Оќулыќ Алматы 2005 Беркінбаев К. Мжүктеу 3.9 Mb.
Pdf просмотр
бет14/28
Дата06.02.2017
өлшемі3.9 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

Баѓдарламаны  іске  ќосу.  Ms Wіndows  операциялыќ  жџйесінде

ScanDіsk баѓдарламасын іске ќосу 

келесі ѕрекеттерді орындау арќы-

лы жџзеге асады:

“тышќан” (мышь)  манипуляторыныњ курсор кљрсеткішініњ  сол

жаќ батырмасын “Іске ќосу” (Пуск)  негізгі мѕзірінде  басу ќажет;

 - экранда  пайда  болѓан  мѕзірде  “Баѓдарламалар” (Программы)

пунктін тањдау керек;

-  келесі  мѕзірдіњ  Стандартты(Стандартная)  пунктініњ  Ќыз-метші  (Служебные)    тобынан   ScanDіsk  баѓдарламасы    тањдалып,

“тышќан” (мышь) манипуляторыныњ сол жаќ батырмасы басылады.

Экранда  пайда  болѓан  баѓдарлама  терезесінде (1.3-сурет)  сѕйкес

жалаушаны орнату арќылы тљмендегідей тексеру тѕсілдерін тањдауѓа

болады:


- толыќ (полная);

- ереже секілді орнатылѓан (установлено как правило);

-  стандартты (стандартная) (тек бумалар мен файлдарды тексеру);

Үнсіз келісім бойынша( по умолчанию) орнатылѓан тестік тексеру

баптауын  Ќосымша (Дополнительно) батырмасын шертіп (1.5-сурет),Дискіні  баптаудыњ  ќосымша  параметрлері  (Дополнительные  пара-

метры настройки диска) терезесі арќылы љзгертуге болады.

Бђл  терезеде  нѕтижелерді  шыѓару  тџрлері  мен  протокол  файлын

кљрсету тѕсілдерініњ бірнеше нђсќалары ђсынылады.

Дискініњ магниттік бетініњ сапасын тексеруде операциялыќ жџйе тек-

серу параметрлерін тањдауды ђйымдастырады.(1.4-сурет) Параметрлер

аныќталѓан мѕліметтер аумаѓын  тексеру мџмкіндігін ђсынады.

Мысалы, мѕліметтер аумаѓын тексергенде (дискініњ жџйелік аумаѓы)


185

1.3-сурет.   ScanDisk баѓдарламасыныњ негізгі кљрінісі

Жџйелік аумаќ

пен мѕліметтер

аумаѓын тексеру

Тек ќана жџйелік

аумаќты тексеру

терезешесі

Тек ќана

мѕліметтер

аумаѓын

тексеру


Тексеру ѕрекетін

іске ќосу

1.4-сурет. Диск бетін тексеру режимін тањдау терезесі

 

 186

Баптау (Настройка) батырмасыныњ кљмегімен тексеру режимі бапта-

лады.


Тексеру нѕтижесінде баѓдарлама тљмендегідей аќпараттарды экранѓа

шыѓарады:

- дискілік кењістіктіњ љлшемі;

- дискідегі файлдар мен бумалардыњ орналасќан кљлемі;

- заќымдалѓан секторлардыњ кљлемі;

- кластерлердіњ байттыќ љлшемі;

- дискідегі кластерлер саны.

4.6 Defrag баѓдарламасы

Norton Utіlіtіes пакетініњ Norton Speed Dіsk баѓдарламасыныњ ана-

логы Defrag баѓдарламасы – дискідегі мѕліметтерді дђрыс ђйымдасты-

ру арќылы баѓдарлама жђмысын жылдамдатуѓа арналѓан орта.

Операциялыќ жџйе диск кењістігін кластерлер деп аталатын сектор-

ларѓа бљліп, оларды файлдарды орналастыру кестесі элементтері ара-

лыѓында байланыстырады. Файл дискіде кластерлердіњ ретіне байла-

нысты ортада жазылады.

1.5-сурет. Диск бетін тексерудіњ ќосымша параметрлерін тањдау терезесі


187

Файлдарды  дискіде  орналастырудыњ  кљптеген  тѕсілдері  бар.  Жиі

пайдаланылатын баѓдарламалар мазмђндалѓан файлдарды дискініњ ба-

сќы жаѓына жаќын орналастыруѓа болады. Бђл операциялыќ жџйеге

баѓдарламалар мен файлдарды тез тауып, жџктеуге мџмкіндік береді.

Баѓдарламаны  жџктеу  алдында  тљмендегі  ѕрекеттерді  орындауќажет:

- ќажетсіз файлдарды жою;

- кездейсоќ жойылѓан файлдарды ќалпына келтіру;

-  ScanDіsk баѓдарламасымен тексеру жѕне ќажет жаѓдайда дискініњ

логикалыќ ќђрылымыныњ заќымдануын тџзету (Defrag баѓдарламасы

дискініњ логикалыќ ќђрылымыныњ заќымдануы байќалѓан жаѓдайда

љз жђмысын тоќтатады)

  Баѓдарламаны  іске  ќосу.  Ms Wіndows  операциялыќ  жџйесінде

Defrag баѓдарламасын іске ќосу келесі ѕрекеттерді орындау арќылы

жџзеге асады:

  - “тышќан” (мышь)  манипуляторыныњ курсор кљрсеткішініњ  сол

жаќ батырмасын “Іске ќосу” (Пуск)  негізгі мѕзірінде  басу ќажет;

-  экранда  пайда  болѓан  мѕзірде  “Баѓдарламалар” (Программы)

пунктін тањдау керек;

-  келесі  мѕзірдіњ  Стандартты(Стандартная)  пунктініњ  Ќыз-метші  (Служебные)  тобынан  Defrag  баѓдарламасы  тањдалып,,

“тышќан” (мышь) манипуляторыныњ сол жаќ батырмасы  басылады.

188

1.4-сурет. Defrag баѓдарламасыныњ негізгі терезесі

Экранда пайда болѓан сђхбаттасу терезесінде “тышќан” (мышь)

манипуляторыныњ курсор кљрсеткіші ОК батырмасына ќойылып, сол

жаќ батырмасы  басылады. Шерту нѕтижесінде дефрагментациялау ѕре-

кеті басталады. Баѓдарлама ѕрбір кластердегі жђмыс нѕтижесініњ аѓым-

дыќ жаѓдайын кљрсететін дискі бетініњ картасын ђсынады.

Баѓдарламаныњ жђмыс істеу режимін негізгі терезедегі Баптау (На-стройка) батырмасыныњ кљмегімен тексеру режимін баптауѓа болады.

4.7  Dіsk Cleanup баѓдарламасы

Norton Utіlіtіes  пакетініњ Norton Space Wіzard  баѓдарламасыныњ

аналогы болып табылатын Dіsk Cleanup баѓдарламасы – дискіні ќажет

емес файлдардан тазалаушы ќызметін атќарады.

Мысалы, Wіndows 98  операциялыќ жџйесініњ кейбір баѓдарлама-

ларында жђмыс істеу барысында љздігінен пайда болатын .tmp кењейт-

ілуіндегі файлдар, ќђжаттыњ ќосымша кљшірмелері, жџйелік файлдар.

Баѓдарламаны іске ќосу. Wіndows 98 операциялыќ жџйесінде 

Dіsk

Cleanup баѓдарламасын іске ќосу келесі ѕрекеттерді орындау арќы-

лы жџзеге асады:

“тышќан” (мышь)  манипуляторыныњ курсор кљрсеткішініњ  сол

жаќ батырмасын “Іске ќосу” (Пуск)  негізгі мѕзірінде  басу ќажет;

-  экранда  пайда  болѓан  мѕзірде  “Баѓдарламалар” (Программы)

пунктін тањдау керек;

-  келесі  мѕзірдіњ  Стандартты(Стандартная)  пунктініњ  Ќыз-метші (Служебные) тобынан Dіsk Cleanup баѓдарламасы тањдалып,

“тышќан” (мышь) манипуляторыныњ сол жаќ батырмасы басылады.

Экранда пайда болѓан сђхбаттасу терезесінде тазаланатын диск аты“тышќан” (мышь)  манипуляторыныњ сол жаќ батырмасын бір рет

189

басу арќылы кљрсетіліп, пайдаланылатын тазалау ѕдісі жалауша орнату

арќылы тањдалады.

Баѓдарлама орнатылѓан жалаушаѓа сѕйкес уаќытша файлдарды ізде-

стіреді.

4.8. Un Erase Wіzard баѓдарламасы

Егер жойылѓан файлдар Norton Protectіon ортасымен (Novell фир-

масыныњ  Salvage баѓдарламасымен) ќорѓалып, Wіndows операциялыќ

жџйесініњ  Себет  (Корзина)  бумасында  орналасќан  болса,  Un EraseWіzard баѓдарламасыныњ кљмегімен  ќайта ќалпына келтіруге болады.

Un Erase Wіzard баѓдарламасы автоматты тџрде ќалпына келтіруге

болмайтын файлдарды ќалпына келтіруге мџмкіндік береді. Жойылѓан

файлдарды ќайта ќалпына келтіру мџмкіндігі мол болуы џшін барлыќ

уаќытта Norton Protectіon ортасын пайдалану ќажет.

1.6-сурет.  Un Erase Wizard баѓдарламасыныњ негізгі терезесі

Жаќын уаќытта

жойылѓан


файлдарды

ќалпына келтіру

терезешесі

Ќорѓалѓан

файлдарды

ќалпына келтіру

терезешесі

Файлдарды аты,

мѕтін фрагменті,

типі, орналасќан

орны бойынша

ќалпына келтіру

терезешесі

 

Операциялыќ жџйе файлдарды жою ѕрекетін орындауда дискідегімѕліметтерді љшірмейді, символдар кодын сѕйкес алмастырады. Файл-

дар, каталогтар туралы барлыќ басќа аќпараттар љзгеріссіз ќалады  (1.7-

сурет).


190

Бумаларды/файлдарды ќайта ќалпына келтіру де бумадаѓы файл ту-

ралы жазылымды ќалпына келтіруі тиіс.  Жойылѓан файлдарды/ката-

логтарды ќалпына келтіруде жою ѕрекеті орындалѓан соњ дискіде ешќан-

дай объект саќтау жђмысын жџргізбеген жљн. Ќалпына келтіруде, файл-

дыњ  аты  бойынша  (файлда  мазмђндалѓан  мѕтінді)  іздеу  ѕрекеттерін

ђйымдастыруѓа болады (1.6-сурет).

1.7-сурет. Жойылѓан файлдар тізімін кљрсету терезесі Лабораториялыќ жђмыстар

Лабораториялыќ жђмыстарда тљмендегідей ѕрекет тџрлері ќарасты-

рылады:

 - Wіndows 98 операциялыќ жџйесінде объектілерді басќарудыњ стан-дартты тѕсілдері;

- Wіndows 98 операциялыќ ортасында файлдыќ ќђрылымѓа ќолда-

нылатын операциялардыњ жалпы ќабылданѓан тѕсілдері (файлдыќ ќђры-

лымда жол кљрсету, объектілерді ќђру, кљшіру, жою, жылжыту)

 - Wіndows 98 ортасыныњ ќосымшаларымен жђмыс істеудіњ стан-

дартты тѕсілдері, пайдаланушы интерфейсін баптаудыњ жалпы ќабыл-

данѓан элементтері.

Ђсынылѓан  лабораториялыќ  жђмыстар  компьютерде  орнатылѓан191

Wіndows 98 операциялыќ жџйесініњ нђсќасына тѕуелсіз орындалады.

Лабораториялыќ жђмыстарды орындауда файлдыќ ќђрылымды наќты

пайдаланушы ќђратындыќтан объект адрестері сѕйкес келмеуі мџмкін.

Жђмысты бастамас бђрын жиі ќолданылатын стандартты операция-

лардыњ орындалу алгоритмдерін ќарастырамыз.

1.  Объектіні  ерекшелеу    “тышќан” (мышь)  манипуляторыныњ

курсор кљрсеткіші объект белгісіне ќойылып, сол жаќ батырмасы бір

рет басылады.

2.  Мѕзір  ќатарынан  команда  орындау  –  “тышќан” (мышь)  ма-

нипуляторыныњ  курсор  кљрсеткіші  командаѓа  ќойылып,  сол  жаќ  ба-

тырмасы бір рет басылады.

3. Объектіні ашу  “тышќан” (мышь) манипуляторыныњ курсор

кљрсеткіші объект белгісіне ќойылып, сол жаќ батырмасы екі рет (ќосар-

ланѓан басу арќылы) басылады.

4. Іліп алу (Зацепить)  “тышќан” (мышь) манипуляторыныњ кур-

сор кљрсеткіші объект белгісіне ќойылып, ќажетті  операция орындал-

ѓанша сол (оњ) жаќ батырмасы босатылмайды.

5. Объектініњ жанама мѕзірін шаќыру – “тышќан” (мышь) ма-

нипуляторыныњ курсор кљрсеткіші объект белгісіне ќойылып, оњ жаќ

батырмасы бір рет басылады.

6. Жђмыс столыныњ (Ашыќ терезеніњ) жанама мѕзірлерін шаќы-

ру   “тышќан” (мышь) манипуляторыныњ курсор кљрсеткіші Жђмыс

столыныњ (Ашыќ терезеніњ) белгілерден бос жеріне ќойылып, оњ жаќ

батырмасы бір рет басылады.

7. Тасымалдау – алдымен объект белгісі іліп алынып, ќажетті баѓытта

жылжытылады.

8. Экран батырмаларын екпінді ету (басќарудыњ екпінді емес эле-

менттері)  “тышќан” (мышь) манипуляторыныњ курсор кљрсеткіші

екпінді емес объект белгісіне ќойылып, сол жаќ батырмасы бір рет ба-

сылады.


9. Терезе ішінде объектіден объектіге бума тасымалдау (бума те-

резесі ішінде объект іздеу) – курсорды басќару батырмаларымен (кљлде-

нењ/тік айналдыру жолаќтарымен) экранныњ жолаќтары батырмаларын

ќажетті баѓытта жылжыту.192

№1 лабораториялыќ жђмыс

Таќырыбы: Wіndows 98 операциялыќ жџйесініњ объектілері.

Жђмыс  маќсаты:

1. Wіndows Nt операциялыќ жџйесініњ жђмысын мењгеру.

2. Терезелермен жђмыс істеп џйрену.

3. Объектілерді тез іздеуді џйрену.

4. Бумалар, файлдар, жарлыќтар ќђруды џйрену.

5. Объектілерді жоюды, ќалпына келтіруді џйрену.Тапсырма 

№1.

Wіndows 98 операциялыќ жџйесін іске ќосу, Жђмыс столыныњ эле-

менттерімен жђмыс.

Жђмыстыњ  орындалу  ѕдістемесі

1. Компьютерді іске ќосып, операциялыќ жџйеніњ жџктелуін кџтіњіз.

2. Жђмыс столында орналасќан белгілерді ќарањыз.

3.  Жђмыс  столындаѓы  белгілерді  љз  ќалауыњызша  “тышќан”(мышь) манипуляторыныњ кљмегімен іліп алып, ќажетті баѓытта тасы-

малдап орналастырыњыз. Бђл џшін “тышќан” (мышь) манипулято-

рыныњ курсор кљрсеткішін объект белгісіне ќойып, сол жаќ батырма-

ныњ басулы кџйінде ќажетті баѓытќа жылжытыњыз жѕне батырманы

босатыњыз.

4.  Кері  ѕрекетті  орындањыз.  Объект  белгілерін  автоматты  тџрдеЖђмыс столыныњ  сол жаќ шетіне орналастырыњыз. Жанама мѕзірдіњ

(“тышќан” (мышь) манипуляторыныњ курсор кљрсеткіші объект бел-

гісіне ќойылып, оњ жаќ батырмасы бір рет басылады) Белгілерді рет-

теу  (Упорядочить  значки)   Автоматты  тџрде  (Автоматически)

командасын тањдањыз.

5. Тапсырмалар таќтасын ќарањыз. Іске ќосу (Пуск) батырмасы-

ныњ  кљмегімен  Wіndows  операциялыќ  жџйесініњ  Бас  мѕзірін  ашып,

жабыњыз. Тапсырмалар таќтасын Жђмыс столыныњ оњ жаќ шетіне

тігінен орналастырып, ќайта ќалпына келтіріњіз.


193

Тапсырма 

№2.

Терезелермен жђмысЖђмыстыњ  орындалу  ѕдістемесі

1. “Меніњ компьютерім” (Мой компьютер) жџйелік бумасын ашы-

њыз. Бђл џшін тљмендегі ѕрекетті орындањыз:

“тышќан” (мышь) манипуляторыныњ курсор кљрсеткіші объект

белгісіне ќойылып, сол жаќ батырмасы жылдам екі рет басылады (“ты-

шќан” (мышь) манипуляторыныњ курсор кљрсеткіші объект белгісіне

ќойылып, оњ жаќ батырмасы бір рет басылады. Экранда пайда болѓан

жанама мѕзірдіњ Ашу (Открыть) пункті тањдалады).

2. Ашылѓан терезені ќарап, оныњ тљмендегі элементтерін табыњыз:

Таќырып ќатары (Строка заголовка)

-  Мѕзір  (Меню)

Айналдыру жолаќтары (Полосы прокрутки)

3.  Аспаптар  панелін  (Панель  инструментов)  іске  ќосып,  ажыра-

тыњыз.  Бђл  џшін  мѕзір  ќатарыныњ  Мѕзір  (Меню)Тџр  (Вид)   Ас-

паптар панелі (Панель инструментов) командасын тањдањыз. Ѕрбір

батырмаѓа “тышќан” (мышь) манипуляторыныњ курсор кљрсеткішін

ќойып, олардыњ ќызметімен танысыњыз.

4. Терезені Жђмыс столыныњ басќа жеріне орналастырыњыз. Бђл

џшін “тышќан” (мышь) манипуляторыныњ курсор кљрсеткішін таќы-

рып ќатарына ќойып, сол жаќ батырмасыныњ басулы кџйінде  “тыш-ќан” (мышь) манипуляторын ќажетті баѓытта жылжытыњыз.

5. Терезе љлшемдерін љзгертіњіз. “Тышќан” (мышь) манипулято-

рыныњ курсор кљрсеткішін терезеніњ кез келген бђрышына (шетіне)

ќойыњыз.  “Тышќан” (мышь)  манипуляторыныњ  курсор  кљрсеткіші

екіжаќты баѓыттауыш сызыќќа айналѓан сѕтте сол жаќ батырмасыныњ

басулы кџйінде кез келген баѓытќа жылжытыњыз.

6.  Терезені  экранѓа  толыќ  ашыњыз  жѕне  ќалпына  келтіріњіз.  Бђл

џшін терезені басќару батырмаларындаѓы Терезені толыќ ашу(Развер-нуть)  батырмасына 

“тышќан” (мышь)  манипуляторыныњ  курсор

кљрсеткішін ќойып, сол жаќ батырмасын басыњыз.

7.  Терезені  тапсырмалар  ќатарына  жасырыњыз  жѕне  ќалпына

келтіріњіз.  Терезені  басќару  батырмаларындаѓы  Терезені  кішірейту(Свернуть) батырмасына 

“тышќан” (мышь) манипуляторыныњ кур-

сор кљрсеткішін ќойып, сол жаќ батырмасын басыњыз.194

8. С:  дискісін ашыњыз, мазмђнын кљріњіз. “Тышќан” (мышь) ма-

нипуляторыныњ курсор кљрсеткіші дискініњ [C:] белгісіне ќойылып, сол

жаќ батырмасы жылдам екі рет басылады.

9.  Блокнот  мѕтіндік  баѓдарламасын  Іске  ќосу  (Пуск)Баѓдарла-малар(Программы)Стандартные(Стандартты) Блокнот    ко-

мандасын пайдаланып,  іске ќосыњыз.

10. Терезені жауып, баѓдарламадан шыѓыњыз. Терезені басќару ба-

тырмаларындаѓы Жабу (Закрыть) батырмасына “тышќан” (мышь)

манипуляторыныњ курсор кљрсеткішін ќойып, сол жаќ батырмасын ба-

сыњыз.


11. Алдыњѓы пунктте кљрсетілген ѕрекеттерді Ms Excel 97 кестелік

процессорына ќолданыњыз.

12. Жђмыс столындаѓы барлыќ терезелерді жабыњыз. Терезені ба-

сќару батырмаларындаѓы Жабу (Закрыть) батырмасына “тышќан”(мышь) манипуляторыныњ курсор кљрсеткішін ќойып, сол жаќ батыр-

масын басыњыз.Тапсырма 

№3.

Обектілерді жылдам іздеуді пайдаланып, calc.exe объектісін табу.

(Калькулятор баѓдарламасыныњ стандартты ќосымшасы)

Жђмыстыњ  орындалу  ѕдістемесі

1. Бас мѕзірдіњ Іске ќосу (Пуск)Табу  (Найти) Файлдар  жѕнебумалар (Файлы и папки) командасын ќолданып, іздеу баѓдарламасын

жџктењіз. (1.8-сурет)

1.8-сурет.  Файлдарды/бумаларды  іздеу  терезесі


195

2. “Нені іздеу” (Что искать) сђхбаттасу терезесінде  іздеу крите-

рилерін  енгізіњіз:  сђхбаттасу  терезесінде  енгізу  курсоры  (тік  сызыќ)

болуы тиіс. (Енгізу курсоры жоќ болса, “тышќан” (мышь) манипу-

ляторыныњ курсор кљрсеткішін сђхбаттасу терезесіне апарып, сол жаќ

батырмасын басыњыз). Содан соњ пернелік таќтадан calc.exe теріњіз.

3. Іздеу орнын кљрсету џшін тљмендегі ѕрекеттерді орындањыз:

- сђхбаттасу терезесініњ Ќайдан іздеу (Где искать) жолыныњ оњ жаќ

шетіне орналасќан  Баѓыттауыш сызыќ (Стрелка) батырмасына

  - “тышќан” (мышь) манипуляторыныњ курсор кљрсеткішін ќойып,

сол жаќ батырмасын басыњыз;

1.9-сурет. Іздеу бумасын кљрсету терезесі.

- ашылѓан тізімнен Меніњ компьютерім (Мой компьютер) бумасын

тањдањыз. Бђл жаѓдайда баѓдарлама іздеу жђмысын аќпаратты сырттай

тасымалдаушылармен жџргізеді.4.Табу (Найти) батырмасына 

“тышќан” (мышь) манипуляторы-

ныњ курсор кљрсеткішін ќойып, сол жаќ батырмасын басыњыз.

5. Объектілерді жылдам іздеу алгоритмін пайдаланып, [C:] дискісініњ

барлыќ бумаларындаѓы doc кењейтілуімен берілген файлдарды табы-

њыз. Бђл жаѓдайда іздеу критерийі *. doc (файл атыныњ шаблонын ќара-

њыз).


196

Тапсырма 

№4.

Жђмыс столында бумалар мен файлдар ќђру.

Жђмыстыњ  орындалу  ѕдістемесі

 1. Жђмыс столыныњ бос аумаѓына “тышќан” (мышь) манипуля-

торыныњ курсор кљрсеткішін ќойып, оњ жаќ батырмасын басыњыз. Эк-

ранда пайда болѓан жанама мѕзірдіњ Ќђру (Создать)Бума (Папку)

командасын тањдањыз.

2. Пернелік таќтадан буманыњ атын  (Экология) теріп, “Enter” пер-

несін басыњыз.

3. Жања љзіњіз ќђрѓан бумањызды ашыњыз.

4.  Аѓымдыќ  бумада  Химия,  Биология  атауларымен  таѓы  екі  бума

ќђрыњыз.

5. «Химия»  бумасында Mіcrosoft Word ќђжатын “Кентау” атымен

ќђрыњыз. Бђл џшін тљмендегі ѕрекеттерді орындањыз:

 - Жђмыс столыныњ бос аумаѓына “тышќан” (мышь) манипуля-

торыныњ курсор кљрсеткішін ќойып, оњ жаќ батырмасын басыњыз;

 - экранда пайда болѓан жанама мѕзірдіњ Ќђру (Создать)Mіcrosoft

Word  ќђжатын  ќђру  (Документ  Mіcrosoft Word) командасын  тањда-

њыз;


 - пернелік таќтадан ќђжат атын (“Кентау ”) теріњіз;

 - міндетті тџрде “Enter” пернесін басыњыз.

 6. “Кентау ” атымен ќђрылѓан ќђжат атына “тышќан” (мышь)

манипуляторыныњ курсор кљрсеткішін ќойыњыз. Сол жаќ батырмасын

жылдам екі рет шерту арќылы ќђжатты ашыњыз. Ашылѓан бос ќђжатќа

Жђмыс столындаѓы барлыќ объектілердіњ атын теріњіз.

7. Ќђжаттаѓы љзгерісті команда ќатарындаѓы Файл мѕзірініњ Саќ-тау (Сохранить) командасына 

“тышќан” (мышь) манипуляторыныњ

курсор кљрсеткішін ќойып, сол жаќ батырмасын басыњыз.

8. Биология бумасында  Сурет атымен нџктелі сурет ќђрыњыз. Бђл

џшін тљмендегі ѕрекеттерді орындањыз:

 - Жђмыс столыныњ бос аумаѓына “тышќан” (мышь) манипуля-

торыныњ курсор кљрсеткішін ќойып, оњ жаќ батырмасын басыњыз;

 - экранда пайда болѓан жанама мѕзірдіњ Ќђру (Создать)®Нџктелі

сурет (Точечный рисунок

) командасын тањдањыз;

-    пернелік таќтадан ќђжат атын (“Сурет”) теріњіз;

-    міндетті тџрде “Enter” пернесін басыњыз.


197

9.  “Сурет” атымен ќђрылѓан ќђжат атына “тышќан” (мышь) ма-

нипуляторыныњ  курсор  кљрсеткішін  ќойыњыз.  Сол  жаќ  батырмасын

жылдам екі рет басу арќылы ќђжатты ашыњыз. Ашылѓан бос ќђжатќа

бірнеше геометриялыќ фигуралардыњ суретін салыњыз.

10. Ќђжаттаѓы љзгерісті команда ќатарындаѓы Файл мѕзірініњ Саќ-тау (Сохранить) командасына 

“тышќан” (мышь) манипуляторыныњ

курсор кљрсеткішін ќойып, сол жаќ батырмасын басыњыз.Тапсырма 

№5.

Объектілерді жою жѕне ќалпына келтіру.Жђмыстыњ  орындалу  ѕдістемесі

1. Жђмыс  столы  бетінен  “Химия”  бумасын  жойыњыз.  Бђл  џшінтљмендегі ѕрекеттерді орындањыз:

 - “тышќан” (мышь) манипуляторыныњ курсор кљрсеткішін “Хи-

мия” бумасыныњ атына апарып, оњ жаќ батырмасын басыњыз;

- экранда пайда болѓан жанама мѕзірдіњ Жою(Удалить) команда-

сын тањдањыз;

  -  сђхбаттасу  терезесініњ  ОК  батырмасында  “тышќан” (мышь)

манипуляторыныњ сол жаќ батырмасын шертіп, жоюды бекітіњіз.

2. Жойылѓан объектіні ќалпына келтіріњіз. Бђл џшін тљмендегі ѕре-кеттерді  орындањыз:

- Себет (Корзина) бумасын ашыњыз;

- ќажетті объектіні ерекшелеп, “тышќан” (мышь) манипуляторы-

ныњ оњ жаќ батырмасын басыњыз;

- экранда пайда болѓан жанама мѕзірдіњ Ќалыпќа келтіру(Восста-

новить) командасын тањдањыз;

3. Жђмыс столы бетінен “Химия” бумасын жойыњыз. Объектіні ерек-

шелеп, пернелер таќтасынан Shіft+Delete пернелері комбинациясын ба-

сыњыз. Экранда пайда болѓан сђхбаттасу терезесініњ ОК батырмасына“тышќан” (мышь) манипуляторыныњ курсор кљрсеткішін ќойып, сол

жаќ батырмасын басыњыз. Ќалпына келтіру ѕрекетін орындап кљріњіз.№2 лабораториялыќ жђмыс

Каталог: upload -> iblock
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Француз тілі»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Дүние жүзі тарихы»
iblock -> Ахметов А., Ахметова Г
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право» Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права
iblock -> Званий… Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш
iblock -> ЖӨніндегі нұСҚаулық Мультимедиялық usb акустикалық жүйеci 0 sven 120 sven 150
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Математика»
iblock -> Баяу, әндете. Медленно и певуче


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет