Методическое пособие для студентов практикантов 3 курса по ведению дневника и оформлению документациижүктеу 0.52 Mb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата31.03.2017
өлшемі0.52 Mb.
түріМетодическое пособие
  1   2   3

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҦЛТТЫҚ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ КӚПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ 

Асқарова С.А., Кулекенова Ж.Г. 

 

 

 

 

3 курс студент – практиканттардың кҥнделікте  

толтырылатын қҧжаттарын рәсімдеуге арналған  

нҧсқаулық әдістемелік қҧрал  

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие для студентов – практикантов  

3 курса по ведению дневника и оформлению документации  

 

  

 

  

 

  

 

  

Алматы 2014 УДК 378 

ББК 74.58 

А 88 

А 88         Асқарова С.А., Кулекенова Ж.Г.  Студент – практиканттардың кҥнделікте 

толтырылатын қҧжаттарын рәсімдеуге арналған нҧсқаулық - әдістемелік қҧрал  

ISBN 978-9965-14-326-7 

Практика  барысында  кҥнделікте  толтырылатын  қҧжаттарын  рәсімдеуге 

арналған  нҧсқаулық-әдістемелік  қҧрал  жанартылып,    қайта  ӛңделіп,  оқу  жҧмыс 

жоспары енгізіліп, студент – практиканттарға арналып шығарылды. 

 

Пікір жазғандар: 

Букабаева Б.Е. – ф.ғ.к., доцент м.а. 

Ешимбетова З.Б. – п.ғ.к., доцент м.а. 

 

Баспаға  Абай  атындағы  ҚазҦПУ  жанындағы  «Білім»  тобындағы 

мамандықтар  бойынша  оқу  –  әдістемелік  секциясы  және  ҚРБҒМ  Республикалық 

оқу – әдістемелік Кеңесі ҧсынған. Хаттама № 2   20.12.2013 ж. 

Практика  барысында  кҥнделікте  толтырылатын  қҧжаттарын  рәсімдеуге 

арналған 

нҧсқаулық-әдістемелік 

қҧрал 

Қазақстан 

Республикасы 

ҥкіметі  

қаулысымен  №  499    2013  ж.  17  мамырында  бекітілген  жоғарғы  білім  берудегі 

қызметтерді  ҧйымдастырудың  типтік  ережесіне  сай  студент  –  практиканттарға 

арналып шығарылды. 

УДК 378 


ББК 74.58 

ISBN 978-9965-14-326-7 

                                                             С.А. Асқарова                                                                                                     

                                                               Ж.Г.Кулекенова  

 

  

 

  

 

  

 

 Қҧрметті студент - практикант! 

 

 

          Сіз  мемлекеттік  мәні  жоғары  педагогикалық  практикаға  кіріскелі 

отырсыз! 

Қазақстан 

Республикасының 

Президенті 

Н.Ә.Назарбаев 

мұғалімдердің  алдында  сӛйлеген  сӛзінде:  «ХХI  ғасырда  білім  алу  жоғарғы 

қор  жинағы  болғандықтан  елдің  даму  деңгейін  бағалау  оның    стратегиялық 

ресурстық мәні мен бәсекелестікке түсу қабілетін анықтайды» деп кӛрсеткен. 

Ал,  мемлекеттің  болашағы,  жан  -  жақты  ӛркендеуі  келешек  жас 

мұғалімдердің 

қолында. 

Қазіргі 


кезеңде 

мектептер 

танымдық, 

шығармашылық  ізденістегі,      белсенді  және  алдын  ала  мақсат  қоя  алатын, 

мамандығы бойынша бәсекелестікке қабілетті мұгалімді талап етеді. Студент 

-    практикант,  келешек  мұғалімдердің    кәсіби  -  тұлғалық  дамуы  және  оның 

біліктілігінің ӛсуі сізге тікелей байланысты.  

         

             Кӛпшілігің  «Мен мұғалім бола алам ба?»  - деп, талай рет толғанған 

да  боларсыздар.    Енді  сізде  ӛз  тәжірибеңізден  осы  сұраққа  жауап  алатын 

уақыт  келді.  «Істің  аяқталуынан  басталуы  қиын»  дейді.  Сіз  біздін  жас 

мемлекетіміздің  сан  мындаған  мұғалімдер  қатарына  қосылып,  Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың стратегиясын іске асыруды 

бастайсыз.  Сіз  жер  бетіндегі  ең  абзал  мамандықты  тандағандарыңа  еш 

уақытта  ӛкінбейсіз  деп  сенеміз.  Оқушыларға  білім  қуанышын    әкелгенде, 

ӛрге ӛсу қуанышын сыйлағанда, оларды қол жетпес мақсаттарға жеткізгенде 

ғана ӛзіңді бақытты сезініп, ӛз жұмысыңнан ләззат аласыз. 

        


          Жас  дос!  Мұғалім  –  адам  жанының  инженері,  мінез құлық  сәулетшісі, 

дәрігер, ой мен сезім дирижері, жас ӛркенді мәпелеуші. Бірақ осы шындықты 

сіз балаларға жақын және тӛзімді болғанда ғана біле аласыз. 

     


        Жас ұстаз! Ұстаздық қадамыңызға сәт сапар тілейміз! 

 

  

 

Оқытушыларыңыз!  

 

 

 

 

Уважаемый студент- практикант! 

 

           Вы приступаете к самому ответственному этапу своей жизни в стенах 

университета  –  педагогической  практике!  Президент    нашей  республики 

Н.А.Назарбаев  в  одном  из  своих  выступлений  перед  педагогами  сказал: 

«Образование  в  ХХI  веке  становится  капиталом,  который  может  и  должен 

соперничать  по  своей  значимости  со  стратегическими  ресурсами  и  по 

которому  будут  судить  об  уровне  развития  страны».  А  будущее  нашего 

государства,  его  всестороннее  развитие  в  ваших  руках,  как  будущих 

учителей.  Современная  школа  сегодня  ждет  мыслящего,  творчески 

работающего,  конкурентоспособного,  активного  и  целеустремленного 

учителя.  От  вас,  студента  –  практиканта,  зависит  потребность  будущих 

учителей в профессионально – личностном росте и самосовершенствовании.  

                   Многие из вас спрашивали себя: «Смогу ли я стать учителем?» И 

сейчас  настал  тот  момент,  когда  вы  на  практике  можете  проверить  себя  и 

найти ответ на этот вопрос. В народе говорят: «Труден только первый шаг»  

Вы  вступите  в  ряды  многомиллионной  армии  учителей  нашего  молодого 

государства  и  начнете  осуществлять  стратегию  Президента  Республики 

Казахстан  Н.А.Назарбаева  на  практике.  И  мы  надеемся,  что  вы  никогда  не 

пожалеете  о  том,  что  выбрали  самую  гуманную  профессию  в  мире.  Только 

принося  ученикам  радость  познания,  достижения  высоты,  стремления 

достичь  непостижимое  вы  будете  счастливы  и  получите  удовлетворение  от 

своей работы.  

              Молодой  друг!  Учитель  –  это  строитель  души  человека,  тонкий 

психолог,  целитель,  дирижер  мыслей  и  чувств,  воспитатель  подрастающего 

поколения. И всю  эту истину вы познаете тогда, когда будете близки к детям 

и терпеливы к ним.  

Молодой  учитель!  Желаем  вам  успехов  в  вашей  педагогической 

деятельности! 

 

                       

               

Ваши преподаватели! 

 

  

 

 Кіріспе 

 

Студент  –  практиканттардың  күнделікте  толтырылатын  құжаттарын рәсімдеуге арналған нұсқаулық әдістемелік құрал университет Шетел тілі:екі 

шетел  тілі  мамандығы  үшін  педпрактика  –  3  Типтік  оқу  бағдарламасы. 

университет  СМЖ  ұсынған  Ф  ҚазҰПУ  709-02-11  Практика  күнделігі. 

Үшінші  басылым  негізінде  стутенттердің    мектепте    практика    ӛткізу  барысында 

орындалған жұмыстар  есебін жургізуге арналып,  қайта  ӛнделіп шығарылған. Диплом 

алдындағы практика барысына студент -  практиканттардың жұмыстарын басқару және 

бақылау мақсатында Педагогикалық практика бағдарламасы еңгізілді.

 

  Оқу  үрдісіндегі  оқу-  тәрбие  жұмыс  түрлері,  атап  айтқанда,  пән 

бойынша  күнтізбелік  жоспар,  тәрбие  жоспары,  сынып  журналын  толтыру, 

студент-практиканттың  жеке  жұмыс  жоспарын  толтыру  үлгілері  ұсынылды. 

Студенттердің  педагогикалық  практика  нәтижесі,  олардың  тұжырымдары 

мен  ұсыныстары  кірістірілді.  Сондай-ақ,  олардың  сабақ  және  қоңырау 

кестелеріне мұқият болу үлгілері де ескертілді. 

 

 

Предисловие Методическое  пособие  для  студентов  -  практикантов  по  ведению 

дневника  и  оформлению  документации  был  разработан  на  основе  Типовой 

учебной  программы  педпрактики  –  3  по  специальности  5В011900 

Иностранный  язык:  два  иностранных  языка,  Дневник  практики.  Третье 

издание рекомендованный СМК университета под калантитулом  Ф КазНПУ 

709-02-11.  В  пособие  включена  Программа  педагогической  практики  для 

студентов  –  практикантов  для  осуществления  руководства  и  контроля 

работой студента в ходе педагогической  практики.  Для отражения учебно-

воспитательного  процесса,  даны  образцы  календарного  плана  по  предмету, 

воспитательного  плана,  заполнение  классного  журнала  для  учета 

посещаемости  и  успеваемости  учащихся.  Кроме  того  включены  таблица 

индивидуальной  работы  студента,  схема  отчета  о  педагогической  практике, 

выводы и предложения студентов-практикантов о практике. 

 

  

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ/ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық Университеті Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

Филология және кӛптілді білім беру институты 

Институт филологии и полиязычного образования 

 

Кәсіби шетел тілі коммуникациясы кафедрасы Кафедра: профессиональной иноязычной коммуникации 

                            

                

 

 педагогикалық практика бойынша 

КҤНДЕЛІК   

 

ДНЕВНИК 

по педагогической практике 

 

 

  

 

  

 

  

практикаға жолдама ретінде беріледі /  

служит путевкой на практику  

ЖОЛ-САПАР КУӘЛІГІ/ НАПРАВЛЕНИЕ 


 

 

 _____курс студенті/студент _____курса,  

Институт ________________________________ 

 

Аты-жӛні/ФИО_____________________________  

Практиканы ӛтуге бағытталады/ Направляется  для прохождения 

практики___________________________________ 

 

Мерзімімен/сроком с «___»___20__ж./г.   

дейін/по «___»___20__ж./г. 

 

Университеттен шығуы/Дата выезда из университета «___»_____20__ж./г.  

 

 Институт директоры\ директор институты______________________ 

 

  

 

Практиканың жетекшісі/Руководитель практики                         ______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТ - ПРАКТИКАНТ ЖӚНІНДЕ АНЫҚТАМА 

 

СПРАВКА О СТУДЕНТЕ - ПРАКТИКАНТЕ 

 

 Студент – практиканттың 

аты – жӛні 

(ФИО) 

 

  

__________________________ 

 

Оқу орны Место учебы 

 

   

 

Мамандығы  Специальность 

 

  

Курс. топ/группа 

 

 

 Ағылшын тілі пәнінен әдіскер  

Методист английского языка 

 

 

  

Психология пәнінен әдіскер 

Методист по психологии 

 

 Педагогика  пәнінен әдіскер 

Методист по педагогике 

 

 

Кафедра бойынша педагогикалық практика  

жетекшісі   

Руководитель педагогической 

практики кафедры 

 

 

Педагогикалық практиканың басталуы  «     »             20   э. 

Начало педагогической 

практики  

«         »                20   г\ 

 

Кафедра меңігерушісінің қолы Подпись заведующего кафедрой  

__________________ 

 

 

  

 

Педагогикалық парктиканың аяқталуы  «     »              20   ж. 

Завершение педагогической 

практики 

«        »                  20   г\ 

Мектеп директорының қолы және 

мӛр/ подпись директора школы и 

печать  ____________________ 

_____________________ 

 

 

 ____________________ 

 

ПРАКТИКА ӚТІЛЕТІН МЕКТЕП ЖӚНІНДЕ АНЫҚТАМА 

 

СПРАВКА О ШКОЛЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Мектеп  Школа 

 

Мекен – жайы  Адрес: 

 

 Мектеп директоры 

Директор школы 

 

 

Оқу ісі жӛніндегі директор орынбасары  Заместитель директора по учебной работе 

 

 Тәрбие ісі жӛніндегі директор орынбасары  

Заместитель директора по воспитательной работе  

 

 

Ағылшын тілі мұғалімі  Учитель английского языка 

 

 Сынып жетекшісі  

Классный руководитель 

 

 

Студент – практикантқа бекітілген сынып  Закрепленный за студентом - практикантом класс 

 

 Студент – практикантқа бекітілген қоғамдық жұмыс 

Закрепленная за студентом - практикантом  общественная работа 

 

 

  

 

  

 

3 курс студент- практикаттарға арналған педагогикалық практиканың бағдарламасы 

 

Программа педагогической практики 

 для студентов – практикантов 3 курса 

№ 

Іс – шара / Мероприятия  Орындалу 

мерзімі 

Сроки 

выполнения 

Орындалуы/ 

Отметка о 

выполнении 

 

Ҧйымдастыру ҥдерісі\ 

Организационный  процесс 

 

 1. 

Студенттерді алдын ала келісім – шартқа 

тұрған мектептерге бӛлу.  

Распределить студентов по школам 

согласно договорам.  

Оқу жылы 

басталғанда 

В начале 

учебного 

года 


 

2. 


«Жаңа типті орта мектептердегі шетел 

тілін оқыту әдістемесі» типтік 

бағдарламасымен таныстыру. 

 Ознакомить студентов с  типовой 

программой «Методика преподавания 

иностранного языка в средней школе 

нового образца». 

Семестр 


кезінде  

 

 В течении 

семестра 

 

3. 


 Практикадан ӛткен  студент- 

практиканттардың орындаған оқу тәрбие 

жұмыстарының нәтижесі, есептері, 

сабақтарында қолданылынған 

дидактикалық материалдар және 

инновациялық құралдармен таныстыру.   

 

Ознакомить студентов-практикантов с результатами учебно-воспитательной 

работы, отчетами, дидактическими 

инновационными материалами студентов - 

практикантов предыдущего учебного года. 

Семестр 

кезінде  

 

 

В течении семестра 

 

4. Практика кезінде оқу үрдісіне 

қолданылатын ағылшын тіліндегі сӛз 

тіркестері, терминдері берілген 

әдістемелік-әдебиеттермен таныстыру.  

 

Ознакомить с методической литературой с указаниями словосочетаний, выражений и 

терминов на английском языке, 

используемых во время учебного процесса  

Семестр 


кезінде  

  

В течении семестра 

 

5. Қажетті дидактикалық (ӛнегелік) 

Семестр 


 

материалдармен және инновациялық 

техникалық құралдарды тиімді қолдану 

әдістеріне қалыптастыру.  

Сформировать навыки использования 

необходимых дидактически-раздаточных 

материалов и инновационно - технических 

средств. 

кезінде  

  

 

В течении семестра 

6. 


Педагогикалық практиканы ұйымдастыру  

жӛніндегі ғылыми - практикалық 

конференция ӛткізу.  

Организовать и провести установочную 

научно – практическую конференцию по 

педагогической практике. 

Директорат 

кестесі 


бойынша  

Согласно 

расписания 

директората 

 

I. 

Ҥйрену аптасы/ Пассивная неделя 

 

 1. 

Мектеп әкімшілігі, ұжымы және 

оқушылармен танысу.  

Студенттерді белгілі сыныпқа пән 

бойынша бӛлу және мектептен ағылшын 

тілінен әдіскерді және тәлімгерді бекіту.  

 

Знакомство с администрацией, коллективом и учащимися школы. 

Распределение студентов по классам и 

закрепление учителя методиста 

английского языка и классного 

руководителя. 

Практиканың 

1- ші күні   

 

  

1-ый день 

практики 

 

2. Оқу – тәрбие мәселесі бойынша кеңес алу. 

Консультироваться по вопросам учебно-

воспитательной работы. 

Күнделікті  

 Ежедневно  

 

 3. 

Ұйымдастыру жұмыстарын жүйелі түрде 

жоспарлау.  

 

Систематически планировать организационную работу. 

Күнделікті  

 Ежедневно 

 

 4. 

Ағылшын тілі кабинеттерінің 

жабдықталуы, кӛрнекілігімен және оқу 

үрдісіне қажетті материалдық қорымен 

Практиканың 

1- ші жұмасы   

 


танысу.  

Ознакомиться с оснащением кабинета 

английского языка, наглядностями и 

материальной базой, необходимыми для 

учебного процесса. 

 

 1-ая неделя 

практики 

5. 

Ағылшын тілі пәнінен үйде оқу әдебиет қорымен, олардың жүргізілуі әдістерімен 

таныстыру.  

Ознакомиться с учебной литературой для 

домашнего чтения по английскому языку и 

методами их проведения. 

1 – ші апта  

 

 

1 ая неделя  

 

  

6. 


Пән мұғалімдерінің сабақтарына қатысып, 

оларға талдау жасау. Барлық оқу жоспар 

түрлерімен танысу. 

Посещать уроки учителей предметников и 

дать им анализ. Ознакомиться со всеми 

учебными планами. 

1 – ші апта  

 

1 ая неделя  

 

 7. 

Пән мұғалімдерінен және тәлімгерлерден 

кеңес алу.  

Консултироваться с учителями 

предметниками и классными 

руководителями.  

Күнделікті  

 

Ежедневно  

 

 II.  Дайындық аптасы \ 

 Подготовительная неделя 

 

 1. 

Бекітілген сыныптар бойынша 

оқушылардың сабаққа қызығушылығын 

арттыратын дидактикалық материалдар 

мен кӛрнекті инновациялық құралдар 

дайындау. 

Готовить дидактические материалы и 

иновационно-наглядные пособия для 

поддержания мотивации учащихся к 

предмету в распределеных классах. 

Күнделікті  

 

  

Ежедневно 

 

 

  

2. 

Университет әдіскерімен бірге ағылшын 

тілі сабақтарына қатысу, пікір – талас 

ұйымдастыру. 

 

Посещать уроки английского языка с методистом университета и 

организовывать обсуждение уроков. 

Күнделікті  

 

Ежедневно  

 

 3. 

Университет әдіскері мен мектеп 

мұғалімдері (ағылшын тілі) 

педпрактиканың барысы, тәрбие 

жұмыстары туралы отырыстар ӛткізу 

(жетістіктер мен кемшіліктерді сараптау)  

Организовывать заседания с методистом 

университета и учителями предметниками 

о ходе педпрактики, воспитательной 

работе, анализировать положительные и 

отрицательные стороны. 

Аптасына 2 

рет  

 

  

2 раза в 

неделю 

 

4. Студент – практиканттардың сабаққа 

қатысқаннан кейінгі сабақ жӛніндегі 

пікірлерін тыңдап, талдау жасау. 

Проводить обсуждения и делать анализ 

посещенных уроков студентов -  

практикантов.  

Күнделікті  

 

 

Ежедневно  

 

  

5. 


Студент – практиканттардың күнделікті 

сабақ жоспарының мазмұнды болуын,  

әдістемелік жағынан дұрыс жазылуын 

қадағалау және кӛмектесу. 

Помогать студентам - практикантам в 

написании содержательных и методически 

правильно оформленных поурочных 

планов. 

Күнделікті  

 

 Ежедневно 

 

  

 

III.  Белсенділік аптасы /  Активная неделя  

 

1. 


Мектеп бағдарламасы мен сабақ кестесі 

бойынша бӛлінген сыныптарында сабақ 

ӛткізу. 

 

Проводить уроки согласно плану и расписанию школы в закрепленных 

Сабақ кестесі 

бойынша  

Согласно 

расписанию 

 


классах. 

2. 


Мектеп бағдарламасы бойынша 

жүргізілетін сыныптан тыс жұмыстарға 

белсене қатысу. 

Активно участвовать во внеклассных 

мероприятиях класса согласно плану 

школы. 

Бағдарламаға 

сәйкес  


 

Согласно 

плану 

 

3. Тақырып бойынша қажетті кӛрнекіліктер 

жасау, ағылшын тілі кабинетін 

жабдықтауға кӛмектесу. 

Готовить наглядные пособия по темам, 

помогать в оформлении кабинета 

английского языка. 

Практиканың 

аяқталу 


кезінде  

 До 


окончания 

практики  

 

4. 


Әрбір сабақты оқушылардың 

қызығушылығын арттыра отырып, 

танымдық қабілеттілігін жетілдіріп, жаңа 

технологияларды қолданып ӛткізу. 

Развивая интерес учащихся, 

совершенствовать познавательные 

способности и проводить каждый урок с 

применением новых технологий. 

Әр сабақта   

 

 На каждом 

уроке    

 

5. 


Мектептің әдістемелік кеңесіне және 

сынып жетекшілерінің отырысына қатысу. 

Участвовать на методических советах 

школы и  собраниях классных 

руководителей. 

Мектептің 

сабақ кестесі 

бойынша  

Согласно 

расписанию 

школы 

 

6. Оқушылар құзіреттіліктерін дамыту: 

тұлғалық – бағытталған, тілдік, 

коммуникативтік, кәсіби – бағытталған, 

.лингво – мәдени, мәдени – аралық 

коммуникативтік, мәдени – әлеуметтік, 

стратегиялық, т.б.  

Развивать компетенции учащихся: 

Әр сабақта   

 

 

 На каждом 

 


личностно – ориентированную; языковую; 

коммуникативную; профессионально – 

ориентированную;  лингво-

культурологическую; межкультурно – 

коммуникативную; социо – 

культурологическую; стратегическую и 

др. 

уроке 


7. 

Ағылшын тілін дидактикалық және 

арнайы әдістемелік  принциптеріне сай 

оқыту. 


Осуществлять обучение согласно 

дидиактическим и специально  

методическим принципам 

Әр сабақта  

 

На каждом уроке 

 

8. Әрбір студент – практикант белгіленген 

жоспар бойынша ашық сабақ ӛткізуге 

міндетті. Университет әдіскері, мектеп 

мұғалімдерімен бірлесіп ашық сабаққа 

қатысу, оларды талдау, баға беру. 

 

Каждый студент - практикант должен провести открытый урок по плану. 

Методист университета вместе с 

учителями школы должны посетить 

открытый урок, обсудить и дать оценку. 

Сабақ кестесі 

бойынша   

 

 

Согласно расписанию 

 

9. Жалпы мектеп бойынша бекітілген 

сыныпта іс – шара ӛткізу. 

С закрепленным классом провести 

общешкольное мероприятие. 

Соңғы  апта  

 

Последняя  неделя 

 

IV.  Қорытынды апта /  Заключительная неделя 

 

 

1. 


Мектеп әкімшілігі, мұғалімдерімен бірігіп 

педпрактиканы қорытындылап, 

конференция ӛткізу. 

 

Совместно с руководством школы и учителями, подводя итоги педпрактики 

провести конференцию. _____________________  

Соңғы сенбі  

 

Последняя суббота 

 


2. 

Ӛткізілген сабақтары, тәрбие жұмыстары, 

сыныптан тыс жүргізілген жұмыстары 

жӛніндегі құжаттарын тапсыру. 

Сдать документацию по проведенным 

урокам, воспитательной и внеклассной 

работе. 

Соңғы  апта  

 

 

Последняя  неделя 

 

3. Университеттің педагогикалық практика 

жӛніндегі қорытынды конференциясын 

ӛткізу.  

Проведение итоговой конференции по 

педагогической практике. 

Соңғы  апта  

 

Последняя  неделя 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Практика қорытындысы бойынша есеп қҧжаттары: 

 

1.

 Педагогикалық практика кезінде жасалынған жұмыстары туралы 

есеп. 


2.

 

Практикалық күнделік. 3.

 

Ӛткізілген сабақ жоспарлары. (5-8) 4.

 

Сабақты талдау. (2-3) 5.

 

Сыныптан тыс сынақтық іс-шара жоспары. 6.

 

Сынақтық ашық сабақ жоспары және оның дидактикалық материалдары. 

7.

 Студенттің практика жұмысы бойынша пән мұғалімі, сынып 

жетекшісі және мектеп директорының қолы қойылып, мӛр 

басылған мінездемесі. 

8.

 Психология және педагогика бойынша тапсырмалар нәтижесі. 

 

  

Документация к отчету студента – практиканта  

по итогам педагогической практики 

 

1.

 Отчет о проделанной работе в период практики. 

2.

 Дневник педагогической практики. 

3.

 Конспекты проведенных уроков. (5-8) 

4.

 Анализ урока. (2-3) 

5.

 Конспект проведенного зачетного воспитательного мероприятия. 

6.

 Конспект открытого урока с использованными дидактическими 

материалами. 

7.

 

Характеристика учителя – предметника, классного руководителя заверенная директором школы. 

8.

 Результаты заданий по психологии и педагогике. 

 

 

 

       Қоңырау кестесі                               

 

                          Расписание звонков 

 

                       1-ші ауысым  

 

   1-ая смена 

 

 

Сабақ реті / уроки 

Уақыты/ Время 

1-ші/1-ый 

----сағ.------- миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

2-ші /2-ой 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

3-ші/3-ий 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

4-ші/4-ый 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

5-ші/5-ый 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

6-шы/6-ой 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

 

 

 

                   

 

                       2-ші ауысым 

 

  2-ая смена 

 

 

 

Сабақ реті / уроки 

Уақыты/ Время 

1-ші/1-ый 

----сағ.------- миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

2-ші /2-ой 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

3-ші/3-ий 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

4-ші/4-ый 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

5-ші/5-ый 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

6-шы/6-ой 

----сағ.-------миунттан 

----сағ.-------мин.дейін 

 

  

САБАҚ КЕСТЕСІ 

 

                                     РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

 

                         1-ші ауысым                       1-ая смена 

 

Сабақтар/ 

Апта 

кҥндері 

Уроки/Дни 

недели 

Сынып,пән 

атауы  


Клас, 

Предмет 


Дүйсенбі 

Понедельник 

 

 

  

 

  

Сейсенбі 

Вторник 

 

  

 

  

 

Сәрсенбі Среда 

 

  

 

  

 

Бейсенбі  Четверг 

 

  

 

  

 

Жұма Пятница 

 

  

 

  

 

Сенбі Суббота 

 

  

 

  

 

                             

                            2-ші ауысым  

                  2-ая смена 

 

Сабақтар/ 

Апта 

кҥндері 

Уроки/Дни 

недели 

Сынып,пән 

атауы  


Класс, 

Предмет 


Дүйсенбі 

Понедельник 

 

 

  

 

  

Сейсенбі 

Вторник 

 

  

 

  

 

Сәрсенбі Среда 

 

  

 

  

 

Бейсенбі  Четверг 

 

  

 

  

 

Жұма Пятница 

 

  

 

  

 

Сенбі Суббота 

 

  

 

  

 

 Студенттің қолы/ Подпись студента:______________ 

 

Ағылшын тілі мұғалімінің қолы\ Подпись учителя английского языка: _______________ 

3 КУРС СТУДЕНТ – ПРАКТИКАНТТЫҢ ЖЕКЕ ЖҦМЫС 

ЖОСПАРЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНТА–

ПРАКТИКАНТА 3 КУРСА 

 

Апта Жұмыс мазмұны мен 

Уақыты  


Ескертуле 

Неделя 

түрлері/ Содержание и 

виды работы 

Время 


выполнения 

Примечания 

1 – ші апта 

1 -ая 


неделя 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2 - ші апта 

2 – ая 

неделя 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Апта 

Неделя 


Жұмыс мазмұны мен 

түрлері/ Содержание и 

виды работы 

Уақыты  


Время 

выполнения 

Ескертулер 

Примечания 

3-ші апта 

3-я неделя 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 4-ші апта 

4-ая неделя 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Студент – практикант:    _____________________ 

Топ жетекшісі/Руководитель группы:_____________ 

 

Күні,айы, жылы/Дата: _____________ 3 КУРС СТУДЕНТ – ПРАКТИКАНТТЫҢ АҒЫЛШЫН ТІЛІНЕН 

КҤНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ 

(ПРАКТИКА ӚТІЛЕТІН ОҚУ МЕРЗІМІНЕ СӘЙКЕС БӚЛІГІ ) КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТА 

– ПРАКТИКАНТА 3 КУРСА 

(НА ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДПРАКТИКИ

 

Р\с 

№ 

Ӛтілетін тақырып  


Каталог: docs
docs -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
docs -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
docs -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет