БАҒдарламасы ( syllabus) kt 1104 Қазақ тілі пәні бойынша kt 04 Қазақ тілі модуліPdf көрінісі
бет1/3
Дата24.03.2017
өлшемі389,36 Kb.
#10194
түріБағдарламасы
  1   2   3

  

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 «БЕКІТЕМІН»  

 

Ғылыми  кеңес  тӛрағасы,   

ректор, 

ҚР 

ҰҒА 

академигі 

Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2013ж.

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

 

KT 1104 -  Қазақ тілі  пәні бойынша 

 

KT 04 -  Қазақ тілі модулі  

5В073000 -  «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және  

конструкцияларын ӛндіру» мамандығы 

 

Сәулет-құрылыс институты  

Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы 

 

 

  

 

  

 

2013   

Алғы сӛз 

Оқыту бағдарламасы (syllabus): ф.ғ.к., аға оқытушы Нығметова Нұргүл 

Тұрсынқызы,  п.ғ.м.,  аға  оқытушы  Сағатова  Гүлмира  Қанатқызы,  оқытушы 

Кинбаева Асылгүл Бекейқызы әзірлеген. 

 

 

 «Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының мәжілісінде талқыланды  

«____»______________2013 ж.    № ____хаттама 

 

Кафедра меңгерушісі________________  «___»____________2013 ж. (қолы) 

 

 Жол-кӛлік институтының оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдайды 

«____»______________2013 ж.   № _______ хаттама 

 

Тӛраға ________________        «____»____________ 2013 ж.  

 

«Құрылыс материалдары және бұйымдары технологиясы»  кафедрасымен келісіледі 

 

Кафедра меңгерушісі_____________  «____»____________2013 ж.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат 

Ф.ғ.к., аға оқытушы Нығметова Нұргүл Тұрсынқызы, п.ғ.м., аға оқытушы 

Сағатова Гүлмира Қанатқызы, п.ғ.м., оқытушы Кинбаева Асылгүл 

Бекейқызы. 

 

Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы ҚарМТУ І корпусында (Б.Бульвары, 56) орналасқан, 329 ауд., байланыс телефоны 1123 

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы 

С

ем

естр

 

Креди

тт

ер са

ны

 Сабақтардың түрі 

СӚЖ 


сағаттар 

саны 


Жалпы 

сағаттар 

саны 

Бақылау 


түрі 

Қосылған сағаттар саны 

СОӚЖ 

сағаттарының саны 

Барлы


ғы 

сағатт


ар 

саны 


Лекция 

лар 


Практикалық 

сабақтар 

Зертханалы

қ сабақтар 

30 

30 60 

30 


90 

Емтихан


 30 


30 


60 

30 


90 

Емтихан


  

30 


 

30 


60 

30 


90 

Емтихан 


 

Пәннің сипаттамасы 

Қазақ тілі пәні жалпы білім пәндері циклына кіреді. 

 

Пәннің мақсаты 

        Қазақ 

тілі 

пәні 


студенттердің 

ақыл-ойын, 

танымдық 

және 


шығармашылық  қабілеттерін  дамыту;  студенттердің  бойына  имандылық, 

әдептілік, адамгершілік қасиеттерін сіңіру, отансүйгіштік сезімге тәрбиелеу; 

студенттердің  қазақ  тілін  үйренуге  деген  қызығушылығын  дамыту; 

мамандығы  бойынша  лексикалық  және  терминологиялық  минимумдарды 

меңгерту.  Әңгімелеу,  мазмұндау,  хабарлау  сыңды  түрлі  қызметтер  жүйесін 

құру; грамматикалық формалар мен құрылымдарды функционалды кӛріністе 

дұрыс  қолдана  білу;  кәсіби-оқу  тілін  дамыту:  а)  оқудың,  тыңдаудың 

дағдылары  мен  қалпын  қалыптастыру,  әдебиеттерді  мамандығы  бойынша 

конспектілей  білу;    б)  кәсіби  оқу  тақырыптары  бойынша  диалогтар  мен 

монологтар  құра  білу;  в)  айтылымның  негізгі  құрылымдық-мағыналық 

түрлерін: монолог-сипаттау, монолог-мазмұндау, монолог-талқылау, диалог-

әңгіме, диалог-сұхбат түрлерін жеделдетіп (интерактивті) оқыту; кәсіби қазақ 

тілі:  ғылыми-кәсіби  тілдің  белсенді,  жалпылама,  кең  кӛлемді  болуын,  яғни 

жан-жақтылығын дағдыландыруға қалыптастыра білу  мақсатын алға қояды.  

Пәннің міндеттері 

– Пәннің міндеттері мынадай: болашақ мамандарға кәсіби тіл үйрету. 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: 

–  студенттердің  зерделеген  білімін  ӛмірде,  кәсіби  мамандығында  қолдана 

білуін қалыптастыру туралы; 

– берілген пәнді зерделеу нәтижесінде студенттердің қазақ халқының тарихы, 

әдебиеті,    әдет–ғұрпы,  салт-дәстүрі,  ғылымы,  ӛнері,  ақын  –  жазушылары 


 жӛнінде,  айтылымның  негізгі  құрылымдық-мағыналық  түрлері  монолог-

сипаттау,  монолог-мазмұндау,  монолог-талқылау,  диалог-әңгіме    туралы  

түсінікке ие болуға; 

–  бүкіл  оқыту  үрдісінде  коммуникативтік  бағыт  бере  отырып,  қазақ  тілінен 

алған білімін іс жүзінде, әр түрлі ситуативтік жағдайларда сӛйлесе білуге; 

–  қазақ  тілі  сабағындағы  лексикалық,  морфологиялық  және  синтаксистік  

тақырыптардың  негізінде  студенттер  жаттығу  жұмыстарын,  тапсырмаларын  

істей білуге; 

–  қазақ  тілі  грамматикасының  ерекшеліктерін  орыс  тілі  грамматикасымен 

салыстыра  отырып,    мәтіндерді  түсініп,  мәнерлеп  оқу,  тыңдай  білу 

қабілеттерін  жетілдіру,  сӛйлеу  тілін  меңгеру,  сауатты  жазуға  үйрену, 

шығарма  жазуға  жаттықтырылу,  шығармалардың  мазмұнын  дұрыс  айтып 

беру туралы практикалық дағдыларды меңгеруге. 

 

Айрықша деректемелер 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (бӛлімдерді  (тақырыптарды) 

кӛрсетумен) меңгеру қажет: 

Пән 

Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 1 Қазақ әдебиеті 

Қазақ  халқының  ұлы  ақыны  Абай  Құнанбаевтың  ӛмірі, 

шығармалары.  Қазақ  халқының  біртуар  ғұламалары  М.Әуезов, 

Ш.Құдайбердиев, С.Сейфуллин және т.б.. 

2 Қазақстан тарихы   Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  рәміздері.  Конституция. 

Қазақ  хандығының  қалыптасуы.  Қазақ  халқының  салт-дәстүрі, 

тарихы, әдет-ғұрпы.  

 

Тұрақты деректемелер 

Қазақ  тілі  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер  келесі  пәндерді  мемлекеттік 

тілде іс жүргізу меңгеру барысында қолданылады. 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Бӛлімнің (тақырыптың) 

атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, с. Лекциялар 

Практикал

ық 

сабақтар Зертхана- 

лық 


сабақтар 

СОӚЖ        СӚЖ       І семестр 

тақырып.  Мемлекеттік  тіл мәртебесі.  Тіл  туралы  Заң.  Сӛз 

құрамы,түбір және қосымша.  

  2 тақырып.Адам бәрін жасайды.Билл Гейтс туралы. 

Синоним. Омо- 

ним.Антоним. 

  тақырып. 

Уақыт. 

Менің 


күнтәртібім.Қазақ 

тіліндегі 

жалғау түрлері.(кӛптік,септік) 

   4 тақырып. Ұлы іс 

отаншылдықтан туады. 

Атамекен.Тәуелдік,жіктік 

жалғаулары.  

  5 тақырып. Білім – байлық. Білім атасы – Ы.Алтынсарин.  

Жай,тәуелді септеу.  

  6 тақырып. ҚР рәміздері. Менің Отаным  Қазақстан. Сӛз таптары. 

  7  тақырып.Табиғат.  Табиғаты 

ғажап 


Қазақстан. 

Диктант 


«Бурабай». Сан есім. 

  8  тақырып.  Жер-Ананы  аяла. 

Қазақстан.қорықтары.  Фонетика. 

Үндестік заңы. 

  тақырып.Жер 

тұрғындары. 

Тарихи  мұра  –  Алтын  адам. 

Жұрнақ түрлері. 

  10  тақырып.Астана  -    ХХІ  ғасыр 

жетістігі.Ғарыштың 

қос 

қыраны.(Т.О.Әубәкіров). Зат 

есім. 


 

 11 тақырып. ҚР Констит-сы. Мен Қазақстан азаматымын.  

Кӛмекші есімдер.  

  12 тақырып.Біздің университет. Сағынов – академик, ғалым. Сын 

есім.  


 

 13 тақырып.Кәсіби бәсекелестік. Бәсекеге қабілетті азаматтар - 

Қазақстанның болашағы.Сын 

есім шырайлары. 

  14 тақырып.Аралық тест. Студент 

– болашақ басшы, істі 

ұйымдастырушы, мемлекет 

қайраткері. Студенттің қоғам 

дағы ролі. Есімдік. 

  15 тақырып. Қайталау. 

Қорытынды. Емтиханға 

дайындық. 

 

     2         

  2 


 

        2 

 

БАРЛЫҒЫ:  

30 


 

 

30  

         30 

     

ІІ семестр 

1-тақырып. Мамандық 

әлемінде.Менің мамандығым. 

Етістік (тұйық етістік). 

  2  тақырып.Адам  және  қоғам. Салауатты  ӛмір салты. Үстеу. 

  3  тақырып.  Жеке  адам,  топ  және 

ұжым.Менеджер 

және 

ұйым. 


Етістік шақтары. Осы шақ. 

   4 тақырып.Қоғамдағы отбасының 

қызметі. Отбасы. Келер шақ. 

  5 тақырып.  Қазақстанның білім беру  жүйесі.«Болашақ» 

бағдарлама-сы. Ӛткен шақ. 

  

тақырып.Ұлттық 

байлық. 


Қазақстанның  қазбалары.  Етістік 

райлары. Бұйрық рай. 

  7 тақырып. Аралық тест. Қалау рай.   Экономикалық   тәуелсіздік. 

Қазақстанның экономикасы. 

  8 тақырып.Нарық. Салық. Шартты рай. 

  9 тақырып. Ақша қызметі. Теңге – 

ұлттық валюта. Етістер. Ӛздік 

етіс. 

  10 тақырып.Қазақстанның 

географиялық орны. Қазақстан 

климаты. Ортақ етіс. 

  11 тақырып. Қазақстан 

экологиясы.  Қазақстанның 

табиғатын қорғау. Ырықсыз етіс. 

  12  тақырып.Жер  құнары  -  ӛмір 

нәрі. Ақ бидай. Ӛзгелік етіс.  

  13 тақырып.Ӛсімдіктердің тіршілік формалары. 

Қазақстанның «Қызыл кітабы». 

Есімше. 

  14 тақырып.Аралық тест. Ӛсімдік 

және медицина. Кӛсемше. 

  15 тақырып. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға 

дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ:  

         30 

 

30 


30 

ІІІ семестр 

1тақырып.Қ.И.Сәтбаев  –  тұңғыш 

академик. Шылаулар. 

  2 тақырып,Инженерлік геология 

Септеуліктер. 

  3 тақырып. Құм. Демеуліктер.  

 4 тақырып.Шынымәрмәр, шыныдекор және әрлі 

шыныұнтақ. Одағай. Еліктеу 

сӛздер. 

  5 тақырып.Шыныкристаллит, 

шыныкремнезит. Жай сӛйлем.                             

  6  тақырып.  Кірпіш.  Айтылу мақсатына 

қарай 


сӛйлемнің 

түрлері.                             

  7 тақырып. Аралық тест. Бояудың түрлері. Айтылу мақсатына қарай 

   сӛйлемнің түрлері.                             

8 тақырып. Ағаш туралы қысқаша 

түсінік.   Сӛйлем мүшелері. 

  9  тақырып.  Ар  Нуво.  Салалас 

құрмалас 

сӛйлем. 

Ыңғайлас, 

қарсылық. 

салалас 


құрмалас 

сӛйлемдер. 

  10  тақырып.  Ағаштың  түрлері. Салалас 

құрмалас 

сӛйлем. 

Талғаулық-ты, 

себеп-салдар 

салалас құрмалас сӛйлемдер. 

  11  тақырып.  Асбест.  Сабақтас құрмалас  сӛйлем.  Мезгіл,  мақсат 

бағыныңқы  сабақтас  құрмалас 

сӛйлемдер. 

  12 тақырып. Портландцемент 

және композиционды цементтер. 

Сабақтас құрмалас сӛйлем. 

Қимыл-сын қарсылықты 

бағыныңқы сабақтас құрмалас 

сӛйлемдер. 

  13 тақырып. 

Ағаш 


дизайн 

элементі  ретінде.  Себеп,  шартты 

бағыныңқы  сабақтас  құрмалас 

сӛйлемдер. 

  14 тақырып. Аралық тест. Ағаш кӛркемдеу. Тӛл сӛз бен 

тӛлеу сӛз 

  15 тақырып. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға 

дайындық. 

  Барлығы:  

30 


 

30 


30 

Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі: 

І семестр 

1.Мемлекеттік тіл мәртебесі. Тіл туралы заң. Сӛз құрамы. Түбір және 

 қосымша. 

2. Адам бәрін жасайды. Билл Гейтс. Синоним. Антоним. Омоним. 

3. Уақыт. Менің күнтәртібім. Қазақ тіліндегі жалғаулар (кӛптік , септік).  

4. Ұлы іс отаншылдықтан туады. Атамекен. Қазақ тіліндегі жалғаулар         

(тәуелдік, жіктік). 

5. Білім - байлығымыз.

 

Білім атасы – Ы.Алтынсарин. Жай, тәуелді септеу. 6. Менің отаным – Қазақстан. ҚР рәміздері.

 

Сӛз таптары.  7. Диктант. Сан есім. Табиғат. Табиғаты ғажап Қазақстан.

 

 8. Жер – Ананы аяла. Қазақстанның қорықтары.Фонетика. Үндестік заңы.   

9. Жер тұрғындары.

 

Тарихи мұра – Алтын адам. Жұрнақ түрлері. 10. Астана - ХХІ ғасыр жетістігі. Ғарыштың қос қыраны (Т.О.Әубәкіров).   

     Зат есім.       

11.Қазақстан Республикасының Конституциясы. Мен Қазақстан азаматымын.   

Кӛмекші есімдер.  

10 12. Біздің университет. Ә.Сағынов – ғалым, академик. Сын есім. 

13. Кәсіби бәсекелестік. Бәсекеге қабілетті азаматтар – Қазақстанның  

болашағы. Сын есім шырайлары. 

14. Аралық тест. Студент – болашақ басшы, істі ұйымдастырушы,  

мемлекет қайраткері. Студенттің қоғамдағы ролі.                       

15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. ІІ семестр 

1. Мамандық әлемінде. Менің мамандығым.

 

Етістік (тұйық етістік).  2. Адам және қоғам.

 

Салауатты ӛмір салты. 

Үстеу. 


3. Жеке адам, топ және ұжым. Менеджер және ұйым.

 

Етістік шақтары.  Осы  шақ. 

4. Қоғамдағы отбасының қызметі. Отбасы.

 

Келер шақ. 5. Қазақстанның білім беру жүйесі. Болашақ бағдарламасы.

 

Етістік  райлары.  Бұйрық рай.       

6.Ұлттық байлық. Қазақстанның пайдалы қазбалары.

 

Қалау рай.  7. Аралық тест. Экономикалық тәуелсіздік.  Қазақстанның экономикасы.  

 

8. Нарық. Салық. Шартты рай. 9. Ақша қызметі. Теңге – ұлттық валюта.

 

Етістер. Ӛздік етіс.  10. Қазақстанның географиялық орны. Қазақстанның климаты. Ортақ  етіс.  

11. Қазақстан экологиясы. Қазақстанның табиғатын қорғау.

 

Ырықсыз етіс.  12. Жер құнары - ӛмір нәрі. Ақ бидай - ертегі. Ӛзгелік етіс.

 

  13. Ӛсімдіктердің тіршілік формалары. Қазақстанның «Қызыл кітабы».

  

     Есімше. 

14. Аралық тест. Ӛсімдік және медицина. Кӛсемше.  

15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

ІІІ-семестр 

1. Қаныш Сәтбаев – тұңғыш академик. Шылаулар. 

2. Инженерлік геология. Септеуліктер. 

3. Құм.


 

Демеуліктер. 

4. Шынымәрмәр, шыныдекор және әрлі шыныұнтақ. Одағай.Еліктеу сӛздер.  

5. Шыныкристаллит,шыныкремнезит. Жай сӛйлем  

6. Кірпіш. Айтылу мақсатына қарай сӛйлемнің түрлері. 

7. Аралық тест. Бояудың түрлері.   

8. Ағаш туралы қысқаша түсінік. Сӛйлем мүшелері. 

9. Ар Нуво. Құрмалас сӛйлем.Салалас құрмалас сӛйлем (Ыңғайлас, 

қарсылықты  салалас сӛйлемдер).  

10. Ағаштың түрлері. Талғаулықты және себеп-салдар салалас сӛйлемдер. 

11. Асбест.

 

Сабақтас құрмалас сӛйлем (мезгіл, мақсат бағыныңқы сабақтас құрмалас сӛйлемдер. 

12. Портландцемент және композиционды цементтер.( қимыл-сын, 

қарсылықты бағыныңқы сабақтас құрмалас сӛйлемдер. 

13. Ағаш – дизайн элементі ретінде. (себеп, шартты    бағыныңқы сабақтас 

құрмалас сӛйлемдер. 

14. Аралық тест. Ағашты кӛркемдеу. Тӛл сӛз. Тӛлеу сӛз.  

11 15. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

 

    Студенттің оқытушымен ӛздік жұмысының тақырыптық жоспары                                                           

І семестр 

СОӚЖ 


тақырыбының атауы 

Сабақтың 

мақсаты 

Сабақты


ң түрі 

Тапсырманың мазмұны 

Ұсыныла-

тын 


әдебиеттер 

1-тақырып.1.Сӛз  құрамын 

қайталап,сӛйлемдер құрап 

жазу. 

 

2.Жаттығулар орындау. 

3.Тест 


жұмыстарын орындау. 

Берілген 

тақырып 

бойынша 


білімді 

тереңдету 

Сұрақ-

жауап, 


әңгіме. 

Тапсырма: 1.Сӛздер мен 

сӛз тіркестеріне 

морфологиялық талдау 

жасату. Ережелер сұрау. 

 

[ 1 ] , [6 ] 2-тақырып. 

1.Синоним, 

омоним, 

антонимдерге 

сӛйлемдер  құрап  жазу. 

2.Жаттығулар 

орындау. 

3.Суретпен жұмыс. 

Сӛйлеу 

тілін 


жетілдіру 

Сұрақ-


жауап, 

әңгіме. 


Тапсырма:Синоним, 

омоним, антонимдерге  

жаттығу жұмыстарын 

жүргізу. 

[2] ,[ 2 ] 

3-тақырып.1.Жалғау 

түрлерін  қайталау(кӛптік, 

септік).  2.Берілген  жалғау 

түрлеріне 

жаттығулар 

орындау. 

3.Тест 


жұмыстарын орындау. 

Аталған 


тақырып-

тар 


бойынша 

ойларын 


дамыту 

Пікір 


алмасу, 

әңгімеле


у 

Тапсырма:1.Жалғау 

түрлерін қайталау(кӛптік, 

септік). 

2.Мәтіннен кӛптік,  септік 

жалғауларды тапқызу. 

[3], [6] 

4-тақырып. 1.Жалғау 

түрлерін қайталап 

(тәуелдік, жіктік) 

жаттығулар орындау. 

2.Суретпен жұмыс. 

3.Мәтіннен жалғауларды 

анықтату.   

Тақырып 

аясында 


сӛйлей 

білуге 


үйету 

 

Жаттығу-лармен 

жұмыс 


Тапсырма:1.Сӛздік 

диктанта алу(жалғау 

түрлері). 

2.Мысалдармен 

сӛйлемдер құрату. 

 

[3],[6],[7] 5-тақырып. 1.Жай және 

тәуелді септеуге мысалд. 

келтіріп, жаттығу орын/у. 

2.Жағдаят бойынша 

сұхбат құру (Ы.Алтынсар. 

тақырыбына). 3.Тест. 

Сӛздік 

қорын 


молайту 

Тапсырм


а мен 

жаттығу


ларды 

орындау 


Тапсырма: Жай және 

тәуелді сӛздерді 

септеңіздер. 

 

[1],[5],[9] 6-тақырып.1.Сӛз 

таптарын  қайталап,  еске 

түсіру.  2.Сұхбат:  ҚР-ның 

рәміздері 3.Тест. 

Ӛз 

ойын 


жүйелі 

жеткізуге 

дағдылан/у 

Материа


л-дар 

бойынш


а  жауап 

беру 


Тапсырма  :  Қазақ  тілінің 

сӛз таптарын атаңыздар. 

 

 

[2],[9]  

 

7-тақырып.1.Сан есімдер ді  қайталап,  жаттығулар 

орындау.  2.Презентация. 

Қарағанды. 

3.Суретпен 

жұмыс. 

Сӛйлеу 


деңгейін 

жетілдіру 

Ӛздік 

жұмыс 


Тапсырма:  Мәтіннен  сан 

есімдерді тапқызу. 

 

[10],[6] 8-тақырып. 

1.Фонетика 

тақырыбына  слайд-сабақ 

дайындау.  2.  Жаттығулар 

орындау. 

3.Мәтінмен 

Ӛз ойын 

жетілдіре 

білуді 

дағдылан-Сұрақ-

жауап, 


әңгімеле

у 

Тапсырма: Карточкалармен жұмыс. 

 

[7],[5],[16]  

12 жұмыс. 

дыру 


9-тақырып.1.Жұрнақ 

түрлерін 

еске 

түсіру. 


2.Жаттығулар 

орындау, 

сӛз құрамына талдау. 

3. Тест. 

Аталған 

мәтін 


бойынша 

ойларын 


дамыту 

Әңгімел


еу 

Тапсырмалар: 

Жұрнақ 

түрлеріне жаттығулар 

орындау. 

 

[3],[11],[4] 10-тақырып.1.Зат 

есім 


түрлеріне 

жаттығулар    

орындау. 

2.Мәтінмен 

жұмыс. 3.Тест. 

Сӛйлеу 


деңгейін 

жетілдіру 

Сұрақ-

жауап, 


әңгімеле

у 

Тапсырма:Мәтін бойынша зат есім түрлерін тапқызу. 

 

[6],[8],[14] 11-тақырып. 

1.Кӛмекші 

есімдерді  еске  түсіру. 

2.Тест 


тапсырмаларын 

орындау.3.Мәтінмен 

жұмыс. 

Сӛйлеу 


мәдениетін 

дамыту 


Тапсырм

а, 


жаттығу

-лар 


орындау 

Тапсырма: Кӛмекші 

есімдерді қатыстырып, сӛз 

тіркестерін айтыңыздар.  

 

[6],[14],[5] 12-тақырып. 1.Сын есімді 

қайталап, түрлерін еске 

түсіру.2. Жаттығулар 

орындау. 3.Тест.  

Студенттер

дің 


тілге 

деген ынта-

жігерін 

арттыру 


Пікір 

алысу 


Тапсырма: 

Ережелерді 

қайталап, мысал келтіру. 

[24],[10],[1

2] 

13-тақырып.1.Сын есім 

шырайларына жаттығулар 

орындау.2.Сӛйлемдер 

талдау. 3.Тест. 

Ӛз 

ойын 


еркін 

жеткізуге 

үйрету 

Әңгіме, 


сұрақ-

жауап 


Тапсырма: 

Сын 


есім 

шырай  түрлеріне  слайд-

сабақ жасату. 

[7],[9],[16] 

14-тақырып.1.Есімдік 

және оның түрлеріне 

жаттығулар орындау. 

2.Мәтінмен жұмыс. 

3.Сұхбат құру. 

Аталған 


мәтін 

бойынша 


ойларын 

дамыту 


Әңгіме, 

сұрақ-


жауап 

Тапсырма:4 жіктеу 

есімдігін жекеше, кӛпше 

жіктеу. 

 

[8],[14],[17] 15-тақырып. 1.Емтиханға 

дайындық. 2.Қорытынды 

сабақ. 3.Қайталау. 

Білім 


деңгейле-

рін тексеру 

Тест  

Тапсырма:1.Ӛткен материалдарды қайталау. 

2.Емтиханға дайындық. 

[4],[13],[27] Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет