Презентация Мамандығы: 5В081200- «Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету»жүктеу 0.7 Mb.
Pdf просмотр
Дата03.03.2017
өлшемі0.7 Mb.
түріПрезентация

1

Жаңартылған энергия көздерін

пайдалану

Студенттерге арналған презентация

Мамандығы: 5В081200- «Ауыл

шаруашылығын энергиямен

қамтамасыз ету»

Электр жабдықтарын пайдалану кафедрасы

Энергетикалық факультет


2

Пəн туралы мəлімет

Оқу пəнінің атауы, коды жəне кредиттер саны: OIVIEЕ

4306 – Жаңартылған энергия көздерін пайдалану жəне

энергия үнемдеу (2 кредит)

Бакалавриаттың кəсiби айналым құрылымы

бойынша.

Бакалавриаттың ЖББ құрылымындағы нұсқалық

пəндері Кəсіптік циклі. Нұсқалық (профильдік) бөлім

Дəріс – 15

Тəжірибелік – 15

СӨЖ – 45


СОӨЖ – 15

Емтихан


3

Курсқа қысқаша шолу

Жаңартылған энергия көздерін автономды жүйелерде қолдану

Гелиоэнергетика, жел энергетикасы, кіші гидроэнергетика, 

геотермальды энергетика, толқындық энергетика, жəне т.б.

Автономды буданды жүйелердi ұстанымдарын тұрғызу.Электр

жабдықтың жүйелік режимі жəне өлшемдерін таңдау. 

Автономды объектiлердi жылумен жəне электр қуатымен

жабдықтау. Электрлік жəне жылулық энергияны жаңартылған

энергия көздері арқылы алу. Электр мен жылу энергиясын алу

үшін жаңарған энергия көздерін пайдалану. Жаңартылған

энергияны керекті энергия түріне түрлендіру əдісі.

Автономды жүйедегі энергияны аккумуляциялау. Нақты жердегі

жаңаратын энергияның қорын бағалау. 


4

КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ

Пəннің мақсаты

:

Студенттерді жаңаратын энергия көзi туралы бiлiмніңфизикалық мəнін жəне олардың электрлік, жылу тағы

басқа энергиясына түрленуін түсіндіру;

Студенттерді Қазақстан Республикасы халық

шаруашылығында тəжірибе жүргізген кезде

жаңаратын энергия көзінің əртүрлі жағдайларын

талдау жасауға жəне дұрыс баға беруге үйрету

.


5

КУРСҚА ҚЫСҚАША ШОЛУ

Пəнді оқып – үйренудегі міндеттері:

Дəстүрлі емес əдіспен алынған энергияны ғылыми мақсаттармен

танысып үйрену;

Құрылғыны білу, жұмыс мақсаты жəне энергия жаңарту көзі

қондырғысын пайдалану;

Дəстүрлі емес жəне энергия жаңарту көзінің жобалау əдісін игеру;

Дəстүрлі емес жəне энергия жаңарту көзінің техникалық –

экономикалық, ауыл шаруашылық əдісін бағалау.6

КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫКУРСТЫҢ ПРЕРЕКВИЗИТТЕРІ физика, электр

техникалық теория негізі, жылу техниканың

теориялық негізі.

КУРСТЫҢ ПОСТРЕКВЕЗИТТЕРІ

Желэнергетикасы, гелэнергетика, Жобалық жұмыс, 

ғылыми жұмыс, энергия үнемдеудегі

экономикалық тиiмдiлiк, дипломды жобалау.7

Пəн мазмұнының игеру деңгейiне талап тəртiбіЖалпы мəдениеттік құзырет:

талдау, ақпаратты қабылдау, мақсат қою жəне

жолын таңдап жетістікке жету;

Негізгі əдістертерді дайындау, тəсілдер жəне алу

тəсілдері, сақтау, қайта жүктеу ақпараты, 

ақпаратпен жұмыс жасау үшін компьютерді

қолдану;

Пайымдамалар, əр түрлі логиканың талдауына

көпшiлiк сөйленген сөздерге, дəлелдеме, 

пiкiрсайыс жəне айтыстың жүргізілуіне талдау

қабілеттілігі;


8

Мазмұнның игеру деңгейiнің талап тəртiбiКəсіптік құзыреттіліктер:

Ақпараттық технологияның қабілеттілігі мен дайындылығын қолдану, сонымен қатар

заманауи əдістері жəне компьютерлік графикасын өз саласында қолдану;

Жаратылыстану ғылыми пəннің базалық білім ауданы жəне негізгі заңды пайдалану, 

математикалық талдау əдiстерiн қолдану жəне модельдеу, теориялық жəне тəжiрибелiк

зерттеу; 

қабылданған шешiмдерді ұсыну жəне алынған нəтижелердi публикациялау

электрқондырғылардағы геометриялық пішіндегі графика сұлба жəне жүйе түрінде

көрсету;

Ғылыми – техникалық ақпаратты анықтау, тəжірибені отандық жəне шетелдік

деңгейде өткізу


9

Дескрипторлар

Пəнді оқыту кезінде келесі оқушылар келесі шарттарды білуге

міндеті:


Білу міндетіжаңаратын энергия көздерінің перспективті

жағдайын білу, негізгі түрлері мен сипаттамалары, жылулық

энергияның электр энергиясына түрленуі, экологиялық

сұрақтарды шешу, осы облыстағы Қазақстанның саясаты. 

Істей білуі: жаңаратын энергия көздерінің əр түрлі қолданыс

түрлерін шешу, энергияресурстардың негізгі түрін жылулық

энергияны электрлік энергияға қолданылуы.

Игеру: энергия өндiрудiң технологиялық сұлбаларының

талдауының дағдыларын.


10

Дескрипторларжалпы көзқарас

Автономдық жүйедегі энергияны жабдықтау туралы.

Жаңаратын энергия көздері туралы.

Автономды жүйелердегі энергия тасымалдаушылардың

тасымалдау тəсiлдерi туралы.

Жылулық шығындарды төмендету тəсiлдерi туралы.

Автономды жүйедегі электр жабдықтың жобасы туралы.

Кеңiстiкте болатын физикалық процестердiң түрлерi туралы.

ЖЭК тұрмыстық жағдайда жəне кəсіпте қолдануы туралы.

Аккумуляциялау энергиясында.

Автономды жүйелердегi электр энергиясын тұтыну жəне өндiру

тəсiлдерi туралы.11

ДескрипторларБілуі қажет

Базадағы ЖЭК автономды жүйедегі электр жабдықтың

тұрғызу əдісі

ЖЭК негізгі құрылысы

Атмосферадағы жердің физикалық процесстердегі

байланысы

Энергияның аккумуляциялау шаралары

ЖЭК жылулық, механикалық жəне электр энергиясына

айналу түрлері

ЖЭК қолдану аудандарының мүмкіндігі12

Дескрипторларістей білуі

ЖЭК тұтынушыларға таңдау мақұлдануы.

ƏЭҚ негізгі өлшемдерін есептеу.

Тəжірибе кезінде дене жылулық шығындарының

төмендеуі мен жылу беруі.

Iс жүзiнде жылуды жеткiзiп берудiң жылулық

шығындарды төмендетудiң тəсiлдерiн қолдану.


13

Дескрипторлартəжірбиелі болу

Базалық ЖЭК автономды жүйесін жобалау

Автономды жүйедегі энергетикалық балансын

тұрғызу


Автономды жүйедегі энергия ағындарының

анализі жəне есебі14

КУРСТЫҢ САЯСАТЫ

С.Сейфуллин ат. ҚазАТУ жарғысымен, оқу пəннің саясатымен

кредиттік жүйе Ережесімен жəне ҚР БЖМ нормалық

документтерімен

Оқыту технологиясы бойынша келесі технологоиялар қолданады.

Активті жəне интерактивті формалар, дəрістер, тəжірибелік

сабақтар, бақылау жұмыстары, коллоквиумдер, емтихан, 

компьютерлер. Семестр ішінде студенттер əр семинарға

есептерді шешеді. Əр семестрге бақылау жұмыстары өткізіледі

(семинарларда). Сынақ барлық берілген бақылау жұмыстардан

кейін, үй жəне өзіндік жұмысты орындағаннан кейін қойылады.15

КУРСТЫҢ САЯСАТЫ

Теориялық материалдан кейін аудиториялар қолданады,

мультимедиалық проекциялар жəне интер-активті тақташалар

қолданады.

Барлық дəрістік материалдарға дəрістер электронды жəне қағаз

түрінде дайындалған, теориялық түрде слайд шоу Power Point

бағдарламасы арқылы дайындалған жəне интерактивті тақташа

қолданады.

Студенттен аудиториялық сабққа дайындығы, өзіндік жұмысқа

дайындығы, барлық бақылау түрде дайындығы талап етіледі жəне

минимум түрде баға алуы қажет. 

Студентке аудиториялық процесте белсенді түрде өзін көрсету

міндетті болып табылады жəне ол бағаланады. 

Бағаны көтері үшін қайта тапсыру қарастырылмайды.


16

Мамандардың қызметке орналасуы

Бітірушілер бітіргеннен кейін электр энергияны үнемдеу жəне

жаңаратын энергия көздерінің білікті маманы болып, өз

білімдерін барлық форма түрінде өнеркəсіпте қолданады: 

ҒЗИ, энергетика мекемесінде, өнеркəсіпте, АӨК,

мемлекеттік техникалық бөліміндегі басқару органдарында, 

құрылыс жəне жобалау ұйымдарында, жүйелік

компанияларда.


ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКА

Студенттерге арналған

презентация

Мамандығы: 5В081200- Ауыл

шаруашылығын

энергиямен қамтамасыз

ету

Электр жабдықтарынпайдалану кафедрасы

Энергетикалық факультетПəн туралы мəлімет

Оқу пəннің аты, коды жəне кредит саны: 

Gel 3404-Гелиоэнергетика (3 кредит)Бакалавриаттың кəсiби айналым құрылымы бойынша.

Нұсқалық дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Профессиональдық циклі. Нұсқалық (профильдік) бөлім

Дəріс – 15

Зертханалық – 30

Тəжірибелік -15

СӨЖ – 67,5

СОӨЖ – 22,5

Емтихан


Курстың қысқаша мазмұны

Гелиоэнергетиканың тарихы мен дамуы. 

Жел электр қондырғысының (ЖЭҚ) сұлбасы мен

классификациясы.

Тұтынушылардың

электр


энергиясын келісу түрлері,  ЖЭҚ – ның жұмыс

режимі.  Электр қамтамсыз етудің автономдық

жүйесі. 

ЖЭҚ – ң қуатын таңдау жəне есептеу параметрлері. 

Жел энергетикалық есебі. 

ЖЭҚ – ң жəне жел энергетикасының экологияға

əсері.


Курсқа қысқаша шолу

Күндік сəулелену. Күндік сəулелену кезіндегі атмосферадағы

физикалық процесстер. Күндік сəулеленудің спектрі.  

Күндік сəулелену арқылы суды жылыту. Ашық жəне жабық түрде

су жылыту. Су жылытудағы изоляциялық жинақтауы. Күндік

энергияның селективті жəне вакуумді қабылдағыштар. Күндік

сəулеленудің əр түрлі конструкциялық қабылдағыштарда жылуды

жоғалту жəне жылуды таратудағы сұлбасы. Күндік энегия арқылы

ауаны жылыту. Ғимараттардағы күндік жылыту жүйесі. 

Күндік энергияның концентраторы. Дайындалған коллекторлар

жəне башендік күндік электрстанциясы. Күндік батареяның жұмыс

принципі жəне конструкциясы.Курсқа қысқаша шолу

Пəннің мақсаты болып:

Студенттерге күндік энергиясы туралы бiлiмінің

физикалық мəнін жəне олардың электрлік, жылу мен

тағы басқа энергиясына түрленуін түсіндіру; 

Cтуденттерді Қазақстан Республикасының халық

шаруашылығында тəжірибе жүргізген кезде күн

энергиясын əртүрлі жағдайда талдау жасауға жəне

дұрыс бағалауға үйрету.


КУРСҚА ҚЫСҚАША ШОЛУ

Курстың пререквизиті

жоғары математика, физика, ЖЭК теориялық негізі,

математикалық статистика жəне ықтимал

теориясы, электр техникасының теориялық негізі, 

жылутехникасының теориялық негізі, электр

энергетикасы. Курстың

постреквизиті

Жұмысты жобалау, ғылыми жұмыс, энергия

үнемдеудегі экономикалық тиімділік, дипломдық

жобалау


Пəн мазмұнының игеру деңгейiне талап

тəртiбі


Жалпы мəдениеттік құзырет:

Негізгі əдістертерді дайындау, тəсілдер жəне алу

тəсілдері, сақтау, қайта жүктеу ақпараты, 

ақпаратпен жұмыс жасау үшін компьютерді

қолдану;

практиканың қабiлеттiлiгі жəне пайымдамалар əр

түрлі логиканың талдауына көпшiлiк сөйленген

сөздерге, дəлелдеме, пiкiрсайыс жəне айтыстың

жүргізілуі;


Пəн мазмұнын игеру деңгейінің талаптары:

Кəсіптік құзіреттіліктер :

Ақпараттық технологияның қабілеттілігі мен дайындылығын қолдану,

сонымен қатар заманауи əдістері жəне компьютерлік графикасын өз

саласында қолдану;

жаратылыстану ғылыми пəннің базалық білім ауданы жəне негізгі заңды

пайдалану, математикалық анализ əдiстерiн қолдану жəне модельдеу, теориялық

жəне тəжiрибелiк зерттеу; 

қабылданған шешiмдерді ұсыну жəне алынған нəтижелердi публикациялау

электрқондырғылардағы геометриялық пішіндегі графикалық сұлба жəне

жүйе түрінде көрсету;

Ғылыми – техникалық ақпаратты анықтау, тəжірибені отандық жəне

шетелдік деңгейде өткізуДескрипторлар

Пəнді оқыту кезінде келесі оқушылар келесі шарттарды білуге міндеті:

Білуі қажет:

- ақпараттық, желдік ресурстың математикалық жəне əр

түрлі категориядағы əдістемеллік есебі.;

- олардың болашақта дамуы, отандық жəне шетелдік жел

энергетикасы ауданында дамуы;

- ЖЭҚ – ң белгіленуі мен классификациясы, құрылымы

жəне негізгі физикалық қондырғысының жұмысы;

- Энергияның негізі,  ЖЭҚ экологиялық жəне

экономикалық əр түрлі сипаттамалары;

Дескрипторлар

Білуі қажет: 

Базадағы ЖЭК автономды жүйедегі электр

жабдықты тұрғызу əдісі

ЖЭК негізгі құрылысы

Атмосферадағы жердің физикалық

процесстердегі байланысы

Энергияның аккумуляциялау шаралары

ЖЭК жылулық, механикалық жəне электр

энергиясына айналу түрлері

ЖЭК қолдану аудандарының мүмкіндігіДескрипторлар

істей білуі

ЖЭК тұтынушыларға таңдау мақұлдануы.

ЖЭҚ негізгі параметрлерін есептеу.

Тəжірибе кезінде дененің жылулық

шығындарының төмендеуі мен жылу беруі.

Iс жүзiнде жылуды жеткiзiп берудiң жылулық

шығындарды төмендетудiң тəсiлдерiн қолдану.


Дескрипторлар

Игеру: 

-гелиоэнергетикадағы қондырғының кешендік

терминологиясын қолдануды жобалау; 

-экологиялық фактордың жəне гелиоэнергетикадағы

ресурс потенциалдарын есептеу əдісі; 

-гелиоэнергетика қондырғысының энергетикалық

сараптама сипаттамасы жəне есептеу əдісі; 


КУРСТЫҢ САЯСАТЫ

Теориялық материалдан кейін аудиториялар,

мультимедиалық проекциялар жəне интерактивті

тақташалар қолданады.

Барлық дəрістік материалдарға дəрістер электронды жəне

қағаз түрінде дайындалған, теориялық түрде слайд шоуPower Point бағдарламасы арқылы дайындалған жəне

интерактивті тақташа қолданады.

Студенттен аудиториялық сабаққа дайындығы, өзіндік

жұмысқа дайындығы, барлық бақылау түріне дайындығы

бағалануы қажет. 

Студенттің дəрістік процесте белсенді түрде өзін көрсетуі

бағаланады. 

Бағаны көтеру үшін қайта тапсыру қарастырылмайды.Мамандардың қызметке орналасуы

Бітірушілер бітіргеннен кейін электр

энергияны

үнемдеу


жəне

жаңаратын

энергия көздерінің білікті маманы болып,

өз білімдерін барлық түрде өнеркəсіпте

қолданады:  ҒЗИ,  энергетика мекемесінде,

өнеркəсіпте,  АӨК, мемлекеттік техникалық

бөліміндегі

басқару


органдарында, 

құрылыс жəне жобалау ұйымдарында, жүйелік компанияларда.

31

Каталог: ked
ked -> Генетикалық инженерияны қолданатын тағамдық жəне ауылшаруашылық биотехнологияны реттеу. Қазақстан Республикасының «Гендік-инженериялық қызметті мемлекеттік реттеу» заңжобасы Биоқауіпсіздік туралы заңнамалар
ked -> 6М070100 Биотехнология мамандығы бойынша
ked -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
ked -> Бағдарламасы бойынша таңдау модулі. Og 1205. Жер жəне табиғатты пайдалану заңдылықтары. Кредит саны Курс 15 сағат
ked -> Оқытушы туралы мəліметтер
ked -> Топырақтану • 5В081100 Өсімдік қорғау
ked -> Экология Тоp 2220. Модуль 11. Биоклиматология жəне егіншілік топырақтану негіздерімен
ked -> Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы
ked -> Өсімдік жəне топырақ- диагностикасы 6М080800-«Топырақтану жəне агрохимия»


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет