Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрліпPdf көрінісі
бет2/8
Дата25.12.2016
өлшемі7,18 Mb.
#407
1   2   3   4   5   6   7   8
§ р | |  §||||1§ 
Щ
14

Қалә Аллаһу Тағала «уәжбәт мәхәббәти лилмугәхәжибин фи уал 
мугәжәлисин фи уал мугәбәзилин фи уап мутәзәуирин фи».
Маәынасы:  Аллаһ  Таәала  айтты:  «Менің  махаббатым
хижабтаәыларәа,  отырушыларәа,  талпынушыларәа  және
зиярат етушілерге уәжіп болады».
Хазірет  Хожа  Хафиз  рахматуллаһ  ғәләйһи  мубарак[3]
тапфәзлары [4]  илен  ишарат [5]  қылған екен.
Егер шарап қоры жырға фәшан бір хәк 
Азан күнәһге нәфғи расда бағайрше  пәк.
Ол  күнәһдегі ғәирі  [6]  бір  пайда ерісе  қорқы  жоқ дүрге яғни 
бір  күнәһдегі  мустахиқтар  [7]  елік  ерісі  әмидурегі  Аплаһны 
(Аллаһты)  ғәфу  [8]  иле.  Бүған  дәлел  қылыпты  сабақат  рахматі 
ғәлә ғәбди,  қүл хожасынан безбейді де,  хожа қүлынан безбейді.
жүмысың
нәпсіңді
мүстахиқтармен  [10]  үйір  қыл.  Яғни  бір  бәһән  әмиді  менен
_____ __ ____ _  г А АЛ 
...  ««■■■«II  I/" о ги  
ІЛ/ППМ^Һ  Г1 ОЛ  *  ъ и 
1:
Қағида  куллиәһ  [12]  лл»
& Іцга-чі 
й' 
'л /с  й^>*4? 
Мә  мин  шарри  жузи  иллә  уа  иәтәдәммән  хәйрән  куллиән
иннәл хәсәнәт иәзһәбнә әссәииәт.
Маәынасы:  Әрбір  жаман  істің  белігі  жақсы  істі  түбімен
жояды.  Расында жақсы іс жамандықты жояды.
осЦі  Ц қ*^  ЛіЗ  ЛсЗ 
^СЧ?  йц5-*С' 
й '> Л ^   йМ 
Д О
з  <ЗМ ШІІ 'вй'^ оахі' ЙЙ| '<»Л/ Л-*£. с5й^' 'лІ-5^ А *  I
Л-Н^ 

с^й'1-1 
РііЗ ®сЦ' 
'осЛЗ—

і
^
ц
*
'
^
  3  с5й*^<3 
й?'Й  -3  ^ -»* ^
з й М ;^  
^ә'о“ |  
-»Ч ? й '^  
л^Е:  с л ^ и
•  
с Ы  Й І 
й?'^
з 
Л Й І 
йе'^ 
«З-зи5 
і  
т М
Рауа  Ғалқәмәт  ибн  Суфиән  ғән  Ахмадин  ибн  Иәхиә 
мәрфуғән  қалә:  Қалә  Расул  Аллаһ  соллаллаһу  ғәләйһи  уас 
сәләм  тәқу(туқу)  иснә  ғәшәрә  иәумән  фис  сәнөт  фә  иннәһу 
тәзһәб бил әмуәл уа тәһтәк әлистәр.  Фә қулнә мә һиә иә,  Расул
Аллаһ?  Қалә
уа  ғәшир  сәфрә
әууөл
ғәшәрә  жумәдәл  әууәли  уа  сәни  ғәшәрә  жумәдис 
сәни  ғәшәрә  рәжжәб  уа  сәдис  ғәшәрә  шәғбән  уа  ра 
рамадан  уа  сәни  шәууәл  уа  сәмин  ғәшәр  зилқағда 
зилхижжә хәиәт әлхәиуән 59 сахиф жилд әууәл.
15
I
\

Мааынасы:  Суфиан  үлы  Ғалқамат  Яхиәдан  Ахмадтан 
жеткізді:  «Аллаһтың  елшісі  айтты:  Жылдың  он  екі  күнінде 
тақуа  болыңдар.  Расында  ол  байлықты  кетіреді.  -   Әй, 
Аллаһтың елшісі,  ол қай күндер?- деп.  -   Ол мухаррам айының 
он  екінші  күні.  Сафра  айының  оныншы  күні.  Рабиәул  әууәл 
айының  төртінші күні.  Рабиаус сәни  айының  он  сегізінші күні. 
Жумаду әууәл  айының  он  сегізінші  күні.  Жумаду  сәни  айының 
он екінші күні.  Ражаб айының он екінші күні.  Шаәбан айының он 
алтыншы  күні.  Он  тертінші  рамазан,  екінші  шәууәл,  он 
сегізінші  зулқаәда  айы, 
сегізінші  зулхиджа  айы.  Хәиәт 
әлхайуән 59- бет.
Мұндай  нұсқаларға  нанып  ғамал  [13] 
қылу  жарамайды. 
Иғтиқад  [14]  көңілді  бір  Құдайға  бекітіп,  Құдай  сат  қылса  бәрі 
сат.  Өзі  нас қылын десе бәрі  нас.
Шейх Сағди
Әдәб  [15]  уа  хикмег  [16]  ұстазы  фәсәхат  уа  бәләғәт  [17] 
патшасы  Иран  шағирларының[18] 
бек  зорларындан  суфи 
тайпасының 
хәким 
[19] 
уа 
филосфтарындан 
уа 
тарих 
сахифларның  [20] 
мәшһур  [21]  ғуләмә  [22] 
уа  мухтәрәм 
мәшәйхларындан  [23] 
шейх  Сағди  Муслих  әд-Дин  ибн 
Ғабдуллаһ Ширази хазіреттерінің кітабінден алынған әлебиеттео.
 
/   ^
I  ■
 ■
 

16

Бисмиллаһи 
рахмани 
рахим 
бірін 
сурат 
нусында
қууәтә
билләһил ғәлиул ғәзим».
Маәынасы:  «Аса  қамқор,  ерекше  мейірімді Аллаһ  атымен
бастаймын. Аллаһтан басқа ешкімде күш-қуат жоқ.  Үлы,  биік, 
жоаары».
«
'
р
ц
ғ
с
^
в<-Ьі»
Қауләһу  тағала  хурмәт  ғәләйкум  уммуһәтукум  (аяттың 
жалғасы):  уа  бәнәтукум  уа  ахауатукум  уа  ғәммәтукум  уа 
хәләтукум уа бәнәт әләх уа бәнәт әлухт уа уммуһәтукум әлләти 
әрдәғнәкум  уа  ахауатукум  мин  радағәти  уа  уммуһәт  нисәйкум 
уа  рабаибукум  әлләти  фи  хужурикум  мин  нисәикум  әлләти 
дахалтум  биһиннә  фәин  ләм  тәкуну  дахалтум  биһиннә  фәлә 
жунәха  ғәләйкум  уа  хәләилу  әбнәикум  әлләзи  мин  әсләбикум 
уа  ән  тәжмәғу  бәйнә  әлухтәини  иллә  мә  қад  сәләфә  иннә
аллаһу кәнә ғәфурән рахиман.
Маәынасы: 
«Сендерге 
аналарың, 
(әке-шешелеріңнің
аналары) 
қыздарың, 
(ул-қыздарыңның 
қыздары,) 
қыз 
туыстарың,  (әке-шеше  бір  не  бөлек)  әкелеріңмен  туысқан 
әйелдер,  шешелеріңмен  туысқан  әйелдер,  еркек  және  қыз 
туыстарыңның  қыздары,  (олардың  қыздары)  сүт  емізген 
аналарың, 
емізген 
қыз 
туыстарың, 
қайын 
аналарың, 
жақындасқан 
әйелдеріңнің 
(бурынәы 
ерінен  ^ боләан) 
қолдарындаәы 
өгей 
қыздарың, 
егер 
ол 
әйелдерге 
жақындаспаәан  болсаңдар,  сендерге  бір  оқасы  жоқ.  Бел 
балаларыңның 
әйелдері  және 
екі 
қыз 
туысты 
бірге 
үйленулерің арам қылынды.  Бірақ еткен өтті.  Негізінен Аллаһ 
тым жарылқаушы,  ерекше  мейірімді».  Мединеде  түскен.  Нисә
сүресі.  23 -аят .
V#  ІСМ  сЬМЗ  ‘Н с м ^
I
0 ^ 1  л У   Іц; 
^
 
^
Ог 4?^  У *.  ^ с ^  
с > ^  'ц?  ^ с ^  
^
І Ш І  
Щ Ш й  Ш Ш Я  ( - ^ с ^  
І Ш
 М <3£І 4 ? с ^
кәифә
фәғәлә
тәдлил
тәирән  әбәбил  бихақ  иә  тәртәил
17
Һ т . & а кл#?-
акадөмик  С.Бөйсембаөв| 
атындағы  ғылыми
КІТЛПХАНАСЫ

бихижарат  бихақ  Ғәзрәйл  мин  сижжил  бихақ  иә  кәсфәил 
фәжғәләһум бихақ иә ижмәил кәғәсфи мәкул.
Маәынасы:  Аса  қамқор,  ерекіие  мейірімді  Аплаһ  атымен 
бастаймын.  Әй,  Микәйл мен Жәбрәйіл,  көрдіңдер ме,  Аллаһ піл 
иелеріне  не  істегенін.  Оларәа  топ-топ  қус  жіберді.  Құстар 
оларва  балшықтан жасаәан  тастар  атты.  Оларды желінген 
топан тәрізді қылды.
Дуға
з
 
У  
У  
з
 
всЦі іцн 
з  
й?с
 -*3 •ДЗ
1(3 
іЦі і-Ьс ісі з 
«сЦі
Бисмиллаһи  рахмани  рахим  уа  биллаһи  уа  миналлаһи  уа 
илә  Аллаһу  уа  лә  ғәлиб  иллә  Аллаһу  уаллаһу  акбар  уа  лә 
хәулә уа лә қууәтә иллә билләһил ғәлиул ғәзим.
Маәынасы:  Аса  қамқор,  ерекше  мейірімді  Аллаһ  атымен 
бастаймын.  Аллаһтанбыз және Аллаһқа  қайтамыз.  Аллаһты 
жеңуші жоқ, Аллаһ улы.  Аллаһтан басқа ешкімде күш жоқ.
^ М іізІ(3 
С5Ч-1 і5йІ'—
01 
с5І  2^1(3 
Й'-*
^  
^  £<-> 
“%  йІЧ^Ц*  ^  

-^З  с^І^
СС^З
Ди  мухаррам  [24]  әж саффәр  [25]  ик  рабиғул  әууәл  [26]  әи 
рабиғус  сәни  [27]  би  жумәдил  әууәл  [28]  бу  жумәдис  сәни  [29] 
жи  ражжаб  [30]  ду  шағбан  [31]  жк  рамадан  [32]  жз  шәууәл  [33] 
бх зилқәғдат [34] ук зилхижжа [35].
Бухари  шарифте  [36]  жазылған  молла  Қасым  молла
Хашим ұлының нұсқасынан  көшірілді.  Иншә аллаһ [37]  мутабир
[38]  нұсқа осы  болса  керек.  Ләқаб [39]  Базылдың қара  молласы
атанған.  Мұнан  күшті  духан  бұл  арқаға  келген  жоқ.  Өзі  ишан
сахиб  [40]  затның  азаткерділері  бала  күнінде  мәжлісінде 
болған.
в<3£^_іі 
з  вццчЗ 
й?  А З -ііЗ   А £  с^ьиЗ
Іі_)1<_цц* йіііі рІ_з цЛ(2)сІІ »СС 
-КЗ*->
Шейх  ғиндәл  фуқәһә  «мән  иухи  әссунат  уа  иумиту
әлбидғәт  уа  иәкун  әфғәләһу  уа  әқуәләһу  хәжжәт  линнас  уа  ин 
кәнә шәбәбән.
Маәынасы:  Кімде-кім  сүннетті  тірілтсе  дінге  жаңадан 
келген нәрселерді кетіруге  нәсіп  етсін.  Ж ас  болсам да,  менім 
іс-әрекеттерімді және сездерімді адамдарга дәлел ет.
18

с5®3 ^=£<-)' 
й» оц5(^‘-«л>=1 Л ІІ С^О*
Шейх Нәзид Суфиән «мән иухи әлғизәм уа һиә рамимат». 
Магынасы:  «Шіріп  кеткен  сүйектерді  қайта  жинап
тірілтуиіі».
«  <Зі4_)Яс)1 О? 
с5>Г»43 с$^£<_К»<-5' £<*НС' й(* й^іЗНір 
^-Зй £.<£0*
КЗ^О^ вМ>ЗЦО 
»й? С-Сц?
Магынасы: 
Шейх  Нәзид  аумақтың  тургындарының
үлкендері мен кішілерін жинаган,  уйымның  түрі төрт  түрден, 
одан дайындап шыгуы достықтың  қалауы.
^  з оі_» (СУ^і^е 0' ^.О^ф <-*"* 
й'*^ й?
о* 
з 
у   з й ^ й '^  с5<3  й^орс  й* в&сІ)>  і*<-» ^
с Ь '^  гл>* 
вц?'-і
фи  фән
биһи  уа  ләу  кәнә  шәбәбән  уа  фил  луғәт  мин  хәмсин  илә
СИТТИН
иәкун  әсмәғ
әлхәдис фиһи билә хиләф шарх шәмәил.
Магынасы: 
Қайсыбір 
шейх 
толыгымен 
жан-жақты 
устаздықты  атқарса  денсаулыгын  бөлшектеп  кескендей, 
егер  жас  болса,  тілдегі  елуден,  сексенде  болса  онда  ол 
алпыста.  Одагы  хадисті  естуді  қиянат  етуі,  қайгысы 
қарама-қайшылық түсініктеріндегі сапалыгы.
}
4
,іОсЛ  | і   с ч іі 
з  
з
 р І І  
|  | | р |  
1
ізЗ  0 _><_£! 
м'_ЭС  с5*-3' 
-> Іа іЙ
£Іі2і_^чЭ С
1-г1'-!С<-5'
Фә  ин  қултә  мә  әлфәрқ  бәинә  тәмил  уа  фәтәмил  уа
фәлиәтәмил.  Қаләт ән  әттәмил  ишәрат  илә  әлжәуәб  әлқауи  уа
фәтәмил  ишарат  илә  жәуәб  әддағиф  уа  фәлиәтәмил  ишәрат
илә әлжәуәб әләдғәф(иллә дәғф) шәрхәл  мифтәх.
Магынасы:  Күшті  жауаппен  әлсіз  жауаптың  белгісі,  осы
үш сөздің айырмашылыгы бар ма дегенде айтты: әттәмил -  
күшті  жауаптың  белгісі,  фәтәмил  —  әлсіз  жауаптың  бөлгісі,
фәлиәтәмил — буданда әлсіз жауаптың белгісі.
-> 
л ііі1 й'4* 
^
 З о * 4
 'й»4-» Й Щ  'й*0 Л >й» й ^ м  іЗ-Ми1
й'*^Ц 
0>іА? 
-Ц»^(»с5і 
й'1^» 
с5<3 
Уал  фәрқ  бәинә  һунә  уа  һәһәнә  уа  һунөк  фә  һунә  иушәр 
илә  мәкән  әлқариб  уа  һәһәнә  юшәр  илә  мәкән  әлмутәуәсит  уа
һунәк юшәр илә мәкән өлбағид.
Магынасы:  һунә,  һәһунә  және  һунәкә  осы  үш  сөздің
айырмашылыгы бар.  һунә -  жақын жердегі орынга көрсетеді.
19

һәһунә -   орташа  арақашықтықты  көрсетеді.  һунәкә -   алыс 
жердегі орынды білдіреді.
І||§11 з 
|| 
§§ 
е&й 
з 
І| 
1 <43^ V 
<^'-ій
Ч-1^  (_>-='  з і£<3-Н 
_>г* М_кЗ 
°сЬ(3 
V
с£іЗ-Н й1 'йД і с£й ^ с5с1м й^ч-1 іЗ_/-*<3 '(»^Л З й'1-* (£й  '>3<3
Нәфи  мә  тәқадцәм  уа  исбәт  мә  тәәххәр  уа  ниғмә  билғәкс  әи 
исбәт мә тәқәддәм уа нәфи мә тәәххәр.  Иәдуллу ғәлә зәлик қәуләһу 
тәғәлә әлсәт бираббикум қалу бәлә уа әсхаб әшшимәл қалу нәғм. Фә 
ин қулгә мә әлфәрқ бәинә бәлә уа нәғм. Қулнә иннә бәлә.
./:  Нәфи  -   әлдененің  озуы  .  Исбәт  -   әлдененің
Және
нәфи
-   әлдененің  кешігуі.  Оган  дәлел  Аллаһ  Тагаланың  сөзі: 
«бираббикум  қалу  бәлә»  және  солтүстік  иелері  айтты: 
«нәгм»,-  дел.  Нәгәм  мен  бәләнің  айырмашылыгы  қандай 
дегенде,  айт:  «нагам»  -  иә,  әрине  деген  маәынаны  білдіреді. 
«Бәлә» - «нагам» сөзінің күшейтпелі түрі.
Діни аңыз
д  І
~Т’  '
  "
. і  
.  
-  
« .  
,   *
, ү - у
 
* -
- .  
:Чг 
су
Шй  Щг^' 
:~'ш
' > *'
I
ІШШІІІ ШшаІ№4кУДйШН
^
 
............ 
-  * 
і
-  
.  
- -  
V   _______ * ^ г _
М**Л 
Щ•£+*&. I 
Ш|| 
*
с  С.Г 
«*в||||
Гт
 
сИГ4'*-^
3
* І /  
І І  
*  -   4  2 .  
-   .  _ 
>■  » /  
.   •
№»4
■ғ* 1
‘‘ЬнЛ^ *Ьс
20
'*іж±£*-* іЛ>
£здз(^*т«э  м гміяіа<|віО

Шариғат Аллаһ  Тағала уасиғат  қад даиқәһ  әлжуһәлә»  мин 
әлғуләмә  уа  Мариям  ибнәт  Ғумар  әннә  әлләти  әхсәнәт 
фәржәһә  әи 
ғән 
әлфәуәхиш 
уал 
мухсинәт  әлғәфифәт 
фәнәфхәнә  фиһи  мин  рәуәхнә  идәфәт  тәмлик  уа  ташриф
кәбәйәт Аллаһ уа наққат Аллаһ.
Маәынасы: 
Аллаһ 
Таааланың 
шариәаты 
кең,
білімсіздерден  тарылды.  Ғүламалардаи  иә,  Мариям  Ғумар
қызы,  сен  пәктікпен  үміттенген  қай  қатты  қалаумен  белек
пәктікпен  әдептілік  жанымен  ойнадың,  үстеме  қосымша
билеу сыйлыәы Аплаһ үйі Аплаһтың пәктігі.
Тафсир хазанда  сөйлеген тоқсан тоғыз кісі  өлтіріп,  сенімен
жүз  болсын  деп,  «Кешілмейді»  деген  молда-солданы  және
өлтіріп, ақырында жарлық немесе құлдардан болғаны.
Ғән  әбу  һурайрә  радиаллаһу  тағала  ғәнһу  қалә:  Қалә
расулаллаһ  соллаллаһу  тағала  ғәләйһи  уас  сәләм  кәнә 
рәжулән  әсриф  ғәлә  нәфсәһу  уа  фи  риуаятиһи  ләм  иәғмәл 
хайрән  қаттә  уа  фи  риуаятиһи  ләм  иәғмәл  хасанат  қаттә  фә 
ләммә хадарәһул мәут.  Қалә либаниһ  изә әнә  мутту фәхриқуни 
суммә  әтғинуни  суммә  зәруни  фи  рәих  фә  уаллаһи  ләйн 
қаддара(қадара) ғәлә  Рабби ли  иәғзибуни ғәзәбән  мә ғәззәбәһу 
ахадән  фәләммә  мәтә  фәғәлә  биһи  зәликә  фә  әмәрә  Аллаһу 
тағала әләрд фәқалә ижмәғи  мә фикә минһу фә фәғәләт фәизә 
һууә  қәим  фәқалә  мә  хәмәләк  ғәлә  мә  сәнәғтә  қалә  хәшитукә 
иә,  Рабби.  Әу қалә мәхәфәтикә фәғфир ләһу бизәликә уа ғәнһу 
қалә сәмиғту  расулаллаһ соллаллаһу тағала ғәләиһи уас сәләм 
иәқул  кәнә  фи  бәни  исрайл  ражулән  мутәхәбән  ахадуһумә 
музнәб уа  әләхир фил ғибәдәти  мужтәһид фә  кәнә әлмужтәһид 
лә  иәзәл  иәрә  әләхиру  ғәлә  зәнби  фә  иәқул  ләһу  ақсир 
фәуәжәдәһ  иәумән  ғәлә  зәнби.  Фә  қалә  ләһу  ақсир  фә  қалә 
хәлни  уа  рабби  әбғәсәт  ғәлә  рәқибән  фә  қалә  уаллаһи  лә 
иәғфиру  ләкә  Аллаһу  ау  қалә  лә  иәдхулукә  әлжәннәт.  Фә 
қабидаллаһу  әруәхәһум  фәжтәмәғә ғиндә  рабби  әлғәләмин  фә 
қалә лирабби табарака уа Тағала лил  мужтәһид әкунтә ғәлә  мә 
фи  иәди  қадрән  уа  қалә  лилмузнәб  изһәб  фәдхул  әлжөннәт 
бирахмати  уа  қалә  лиләхир  изһәбу  биһи  иләннәр.  Тафсир 
Хазан 60 Сахифә, 2-ші жилдде.

Қул  иәғибәди  әлләзинә  әсрәфу  ғәлә  әнфусиһим  лә 
тәқнәту  мин  рахматиллаһи  инналлаһә  иәғфуруз  зунубән 
жәмиғән  иннәһу һууәл ғәфурур рахим.
Фә  ин  қултә  хәмлу  һәзәл  әиәт  ғәлә  заһируһә  иәкун  әғрә 
бил  мәғәс  уа  атләқән  фил  ақдәм  ғәләйһә  уа  зәликә  лә  юмкин 
қултә  әлмәрәд  минһә  әл  тәнбиһ  ғәлә  әннәһу  лә  иәжуз  ән 
иәзунну  әлғәс  иннәһу  лә  мухпис ләһу  мин  әлғәзәб  фәиннә  мин 
иғтәқәдә  зәликә  фә  һууә  қанәт  мин  рахмат  Аллаһи  из  лә  әхад 
минәл  ғисәт  әлуммәт  тәбә  зәлә  ғиқабиһи  уа  сәрә  мин  әһли 
әлмәғфирәт  уар  рахмати  фәмәғнә  қауләһу  иннә  Аллаһу 
иәғфиру  әззунуб  жәмиғән.  Әй,  изә  тәбә  уа  сәхәту  әттәубәту 
ғәфәрәт  зунубәһу уа  мән  мәтә  қаблә  ән  иәтуб  фә  һууә  мәукул 
илә  мәшиәтулләһу  тағалә  фә  ин  шә  ғәзәбәһу  биқадр  зунубәһу 
суммә  юдхилһул  жәннәт  биғадләһу  уа  рахмат  фәт  тәубәт  уа 
ижбәтиһи  ғәлә  кулл  ахад  уа  хәуф  әлғиқәб  мазлуб  фә  ләғәллә 
Аллаһу  тағалә  иәғфиру  мутләқән  уа  ләғәлләһу  иәғзәб  суммә 
иәғфиру  бәғдә  зәликә  уаллаһу  әғләм.  Фи  сурәт  әззәмр  тәфсир 
хазан.  60-шы  сахиф.
Маәынасы:  Әбу  Хурайра  (Аллаһтың  разылыаы  оәан
болсын)  айтқан.  Аллаһ  Таәаланың  Расулы,  оәан ризашылыәы
мен  сәлемі  болсын  айтқан:  Бір  адам  болаан,  ол  өзінің  тән
жанын  жоәары  устап, 
өмірінде  ешқашан  қайрымдылық
қылмааан  және  өмірінде  еш  жақсылық  қылмаәан.  Өлім
таяәанда  от  басына  мен  өлгеннен  кейін  денемді  урәылап,
содан  соң  белшектеп,  одан  кейін  отқа  жаәып,  күлімді  желге
шашып  жіберіңдер  деген.  Аплаһпен  ант  етемін,  өйткені
таадырым 
Раббім 
мені 
ешкімді 
жазаламаәан 
азаппен
жазалайды  деп.  Ол өлгеннен  кейін  отбасы  оның  айтқанының
бәрін  істеген.  Аплаһ  Тагала  жерге  сол  адамнан  қаләанын
бәрін  жинап  әкелуге  әмір  етті,  жан  беріліп  тірілген  соң,
«саәан  не  жүк болып  істедің»,  —  дегенде,  «сескенгенімнен  иә,
Рабби  және  сенен  қорқыққанымнан»  ,  —  деген.  Сол  ісіне 
кешірімдік жасаәан.
Маәынасы: 
Одан 
(Әбу  Хурайрадан)  айтқан. 
Аллаһ 
Таәаланың  Расулы,  оәан  ризашылыәы  мен  сәлемі  болсын 
айтқан:  Исрайл елінде  екі адам  боләан.  Олар  бір-біріне  сыйлы 
боләан. 
Біреуі 
зулымдылық 
қылушы 
да, 
ал 
екіншісі 
қулшылыққа 
берілген. 
ьір 
күні 
қулшылыққа 
берілгені 
екіншісінің  зулымдық  істегенін  көріп,  «тоқтат  буныңды»  -
22

дейді.  Таәы  бір  күні  жамандық  қылып  жүргенінде  «тоқтат 
буныңды»  деген.  «Қалдыр  мені»  деген  және  «Раббім  мені 
тауып бақылауына алады»  деген,  оәан  «Аллаһпен ант,  Аллаһ 
сенің бул ісіңді кешірмейді де және 
д е  
жәннәтқа да кіргізбейді» 
деген.  Аллаһ  сулулық  иесі,  қалай  боләанда  да  әлем  Раббы 
алдында  жиналды.  Раббіміз  Тәбарака  Тавала  қулшылыққа 
берілгенге  айтты,  сен  бе  менің  қудіретімді  айырушы, 
зулымәа 
(зулымдық 
жасаәанәа): 
«Сен 
бар 
да 
менің 
рахметіммен  жәннәтқа  кір»,  —  деді.  Және  қулшылық  иесіне.
«Сен бар да тозаққа кір »,- деді.
Мааынасы:  «(Мухаммад  ә.с):  Әй,  өздеріне  зиян  қыләан
қулдарым!  Аллаһтың  рахметінен  күдер  үзбеңдер.  Аллаһ
біртутас 
күнәларды 
жарылқайды. 
Өйткені 
Ол 
тым
жарылқаушы,  ете  мейірімді  де».  Меккеде  түскен.  Зүмәр
сүресі.  53-аят.
Егер бул аят түзетеді деп айтсаң анық,  ашық күнә және 
толыәымен  оәан  да  батылы  бару және  сол  мүмкін  емес,  кеп 
мәрте  айтсаң  оәан  ескерту,  дурыс  емес  бой  усынбауды 
ойлауы,  оның  ықласы  болмаәаны.  Кімде-кім  сенімі  болмаса, 
оәан  азап,  оның  үміті  үзілсе  Аллаһтың  рахметінен.  Егер 
біреуіде  бой  усынбаса  және  тәубе  қылып  қайтса,  күнә  істері 
тоқтатылып,  рахымшылық  пен  кешірілгендерден  болады. 
Оның  ма&ынасы:  Аллаһ  бәрінің  күнәсін  кешіреді.  Егерде 
тәубесі  дурыс  болса,  күнәсі  кешіріледі,  егерде  тәубе  қылмай 
қайтыс  болса  (елсе),  онда  ол  Аллаһ  Таәаланың  қалауына 
тапсырылады.  Егер  қаласа  оның  күноларын  кешіріп,  егер 
қаламаса 
онда 
шешімімен 
азапталады 
дө, 
сосын 
мәрхаматімен  және  рахымдылыәымен  жәннәтқа  кіргізіледі.
Тәубе,  ол  -   барлыәының  міндеті  және  жазадан  қорқуды 
қалауы,  мүмкін  Аллаһ  Таәала  мүлде  кешіреді  де  және  қаласа 
азаптап одан соң кешіреді,  тек Аплаһ біледі.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет