Тараз мемлекеттік педагогикалық институтында «Жас ғалым – 2015» атты V халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Аталғанжүктеу 7.88 Mb.
Pdf просмотр
бет5/5
Дата15.03.2017
өлшемі7.88 Mb.
1   2   3   4   5

Нұрипа ОМАРОВА,

Ғылыми кітапхананың ақпараттық қызмет 

көрсету секторының жетекшісі 

Жаңа  ғасырдың  ақпараттық 

қоғамына 

қажетті 


жаңа 

тұрпатты  мұғалім  дайындау 

мəселесіне  байланысты  2005 

жылы  18  тамызда  «Қазақстан 

Республикасындағы 

жаңа 


тұрпатты  мұғалім  даярлаудың 

үздіксіз  педагогикалық  білім 

беру  тұжырымдамасы»  жəне 

«Қазақстан  Республикасындағы 

жоғары педагогикалық білім беру 

тұжырымдамасының»  жобалары 

ұсынылды.  Осы  екі  жобаның 

біріншісінде  жаңа  тұрпатты 

мұғалімге  –  рухани  жетілген, 

шығармашылық  қабілеті  жоғары, 

өзіне  сын  көзбен  қарай  алатын, 

кəсіби дағдылары, педагогикалық 

дарыны  бар,  жаңашылдыққа 

ұмтылатын 

тұлға 

ретінде 


анықтама  берілген.  Мұғалім 

идеалы  –  білімнің  құндылығын 

айқын  түсінетін,  «мəдениеті 

жоғары  адам»,  өз  пəнінің 

жетік  шебері,  педагогика  мен 

психологияны  терең  меңгерген, 

жеке 

тұлғаға 


бағытталған 

педагогикалық  əдістерді  қолдана 

алатын,  өзін  жеке  тұлға  ретінде 

дамытып,  рухани  өсуге  деген 

қажеттілігі  мол  болуы  тиіс 

делінеді.  Жаңа  тұрпатты  мұғалім 

үш түрлі құзыреттілікке ие болуы 

тиіс:  əдіснамалық,  жалпымəдени, 

пəндік- 

б а ғ ы т т ы л ы қ . 

Педагогикалық 

 

қызметтің  шығармашылық          бағытталуы,  

біріншіден, 

 

 

мұғалімге  мамандығы  үшін  мəні  бар 

күшті  жəне  əлсіз  жақтарын 

(өзін-өзі  тануын,  эмоционалдық 

қалпын,  коммуникативтік  жəне 

дидактикалық  қабілеттерін  жəне 

т.б.)  бағалай  алуы;  екіншіден, 

зияткерлік  мəдениетін  (ойлау, 

ес,  қабылдау,  зейін),  мінез-

құлық,  қарым-қатынас,  соның 

ішінде  педагогикалық  қарым-

қатынасты  меңгеруі;  үшіншіден, 

қазіргі  интеграциялық  үдерістер, 

əлемдік  білім  берудің  даму 

тенденцияларын  бағдарлай  алу 

сияқты мəселелерді қарастырумен 

байланысты. Педагогикалық білім 

берудің  ең  жоғарғы  мақсаты  – 

жаңа тұрпатты мұғалімнің жалпы 

жəне  кəсіби  дамуының  үздіксіз 

жүргізілуі.  Бұл  мақсатты  жүзеге 

асыру кезінде маман-адам, азамат 

пен оның кəсіби білімі, іскерліктері 

мен дағдылары арасындағы үзіліп 

қалған  байланыс  қайта  жалғасын 

табуы  керек.  Болашақ  маманның 

жеке тұлғалық позициясын, оның 

кəсіби  білімі  мен  іскерліктерін 

біріктіру  жүзеге  асуы  жөн.  Бұл 

біріктіру  жалпы  қосынды  емес, 

сапалық  жағынан  жаңа  құрылым 

болып,  тұтастығы  мен  ішкі 

құрылымы  жаңа  типті  мұғалім 

даярлау 

мен 


қалыптастыру 

мақсатын  қоюға  болады.  Шебер 

мұғалім,  біріншіден,  халқымызға 

тəн  жастарымыздың  бойында 

бар  адамгершілік  сипаттағы 

дүниетанымына,  өз  мəдениетіне, 

əдет-ғұрып, 

салт-саналарына, 

қол  өнері  мен  педагогикасына 

арқа 


сүйейтіндігіне 

жəне 


ашық-жарқындығы 

мен 


бауырмалдылығына,  яғни  қазақ 

ұлтының  басқа  халықтардың 

құндылықтарын сіңіре алушылық 

қабілетіне  ерекше  назар  аударған 

жөн.  Екіншіден,  өзі  оқытатын 

пəнді  терең  меңгеруге  міндетті. 

Үшіншіден,  өздігінен  білім  алуға 

ынталы болуы керек. Мұғалімнің 

жеке басының үлгісі – кəсібилікпен 

біте қайнасқан қасиет болуы керек. 

Себебі,  кез  келген  ұжымдағы 

қарым-қатынас 

мұғалімнің 

жеке  басының  үлгісімен  тығыз 

байланысты.  Сонымен  жаңа 

тұрпатты 

мұғалім 

ұғымы 


соңғы  жылдары  жарияланған 

шетелдік  жəне  қазақстандық 

педагогика 

оқулықтарында, 

ғылыми зерттеулерде «жаңа типті 

мұғалім»,  «мұғалім  идеалы», 

«шебер мүғалім» түрінде берілсе, 

«жаңа тұрпатты мүғалім» термині 

терең  қарастырылмаған.  Жаңа 

тұрпатты  мұғалім  дегеніміз  – 

кəсіби  білім  мазмұнын  үздіксіз 

жетілдіріп отыратын, оқу үдерісін 

басқару 

қабілеті, 

сондай-ақ 

тұлғалық  жəне  кəсіби  сапасы 

жоғары,  озық  технологияларды 

меңгерген, 

оны 

қалауынша пайдаланатын құзыретті тұлға.

Қазіргі білім беру саласындағы 

оқытудың  озық  технологияларын 

меңгермейінше  сауатты,  жан-

жақты  маман  болу  мүмкін  емес. 

Жаңа  технологияны  меңгеру 

мұғалімнің 

интеллектуалдық, 

кəсіптік,  адамгершілік,  рухани, 

азаматтық  жəне  басқа  да 

көптеген 

адами 


келбетінің 

қалыптасуына  əсерін  тигізеді, 

əрі  өзін-өзі  дамытып,  оқу-тəрбие 

үрдісін  тиімді  ұйымдастыруына көмектеседі. 

Жанар КЕЛИМАНОВА,

«Жалпы педагогика жəне 

психология» кафедрасының 

оқытушысы

Кітапхана  қызметінің  бір  бағыты  –  көпшілік  іс-  шараларды  ұйымдастырып  өткізу. 

Мақсаты – бүгінгі жастар қауымының рухани ой-өрісін, танымы мен нанымын, адами 

қасиеттерін, эстетикалық, патриоттық жəне мəдени тəрбиесін дамыту, саналы, білімді, 

бəсекеге қабілетті азамат етіп қалыптасуына  ықпал ету, кітапқа деген сүйіспеншілігін 

арттыру,  кітап  оқуға  баулу,  салауатты  өмір  сүруге  үйрету    жəне  кітапхана  қорын 

барынша насихаттау. 

ХХІ ғасыр – қатаң бəсеке ғасыры. Бұл ғасыр – марғаулықты көтермейтін ғасыр. Демек, 

əлемдік  бəсекелестіктің  жылдам  дамуына  ілесе  алатындай  білімді  де  тапқыр  дара 

тұлғаның  тағдыры  біздің  қолымызға  аманат  ретінде  тапсырылып  отыр.  Аманатқа 

қиянат жасамау – халқымыздың ізгі ұлылық дəстүрі. 

ТАРМПИ LIFE

7

ТарМПИ түлектерінің қатысуымен «Бүгінгі мектеп: жетістіктері мен мəселелері» атты 

дөңгелек үстел өтті. 

№1 (90)

17 маусым, 2015  жыл

сəрсенбi  

ОҚУ ЗАЛЫ

БІЗ АЙТСАҚ...

Студенттік шақ – жоғары оқу орнында оқыған немесе 

оқып  жатқан  əрбір  адамның  өміріндегі  ең  жарқын  кезең 

болып  саналады.  Жастық  кез  қимылға,  эмоциаға,  өмірді 

тануға  құштарлық  пен  білім  жинауға  толы.  Біздің 

институттың қоғамдық өмірі мазмұнды жəне қызықты. 

Осы орайда газетіміздің бетінен «ТарМПИ сұлтаны» жəне 

«ТарМПИ аруы» атты айдарлар ашып отырмыз. Онда оқу 

орнының  «жүзден  –  жүйрік,  мыңнан  –  тұлпар»  шыққан  

үздік  студенттерінің  ғылым  мен  білімдегі,  спорттағы, 

қоғамдық 

жұмыстардағы 

жеткен 

жетістіктері 

баяндалып отырмақ.                                                Редакциядан

Что такое спорт? Для некоторых спорт – это ежедневные тренировки на пределе человеческих возможностей, для других 

спорт это развлечение, хобби. Но лишь для избранных спорт – это жизнь! Прежде всего спорт – это здоровье. А здоровье и 

счастье – это то что необходима каждому человеку. «Здоровым будешь – все добудешь» гласит народная мудрость. Забота о 

своем здоровье – это долг и обязанность каждого человека. 

Таныс  болыңыз:  Нұрділдə 

ЕРАЛИЕВ. 1994 жылдың  20 

қаңтарында Тараз қаласында 

дүниеге  келген.  Қазір  Тараз 

мемлекеттік  педагогикалық 

институтының  филология 

факультетінің курс 

студенті. 

Халықаралық 

дəрежедегі спорт шебері. 

Жетістіктері: 

Кикбоксингтен 

ҚР 

чемпионатының дүркін  чемпионы,  Əлем 

чемпионатының жастар арасындағы күміс жүлдегері (2012 ж. 

Словакия), Ересектер арасындағы əлем чемпионатының қола 

жүлдегері (2013 ж. Түркия), Əлем кубогының жеңімпазы (2014 

ж.  Венгрия),  WAKO  BALTIC  OPEN  турнирінің  жеңімпазы 

(2015 ж. Эстония). 

Жұлдызнамасы: Тауешкі.

Хоббиі: Əдеби жəне тарихи кітаптар оқу, спортпен айналысу. 

Өмірлік  ұстанымы:  «Ақырын  жүріп  анық  бас,  еңбегің 

кетпес далаға».Жеке  бас  қасиеттері:  Тура  жолда  табандылық  таныту, 

үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету.       С 5 по 21 января 2015 в Таразском 

государственном 

педагогическом 

институте  проходила  традиционная 

11-я  спартакиада  среди  профессорско-

преподавательского 

состава 

и 

сотрудников  ТарГПИ.  Спартакиада 

проходила  у  мужчин  по  10-и  видам 

спорта,  у  женщин  по    8-и  видам.  На 

торжественной  церемонии  закрытия 

спартакиады  ректор  института  Дария 

Кожамжарова  отметила  важность 

здорового  образа  жизни:  «Данное 

спортивное 

мероприятие 

имеет 

важное  значение.  Глава  государства 

Н.А.Назарбаев  в  программе  «Казахстан 

–  2030»  и  очередном  Послании  уделил 

особое  внимание  развитию  физической 

культуры  и  спорта.  В  настоящее 

время  перед  высшей  школой  стоит 

задача  –  воспитание  всесторонне 

развитой, физически здоровой личности, 

формирование 

в 

подрастающем 

поколении  здорового  образа  жизни. 

Послание  Президента,  направленное 

на  укрепление  здоровья  граждан,  на 

формирование здорового образа жизни – 

главный документ для нашей молодежи». 

        У  мужчин  в  соревнованиях  по 

тогызкумалаку  1-место  заняла  команда 

Администрации,  2-е  место  –  ЕНФ,  3-е 

место – ФТС. ПО шахматам 1-е место – 

ПФ,  2-е место – ИСГ, 3-е место – ЕНФ. 

ПО  армрестлингу  1-е  место  –  СБ,  2-е 

место  –  Администрация,  3-к  место  – 

ИСГ. ПО настольному теннису 1-е место 

– ЕНФ, 2-е место – СБ, 3-е место – ПФ. 

ПО волейболу 1-е место – СБ, 2-е место 

–  Администрация,  3-е  место  ФТС.  ПО 

баскетболу 1-е место – СБ, 2-е место – 

Администрация,  3-е  место  –  ЕНФ.  По 

мини – футболу 1-е место СБ, 2-е место 

– ФТС, 3-е место – Администрация. ПО 

Президентскому  многоборью  1-е  место 

– СБ, 2-е место – ФТС, 3-е место – ИСГ. 

По  шашкам  1-е  место  -  СБ,  2-е  место 

-  ФТС,  3-е  место  -  .ПФ  По  дартсу  1-е 

место - ЕНФ, 2-е место - СБ, 3-е место 

- ИСГ. У женщин по тогызкумалаку 1-е 

место  –  Администрации,  2-е  место  – 

ЕНФ, 3-е место – ПФ. По шахматам 1-е 

место – Администация, 2-е место – ПФ, 

3-е  место  –  ФФ.  ПО  армрестлингу  1-е 

место  –  Администрация,  2-е  место  – 

ИСГ, 3-е место – ФТС. ПО настольному 

теннису  1-е  место  –  ФФ,  2-е  место  – 

ПФ, 3-е место – ЕНФ. ПО волейболу 1-е 

место – ФФ, 2-е место – ПФ, 3-е место 

–  Администрация.  ПО  Президентскому 

многоборью 1-е место – ФФ, 2-е место 

– ЕНФ,   3-е место – ИСГ. По шашкам 

1-е  место  -  Администрация,  2-е  место 

-  ПФ,  3-е  место  -  ФФ.  По  дартсу  1-е 

место – ФФ, 2-е место – Администрация, 

3-е  место  –  ИСГ.  При  подведении 

итогов  призовые  места  распределились 

следующим образом. У мужчин 1-е место 

заняла команда службы безопасности, 2-е 

место  команда  Естественно-научного 

факультета  и  факультета  творческих 

специальностей.  3-е  место  заняла 

команда  Администрации.  У  женщин  1-е 

место  заняла  команда  Администрации, 

2-е  место  –  команда  Филологического 

факультета,  3-е  место  –  команда  ПФ. 

Руководитель вуза наградила победителей 

спартакиады  и  лучших  спортсменов-

участников 

благодарственными 

письмами  и  призами.  Одна  из  задач, 

стоящих  перед  современным  вузом    – 

формирование  здорового  образа  жизни, 

воспитание  в  них  ответственности  за 

свое  здоровье.  И  мы  должны  начать 

с  себя.  В  будущем  такие  спортивные 

мероприятия найдут свое продолжение.

Олжас СУЛЕЙМЕНОВ,

председатель спорт клуба «Ұстаз»

ФОТОЭТЮД


СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!

Меншік иесі: Тараз мемлекеттік 

педагогикалық институты

Бас редактор –

Жандар АСАН

Фототілші –

Тахир РУБЖАНОВ

• Газет республика   

  аумағына тарайды.

• Газет тегін таратылады.

РЕДАКЦИЯНЫҢ 

МЕКЕН-ЖАЙЫ: 

080000, Тараз қаласы, 

Төле би көшесі, 62. 

Байланыс телефоны: 

8-777-511-56-56 Автордың мақаласы редакция көзқарасын білдірмейді. Редакцияға түскен материал қайтарылмайды. Газетте жарияланған материалды көшіріп немесе өңдеп басу үшін 

редакцияның жазбаша рұқсаты 

алынып, газетке сілтеме жасалуы 

міндетті

Газет “Алматы-Болашақ” АҚ 

баспаханасында басылды.

Таралымы: 1000

Мекенжайы: Алматы қ-сы, 

Мұқанов к-сі 223В, 

тел. 8 (727) 378-42-00.

Тапсырыс №981

Газет Қазақстан 

Республикасының Мəдениет жəне 

ақпарат министрлігінде 23.02.2005 

ж.тіркеліп, № 5764-Г куəлігі берілді

УИК-ЭНД

8

№1 (90)

17 маусым, 2015  жыл

сəрсенбi  

СПОРТ

ТарМПИ СҰЛТАНЫ

Каталог: download
download -> №3 (03) 30 қараша, 2015 жыл
download -> ӘБ жұмысының 2015-2016 оқу жылының талдау нәтижелері
download -> Вестник пгу №1, 2010 106 Түйіндеме
download -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
download -> А. Әшімбаев Әбілхан қастеев шығармашылығы арқылы білімгерлердің
download -> Семинар-тренинг 3-4 октября 2014 года в Таразском государствен ном педагогическом институте был проведен семи
download -> Вестник пгу №4, 2010 134 Түйіндеме Доцент Нұрманова Ж. К. мақаласы «Компаративистиканың ғылыми өрісінде қазақ әдебиеті мен кинематографының шектесуі»
download -> Көгінен нұрын шашып, гүлдері бүршік ж ары п, ба ғы нд а бұлбұлы сайр а ға н
download -> Сабақтар "Қазақ хандығының құрылуы" "Өз тарихын білмеген халық, өзін де сыйламайды "
download -> М. тынышбаев және 1916 жылғЫ Ұлт-азаттық КӨтеріліс с. К. Тулбасиева


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет