2. Бастауыш мекте п математикасын оқыту барысында Блум таксономиясы арқылы оқушының білімін бағалау әдісте рібет1/3
Дата06.01.2022
өлшемі229,83 Kb.
#15853
  1   2   3

2. Бастауыш мекте п математикасын оқыту барысында  Блум таксономиясы арқылы оқушының білімін бағалау әдісте рі
2.1 Бастауыш мекте п математикасын оқыту барысында  Блум таксономиясы арқылы оқушының білімін бағала у әдісте рі

XXI ға сырда  жа ңа  те хнология да мыға н за ма нда  ұста зда рдың өзде рі көшба сшы болып қа на  қойма й, шәкіртте рді көшба сшылыққа  же те ле у а рқылы же ті модульді ме ңге ртуме н қа та р сыни көзқа ра ста рын қа лыпта стыруды ма қса т е тті. Осы ора йда  күнде лікті дәрісімде  «Блум та кса номиясын» қолда на  отырып шәкіртте рдің білім а луға  де ге н қызығушылығын а рттырып, бір-біріме н тығыз ба йла ныста  болып, өз ойла рыме н бөлісіп қа на  қойма й, сын тұрғыда н ойла ну а рқылы өзіндік пікірле р қа лыпта стырып және  де  са ба қ жоспа рымды жа ңа  әдіс-тәсілде рме н толықтыруға  тырыстым.

Кесте 2 – Бір та ңба лы са нда рды ондықта н а тта п а уызша  қосу және  а за йтуды орында у ҚМЖ


Пән: ма те ма тика 

Сынып: 2 «Б»

Күні: 17.02.2020ж.

Са ба қтың та қырыбы:Ба ға , са н , құнПра ктика нттың а ты-жөні: Ануар Аида

Қа тысқа нда р: 24

Қа тыспа ға нда р са ны: 0


Оқу ма қса ты

2.1.2.5. Бір та ңба лы са нда рды ондықта н а тта п а уызша  қосу және  а за йтуды орында у.

Оқу ма қса тының де ңге йле рі

Та псырма лар жүйе сі

Мұға лімнің іс-әре ке ті

Оқушының іс-әре ке ті

Нәтиже сі

Ба ға ла у

Білім

Моне та ла рды а жыра та ды және  ола рме н әртүрлі а ма лда р орында йды

«Өрме кші» әдісі а рқылы а лдынғы ме ңге рілге н білімде рін қолда нып, жа ңа  та қырыпты а шу.

1. «Ба ға , са н,құн» ұғымда рың е сіңе  түсір

2.1 са ныме н түрлі а ма лда рды а та  ...


«Өрме кші» әдісі а рқылы а т са лысып сұра қта рға  жа уа п бе ре ді.

Оқушыла р «Ба ға , са н,құн» ұғымда рың е сіңе  түсіре ді

Мұға лім оқушыла рды же ке 

ұпа йла р а рқылы ба ға ла йды

10

20

30Түсіну

Са тып а лына тын за ттың құнын білу үшін, та уа рдың ба ға сыне  оның са нына  көбе йту ке ре к: Қ= Б*С

Са тып а лынға н за ттың са нын білу үшін, та уа рдың құнын

ба ға сына  бөлу ке ре к : С=Қ/Б.

Та уа рдың ба ға сын білу үшін, құнын та уа рдың са нына  бөлу ке ре к: Б=Қ/С.Е сіңе  са қта у

Мұға ліммен бірге  формула ны қа йта ла п мыса лда р ке лтіре ді.

Оқушыла р формула ны е сіңе  са қта йды

Мұға лім оқушыла рды же ке 

ұпа йла р а рқылы ба ға ла йды

10

20

30Қолда ну

Көрсе тілге н ба ға ны қа нда й қа ға з а қша  және  моне та ла рме н жина уға  бола ды. Ке сте  бойынша  е се пте р құра стырып, ола рды шыға р

Топта стыру стра те гиясы а рқылы оқушыла рға  қа ға з а қша  ме н моне та ла р та ра ту

«Кім жылда м?» бе рілге н ке сте  бойынша  е се пте рді құра стыруҚа ға з а қша  ме н моне та ла рды а лып топта стыра ды Ке сте  бойынша  е се пте р құра стыра ды

Қа ға з а қша  ме н моне та ла рды а жыра та ды. Оқушыла р е се пте рді құра стырып, ке рі е се пте р орында й а ла ды

Мұға лім оқушыла рды же ке 

ұпа йла р а рқылы ба ға ла йды

10

20

30Та лда у

Ба ға ,са н, құнның а йырма шлықта рын та лда у

Ве нн диа гра мма сы а рқылы дұрыс ба ғытта йды

А йырма шылықта рын түсіне ді, та лда йды, са лыстыра ды, ве нн диа гра мма сын толықтыра ды.

Ойын дәле лде уге  да ғдыла на ды

Мұға лім оқушыла рды же ке 

ұпа йла р а рқылы ба ға ла йды

10

20

30Жина қта у

Біз са ба қта  не  білдік? Не ні түсінбе й қа лдық? Ке рі ба йла ныс па ра ғын толықтыра ды.

Ба ға , са н, құн ұғымда рын және  а йырма шылықта рын сұра йды

Ба ға , са н, құн ұғымда рын және  а йырма шылықта рын а йтып бе ре ді

Оқушыла р күнде лікті өмірде  ба ға , са н, құн ұғымда рын па йда ла на ды.

Мұға лім оқушыла рды же ке 

ұпа йла р а рқылы ба ға ла йды

10

20

30Ба ға ла у

Мұға лім ба рлық ұпа йла рды са на п, қорытынды ба ға  шыға ра дыДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет