Руководство по эксплуатации інструкція з експлуатації


БЛОКИРОВКА/СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИжүктеу 0.72 Mb.
Pdf просмотр
бет2/4
Дата15.03.2017
өлшемі0.72 Mb.
түріРуководство
1   2   3   4

БЛОКИРОВКА/СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ

 

 Для включения блокировки одновременно нажмите кнопки «+» и «

-

». Чтобы 

разблокировать кнопки, нажмите 

 

одновременно «+» и «-

» еще раз.

 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

 

 Для выключения конвектора установите выключатель в положение «0»

 


IM013 

www.scarlett.ru

   

SC-2167 
ВНИМАНИЕ: 

 

 Во избежание утечки тепла помещение следует держать закрытым, иначе оно не прогреется. 

 

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 ON/OFF 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ ОТКЛЮЧЕНИЕ КОНВЕКТОРА

 

CHILD LOCK 

БЛОКИРОВКА

 

POWER 

ВЫБОР МОЩНОСТИ

 

 TIMER 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

 УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫБРАННОГО ЗНАЧЕНИЯ

 УМЕНЬШЕНИЕ ВЫБРАННОГО ЗНАЧЕНИЯ

 

 Для корректной работы при использовании ПДУ, всегда направляйте излучатель сигнала прямо на приемник 

сигналов на лицевой поверхности прибора.

  Избегайте попадания прямых солнечных лучей на ПДУ.

  

Не роняйте ПДУ и не подвергайте воздействию влаги

  ПДУ работает от батарейки 

CR2025 3V 

(поставляется в комплекте).

  

Если


 

не предполагается использование ПДУ длительное время, то обязательно извлеките из него

 

батарейку 

во избежание окисления контактных элементов.

 

ОЧИСТКА И УХОД

 

 Регулярно  очищайте  конвектор  от  пыли  и  грязи,  поскольку  накапливающаяся  пыль  и  грязь  могут  снизить

 

эффективность его работы. 

 Перед очисткой отключите конвектор

 

от электросети и дайте ему остыть. 

 Протрите конвектор

 

снаружи влажной мягкой тканью. Не используйте органические растворители, агрессивные химические или абразивные вещества.

  

Не пользуйтесь при очистке острыми предметами, чтобы не повредить защитное покрытие.

 

ХРАНЕНИЕ

 

 Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.

  

Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.

  Смотайте шнур питания.

  

Храните прибор в сухом прохладном месте.

 

 

CZ   NÁVOD K POUŽITÍ 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 

 Pečlivě si tento Návod k

 

použití přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku.  

 Před  prvním  použitím  spotřebiče  zkontrolujte,  zda  technické  údaje  uvedené  na  nálepce  odpovídají  parametrům 

lektrické sí

tě. 

   Používejte pouze v domácnosti v souladu s Návodem k 

použití. Spotřebič není určen pro průmyslové účely. 

  Používejte spotřebič pouze ve vnitřních prostorách. 

  

Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čištěním a v

 

případě, že elektrický přístroj nepoužíváte.  

 Pro zamezení úrazu elektrickým proudem a požáru neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin. Stane

-li se takto, 

NESÁHEJTE na spotřebič, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě a obraťte se na Servisní středisko pro kontrolu. 

  

Spotřebič není urče

n k 

použití osobami (včetně děti) se sníženými fyzickými, mentálními schopnostmi nebo smysly, nebo osobami, které nemají zkušenosti nebo znalosti, pokud se nenacházejí pod dohledem nebo nejsou instruováni o 

použiti spotřebiče osobou, zodpovědnou za jejích bezpečnost. 

  Děti musí byt pod dohledem pro zabráněni her se spotřebičem.

  

Používejte spotřebič výhradně s

 

příslušenstvím z dodávky.  

 Při poškození přívodní šňůry její výměnu, pro zamezení nebezpečí, musí provádět výrobce nebo jim zplnomocněné 

servisní stře

disko, nebo obdobný kvalifikovaný personál.  

 Nesmíte sami provádět jakékoliv opravy přístroje. Pokud je to nutno, obraťte se na nejbližší servisní střediska. 

  

Dávejte pozor a chraňte síťový kabel před ostrými hranami a horkem. 

  Netáhněte za napájecí kabel,

 

nepřekrucujte jej a neotáčejte kolem tělesa spotřebiče.  

 Pro zamezení popálenin nesáhejte na ohřátou plochu přístroje za provozu, používejte rukojeť.

  

Nestavte  přístroj  vedle  vznětlivých  předmětů  a  látek  anebo  vedle  předmětů,  které  se  snadno  deformují  půso

bením 

teploty. UPOZORNĚNÍ

 Pro zamezení přetížení napájecí sítě nezapojujte 

konvektor 

současně s

 

jinými výkonnými elektrickými přístroji do též elektrické sítě.

  

Za provozu ničím nezakrývejte přístroj

.   Pokud  byl  výrobek  určitou  dobu  při  teplotách  pod  0°  C,  před  zapnutím  ho  nechejte  při  pokojové  teplotě  po  dobu 

nejméně


 2 hodiny. 

 Výrobce si vyhrazuje právo bez dodatečného oznámení provádět menší změny na konstrukci výrobku, které značně 

neovlivní bezpečnost jeho používání, provozuschopnost ani funkčnost.

 


IM013 

www.scarlett.ru

   

SC-2167 
INSTALACE NA PODLAZE 

 Otočte  konvektor,  připevněte  kolečka  na  spodní  stranu  konvektoru,  ujistěte  se,  že  otvory  pro  šrouby  jsou  správně 

srovnané, pak utáhněte šrouby (jsou součástí balení).

  Umístěte konvektor na podlaze.

 

INSTALACE NA STĚNĚ  

 Upevněte svorky na stěně pomocí šroubů a matic (jsou součástí balení).

  

Umístěte konvektor takovým způsobem, aby  vzdálenost od  podlahy  byla nejméně 50 cm a od čalounění  a  závěsů 

nejméně 1 m. 

 

ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE 

 Zasuňte  zástrčku  do  zásuvky  vhodné  pro  zařízení,  nastavte  vypínač  do  polohy  I,  rozsvítí  se  světelná  indikace 

provozu. ÚDAJE NA DISPLEJI 

 

NÍZKÝ VÝKON 

 

VYSOKÝ VÝKON 

 

BLOKOVÁNÍ 

 

INDIKACE PROVOZU 

 

ČASOVAČ

 

 

TEPLOTA 

 

HODINY 

NASTAVENÍ VÝKONU 

 Stiskněte tlačítko POWER na ovládacím panelu, přístroj začne provoz v

 režimu nízkého výkonu. 

 

Stiskněte tlačítko POWER ještě jednou, konvektor začne provoz v režimu vysokého výkonu. 

NASTAVENÍ ČASOVAČE

 

 Stiskněte tlačítko TIMER na ovládacím panelu.

  

Pro nastavení časovače používejte tlačítko + nebo 

-.  Můžete nastavit časovač od 1 do

 

24 hodin (1 krok se rovná 1 hodině). Časovač se zapne za 5 vteřin po nastavení času.

  

Po uplynutí nastaveného času se konvektor vypne.

 

NASTAVENÍ TEPLOTY 

 Pro nastavení teploty používejte tlačítko + nebo 

– na ovládacím panelu. 

 

Můžete nastavit teplotu od +5 °

С do +35


 

°С (1 krok se rovná 1

 

°С). Přednastavená teplota je +35 

°С.


 

 Ikonka teploty bude blikat během nastavení a přestane blikat po ukončení nastavení.

  

Konvektor  automaticky  udržuje  nastavenou  teplotu  tím,  že  během  provozu  zapíná  a  vypíná  ohřívání.  Až  pok

ojová 

teplota  dosáhne  požadované  úrovně,  konvektor  se  automaticky  vypne.  Až  pokojová  teplota  klesne,  konvektor  se automaticky zapne a bude vytápět místnost.

 

BLOKOVÁNÍ/ODBLOKOVÁNÍ 

Pro blokování tlačítek stiskněte  zároveň tlačítka + a 

-

. Pro odblokování tlačítek stiskněte zároveň tlačítka + a – 

ještě 


jednou. 

VYPNUTÍ 

 Pro vypnutí konvektoru nastavte vypínač do polohy 0

 

UPOZORNĚNÍ:  

  Aby se zabránilo ztrátám tepla, v místnosti musí být zavřené dveře a okna, jinak se nevytopí. 

 

DÁLKOVÝ OVLÁDAČ 

 ON/OFF 

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ KONVEKTORU 

CHILD LOCK 

BLOKOVÁNÍ 

POWER 

VOLBA VÝKONU 

 TIMER 

NASTAVENÍ ČASU

 NAVÝŠENÍ ZVOLENÉ HODNOTY ZMENŠENÍ ZVOLENÉ HODNOTY 

 Aby konvektor pracoval správně s

 

použitím dálkového ovládače, vždy směrujte zářič signálu přímo na přijímač signálů na vnější straně přístroje.

  

Vyhněte se přímému slunečnímu záření na dálkový ovládač.

  Chraňte ovládač před pádem a nevystavujte vlhkosti.

  

Vyměňujte baterie včas

 (1xCR2025 3V). 

 Pokud nebudete dlouhou dobu používat dálkový ovládač, vyjímejte z

 

něj baterie, aby se zabránilo oxidaci kontaktních 

prvků.


 

IM013 

www.scarlett.ru

   

SC-2167 


 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

 Pravidelně čistěte 

konvektor

, protože špína, která zůstává mezi deskami, snižuje účinnost jeho provozu.

  

Před čištěním odpojte 

konvektor 

od elektrické sítě a nechte jej, aby vychladl.

  Otřete  radiátor  zvenku  vlhkým  jemným  hadrem.  Nepoužívejte  organická  rozpouštědla,  útočné  chemikálie  anebo 

brusné prostředky.

  Nepoužívejte na čištění ostré předměty, abyste nepoškodili ochranný obal.

 

SKLADOVÁNÍ 

 

Před čištěním překontrolujte, zda je přístroj odpojen od 

elektrické sítě a úplně vychladl.

  Splníte pokyny části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.

   Smotejte napájecí kabel. 

 Skladujte spotřebič v

 

suchém a chladném místě. 

  

BG   

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

 Прочетете  внимателно  ръководството  за  експлоатация  и

 

го  запазете  по-

нататък  при  възникване  на 

евентуални въпроси. 

  

Преди първото използване на уреда проверете, дали посоченото на лепенката с технически характеристики 

захранване на Вашето изделие съответства на захранването на Вашата мрежа. 

  

Изделието  е  предназначено  само  за  домашна  употреба  и  трябва  да  се  експлоатира  съответно  тази 

инструкция. Уредът не е за промишлено използване. 

  

Не използвайте изделието навън. 

  Винаги изключвайте уреда от контакт, ако не го ползвате, а също така преди да го почиствате. 

  

С

 цел предотвратяване на токов удар не потапяйте уреда във вода или други течности. Ако това се е случило, 

НЕ ГО ПИПАЙТЕ, а първо изключете от контакт, изцяло го изсушете и проверете работата му в квалифициран 

сервизен център. 

  

Фурната не трябва да се управлява от хора (включително деца) с понижени физически, сетивни или умствени 

способности, или от лица, които не притежават съответните знания и опит, ако тези лица не са под надзор или 

не са инструктирани относно използването на фурната от друго лице, отговарящо за тяхната безопасност.

  Децата не трябва да се оставят сами до фурната и не трябва да им се разрешава да играят с нея.

  

Използвайте само съставните части от комплекта. 

  В тези случаи, когато захранващият кабел е повреден, с цел избягване на рискови ситуации, захранващият 

кабел трябва да бъде заменен от производителя или оторизиран център за обслужване, или от квалифициран 

специалист.

  

Не  поправяйте  уреда  самостоятелно.  За  отстраняване  на  повреди  се  обърнете  в  най

-

близкия  сервизен център. 

  

Следете, кабелът да не докосва горещи повърхности и остри предмети. 

  Не дърпайте, не усуквайте кабела, а също така не обвивайте с кабела корпуса на уреда. 

  

За да не се опарите, не докосвайте до загрети повърхности на уреда, използвайте дръжката.

  Не слагайте конвектор

 

близо до леснозапалими предмети, а също така до неща, които бързо се деформират под въздействие на високи температури.

 

ВНИМАНИЕ: 

 С цел избягване на натоварване в електрическа мрежа, не експлоатирайте конвектор едновременно с други 

уреди, които харчат много ток.

  С нищо не покривайте работещия уред.

   

Ако  изделието  известно  време  се  е  намирало  при  температура

 

под  0ºC,  тогава  преди  да  го  включите,  то трябва да престои на стайна температура не по

-

малко от 2 часа. 

 Производителят  си  запазва  правото  без  допълнително  уведомление  да  внася  незначителни  промени  в 

конструкцията  та  на  изделието,  като  същите  да  не  влияят  кардинално  върху  неговата    безопасност, 

работоспособност и функционалност.

 

ФИКСИРАНЕ НА ПОДА 

 Обърнете  конвектора,  закрепете  колелцата  към  долната  част  на  конвектора,  проверете,  че  отворите  за 

болтове да са съвместени правилно, след това затегнете добре болтовете (влизат в комплекта).

  Фиксирайте конвектора на пода.

 

МОНТИРАНЕ НА СТЕНАТА 

 Закрепете скобите на стената, като ползвате наличните болтове и гайки (влизат в комплекта).

  

Фиксирайте нагревателя, като разстоянието между основанието на уреда и пода да бъде не по

-

малко от 50 см, и внимавайте, конвекторът да се намира най

-

малко на 1 м. от тапицирани мебели и пердета. 

ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

 

 Поставете щепсела в подходящия за уреда контакт, настройте изключвателя в положение I, при това ще се 

включи светещият индикатор на работа.

 


IM013 

www.scarlett.ru

   

SC-2167 


10 

НАСТРОЙКИ НА ДИСПЛЕЯ

 

 

МАЛКА МОЩНОСТ

 

 

ГОЛЯМА МОЩНОСТЬ

 

 

БЛОКИРАНЕ

 

 

ИНДИКАТОР НА РАБОТА

 

 

ТАЙМЕР

 

 

ТЕМПЕРАТУРА

 

 

ЧАСОВНИК

 

НАСТРОЙКА НА МОЩНОСТТА

 

 Натиснете  бутона  «POWER»  на  панелата  за  управление,  уредът  ще  започне  да  работи  в  режим  с  малка 

мощност.


 

 Натиснете бутона«POWER» още веднъж, уредът ще започне да работи в режим с голяма мощност.

 

НАСТРОЙКА НА ТАЙМЕРА 

 Натиснете бутона«TIMER» на панелата за управление.

  

За настройване на таймера ползвайте бутона«+» или «

-».  Настройката на таймера се извършва в рамките от 1 до 24 часа (1 стъпка е равна на 1 час). Таймерът ще се 

включи след 5 секунди от настройване на времето.

  След изтичане на настроеното време конвекторът ще се изключи.

 

НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА 

 За настройване на температурата ползвайте бутона «+» или «

-

» на панелата за управление. 

 Температурата може да се настрои в рамките от +5

 

°С до +35 

°С (1 стъпка е равна на 1

 

°С). Зададената по 

умълчание температура е +35

 

°С.


 

 Иконата на температура ще мига по време на настройката и ще спре след приключване на настройката.

  

Конвекторът  автоматично  ще  поддържа  зададената  температура,  като  периодично  ще  се  включва  за 

затопляне  и  ще  се  изключва.  Когато  температурата  в  помещението  ще  стигне  желаното  ниво,  конвекторът 

автоматично  ще се  изключи. При намаляване на температурата в помещението,  уредът автоматично ще се 

включи и ще продължи да затопля помещението.

 

БЛОКИРАНЕ/РАЗБЛОКИРАНЕ 

 За  включване  на  блокиране,  едновременно  натиснете  бутоните  «+»  и  «

-

».  За  разблокиране  натиснете едновременно «+» и «

-

» още веднъж. 

ИЗКЛЮЧВАНЕ

 

 За изключване на конвектора настройте изключвателя положение «0»

 

ВНИМАНИЕ:  

 За да избегнете изтичане на топлина, винаги дръжте помещението затворено, иначе то няма да се затопли.

 

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 

 ON/OFF 

ВКЛЮЧВАНЕ/ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОНВЕКТОРА

 

CHILD LOCK 

БЛОКИРАНЕ

 

POWER 

ИЗБОР НА МОЩНОСТТА

 

 TIMER 

НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО

  УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИЗБРАНОТО ЗНАЧЕНИЕ 

 НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗБРАНОТО ЗНАЧЕНИЕ 

 

 За коректна работа при ползване на дистанционното  устройство винаги насочвайте излъчвателя на сигнала 

директно към приемника на сигналите, намиращ се на лицевата повърхност на уреда. 

  Не слагайте дистанционното управление на пряка слънчева светлина.

  

Не изпускайте долу дистанционното управление и не го навлажнявайте.

  Своевременно сменяйте захранващите елементи.

  

Ако няма да ползвате дистанционното управление продължително време, извадете захранващите елементи, 

че контактните елементи да не се окисляват.

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

 Редовно почиствайте конвектора, защото прах, който попада между пластините, намалява ефективността на 

работата на уреда.

  Преди да почиствате уреда, първо го изключете от контакт и нека той да изстине.

  

Избършете  външните  повърхности  на  конвектора  с  меко  парцалче.  Не  ползвайте  органични  разредители, 

агресивни химични вещества и драскащи миялни препарати

 (1xCR2025 3V). 

 

За почистване на уреда не използвайте остри предмети, за да не повредите предпазващо покритие. 

IM013 

www.scarlett.ru

   

SC-2167 


11 

СЪХРАНЯВАНЕ

 

 Преди да прибирате уреда, проверете, той да е изключен от контакт и да е изстинал напълно.

  

Изпълнявайте всички изисквания от раздела ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.

  Смотайте кабела.

  

Съхранявайте уреда на сухо прохладно място.

 

  

UA 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет