Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі 6М060600-химия мамандығЫжүктеу 375.71 Kb.
Pdf просмотр
бет3/3
Дата03.03.2017
өлшемі375.71 Kb.
1   2   3

Дисахаридтер,  олардың  негізгі  типтері.  Сахароза,  лактоза,  мальтоза, 

олардың  тотықтырғыштарға,  кышқылдық  және  ферментативті  ыдырауға 

қатынасы.    

Полисахаридтер. Крахмал, целлюлоза, гликоген, олардың табиғаттағы ролі 

және қолданылуы (тағам шикізаты, жасанды талшықтар, қопарылғыш заттар және 

т.б.).   

 

КАРБОЦИКЛДІ ҚОСЫЛЫСТАР 

Алициклдар 

Аликиклдар жӛнінде жалпы мағлұматтар: Классификациясы (моно -

,  би-,  полициклды  және  спирандық  қосылыстар),  номенклатурасы, 

конформациялық  ерекшеліктері,  кернеу  түрлері,  геометриялық  және 

оптикалық 

изомериясы. 

Циклдың 

размеріне 

байланысты 

циклоалкандардың 

реакцияға 

түсу 


қаблеті. 

Циклоалкандарды 

синтездеудің  жалпы  әдістері.  Циклдардың  ұлғаю  және  кішірею 

реакциялары. Демьяновтың қайта топтасу реакциясы.   Кіші  циклдар:  циклопропандар  және  циклобутандар,  олардың 

электрондық  құрылысының  ерекшеліктері,  жалпы  синтездеу  әдістері. 

Циклопропендер  және  циклопропенил  иондар.  Ӛзара  ауыспалар. 

Циклопропандар мен циклобутандардың ӛзара аумасуы және олардың синтездік 

мәні.  Кіші  циклдардың  практикалық  және  теориялық  мәні  бар  туындылары 


 

17 


(антибиотик, оксиметилциклопропенон, циклопропенилиден).   

Циклопентан 

және 

циклогексан. 

Циклогексан 

туындыларының 

конформациялық анализі. Циклопентан мен циклогексан туындыларының жалпы 

алу жолдары.    

Орта  циклдар.  Орта  циклдардың  конформациялық  ерекшеліктері. 

Циклооктан  және  т.б.  қосылыстардың  туындыларының  трансаннулярлық 

әрекеттесулері. Циклопентатриен, трополон, тропилий катионы. Циглер мен  Репе 

бойынша циклооктан туындыларын синтездеу. . Би-  және  полициклдар.  Бициклды  структуралардың  типі  (оқшауланған, 

конденсирленген,  мостикті,  спирандық  циклдер),  оларды  синтездеу  әдістері.  Би- 

және полициклды қосылыстардың скелеттік қайта топтасуына мысалдар (камфен, 

Вагнера-Меервейн және т.б.). Адамантан, кубан, тетраэдран.  

Ароматты қосылыстар 

Арендер,  олардың  түрлері:  моно-,  полиядерлі  және  полиарилирленген 

қосылыстар.  Ароматтылық,  Хюккель  ережжесі.  Бензолдың  электрондық 

құрылысы, 

циклопентадиенил-анион, 

циклогептатриенил-катион, 

циклопропенил-катион. 

Бензолдың 

тұрақтандыру 

энергиясы. 

Бензол 


гомологтарының изомериясы.   

Полиядролы 

ароматтық 

қосылыстар: 

нафталин, 

антрацен, 

фенантрен.  Арендерді  зерханалық  және  ӛндірістік  алу  жолдары.  Электрофильдік 

орын 

басу 


реакцияларындағы 

ориентация. 

Нафталиннің, 

антраценнің, 

фенантреннің және олардың туындыларының тотығу-тотықсыздану реакциялары. 

Арендер  қатарында  электрофильдік  орын  басу  реакциялары  (протондық 

қышқылдармен 

изотоптық 

алмасу 

арқылы 


нитрлеу, 

галогендеу, 

сульфирлеу,  алкилдеу,  ацилдеу,  Фридель-Крафтс  бойынша  аминдеу). 

Орынбасарлардың  басқа  орындбасарларды  бағыттауы,  бензол  туындыларының 

қатарындағы келіслілген және келісілмеген ориентация  

Электрофилді  орынбасу  жағдайындағы  қосымша  жүретін  реакциялар. 

Бензолдың  ди-  және  политуындыларын  бағытталған  синтезі,  қорғаушы  топтарды 

пайдалану. Полиарилинген қосылыстар: дифенил, флюорен, синтез әдістері, олардың 

қасиеттерін бензолмен салыстыру. Дифенил қатарындағы атропты изомерия. 

Арендердің  бүйірдегі  топтарының  қатысуымен  жүретін  реакциялар: 

галогендеу,  нитрлеу,  тотықтыру,  С-Н-бензил  байланыстарын  дегидрлеу.  Ди-, 

триарилметандар:  синтез  және  қасиеттері.  Трифенил-метил-катион,  -анион,  -

радикал. Трифенилметан қатарының бояғыш заттары. 

Арендердің  ароматты  емес  қосылыстар  түзу  реакциялары:  озонолиз, 

хлорлау, тотықтыру, фотоизомерлеу және бензолдың және оның туындыларының 

циклды қосып алу реакциялары.  

Ароматты  сульфоқышқылдар.  Сульфирлеуші  реагенттер.  Арендердің 

сульфирлеудің  қайтымдылығы  және  селективтігі.  Арилсульфоқышқылдар  және 

олардың тұздарының электрофильді және нуклеофильді реагенттермен орын басу 

реакцияларына  түсуі.  Сульфоқышқылдардың  функционалды  туындылары

хлорангидридтер, амидтер, күрделі эфирлер; олардың синтезі және  реакциялары. 

Сульфоамидті 

препараттар, 

биоыдырайтын 

детергенттер 

арилсульфоқышқылдардың туындылары.  

18 


Нитроарендер.  Моно-  және  полинитроарендердің  синтезі.  Алкил-, 

галоген-, нитробензол, фенол, анилин, бензой қышқылы, нафталин және т.б. 

нитрлеуші агенттер Арендерді нитрлеу реакциясының механизмі. Нитроний 

тұздары  нитрлеуші  агенттер;  нитрлеу  барсысында  нитроний  катионның 

түзілуі.Арендерді  нитрлегенде  орын  алатын  қосалқы  реакциялар:  ароматты 

сақинаның тоығуы, орын басу реакциясы. 

Полинитроқосылыстардың  заряд  беру  арқылы  комплекс  түзу 

реакциясына қатысуы. 

Нитроарендердегі  сутекті,  галогенді,  алкокси-топты  орнын  басу 

реакциялары. Мейзенгеймер комплекстері. 

Қышқылдық 

және 


сілтілік 

ортада 


нитроарендердің 

тотықсыздануы.  Тотықсызданған  орталық  ӛнімдердің  қайта 

топтасуы. Динитроарендердің парциалдық тотықсыздануы.    

Галогенарендер. Фторды, хлорды, бромды, йодты арен молекуласына 

енгізу  әдістері.  Галогенарендердің  электрофильді  орынбасу  реакцияларына 

қатысуы: олардың активтілігі және бағыттауы.  . 

Галогенарендердің  нуклеофильді  орынбасу  реакциялары:  сілтілермен 

және  амидтермен  әрекеттесуі,  дегидроарендердің  (ариндердің)  мұндай 

реакцияларға 

қатысуы. 

Галогенарендердің 

металлорганикалық 

қосылыстардың 

синтезіне 

қатысуы, 

поливалентті 

галогендердің 

туындыларының түзілуіне қатысуы.   

Дихлоридарендерді 

жоғары 

май 


қышқылдарына, 

стероидты 

қосылыстарға қосымша функционалдық топтар енгізу үшін пайдалану.   

Ароматты  аминдер.  Ароматты  аминдердің  типтері.  Ароматтық 

сақинадағы 

орынбасарлардың 

аминдердің 

негіздігіне 

әсері. 


Аминтобының  қатысуымен  жүретін  реакциялар:  алкилдеу,  арилдеу, 

ацилдеу, 

альдегидтермен 

және 


кетондармен 

конденсациясы 

(азометиндердің  түзілуі),  хлороформмен  конденсациясы  (изонитрилдер 

синтезі).  Азометиндер  мен  изонитрилдердің  қатысумен  жүретін 

синтездер.  (синтез  изонитрилов).  Синтезы  с  участием  азометинов  и 

изонитрилов. 

Аминерендер  қатарындағы  орын  басу  реакциялары  (галогендеу, 

сульфирлеу, нитрлеу, нитрозирлеу). 

Ариламиндердің  зертханалық  және  ӛндірістік  синтездеу  әдістері. 

Бухерер  реакциясы.  Бензидиндік  қайта  топтасу.  Арилгидроксиламиндердің 

қайта топтасуы.  

Диазоқосылыстар.  Диазоттау  реакциясы,  ароматтық  аминнің 

негізділігіне  байланысты  жүргізу  шарттары.  Арилдиазоний  тұздарының 

қышқылдық-негіздік ӛзгерістері. 

Диазоқосылыстардың азотты бӛліп жүретін реакциялары: диазо-топты 

сутекке,  галогенге,  гидроксилге,  циан-топқа    аумастыру.  Арилдиазоний 

тұздары  металлорганикалық  қосылыстардың  түзілу  алдынғы  қосылыстар 

және арендер мен қанықпаған қосылыстарды  радикалдық арилдеу реагенті. 

Азотты  бӛлмей  жүретін  реакцияларда  арилдиазоний  тұздарының 

электрофильдік  сипаттамасы:  аригидраондарға  ӛту,  азотпен  бірлесу. 

Триазендер, таутомериясы, диазоний тұздарына аумасуы. 

Азотпен бірлесудің шарттары, азо- диазоқұрамдастары. Азобояғыштар, 


 

19 


олардың құрылысының ортаның рН-на тәуелдігі. Индикаторлар. 

Фенолдар.  Фенолдардың  қышқылдығы,  олардың  ароматты  сақинаның 

орынбасарларының  түрлеріне  тәуелділігі.  Спирттер  мен  фенолдардың 

қасиеттерін салыстыру.   

Электрофильді орын басу реакцияларында фенолдар мен нафтофенолдардың 

жоғары активтілігі. Фенолды галогендеу, сульфирлеу, нитрлеу және нитрозирлеу. 

Фенолдарды алкилдеу, ацилдеу, карбоксилдеу: Реймер-Тиман, Вильсмейер, 

Кольбе реакциялары, Фристің қайта топтасуы. 

Фенолдардың  тотығуы.  Фенолдардың  тұрақты  радикалдары  органикалық 

синтезде және биологиялық процестерде. Е витамині. Фенолдың туындылары және 

антиоксиданттар. 

Кӛп  атомды  фенолдар:  пирокатехин,  резорцин,  гидрохинон, 

флороглюцин,  оларды  бояғыш  заттар  синтезінде  және  фотопроявитель 

ретінде қолдану.   

Фенолдардың зертханалық және ӛндірістік синтездеу әдістері.   Xинондар:  бензолдың,  нафталиннің,  антраценнің  туындыларының 

хлорлы  сутекпен,  анилинмен,  сірке  ангидридімен,  диендермен  әрекеттесуі. 

Хинондардың 

және 


альфа-бета-қанықпаған 

кетондардың 

қасиеттерін 

салыстыру.   

Хинондардың зертханалық және ӛндірістік синтездеу әдістері.   

Ароматты  альдегидтер  мен  кетондар,  олардың  синтезі,  жалпы 

реакциялары:  тотығу,  тотықсыздану,  ароматы  сақинадағы  орын  басу 

реакциялары. 

Альдегидтер,  олардың  аминдермен,  спирттермен  реакциясы  (ацетальдар, 

диоксоландар қорғаушы тптар ретінде), Канницаро реакциясы, Перкин реакциясы, 

фенолмен,  бензолмен  және  оның  туындыларымен  конденсациясы,  бензоин 

конденсациясы. 

Корич  альдегиді,  алу  әдісі  және  қасиеттері  (1,2-  және  1,4-қосып  алу, 

диендік синтезге қатысуы). Халконы. 

Бензофенон,  синтез,  сілтілік  металдармен  реакциясы.  Дибензоил, 

бензилдік қайта топтасу. 

Ароматты карбон қышқылдары. Ароматты карбон қышқылдарының 

жалпы  алу  жолдары.  Бензой    қышқылы,  оның  туындылары.  Асқын  бензой 

қышқылы  -  тотықтырушы  агент.  Ацилдердің  пероксидтері  радикалды 

реакциялардың және полимеризацияның инициаторлары. 

Корич  қышқылы,  оны  алу  және  қасиеттері.  Антранил  қышқылы,  синтезі, 

дегидробензолға  айналуы.  Салицил  қышқылыа:  Кольбе-Шмидт  бойынша 

синтезі, гидроксил бойынша және карбоксил бойынша туындыларын алу. Салицил 

қышқылының негізіндегі дәрілік препараттар.   

Фтал  және  терефтал  қышқылдары,  туындылары  (фтал  ангидриді,  фталид, 

фталимид,  Габриель  синтезінде  қолданылуы).  Полиэфир  талшықтар.  Фтал 

ангидридінің фенолдармен конденсациялануы: фенолфталеин, флуоресценция. 

Орынбасарлардың 

бензой 

қышқылдарының диссоциациялану 

константасына әсері.  

ГЕТЕРОЦИКЛДІ ҚОСЫЛЫСТАР 

Қанықпаған 

гетероциклдардағы 

арматтылықтың 

табиғаты. 


 

20 


Гетероциклдардың классификациясы. 

Бір  гетероатомы  бар  бес  мүшелді  гетероциклдар.  Маңызды  синтездеу 

әдістері,  ӛзара  аумасулары  (Юрьев  реакциясы).  Қасиеттерінің  гетероатомның 

табиғатына  байланыстылығы.  Гидрлеу  және  тотығу  реакциялары.  Фуран  мен 

ацетилпиррол диендік синтезде. 

Бес  мүшелді  циклдарда  электрофильді  орын  басу  реакцияларының 

ориентациясы.  Нитрлеу,  сульфирлеу  (Терентьев),  галогендеу,  ацилдеу, 

формилдеу, меркурлеу. Пиррол калий мен пиррол магнийгалогенидтерді алу 

және қасиеттері. Пирролдың формальдегидпен және қымыздық қышқылымен 

конденсациясы.  Хлорофилл  мен  гемоглобиннің  құрылысы  және  биохимиялық 

ролі жӛнінде түсінік. Фурфурол, оны алу және синтезде қолдану.    Индол,  оның  Фишер  бойынша  синтезі,  химиялық  қасиеттері: 

тотықсыздануы,  NH-тобындағы  сутектің  протондық  қозғалғыштығы.  Индол 

ядросындағы  электрофилді  орын  басу  реакциялары  (пирролмен  салыстыру) 

Индоллилмагнийбромид,  индоллилнатрий,  олардың  реакциялары    Индолдың 

оксотуындылары,  лактам-лактимдік  таутомерия.  Индолдың  қосылыстарының 

табиғаттағы ролі. Индиго және оның синтезі  Бірнеше  гетероатомдары  бар  бес  мүшелді  гетероциклдар.  Пиразол  мен 

имидазолдың  синтездері  және  қасиеттері.  Триазолдар  мен  тетразолдар  жӛнінде 

түсінік. Гистидин. 

Бір  гетероатомды  алты  мүшелді  гетероциклдар.  Пиридин.  Пиридиннің 

қарапайым 

туындыларының 

синтезі. 

Электрондық 

құрылысы. 

Алкилгалогенидтермен,  бромды  комплестермен,  күкірт  ангидридімен 

ангидридом  реакциясы.  Пиридиннің  туындыларының  тотығу-тотықсыздану 

реакциялары. Пиридиннің ядросындағы электрофильдік орын басу реакциялары 

(нитрлеу,  сульфирлеу,  бромдау).  Пиридиннің  N-оксиді,  оны  синтезде    қолдану. 

Пиридин  сақинасының  ыдырауы.  Пиридиннің  натрий  амидімен  нуклеофилді 

реакциясы  (Чичибабин),  калий  гидроксидімен,  фениллитиймен  әрекеттесуі. 

Пиколиндердің  және  пиридин  тұздарының  С-Н-қышқылдығы.  Кост-Сагитуллин 

бойынша пиридиннің рециклизациясы. Хинолин. Скрауп және Дебнер-Миллер синтездері. Тотығу, тотықсыздану, 

нитрлеу,  сульфирлеу  реакциясына  қатысуы.  6-Оксихинолин,  синтезі  және 

аналитикалық  химияда  қолданылуы.  Хинолиннің  нуклеофилді  реакциялары,  а-

метилхинолинмен конденсациясы.  Бірнеше 

гетероатомы 

бар 

алты 

мүшелі 

гетероциклдар. 

Пиримидиндер  және  пуриндер,  олардың  табиғаттағы  ролі.  Урацил,  тимин, 

цитозин  —  нуклеин  қышқылдарының  компоненттері.  Нуклеин  қышқылдары 

(РНҚ,  ДНҚ).  Нуклеозидтер  және  нуклеотидтер  -  олардың  нуклеин 

қышқылдарының  бірінші  структурасындағы  ролі.  Динуклеотидтерді  синтездеу 

мүмкіншілгін  кӛрсету.  Гетероциклдар  арасындағы  сутектік  байланыс.  нуклеин 

қышқылдарының 

екіншілік 

структурасына 

жауапты. 

Генетикалық 

информацияның берілуі жӛнінде түсінік. 

  

 

  

 

21 


ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ 

 

Бейорганикалық химия 

1  Элементтердің  периодтық  заңы,  периодтық  жүйедегі  элементтердің  орны  мен 

атомдардың электрондық құрылысының арасындағы байланысы. 

2 Химиялық байланыс және кристалдық торлардың типтері. Үзілу энергиясы және 

химиялық байланыстың беріктігі. 

Химиялық реакциялардың 

жылдамдығы. 

Реакция 

жылдамдығына 

температураның,  концентрацияның  әсері.  Химиялық  реакцияның  активтену 

энергиясы. Катализ. 

4  Электролиттер.  Аррениустың  электролиттік  диссоциациялану  теориясы. 

Электролиттер классификациясы.  

5  Тотығу-тотықсыздану  реакциялары.  ТТР  жүру  ортасының  рӛлі.  Стандарттық 

электродтық 

потенциалдар 

және 


заттардың 

тотықтырғыштық-

тотықсыздандырғыштық 

қабілеті. 

Маңызды 

тотықтырғыштар 

мен 

тотықсыздандырғыштар. 6  Комплексті  қосылыстар,  классификациясы,  номенклатурасы.  Комплексті 

қосылыстардағы химиялық байланыс. Комплексті қосылыстардағы электролиттік 

диссоциация. 

7  Кӛпатомды  молекулалардағы  коваленттік  байланыс.  Коваленттік  байланыстың 

бағыттылығы мен қанығуы.  

8  Элементтердің  периодтық  заңы,  периодтық  жүйедегі  элементтердің  орны  мен 

атомдардың электрондық құрылысының арасындағы байланысы. 

9 Химиялық реакция жылдамдығы. Массалар әрекеттесу заңы. 

10  Тотығу-тотықсыздану  реакциялары.  ТТР  жүру  ортасының  рӛлі.  Стандарттық 

электродтық 

потенциалдар 

және 


заттардың 

тотықтырғыштық-

тотықсыздандырғыштық қабілеті. Нернст теңдеуі. 

11  Электролиттер.  Электролиттік  диссоциациялану  дәрежесі.  Электролиттік 

диссоциациялану константасы. 

12  Комплексті  қосылыстар.  Комплексті  қосылыстардағы  химиялық  байланыс. 

Комплексті 

қосылыстардың 

электролиттік 

диссоциациясы. 

Комплексті 

қосылыстардың тұрақсыздық константасы.  

13 Энергия мен массалар сақталу заңы және химиядағы мәні. Құрам тұрақтылық 

заңы.  Дальтонидтер  мен  бертолидтер.  Эквиваленттер  заңы.  Жай  және  күрделі 

заттардың эквиваленті. Химияның негізгі заңдарының қолданылу шекарасы.   

14 Термохимия. Гесс заңы. 

15  Азот.  Атомдардың  валентті-электрондық  конфигурациясы  бойынша  азоттың 

сипаттамасы. 

16  Атомның  кванты-механикалық  моделі.  АО  толтыру  принциптері:  энергияны 

азайту  принципі,  паули  принципі,  Клечковский  ережесі.  АО  толтыру  реті. 

Электрондық формулалары. 

17 Иондық байланыс.  

18  Күкірт  диоксиді.  Күкіртті  қышқыл.  Сульфиттер.  Алынуы  мен  қасиеттері, 

қолданылуы. Күкірт диоксидін ӛндірісте алу.  

19 Реакция жылдамдығына температураның әсері. Вант-Гофф ережесі. 


 

22 


20 

Сутек 


пероксиді. 

Сутек 


пероксидінің 

тотықтырғыштық 

және 

тотықсыздандырғыштық қасиеттері, оның қышқылдық қасиеті.  

Аналитикалық химия 

1 Массалар әрекеттесу заңы мен гетерогенді жүйелердегі химиялық тепе-теңдік. 

2  Гравиметриялық  анализ.  Анықталатын  заттың  тұндыру  және  салмақтық 

формасы. Үлгі массасын таңдау. Қайта есептеу факторы.   

3 Қышқыл-негіздік титрлеу әдістері. Титрлеу қисықтары. Индикатор таңдау 

4 Комплексонометриялық титрлеу әдістері. Қолданылуы. Металлоиндикаторлар. 

5 Фотокалориметриялық анализ. Бугер-Ламберт-Бердің жарық жұтылудың негізгі 

заңы.  


6 Ионалмасу хроматографиясы. 

7  Хроматографиялық  анализ  әдісі.  Хроматография  принципі.  Бӛліну  механизмі 

бойынша  хроматографияның  түрлері.  Анализ  жүргізу  әдістері  бойынша 

хроматографияның түрлері.  

8  Гравиметриялық  анализ.  Анықталатын  заттың  тұндыру  және  салмақтық 

формасы. Үлгі массасын таңдау. Қайта есептеу факторы 

9 Ацидиметрия. Титрлеу қисықтары. Индикатор таңдау. Қолданылуы.   

10 Комплексонометриялық титрлеу әдісі. Қолданылуы. Металлоиндикаторлар. 

11 Потенциометрлік титрлеу. Әдістің мәні. Қолданылуы. 

12 Рефрактометрия және поляриметрия 

13 Спектрофотометриялық анализ әдісі. Қолданылуы. Спектрдің кӛрінетін және 

УК ауданында спектроффотометрлердің жұмыс істеу принциптері 

14 Тікелей потенциометрия. Практикалық қолданылуы. 

15  Электрохимиялық  анализ  әдісі.  Электрод  түрлері.  Гальваникалық  элемент. 

Электрқозғаушы күштер.  

16  Гравиметриялық  анализ.  Гравиметриялық  анықтау  түрлері.  Тұндыру 

теориясы. Тұнба түзілу жағдайлары. Тұнба еріту жағдайлары. ЕК мен заттардың 

ерігіштігі арасындағы байланыс. 

17  Тотығу-тотықсыздану  титрлеу.  Перманганатометрия.  Хроматометрия. 

Йодометрия. Индикаторлар. 

18 Тұндырып титрлеу. Аргентометрия. Мор әдісі. Фольгард әдісі. 

19 Жұқа қабықшалы хроматография. Мәні. Қолданылуы. 

20 Йодометрия. Әдістің мәні. Қолданылуы. 

 

Органикалық химия 

1  Спирттер.  Классификациясы.  Бір,  екі,  үш,  кӛпатомды  спирттер.  Біріншілік, 

екіншілік  және  үшіншілік  спирттер.  Спирттер  молекуласының  ассоциациялану 

себебі. Химиялық қасиеттері. 

2 Органикалық қосылыстардың реакциялық қабілеті. Байланыстардың үзілу типі 

бойынша  органикалық  реакциялардың  классификациясы.  Органикалық 

реакциялардың типтері. 

3  Алкендер.  Алкиндер.  Гомологтық  қатарлар.  Химиялық  қасиеттері.  Қосылу 

реакциялары. Марковников ережесі.   

4  Арендер.  Ароматтылық,  Хюккель  ережесі.  Химиялық  қасиеттері. 


 

23 


Электрофильдік  орынбасу  реакциялары.  Бірінші  және  екінші  текті 

орынбасушылар. 

5  Кӛміртек  атомының  электрондық  қабатының  құрылысы.  Кӛміртек  атомының 

валенттік  электрондарының  гибридтелуі.  Органикалық  қосылыстардағы 

химиялық байланыстың типтері.   

6  Моно-,  ди-,  три-  және  поликарбон  қышқылдары.  Химиялық  қасиеттері. 

Қанықпаған  карбон  қышқылдары:  акрил,  метакрил.  Олардың  негізіндегі 

пластмассалар. Цис-, трансизомерлер: фумар және малеин қышқылдары.    

7 Диен кӛмірсутектері. Еселенген қос байланыстар. Мезомерлі эффект 

8 Органикалық қосылыстардың реакциялық қабілеті. Байланыстардың үзілу типі 

бойынша  органикалық  реакциялардың  классификациясы.  Органикалық 

реакциялардың механизмдері. Органикалық реакциялардың түрлері. 

9  Арендер.  Ароматтылық,  Хюккель  ережесі.  Химиялық  қасиеттері. 

Электрофильдік  орынбасу  реакциялары.  Бірінші  және  екінші  текті 

орынбасушылар.   

10 Полифункционалды органикалық қосылыстар. 

11 Альдегидтер мен кетондар. Химиялық қасиеттері. 

12  Қаныққан  монокарбон  қышқылдарының  гомологтық  қатары,  құрылысы, 

химиялық  қасиеттері.  Радикалдағы  орынбасушы  мен  кӛмірсутек  радикалы 

құрылысының  карбон  қышқылдарының  қасиеттеріне  әсері.  Сірке  қышқылы 

ӛндірісі 

13  Кӛмірсулар.  Классификациясы.  Сақиналы-тізбектік  таутомерия.  Фишер  және 

Хеуорс формулалары.   

14  Галогеналкандар.  Алынуы,  химиялық  қасиеттері.  Реакция  механизмдері. 

Маңызды ӛкілдері. 

15  Спирттер,  изомериясы,  номенклатурасы,  физикалық  және  химиялық 

қасиеттері. 

16 А.М. Бутлеровтың химиялық құрылыс теориясының негізгі тұжырымдамасы. 

17 Бес мүшелі гетероциклдер (фуран, тиофен, пиррол), электрондық құрылысы. 

Гем, оның құрылысы.   

18 Органиклық молекулаларда электрондық тығыздықтың таралуы. Индуктивтік 

және мезомерлік эффект. 

19 Аминдер. Аминқышқылдары. Химиялық қасиеттері. 

20 Қанықпаған поликарбон қышқылдары, олардың маңызы, таралуы. 

 

 

  

 

  

 

  

 


 

24 


ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Бейорганикалық химия Негiзгi: 

1  Шоқыбаев  Ж.А.  Бейорганикалық  және  аналитикалық  химия.  -    Алматы:  Білім, 

2003, 320 бет. 

2 Қарсыбеков М.Ә. Анорганикалық химия.- Алматы: Ғылым, 2005ж. 

3 Карапетьянц М.Х., Дракин С.Н. Общая и неорганическая химия. - М.: Химия, 

2000.- 592 с. 

4  Мырзалиева  С.К.  Жалпы  және  бейорганикалық  химия  практикумы.  -  

Алматы:Prints-S,2005,- 254 бет. 

5  Сағымбекова  Н.Б.  Химиядан  типтік  есептерді  шығару.  -    Алматы:Қазақ 

университеті, 2003,- 36 бет. 

6  Ергалиева  А.Х.  Химия  (Бейорганикалық  химия).  –  [Электрондық  ресурс]: 

Қостанай, КГУ. 

7 Суворов А.В., Никольский А.Б. Общая химия. - СПб.: Химиздат, 2000.- 624 с. 

8 Ергалиева А.Х., Айсабаева Р.М. Бейорганикалық химия. Зертханалық сабақтарға 

арналған  әдістемелік  нұсқаулар.  –  [Электрондық  ресурс]:  Қостанай:  КГУ. 

9 Ділманов Б.М  Жалпы химияның теориялық негіздері. - Қызылорда:Тұмар,2009,- 

бет 200. 

10 Бектенов Н.Ә. Бейорганикалық химияның бақылау жұмыстары. -  Алматы;Қазақ 

университеті,2002,-93 бет.   

11  Сейлханов,  Т.М.  Химия  (Бейорганикалық  химия)  пәні  бойынша, 

[Электрондық ресурс]: 2011.  

12  Омаров  Т.Т.

 

Бейорганикалық  химия:тандамалы  тараулары.  Алматы:  Дәуір, 2008,- 544 б.  

13 Шрайвер Д. Бейорганикалық химия Т.1. Алматы: 2012,- 760 б. 

14 Князев Д.Д., Смарыгин С.Н. Неорганическая химия. – М.: Дрофа. 2004 г.  

15 Степанова С.А. Курс лекций по химии, [Электронный ресурс]: СГГА, 2004.  Қосымша: 

16  Ділманов  Б.М.  Жалпы  және  бейорганикалық  химия  практикумы.  -  Астана, 

Сарыарка, 2009,- 320 бет. 

17 Глинка Н.А. Общая химия./ Под ред. А.И.Ермакова.- 28-е изд., перераб., доп.- 

М.: Интеграл-Пресс, 2000.- 728 с. 

18 Ділманов Б.М  Жалпы химияның теориялық негіздері.  - Қызылорда: Тұмар, 

2009,- бет 200. 

19  Сағымбекова  Н.Б.  Химиядан  типтік  есептерді  шығару.  -    Алматы:Қазақ 

университеті, 2003,- 36 бет. 

20  Жаналиева,  Р.Н.  Бейметалдар  химиясы-[Электрондық  ресурс]:  Алматы, 

2009.- 98 б.

 

 Аналитикалық химия 

Негізгі

1 Құлажанов Қ.С. Аналитикалық химия. – Алматы; Білім,2004 ж. 354 б. 

2  Васильев  В.П.  Аналитическая  химия  Кн.  1  Титриметрический  и 

гравиметрический методы анализа.- М: Дрофа, 2005. б. 368  

25 


3  Васильев  В.П.  Аналитическая  химия  Кн.  2  Титриметрический  и 

гравиметрический методы анализа.- М: Дрофа, 2005, б. 384 

4 Бадавамова Г.Л. Аналитикалық химия. -  Алматы:Экономика, 2011, б. 474. 

5  Шәріпова  Н.С.  Аналитикалық  химия  бойынша  әдістемелік  құрал  1  бӛлім 

Алматы; Қазақ университеті, 2002, б. 70. 

6  Шәріпова  Н.С.  Аналитикалық  химия  бойынша  әдістемелік  құрал  2  бӛлім.- 

Алматы; Қазақ университеті,2002, б. 54. 

7 Васильев В.П. Аналитическая химия. Лабораторный практикум, М. 2006. 

8 Васильев В.П. Аналитическая химия. Сборник упражнений и задач, М. 2005. 

9  Алишева  Р.К.  Аналитическая  и  физколлоидная  химия.  Методические 

указания [Электронный ресурс]: КГУ, 2007. 

10  Матакова,  Р.Н.  Теоретические  основы  аналитической  химии  [Электронный 

ресурс]:  Учебное  пособие  /  Р.Н.  Матакова;  Михаил  Касымович  Наурызбаев 

КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 124 с. Қосымша

11 


Шокыбаев  Ж.А.  Бейорганикалық  және  аналитикалық  химия:  - 

Алматы;Білім,2003, б. 320. 

12 Основы аналитической химии Кн.1-2М.:Высшая школа,2004 б. 361, б. 503. 

13  Аналитическая  химия  1,  17Мб).-  [Электронный  ресурс]:  Караганда:  Изд-во 

КарГУ, 2010.- 125 б. 

14  Инструментальные  методы  анализа.(600Кб).-  [Электронный  ресурс]: 

Караганда: Изд-во Кар ГУ, 2008.- 64 б. 

15  Аналитическая  химия.  С.С.  Досмагамбетова.-  [Электронный  ресурс]: 

Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2003.- 40 б. 

16  Алишева  Р.К.  Аналитическая  химия.  Методические  указания  по 

выполнению  практических  и  лабораторных  занятий.  [Электронный  ресурс]: 

КГУ.2008. 

17  Алишева  Р.К.  Аналитическая  химия.  Тестовые  задания.  [Электронный 

ресурс]: КГУ.2008. 

18  Маденова,  П.С.  Аналитическая  химия  [Электронный  ресурс]:  учебное 

пособие  /  П.С.  Маденова,  З.С.  Ахатова.-  Алматы,  КазНАУ,  2012.-  67  с.:  1 

электрон.опт.диск (CD-ROM). 

 

Органикалық химия Негiзгi: 

1 Сейтжанов Ә.Ф. Органикалық химия. – Алматы: PRINT-S, 2005ж,- 220. 

2 Шайқұтдинов Е.М. Органикалық химия.- Алматы; ҚазҰТУ,2001ж,- 263 бет. 

3  Айсабаева  Р.М.,  Алишева  Р.К.  Органикалық  химия.  Семестрлік  тапсырма–

[Электрондық ресурс]: Қостанай: КГУ. 

4  Айсабаева  Р.М.  Органикалық  химия–Азық–түлік  ӛнімдерінің  технологиясы;  –

Ӛңдеу  ӛндірістерінің  технологяисы  мамандандарына.  –  [Электрондық  ресурс]: 

Қостанай: КГУ,. 

5  Ли  В.Д.,  Нурушева  А.Б.,  Айсабаева  Р.М.  Органикалық  химия.  Лабораториялық 

практикум. – [Электрондық ресурс]: Қостанай:КГУ, 

6  Қолұшшаева  А.Т.  Органикалық  химиядан  зертханалық  сабақтар.  –  Алматы: 

Бастау, 2003,-122 бет.  

26 


7 Шабаров Ю.С. Органическая химия. - М.: Химия, 2000. 

8 Березин Б.Д..Березин Д.Б. Курс органической химии. М. 2003.  

9 Травень В.Ф. Органическая химия. М,2004 

Қосымша: 

10  Әбілмәжінова  Т.Т.,  Баярболат  Р.  Химияны  оқыту  әдістемеcі  пәні  бойынша, 

[Электрондық ресурс]: 2011. 

11  Тестовые  задания  по  общему  курсу  "Органическая  химия"  Ч.2  Алматы; 

Қазақ университеті, 2002. 70 б. 

12 Задачи по органической химии с решениями/ А.Л.Курц М: БИНОМ. Лабор-рия 

знаний, 2006. б. 264. 

13  Органическая  химия/В.Д.Ли,  А.Б.Нурушева,  В.Т.Жалкевич.  Костанай:КГУ, 

2006. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Каталог: files -> postupleniye -> magistratura
files -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
magistratura -> Қазақстан республикасының бiлiм және ғылым министрлiгi
magistratura -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
magistratura -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
magistratura -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
magistratura -> Қазақстан республикасының бiлiм және ғылым министрлiгi


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет