2. Бастауыш мекте п математикасын оқыту барысында Блум таксономиясы арқылы оқушының білімін бағалау әдісте рібет3/3
Дата06.01.2022
өлшемі229,83 Kb.
#15853
1   2   3
Қорытынды
Қорыта  ке ле , Блум та ксономиясы бойынша  са ба қ жоспа рын жа са п үйре ндік. Жа са п қа на  қойма й сол жоспа р бойынша  са ба қ өткізіп пра ктика  жүзінде  жоспа рды іске  а сырдық.

Соныме н қа та р қа за қста нның білім бе ру дәстүрле рі ме н ме кте п түле кте рін ха лықа ра лық ква лифика циялық та ла пта рға  са й да ярла у ісі бұрынғысынша  ма ңызды стра те гиялық мінде т болып қа ла  бе ре ді.Қа зіргі ке зде гі білім бе ру са па сы оқушыла рдың түрлі қызме тте р са ла сының не гізі құзыре ттілік түрінде гі білім бе ру нәтиже ле рінің же тістікте ріме н түсіндіріліп отыр. Оқу әре ке тін ұйымда стыруда  же ке  тұлға ның өзін-өзі та ныту те тікте рін, ғылыми ойла у әдісте рін, зе ртте у мәде ние тінің не гізде рін иге руді, кәсіби ма қса тта рын қа лыпта стыруды қа мта ма сыз е ту қа же ттілігі туында п отыр. Бүгінгі та ңда  пе да гогтің мінде ті оқушыла рды білім мөлше ріме н жа бдықта у е ме с, білімді өз бе тіме н а лу үшін жа ғда й жа са у болып та была ды. Осыға н ора й, ба ста уыш сыныпта  ма те ма тика  пәнінің оқытылу са па сын жа қса рту, Блум та ксономиясын оқыту әдісте ме сін зе ртте у ма ңызды мәсе ле  болып отыр.сөйлемдердің аяқталуын дұрыста!

Ба ста уыш ме кте п ма те ма тика сын оқыту ба рысында  Блум та ксономиясы а рқылы оқушының білімін ба ға ла у әдісін жүзе ге  а сыру үшін мына  қа ғида ла рды ұстай отырып зерттеу жүргіздік:

1 Б. Блумның ма қса т қою те хнологиясын тиімді па йда ла нға н оқушының «Ме н шыға рма шыл тұлға мын» де ге н өзіне -өзі сыни көзбе н қа ра уға  көзқа ра сы қа лыпта са тыны сөзсіз е ке нін е ске рдік;

2 Оқушыла р а лға н білімін өмірде  па йда ла на  а ла тын жан –жақты құзыре тті тұлға  да ярла уды көздедік;

3 Де ңге йлік та псырма ла р не гізінде  тұлға ның өз ісіне  ма қса т қоя отырып, оны іске  а сыру үшін әртүрлі жа ғда йла рда ғы пробле ма ла рды а нықта п, жа уа пты ше шім қа былда п, өз ше шімінің нәтиже сін ба ға ла й а лу біліктілігі және  эвристика лық, ізде нушілік әдісте рге  не гізде лге н шыға рма шылық зе ртте у мәсе ле ле рін ше ше  а лу қа біле ттілігі да митынын е ске рдік;

4 Тұлға ра лық әле уме тте нуі не гізінде  коммуника тивтік құзыре ттілігін а рттыруға көңіл бөлдік;

5 Оқушыла рды өздігіне н жұмыс істе уге  үйре тіп, та ла бын ұшта п, қиялын да мытуға жағдай жасадық; әрі қарай осыған қарап дұрыста

6 Бір – бірінің, өзінің іс-әре ке тіне  та лда у жа са уға , ба ға лауға  да ғдыла ндырдық;

7 Өзде рінің нәтиже сін көре  білуге , оны ба ға ла й білуге  да ғдыла ндыру тиіс;

8 Те з, әрі на қты ойла п, дұрыс ше шім қа былда й а лу және  та пқырлық, тияна қтылық да ғдыла рын да мыту;

9 А лға н білімде рін па йда ла на  отырып, жа ңа  қорытынды жа са у да ғдыла рын қа лыпта стыру.

10 Мұға лімде р а лдында  оқыту ме н тәрбие ле удің жа ңа  те хнологияла рын қолда на  отырып, же ке  тұлға ның да муына  жа ғда й туғызу қа же ттілігі тұрға нын е ске ру қа же т;

11 Блум та ксономиясының бе лгілі крите рияла ры ме н ұста нымда рын түсіну және  қолда ну ке ре к;

12 Блум та ксономиясы бойынша  ұйымда стыру оқушыла рдың да йын а қпа ра тты қа былда уына н гөрі, онда ғы қойылға н мәсе ле ні зе ртте уіне , та лда уына  және  са лыстыруына , ой толға уына  және  ба ға ла уына  қолда у е те тінін е ске рге н жөн;13 Блум та ксономиясы а да мның а қыл- ой қа біле тте рінің құрылымы та нымдық үде рісінің е ң қа ра па йымна н ба ста п күрде ліге  біртінде п өту ба рысында  бе лсе нді әре ке тке  же те ле йтін 6 де ңге йге  сәйке с та псырма ла рды құруды қа же т е те тінін е ске ру ке ре к.

Қорытынды әлі аяқталған жоқ!

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет