Б. БӨрібаев c/C++ тілдерінде программалау (практикалық курс) Жогары оқу орьшдарына арналған оку құралы э в е р о алматы 2015 ЭвероPdf көрінісі
бет11/11
Дата24.03.2017
өлшемі16,45 Mb.
#10341
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
 
---S
printf("m,n  •  :  w) ;
ecanf("%d%d" , 6m, 4n) ;
c«fak t(m)*f 
akt(n>/fakt(m+n); 
printf ("с*1#\пи f
 c) ;
gotch(); 
\г§Ж
)
 
- Ш
Ж


 *  ; 
=
 -  • 
Ф* %
 Ш І
UN)

Функция  ішінде  орналасқан  айнымалылар  типтері  сипатталуы  осы  функция- 
ның  ішінде  ғана  анықталған  болып  саналады,  (мұнда тек  қана m a in   функциясы 
ерекшс  жагдайда  болып  саналады).  Программа  мәтінінде функциялар  кез  келген 
ретпен  орналасуы  мүмкін.  Функцияны  шақыру  үшін  функцияның  аты  және 
жақшада накты аргументтері көрсетіледі.
4.6 есеп. Анықталган интегралды  тіктөртбұрыштар, трапециялар жэне Симпсон 
тәсілдерімен жуық шамамен есептеуді функция арқылы орындау мысалы. Бұл 
есепті функциясыз карапайым жолмен есептеу тәсілі 3.7 есепте келтірілген.
//  интегралды қолданушы функциясы арқылы есептеу 
/ /
//  функция арқылы есептеу  2-тәсіл 
//  төртбүрыштар,  трапеция жэне Симпсон <
#include 
#include 
#include  
float f(float x)
{  return  3*x*x;)  //интегралдагы функция 
main ()
(float a,b,
h ,
//  кесінді  шекаралары 
// интервал мэні
81,32,83,  //  интегралдың жуық мэндері 
х ,х і ,х 2 ; 
//  аргумент
int n,
w
a
;
clrscr();
//  интервалдар  саны 
//  цикл  санауы
у
cout «   "Интегралды жуықтап  есептеу\пи ; 
cout «   "кесіндінің төменгі  ш е г і :
  ";
era.:
сіп »  а;
cout «   "кесіндінің төменгі  і 
cin »  b ;
cout «   "кесінді  неше  белікке  белінеді 
сіп »  п;
«9
һ=(Ь-а) /п;
х1=а+һ/2;  х 2 = а ;
sl=f(хі);  //  функцияны шакыру
s2=(f(x2)+f(Ь))/2;
f o r (і=1;і<п;і++)

-
xl=xl+h;х2=х2+һ; 
sl=sl+f(xl);  s2=s2+f(x2);
>  
,  
- v . , :
; ! ;  
w
sl=h*sl;  s2=h*s2;  s3=(2*sl+s2)/ 3 ;
cout «   "Формулалар бойынша интеграл мәндері\п";
cout «   "тертбүрыштарХ^ трапециялар\t Симпсон  тэсілдері\п” ;
cout «   setprecision(5);  //  шыгару дәлдігі  5  тацба
107

c o u t   «   " s i   =  ,,« s l « ,,\ t   s 2   =  ,,« s 2 « ,,\ t   s 3   «   e,« s 3 ;  
g e t c h  ()  ;

' ^  _  i 2 !  ^  
I
Программа жұмысы нәтижесі:
Интегралды жуықтап есептеу
кёсіндінің темөнг*і  ш е г і : 
кесіндінің төменгі  ш е г і : 
кесінді  неше  белікке  бөлінеді:
Форкуэталар бойынша интеграл мэндөрі
ц
тертбүрыштар 
т р  
апециял 
ар
Симпсон тэсілдері
s i   щ  9 1 .0 8 8 5 9  
s 2   =  9 1 .1 9 7 9 4
s 3   ==  9 1 .1 2 5 0 4
4.7 есеп. Келесі  программа фукция арқылы латынның бас әріпін кіші эріпке 
түрлендіреді.
/*  Латынша бас эріпті  кіші  әріпке  айналдыру 
* /
#include 
#include 
#include   //әріпті  түрлендірудің прототип! 
char clowercase(char c ) ; 
int main()
{char  clowchar,  chichar; 
clrscr () ;
printf ("Shif 
t-ті басып түрып латын эрпін енгізіңіз : ") ;
chichar = getchar(); 
clowchar =  clowercase(chichar); 
printf  C ^ c X n ” ,  clowchar); 
getch () ; 
return(0);

|  

"  iV  ' 
v
char clowercase(char c)
{ return (tolower (c) ) ;  )  // бүл функция прототипі 
h>
Программа жұмысы  нәтижесі:
Shif 
t-ті басып тұрып латын әрпін енгізіңіэ :  G
g
4.8a есеп. Келесі  программа функция арқылы енгізілген кез келген ондық бүтін 
санды екілік жүйеге түрлендіреді.
/+  Енгізілген  ондық санның екілік  баламасын  табу  */
#include 
void vbinary  (int idata);
int main()
{
int ivalue;
printf  ("Ондық сан енгізіңіз:  ");
108

scanf("%d",  &ivalue)  ; 
vbinary  (ivalue)  ; 
return(0)  ;
Щ \   )
void vbinary  (int idata)
{  int t =  0;
int iyourarray[50]; 
while  (idata  != 0)  { 
iyourarray[t]  =  (idata  %  2); 
idata /= 2; 
t++;  ) 
t— ;
printf ("\n") ;
for(  ;  t >= 0;  t— )
printf("%d” ,  iyourarray[t]);
printf("\n”) ;
)
4.8ә ссеп.Пернелерден енгізілген ондық санды екілік санға түрлендіру есебінің 
фу нкциясыз жазылған нұсқасы:
#include <сопіо.һ>
#include 
#include  
main ()
unsigned d e c , 
v , i ;
c l r s c r ();
p r i n t f ("Enter an  integer number  up  to  4  294  967  295  ->  n)
scanf("%u
" ,
  &dec);
p r i n t f ("Decimal  number  %u  in binary format  is:  ",  dec);
f o r ( i = l ;   i< = 1 5 ;  i+ + )  v * = 2 ;
/ /  
2
- н і   3 1 -ш і 
дэрежеге  былай да шығаруга болады 
/ /   v = ( u n s ig n e d   i n t ) p o w ( 2 f 3 1 ) ; 
f o r ( i = l ;   i< = 1 6 ;  i+ + )
{
i f   (d e c   >=  v)
{
p r i n t f ( " I " )   ;
d e c - = v ;
)
e l s e
p r i n t f ( "
0
")  ;
v = v /
2
;
)
p r i n t f
(и\пп) ; 
g e t c h ( ) ;  
r e t u r n  
0
;
109

П р о г р а м м а  ж ұ м ы с ы   н ә т и ж е с і:
E n t e r   an  i n t e g e r   number  up  t o   4  2 94  967  2 9 5   —>   28494 
D e c im a l  number  %u  i n   b in a r y   fo r m a t  i s :   0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
4.9 есеп. Санды кері багытта функция арқылы жазып шыгу.
#include 
#include 
#include  
void cifr(int m)
{  while
{  int k=m%10; 
printf("%dw #k ) ;
m= (m-k)/10;
)
}
main ()
(
int n; 
clrscr () ;
p r i n t f (”\пБерілген сан:  \n");
scanf C ^ d "  , fin) ;
p r i n t f ("\nKepi  жазылуы:  ");
cif 
r (n) ;
getch () ;
>
4.10 есеп. Сандарды  көбейту кестесін — Пифагор кестесін шыгару.
//  Пифагор квадратын шыгару  3.32 
#include  
t r e a m . h >
#include 
#include 
line(int k)  //  k  келденең сыэықтар сызу функциясы 
{  for(int i=l;i<=k;i++) 
cout «  
;
cout «  e n d l ;
}
main ()
( c o n s t   n=50;
i n t   i , j ; 
I I
 
кестедегі жол жэне багана  нөмірлері 
c l r s c r  ()  ;
c o u t  
«  
”\ t  
Кебейту  (Пифагор)  кестесі\п";
l i n e ( n ) ;Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет