Автомобиль шинасының шығу тарихы мен даму бағытгары 14Pdf көрінісі
бет1/11
Дата15.03.2017
өлшемі3,17 Mb.
#9864
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
хим-биол 3.10.indd

№ 2
 
2 0 1 0
 
г.
№2
2010
ГО

__
Н
°  

cû  Q-

ь 
|= ?? 
и
<   г
m   х
9   i=
Q.  ш 
-
û
  != 
U-  s
> S   O
£йі
O g
d   >
Адрес редакции:
140008, г. Павлодар, 
ул. Ломова, 64.
Тел.: 
(7182) 67-36-69 
(7182) 45-38-60 
Факс: 
(7182)45-11-23 
E-mail: publish@psu.kz
МАЗМҮНЫ
Е.С.Әбдірахманов, Н.Қ.Қулымбаев,
Ц.Ж. Мусабаев, Ғ.Д. Бозымбаев
Суспензияларды механикалык  жолмен  араластыруға 
арналған  аппараттардьщ конструкцияларына талдау..........7
А.Е.  Әбілъхасова
Шина резиналарының рецептуралық құрылымына эсер 
ететін факторлар.................................................................... 10
А.Е.  Әбільхасова
Автомобиль шинасының шығу тарихы мен даму бағытгары  14
А.К. Ардабаева, Ю.В.  Улихина 
Т елекоммуникация ақпараттық жүйесінде бұкаралық 
қызмет ету жүйесінің теориясын қолдану  ........................18
Е.В. Баранова,  С.М. Хасенова
Автоматтандырылған жүйелердің өнделуі........................20
К. Т. Баубеков,  С. С. Беркетов, Х.А.  Әлімов
Азот окидтерінің қалыптасуының қазандарда жағу төмендеу
інің өзектілігі...........................................................................24
А.Н. Бергузинов,  О.М.  Талипов, М.А.  Сергеев 
Жылу сорғыпггар: Ғимаратты эшргиямен қамтудағы 
прогрессивті әдіс.................................................................... 28
Р.С. Битенова
Қашықтықтан оқыту, қазіргі замандағы ақпараттық 
технологияның ең тиімді тәсілдерінің бірі........................30
А.В. Богомолов, Л.В. Иваненко
Оқытушылық қызметінде ақпаратгық компьютерлік
технологияларды пайдалану.................................................. 34
Е.Ю. Лихолобов, П.О. Быков
Садльт ж ер өнлірісінле тпламттарлт.т я н л ір у ..................................... 38
Арын Е.М., 
Д .Э .Н ., 
профессор (главный редактор);
Утегулов Б.Б., д.т.н., профессор (зам. гл. редактора); 
Ельмуратова А.Ф., к.т.н., доцент (отв. секретарь);
Члены редакционной коллегии:
Бороденко В.А., д.т.н., доцент;
Глазырин А.И., д.т.н., профессор;
Даукеев Г.Ж., к.т.н., доцент;
Ельмуратов С.К., д.т.н., профессор;
Ергожин Е.Е., 
Д .Х .Н ., 
профессор;
Захаров И.В., д.т.н., доцент;
Каракаев А.К., д.т.н., профессор;
Кислов А.П. 
К .Т.Н ., 
доцент;
Клецель М.Я. д.т.н., профессор;
.Кудерин М.К. 
Д .Т.Н ., 
доцент;
Мансуров З.А., д.х.н., профессор;
Мурзагулова К.Б., д.х.н., профессор;
.Новожилов A.H., д.т.н., профессор;
Рустемова Г.Р., д.м.н., доцент;
Сапаров K.T., к.г.н., доцент;
Сулеев Д.К., д.т.н., профессор;
Украинец B.H., д.т.н., доцент;
Сейтахметова Г.Щтех. редактор).
1

НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
С.Қ. Елмуратов, Ю.В. Рудольф
Экологиялық жәіе интеллзктуалдық ғимараттарды салу концепцияларының талдауы мен 
интеграциясы...................................................................................................................................... 43
A.M. Жаябаев
Жылуэнергетикалық құрылғылар нггізінде және оларды шешу жолдарында энгргетиканың 
даму мәселзсі...................................................................................................................................... 46
А.М. Жаябаев
Энергия желі бәсекеге қабілгтті болып бара жатыр........................................................................ 49
A.Қ. Жуматаев, Р.Ө.  Олжабаев
Жабдықтардың сеяімділігін арттыру................................................................................................ 52
B.Н. Иванова
Электр жылыту сұйықтар мен газдардың қалыптасуын
басқару жүйвсінің автоматизациясы................................................................................................. 55
Г.К. Иматуллина
Информатиканы оқыту кезінде оқу дисциплинасының интеградиясы негізінде тиімді оқытуды 
жоғарлату............................................................................................................................................ 59
Г.Т. Исина, Г.С.  Фахрутдинов, Д.К.  Сапенова
Аяқталған элгменттер әдісі (АЭӘ) бойынша құрылыс есебінің есепт^ әдісі............................. 63
Г.Т. Исина, Г.С.  Фахрутдинов, Д.К.  Сапенова
Жазық статикалық анықталған рама есептдшгрін автоматизациялау.......................................... 67
Г.М. Кажикенова, М.Г. Байдрахманова
Англиядағы готикалық құрылыстар............................................................................................... 70
C.К. Каскирбаева
Суды дайывдау кезінде реагентгер ерітіндісін өлш^ кезіңде сшімділігін артгыру..........................73
М.М. Кертаева, Р.Ө. Олжабаев
Мевзджмент качества продукций...................................................................................................... 78
П.В. Корниенко
Идеал к^ектілік дене моделі івгізінде теоретикалық шгіздер жасалуының оптималды 
құрылымдық ұяшық бетоны............................................................................................................. 81
К. III. Арынгазин, А.М. Еділбаева, М.Б. Мажимова
Аспирациялық желіжрдің трассировкасы жайында....................................................................... 90
A. 
А. Мергенбаев
Қазіргі заманғы деңгейде өнеркәсіптік өнірісінің маңызы мен рөлі.............................................. 93
Г.М. Мустафина
Кәсіби білім беру экологизациясы тұрақты даму үшін қалыптасыру.......................................... 98
Ф.П. Парамонов, Д.Ф. Парамонов, P.M. Несмеянова
Таспалық материалдарды алу құрылғылары................................................................................. 101
B.К. Постников, Г.А. Бархатова, М.А.  Сергеев
Павлодар Ертіс өңірінің энергетика кәсіпорындарын басқару.................................................... 103
Ю.В. Рудольф
Шапшаң бүтін үй салу кезінде дерелік жұмыстарды орындаудың нормалары.......................... 107
Т.С.  Салихова, Т.К.  Салихов
Өсімдік пен жануарлардың ағзасында зиянды кері әрекеттерді төмендету үшін 
антиоксиданттардың әсері............................................................................................................... 109
З.А.  Үсенбаева
Күрделі динамикалық жүйесінің -  жүргізуші-операторы............................................................ 113
М.Б.  Өтелбаева, M.UI. Алинова
Қызмет көрсететін өндірістің сервис қызметінің негізгі түржрінің топтамасы........................ 116
Біздің авторлар.................................................................................................................................. 121
Авторлар үшін ереже........................................................................................................................ 123
2

Н
А
У
КА
 
И 
Т
Е
Х
Н
И
К
А
№2 2010  г.
<
х
<
о   <  
с   m 
О  О 
X  0- 
X  2  
Ш  1_
m>s 
i-  < 
О 
DL 
9=  О
^ 2  
О  2  
i-  s
О  ш
^   н
О
 О  !
I!
О  I
5
Г01
<|
О  m 
с;  s  
m  х  
<  >. 
х
СОДЕРЖАНИЕ
Е.С. Абдрахманов, Н.К. Кулымбаев,
Д.Ж. Мусабаев, Г.Д. Бозымбаев
Анализ конструкций аппарата, предназначенного для 
смешивания суспензий механическим путем..................... 7
А.Е. Абильхасова
Факторы влияющие на состав рецептуры резины шин...... 10
А.Е. Абильхасова
История пояшшия и пути развития автомобильных ш ин.....14
А.К. Ардабаева, Ю.В.  Улихина
Применение теории системы массового обслуживания в 
сфере информационных телекоммуникаций.................... 18
Е.В. Баранова, С.М. Хасенова 
Разработка автоматизированней системы
оптимизации маршрутов...................................................... 20
К.Т. Баубеков, С.С. Беркетов, Х А . Алимов 
Об актуальности снижения образования оксидов
азота в топках котлов.............................................................24
А.Н. Бергузинов, О.М.  Талипов, М.А.  Сергеев 
Тепловые насосы: Прогрессивный метод
энзргообеспечения зданий.................................................... 28
Р. С. Битенова
Дистанционное обучение, один из наиболее эффективных 
способов информационных технологий современности..30
А.В. Богомолов, JI.B. Иваненко
Использование информационных компьютерных 
технологий в преподавательской деятельности............... 34
Е.Ю. Лихолобов, П.О. Быков
Переработка шламов глиноземного производства.........38
С.К. Ельмуратов, Ю.В. Рудольф
Анализ и интеграция концепций построения экологичных
и интеллектуальных зданий................................................. 43
А. М. Жаябаев
Пробжмы развития эшргетики на основе
ВЭУ и пути их решения.........................................................46
А. М. Жаябаев
Энгргия ветра становится конкурентоспособней..............49
А.К. Жуматаев, P.O.  Олжабаев
Повышение надежности оборудования..............................52
3

НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
B.II. Иванова
Автоматизация систем управшшя установками эжкгронагрева жидкостей и газов............... 55
Г.К. Иматуплина
Повышайте эффективности обучшия на основе интеграции учебных дисциплин с 
преподаванием информатики................................................................................................. 59
Г.Т. Исина, Г.С.  Фахрутдинов, Д.К.  Сапенова
Ч
исленный
 метод расчета конструкций по методу конгчных эжментов (МКЭ)...........63
Г.Т. Исина, Г.С.  Фахрутдинов, Д.К.  Сапенова
Автоматизация расчетов при опредежнии равностатичности..........................................67
Г.М. Кажикенова, М.Г. Байдрахманова
Готическая архитектура в Англии......................................................................................... 70
C.К. Каскирбаев
Повышение надежности дозирования растворов реагентов при водоподготовке....... 73
М. М. Кертаева, P.O.  Олжабаев
Межджмент качества продукции............................................................................................78
П.В. Корниенко
Теоретические основы образования оптимальной структуры ячеистого бетона...........81
К.Ш. Арынгазин, А.М. Едылбаева, М.Б. Мажимова
О трассировке аспирационных сетей.................................................................................... 90
A.А. Мергенбаев
Значение и роль промышленного производства на современном этапе..........................93
Г.М. Мустафина
Экологизация профессионального образования для устойчивого развития.................. 98
Ф.П. Парамонов, Д.Ф. Парамонов, Р.М. Несмеянова
Устройство для получения ленточных материалов............................................................101
B. К. Постников, Г.А. Бархатова, М.А.  Сергеев
Управление предприятиями эшргетики Павлодарского Прииртышья.........................103
Ю.В. Рудольф
Нормы выполшшя опалубочных работ при скоростном монолитном домострсшии......107
Т.С.  Салихова, Т.К.  Салихов
Влияние антиоксидантов для снижения отрицательного действия
вредных веществ на организм растений и животных...................................................... 109
З.А.  Усенбаева
Водитель -  оператор сложней динамической системы................................................... 113
М.Б.  Утельбаева, М.Ш. Алипова
Классификация основных видов сервисных услуг обслуживающего производства........116
Наши авторы............................................................................................................................. 121
Правило для авторов.................................................................................................................123
4

№2 2010  г.
Қ¥РМЕТТІ ОҚЫРМАН ДАР !
Бүгінгі жаңашылдық пен өрл^ заманында қазақ үлтының даналығы 
мен  зерделілігін  танытуда,  іскерлік  әле$егін  көрсету  мақсатында 
көшбасшылық, интеллектуалды жағдай қажет. Ғылыми-инновациялық 
экономиканың  негізі  болу  керек.  Бұл  мүмкіндік  дәлелі  соңғы  бес 
жылдың  ішінде  қазақ  ғылымын  қаржыландыру  4  есеге  артты. 
Қазақстан  13-бағытта  «Инновациялық  даму»  көрсеткіші  бойынша 
жаһандық бәсекеге қабілетті рейтінгісінде өз орнын жақсаратты. 2012 
жылға  дейін  Мемлекеттік  ғылымның  даму  бағдарламасы  жүзге  асу 
кезеңінде түр.
Аталмыш  ғылыми  журналдың  ж ары ққа  шығуы  -   зерделік 
әл^етімізді күшейту бағытындағы маңызды да мәнді шаралардың бірі. 
Журнал  ғылыми-білімдік  қызметті  насихаттауда,  ғылыми  біліммен 
алмасу, ғылымның өзекті мәселелгрін талқылауда, ғылыми-теориялық 
түжьгрымдар мен көзқарастарды танытумен бірге қоғамның ғылыми- 
білімдік мәселелерін де шешеді.
Кезінде  үлы  математик  Д.  Пойа  ғылыми  әрекет  пен  ғылыми 
қызметтің принциптерін төмеыдегідей түжырымдаған екен:
Бірінші  принцип  -   «Біз  өзіміздің  кез  келген  көзқарасымызды 
қайта қарауға дайынбыз» -  ол үшін «ақыл  ерлігін талап  етеді.  Екін- 
ші  -   «Шүғыл  жағдайлар  болған  кезде  және  оны  жасауға  -   біздің 
көзқарасымыз  өзгеру  қажет»  -   ол  үшін  «ақыл  адалдығын»  талап 
етеді.  Үшінші  принцип  -   «Біз  өз  бетімізбен,  жеткілікті  негіздемесіз 
көзқарасымыз бен түжырымдарымызды өзгертуіміз керек» -  ол үшін 
«ақыл үстамдылығын» талап етеді.
Бүл  принциптер  біздің  журналымыздың  үстанаты н  басты 
қағидалары. Журналымыздың жаңа шығарылымының тек бет мүқабасы 
ғана өзгеріп қана қойған жоқ, оның мазмүндық мәні де арта түсті.
Журналдың  безендірілу  мәнімен  бірге  ғалымардың  үсынатын 
ғылыми  мәселелері  жан-жақты  талқыланып,  аймақтың  аспектісі 
кеңейді.  Мәтін  мазмүнына  қойылатын  талап  күшейтіліп,  дүрыс,  са- 
уатты  ғылым  талабына  сай  болатындай  жарыққа  шығару  мәселесі 
қойылып отыр.
Бірақ  әрқашанда  біздің  журналымыз  ғылым  ғаламатын  таныту 
мен тануда адалдық пен ақыл ерлігін және ақыл үстанымдылығы қала 
берді.
5

НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Казахстану сегодня нюбходима интеллектуальная революция, которая 
позволит пробудить и реализовать потащиал нашей нации. Наука должна 
стать основой  инновационной экономики.  Этому есть все предпосылки 
-  за последние пять лет финансирование казахстанской науки увеличилось 
почти в 4 раза. Казахстан на  13 позиций улучшил свое место в рейтинге 
глобальной  конкурентоспособности  по  индексу  «Инновационное  разви­
тие». В стадии реализации -  Государствшная программа развития науки 
до 2012 года.
Выпуж этого научного журнала -  одна из значимых мер, направлзшых 
на усилшие интеллектуального потенциала. Пропаганда научно-образова- 
тельной деятельности, обмен научными знаниями, обсуждшие актуальных 
проблем науки, концепций, теорий, взглядов -  журнал решает эти и другие, 
ш меже важные, задачи научно-образовательного сообщества.
В свое время великий математик Д. Пойа сформулировал принципы 
научной деятельности:
Первый принцип -  «Мы готовы пересмотреть любое из наших представ- 
лзшй» -  требует «мужества ума». Второй -  «Наши представлзшя должны 
быть измашы,  когда имеются веские  обстоятельства,  вынуждающие  это 
сделать» -  требует «честности ума».
Третий  принцип  великого  математика -   «мы  не  должны  изменять 
представлшия произвольно!, без достаточных оснований» -  требует «муд­
рой сдержанности».
Эти  принципы  созвучны  с  духом  нашего  научного  издания.  Боже 
тощ   модернизация  журнала,  которую  Вы  наблюдаете,  держа  в  руках 
новый номер, сказался ж  только на вшшшм его облике. Новое оформле­
ние -  лишь отражение тех перемен, которые привнесены редакцией в его 
содержание. Усилен региональный аспект, предусмотршо обсуждение той 
или иной актуальней проблемы рядом ученых, предлагающими различные 
варианты ее решения, требовательнее мы стали и к редактуре текста, Но 
шизменными в нашем издании останутся три составляющих -  честность 
и мужество ума и сдержанность по отношению к научным оппонентам.
Ректор ПГУ им. С. Торайгырова
Д.Э.Н., 
профессор
Е. Арын
6

№2 2010  г.
Е.С. Әбдірахманов, Н.Қ.  Құлымбаев, 
ӘОЖ 615.014.23 
Д.Ж. Мұсабаев, Ғ.Д. Бозымбаев
С.  Торайгыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университеті
СУСПЕНЗИЯЛАРДЫ  МЕХАНИКАЛЫҚ 
ЖОЛМЕН АРАЛАСТЫРУҒА 
АРНАЛҒАН АППАРАТТАРДЫҢ 
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА ТАЛДАУ
Статья  посвящена  анализу  конструкций  аппарата, 
предназначенного для смегивая суспензий  механическим путем.
The article is devoted to the constructions’ analysis o f the appa­
ratus assigned fo r  the mechanical suspensions ’ blending.
1. 
Механикалық  араластыру  аппаратарыныц  металлургия  мен  қүю  өндірісінде 
қолданылатын нггізгі түрлгрі.
Араластырғыш  қондырғы  мен  оның  корпусы  аппаратіың  шгізгі  эіЕментгері  болып 
табылады. Араластырғыш қондырғы дегеніміз өзара бір торапқа қосылған жетекген, біліктен 
жәш бүлғауыпітан тұратъш конструкция [1,2]. Араластырғыш қондырғының жетегі жал­
пы элгктроқозғалтқыштан, бәсендеткіпгген (шмесе қозғалтқыш-бәсецдеткіш) жәнг жетек 
тағанынан тұрады.  Қозғалтқыш-бәсевдеткшггің  шығынды  білігі  жалғастырғыш  арқылы 
шетіж  бұлғағьпп  бекітілген  аппаратгың тұтас  нгмесе  кесінді  білітімен  қосылады.  Білік 
жетекгің тағанына орнатылған тербелу діңгектерііЕ қондырылады. Араластырғыш қондырғы 
әдетге корпусгыц қақпағына, кейбір жағдайларда жеке жинақтық конструкцияларға орна- 
тьшады, оныц автономды (алып жүретіндей) болуы да мүмкін [3].
Аппараттың тұрқы  дегеніміз -  араласгыру процесі  жүзеге  асырылатын  цилиндр 
формалы кез келген ыдыс. Жылу алмасу үрдістерін жүзеге асыру үшін қолданылатын 
аппарат  түрқында  әдетте  қаптама  нгмесе  түрқына  жапсырылған  иректүтік  түріндегі 
сыртқы жылуалмасу қондырғылары болады.
Аппараттың  түрқына  -   ішкі  қондырғылар,  шағылдарғыш  қайта  сығымдау 
қүбырлары,  барбатерлер  ж әне  басқа  да  тетік т ер дің   болулары   мүмкін. 
Араластырғыштың білігінің жүру аймағында аппарат түрқына әдетте нығыздағыш 
қойылады. Аппараттар конструкциясының жоғарыда аталған элементтері -  негізгілері 
болып табылады. Олардың стандартты жэне стандартты емес түрлері комбинациялы 
болып қолданылулары мүмкін.
Тік цилиндрлі аппараттар машинажасау саласында пайдаланылатын аппараттардыц 
барыиша кең тараған түрі болып табылады.  Олар стандартталған жәнг сериялы түрде 
шығарьшады.
7

НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА
Тік аппараттарға тән ерекшеліктер мыналар:
а) аппарат қақпағына қозғалтқыш-бәсендеткіштің пшғынқы білігінің өсі бүлғағыш 
білігінің  өсімен,  ал  бүлғағыш  білігінің  өсі  аппарат тұрқысының  өсімен  сайма-сай  ке- 
летіндей етіп орнатылған жалғыз жетекпен жабдықталады;
б) аппаратта бір білікте -  бір, екі, одан  да көп бүлғағыштың болуы мүмкін.
в) аппарат ішкі қондырғысыз да, ішкі қондырғымен де жасалуы мүмкін.
Аппараттардың  типтері  -   тегіс  қабырғалы,  шағылдырғышты  секциялы  және
орталықциркулярлы қүбырлы аппаратгарға бөліжді.
Қазір,  ГОСТ  20680  -75  [4,5]  сәйкес  машинажасауда,  ашіаратгардың  кежсі  он тшіі 
кездеседі: эллиптикальщ түпті жәів эллиптикальщ алмалы қақпақгы (0-тип); ашылмайтьш 
тұрқылы, эллиптикальщ түпті жәів қакпақгы (I-тип); конулъщ ері^сіз, эллиптикальщ ал­
малы қақпақгы (2-тип); конулық ері^сіз, эллиптикальщ қақпақгы (3-тип); эллиптикальщ 
түпті жәж жайпақ альшбалы қақпақіы (4-тип); ажырамайтьш тұрқылы, эллиптикальщ түпті 
жәнг жайпақ қақпақгы (5-тип); конулық ері^лі, кақпақгы (6-тип); ажырамайтын түрқьшы, 
конустық ернулі, жайпак қақпақгы (7-тип); жайпақ түпті жәнз жайпақ алынбалы қақпақты 
(8-тип); ажырамайтын түрқылы, жайпақ түпті жәш қақпақгы (9-тип).
2. 
Араластырғьпп аппараттарды жасағанда қолданылатын материалдар мен олардьщ 
кейбір ерекшеліктері.
2.1 
Титаннан  жасалған  аппараттар. 
Машинажасау  өжркәсібінде  агрессивті 
ортадағы өндірістер үшін минус 30-С°дан  плюс 250С°-қа дейінгі температурада жүмыс 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет