Бағдарламасы 1 бет 25 беттің Қазақстан Республикасының Министерство Білім және ғылым образования и науки


Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚPdf көрінісі
бет3/3
Дата15.03.2017
өлшемі330,85 Kb.
#9712
түріБағдарламасы
1   2   3

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 және

ШҚМТУ 701.01-

01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус 

(студенттерге арналған пән бойынша оқыту

бағдарламасы)

18 бет 25

беттің  

5.3 «Автоматты реттеу жүйесін жобалау» тақырыбына курстық жобаға

(жұмысқа) тапсырма

5.3.1 Жалпы ережелер. «Электроника неегіздері» пәні бойынша «Төменгі жиілікті

күшейткіштерді есептеу» курстық жобасы – әдістемелік нұсқамаға сәйкес орындалады.

Курстық   жұмысты   орындау   мақсаты   студенттердің   әмбебап   базалық   сияқты

кәсіптік біліктілігі білім, үйрену, дағдылар түрінде болып келеді.

Курстық жобалар және курстық жұмыстар мамандықтың оқу жоспарымен, аралық

бойынша   жұмыс   бағдарламасымен   және   оқу   процессінің   бекітілген   графигімен   қатаң

сәйкестікпен орындалады. Курстық жоба (жұмыс) теориялық курсты меңгергеннен кейін

немесе танысу барысында орындалады. 

Курстық   жоба   (осыдан   кейін   жоба)   –   оқу   аралықта   қойылған   тапсырмалардың

шешімі   көрсетілген,   конструкторлық,   технологиялық,   бағдарламалық   және   жобалық

қағаздармен жазылған жұмыс. Жоба негізгі мақсаты және мазмұнымен жаңаны меңгеруге

және тапсырмаларды  жобалық, конструкторлық немесе технологиялық жолмен шешуге,

инженерлік   есептеу   жүргізуге,жобаның   графикалық   бөлімін   жасауға,   сондай-ақ

студенттің нақты тапсырмаларды шығармашылық шешуде дипломдық жобаға дайындық

жүргізуге көмегін тигізуі қажет. 

Жобаның,   жұмыстың   нақты   көлемі   және   мазмұны   сәйкес   кафедралармен,   оқу

жоспары   бойынша   аралық   жұмыс   бағдарламасымен   аудиториялық   және   студенттің

өзбетімен   жұмыс   жасауы   бойынша     анықталады.     Курстық   жобаны   (жұмыстың)

орындаудың минималды көлемі аптасына 2 сағаттан: дәрісханалық және өз бетінше сабақ.

5.3.2   Курстық   жобаның   және   жұмыстың   тақырыбы.   Курстық   жобаның   және

жұмыстың тақырыбы курстық жобаны жүргізетін кафедра оқытушыларымен анықталады

және   сол   кафедралардың   меңгерушілерімен   бекітіледі.   Ол   тақырыптар   аралық   жұмыс

бағдарламасында көрсетілді. 

Егер   орындалатын   жоба   аралық   бойынша   және   міндеті   бойынша   сәйкес   келсе

курстық жобаның және жұмыстың тақырыбын студент өзі ұсына алады. 

Бекітілген   тақырыптың   саны   немесе   бір   тақырып   бойынша   нұсқа   топтағы     әр

студентке жеке орындауына  жеткілікті болуы керек. 

Курстық   жобаның   (жұмыстың)   тақырыбын   кафедра   әріптестерінің   ғылыми

жұмыстарына, өндірістің және мекеменің, студенттік конструкторлық бюроның фактілі

материалдарын неізге алуға  ұсынады.

Сондай-ақ   курстық   жобаның   (жұмыстың)   тақырыбы   студенттің   өндірістік

практикасымен,     ал   сырттай   бөлімдегі   студенттер   үшін   өзінің   жұмысына   байланысты

болуы мүмкін.

 

5.3.3.Курстық жобаның (жұмыстың) мазмұны мен құрылымына талаптар.Курстық жоба (жұмыс) жалпы жағдайда мынаны құрайды: 

-мәтіндік   құжат,   баспалық   мәтіннің   15   –   20   бетіне   дейінгі   көлеммен,   қатты

көшірмеде орындалған;


Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 және

ШҚМТУ 701.01-

01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус 

(студенттерге арналған пән бойынша оқыту

бағдарламасы)

19 бет 25

беттің  

-графикалық материал, 1 беттен кем емес;

-презентация формасында электронды нұсқасының болуы мүмкін.

Мәтіндік құжат төменде көрсетілген тізбектілікті қосу керек:-курстық жобаға (жұмысқа) тапсырма;

-мазмұны;

-кіріспе   бөлімінде   тақырыптың   мәні   мен   көкейтестілігі   ашылып,   қысқа

аналитикалық шолуорындалады, мақсаты қалыптастырылады;

-негізгі   бөлік   жобаның   немесе   жұмыстың   сипатына   тәуелді   құрылым   мен

мазмұннан тұрады;

-қорытынды   бөлімінде   жобаның 

(жұмыстың) 

материалдарын   қолдану

мүмкіншіліктеріне қатысты ұсыныстар мен қорытындылардан тұрады;

-қолданылған әдебиеттер тізімі;

-қосымша көрнекі және қосымша сипатындағы материалдардан тұрады.

Графикалық материалға қатысады:

-сызбалар   және   сұлбалар   мәтіндік   құжаттың   құрамында,   және   қажет   жағдайда

көпшілік алдындағы қорғауға бөлек беттерде болады; 

-көрсету беттері, оны көпшілік алдында қорғауда көрнекі көрсетуге қолданылады;

-көпшілік алдында қорғауға презентация файлының электронды түрі. 

5.3.4.  Курстық   жоба:   АБЖ   элементтегі   жобалық,   технологиялық   немесе

бағдарламалық   сипатта   болуы   мүмкін.   Жобаның   сипатынана   мәтіндік   құжаттың

(түсіндірме   жазбаның)   негізгі   бөлімнің   мазмұны   өзгереді.   Курстық   жобаның   мәтіндік

құжаты «Курстық жобаға түсіндірме жазба» деп аталады.

Жобалық сипатты  курстық жобаның түсініктеме хатының басты бөлімдері өзіне

келесілерді  қосады:

- есептеу бөлігі;

-   сипаттамалық   бөлікті   ;бұнда   схеманың   сипаттамасы,   жобаланған     нысананың

конструкциясы   мен   жұмыс   істеу   принципі,   материал   және   конструкторлық   электрлік

элементтерді таңдау келтіріледі;

Жобалық   және   технологиялық   мінезді   курстық   жобаның   графикалық   бөлігі

сызбалармен,   схемалармен,   графикалармен,   диаграммалармен,   суреттермен,

сценарийлермен   және   басқа   да   бұйымдармен   немесе   таңдап   алынған   тақырыпқа   сай

келетін шығармашылық жұмыс заттарымен көрсетілуі мүмкін.  

Бағдарламалық   қамтамасыз   етуді   өңдеуге   байланысты   курстық   жобаның

түсініктеме хатының басты бөлімі өзіне қамтиды:

-өңделетін тақырыптың теориялық негізі;

-есеп талдауы;

-белгілі   алгоритмнен   алынған   алгоритмді     шешу   негіздері   немесе   дұрыс

сипатталған ерекше алгоритм жасалуы;

-алгоритмнің толық сипаттамасы;

-бағдарламалау тілінің таңдалуының негізделуі(егер ол берілмесе);

-шығару   мәліметтерін   көрсетуге   таңдап   алынған   мәліметтер   структурасының

негізделуі, аралық есептеу нәтижесі;

-қолдану басқарылымдары, жасалған бағдарламаның қолданылуы көрсетіледі;

-бағдарламаны тестілеу сипаттамасы;

-қойылған мақсатты шешудегі бағдарламаны қолдану нәтижесі;

-жасалған бағдарламаның листингілері, әдетте қосымшаға кіргізіледі;

Бағдарламалық   қамтуды   жасап   шығаруға   байланысты   болатын   курстық   жоба

схемотехникалық   есептеуді   автоматтандыруға   жұмсалуы   тиіс.Бағдарламалық   түрдегі


Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 және

ШҚМТУ 701.01-

01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус 

(студенттерге арналған пән бойынша оқыту

бағдарламасы)

20 бет 25

беттің  

курстық   жобаның   графикалық   бөлігі   алгоритм,   шығару   және   бағдарламада   өңделген

мәліметтер, бағдарламалық мәтін, бағдарлама жұмысының графикалық нәтижесін қамтуы

мүмкін.


Курстық   жұмыс   реферативті,   есепті-тәжірибелік,бағдарлама-зерттеушілік   мінезді

болуы   мүмкін.Жұмыс   мінездемесінен   мәтіндік   құжаттың   негізгі   бөлігінің   мазмұны

өзгереді.Курстық жұмыс есептеу-сипаттау хаты түрінде жасалады және өзіне графикалық

бөлікті қосады. Курстық жұмыстың мәтіндік құжаты «Курстық жұмыс» деп белгіленеді.

5.3.5. Курстық жобаны орындауды  ұйымдастыру.

Курстық   жобаны   жүргізетін   әрбір   кафедра   пәнді   қамту   комплексті   оқыту-

методикасы   аясында   курстық   жұмысты   орындауға   арналған   методикалық   нұсқаулық

жасап шығаруға міндетті. Методикалық нұсқаулықта жобаның мақсаты мен тапсырмасы,

шығару   мәліметтерінің   мінездемесі,үлгілі   көлемі,   жобаның   жекеленген   бөліктерінің

мазмұны   және   де   курстық   жобалаудың   бірізділігінің   анықтамалары   болуы

керек.Методикалық   нұсқаулықта   сапаны   бағалаудың   баллдық   жүйесі   және   жобаның

немесе жұмыстың жекеленген бөліктерінің уақытылы орындалуы көрсетіледі.

Курстық   жобаның   орындалуын   қадағалауды   және   басшылық   етуді   сол   пәннің

мұғалімі жүргізеді. 

Жобалар (жұмыстар) мұғалім берген тапсырмаға сәйкес орындалады. Тапсырмалар

арнайы бланкта толтырылады.

Тапсырма   әркімге   жеке   беріледі.   Әр   тапсырмада   тақырыптың   атауы,   керекті

деректер,   әдебиет   тізімі,   графикалық   материал   тізімі,   мәтіндік   бөлімдегі   тараулардың

тізімі көрсетіледі.

Тапсырмада   оның   берілген   күні   және   тапсыру   күні   белгіленеді,   тапсырма

студенттің, проект жетекшісінің және кафедра басшысының қолымен бекітіледі.

Жобаның   орындалуы   кезінде   жетекші,   керек   кезде,тақырыптың   атауын   және

берілген деректерді өзгертуі мүмкін, бірақ ол жұмыс көлемінің кобеюіне жол бермеуі тиіс.

Жетекші   жұмыстың   мазмұнына   және   қорғауға   әкелінген   жұмыстың   тапсырмаға

сәйкестігіне жауапты болады.

Жетекшілік   арнайы   немесе   топтық   қосымшалар   арқылы   жүзеге   асырылады.

Қосымшалардың жүргізілу кестесі тапсырманы берген кезде студенттерге айтылады.

Қосымшалар   оқу   жоспарында   курстық   жұмысқа   берілген   сағаттар   арқасында

жүргізіледі.   Қосымша   барысында   жетекшілер   студенттердің   курстық   жұмыс   бойынша

сұрақтарына жауап береді және әр тарауға қанша уақыт жұмсау керектігін талқылайды.

Курстық жұмыс жетекшісінің негізгі функциялары:

-Курстық жұмыстың орындалу тәртібі және құрамы жайлы сұрақтарға жауап беру;

-Жұмыстың орындалу кезеңдеріне балдық баға беру;

-Студентке керекті әдебиет таңдауда көмек беру;

-Курстық жұмыстың орындалуын қадағалау;

-Курстық жұмысқа жазбаша түрде ескертпелер дайындау.

Егер   дистанционды   білім   технологиялары   қолданылынған   жағдайда   курстық

жұмыстарды   қорғау   2   кезең   бойынша   жүргізіледі.   Бірінші   кезеңде   курстық   жұмыс

бойынша түсіндірме хатты кафедрамен бекітілген мұғалім тексереді де рецензия жазады.

Бұл   рецензияда   курстық   жұмыстағы   түзетуді   талап   ететін   кателер   көрсетіледі   де,

студентке қайтадан жіберіледі.

Қателерді   түзеткеннен   кейін   екінші   кезең   басталады.

Екінші   кезеңде   жетекші   студентке   курстық   жұмыс   тақырыбы   бойынша   5-6     қосымша

сұрақ   жібереді.   Соңғы   баға   курстық   жұмыстың   орындалу   сапасына   және   қосымша

сұрақтарға қаншалықты толық жауап берілгені бойынша қойылады.

5.3.6 Жобалардың (жұмыстардың) түйінді бағасы.Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 және

ШҚМТУ 701.01-

01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус 

(студенттерге арналған пән бойынша оқыту

бағдарламасы)

21 бет 25

беттің  

Курстық   жұмысты   қорғау   курстық   жобалаудың   соңғы   кезеңі   болып   табылады.

Курстық жұмысты қорғау міндетті болып табылады және курстық жұмысты орындауға

берілген уақытта өткізіледі.

Студенттерге   тапсырманы   берген   кезде   қорғау   мерзімі   алдын   ала   ескертіледі.

Қорғау, сессия басында, соңғы жұманың  ортасында іске асады. Студенттердің төзімділік,

карым-қатынас     және   сөз   құзырын   дамыту   үшін   бір   жұма   бұрын   алдын   ала   қорғау

ұсынылады. 

Курстық   жобаға   (курстық   жұмыс)   қағаз   жүзіндегі   (тігілген   немесе   түптелген)

түсіндерме хаты жоба жетекшісіне қорғау мерізімінен үш күн бұрын тексеруге өткізілуі

тиіс. Жетекші түсіндірме хаттың мәтініне жоба бойынша ескертулерін енгізеді, қорғауға

жіберу туралы  шешім қабылдайды, ол туралы  титул  қағазына  жазады, немесе  жобаны

(жұмысты) себептерін көрсетіп пысықтауға қайтарады. 

Жобаны немесе жұмысты бағалау ұпайлардың өзгерісімен, ұпайлық-рейтингімен

жүйе бойынша анықталады. Ұпай жиынтығы семестр құраушы ұпайлардан және жобаны

қорғау нәтижесіндей есептік ұпайлардан құралады. Семестрлік құраушы 60 ұпайдан және

есептік  40 ұпайдан тұрады.

Ұпайлық   бағаның   есептік   құраушысы   курстық   жобаның   (жұмыстың)   кафедрада

арнайы негізделген комиссияның алдында қорғалуына байланысты қойылады. Комиссия

құрамы мен комиссия төрағасы жыл сайын кафедра меңгерушісі тағайындайды. Комиссия

құрамы кем дегенде үш адамнан тұруы керек. Ұсынылатын комиссия құрамы:

Кафедра меңгерушісі немесе міндетін уақытша атқаратын адам, мысалы, кафедра

меңгерушісінің орынбасары ур бойынша ( комиссия төрағасы);

-Ұстаз, берілген сабақ бойынша дәріс оқушы;

-Жоба жетекшісі; 

-Жобалау профилі бойынша басқа ұстаздар. 

Курстық жобаны қорғау комиссия алдында ашық түрде өтеді. Курстық жұмысты

қорғаушы, студент, 5-10 минут    ұзақтығында   жасалынған   жұмысы туралы хабарлама

жасауы   керек.   Хабарламада   негізгі   талаптар   және   оны   іске   асыру   тапсырмалары

баяндалады, студенттің құралды зерттеу кезіндегі техникалық шешімдері суреттеледі.  

Материалды баяндаған кезде студент мына ларды көрсетуі тиіс:

- жобаның мазмұнын, қысқа, нақты, техникалық сауатты баяндау;

- таңдап алған құралды инженерлік тұрғыдан, технологиясын, алгоритімін негіздей

алу;


- курстық жоба таңдалған пән бойынша теориялық материалдардан хабардар болу; 

 - математикалық аппаратттар және есептер жұмыстарын жақсы білу.

Хабарламадан кеиін студент комиссияның және қатысушылардың курстық жобаға

(жұмысқа) қатысты сұрақтарына жауап береді. 

Қорғау нәтижесіне байланысты студентке 40 ұпайға дейін баға қойылады (есептік

құраушы). Ол жұмыстың  және қорғау сапасын көрсетеді. Бағаға келесілер әсер етеді:

- Қабылданған шешімдердің негізделуі;

-   Есептік   жұмыстардың   дәлдігі   және   түсіндірме   хатының   сапалылығы   (   бағаны

түсіндірме хатты тексеретін және рецензиямен қоса  ұстаз қояды);

- баяндама сапасына;

-

дұрыс және толық жауап  берілуі.Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 және

ШҚМТУ 701.01-

01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус 

(студенттерге арналған пән бойынша оқыту

бағдарламасы)

22 бет 25

беттің  

Қорытынды баға бойынша 10 баллдан төмен алған жағдайда нөлмен теңестіріледі.

Бұндай   жағдайда   курстық   жобаны   (жұмысты)   қайтадан   қорғайды   2   реттен   көп   емес.

Курстық   жобаны   (жұмысты)   қорғауды   комиссия   құрамы   (үшінші   рет)   қабылдауы

деканмен бекітіледі.

Нәтижелі   қорғаудан   кейін   семесстрлік   және   есептік   баллдар   қорытындысы

әдістеме бойынша дәстүрлі баллды-рейтингті системамен білімі бағаланады.   

Курстық   жобасын   (жұмысын)   көрсетпеген   студентке   сынақ   аптасы   аяқталғанға

дейін,   үлгеріміне   «сынақталмаған»   деп   жазылады   және   ол   осы   аралық     бойынша

үлгермеген болып саналады.

Курстық жобалау аяқталғаннан кейін кафедра сәйкес деканатқа бекітілген форма

бойынша үлгерім жібереді.

6 ЕМТИХАНҒА ДАЙЫНДАУҒА АРНАЛҒАН БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

1. Диодтың ВАС (Вольт-Амперлік сипаттама ) сал және мысал ретінде алып, р-п ауысу

қасиетін түсіндір. Идеалды диодтың аналитикалық өрнегін жаз.

2. ВАС стабилитронның жұмыс учаскісін көрсет. Стабилитронның негізгі параметрлерін

ата.

3. р-п ауысу  жарықдиоды қосылған кезде  қандай бағытта ығысады?4.   Биполярлық   транзистордың   конструкциясын   және   электродтардың   тағайындалуын

түсіндіріңіз.

5. Практикада биполярлы транзисторды  қосу үшін қандай схемаларды қолданады?

6. Транзистордың кіру және шығу сипаттамалары деп нені айтады?

7. Транзистордың базалық, эмитер және коллектр токтарының арасындағы өзара байланыс

қандай?


8. Транзистордың Һ - параметрі дегеніміз не?

9.   Транзистордың   алмастыру   схемасы   дегеніміз   не   және   ол   қандай   мақсаттар   үшін

қолданады?

10. Транзистордың электродтарымен кернеу арасындағы өзара байланыс қандай?

11. Тәжірибелік графиктен эмиттерлік ауысудың ВАС-ын көрсет.

12. Тәжірибелік графиктен колекторлық ауысудың ВАС-ын көрсет

13. р-n ауысуымен  басқарылатын полярлы транзистордың жұмыс ісеу принципін және

құрылғысын  түсіндір.

14. Полярлы транзистордың негізгі параметрлерін ата?

15. р-n ауысуымен  басқарылатын полярлы транзистордың шығу және стокты-затворлы

сипаттамасын бейнеле.

16. Күшейткіштегі элементтердің тағайындалуын түсіндір?

17.   Транзистордың   қандай   параметрлері   оның   шығу   сипаттамаларының   жұмыс   істеу

аймағын шектейді?

18. Транзистордың тыныштық нүктесі қалай таңдалынады?

19. Жүктеменің кедергісі кернеу бойынша күшейткішт коэффициентіне қалай әсер етеді?

20. Күшейткіштің  кіру кедергісі   кернеу  бойынша  күшейту  коэффициентіне  қалай   әсер

етеді?


21. Сұлбаның қандай элементтері жоғарғы және төменгі жиіліктерді анықтайды?

22.   Бірлік   және   екілік   жартылайпериодты   түзулеткіштегі   жүктемелі   резистордағы

кернеудің осциллограммасын сал.

23. Жүктемеде алынатын қуаттың шамасын диодтың қандай параметрлері шектейді.Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 және

ШҚМТУ 701.01-

01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус 

(студенттерге арналған пән бойынша оқыту

бағдарламасы)

23 бет 25

беттің  

24. Бірдей түзуленген кернеуде үш түзулеткіштің қайсысында  диодтағы максималды кері

кернеуі 

max


.

кері

U

 көбірек?

25. Кернеудің пульсация коэффициенті қалай есептелінеді?

26.   Түзуленген   кернеудің   пульсация   коэффициентінің   төмендеуі   қандай   тәсілдермен

жүзеге асады.

27. RC-фильтрдің жұмыс істеу принципін түсіндір.

28. Тегістеу коэффициенті қалай есептелінеді.

29.   С-фильтрдің   сыйымдылықты   кедергісі   мен   жүктеменің   кернеуінің   оптималды

қатынасы қандай болуы керек?

30.Жүктемедегі   токтың   артуымен   түзулеткіштің   жүктемесіндегі   кернеудің   төмендеу

принципін түсіндір.

31. Фильтрлі және фильтрсіз түзулеткіштің сыртқы сипаттамасының әр түрлі мінездемесін

түсіндір.

32.   Қай   кезде   түзулеткіштің   диодтары   арқылы   өтетін   максималды   ток   көбірек   –

сыйымдылықты фильтрмен және онсыз.

33.Мына   түсініктемелердің   айырмашылығы   неде:   «цифрлық   элемент»,   «цифрлық

құрылғы»,   «логикалық   элемент»,   «аналогты   элемент   және   құрылғы»,   «комбинациялық

құрылығы»   және     «жүйеленген   логикалық   құрылғы   (соңғы   автомат)»?   Осыларға   және

басқаларға мысал келтір.

34.   Цифрлық   құрылғылардың   қолданылу   аймағы   (цифрлық   техниканың   құрылғысы)?

Цифрлық   құрылғылардың   қолданылу   жүйелерін   ата.   Микроэлектронды   цифрлы

элементтерде   және   құрылғыларда   орнатылатын   жүйелер   қандай   артықшылықтарға   ие

болады.

35.   Техникалық   құралдар   қолданатын   аналогтық   және   цифрлық   микроэлектрондытехникалық жүйенің артықшылықтары мен кемшіліктері.

36.  Қандай электронды бұйымдар интегралды микросхема деп аталады? Түсініктеме бер

және класиффикациялық  белгілерін ата.

37. Қандай микросхемалар цифрлық деп аталады? Анологты? Түсініктеме бер.

38.   Микросұлбалар   дайындалу   технологиясы   бойынша   қалай   классификацияланады?

Конструкциялық орындалуы бойынша?

39. Логикалық элементтердің «функционалды  толық жиынының» мәні? Функционалды

толық жиын ға мысал келтір. Логикалық функцияның «толық жүйесі» және элементтердің

«функционалды толық жиыны» түсініктемелрінің арасындағы байланыс?

40.   Комбинациялық   логикалық   құрылығылардың   функционалды   процесін   сипаттауда

қандай формальді әдіс қолданылады?

41.   Жүйелі   логикалық   құрылығылардың   функционалды   процесін   сипаттауда   қандай

формальді әдіс қолданылады?

42.   Аз   дәрежелі   интеграциялау   микрсұлбаларда   комбинациялық   құрылғылардың

синтездеу міндеті. Синтездеу кезеңдері және олардың міндеттерін ата.

43.   Қандай   логикалық   модульдер   толық   декодер   деп   аталады?   Берілген   модульді

қамтитын   және   үшінші   кезекті   толық   декодердің   буль   алгебрасы   тіліндегі   логика-

математикалық моделден тұратын микросұлбаларға мысал келтір.

44.   Қандай   логикалық   моульдер   мультиплексорлар-селекторлар   деп   аталады?   Аталған

модульден   тұратын   микрсхемаға   мысал   келтір   және   оның   логика-математикалық

сипаттамасын бер.

45.   Комбинациялық   құрылғылардағы   «критикалық   жарыс»     деген   не?   Критикалық

жарыстың   схемаларына   мысал   келтір.   Неліктен   оларды   жою   керек   және   цифрлық


Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 және

ШҚМТУ 701.01-

01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус 

(студенттерге арналған пән бойынша оқыту

бағдарламасы)

24 бет 25

беттің  

құрылғыларда   оларды   не   үшін   қолдануға   болады?   Критикалық   жарыстармен   күрес

әдістерін түсіндір.

46.   Мультиплексорлар-селекторлардағы   типтік   құрылым   бойынша   комбинациялық

құрылғылардың синтезінің жүйесі қандай? Синтездің кезеңдерін ата және мысал келтір.

Осы әдіспен синтезделген құрылғылардың артықшылықтары мен кемшіліктері.

47.   Программаланатын   сақтағыш   құрылғыны   (ПСҚ)   қандай   логикалық   құрылғыларға

жатқызуға болады? Жүйеленгенге? Комбинациялыққа? Жауабыңды дәлелде.

48.   Программаланатын   логикалық   матрицадағы   (ПЛМ)   комбинациялық   құрылғыларды

жүзеге   асыру   әдістерінің   осы   құрылғыларды   программаланатын   тұрақты   есте   сақтау

құрылғыларында (ПТЕҚ) жүзеге асыру әдістерінен айырмашылығы?

49.Қандай функциялар автоматты деп аталады? Олардың Бульдік функциялардан елеулі

айырмашылығы   қандай?   Элементарлы   автоматты   функцияға   мысал   келтір   және   осы

функцияны сипаттауды «құрылғы» деп ата.

50. Неліктен триггерлерді комбинациялық логикалық құрылғыларға жатқызуға болмайды?

Нақты бір триггердің логикалық сипаттамасы және функционалдау негізінде жауабыңды

дәлелде.

51. Асинхронды RS-триггердің D-триггерден айырмашылығы қандай? Екеуіне де мысал

келтір   және   олардың   негізінде   құрылатын   микроэлектронды   құрылғыларды

(функционалды түйін) ата. 

52. Қандай цифрлық құрылғылар регистрлерге жатады? Регимстрлердің клссификационды

белгілерін ата және информацияны жазудың параллельді мүмкіндігі бар регистрге мысал

келтір. Оның шартты графикалық белгілерін сал және кіру-шығудың мәнін түсіндір.

53.Қандайцифрлық   құрылғылар   импульсті   есептеуіш   деп   аталады?   Есептеуішке   мысал

келтір және кіру-шығу мәнін түсіндір. Есептеуіш құрылғылардың белгілерін атап көрсет.

54.Қандай логикалық құрылғылар арифметикалық қосынды деп аталады. Арифметикалық

қосындының микросхемасына мысал келтір және кіру-шығу мәнін түсіндір.

55.  


bc

d

c

a

X    түрдегі   логикалық   (Бульдік)   өрекпен   сипатталатын   бірцифрлық   құрылғының   функционалды   схемасын   сыз.   ИМС   К155   сериясына   кіретін

функционалды элементтердің жиынын осы үшін қолдан.

56. Функционалдық схемамен берілген бір қщұрылғының логика-математикалық моделін

(логикалық сипаттамасын) тап.

57.  

x

b

a

Xтүрдегі   автоматты   функциямен   сипатталатын   бір   логикалық

құрылғының функционалды схемасын сыз. Осы құрылғының қолданылуын анықта.

58. Функционалды схемамен берілген құрылғының қолданылуы. Логика-математикалық

сипаттамасын құр және әр түрлі жүйеленген а  және  кіру сигналдарындағы жұмыс істеу

анализін орында.

59.   Хаффмен   (жағдай   және   ауысым   таблицасы   бойынша)   жүйеленген   логикалық

құрылғылардың синтездеу кезеңдерін ата. Бұл кезеңдердің мақсаттары мен мәні қандай?

60. Мурдың соңғы автоматтары мен Милидің соңғы автоматтарының айырмашылықтары

неде? Олардың логика-математикалық сипаттамасын бер. Автоматтың осы түрінде жүзеге

асатын цифрлық құрылғылардың артықшылықтары мен кемшіліктері қандай?


Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 және

ШҚМТУ 701.01-

01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус 

(студенттерге арналған пән бойынша оқыту

бағдарламасы)

25 бет 25

беттің  

7 ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ7.1 Негізгі әдебиеттер

1 Савиных В. Л.  Физические основы электроники. Методические указания и контрольные

задания. СибГУТИ,  2002. 

2  Гусев   В.   Г.,   Гусев   Ю.   М.   Электроника.   Учебное   пособие   для   приборостроительных

специальностей вузов. - 2-е изд. М.: Высшая школа, 1991. - 622 с. 

3 Опадчий Ю.Ф. Аналоговая и цифровая электроника. - М.: Радио и связь, 1996. – 768 с.

4 Аринова Н.В.  Основы электроники: Рабочая программа, задания и методические 

указания к контрольным работам для студентов специальности 050716 

«Приборостроение» заочной формы обучения. ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2007. –  51с. 

5   Бочаров   Л.Н.   и   др.   Расчет   электронных   устройств   на   транзисторах   /   Бочаров   Л.Н.,

Жебряков   С.К.,   Колесников   И.Ф.   –   М.:   Энергия,   1978.   –   208с.,   ил.   –   (Массовая

радиобиблиотека; Вып. 963).

6 Забродин Ю.С. Промышленная электроника: Учебник для вузов. – М.: Высш. Школа,

1982. – 496 с., ил.

7 Герасимов В.Г., Князев О.М. и др. Основы промышленной электроники. – М.: Высшая

школа, 1986.

8   Шадрин Г.К.  Основы электроники:  Курсовая работа, задания, методические указания

для  студентов специальности 050716 «Приборостроение» заочной формы обучения / Г.К.

Шадрин, Н.В. Аринова / ВКГТУ.-Усть-Каменогорск,  2007. – 35 с.

7.2 Қосымша

 Ефимов И.П.  Источники питания РЭА: Учебное пособие. - 2-е изд., испр. Ульяновск: 

УлГТУ, 2002. - 136 с.

10 Жеребцов И.П. Основы электроники. – 5-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат, 

1989.

11 Корнев В.А. Основы электроники/Методические указания к выполнению курсового проекта. – Усть-Каменогорск, 2009. – 31 с.

3.3 Справочная

12 Голомедов В.А. Полупроводниковые приборы: диоды выпрямители, стабилитроны, 

тиристоры. Справочник – М.: Связь, 1978.

13 Лавриненко В.Ю. Полупроводниковые приборы. Справочник. – Киев: Техника,1984. 

 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет