БАҒдарламасы «Балалар хирургиясы»жүктеу 317.09 Kb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата15.03.2017
өлшемі317.09 Kb.
түріБағдарламасы
  1   2   3   4   5

3

Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрлігі

ҮЛГІЛІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

РЕЗИДЕНТУРА

БАЛАЛАР ХИРУРГИЯСЫ

мамандығы

Астана 2010

4

АЛҒЫ СӨЗ

1  Медициналыќ  білімі  мен  єылымыныѕ  инновациялыќ  технологиялар  респуб-

ликалыќ орталыєы ƏЗІРЛЕГЕН ЖƏНЕ ЕНГІЗГЕН.2 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН.

3  ҮЛГІЛІК  ОҚУ  БАҒДАРЛАМАСЫ  «Балалар  хирургиясы»  мамандыєы  бой-

ынша  резидентураныѕ 2009 жылєы  мемлекеттік  білім  беру  стандартына  сəйкес 

əзірленген.

4 ҮЛГІЛІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ ЌР Денсаулыќ саќтау министрініѕ м.а. 2010 

жылєы 23 ќарашадаєы №           916  бўйрыєымен бекітілген.76

8 Список рекомендуемой литературы

На русском языке

основная:

Абаев Ю.К. Воспалительные заболевания новорожденных – Ростов н/Дону, 2007.

1. 

Акопян В.Г. Хирургическая гепатология детского возраста – М., 1982.2. 

Баиров Г.А. Детская травматология – СПб. 2000.

3. 

Дронов А.Ф.Эндоскопическая хирургия у детей – М., 2002.4. 

Ильин А.В. Застарелые повреждения позвоночника и спинного мозга у детей. 

5. 

– М., 2003. 245 с.Немилова Т.К. Пороки развития пищеварительного тракта у новорожденных – 

6. 


СПб. 2002.

Катько В.А. Гематогенный остеомиелит у детей. – Минск, 2007.

7. 

Курбатов Д.Г., Щетинин В.В. Малоинвазивная хирургия мужских половых ор-8. 

ганов – М., 2005.

Практическое руководство по детским болезням. Под ред. А.Г. Румянцева, Е.В. 

9. 


Самочатовой – М., 2004.

дополнительная:

Баиров Г.А. Срочная хирургия детей. – СПб. Питер 1997. 398 с.

1. 

Бунятян А.А., Мизикова В.М. Рациональная фармакоанестезиология – М., 2006.2. 

Диагностика и лечение заболеваний желчевыводящих путей: Уч. пособие/ Маев 

3. 

И.В., Самсонов А.А., Салова Л.М. и др. – М., 2003.Дурнов Л.А. Руководство по детской онкологии – М., 2003.

4. 


Дурнов Л.А., Голдобенко Г.В. Детская онкология – М., 2002.

5. 


Евтюков Г.М., Иванов Д.О. Транспортировка новорожденных детей. Уч. посо-

6. 


бие – СПб. 2003.

Исаков Ю.Ф Хирургические болезни детского возраста – М., 2004.

7. 

Исаков Ю.Ф., Белобородова Н.В. Сепсис у детей – М., 2001.8. 

Котлобовский В.И. Эндоскопическая хирургия у детей – М. 2002.

9. 

Юдин А.Б. Острые заболевания органов мошонки у детей – М. Медицина 1997. 10. 

230 с.


На казахском языке

основная:

Дюсембаев А.А., Ормантаев К.С. Балалар хирургиясы. – Алматы 2008.

1. 

Ибадильдин А.С., Алмаєамбетов А.А. Хирургиялыќ аурулар. Іш ќуысыныѕ же-2. 

дел хирургиясы. – Алматы 2004.

Марденов  А.Б.  Елубаев  Ж.К.  Балалардаєы  хирургиялыќ  аурулар  (əдістемелік 

3. 


ќўрал). – Ќараєанды - 2007.

дополнительная:

Алиев М.А., Рысбеков М.М. Ўйќыбез аурулары. – А., 2000.

1. 

5

МАЗМҰНЫ1. Тїсініктемехат Тїсіндірме жазба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

2. Пəн саєаттарын бґлу   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

3. Таќырыптыќ жоспардыѕ їлгісі жəне бейіндеуші пəндердіѕ мазмўны  . . . . .  13

4. Таќырыптыќ жоспардыѕ їлгісі жəне бейіндеуші шектес пəндердіѕ 

мазмўны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

5. Оќыту жəне сабаќ жїргізу əдістері  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

6. Білімді баєалау  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

7. Клиникалыќ база   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

8. Ўсынылатын əдебиеттер тізімі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

Осы  їлгілік  оќу  баєдарламасын  Ќазаќстан  Республикасы  денсаулыќ  саќтау  Ми-

нистрлігініѕ рўќсатынсыз кґбейтуге жəне таратуєа тыйым салынады.


6

1 Түсіндірме жазба

Кіріспе

Резидентурада  кадрларды  даярлау  денсаулыќ  саќтау  саласындаєы  ґкілетті  орган 

бекіткен клиникалыќ мамандыќтар бойынша жїргізіледі жəне 2009 жылєы ЌР МБС-

єа сəйкес жїзеге асырылады.

Резидентураныѕ білім беру баєдарламаларын игерген жəне мемлекеттік аттестаци-

ядан табысты ґткен тўлєаларєа балалар хирургиясы мамандыєы бойынша біліктілік 

беріледі.

Резидентураныѕ  білім  беру  баєдарламаларын  меѕгеруге  тілек  білдіруші  тўлєа-

лардыѕ алдыѕєы білім деѕгейі – медициналыќ базалыќ білім, медициналыќ жоєары 

білім, интернатура.

Балалар  хирургиясы  бойынша  резидентураныѕ  білім  беру  баєдарламаларын 

меѕгеру  ўзаќтыєы – хирургиялыќ  бейіндегі  немесе  жалпыдəрігерлік  практика 

мамандыќтары бойынша білімі жəне жўмыс ґтілі болса – 4 жыл; хирургиялыќ емес 

бейінді мамандыќ бойынша білімі жəне жўмыс ґтілі болса – 5 жыл.

Оќу  жылы 44 аптадан (2376 саєаттан)  тўрады,  оєан  теориялыќ,  клиникалыќ 

дайындыќ кіреді. Академиялыќ жылдар арасында ўзаќтыєы 8 апта демалыс беріледі. 

Ќорытынды аттестация ўзаќтыєы – кем дегенде 4 апта. Оќу аптасы 54 саєаттан тўрады. 

Саєаттардыѕ 1/3 бґлігі  резидент-таєылымгердіѕ  оќудан  тыс  уаќытта  клиникадаєы 

ґздік жўмысына беріледі.

Пəннің мақсаты: келешекте дəрігер-балалар хирургі болып ќызмет ететін білікті 

маманды дайындау.Пəннің міндеттері:

балалар хирургиясынан теориялыќ сўраќтарды тереѕ меѕгеру;

• 

диагностиканыѕ ќазіргі принциптері, тексеру ќорытындыларын дəлелді меди-• 

цина  тўрєысынан  интерпретациялау,  операцияєа  дейінгі  дайындыќ  əдістері, 

операция жасау тəсілдері бойынша практикалыќ машыќтарын жетілдіру;

хирургиялыќ  емдеуді  ќажет  ететін  кез-келген  жаєдайда  жəне  ауруларда 

• 

балаларєа білікті дəрігерлік кґмекті ґзі жїзеге асыра алуы.Оқытудың түпкілікті нəтижесі

Резидент мыналарды білуі тиіс:

жалпыдəрігерлік білім:

Ќазаќстан  Республикасында  денсаулыќ  саќтау  органдары  мен  жекелеген 

• 

медицина  ўйымдарыныѕ  ќызметін  реттейтін  денсаулыќ  саќтау  жґніндегі заѕнамалардыѕ жəне нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ негіздерін;

медициналыќ,  əлеуметтік,  ќўќыќтыќ  кґмекті  ўйымдастыру  принциптерін, 

• 

оныѕ  ішінде  нашаќорларєа,  АИТВ-ны  жўќтырєан  инъекциялы  есірткіні  пай-даланатын нашаќорларєа, ЖИТС-пен ауыратындарєа, АИТВ-сы бар адамдарєа, 

75

11 Участие в консилиумах и консультациях других отделений.12 Дежурства по стационару.

13 Работа в библиотеке, Интернете.

14 Работа в учебно-клиническом центре.

Всего - 72 часа

Итого - 198 часов

Методы обучения и преподавания

Лекции: 

• 

обзорные, проблемные.Семинары  и  практические  занятия:

• 

  работа  в  различных  подразделениях 

лечебно-профилактических  организаций,  участие  в  обходах,  разбор  темати-

ческих  больных,  работа  в  малых  группах,  дискуссии,  презентации,  обратная 

связь, организация научно-практических конференций.

Самостоятельная работа слушателя (СРС):

• 

 курация больных, работа в раз-

личных  подразделениях  лечебно-профилактических  организаций,  работа  с 

учебно-научной литературой и контрольно-измерительными средствами, под-

готовка  презентаций,  закрепление  навыков  в  учебно-клиническом  центре  на 

фантомах и муляжах, формирование портфолио.6 Оценка знаний

Текущий и рубежный контроль

• 

: определяются обучающей организацией об-

разования.

Итоговый  контроль

• 

:  экзамен,  включающий  тестирование/собеседование  и 

оценку практических навыков.

7 Клиническая база

Отделения хирургического профиля стационаров, организации ПМСП (кабинеты 

врачей хирургического профиля).


74

Всего - 140 часов

Итого - 385 часов

4.3 Примерный план самостоятельной работы резидента (СРР) 

по профилирующим смежным дисциплинамТема

Содержание СРР

Клиническая фармакология

1

Ведение больных в отделениях хирургического профиля.2

Изучение и ведение медицинской документации.

3

Участие в консилиумах и консультациях отделений.4

Работа в библиотеке, Интернете.Всего - 36 часов

Лучевая диагностика

1

Работа в отделение лучевой диагностики.2

Работа в библиотеке, Интернете.

3

Работа в учебно-клиническом центре.Всего - 18 часов

Анестезиология и реанимация

1

Работа в отделении реанимации и интенсивной терапии.2

Работа в операционной.

3

Изучение и ведение медицинской документации.4

Подготовка докладов, презентаций на клинические и патолого-анатомические 

конференции.

5

Дежурства в отделении реанимации и интенсивной терапии.6

Работа в библиотеке, Интернете.Всего - 72 часа

Детские болезни

1

Ведение больных в отделениях. 2

Изучение и ведение медицинской документации.

3

Работа в приемном покое. 4

Работа в диагностических кабинетах.

5

Работа в отделении реанимации и интенсивной терапии.10

Подготовка докладов, презентаций на клинические и патолого-анатомические 

конференции.

7

оныѕ  ішінде  бас  бостандыєынан  айыру  орындарындаєыларєа  медициналыќ, əлеуметтік, ќўќыќтыќ кґмек кґрсетуді ўйымдастырудыѕ принциптерін;

республикада терапиялыќ жəне педиатриялыќ кґмекті ўйымдастырудыѕ жалпы 

• 

мəселелерін,  аурухана-емханалыќ  мекемелердіѕ  жўмысын,  ересектерге  жəне балаларєа шўєыл жедел жəрдем жўмысыныѕ ўйымдастырылуын;

негізгі  терапиялыќ  аурулардыѕ  жəне  балалар  ауруларыныѕ  клиникалыќ  сим-

• 

птоматикасын, олардыѕ алдын алуды, диагностикасы мен емдеу принциптерін, терапиялыќ  жəне  педиатриялыќ  клиникадаєы  шекаралыќ  жаєдайлардыѕ 

клиникалыќ симптоматикасын;

ішкі  аурулар  мен  балалар  аурулары  клиникасында  ќолданылатын  фармако-

• 

терапияныѕ  негіздерін,  дəріні  ќабылдаєаннан  болєан  аусќынуларды,  оларды ќалпына келтіруді;

əртїрлі  жастаєы  дені  сау  адамдардыѕ  тиімді  тамаќтану  негіздері,  емдəмтану 

• 

принциптері;физиотерапия негіздері, шипажай-курортта емделуге кґрсетілімдер мен ќарсы 

• 

кґрсетілімдер;еѕбекке уаќытша жəне тўраќты жарамсыздыќты сараптау мəселелері;

• 

дені  саулар  мен  науќастарды,  оныѕ  ішінде  балаларды  диспансерлік  баќылау, • 

профилактика мəселелері;

апат кезінде халыќты ќорєаудыѕ тəсілдері мен негізгі принциптері;

• 

инфекция ошаєы туындаєан жаєдайдаєы індетке ќарсы шаралар;• 

арнайы білімдер:

Р

• еспубликада  балаларєа  кґрсетілетін  хирургиялыќ  кґмекті  ўйымдастырудыѕ 

жалпы мəселелерін, аурухана-емханалыќ мекемелердіѕ жўмысын, шўєыл же-

дел жəрдем жўмысыныѕ ўйымдастырылуын;

балалар жасындаєы негізгі хирургиялыќ аурулардыѕ этиологисын, патогенезін, 

• 

клиникалыќ  симптомдарын,  олардыѕ  профилактикасы,  диагностикасы жəне  емдеу  принциптері,  хирургиялыќ  клиникаларда  кездесетін  шекаралыќ 

жаєдайлардыѕ клиникалыќ симптомдарын;

балалардыѕ жараќаты, хирургиялыќ аурулары кезінде жəне шўєыл жаєдайларда 

• 

диагностикалау жəне шўєыл кґмек кґрсету негіздері;реаниматология  негіздері:  балалардыѕ  ќанайналымы  кїрт  тоќтап  ќалєанда, 

• 

тыныс алудыѕ жіті жетіспеушілігінде, аллергиялыќ, комалыќ жаєдайда, їсуде, суєа  кетіп  тўншыєып  ќалєанда,  электрден  жараќат  алєанда  реанимацияныѕ 

негізгі əдістері;

балалар  мен  нəрестелердегі  іш  ќуысы  аєзалары,  ќимыл-тірек  аппараты,  нерв 

• 

жїйесініѕ жіті аурулары мен жараќаттарыныѕ, ќўлаќ, тамаќ мен мўрын, кґздіѕ жіті  аурулары  мен  жараќаттарыныѕ,  термиялыќ  заќымданулардыѕ,  экзогенді 

жіті  уланулардыѕ,  жўќпалы  аурулардыѕ,  урологиядаєы  жіті  аурулар  мен 

жараќаттардыѕ диагностикасы жəне шўєыл жəрдем кґрсету негіздері.


8

Мыналарды орындай алуы керек:

жалпыдəрігерлік іскерлік:

дифференциалды  диагностиканы  жасау,  клиникалыќ  диагнозды  тїсіндіру, 

• 

науќастарєа,  оныѕ  ішінде  балаларєа  емдеу  хаттамасына  сəйкес  тексерудіѕ ќажетті аспаптыќ жəне зертханалыќ əдістерін таєайындау, тексерудіѕ ќосымша 

əдістерініѕ  нəтижесін  тїсіндіру,  емдеу  хаттамасына  сəйкес  адекватты  емді 

таєайындау;

дені сау жəне науќас адамдарєа, оныѕ ішінде балаларєа да диспансеризация жа-

• 

сау;


денсаулыќ  саќтау  саласындаєы  заѕнамамен  ќарастырылєан  медициналыќ 

• 

ќўжаттамаларды ресімдеу;инфекциялыќ аурулар аныќталєанда індетке ќарсы ќажетті шараларды ґткізу;

• 

арнайы іскерлік:

хаттамаєа сəйкес науќастарды тексеруде ќажетті аспаптыќ жəне лабораториялыќ 

• 

əдістерді таєайындау;эндоскопиялыќ,  рентгенологиялыќ  жəне  ультрадыбысты  зерттеу  əдістеріне, 

• 

МРТ, КТ мəліметтеріне интерпретация жасау (тїсіндіру);зертханалыќ зерттеу əдістері ќорытындыларына интерпретация жасау;

• 

хаттамаларєа сəйкес дифференциальды сараптама жасау, клиникалыќ диагноз-• 

ды дəлелдеу, тиімді терапия таєайындау; реанимациялыќ шаралардыѕ кґлемі 

мен бірізділігін аныќтау, ќажетті шўєыл жəрдем кґрсету хаттамаларєа сəйкес 

дифференциальды  сараптама  жасау,  клиникалыќ  диагнозды  дəлелдеу,  тиімді 

терапия  таєайындау;  реанимациялыќ  шаралардыѕ  кґлемі  мен  бірізділігін 

аныќтау, ќажетті шўєыл жəрдем кґрсету;

ауруханаєа  жатќызєанєа  дейінгі  кезеѕде  жəне  ќабылдау  бґлімінде  баланыѕ 

• 

ґміріне ќауіп тґндіретін шўєыл хирургиялыќ ауруларын аныќтай білу;науќасќа операцияєа дейін тиімді дайындыќ жїргізу жəне науќасты операция-

• 

дан кейін кїту;балалар  ауруларыныѕ  шўєыл  операцияларєа  кґрсеткіштерін  жəне  ќарсы 

• 

кґрсеткіштерін аныќтау;гемотрансфузияєа  кґрсеткіштер  мен  ќарсы  кґрсеткіштер,  жїргізу  ережесі, 

• 

гемотрансфузиялыќ асќынулардыѕ симптомдары жəне емдеу əдістері;дені сау жəне науќас балаларды диспансеризациялау;

• 

бґлімшеде жəне асханада эпидемиялогиялыќ баќылау жїргізу;• 

арнайы мамандыру əдебиеттеріне дўрыс шолу жасау, зерттеудіѕ бірегей ерек-

• 

ше  əдістерін  меѕгеру,  єылыми  таќырыптар  бойынша  клиникадан  материал ќарастыру;

денсаулыќ  саќтау  саласындаєы  заѕнамада  ќарастырылєан  медициналыќ 

• 

ќўжаттарды ресімдеу;73

2

Подготовка больного к наркозу

Премедикация,  цели  и  средства.  Виды  анесте-

тиков.  Фармакология  и  фармакодинамика  ане-

стетиков.

3

Виды обезболивания. Техни-ка проведения

Интубационный  наркоз.  Региональные  методы 

анестезии.  Комбинированные  и  сочетанные 

виды анестезии.

4 Инфузионная терапия 

Инфузионная терапия в предоперационном пе-

риоде, во время операции, послеоперационном 

периоде, парентеральное питание.

5 Гемотрансфузия

Показания, противопоказания. Пробы на совме-

стимость.  Осложнения  гемотрансфузии.  Гемо-

трансфузионный шок.

6

Интенсивная терапия и реанимация при неотложных 

состояниях

Интенсивная терапия и реанимация при шоках, 

перитоните,  септических  осложнениях,  септи-

ческий шок.

Всего - 140 часов

Детские болезни

1

Синдром рвоты и срыгива-ния у детей раннего возраста

Методы диагностики, тактика ведения больных. 

Лечение.

2

Гнойно-септические заболе-вания новорожденных

Диагностика и лечение гнойно-септических за-

болеваний новорожденных. Диагностика и так-

тика лечения сепсиса.

3

Синдром нарушенного всасывания, хронических 

расстройств питания, анеми-

ческий синдром у детей

Методы диагностики, тактика ведения больных. 

Лечение.

4

Врожденные пороки сердца у детей

Клиника.  Современные  методы  диагностики

лечение.

5

Хронические обструктивные заболевания легких у детей

Методы диагностики, тактика ведения больных. 

Лечение.

6

Хроническая почечная недо-статочность

Методы диагностики, тактика ведения больных. 

Лечение.

7 Острая пневмония

Методы диагностики, тактика ведения больных. 

Осложнения. Лечение.

8

Синдром хронических болей в животе при патологии 

желудочно-кишечного тракта 

у детей. Функциональные 

кишечные нарушения

Методы диагностики, тактика ведения больных. 

Лечение.


72

применяемые для восстанов-

ления кислотно-щелочного 

равновесия и осмотического 

гемостаза

тяжести  болезни,  сопутствующей  патологии, 

возраста.

Всего - 70 часов

Лучевая диагностика

1

Лучевые методы диагности-ки (рентгенография – скопия, 

УЗИ, МРТ, ядерная медици-

на) в детской хирургии

Современные методы диагностики в хирургии. 

2

Лучевая диагностика острых и хронических заболеваний

сердца


Техника проведения рентгенографии – скопии, 

УЗИ,  МРТ  у  пациентов  с  острыми  и  хрониче-

скими  хирургическими  заболеваниями  сердца. 

Основные рентгенологические симптомы.

3

Лучевая диагностика острых и хронических хирургиче-

ских заболеваний легких

Техника проведения рентгенографии – скопии, 

УЗИ,  МРТ  у  пациентов  с  острыми  и  хрониче-

скими  хирургическими  заболеваниями  легких. 

Основные рентгенологические симптомы.

4

Лучевая диагностика острых и хронических хирургиче-

ских заболеваний

желудка, кишечника, печени, 

билиарной системы и под-

желудочной железы

Техника проведения рентгенографии – скопии, 

УЗИ,  МРТ  у  пациентов  с  острыми  и  хрониче-

скими  хирургическими  заболеваниями  желуд-

ка,  кишечника,  печени,  билиарной  системы  и 

поджелудочной железы. Основные рентгеноло-

гические симптомы.

5

Лучевая диагностика острых и хронических хирургиче-

ских заболеваний

почек и мочевыделительных 

путей, почек

Техника проведения рентгенографии – скопии, 

УЗИ,  МРТ  у  пациентов  с  острыми  и  хрониче-

скими  хирургическими  заболеваниями  почек 

и мочевыделительных путей, почек. Основные 

рентгенологические симптомы. 

6

Лучевая диагностика острых и хронических хирургиче-

ских заболеваний щитовид-

ной железы, надпочечников.

Техника проведения рентгенографии – скопии, 

УЗИ,  МРТ  у  пациентов  с  острыми  и  хрониче-

скими  хирургическими  заболеваниями  щи-

товидной  железы,  надпочечников.  Основные 

рентгенологические симптомы.Всего - 35 часов

Анестезиология и реанимация

1

Организация и работа от-деления анестезиологии, 

реанимации и интенсивной 

терапии

Организация  и  работа  отделения  анестезиоло-гии,  реанимации  и  интенсивной  терапии.  До-

казательная медицина в анестезиологии и реа-

нимации.

9

мынадай машықтарды игеруі керек:жалпыдəрігерлік машықтар:

əртїрлі  жастаєы  балалар  мен  ересектерді  тексеру,  пальпациялау,  перкуссия 

• 

жəне аускультация;əртїрлі жастаєы балалар мен ересектерге ґміріне ќауіп тґнген жаєдайда диа-

• 

гностика жасау мен алєашќы шўєыл жəрдем кґрсету;əртїрлі жастаєы балалар мен ересектерге кґмек кґрсету кезінде реанимациялыќ 

• 

шаралар  ґткізу («ауыздан-ауызєа»  жəне  «мўрынєа  ауызбен»  тəсілдерімен ќолдан дем алдыру, жїрекке жанама массаж жасау);

миокард инфарктінде ЭКГ нəтижесін тїсіндіру;

• 

əртїрлі жастаєы балалар мен ересектерге трахеотомия ґткізу;• 

сыртќа ќан кетуді тоќтату;

• 

жараќатты алєашќы ґѕдеу жəне таѕєышты таѕу;• 

ќан тобын аныќтау;

• 

əртїрлі жастаєы балалар мен ересектердіѕ асќазанын сїѕгісіз жуу;• 

əртїрлі жастаєы балалар мен ересектердегі гипертониялыќ кризді, ауыру син-

• 

дромын, обструкция синдромын тоќтату;талма кезінде кґмек кґрсету;

• 

аяќ-ќолды иммобилизациялау;• 

теріде орналасќан бґгде денелерді жою ;

• 

əртїрлі жастаєы балалар мен ересектерге пикфлоуметрия ґткізу жəне нəтижесін • 

тїсіндіру;

əртїрлі жастаєы балалар мен ересектерге спирометрия нəтижесін тїсіндіру;

• 

ќан  тобын,  резус-факторын  аныќтау,  донор  мен  реципиент  ќаныныѕ  їйле-• 

сімділігін байќауєа сынама алу;

əртїрлі  жастаєы  балалар  мен  ересектерге  медициналыќ  айла-шарєыларды 

• 

ґткізу  (инъекцияныѕ  барлыќ  тїрлері,  ќуыќты  катетерлеу,  асќазанды  сїѕгілеу жəне жуу, тазарту жəне сифон клизмалар, т.б.);

адам  ґміріне  ќауіп  тґнген  жаєдайда:  кардиогендік  шок,  гипертониялыќ  криз, 

• 

аритмия, ќўрысќаќ синдромы, гипертериялыќ синдром, іштеспе синдромы, ДВС-синдром, жіті респираторлыќ жеткіліксіздік, жіті ќантамырлыќ жеткіліксіздік, 

ангинозды статус, ґкпе артериясыныѕ тромбоэмболиясы, инфекциялы-уытты 

шок болєан жаєдайда шўєыл кґмек кґрсету жəне диагностика жасау;

арнайы машықтар:

жараќаттарды алєашќы хирургиялыќ ґѕдеу;

• 

венесекция;• 

плевра ќуысына пункция жасау жəне Бюлау тəсілімен дренаждау;

• 

гематогендік  жіті  остеомиелит  кезінде  остеоперфорация  жасау  жəне  жілік • 

майыныѕ каналын жуу;

жаѕа туєан нəрестелердегі флегмона кезінде кесу;

• 

флегмонды, іріѕќалтаны жару;• 

жарыќты (шаптыѕ, кіндіктіѕ жарыєын) тігу;

• 


10

ўзаќ мерзімге интубациялау; жіппен кері баєытта сїмбілеу;

• 

шат жарыєына лапароскопиялыќ герниорафия, герниопластика жасау;• 

лапароскопиялыќ аппендектомия;

• 

гастростомия; стоманы тігу;• 

ілмелі энтеростомия; стоманы тігу; ішекті тігу;

• 

ішперде ќуысын дренаждап, аппендэктомия жасау;• 

цистэктомия;

• 

талаќты тігу; эхинококкэктомия;• 

бїйрекбезді жəне пайда болєан жылауыќтарды алып тастау;

• 

циркумцизио; атабезді тґменге жылжыту, орхопексия; Росси операциясы;• 

торакотомия, дренаждау;

• 

торактомия; плевра ќуысын, їлпершекті дренаждау;• 

бауыршеттіѕ ґѕештік тесігініѕ жарыєы; диафрагманыѕ жыртылєан жерін тігу;

• 

асќазан ойыќжарасын тігу; пилоромиотомия; АІЖ-ден (асќазан-ішек жолынан) • 

бґгде затты алып тастау;

ішекті сына тəрізді резекциялау;

• 

бґгде затты алып тастау;• 

сыртќы баугинеопластика;

• 

жуан ішекке Майдель əдісімен стома жасау;• 

сигмостомия;

• 

жуан  ішекті  резекциялаумен  ќатар  екікезеѕді  терминальды  Стронг  операция-• 

сын жасау;

бауырдыѕ жарылуы, І – ІІ дəрежесі;

• 

холецистэктомия;• 

жылауыќты алып тастау;

• 

спленэктомия;• 

портальды гипертензия кезінде паллиативтік операция жасау;

• 

эхинококкэктомия,нефростомия, гидрогельді енгізу;• 

нефропексия, пиелолитотомия, цистолитомия;

• 

Иванисевич операциясы, Палом операциясы;• 

эпицистомия; желкентəрізді бїйрек пластикасы;

• 

ќуыќтыѕ дисфункциясын жəне жыланкґзін жою;• 

плевроэктомия, ґкпе декортикациясы;

• 

эхинококкэктомия;• 

торактомия, ґкпеніѕ жарыєын тігу;

• 

стернотомия, ќабыртќаны резекцияциялау;• 

артродез  жасау,  айдаршыќїстіне  остеотомия  жасау,  аутотрансплантанттарды 

• 

дайындау, аутоспонгиоздар, ампутация жасау;Микулич операциясы, Зацепин операциясы, бўлшыќеттердіѕ орнын ауыстыру 

• 

жəне бекіту;трепанация, аутокраниопластика, гематоманы алып тастау;

• 

дисфункцияны жою, тўраќтандыру операциялары; • 

ґѕешті сылып алып тастау; эзофагогастроанастомоз; эзофагопластика;

• 

71

2Диагностический  алгоритм  хронических  расстройств  питания.  Диагностиче-

ский  алгоритм  синдрома  нарушенного  всасывания,  хронических  расстройств 

питания и анемического синдрома у детей.

3 Врожденные пороки сердца у детей. Диагностика, лечение.

4 Сахарный диабет. Осложнения, неотложная помощь при комах.

Всего - 2 часа

Итого - 11 часов

4.2 Примерный тематический план и содержание практических занятий про-

филирующих смежных дисциплин


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет