Аға оқытушы Жаркешов Ө. И. оқытушы Копбалина Қ. Бжүктеу 1.53 Mb.
Pdf просмотр
бет1/14
Дата06.03.2017
өлшемі1.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 
 
 
 
 
 
БЕКІТЕМІН: 
Бірінші проректор 
___________Исағұлов А.З. 
«____»____________2008ж. 
 
 
 
 
 
 
ОҚЫТУШЫ ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
 
 
«Физика 1» пәні бойынша 
 
050901 «Тасымалдауды,жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті 
пайдалану» мамандығының студенттері үшін 
«Жол көлік»  факультеті. 
Физика кафедрасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 
 

Алғы сөз 
 
 
Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеген: 
  аға оқытушы Жаркешов Ө.И.оқытушы Копбалина Қ.Б. 
доц.Ясинский В.Б. 
 
 
 
 
Физика кафедрасы отырысында талқыланған 
 
№________ хаттама «____» _______________ 2008 ж. 
 
Кафедра меңгерушісі:  _____________Смирнов Ю. М. 
  
                                             
 
 
Геоэкологиялық факультеті оқу-әдістемелік бюросымен мақұлданған 
 
 
№________ хаттама «____» _______________ 2008 ж. 
 
Төрағасы : _________________Рябова И.Н. 
                     
 
 
 
«Өнеркәсіптік көлік» кафедрасымен келісілген 
 
Кафедра меңгерушісі: ________________Малыбаев С.К. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
1.1 Оқытушы туралы мәлеметтер және байланыстық ақпарат 
Физика  кафедрасы  ҚарМТУ-дың 1-ші  корпусында  (Қарағанды  қ.,  Бейбітшілік 
бульвары, 56), аудитория 408, байланыс  телефоны 565931, қос. 227, факс: 
83212565234. Электрондық пошта: IVC@KSTU.KZ 
 
1.2 Пәннің еңбек сыймдылығы 
Сабақ түрі 
Байланыс 
сағаттарының 
саны 
Семестр
 
Кредиттер
 саны
 
Дәрістер
 
 
Практика
лық сабақ 
тары 
Зертхана 
лық 
сабақтар 
ОСӨЖ 
сағатта 
рының 
саны 
Сағат
Тар 
дың 
бар 
лығы
СӨЖ 
сағат
тары
ның 
саны 
Са 
ғат 
тар 
дың 
жалпы 
саны 
Ба 
қы 
лау 
түрі
2,3 
к/б 
4 30 
15 
15 
60  120  60  180 Емт
2,3 
с/б  
4 12 


– 
24  156  180 Емт
2,3 
с/қ 
4 8 


– 
20  160  180 Емт
 
 
1.3 Пәннің сипаттамасы 
«Физика»  курсы  инженерлерді  теориялық  дайындауды  қалыптастыруда  жетекші 
орындардың  бірін  алады  және  онсыз  мамандырды  дайындау  мүмкін  болмайтын 
іргелі міндеттерді атқарады. 
Студенттер  классикалық  және  кванттық  физиканың  өзара  қатынасын,  олардың 
бөлімдерінің арасындағы логикалық байланысты анық түсінуі керек. 
Студенттерге  физиканың  өндіріс  дамуының  негізгі  және  техникада  әлі 
пайдаланылмаған  физикалық  құбылыстар  мен  процесстердің  келешекте 
инженерге пайдалы болуы мүмкін екенін ұғындыру қажет. 
«Физика » курсы  жоғарғы  математика  және  теориялық  механикамен  бірге 
инженерлерді  дайындаудың  теориялық  негізін  құрайды  және  кез-келген 
мамандық  бойынша  жоғарғы  техникалық  мектепті  бітірушілердің  инженер-
техникалық іс-әрекетінің негізгі базасы болып табылады. 
«Физика »-ны оқытудың негізгі мақсаты мыналардан құралады: 
-  студенттерге  дүниенің  осы  заманғы  физикалық  бейнесін  және  ғылыми  дүние 
танымын қалыптастыру; 
-  студенттерде  классикалық  және  осы  заманғы  физиканың  теорияларын:  іргелі 
заңдарын,  оған  қоса  мамандық  қызметі  жүйесінің  негізі  болатын  физикалық 
зерттеу әдістерін ұғынып, іске асыра білуді қалыптастыру. 
 
 
 
 

1.4 Пәннің мақсаты 
Студенттерде өздері маманданған техника саласында физикалық ұстанымды іске 
асыру  мүмкіндігін  қамтамасыз  етуші,  келешек  инженерлердің  ғылым  мен 
техникалық  ақпараттар  ағынында  өзін  бағдар  табуын  қамтамасыз  ететін 
физикадан кең көлемде жеткілікті теориялық дайындық жасау. 
Оқушыларға  ғылыми  ойлауды  қалыптастыру,  немесе  әртүрлі  физикалық 
ұғымдардың заңдарын, теориялардың қолданылуының шегін дұрыс түсіну, және 
тәжірибелік  немесе  зерттеудің  математикалық  әдістерінің  көмегімен  зерттеу 
нәтижелерінің дұрыстық дәрежесін бағалай білу. 
Негізгі  физикалық  құбылыстарды,  классикалық  және  осы  заманғы  физиканың 
заңдарын, физикалық зерттеу әдістерін игеру. 
Студенттерде  келешекте  инженерлік  есептерді  шешуде  көмектесетін  физиканың 
әртүрлі бөлімдерінен нақты есептерді түсініп және шешу әдістерін қалыптастыру. 
Студенттерді  осы  заманғы  ғылыми  аспаптармен  таныстыру,  әртүрлі  физикалық 
құбылыстардың  ғылыми  тәжірибелік  зерттеу  жүргізудің  бастапқы  әдеттеріне 
және өлшеудің қателігін бағалауға машықтандыру. 
 
1.5 Пәннің міндеттері: 
Білу керек: 
- әртүрлі физикалық ұғымдар, заңдар, теориялық қолдану аясы туралы; 
-  зерттеудің  тәжірибелік  немесе  математикалық  әдістері  арқылы  алынған 
нәтижелердің дұрыстық дәрежесін бағалау. 
-
 
негізгі  физикалық  құбылыстарды,  классикалық  және  осы  заманғы  физика 
заңдарын; 
-
 
физикалық зерттеу әдістерін; 
-
 
физиканың ғылым ретінде техниканың дамуына әсерін; 
-
 
физиканың  басқа  ғылымдармен  байланысы  және  оның  мамандықтың 
ғылыми-техникалық мәселелерін шешудегі орнын. 
 
 
1.6 Айрықша деректемелер 
Берілген пәнді зерделеу үшін келесі пәндерді (бөлімдері (тақырыптарды) көрсету 
арқылы) меңгеру қажет: 
 
Пән 
Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы 
Жоғарғы 
математика 
 
 
 
 
Химия 
Векторлық  талдау  және  векторлық  талдау  элементі.  Бір 
немесе 
бірнеше 
айнымалы 
функциялардың 
дифференциалдық  есептеулері.  Бір  немесе  бірнеше 
айнымалы  функциялардың  интегралды  есептеулері. 
Ротор, дивергенция, градиент туралы түсінік. 
Бірінші  және  екінші  ретті  кәдімгі  дифференциалды 
теңдеулерді  шешу.  Химиялық  байланыс  түрлері.  Д.И. 
Менделеев  кестесі.  Химиялық  элементтер  мен  олардың 
басты  қосылыстарының  негізгі  қасиеттері.  Атомдар, 
молекулалар, олардың материяны құраудағы орны. 

 
1.7 Тұрақты деректемелер 
«Физика» пәнін оқыту электротехника, теориялық механика   , Физикалық химия, 
геофизикада т.б. пәндерді игеруде пайдаланылады. 
1.
 
Көлік машиналарының динамикасы. 
2.
 
Сұйықтар мен газдардың механикасы. Пневмопривод. 
3.
 
Көлік техникаларының энергиялық қондырғылары. 
4.
 
Көлік техникаларының сенімділігі 
 
1.8. Пәннің мазмұны 
1.8.1  Сабақтардың  түрлері  бойынша  пәннің  мазмұны  және  олардың  еңбек 
сыйымдылығы 
Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ.
Бөлімнің (тақырыптың) атауы 
Лекциялар
Практикалық 
саб. 
Зертха-
налық 
саб. 
ОСӨЖ
СӨЖ 
№1  дәріс  Кіріспе.  Механика. 
Кинематика 
Физика 
пәні. 
Физикалық 
зерттеулер 
әдістері: 
тәжірибе, 
гипотеза,  эксперимент,  теория. 
Техниканың  жаңа  салалары  мен 
жаңа  технологияны  жасап  және 
дамытудағы 
физиканың 
орны. 
Физикалық  модельдеу.  Физика 
курсының  жалпы  құрылымы  мен 
мүддесі. 
 Кинематика 
Механикалық 
қозғалыс 
материяның 
қозғалысының 
қарапайым түрі. Кеңістік пен уақыт 
қасиеттері 
туралы 
ұғым. 
Материалдық нүкте, абсалют қатты 
денелер  туралы  түсінік.  Санақ 
жүйесі.  Материалдық  нүктенің 
қозғалысының 
кинематикалық 
түсіндіру.  Жылдамдық  пен  үдеу 
радиус-вектордың  уақыт  бойынша 
туындысы.  Траектория  қисығының 
радиусы. Қалыпты және тангенстік 
үдеулер.  Бірқалыпты  қозғалыс. 
Бірқалыпты  айнымалы  қозғалыс. 
Ілгерлемелі 
және 
айналмалы 
қозғалыс.  Айналмалы  қозғалыстың 
кинематикасының 
элементі. 
Бұрыштық 
жылдамдық 
және 
бұрыштық 
үдеу, 
олардың 
айналудағы  денелердің  сызықтық 
жылдамдығы 
және 
үдеуімен 
байланысы.  
1/1/1 – – 


№2 дәріс. Материалдық нүкте және 
қатты дене динамикасы. 
1 1 
1/1/1 Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ.
Бөлімнің (тақырыптың) атауы 
Лекциялар
Практикалық 
саб. 
Зертха-
налық 
саб. 
ОСӨЖ
СӨЖ 
Масса,  күш.  Ньютон  заңдары. 
Инерциялы 
санақ 
жүйесі. 
Механикадағы 
күштің 
түрлері. 
Гравитациялық 
күштер. 
Бүкіл 
әлемдік 
тартылыс 
заңы. 
Серпімділік 
күші. 
Гук 
заңы. 
Үйкеліс 
күші. 
Қатты 
дене 
қозғалысының 
айналмалы 
қозғалысы.  Тыныштықтағы  нүкте 
мен  өсті  айналған  қатты  дененің 
күш моменті мен импульс моменті. 
Осьті  айналған  дененің  инерция 
моменті. 
Қозғалмайтын 
осьті 
айналған 
қатты 
дененің 
динамикасының 
теңдеуі. 
Айналмалы 
қозғалыс 
кезінде 
істелген 
жұмыс. 
Импульс 
моментінің  сақталу  заңы  және 
оның 
изотропты 
кеңістікпен 
байланысы. 
Инерциалды 
емес 
санақ жүйесі. Инерция күші. 
№3 дәріс. Сақталу заңдары. 
Сақталу  заңдары  кеңістік  пен 
уақыт  симметриясының  салдары 
екендігі.  Материялық  нүктелер 
жүйесі.  Сыртқы  және  ішкі  күштер. 
Механикалық  жүйенің  массалар 
центрі (инерция центрі) және оның 
қозғалу  заңы.  Импульстың  сақталу 
заңы 
табиғаттың 
іргелі 
заңы 
екендігі. 
Энергия 
әртүрлі 
қозғалыстар  мен  өзара  әсерлесудің 
әмбебап өлшемі.   
Қуат. 
Механикалық 
жүйенің 
кинетикалық энергиясы және оның 
жүйеге 
түсірілген 
барлық 
күштердің 
қортқы 
күшінің 
жұмысымен  байланысы.  Сыртқы 
күщ 
өрісіндегі 
материалды 
нүктенің  потенциялдық  энергиясы 
және  оның  материалды  нүктеге 
әсер  етуші  күшпен  байланысы. 
Механикалық  энергияның  сақталу 
заңы 
және 
оның 
уақыттың 
бірқалыптылығымен байланысы. 
1/1/1 1 
1/1/1 


№4 
дәріс 
Арнайы 
салыстырмалылық 
теориясының  
элементтері.  
Эйнштейн  постулаттары.  Лоренц 
түрлендірулері. 
Түрлендірулер 
1 – 
Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ.
Бөлімнің (тақырыптың) атауы 
Лекциялар
Практикалық 
саб. 
Зертха-
налық 
саб. 
ОСӨЖ
СӨЖ 
инварианттары.  Жылдамдықтарды 
қосудың  релятивтік  заңы.  Импульс 
пен 
энергияны 
релятивтік 
түрлендіру.  
Тұтас 
орталар 
механикасының 
элементтері.  
Тұтас  орта  ұғымы.  Сұйықтықтар 
мен  газдардың  жалпы  қасиеттері. 
Идеал 
және 
тұтқыр 
сұйық. 
Бернулли  теңдеуі.  Сұйықтардың 
ламинарлық  және  турбуленттік 
ағыны. Стокс формуласы. Пуазейль 
формуласы.  Серпімді  кернеулер. 
Серпімді 
деформацияланған 
дененің энергиясы. 
№5  дәріс  Молекулалық  физика 
және термодинамика . 
Статикалық 
физика 
және 
термодинамика. 
Молекула-кинетикалық 
теория 
негіз 
дері. 
Температураның 
молекула-кинетикалық  мағынасы. 
Идеал 
газ 
молекулаларының 
орташа кинетика лық энергиясы.  
Термодинамикалық  параметрлер. 
Тепе-теңдік 
күйлері 
мен 
процестері, 
оларды 
термодинамикалық 
диаграммаларда  бейнелеу.  Идеал 
газ  күйінің  теңдеуі.  Статистикалық 
үлестірулер. 
Ықтималдық  және  флуктуациялар. 
Максвелл  үлестіруі.  Бөлшектердің 
жылулық  қозғалысының  жылдам 
дықтары.  Сыртқы  потенциалдық 
өрістегі  бөлшектер  үшін  Больцман 
үлестіруі.  Еркіндік  дәрежелерінің 
саны.Энергияны 
еркіндік 
дәрежелері 
бойынша 
үлестіру. 
Идеал  газдың  ішкі  энергиясы. 
Идеал 
газдардың 
жылу 
сыйымдылығының 
молекула – 
кинетикалық  теориясы  және  оның 
шектелінуі. 
1/1/1 1 – 


№6 
дәріс. 
Термодинамика 
негіздері.  
Термодинамиканың 
бірінші 
бастамасы. Изопроцестер.   Қайтым 
ды  және  қайтымсыз  жылулық 
процестер.  Карно  циклі  және  оның 
1/1/1 – 
1/1/1 Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ.
Бөлімнің (тақырыптың) атауы 
Лекциялар
Практикалық 
саб. 
Зертха-
налық 
саб. 
ОСӨЖ
СӨЖ 
пайдалы  әсер  коэффициент.  Карно 
теоремасы. 
Энтропия. 
Термодинами 
каның 
екінші 
бастамасы  және  оның  физикалық 
мағынасы.  Термодинами  каның 
екінші  бастамасын  статистикалық 
түсіндіру.
 
№7 дәріс. Тасымалдау құбылыстары. 
Тасымалдау құбылыстарының жалпы 
сипаттамасы. 
Соқтығысулардың 
орташа  саны  және  еркін  жолының 
орташа 
ұзындығы. 
Релаксация 
уақыты.  Тасымалдау  құбылыстары 
ның:  жылу  өткізгіштіктің,  тұтқыр 
үйкелістің,  диффузияның молекула 
– 
кинетикалық 
теориясы. 
Тасымалдау коэффициенттері.  
Реал газдар. 
Молекулалардың  әсерлік  диаметрі. 
Молекулааралық  өзара  әрекеттесу 
күштері.  Ван-дер-Вальс  теңдеуі. 
Ван-дер-Вальс 
изотермалары. 
Бірінші  және  екінші  текті  фазалық 
ауысулар.  Клапейрон – Клаузиус 
теңдеуі. 
Кризистік 
нүкте. 
Метатұрақты күйлер. Үштік нүкте. 
1 – 
– 


№8 дәріс. Электрстатика. 
Электр зарядтарының өзара әсерле 
суі. Электр зарядтарының сақталу 
заңы. Электр өрісі. Электр өрісінің 
кернеулілігі. Дербестік ұстанымы. 
Электрлік диполь. Вектор ағыны.  
Гаусс теоремасы. Электр өрістері 
нің кернеуліліктерін есептеу үшін 
Гаусс теоремасын қолдану.Электр 
өрісінің күшінің жұмысы. Электр 
өрісінің айналмалылығы. Потен 
циал. Потенциалдың электростати 
калық өрістің кернеулілігімен  
байланысы. 
1/1/1 – – 


№9 дәріс. Электрстатика (жалғасы).
Электрстатикалық өрістегі өткіз 
гіштер. Өткізгіштегі және өткізгіш 
бетіне жақын жердегі электр өрісі. 
Диэлектриктердің түрлері. Электр 
лік ығысу. Екі ортаның шекарасын 
дағы шек аралық шарттар. Электр   
зарядта рының өзара әрекеттесу 
энергиясы. Зарядталған конденса 
тор және өткізгіштер жүйелерінің 
1 1 
Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ.
Бөлімнің (тақырыптың) атауы 
Лекциялар
Практикалық 
саб. 
Зертха-
налық 
саб. 
ОСӨЖ
СӨЖ 
энергиясы. Электрстатикалық өріс 
энергиясы.Электрстатикалық өріс 
энергиясының көлемдіктығыздығы.
 №10 дәріс.  Тұрақты электр тоғы 
Тұрақты 
электр 
тоғы, 
оның 
сипаттамалары  және  пайда  болу 
шарттары.  Электр  қозғаушы  күші, 
кернеу.  Тізбектің  біркелкі  және 
әркелкі  бөліктері  үшін  Ом  заңы. 
Дифференциал  түріндегі  Ом  және 
Джоуль-Ленц 
заңы. 
Кирхгоф 
ережелері. 
Газдардағы 
ток. 
Термоэлектрондық эмиссия. 
1 - 
1/1/1 


№11 дәріс. Магнит өрісі. Магниттік 
индукция 
векторы. 
Био-Савар-
Лаплас  заңы.  Түзу  тоқтың  магнит 
өрісі. 
Тоғы 
бар 
дөңгелек 
өткізгіштің 
центріндегі 
магнит 
өрісі.  Ампер  күші.  Лоренц  күші. 
Магнит 
өрісіндегі 
зарядталған 
бөлшектің  қозғалысы.  Вакуумдағы 
магнит  өрісі  үшін  толық  тоқ  заңы. 
Магнит өрісінің құйындық сипаты. 
Ұзын  соленоидтың  магнит  өрісі. 
Магнит  өрісіндегі  тогы  бар  тұйық 
өткізгіш.  Магнит  ағыны.  Магнит 
өрісі 
үшін 
Гаусс 
теоремасы. 
Магнит өрісінде қозғалған тогы бар 
өткізгіштің жұмысы. 
1/1/1 1 
1/1/1 


№12 дәріс Заттардағы магнит өрісі. 
Магнетиктер.Магнетиктер түрле рі. 
Диамагнетиктер. Парамагне тиктер. 
Ферромагнетиктер. 
Магниттік 
гистерезис.  Кюри  температурасы. 
Заттардағы  магнит  өрісі  үшін 
толық тоқ заңы. 
1 – 
– 


№13 дәріс. Электромагниттік 
индукция құбылысы  
Электромагниттік 
индукцияның 
негізгі  заңдары.  Ленц  ережесі. 
Өздік 
индукция 
және 
өзара 
индукция 
құбылыстары. 
Ұзын 
шексіз  соленоид  индуктивтілігі. 
Өзара  индукция  коэффициенті. 
Тоқтың  магнит  энергиясы.  Магнит 
өрісінің  энергиясының  тығыздығы. 
Максвелл  теңдеуі.  Электр  және 
магнит  өрістерінің  салыстырмалы 
лығы.  Векторлық  және  скалярлық 
потенциалдар. Толқындық теңдеу.  
1 1 
Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ.
Бөлімнің (тақырыптың) атауы 
Лекциялар
Практикалық 
саб. 
Зертха-
налық 
саб. 
ОСӨЖ
СӨЖ 
№14 
дәріс. 
Тербелістер 
мен 
толқындар.  
Гормониялық 
тербелістердің 
жалпы  сипаттамалары.  Серіппедегі 
жүк  тербелістері.  Математикалық 
маятник. 
Физикалық 
маятник. 
Тербелістерді қосу. 
  Векторлық 
диаграмма. 
Өшу 
коэффициенті. 
Өшудің 
лагорифмдік 
декременті. 
Синусоидалық  күштің  әсерінен 
болатын 
еріксіз 
тербелістер.  
Еріксіз  тербелістер  амплитудасы 
мен 
фазасы. 
Резонанс. 
Автотербелістер. 
Толқындық  процестер.  Толқындық 
қозғалыстың 
негізгі 
сипаттама 
лары.  Толқын  теңдеуі.  Жазық 
толқын. 
Қума 
және 
тұрғын 
толқындар.  Фазалық  жылдамдық. 
Допплер 
эффектісі. 
Дыбыс. 
Ультрадыбыс. 
1 1 
– 


№15  дәріс.  Толқындық  процестер. 
Серпімді  ортадағы    толқынның 
таралуы.  Көлденең  және  қума 
толқындар.  Жазық  және  сфералық 
толқындар.  Толқындық  теңдеулер. 
Толқын 
энергиясы. 
Тұрғын 
толқындар.  Дыбыс  толқындары. 
Ультрадыбыс. 
Электромагниттік 
тербелістер.  Тербелмелі  контур. 
Ерікті  және  еріксіз  тербелістер. 
Айнымалы электр тоғы. Айнымалы 
тоқ  үшін  Ом  заңы.  Тоқ  пен 
кернеудің резонансы. 
1 – 
– 


3 семестр 
№16 дәріс. Электромагнитік өріс 
үшін толқындық теңдеу. 
Электромагниттік 
толқынның 
қасиеттері. 
Электромагниттік 
энергия  ағынының  тығыздығы. 
Умова-Пойнтинг 
векторы. 
Дипольдің сәулеленуі. 
- - 


Геометриялық оптика  туралы 
түсінік.Шағылу және сыну 
заңдары. Толық шағылу құбылысы. 
Негізгі фотоөлшеу шамалары және 
олардың өлшем бірліктері. 
 
1/1/1 
1/1/1 1 
1 1 
№17 дәріс. Жарық толқындарының 1/1/1 

1/1/1  2 


Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ.
Бөлімнің (тақырыптың) атауы 
Лекциялар
Практикалық 
саб. 
Зертха-
налық 
саб. 
ОСӨЖ
СӨЖ 
қасиеттері. 
Жарық  интерференциясы.  Жарық 
толқындарының 
когеренттілігі 
және  монохроматтылығы.  Оптика 
лық жол ұзындығы. Екі когеренттік 
көздердің  интерференция  бейнесі. 
Жұқа 
мөлдір 
қабыршақтағы 
интерференция.Интерферометрлер.
№18 дәріс. Жарық дифракциясы . 
Френель–Гюйгенс 
ұстанымы. 
Френельдің 
белдеулік 
әдісі. 
Дөңгелек 
тесіктегі 
Френель 
дифракциясы. 
- 1/1/1 
1/1/1 


Бір саңылаудағы және дифракция 
торындағы Фраунгофер 
дифракциясы. Кеңістік торындағы 
дифракция. Вульф – Брегг формула 
сы. Кристалдардың құрылысын 
зерттеу.Голография туралы түсінік.
1 -  


№19 дәріс. Заттардағы 
электрмагниттік толқындар. 
Жарық  дисперсиясы.  Жарықтың 
жұтылуы.  Жарық  поляризациясы. 
Табиғи  және  поляризацияланған 
жарық. 
Шағылу 
кезіндегі 
поляризация. 
Брюстер 
заңы. 
Жарықтың 
қосарлана 
сынуы. 
Поляризация-ланған  жарық  алу 
тәсілі. Малюс заңы. 
1 - №20 дәріс.Жылулық сәуле
 
шығару. 
Жылулық  сәуле  шығару.  Абсалют 
қара  дене.  Кирхгоф,  Стефан-
Больцман,  Вин  заңдары.  Абсалют 
қара  дененің  спектріндегі  энергия 
ның  бөлінуі.  Планктың  кванттық 
гипотезасы және формуласы. 
0,5 
 
1/1/1 
 

 

 

 
Фотондар. 
Фотонның 
энергиясы 
және импульсі. 
 
 
 
 
 
Квант теория идеясын тәжірибеде 
дәлелдеу. 
Фотондар. 
Франк 
және 
Герц 
тәжірибелері. 
- - Фотоэффект.  Комптон  эффектісі. 
Атомның  сызықтық  спектрі.Бор 
постулаттары. Сәйкестік принципі. 
0,5 - 1 


№21 
дәріс. 
Корпускулалық-
толқындық  қосарлану. 
Де 
Броиль 
гипотезасы. 
Электрондар диффракциясы. 
- 1 
Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ.
Бөлімнің (тақырыптың) атауы 
Лекциялар
Практикалық 
саб. 
Зертха-
налық 
саб. 
ОСӨЖ
СӨЖ 
Анықталмаушылық  
қатынасы.  Толқындық функция 
және оның статикалық мәні. 
1 - №22 
дәріс. 
Шредингердің 
стационарлық және уақыт бойынша 
күй теңдеуі. 
Бір 
өлшемді 
тік 
бұрышты 
«потенциалдық» 
шұңқырдағы 
бөлшек.  Потенциалдық  тосқауыл 
арқылы бөлшектің өтуі. 
1 - №23  дәріс.  Сутегі  атомы  және 
молекуласы    үшін  Шредингер 
теңдеуі. 
Сутегі  атомы  үшін  Шредингер 
теңдеуі.  Сутекті  атомдар.  Энерге 
тикалық деңгейлер. Деңгей лер ені. 
Кеңістіктік 
кванттау. 
Күрделі 
атомдардағы  электрондық  деңгей 
лердің  құрылысы.  Кванттық  сан. 
Паули принципі. 
1/1/- 1 1 


Сутегі  молекуласы.  Иондық  және 
коваленттік  байланыс.  Екіатмды 
молекуланың электрондық термі. 
- - №24 дәріс. Кванттық электроника 
ның элементтері. 
Жұту,  тосын  және  еріксіз  сәуле 
шығару. Лазерлер. 
1/1/1 -  - 


№25 дәріс. Кванттық статистика 
элементтері. 
Фазалық кеңістік. Қарапайым 
ұяшықтар. Күй тығыздығы. Нернст 
теоремасы және оның салдарлары. 
Бозе-Эйнштейн және Ферми-Дирак 
квантық статистикалары туралы 
түсінік. Квазибөлшектер. Олардың 
анықтамалары және түрлері. 
Кристалдық 
тордың 
жылу 
сыйымдылығы. 
Фонондық 
газ. 
Температураның  абсалют  нөлінде 
металдағы 
электрондардың 
таралуы. 
Ферми 
энергиясы. 
Металдардың электр өткізгіштігі. 
1 - №26 дәріс. Конденсацияланған күй. 
Кристаллография құрылысының 
элементтері. Кристаллография 
құрылысын зерттеу әдістемесі. 
Кристалл 
торының 
жылу 
сиымдылығы. 
Фонондық 
газ. 
Металдың  жылу  өткізгіштігінің 
1 - 
Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ.
Бөлімнің (тақырыптың) атауы 
Лекциялар
Практикалық 
саб. 
Зертха-
налық 
саб. 
ОСӨЖ
СӨЖ 
өлшемдік эффектісі. 
№27 дәріс. Конденсацияланған күй 
(жалғасы). 
Металдардың электр өткізгіштігі. 
Тоқ тасымалдаушылар 
квазибөлшектер. Кристаллдардағы 
энергетикалық белдеулер. Төменгі 
өлшемді жүйелер. Ферми деңгейі. 
Ферми беті. 
1 - Кристалдағы энергиялық белдеулер. 
Металл, диэлектрик және жартылай 
өткізгіштіктердің белдеулік 
теориясы. Жартылай өткізгіштің 
меншікті және қоспалық 
өткізгіштігі. 
- - 
1/1/1 


№28 дәріс. Конденсацияланған күй 
(жалғасы). 
Ферромагнетиктердің 
қасиеттері. 
Кванттық  көзқарас.  Өзара  алмасу. 
Кюри  температурасы.  Ферромаг 
нетиктердің магниттелуі. 
1 1 №29 дәріс. Атомдық ядро. 
Атом  ядросының  құрылысы  және 
сипаттамалары.  Масса  ақаулығы 
және 
байланыс 
энергиясы. 
Ядролық күштер. Атом ядросының 
құрылысы.  Ядролық  күштер.  Атом 
моделі.  Альфа-бета  және  гамма-
сәулелерінің заңдылықтары. 
1/1/- 1/1/1 - 1  - 
Радиоактивтілік. Радиоактивтік сәуле 
шығару 
түрлері. 
Ядролық 
реакциялар.  Реакцияның  тізбектік 
бөлігі.  Ядролық  реактор.  Синтез 
реакциясы. 
- - Энергия көздерінің мәселелері. -  - - 


№30 дәріс. Элементар бөлшектер. 
Элементар бөлшектердің өзара 
әсерлесуі және жіктелуі. 
Лептондар,  адрондар,  кварктар. 
Күштік  электромагниттік  және 
әлсіз гравитациялық әсерлесу. 
1 - Барлығы: 30/12/8 
15/4/4 
15/8/8 
60/-/- 
60/156/160
 
 

Каталог: fulltext -> UMKDP -> Fizika
fulltext -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрліп
fulltext -> Б. Бурамбаева терісі бағалы аңдарды
fulltext -> Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
fulltext -> К14 Л. К. Казангапова
fulltext -> Л I м а. Ақтанова алалар әдебиеті (Қазақ балалар драматургиясы мәселелері) Оқу қуралы ifb u a h t p j f б а с п а с ы астана-2011
fulltext -> Г. К. Сатыбалдиева биология гылымдарының кандидаты
UMKDP -> Аға оқытушылар: Улжибаева Ғ. Ш., Кудышева Г. О., доцент, п.ғ. к
Fizika -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
UMKDP -> ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет