1. а санының жуық саны деп, A. нақты а саны+Дата29.12.2023
өлшемі16,69 Kb.
#145083

1. А санының жуық саны деп,
A. нақты А саны+
2. Шектік абсолюттік қателіктен не табылады:
C. А санының белгісізі+
3. Абсолюттік қателіктің шегі:
C. ∆а+
4. Негізгі анықтауышты қалай белгілейміз
D. ∆+
5. Үш жол мен үш бағаннан тұратын анықтауыш қалай аталады
C. үшінші ретті+
6. Екінші ретті анықтауыштың қанша элементі болады
B. 4+
7. Үшінші ретті анықтауыштың қанша элементі болады
C. 9 +
8. Сандық қатар жинақталған деп аталады, егер
C. дербес қосындыларының тізбегінің шегі болса+
9. Айқын емес әдістер қалай болады
B. жылдам жинақталмайды+
10. Әрбір этапында нақты сандары екі есеге көбейетін қандай әдіс деп аталады
E. Герон процессінде+
11. Жүйедегі таңбаларының төменгі және жоғарғы сандарын анықтаңдар:1, 0, 0, -3, 1.
E. 2 және 4+
12. Екі матрицаның жолдары мен баған сандары бірдей, элементтері тең болса, ондай матрица қалай аталады
A. тең+
13. m×n типтегі матрицаның жолы мен бағанын ауыстыру нәтижесінде қандай матрица аламыз
B. траспонерленген матрица +
14. Қандай матрицада екі рет транспонерленген матрица кездеседі
C. алғашқы+
15. Берліген матрицаға кері матрица табуды...
D. берілген матрицаға крі матрица+
16. Матрицаның минорының максимальды реті не деп аталады
A. рангысы+
17. m және n сандарының кіші сандарының және рангтің айырмасы
B. дефектісі+
18. Біртіндеп жойып баспалдықты түрге келтіру әдісі қалай аталады
B. Гаусс әдісі+
19. Матрицалық қатар нені анықтауға мүмкіндік береді
B. матрица фукциясының трансенденттігін+
20. Шаршыларға бөлінген матрица шаршылық және ... деп бөлінеді:
D. бағандық+
21. Егер квдраттық матрицаның негізгі диагонал элементтерінен жоғары (төмен) элементтері нольге тең болса, онда матрица не деп аталады
D. үшбұрышты+
22. Негізгі диагонал элементтері сан ал қалғаны нольге тең болатын матрица қалай аталады
C. диагоналдық+
23. Тек қана жол элементтерінен құралған матрица қалай аталады
C. жолдық+
24. Бұл әдіс теңдеулер жүйесін шешуде ең көп таралған әдіс деп аталады
C. Крамер әдісі+
25. n айнымалы, екінші дәрежелі біртұтас біртекті полином не деп аталды
B. квадраттық түрде+
26. Диагоналдық матрицаның диагонал элементтері бірге тең болса, онда ол қандай матрица деп аталады
A. бірлік+
27. Бисекция әдісін басқаша қалай атайды
E. Қақ бөлу әдісі+
28. Теңдеуді шешу әдісі бөлінеді:
D. түзу және итеративті+
29. Кубтық теңдеудің түбірі туралы формуланы кім жарыққа шығарды
C. Кардано+
30. Квадраттық матрица деген не
B. Квадраттық таблицаға орналасқан сандар жиыны+
31. Түбірді бөлектеуді екі әдіспен орындауға болады Олар:
A. аналитикалық және графиктік+
32. Сызықтық теңдеуінің айнымалылар саны көп болғанда қолданылатын жуық есептеу әдісі қалай талады
B. Итерация әдісі+
33. Алгебралық теңдеулерді шешуді бақылауда ... қажет болады.
C. Виета теоремасы+
34. Итерация (iteratio) сөзін латын тілінен аударғанда:
A. қайталау+
35. «Recurrens» сөзін латын тілінен аударғанда:
E. қайта оралу+
36. Коши шартын қанағаттандыратын шек, ...аталады:
B. фундаментальді тізбек+
37. Хорда әдісі-
D. Итерация әдісінің дербес жағдайы+
38. х4+8х3-12х2+104х-200 теңдеуінің түбірінің құрамын анықтаңдар:
C. бір түбірі-теріс, бір түбірі-оң+
39. Матрицалардың қосындысының қасиетін көрсетіңіз: А+(В+С)…
A. (А+В)+С+
40. (–А(-1)А) матрицасының атауы:
D. қарама-қарсы+
41. Ньютон әдісімен теңдеудің теріс түбірін табыңдар: х4-3х2+75х-10000=0
A. −10,261+
42. Комбинирленген әдісті қолдана отырып, 0,005 дәлдікпен теңдеудің бір ғана оң түбірін табыңдар:х-sinх=0,25
C. 1,04478+
43. Теңдеунің нақты түбірін табыңдар:х-sinх=0,25
B. 1,17+
44. х4-4х+1=0 теңдеуінің қанша оң және қанша теріс түбірі бар:
E. = 2 және 0+
45. Өзін –өзі тексеру қасиеті:
C. Әдістің сенімділігін күшейтеді+
46. Ньютон әдісін басқаша қалай атайды
E. Жанама әдісі+
47. Хорда әдісін басқаша қалай атайды
E. Бөліктерге бөлу әдісі+
48. Хорда әдісін басқаша қалай атайды
A. Бөліктерге бөлу әдісі+
49. Хорда әдісі мен итерация әдісінің ортақ белгісі қандай
A. ортақ жылдамдық және ортақ өзін-өзін тексеруге мүмкіншілік береді+
50. Ньютон әдісі-
B. өте аз уақыт алады+
51. Интегралдау әдістері мынадай болып бөлінеді:
D. Нақты және жуықтап+
52. Интегралды есептеудің нақты әдісін енгізген кім
A. Ньютон- Лейбниц+
53. Дарбудың геометриялық төменгі қосындысы:
C. Қисық сызықты трапециялары бар көпбұрыштардың аудандары+
54. Дарбудың геометриялық жоғарғы қосындысы:
B. Іштей сызылған қисық сызықты трапециялары бар көпбұрыштардың аудандары+
55. Интегралды жуықтап есептеу әдісі екі топқа бөлінеді. Олар
A. аналитикалық және сандық+
56. А қалдығына қатысты а жуық шешімі деп аталады, егер
E. а < A+
57. А қорына қатысты а жуық шешімі аталады, егер
A. a > A+
58. Жуықтау қателігінің формуласы:
A. ∆а = А – а+
59. Егер қателік А> оң болса, онда
E. ∆a > 0+
60. Жуық санның абсолюттік қателігі
B. ∆ = ׀∆а׀+
61. Бағандары мен жолдарының саны тең болса, матрица қандай матрица деп аталады
D. квадраттық+
62. Теңдеулер жүйесі бір шешімі болады, егер
B. жүйенің анықтауышы нольге тең болмаса+
63. Үшінші ретті анықтауыштың берілген элементі орналасқан жолы мен бағанын сызу арқылы алынған элементтер жиынын не деп атаймыз
B. минор+
64. Егер анықтауыштың жолын бағандарымен ауыстырсақ, онда анықтауыш
B. өзгермейді+
65. Абсолюттік қателіктің шегі:
C. ∆а+
66. π санын а=3,14 санына ауыстырғандағы абсолюттік қателікті табыңдар:
E. 0,002+
67. π=3,1415926535… санын бесінші санға дейін дөңгелектеңдер:
A. 3,1416+
68. π санын үшінші санға дейін дөңгелектегендегі абсолюттік қателікті табыңдар:
A. 0,5*10-2+
69. Абсолюттік қателік формуласы:
D. ∆ = ׀А – а׀+
70. Салыстырмалы қателік формуласы:
B. σ = ∆/׀А׀+
71. Шектік абсолюттік қателіктің айырмасы:
B. ∆u=∆x1+∆x2 +
72. Жай итерация әдісінің формасын көрсетіңіз:
A.
B.
C.
D.+
E.
73. Квадраттық форма оң анықталған деп аталады, егер оң мәндері нольге қатысты өзгеретін болса,
D. х1=х2=…=хn=0+
74. х=(х1,х2,…,хn) векторының k санына көбейтіндісі деп ...
C. kx=(kx1,kx2,…kxn)+
75. x және y векторлары үшін сызықтық комбинациясы қалай болады?
A. αх+βy+
76. тұрақсыз параметр әдісі кімнің әдісі деп аталады?
B. Ричардсонның итерация әдісі+
77. ​ бағаны не деп аталады?
C. белгісіздер бағаны+
78. Мартицалық түрде сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесінің жазылуы:
79. Теңдеудің түбірін бөлектеңдер: х3 – 2х – 3=0
C. √⅔ және ∞ аралығында жалғыз түбірі бар+
80. Жай итерация әдісіндегі рекуренттік формуланы көрсетіңіз:
D. хn+1=φ(хn)+
81. Егер нүкте υ(t)=υ=const, жылдақпен түзу сызықты қоғалатын болса, оның жүрген жолы:
C. S=υ(T2 - T1)+
82. Егер тұрақты болса, дұрыс жазылған формуланы көрсетіңіз:
E. A=0+
83. Қатардың жалпы мүшесін табыңдар:
84. АХ=B сызықтық жүйені қандай жүйе деп атайды?
A. қалыпты+
85. Анықтауышты есептеңдер:
86. Анықтауышты есептеңдер:
87. матрицалары берілген. табыңдар:
88. матрицалары берілген. табыңдар:
89. Сызықтық теңдеулер жүйесін шешудің Крамер формуласын көрсетіңіз:
90. Теңдеуді шешіңдер:
91. Теңсіздікті шешіңдер:
E. (2: 3)+
92. А+2В матрицасын табыңдар, егер
93. Теңдеулер жүйесін шешіңдер:
D. шешімі жоқ+
94. Анықтауышты есепте:
C. 40+
95. Матрицалардың көбейтіндісін табыңдар:
A. +
B.
C.
D.
E.
96. Берілген матрицаның кері матрицасын табыңдар:
A. +
B.
C.
D.
E. кері матрицасы жоқ
97. Шектік абсолюттік қателіктің айырмасы:
B. ∆u=∆x1+∆x2 +
98. болса, онда мәні не деп аталады?
D. түбірі+
99. Теңдеудің түбірін хорда әдісімен анықтау: х3 – 2х – 3=0, ξ[1;2]; ε=10-3
B. ξ=±1+
100. S ≈ υ(τ1)∆t1+υ(τ2)∆t2+…+υ(τn)∆tn шегінің қосындысы:
C. Анықталған интеграл+

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет