№27 (5414) 4 шілде 2015 жылжүктеу 0.52 Mb.

бет3/6
Дата05.02.2017
өлшемі0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6

Индустриальная СШ

Дети войны

Военно-туристическая игра

«Қалқан»

6  бет

4 шілде   2015 жыл

Н   Ў   Р   А  

Бỳгінгі таџда

д е л ь ф и й л і к

ойындар – бўл

ǿнер єлеміндегі

сан алуан

баѓыттарды бі-

ріктіретін дỳниежỳзіндегі жалѓыз

сайыс. Дельфийлік ойындар жас

таланттарѓа ќолдау кǿрсетіп ќана

ќоймайды, сонымен ќатар жа-

старды эстетикалыќ, азаматтыќ-

патриоттыќ рухта тєрбиелеп, ǿзге

мєдениеттерге ќызыѓушылыќ

тудырудаѓы басты ќўрал ретінде де

белгілі. Дельфий ойындары

Ќазаќстанда 2002 жылдан бері

ǿткізіліп келеді. 

25 маусымда Ќараѓанды

ќаласында Ќараѓанды облысы жа-

стар саясаты мєселелері жǿніндегі

басќармасы, «Нўр Отан» партиясы

«Жас Отан» ЖЌ Ќараѓанды

облыстыќ филиалыныџ

ўйымдастыруымен  «Дейфийлік

ойындар – Ќазаќстан халќы

ǿнерініџ жоѓары форумы» атты

жарыс ǿткізілді. Осы жарысќа

аудандыќ Мєдениет ỳйі

жанындаѓы «Балдєурен» би

ансамблініџ ỳлкен топ бишілері

«Халыќ биі» номинациясы бойынша

ǿнер кǿрсетіп,  ІІІ дєрежелі диплом

иеленсе, №2 Киевка орта

мектебініџ 6-сынып оќушысы

Дỳйсенбі Жанерке 10-13 жас

аралыѓындаѓы бỳлдіршіндер ара-

сында бейнелеу ǿнерінен ІІІ

дєрежелі дипломмен, медальмен

марапатталды. Бейнелеу ǿнері жа-

рысы екі айналымда

ўйымдастырылды. 1 айналым «Ỳй

тапсырмасы» - «Автопортрет» 30х40

форматты, «Натюрморт» 40х60 см

форматты. 2 айналым – «Компози-

ция» 60х80 см форматты. Ќалыџ

кǿпшілік алдында намысты ќолдан

бермеген кішкентай ќызымыз

Жанеркеніџ шыѓармашылыќ та-

бысы аудан жўртшылыѓын тєнті

еткені аныќ.  

- Биылѓы ǿнер додасы форте-

пиано, скрипка, ўлттыќ аспаптар:

домбыра, ќыл-ќобыз, прима-ќобыз,

халыќ биі, заманауи би,

эстрадалыќ єн, академиялыќ єн,

дєстỳрлі єн, ќысќа метражды

фильм жєне бейнеролик, фотосу-

рет, бейнелеу ǿнері, театр жєне

киім дизайны секілді 15 номина-

ция бойынша ǿтті. «Балдєуренніџ»

бишілері бірінші турда ќазаќтыџ

ўлттыќ биін билесе, екінші турда

испан жєне ўйѓыр халќыныџ

ўлттыќ биін наќышына келтіріп

орындады, - дейді Нўра аудан-дыќ

мєдениет бǿлімініџ бас маманы

Анаргỳл Накупова.

- 1998 жылы  «Балдєурен» би ан-

самблі 20 адамнан ќўрылѓан бола-

тын. Кіші, орта, ỳлкен топта бỳгінгі

кỳні 40 ǿнерпаз ǿнерін шыџдауда.

Аудан кǿлемін-де ǿткізілетін єр ме-

реке, єр жиынныџ сєні біздіџ

ќыздардыџ мыџ бўралѓан биі

десем, артыќ айтпаѓандыќ болар.

Оѓан кує осыѓан дейін

Республикалыќ  «Балбǿбек» кон-

курсы, облыстыќ  «Ǿнер

ќарлыѓаштары», «Еркетай»,

«Сарыарќаныџ жўлдызды шапаѓы»,

«Жаџа есімдер» байќауларына

ќатысып, жỳлделі орындар иеленіп

келдік. Ќыздарымныџ ќай-

ќайсысы болсын ǿте еџбекќор, би

ǿнерін ќадір тўтатын, асыл

уаќыттарын арнаѓан ќыздар.

Жеџіс оџайлыќпен келмейді, оѓан

шеберлік керек. Шеберлік

шыџдалудан тўрады. Сондыќтан

Балжан, Кỳміс, Диана,

Аќботалардыџ бỳгінгі жеџісі - мен

ỳшін ỳлкен мєртебе,- дейді жетек-

шілері, хореграф Гỳлнар

Білгішбайќызы.

Дельфий ойындары – классикалыќ

жанрдан заманауи жанрѓа дейінгі

ǿнердіџ сан алуан тỳрлерін бірікті-

ретін жарыс. Єлем елдерініџ

мєдениеттерін біріктіретін жєне

дарынды жастарѓа ǿзін жетілдіруге

мỳмкіндік беретін айтулы іс-ша-

рада жỳлдемен оралѓан

ќыздарымызѓа сєттілік!

Нўрыш Наќыпова

Ассамблеяныџ 20 жылдыѓына орай

Біздіџ ќыздар – Делфий

ойындарыныџ жеџімпаздары

«Адамныџ бар ќызыѓы бала» деп

Абай атамыз айтќандай, ǿмірдіџ нєрі

де, сєні де, отбасыныџ ќуанышы да,

ỳміт артар тірегі, еліміздіџ болашаѓы

да – бала. Балаларды ќорѓау кỳні –

балалыќ  балдєуренніџ еџ сỳйікті ме-

рекесі. «Балауса баѓым, шаттыќ пен

ќуаныш ордасы» таќырыбында

ǿткізілген бўл мереке  ауылдастары-

мызды ризашылыќќа бǿледі.

Ќўланǿтпес ауылы Мєдениет ỳйініџ

меџгерушісі Гỳлнар Шалабаевна бўѓан

дейін Дон негізгі мектебінде музыка

пєнінен сабаќ беріп келді. 

Сахна тǿрі талѓаммен безендіріліп,

немерелерін ерткен аќ єжелер, кіш-

кентайларын жетелеген аяулы аналар

жєне балалардыџ баќытты жỳздері

заманныџ бейнесін айќындай тỳседі.

Мерекені Ќўланǿтпес ауылы єкімшілі-

гініџ бас маманы Н.Ж. Канафина

бỳлдіршіндерді ќўттыќтау сǿзімен ба-

стап: «Сỳйкімділер, періштелер

сендерсіџ, Ќандай баќыт ǿздеріџе теџ

келсін!», - дей келе Гỳлнар апай

«Балалыќ шаќ» єнімен тойдыџ беташа-

рын орындап ашып берді. Бастауыш

сынып оќушыларыныџ орындауында

«Біз баќытты баламыз» єнін де

кǿпшілік жылы ќабылдады. «Аспанды

бўлт баспасын» композициясында ба-

лалар – Кỳнніџ, бўлттыџ костюмдерін

киіп,єрќайсысы ǿз образын тартымды

орындап шыќты. Ўлы Жеџістіџ 70

жылдыѓында бейбіт кỳнніџ жетістігін

кǿз алдымызда елестеттік. Ахметова

Галина, Серік Єли, Сакытов Мирас,

Ќабдымєлік Асылым, Хамитова Сания

кǿріністе ǿте жаќсы ќойылым ќоя

білді. Кішкентай бỳлдіршіндердіџ

«Гỳлдер», «Балапан» билерін ата-ана-

лар, кǿрермен ќол соѓып, суреттерге

тỳсіріп, ерекше кǿџілмен ќарсы алды.

Бала деген єрбір ỳйдіџ шаттыѓы, бере-

кесі. Балалардыџ ќуанышќа кенелген

мерекесінде Ќабдымєлік Асылым мен

Аружан, Сакытова Айнагỳл

«Ќошаќаным» єнімен тамсандырды.

Бўлар - сабаќ жаѓынан да, ǿнерден де

алда тўрѓан мектебіміздіџ

маќтаныштары. Єбдіѓалым Махфират

кǿрермендерді мыџ бўралѓан

“Ќамажай” биімен ќуантты.

Ауылымыздыџ тўрѓыны Патшаев

Мўрат «Ǿткен кỳндер», «Бозторѓайым»

єуезді єндерін тойѓа шашу етті.

Тойдыџ соџын бỳлдіршіндер «Кішкен-

тай ỳйректер» биімен

ќорытындылады. Мереке соџында

Ќўланǿтпес ауылы єкімшілігініџ

ўйымдастыруымен бỳлдіршіндерге

сыйлыќтар ỳлестірілді.

Баќшаѓа біз гỳл ексек,

Балдырѓаным, сен ỳшін!

Баќытыџды жыр етсек,

Балдырѓаным, сен ỳшін.

Жігіт болар кỳні ертеџ,

Балдырѓаным, гỳл еркем.

Баќытты бол, ǿсе бер,

Ќўтты болсын мерекеџ.

Г.К. Тусупова,

Ќўланǿтпес ауылы

Шаттыќ пен ќуаныш 

мерекесі

Вручение дипломов – одно из самых

волнующих событий в жизни недав-

него студента, а теперь – выпускника.

Это самый яркий и торжественный

аккорд, которого все ждут на протя-

жении долгих лет обучения. Незаметно

пролетели короткие, но очень содер-

жательные и незабываемые годы. Вче-

рашним студентам очень приятно

сознавать, что, наконец, они овладели

полезными и нужными специально-

стями. Позади волнения, тревоги, свя-

занные с итоговой государственной

аттестацией. А в день получения дип-

ломов выпускники испытывают ра-

достное волнение. Они понимают, что

наступило время прощания с коллед-

жем и вступления в новый этап

жизни. Церемония вручения дипло-

мов в отделении «Карагандинского ин-

д у с т р и а л ь н о - т е х н о л о г и ч е с к о г о

колледжа» обычно проводится в конце

июня. Так, 29 июня в колледже со-

стоялось торжественное вручение

дипломов. Дипломы вручали заведую-

щий колледжем Комекпаев А.С. и его

заместитель Чурбакова Л.В., а также

поздравили своих учащихся мастера

производственного обучения и препо-

даватели. В 2014-215 учебном году

выпускниками стали 114 студентов.

Дипломы о профессиональном образо-

вании получили новоиспеченные элек-

трогазосварщики, автослесари,

повара-кондитеры, слесари-ремонт-

ники, трактористы-машинисты сель-

скохозяйственного производства.

Среди выпускников в зале присут-

ствовали не только преподаватели, ма-

стера, но и мамы, папы, бабушки,

любимые люди, друзья… Летняя по-

года, прощальные речи руководителей

колледжа, праздничная аудитория,

улыбки гостей и радостные сияющие

лица выпускников – все это создает

настроение настоящего выпускного.

Многие выпускники покидают кол-

ледж, который в эти годы стал частью

их жизни. А итог кропотливого сту-

денческого труда — долгожданный

диплом.


Центром по делам молодежи были

отмечены самые активные учащиеся

колледжа, которые принимали уча-

стие в общественной жизни района -

Арсланова А., Зрожаев А., Бауыржан

Ќ, Макишев С. Церемония заверши-

лась торжественными фотоснимками. 

«Дорогие выпускники! Администра-

ция и коллектив колледжа поздрав-

ляют вас с новым этапом жизни. Мы

уверены, что в свою дальнейшую

жизнь вы возьмёте не только знания,

полученные в колледже, но и сам его

дух, его традиции, активное отноше-

ние к жизни. А значит, мы не зря про-

вели эти годы вместе. Искренне

желаем вам счастья, благополучия, ус-

пешного начала профессионального

пути, всего самого наилучшего. Мы

рассчитываем на ваши знания, све-

жие силы и молодую энергию, на

ваши здоровые профессиональные

амбиции и желание сделать свой

вклад в наше общее дело развития не-

зависимого государства Республики

Казахстан».

КГКП

"Нуринский многопрофильный колледж"

Образование

Все профессии

нужны, 


все профессии важны

7  бет

4 шілде  2015 жыл

Н   Ў   Р   А  

Жаздыџ шуаќты кỳндерімен бірге ба-

лалар лагерьлері де ǿз жўмыстарын ба-

стады. Жазѓы демалыс маусымы —

балалар ỳшін ерекше ќуанышты сєт.

Балалардыџ демалысын тиімді ǿткізу

жєне оларды лагерьмен ќамту жыл

сайын дєстỳрге айналѓан шара. Р. Асу-

баев атындаѓы орта мектебінде де

«Балбўлаќ» сауыќтыру лагері

ўйымдастырылды. Лагерь демалушы-

ларына єр тỳрлі ойындар ойнатылып,

дойбы, шахмат жарыстары, таќырып

бойынша тапќырлыќ, сǿз жўмбаќ са-

йыстары ўйымдастырылып тўрды. Бір

мезгіл балдырѓандар сурет салып,

таќпаќ жаттап, єн салады. Кỳнде жос-

пар бойынша таџертеџгілік

жаттыѓулар, ертеџгіліктер, сайыстар

ǿтті. Тєрбиешілер єр кỳнге белгіленген

тỳрлі мерекелік іс-шараларды

ўйымдастырып, балѓындардыџ дема-

лысы ќызыќќа, ќуанышќа толы бо-

луына бар кỳш-жігерлерін, ǿнерлерін

аямай жўмсады. Лагерьдіџ бірінші

кỳнінде «Балалар – єлемніџ гỳлі» атты

Балаларды ќорѓау кỳніне орай мереке-

лік концерт ўйымдастырылды. Бала

тєрбиесі мен оќуына мол ỳлес ќосып

жỳрген тєрбиешілердіџ

ўйымдастыруымен 4-мауым - Мемле-

кеттік рєміздер кỳніне арналѓан

«Рєміздер – ўлттыќ маќтаныш!» атты

ертеџгілік ǿткізілді. «Кǿџілді старт»,

«Лагерь аруы», «Кỳштілер, батылдар»,

сайыстарына оќушылар

ќызыѓушылыќпен ќатысты. Єдеп ту-

ралы єџгіме, єсемдік жайлы маќал-

мєтелдер жарыстары кǿџілді ǿтті.

Балалардыџ кǿџілді демалып

жатќандыѓы жỳздерінен кǿрініп

тўрды. Лагерьдіџ І маусымына келген-

деріне аз болса да, єр отбасынан, єр

мектептен жиналѓан балалар бір ỳйдіџ

баласындай болып кеткен. Демалыс

орнында балалардыџ демалуына

барлыќ жаѓдайлар жасалынѓан.

Олардыџ емін-еркін ойнауына

арналѓан арнайы алаџдар, бǿлмелер

жабдыќталѓан, демалушылар ойын-

сауыќ ќўралдарымен толыќ

ќамтамасыз етілген, музыкалыќ,

спорттыќ, шыѓармашылыќ жєне

интеллектуалдыќ сайыстарѓа да бел-

сене ќатысты. І ауысымда жауапты

болѓан ўстаз-тєрбиеші Дариѓа Жетпи-

совна мен Дỳйсенгелді Ханзада ар-

найы жоспар бойынша ǿткізді.

Лагерьге келген оќушыларды

кỳнделікті мектебіміздіџ тєжіребелі

медбикесі Алма Нўрбековна

денсаулыќтарын тексеріп, олармен

сауыќтыру іс-шараларын жỳргізді.

Жазѓы лагерьде балалардыџ сапалы

тамаќтануы да назардан тыс

ќалмаѓан. Ол іске жауапты болѓан

мектебіміздіџ еџ мейірімді жандардыџ

бірі Кутжанова Баќытгỳл апамыз бен

кǿмекшісі Магамадова Елена арнайы

бекітілген ас мєзірі бойынша

балаларѓа ыстыќ тамаќтарын берді.

Балалардыџ психологиялыќ

жаѓдайларын баќылау маќсатында

мектеп психологы Елена Михайловна

да ǿз іс-шараларын ǿткізіп тўрды.

Осылайша лагерьдіџ єр кỳні мєнді де

сєнді ǿтті. Бўл тўста балалардыџ дема-

лыс кỳндерін ќызыќты ǿткізуге ỳлес

ќосќан тєрбиешілердіџ еџбектерін

ерекше атап ǿтіп, жоѓары баѓалауѓа

болады. Олар лагерьдіџ ќызыќты,

кǿџілді ǿтуіне аянбай, шаршамай, ǿз

ỳлестерін ќосќаны байќалып тўр.  “Біз

– баќытты баламыз” таќырыбында

ǿткен «Балбўлаќ» лагері оќушыларѓа

шаттыќ сыйлап, кǿџілдерінен шыѓуда.

С.А.Абденова, Р.Асубаев атындағы

орта мектеп

Кǿџілді, шуаќты жаз

Нўра орта мектебінде балалардыџ

жазѓы демалысын дўрыс

ўйымдастыру маќсатында «Балдєурен»

жазѓы демалыс лагері жўмыс істеді.

Кỳнніџ жаќсы ǿтуі, есте ќалуына

ỳлкендердіџ тигізетін ыќпалы зор. Се-

бебі кішкентай бỳлдіршіндерге

єрдайым ќамќорлыќ, назар аудару

ќажет, ал бўл сезімдер єрќайсымызда

бар екендігі белгілі. Лагерьде концерт

ўйымдастырылды. Мерекелік іс-ша-

рада барлыќ оќушылар ǿнерлерін

ортаѓа салды. Єн айтып, би билеген

оќушыларѓа жиналѓан жўрт

ризашылыќтарын білдірді.

Єр кỳндері лагерьде «Єрќашан кỳн

сǿнбесін!» атты сурет кǿрмесі, «Бейбіт

елдіџ тірегі» таќырыбында баѓдарлама

ўйымдастырылды. «Кітап – білім

бўлаѓы» таќырыбында ǿткізілген

викторинаѓа белсенділіктерімен

ерекше кǿзге тỳскен Тўрдыбаев Аза-

мат, Хасенов Жалѓас, Аќболатова

Аида, Кеџес Ерболсын  сынды

оќушылар білім сынына тỳсті. Одан

соџ балалар «Ертегілер єлеміне» саяхат

жасады. Балалар теледидардан

тєрбиелік мєні зор ǿзіміздіџ ќазаќ ер-

тегілерін, «Алдар кǿсе», «Ер Тǿстік»,

«Ешкі мен теке», т.б. мультфильмдерін

ерекше ыќыласпен кǿріп тамашалады. 

Кỳнде оќушылардыџ бойын жазып, се-

рігуі ỳшін ќимыл-ќозѓалыс ойындары

жỳргізілді. ЌР Рєміздер кỳніне арнап

«Ўлттыќ маќтаныш»

ертеџгілігі ǿтті. Ертеџгілік ЌР

єнўранымен ашылды. Балалар

рєміздер туралы білетін

маѓлўматтарын ортаѓа салды.

Тўрдыбаева Анеля даусымен тамсан-

дырса, Тўрдыбаев Аян, Аќболатова

Аќнўр, Хасенова Аяулым, Тǿлеген Нар-

гиз, Сапарѓали Даяна рєміздер туралы

ǿлеџдерді жатќа оќыды.

«Єдептілік єлемінде», «Достыќты сый-

лаймыз», «Мен елімніџ ўланымын»

таќырыптарына ертеџгіліктер

ǿткізілді. Спорттан єр тỳрлі жарыстар

ўйымдастырылып отырды. Бой жазу

жаттыѓулары, эстафеталыќ ойындар,

шар ỳрлеу, доп лаќтыру сияќты ойын-

дар жиі ǿткізіліп отырды. Лагерьдіџ

жабылуына арнап «Балалыќ шаѓым –

балдєуренім» атты ертеџгілік

ўйымдастырылды. Жазѓы лагерь бала-

лар ỳшін ǿте кǿџілді ǿтті. 

С.З. Каржасова,

Нўра орта мектебі

Шіркін, жазѓы демалыс!

Жазѓы демалысты єрбір оќушы асыѓа

кỳтетіні аныќ. “Жаз жайнатып, кỳн

кỳлдіріп, біз лагерьге барамыз”, - деп

оќу жылы аяќталысымен, мектеп

оќушылары жазѓы демалыста лагерьге

барѓысы келеді. Жыл сайын дєстỳрге

айналѓан мектептердегі жазѓы сауыќ-

тыру лагерьлері биыл да ǿз

жўмыстарын жасауда. Осы орайда

бізде де, яѓни Кертінді ауылыныџ

Мỳташ Сỳлейменов атындаѓы орта

мектебі аясында, ỳш маусымѓа

бǿлінген «Достыќ» сауыќтыру лагері

жўмысын жỳргізуде. Лагеріміздіџ сал-

танатты ашылуы 1-маусым -

Халыќаралыќ балалар ќўќыѓын ќорѓау

кỳнімен тўспа-тўс келді. Мерекені

ауылдыќ Мєдениет ỳйініџ меџгерушісі

Ќоќанов Стал Ќасенбайўлы ашып,

балаларѓа деген ыстыќ ыќыласын біл-

дірді. Одан єрі мереке єсем єуен мен

сєнді биге ўласты. 

Жайраџдаѓан жаздыџ ќуаныш пен

шаттыќќа толы ўмытылмас естеліктері

балалардыџ жадында жазѓы демалыс

лагерьлері арќылы есте ќалары сǿзсіз.

“Бала кỳлкіге тоймас” дегендей, бала-

лар кǿџілді дем алып, жанын єнге,

сылдыр кỳлкіге тойдырып, мєз-мей-

рам болысты. Дене шыныќтыру

мўѓалімі Р.А. Досполова балаларѓа мек-

теп алаџында тỳрлі спорттыќ ойындар

ойнатып, таза ауада бой сергіту

жаттыѓуларын жасатады. «Кǿџілді

старт» эстафеталыќ жарыстары, «Кім

жылдам?», «Кỳштілер», «Батылдар» са-

йыстарына оќушылар зор белсенділік-

пен ќатысты. Лагерь жетекшісі

Ỳ.А. Какбаева бỳлдіршіндермен тỳрлі

деџгейдегі логикалыќ ойындар,

сǿзжўмбаќтар, «Жўмбаќ есептер»

«Ќайдан келдіџ, бауырсаќ?» мєнерлеп

оќу жарыстарын ǿткізді. Бỳлдіршіндер

єн айтып, сурет салып, таќпаќ жат-

тап, єн салды. «Достыќ» лагері

оќушылар кǿџілінен шыѓуда.

Г.Б.Ќаржасова, 

М.Сỳлейменов  атындаѓы

орта  мектеп 

Ќош келдіџ, 

жайдарлы жаз!

Оќушылардыџ мектептен, мўѓалімніџ

ќадаѓалауынан босап, арќаларын

кенге жаятын кезі – жазѓы демалыс.

«Жаз жайнатып, кỳн кỳйдіріп, біз ла-

герьге барамыз» демекші, биылѓы мау-

сымда Д.Шалабекўлы атындаѓы негізгі

мектеп жанынан ўйымдастырылѓан

«Гỳлдер» жазѓы сауыќтыру лагері ǿз

жўмысын бастаѓан болатын.

1-20 маусым аралыѓында сауыќтыру

лагеріне 10 оќушы ќамтылды. Таџѓы

саѓат 09.00-13.00 дейінгі уаќытта

таџѓы жаттыѓуар, тỳрлі сауыќтыру

ойындары ǿткізілді. Лагерьде демалуѓа

толыќ жаѓдай жасалѓан.   Демалушы-

лар демалыс уаќыттарын ќызыќты да,

кǿџілді ǿткізу ỳшін лагерьдіџ  жоспары

мерекеге толы деуге болады.

Оќушылардыџ білімдерін шыџдай

тỳсуге, денсаулыќтарын ныѓайтуѓа,

Отанѓа деген сỳйіспеншіліктерін арт-

тыру маќсатында тỳрлі танымдыќ,

спорттыќ, интеллектуалдыќ шаралар

ǿтті.


Жазѓы демалысымыздыџ  ашы-

луында «Баќытты балалыќ шаќ» атты

концерттік баѓдарлама ǿз мєнінде

ерекше аталып ǿтті. Сауыќтыру

лагерініџ єншілері Ашкенова Гулиза,

Оспанова Жанар, Омуртаев Рахат

жєне 1-сынып оќушылары, бишілері

Балташ Назым, Кадирова Аќерке,

Абиева Айя  сынды оќушылар ǿз

ǿнерлерін ортаѓа салып, кǿрермендер

кǿџілінен шыќты. Жазѓы сауыќтыру

лагерінде оќушыларѓа ǿмір

ќауіпсіздігін саќтау ережесін таны-

стыру маќсатында "Жолда жỳре біле-

йік!", «Судан саќтану жолдары»,

4-маусым - Ќазаќстан

Республикасыныџ мемлекеттік

рєміздер кỳніне байланысты «Меніџ

елімніџ рєміздері» таќырыптарында

іс-шаралар, «Балалар бейбітшілікті

саќтайды» суреттер байќауы,

психологиялыќ – тренинг жаттыѓулар,

ўлттыќ ойындар ǿз мєнінде ǿтіп, де-

малушылар ќызыѓушылыќпен

ќатысып, белсенділік танытты.

Демалысты ќызыќты да кǿџілді, тар-

тымды етіп ǿткізу ỳшін «Гỳлдер» жазѓы

сауыќтыру лагерініџ жетекшісі

Н.С.Ермекова, мектеп психологы

Ќ.Ќ.Жỳнісбек, медбике Ж.Е.Омарова,

кітапханашы Г.С.Сабырова аянбай

еџбек етті. Демалушылардыџ бал-бўл

жанѓан жỳздеріндегі шат-шадыман

кỳлкісін кǿріп, лагерьдіџ єр кỳні

ерекше ќызыќты ǿткеніне сенімдіміз.

А.Ж.Абиева,

Д.Шалабекўлы атындаѓы негізгі

мектептіџ

тєрбие ісі жǿніндегі орынбасары

Жазѓы лагерь

Жаз жайнатып, 

кỳн кỳлдіріп...8  бет

4 шілде 2015 жыл

Н   Ў   Р   А  Среди сотен различных профессий есть очень

важные и нужные профессии. Но нет ответственней,

чем работа медика, ведь только ему доверены жизнь

и здоровье человека. О «людях в белых халатах»

слагают песни, читают стихи, об их делах помнят де-

сятилетиями и веками. Бессомненно, они этого  за-

служивают, как бы  не было трудно им, они никогда

не оставляют своего поста. 

Амбулатория в  селе Заречное существует давно, много

врачей сменилось в ней за эти годы. В сельской больнице

трудились  специалисты с большим стажем, за плечами

которых большой опыт. 

А сейчас немного истории…

1955 г. В хорошем добротном жилом

здании разместилась больница. Заве-

дует больницей Беспалова Анна Василь-

евна. В то время в совхозе «Киевский»

она была единственным врачом. Здесь

молодому врачу приходилось делать

всё. Это были трудные и интересные

годы становления. Анна  была молода,

не знала ни времени, ни усталости, не

считалась с условиями работы и с

собственным  здоровьем. В одном лице

она была терапевтом, педиатром, гине-

кологом. Она  заведует с мая 1955 года

по 1960 год. К работе относилась добро-

совестно. Улучшено медицинское обслу-

живание трудящихся совхоза. Беспалова

А.В. была активисткой  в общественной

жизни совхоза. В 1957 году А.В. Беспа-

лова награждена  правительственной на-

градой  - медалью «За освоение

целинных и залежных земель».

Вначале 60-х гг. построено  большое  2-

х этажное здание больницы, где потом

расположился детсад. Больница оказы-

вала не только первую помощь, но и про-

водилось длительное лечение. Был свой

роддом.  Молодых женщин опекали ква-

лифицированные врачи.

С 1964 г. по 1974 г. работает стационар. Медицинскую

помощь оказывает больница на 46 больничных коек. На-

селение получает консультации, проходит амбулаторное

и стационарное лечение, медицинские осмотры и обсле-

дования, проводятся профилактические мероприятия. Из

совхоза « Индустриальный» приезжал врач- стоматолог.

Около  двух лет медсестрой работала Титаренко Раиса

Степановна. Приехала первоцелинницей с мужем и

детьми в совхоз «Киевский» в 1954 году. Работала мед-

сестрой (1956 - 1958 гг). Была очень ответственным и

добросовестным работником. Во время целины машины

не было, а отчеты надо сдавать. Так Раиса Степановна

на бричке через Нуру, по мосту перебиралась в район-

ный центр  п. Киевка, чтобы сдать  отчёт по медицинской

работе.

Вначале 60 –х  на целину  приехал из Брестской  обла-сти Кухарчук Анатолий Иванович. Этот красивый человек

в белом халате помогал, чем мог больным, чтобы облег-

чить их боль. В 1966 году  заведовал  2-х этажным зда-

нием  больницы. Анатолий Иванович - врач от бога,

удивительно тактичный, интеллигентный человек. Диаг-

ноз ставил правильный,  районная больница п. Киевка ни-

когда  не сомневалась.

В 1960 году по 1963 год работает акушер - гинеколог Ла-

паева Галина.

Она была очень скромной девушкой. Благодаря своему

старанию, энергии, добросовестному отношению к ра-

боте она завоевала истинное уважение среди своих сель-

чан. 

Более 20-ти лет  работала  врачом Вакуленко Вален-тина Алексеевна. В медицине, как ни в какой другой

сфере деятельности человека, переплетаются такие жиз-

ненно важные человеческие качества, как чуткость, тер-

пимость, ответственность и высокая нравственность.

Наделена этими качествами и была Валентина Алексе-

евна. Лучшей наградой для неё всегда  были слова бла-

годарности выздоравливающих. Муж Валентины

Алексеевны – Вакуленко Василий Николаевич работал

шофером на скорой помощи. 

Медсестрой работала Бган  Лилия Ивановна. Вызы-

вала восхищение и уважение этот удивительный  чело-

век самых высоких   душевных качеств. Бган Л. показала

себя в работе отличным специалистом. Она интересова-

лась политикой, у неё были хорошие организаторские и

лекторские способности. 

Около 10 лет работала санфельдшер Оспанова Рая

(жена парторга). Маленькая хрупкая женщина. Она умела

всё: и душевно поговорить с больным, и  сделать безбо-

лезненно укол. Затем мужа   Оспанова Еркен Оспановича

переводят в село Захаровка, и вся семья переезжает

туда.

Глушко Екатерина Михайловна – фельдшер , прорабо-тала более 5 лет. Её специфика деятельности заключа-

лась в способности « страдать чужим страданием». Она

и в грязь и в снег на помощь шла к больным.

Харькова Александра - детская медсестра,  работала

более 10 лет. Она посещала детей на дому, угощая кон-

фетами, витаминами, умела уговорить на укол или при-

вивку самого хулиганистого, избалованного непоседу. С

большой ответственностью относилась к своему делу.

Более 15 лет работала  Михель Зинаида Робертовна –

детская медсестра, медсестра  от бога. Зинаида Робер-

товна, работая  детской медсестрой,   одновременно  за-

ведовала больницей. Серьёзное отношение к

собственному здоровью на всех этапах развития чело-

века  начинается с детства,  и детская медсестра Михель

З.Р. способствовала  этому. Это о таких, как она, говорят,

что человек на своём месте. 

Стаж  медработника  Коноплевой Валентины Петровны

-   более  40 лет. В конце 60-х окончила медицинское учи-

лище. 5 лет- фельдшер совхоза «Киевский». Она любила

свою профессию и считала ее очень нужной на селе. В

1975 году уезжает в г. Шахтинск и работает акушеркой в

роддоме, затем в женской консультации до пенсионного

возраста. 

Силами рабочих совхоза «Киевский» в 1984 году по-

строена  в селе  типовая СВА (сельская врачебная амбу-

латория) первичной медико - санитарной помощи. С

середины января 1984 года новая амбулатория начала

прием  населения.. 

Шестакова Лидия Александровна… Кто у нас в селе не

знал этого человека? Человека чуткого, благородного,

представителя одной из самой нужной и гуманной про-

фессии на земле, которой отдано было более 25 лет. И

выбор в своей юности  Лида сделала правильный, когда

в  середине 70-х она поступила в филиал Осакаровского

медучилища. Приехала в совхоз «Киевский» из Ивановки,

в 1975 году вышла замуж за Шестакова Владимира.

Здесь  в 1976 году и началась её трудовая деятельность

каждодневной напряжённой работы. С 1988 по май 2000

года Лидия Александровна возглавляла врачебную ам-

булаторию.

Она была дружна со многими жителями. Лида ( так её

называли жители села) умела так общаться с людьми, так

быть им необходимой, что каждая семья считала её род-

ной, своей, человеком, которому можно доверить, посо-

ветоваться. Самые сокровенные тайны  больные

рассказывали Лидии Александровне. Несли ей свои

беды.

В начале 80—х  в больницу дали единицу лаборантки .Шульц Нине Владимировне  предложили это  место,  так

как она  окончила медучилище. Щульц Нина работала ла-

боранткой до 1986 года.

Лашицкая Лидия Александровна  в 1974 году окончила

Карагандинское медицинское училище. Выходит замуж

и переезжает жить в  совхоз «Индустриальный». Там

Лида работает в садике медсестрой. В 1989 году вместе

с семьей - в совхоз «Киевский» Здесь Лидия Алексан-

дровна  работает лаборанткой. В 1996 году в больнице

сокращают должность лаборантки, и с 1996г. по 1999 г.

она работает в лаборатории лаборанткой в КУЭМВ

1999 году переезжает с семьёй в г. Караганда. Сейчас (

2015 г.) работает в г.Караганда в областном тубдеспан-

цире.


Тураров Амангельды Айдарханович и жена Рая  при-

ехали из п. Киевка.  Работали в с. Заречное с 1985 года по

1990 годы  врачами -стоматологами. Амангельды Айдар-

ханович – прекрасный врач, остающийся верный клятве

Гиппократа, и замечательный человек , приверженный

принципам добра и милосердия. Амангельды- хороший

спортсмен. Живя в с. Заречное, играл в футбольной

команде за честь села.

Сейчас (2015 г.) семья Тураровых работает в  п. Киевке,

у них своя частная стоматологическая клиника «Дантист-

Нура», лечит и протезирует  зубы.

Салдабаева  Сауле Салдабаевна приехала в с. Зареч-

ное в 1984 году вместе с мужем -  ветврачом Жумагали из

г. Гурьева Западного Казахстана.

1984-90гг. - работа в сельской амбулатории врачом. Тре-

бовательностью к себе и другим, высочайшим профес-

сионализмом, добросовестностью веяло от неё.

Абдрахманова Жанар Бахтановна -  молодой специалист.

Врачебная амбулатория переведена в ФАПы  (фельд-

шерско-акушерские пункты). Жанар Бахтановна  при-

ехала к нам из п. Киевка, проработала 1 год  врачом  и

опять перевелась в ЦРБ (  центральную районную боль-

ницу) п. Киевка. Сейчас , 2015 г., работает врачом- эндо-

кринологом.

С 2000 года врач – терапевт с высшим образованием -

Кадыров Асет Шакирович. Проработал в с. Заречное 10

лет до 2010 года. Всегда готов оказать самую необходи-

мую помощь. Зимой и летом в любую погоду он был там,

где в нём нуждались. Была налажена воспитательная ра-

бота среди медперсонала. Кадыров А.Ш. постоянно по-

вышал свой профессиональный уровень. Несмотря на

большую загруженность, неоднократно ездил на курсы

усовершенствования, прошёл специализацию и аттеста-

цию по терапии. Сейчас работает в Нуринской районной

больнице  п. Киевка  участковым терапевтом.

Позднякова Алла Николаевна,   проработавшая 38 лет

в больнице с. Заречное. В коллективе Алла Николаевна

пользовалась большим уважением. Её отличали муд-

рость,   общительность, готовность всегда прийти на по-

мощь в любое время суток. Родители привили ей

честность, порядочность, скромность и бескорыстие.

Сколько новых жизней принесли её   руки! Сколько раз в

лютые морозы, бураны приходилось сопровождать жен-

щин – рожениц в райцентр. Переживала за каждую жен-

щину больше чем за себя, ведь от этого зависела жизнь

и матери, и ребёнка. Ни разу в жизни А.Н.Позднякова не

пожалела о выбранной профессии, и можно сказать, что

она достойно выполнила свой долг, не подвергнув со-

мнению клятву Гиппократа. Награждалась грамотами

районного значения, грамотой акима с. Заречное.  По-

стоянно повышала квалификацию. Была акушером 1 ка-

тегории. Позднякова А.Н. заведовала аптечным пунктом,

который находился в здании СВА. 2 года назад  Поздня-

кову Аллу Николаевну проводили на  заслуженный отдых.

Санитарками в больнице с.Заречное  в разное время ра-

ботали: первоцелинники – Попова Вера Ивановна , Ку-

харчук Елена Георгиевна, Копыркина Мария Ивановна.

Затем  Гернер Надежда Александровна,  Подлих Вален-

тина, Полищук Марина. 

В  разные  годы  на  скорой  помощи   работали  води-

тели:

Вакуленко Василий Николаевич , Тур-манов Нуркен, Пилипенко Анатолий Вик-

торович, Набок Михаил , Главацкий

Борис Григорьевич  Последнее время во-

дителем скорой помощи работал  Жаку-

пов Берлибай Команович,  но сейчас эту

единицу сократили.

Сегодня в селе врачебная амбулатория

располагает  шестью кабинетами: проце-

дурным, детским, смотровым,  стерили-

зационным, терапевтическим  и

физиокабинетом. Все кабинеты осна-

щены  мебелью.Имеется  аптечный

пункт. 

В штате ФАБ врач-терапевт С.С.Ко-шель, она же является заведующей,  аку-

шерка - Альнурова Н.К.,  детская

патронажная сестра- Драчук А.М., сани-

тарка- Касымова М.Ж. Коллектив очень

дружный и приветливый, бывает, при-

дёшь в больницу весь больной, погово-

рят с тобой - и на душе легче. Даже

лекарство так не помогает, как такое от-

ношение. В 2014 году здание СВА пере-

даётся на баланс ЦРБ Нуринского

района и переименовывается в ФАБ. По

графику проводятся выезды врачей-спе-

циалистов к нам в совхоз с целью оказания консульта-

тивной и практической помощи на местах. Выезжает

передвижная флюорографическая установка .                                          

Кошиль Севиль Салеховна  родилась 15 декабря 1962

года.

В 1980 году окончила медицинское училище в Кара-ганде  по специальности акушер- фельдшер.  Затем ра-

ботала в с.Изенда  Нуринского района по специальности

акушер- фельдшер .В  2002 году с семьёй переезжает в

с.Заречное. Некоторое время работает в ЧП  дизайнером

одежды. С  2009 года работает в ФАПе с. Заречное. Всего

стаж работы- 24 года . Кошиль Севиль Салеховна   на-

граждена грамотами Нуринской ЦБС.

В 2013 г. за участие в конкурсе «Лучший фельдшер

ФАПа» награждена благодарственным письмом, также

награждалась грамотами акима  Нуринского района и

акимом с. Заречное.   У казахов говорят: «Гость мало

сидит, но много видит». Так и больные, придя на приём к

Сивиль Салеховне , сидя в очереди, замечают многое.

Ведь она лечит больных не только лекарственными пре-

паратами, но и словами и отношением своим.                   

Альнурова Несип Картаевна родилась 11 декабря 1965 г.

в селе Балыктыкульский  Нуринского района, Караган-

динской области. 

В 1973 году пошла в  1 класс Калининской средней

школы. В1983 году  окончила школу и поступила в Кара-

гандинское медицинское училище на медсестринское от-

деление. После окончания  училища в 1985 г. работала в

Мичуринской районной больнице, в терапевтическом от-

делении. Затем выходит замуж и уезжает в г. Целиноград.

С 1985г. по 1990 г работала в филиале 1-ой городской по-

ликлиники участковой медсестрой.

С 2004 года работает  в ФАПе   с. Заречное в проце-

дурном кабинете медсестрой. В 2013 году прошла пере-

квалификацию в г. Караганда на акушерку в связи с

уходом на заслуженный отдых Поздняковой Аллы Нико-

лаевны. Медицинский стаж в Заречной  сельской амбу-

латории – 9 лет. 

Драчук Альфия Мугиновна родилась 18 июля 1958 года

в п. Красная Поляна Кировской области. В 1972 году с ро-

дителями переехала в Казахстан в с. Веренка Ерментау-

ского р-на, Целиноградской обл. С 1973-1976 гг. - учеба в

Целиноградском медицинском училище Казахской же-

лезной дороги. После окончания училища работала в Ер-

ментауской районной  больнице, в хирургическом

отделении В 1978 году вышла замуж и переехала жить в

п. Киевка, где работала в детском отделении районной

больницы.  С июня 1988 года переведена в Заречную ам-

булаторию детской патронажной медсестрой, где и рабо-

тает в настоящее время. Медицинский стаж  работы - 37

лет. В Заречной сельской амбулатории 25 лет. Награжда-

лась в 2013 году  грамотой акима района «За 35-летний

добросовестный труд в сфере здравоохранения»; грамо-

тами акима села Заречное ( 7 грамот);  благодарствен-

ными письмами  и ценными подарками.  Альфия

Мугиновна имеет 3-х детей  и 5 внуков.

Касымова Меруерт  Жарылгаповна родилась 28 фев-

раля 1968 г., работает  в ФАПе санитаркой уже  13 лет. И

она еще совмещает ставку истопника на время отопи-

тельного сезона. Добросовестный работник, поддержи-

вает чистоту и порядок в помещении и кабинетах, а на

улице ухаживает за цветами.  В основном, на её плечи

ложится ремонт здания ФАПа.  Когда в больнице много

больных, Мария помогает в регистратуре – находит кар-

точку больного. 

Третье воскресенье июня – День медицинского работ-

ника . Для работников ФАПа   в сельском клубе звучат по-

здравления,  проводится концерт  в их честь. В сельской

библиотеке о медиках с. Заречное  выпущена библио-

графическая памятка.

Хочется пожелать нашим медицинским работникам всего

самого хорошего, доброго, светлого.

С праздником Вас, уважаемые медики!1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал