағасын жақсарту мақсатымен қайта тапсыру рұқсат

етілмейді. .Мамандарды жұмыспен қамтамасыз ету

перспективалары

Əр

түрлі


ұйымдарында, 

агроөнеркəсіп

кешендерінің

кəсіпорнында,  өндірістік жəне

əлеуметтік саласында;

мемлекеттік

кəсіпорындарын

басқару


жүйесінің

бөлімшелерінде,  

акционерлік

қоғамдар мен жеке

фирмаларында;

Сондай-ақ

ғылыми-өндірістік

бірлестіктерінде, 

ғылыми, 

конструкторлық

жəне

жобалық


ұйымдарында жұмыс істей алады. 

жөндеу жəне машина жасау зауыттарында,  ауыл

шаруашылығының жөндеу өндірістерінде қызмет ете

алады.


НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА

РАХМЕТ!!!Каталог: ked
ked -> Генетикалық инженерияны қолданатын тағамдық жəне ауылшаруашылық биотехнологияны реттеу. Қазақстан Республикасының «Гендік-инженериялық қызметті мемлекеттік реттеу» заңжобасы Биоқауіпсіздік туралы заңнамалар
ked -> 6М070100 Биотехнология мамандығы бойынша
ked -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
ked -> Бағдарламасы бойынша таңдау модулі. Og 1205. Жер жəне табиғатты пайдалану заңдылықтары. Кредит саны Курс 15 сағат
ked -> Оқытушы туралы мəліметтер
ked -> Топырақтану • 5В081100 Өсімдік қорғау
ked -> Экология Тоp 2220. Модуль 11. Биоклиматология жəне егіншілік топырақтану негіздерімен
ked -> Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы
ked -> Өсімдік жəне топырақ- диагностикасы 6М080800-«Топырақтану жəне агрохимия»


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет