Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученыхжүктеу 0.62 Mb.
Pdf просмотр
Дата03.03.2017
өлшемі0.62 Mb.
түріСборник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттер мен жас ғалымдардың 

«Ғылым және білім - 2014» 

атты IX Халықаралық ғылыми конференциясының 

БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ 

 

 

 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

 

IX Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых 

«Наука и образование - 2014» 

 

 

 

 

PROCEEDINGS 

of the IX International Scientific Conference  

for students and young scholars 

«Science and education - 2014» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 жыл 11 сәуір 

 

Астана 

УДК 001(063) 

ББК 72 

Ғ 96 

 

  

 

Ғ 96 «Ғылым  және  білім  –  2014»    атты  студенттер  мен  жас  ғалымдардың  ІХ 

Халықаралық ғылыми конференциясы = ІХ Международная научная конференция 

студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2014» = The IX International 

Scientific Conference for students and young scholars «Science and education - 2014». 

–  Астана: 

http://www.enu.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie/

,  2014.  –  5830  стр. 

(қазақша, орысша, ағылшынша). 

 

ISBN  978-9965-31-610-4  

 

  

 

  

Жинаққа  студенттердің,  магистранттардың,  докторанттардың  және  жас 

ғалымдардың  жаратылыстану-техникалық  және  гуманитарлық  ғылымдардың 

өзекті мәселелері бойынша баяндамалары енгізілген. 

 

 

The proceedings are the papers of students, undergraduates, doctoral students and young researchers on topical issues of natural and technical sciences and humanities. 

 

В сборник вошли доклады студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых по актуальным вопросам естественно-технических и гуманитарных наук. 

УДК 001(063) 

ББК 72 

 

  

 

ISBN 978-9965-31-610-4 ©

Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия  ұлттық 

университеті, 2014 


2414

 

 Бұл  есептерде  философиялық  ой  жатыр.  Жаңаны  ашу  үшін  ескіні  білу,  ата  мұраны 

білу  керектігі  көрсетілген.  Қазақ  халқының  «Егер  ...  ,  онда  ...»  ойыны  негізінде  өткізілетін 

жаңылтпаш-жарыс  ойыны.  Ойын  әуелі  жай  басталып,  біртіндеп  жаңылтпаш 

жылдамдығындай тез айтуға көшеді. Мысалы, бірінші оқушы: «Егер жазықтыққа түсірілген 

көлбеудің табаны арқылы жүргізілген түзу көлбеуге перпендикуляр болса... » - деп бастайды, 

ал  екінші  оқушы:  «Онда  ол  көлбеудің  проекциясына  да  перпендикуляр  болады»,  -деп 

жалғастырады. 

Бірінші  оқушы:  «Егер  жазықтыққа  түсірілген  көлбеудің  табаны  арқылы  жүргізілген 

түзу  көлбеудің  проекциясына  перпендикуляр  болса...  »  -  деп  бастайды,  ал  екінші  оқушы: 

«Онда ол көлбеудің өзіне де перпендикуляр болады», - деп жалғастырады. 

Тапқырлыққа  берілген  тапсырмаларды  және  ой  ұшқырлығына  берілген  есептерді 

өзіндік жұмыс ретінде ұсынған жөн. Мұғалім міндеті ойын барысында балалар арасындағы 

адамгершілік  қарым  –  қатынастарды  талдап,  зерттеу,  оны  тиімді  әдістермен  басқару, 

балалардың достығын қолдау болып табылады.  

Көрнекті Нидерланды оқымыстысы Йохан Хейзинганың «Ойнаушы адам» атты дүние 

жүзіне кең тараған еңбегінде: «Ойын адамзат әрекетінің жан-жақты қамтылған әдісі, адамзат 

тіршілігінің әмбебап категориясы», «Ойын - өмір сүру тәсілі емес, бірақ адам дегеніміз -  ең 

әуелі ойнайтын адам» деген екен [4, 40-41 б.]. 

Қорыта  айтқанда  математикалық  ойындар,  сабақтың  негізгі  бір  бөлігі.  Балаларға 

ауызша  есептеуге,  ойлауға,  шапшаңдыққа  есептеудің  тиімді  жолдарын  үйренуге 

қалыптастырады.  Сонымен  қатар  ойын  –  тынысы  кең,  алысқа  меңзейтін,  ойдан  –  ойға, 

жетелейтін  оқушы  қинала  қанат  бітіретін  жеңіл  де  қызықты  есептер  қолданып  өткізген  әр 

сабақ тиімді болатына сенеміз.  

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі 

1.

 

Тоқшылықова Л. Оқушылардың ойлау қабілетін – ойын элементтері арқылы дамыту // «Математика және физика» журналы. – 2005. – № 2. 

2.

 Тәжібаева  С.  Оқушылардың  ой  өрісін  дамытуға  ықпал  жасайтын  есептер  // 

«Математика және физика» журналы. – 2005. – № 2. 

3.

 

Альжанова  Д.  Математиканы  оқытуда  қызықты  тапсырмаларды  пайдалану  // «Математика және физика» журналы. – 2007. – № 2. 

4.

 Әбілқасымова А. Е., Джанабердиева С. А. Қызықты математика. – Алматы: «Мектеп» 

баспасы, 2007. – 72 б. 

 

 

УДК 373.31:51 РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

 Ахмед Бекзат 

zhakena@yandex.ru

 

Студент Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауэзова,  Шымкент, Казахстан 

Научный руководитель – Н.И. Койшибаева 

 

О проблеме формирования и развития математического творческого потенциала детей начальных  классов  много  говорят  и  пишут.  Как  показывает  анализ  психолого-

педагогической  периодики  за  последние  годы,  этот  вопрос  находится  под  пристальным 

вниманием ученых, методистов, учителей и родительской общественности. 

Развитие  творческих  математических  способностей  учащихся  является  важным 

аспектом организации учебного процесса на всех этапах школьного обучения, но особая роль 

ему  отводится  при  формировании  творческой  активности  в  младшем  школьном  возрасте. 2415

 

 Как  известно,  начальная  школа  является  составной  частью  всей  системы  образования, 

поэтому  учителя  начальных  классов  призваны  учить  детей  творчеству,  воспитывать  в 

каждом ребенке самостоятельную личность. 

Если  проанализировать  ныне  сформулированные  цели  начального  образования, 

нетрудно  заметить,  что  основной  приоритет  отдается  развитию  личности  ребенка: 

«…Обеспечить  начальный  этап  развития  личности;  выявить  и  обеспечить  развитие 

способностей;  формировать  умение  и  желание  учиться,  приобрести  необходимые  учения  и 

навыки  учебной  деятельности;  обучиться  чтению,  письму,  счету;  овладеть  элементами 

творческого мышления, культурой речи и поведения, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни». 

Сущность взаимосвязи образовательных и развивающих задач, обучения и развития в 

целом раскрыта Л.С. Выготским. Его исследования позволяют решить кардинальный вопрос 

типологии обучения. То обучение, которое ограничивается в своих целях лишь овладением 

внешними средствами культурного развития (к ним относится овладение письмом, чтением, 

счетом),  можно  считать  традиционным,  решающим  сугубо  образовательные  задачи. 

Обучение,  которое  в  качестве  ведущих  целей  рассматривает  обеспечение  (организацию) 

развития  высших  психических  функций  личности  в  целом  через  овладение  внешними 

средствами  культурного  развития,  является  развивающим  и  приобретает  при  этом 

целенаправленный  характер.  Результатом  такого  обучения  служит  достигнутый  ребенком 

уровень  развития  личности,  его  индивидуальности.  Очевидно,  что  развитие  в  процессе 

обучения нельзя ограничивать только умственным развитием ребенка. 

Развивающее  обучение  предполагает  возникновение  новообразований  как  в 

содержательной  стороне  психики  (представлениях, понятиях,  суждениях),  так  и  в  способах 

психической  деятельности:  умственной,  эмоционально-волевой,  практической,  которые 

могут  возникать  в  процессе  прямого  научения,  а  также  в  результате  самостоятельной 

переработки внешних воздействий, вследствие постепенного внутреннего движения. 

Овладение  теоретическими  понятиями,  принципами  действий  и  обобщенными 

действиями  в  начальных  классах  потребовало  поиска  новых  средств  отражения  их  в 

учебниках.  К  основным  из  них  относятся:  введение  практических  задач,  обеспечивающих 

развитие  познавательной  потребности  и  осознанности  усвоения;  познавательные  вопросы, 

которые заменили традиционное название тем и параграфов; замена готовых определений и 

правил  заданиями,  подводящими  учеников  к  самостоятельным  обобщениям  и  выводам. 

Учебные задания представляют определенную познавательную трудность для ребенка и в то 

же  время  оказывают  как  учителю,  так  и  ребенку  хорошую  методическую  помощь

обеспечивающую  постепенность  и  успешность  выполнения  заданий  поискового  и 

творческого характера. 

Соответственно  целям  и  содержанию  обучения  изменяется  и  позиция  учителя  в 

учебном  процессе,  и  характер  его  деятельности,  принципы,  методы  и  формы  обучения.  В 

сочетании  традиционного  и  нетрадиционного  обучения  деятельность  учителя  меняется 

коренным  образом.  Теперь  главная  задача  учителя  –  не  «донести»,  «преподнести», 

«объяснить» и «показать» учащимся, а организовать совместный поиск решения возникшей 

перед  ними  задачи.  Новые  условия  обучения  требуют  от  учителя  умения  выслушать  всех 

желающих  по  каждому  вопросу,  не  отвергнув  ни  один  ответ,  встать  на  позицию  каждого 

отвечающего,  понять  логику  его  рассуждений  и  найти  выход  из  постоянно  меняющейся 

учебной  ситуации,  анализировать  ответы,  предложения  детей  и  незаметно  вести  их  к 

решению проблемы. 

По  нашему  мнению,  для  развития  математических  способностей  учащихся 

применимы  логические  задачи,  сказки,  кроссворды  и  т.д.  Они  таят  в  себе  большие 

возможности  для  развития  творческих  способностей  ребенка,  тренировки  памяти. 

Следовательно,  они  способствуют  развитию  математических  способностей  и  лучшему 

усвоению ими фактического материала. 

Логические  задания  подбираются  с  учетом  возрастных  и  психологических 2416

 

 особенностей  учащихся.  Способов  зашифровки  много,  однако,  наибольший  интерес  у 

учащихся  младших  классов  вызывают  игры,  загадки,  требующие  от  ребенка 

сообразительности. Они обогащают память детей. Назначение загадки состоит в выработке у 

учащихся  внимания  и  акцентирования  его  на  изучаемом  материале.  Расширяя  кругозор  и 

знакомя детей с окружающим миром, загадки имеют неоценимое значение в формировании 

способности  к  творчеству:  логического  мышления  (способность  к  анализу,  синтезу, 

сравнению,  сопоставлению),  элементов  эвристического  мышления  (способность  выдвигать 

гипотезы,  ассоциативность,  гибкость,  критичность  мышления).  Вот  что  писал  по  этому 

поводу  К.Д.Ушинский:  «Загадку  я  помещал  не  с  той  целью,  чтобы  ребенок  отгадал  сам 

загадку, хотя это часто может случиться, так как многие загадки просты; но для того, чтобы 

доставить  уму  ребенка  полезное  упражнение;  дать  повод  к  интересной  и  полной  классной 

беседе, которая закрепится в уме ребенка именно потому, что живописная и интересная для 

него  загадка  заляжет  прочно  в  его  памяти,  увлекая  за  собой  все  объяснения,  к  ней 

привязанные».  

Сочетание  традиционных  и  нетрадиционных  технологий  обучения  предполагает 

создание  условий  для  овладения  школьниками  приемами  умственной  деятельности. 

Овладение  ими  не  только  обеспечивает  новый  уровень  усвоения,  но  и  дает  существенные 

сдвиги  в  умственном  развитии.  Овладев  этими  приемами,  ученики  становятся  более 

самостоятельными в решении различных учебных заданий, могут рационально строить свою 

деятельность по усвоению новых знаний.  

Эффективное  обучение  не  может  быть  без  опыта  продуктивной  деятельности.  Для 

этого необходим поиск организации личного опыта учащихся. 

Специфика современного этапа совершенствования урока состоит в том, что в новых 

условиях  показатели  эффективности  основной  формы  организации  обучения  не 

ограничиваются  внешними  проявлениями  (четкости,  организованности,  использования 

комплекса  методов  и  средств  и  т.п.),  а  определяются  конечными  результатами  урока  и 

системы  уроков,  уровнем  овладения  учащимися  научными  знаниями,  сформированности  и 

развития умений и навыков, познавательных интересов, мировоззрения и поведения, качеств 

всесторонне развитой личности. 

Важнейшее  направление  совершенствования  урока  –  оптимальное  сочетание  и 

взаимодействие  основных  его  компонентов:  задач  образования,  воспитания  и  развития, 

содержания  учебного  материала,  методов  преподавания  и  учения,  способов  организации 

процесса обучения и познавательной деятельности учащихся. Качество уроков и их высокая 

результативность  зависят  от  комплексного  планирования  и  целенаправленного 

осуществления  учебно-воспитательных  задач.  Важно  и  то,  как  учитель  продумывает 

организацию  учебной деятельности  учащихся в системе  уроков: сосредоточивает внимание 

учащихся  на  главных,  ведущих  идеях  и  понятиях  изучаемого  материала,  организует  их 

творческую поисковую познавательную деятельность, ориентируясь на конечные результаты 

с  учетом  реальных  возможностей  (учеников,  учителя,  школы).  Учитель,  опираясь  на 

достижения  педагогической  науки  и  общие  методические  рекомендации,  определяет  свои 

действия,  сообразуясь  с  конкретными  условиями  и  обстоятельствами.  Он  может  и  должен 

широко применять творческий подход к выбору методов, форм и средств обучения, зная, что 

правильность  этого  выбора  будет  оцениваться  по  достигнутым  результатам,  по 

рациональности  затрат  времени  и  усилий  учеников  и  самого  учителя  на  решение 

поставленных задач. 

Эффективность  современного  урока  основывается  на  творческой  работе  учителя  и 

обучаемых,  на  формировании  самостоятельности  и  системности  мышления  учащихся, 

широкой реализации межпредметных связей, связи обучения с жизнью, с производительным 

трудом учащихся и их внеучебной деятельностью. 

Как показало изучение в ходе сочетания традиционного и нетрадиционного занятия, 

характер  межличностных  связей  (ученик-учитель)  значительно  обогащается,  это 

положительно  сказывается  на  результатах  и  личности  ученика.  Воздействие  на  каждого 2417

 

 конкретного  ученика  осуществляется  посредством  обучающей  и  организующей 

деятельности, средством реализации которой является общение. Это выражается в выработке 

опережающего  опорного  материала,  проведении  инструктивной  работы  по  организации 

деятельности  и  объяснения  ее  целей,  по  анализу  ожидаемых  результатов.  Поощрение  и 

порицание  учащихся  в  ходе  таких  занятий  происходит  в  доброжелательной  деловой 

атмосфере общения.  

Из  всего  этого  следует,  что  современное  состояние  начального  образования  требует 

совершенствования  педагогической  системы,  процесса  обучения  как  ее  части  во  всех  его 

формах  и  проявлениях.  Уровень  знаний  младших  школьников  зависит  от  уровня 

преподавания,  от  умения  использовать  имеющиеся  резервы  для  организации 

образовательного  процесса.  Все  это  делает  проблему  внедрения  современных 

педагогических  технологий  через  сочетание  традиционных  и  нетрадиционных  технологий 

обучения достаточно актуальной. 

 

Список использованных источников 

1.

 Выготский  Л.С.  Педагогическая  психология  /Под  ред.  В.В.  Давыдова.  –  М.: 

Педагогика, 1991. – 480 с. 

2.

 

Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: в 6 т. /Редкол.: М.И. Кондаков и др. – М.: Педагогика, 1988. – 375 с. 

3.

 Антонов  Н.С.,  Гусев  В.А.  Современные  проблемы  методики  преподавания 

математики. - М.: Просвещение, 1985. – 303 с. 

4.

 

Жунусов  Е.Ж..,  Чалиев  С.У.,  Нугусова  А.Н.,  Слемова  СМ.,  Найзабаев  К.А.,  Ли  Т.Б., Тосбулатова  Р.Б.  Методические  рекомендации  по  курсу  «Методика  преподавания 

математики». - Талдыкурган, 1997. – 47 с. 

5.

 

Государственные  общеобязательные  стандарты  среднего  общего  образования Республики Казахстан. Начальное общее образование. – Алматы: РОНД, 2002. – 144 с. 

6.

 Подгорнева  Т.А.  Занимательный  задачник  для  юных  математиков.  //  Творческая 

педагогика. - № 1. - 2001. – С. 93-95. 

7.

 

Сорочинская О.А. Упражнения и игры для развития математических способностей. - Начальная школа. - 2005. - № 4. – С. 80. 

 

 ӘӨЖ 372.851 

КЕРІ ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ ТЕҢБЕ - ТЕҢДІКТЕРДІ ОҚЫТУДАҒЫ ӨЗЕКТІ 

МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Баймурзаева Анар Батыргазыевна  

Ancara-muz05@mail.ru

 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің  

магистранты, Семей, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі – Г. Е. Берикханова  

 

Қазіргі  таңда  ұстаздың  алдында  жоғары  мәдениетті,  өзін  –  өзі  танытуына  мүмкіндік туғызатын,  кәсіптік  әлемнен  өз  орнын  таба  алатын  тұлғаны  дайындау  міндеті  тұр.  Ұстаз 

теорияны терең меңгертіп, математикалық есептерді шығарту арқылы шығармашылық және 

өзіндік ойлау қабілетін дамытады. Көпшілік жағдайларда оқушылардың білімінде кездесетін 

біліктің жеткіліксіздігі, белсенділігінің төмендігі, ғылыми әдістеменің жетілдірілу деңгейіне 

байланысты.  Мұғалім  оқушылардың  есеп  шығару  білігін  қалыптастыру  үшін  ғылыми  – 

теориялық  және  ғылыми  –  әдістемелік  тұрғысынан  негізделген  болуы  қажет.  Мектепте 

оқытылатын функциялардың саны шектеулі. Бұл функциялардың қасиеттері  математикалық 

білімдердің  негізін  игеруде  үлкен  рөл  атқарады.  Білім  беруді  жетілдірудің  басты факторының  бірі  -  пән  мазмұнының  өзімен  сәйкес  келетін  ғылымның  даму  бағытымен 

Каталог: bitstream -> handle -> data
data -> С. торайғыровтың публицистикасы
data -> «Қазақ» газетіндегі ұлт-азаттық көтеріліс туралы мақалалардың маңызы
data -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-нің халықаралық қатынастар факультетінің магистранты
data -> Ұстаз ғалымның абыройы
data -> Интеллигенциясы: тарихи
data -> ТҮрік тілін үйренудегі ортақ СӨздер және олардың фонетикалық ерекшеліктері кумашева Назым
data -> Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученых
data -> Очерктің тілі мен стилі
data -> Бағдарламасы, ұлттық рухани байлықты жалпы адамзаттық мәдениетпен
data -> Әдеби сапарнама жанрының тууы мен қалыптасуы А. Е. Ментебаева


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет