Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіжүктеу 98.48 Kb.

Дата23.02.2017
өлшемі98.48 Kb.
түріБағдарламасы

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының (Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Тарих және құқық факультеті

Тарих, археология және этнология кафедрасы

5В020300 Тарих мамандығының студенттеріне арналған

«Қосалқы тарихи пәндер»

           ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

ТжҚ факультеттің деканы

         

___________  Ақышев А.А.

       (қолы)      

20__ж. «___»____________

Құрастырушы: ___________аға оқытушы Қасқабасова А.А.

        


Тарих, археология және этнология кафедрасы

                                                      

5В020300 -Тарих мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне

арналған «Қосалқы тарихи пәндер» пәні бойынша

                                 

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   «___»   _________20__ж.   бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының

негізінде әзірленген. 

20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама. 

Кафедра меңгерушісі______________ Ерманов А.Ж.  2010 ж. «____» ________

Факультет   оқу-әдістемелік   кеңесімен   құпталған   _________   20__ж.

«_____»____________№____ хаттама

ОӘК төрағасы  ________________ Мошна Н.И. 20___ж. «_____»___________Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Қасқабасова Алтынгуль Абаевна – тарих, археология және этнология 

кафедрасының аға оқытушысы, магистр. (Дәріс және тәжірибе сабақтары).

431 ауд. Байланыс тел. 673685: ішкі 1326

Пән туралы мәліметтер

Пән   теориялық   (дәрістік)   және   тәжірибелік   (семинарлар)   оқуларынан

құралады.   Теориялық   курс   негізгі   принциптері:   нақты-тарихи   жағдайда

қосалқы   тарихи   пәндерінің     негізгі   мазмұны   мен   ерекшелігін   анықтайтын

тарихи   танымның   әлеуметтік   негізін   көрсету,   тәжірибелік   сабақтар   қосалқы

тарихи пәндерінің   негізгі мазмұны мен ерекшелігін анықтау бойынша жасау

дағдыларын   жетілдіруге   бағытталған.  Студенттердің   өздік   жұмыстарының

негізінде   дәрістік   оқуларды   игере   отырып,   тәжірибе   оқуларына   дайындалу

жатыр

.

Пәннің еңбек сыйымдылығыС

ем

естр

К

реди

тт

ар с

ан

ыАудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-

қатынас сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны 

Бақылау


нысаны

барлы-


ғы

Дәріс


практи-

ка

Зертха-налық

студия-


лық

жеке барлығы СРСП

3

3

9030

15

--

-

9045

Емт.


Бар-

лығы


135

30

1590

45

1 Пәннің мақсаты  –  ҚТП бойынша студенттердің білімін кеңейту және

тереңдету,   зерттеу   объектісінің   ерекшелігі   мен   әдістерін   айқындау,   тарихи

деректерді зерттеудің техникасын, әдістерін көрсету

 

.Пәннің міндеттері: 

- бұл пәндерді  айқындайтын мәліметтер мен әдістер бойынша кешенді

түрде таныстыру;

- тарих ғылымында ҚТП орнын анықтау;

- қосалқы және негізгі тарихи пәндердің арасындағы тығыз байланысты

көрсету;


- ҚТП зерттеудің теоретикалық-әдістемелік негіздерін нақтылау;

- тарихи деректерді талдаумен байланысты көптеген мәселелерді шешетін

ҚТП рөлін нақтылау.

Курсты   оқу   барысында   студент   мынаны   білуі   керек  

-    тарихи

шынайлықты қайта орнату үшін әр түрлі қосалқы пәндерден игерген білімді

пайдалану;  ҚТП әдістемелік әдістерін айқындау және пайдалану

Курсты   оқу   барысында   студент   мынаны   істей   білуі   керек  

  сабақ


барысында   игерген   теориялық   мәліметтерді   тәжірибеде

қолдана   білу   дәрістерді   конспектілеу,   семинар   сабақтарына

дайындалуды   білу;   ғылыми   жұмыстың   алғашқы   сатыларын

жасау; тарихилық, ғылымилылық принциптерін игеру. 

2   Пререквизиттер:  

  Алғашқы   қоғам   тарихы,     Ежелгі   дүние

тарихы,  Ортағасырлар тарихы, Әлемдік діндер тарихы,  Ежелгі

Қазақстан тарихы, Қазақстанның жаңа заман тарихы

3   Постреквизиттер:  Қазақстан   тарихы,   Дүниежүзілік

тарихы   пәндерін   игеру   үшін   қажетті   білімдер,   икемдер   мен

дағдылар,   Деректану

,  


  Батыс   және   шығыс   славяндардың

ежелгі және ортағасыр тарихыПәннің тақырыптық

жоспары


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/104 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

п/пТақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық

сағаттар саны

дәріс-


тер

практ


и-

калық


(сем)

Зертха


-

налық


студия

лық


жеке СӨЖ

1

23

4

56

7

81

Кіріспе. ҚТП пәні мен міндеттері

2

1

62

Палеография, оның пәні мен міндеттері

2

1

63

Эпиграфика ҚТП ретінде

1

6

4Хронология.   Күнтізбелік   жүйенің   даму

тарихы


2

1

65

Метрология, оның пәні мен міндеттері

2

1

66

Дүниежүзі   халықтардың   тарихи

метрологиясы

2

16

7

Нумизматика. Нумизматика тарихынан2

1

68

Қазақстан

 

территориясындағынумизматик тарихынан

1

69

Сфрагистика,   геральдика   ҚТП   ретінде.

Сфрагистика   мен   геральдиканың

тарихынан

2

1

610

Қазақстан

 

териториясындағысфрагистика   мен   геральдиканың

тарихынан

1

6

11Фалеристика.

 

Дүниежүзілікфалеристиканың тарихы

2

16

12

Дипломатика ҚТП ретінде2

1

613

Тарихи география және топонимика

2

1

615

Тарихи ономастика

2

1

615

Генеалогия ҚТП ретінде

2

1

6Барлығы 

30

15

90

КУРС КОМПОНЕНТТЕРІ

5 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

Тақырып 1. Кіріспе. ҚТП пәні мен міндеттері

Қосалқы тарихи пәндер және олардың тарих ғылымында

алатын   орны.     Қосалқы   және   негізгі   тарихи   пәндердің

арасындағы тығыз байланыс. «Арнайы» тарихи пәндер ұғымы,

олардың қосалқыдан айырмашылығы. ҚТП тарихыжәне дамуы.

ҚТП   тәжірибе   жүзінде   іске   асыру.   Мектепте   ҚТП

материалдарын пайдалану.

Тақырып 2. Палеография, оның пәні мен міндеттері

Палеография   қосалқы   тарихи   пән   ретінде.   Палеография

пәні   мен   міндеттері.   Деректің   ішкі   және   сыртқы   сыны.

Палеографияның   даму   тарихынан.   Басқа   қосалқы   тарихи

пәндердің арасындағы палеографияның орны. 

Тақырып_4._Хронология._Күнтізбелік_жүйенің_даму__тарихы'>Тақырып   4.   Хронология.   Күнтізбелік   жүйенің   даму

тарихы

Хронология   пәні   мен   міндеттері.   Математикалық   және

тарихи   хронология.   Хронология   –   уақыт   санау   жүйесін

зерттейтін   қосалқы   тарихи   пән.   Күнтізбелік   жүйенің   даму

тарихы. Алуан түрлі уақыт санау жүйесі арасында байланысты

орнату.   Жалпы   қабылданған   қазіргі   уақыт   санау   жүйесіне

мерзімді ауыстыру. 

Тақырып 5. Метрология, оның пәні мен міндеттері 

Метрология   пәні   мен   міндеттері.   Метрология   нақты

өлшемдер   ғылымы   ретінде   және   метрология   өлшем

бірліктердің   тарихи   дамуын   зерттейтін   қосалқы   тарихи   пән

ретінде. Тарихи пән ретінде метрологияның пайда болуы және

дамуы.   өлшемдердің   бір   бірімен   тығыз   байланысы.   ¦зындық

өлшемдері,   үстіңгі   қабат   өлшемдері,   жабдықтау   бірліктері,

сыйымдылық өлшемдері, салмақ өлшемдері.Тақырып   6.   Дүниежүзі   халықтардың   тарихи

метрологиясы

Ежелгі кезеңдегі ұзықтықтың, салмақтың өлшемдері. Орыс

метрологиясының   пайда   болуы   мен   дамуы.   Англиядағы,

Ресейдегі өлшемге дейінгі ұзықдықтың бірліктері мен олардың

таралуы.   Еуропадағы   өлшемге   дейінгі   аудандың   бірліктері.

Көлемнің,   салмақтың   өлшемге   дейінгі   бірліктері.   Ресей

империясының өлшемдері. 


Тақырып 7. Нумизматика. Нумизматика тарихынан

Нумизматика   пәні   мен   міндеттері.   Нумизматика   ҚТП

ретінде.   Нумизматикалық   терминология:   эмиссия,   аверс,

реверс,   гурт,   тиындық   аңыз.   Ақша   және   салмақ   бірліктері

арасында   байаныс.   Ақшалардың   пайда   болуы,   олардағы

қоғамдағы рөлі. Нумизматика тарихынан. Кладтардың зерттеу

әдістемесі. 

Тақырып   9.   Сфрагистика,   геральдика   ҚТП   ретінде.

Сфрагистика мен геральдиканың тарихынан

Сфрагистика   пәні   мен   міндеттері.   Құжаттардың

шынайлығын   растайтын   баспасөз   мерзімі.   Баспасөз   тарихи

дерек   және   өнер   ескерткіші   ретінде.   Геральдика   пәні   мен

міндеттері.   Елтаңба   тарихи   дерек   ретінде.   Сфрагистика   мен

геральдиканың   байланысы.   Сфрагистика   мен   геральдиканың

даму тарихынан.

Тақырып

 

11.

 

Фалеристика.

 

Дүниежүзілік

фалеристиканың тарихы

«Фалеристика»  ұғымы. Марапаттарда  саяси және әскери

оқиғалардың айқындалуы. Дүниежүзілік фалеристиканың даму

тарихы. Ресей және кеңестік фалеристиканың даму тарихы.Тақырып 12. Дипломатика ҚТП ретінде

Дипломатика   ҚТП   ретінде.   Тарихи-құқықтық   сипаттағы

дерек   ретінде   акт   туралы   түсінік.   Актың   құқықтың   формасы

мен   нақты-тарихи   мазмұны.   Дипломатика   міндеттері.

Дипломатия   мен   құқық   тарихы.   Ғылыми   дипломатиканың

пайда болуы.Тақырып 13. Тарихи география және топонимика

Тарихи   география   пәні   мен   міндетері.   Картографиялық

деректерді   пайдаланудың   және   тарихи   карталар

құрастырудың   әдістемесі.   Топонимика   географиялық

атаулардың   пайда   болуы   мен   өзгеруі  туралы  ғылым  ретінде.

Экономикалық,   әлеумттік   және   саяси   өмірдің   өзгеруі

топонимикада

 

айқындалуы. 

Қазақстанның

 

қазіргі


топонимикасына тән сипат.

Тақырып 14. Тарихи ономастика 

Тарихи   ономастика   пәні   мен   міндеттері.   Ономастиканың

негізгі бөлімдері.


Тақырып 15. Генеалогия ҚТП ретінде 

Генеалогия   пәні   мен   міндеттері.   Генеалогияның   даму

тарихы.   Генеалогияның   ошағы.   Генеалогиялық   фактордың

демографиялық   үрдіске   ықпал   етуі.   Шежірені   құрастыру

әдістері.   Тарихи   зерттеулер   барысында   генеалогиялық

мәліметтерді пайдалану. 6 СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ МАЗМҰНЫСӨЖ түрі 

Есеп беру

формасы 

Бақылау түрі 

Сағат

көлемі 

1

Дәріс сабақтарына дайындық Конспект

Сабаққа қатысу

18

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық, үй тапсырмаларын 

орындау 


Жұмыс

дәптері


Тәжірибелік

сабақтарға қатысу

36

3

Аудитория сабағының мазмұнына кірмеген 

материалды меңгеру 

Конспект

Баяндама


37

4

Бақылау шараларына дайындық 

Бақылау


жұмысы

МБ 2


9

       Барлығы:

90

Өздік жұмыстарға арналған тақырыптар тізімі.

Тақырып 8. Қазақстан территориясындағы нумизматик тарихынан

1. Қазақстанда ақша айналымының дамуы. Ақша рефомалары.

2.   Ақша   қатынастары   аппаратының   ұғымы:   акциялар,   вексельдер,

дивидендтер, эмитент, инвестор және т.б.

Ұсынылатын  әдебиет: 10, 11, 12

Тақырып 10 Қазақстан териториясындағы сфрагистика мен

геральдиканың тарихынан

1. Қазақстан қалаларының елтаңбалары.

2. Егеменді Қазақстанның мемлекеттік рәміздері – жалау, елтаңба, мөр

мен олардың мәні.


Ұсынылатын  әдебиет: 15

Тақырып 11. Фалеристика. Дүниежүзілік фалеристиканың тарихы

Соғыстан кейінгі кезеңнің марапаттаулары.

Егеменді Қазақстанның марапаттау жүйесі.

Ұсынылатын  әдебиет:  19

7 Ұсынылатын әдебиет тізімі

Негізгі әдебиет

1   Кобрин   В.Е.,   Леонтьева   Т.А.,   Шорин   П.А.   Вспомогательные

исторические   дисциплины.     Учебник   для   студентов   ВУЗов.   Гуманитарный

издательский центр: Владос, М., 2000 г.

2 Кобрин В.Е., Леонтьева Т.А., Шорин П.А.,   Ключи к тайнам Клио.М.,

1994г.

3 Леонтьева Т.А.  Палеография.  М. 1985г.Володомоков Н.В.  Календарь: прошлое, настоящее, будущее. М., 1987г.

4 Проншетейн А.П.   Использование ВИД при работе над источниками.

М., 1982

5   Веселовский   С.Б.     История   и   генеология:   Проблема   историко-

генеалогических исследований. 1977г.

6 Селешников С.И. История календаря  и хронологий. М., 1977г.

7 Суперанская А.В.  Что такое топонимика.  М., 1975г.

8 Шорин П.А. Монеты СССР.  М., 1971г.

9   Ящин   В.Л.   Денежно-весовая   система   русского   средневековья:

домонгольский период.  1956г.

10 Зворич В.В. Нумизматический словарь. Львов, 1978г.

11 Федоров-Давыдов Г.А.  Монеты рассказывают.  М., 1969г.

12 Спасский И.Г.  Русская монетная система.  Л., 1970г.

13 Климищин И.А.  Календарь и хронология. М., Наука, 1985г.

Қосымша әдебиет

14  Государственные символы Республики Казахстан. Алматы, 1997.

15 Каменцева Е.И.  Хронология.  М. Высшая школа, 1967

16 Бикерман Э.  Хронология древнего мира.  М.: Наука, 1975.

17 Шоствин Н.А. Очерки истории русской метрологии.

18 Каштанов С.М. Очерки русской дипломатии. М.: Наука, 197019 Рейсер С.А.  Русская палеография нового времени.  М., 1982.

20   Клепиков   С.А.   Биляграни   и   штемпели   на   бумаге   русского   и

иностранного производства XVII-XX вв.  М.  1959.

КУРС САЯСАТЫ

Әрбір   студент   сабақтың   барлық   түріне   қатысуға   міндетті,   топтың

тақырыпты   таллқылауында   белсенділік   танытып,   өз   курстарыныңыздық

қалыпты   жұмыс   істеуіне   кедергі   келтіреді.   Сабақта   өзін-өзі   устаудың

алгиақтығына шара қолданылыды, типті аудиториядан қуылғанға шейін. Мен

сіздерден мына талаптардың орындалуын талап етемін: сабақ барысында ұялы

телефондар сөндірілсін, аудиторияға сырт киімен кірмеу, университеттің ішкі

ережесін бұзбау. 

Сабақтың   жібергендерге   мен   мынадай   айыптық   санкция   белгілеймін;

белгісіз себептермен дәріс, тәжірибе сабақтарына қатысқапағандардан 1 балл

алынып тасталынады. 

Максималды   балл   курс   сабақтарына   нақты     және   уақытымен   қатысып

жоспарлаған тапсырмаларды орындау үшін және сабаққа 100% қатысқаны үшін

қойылады


Айып салу шаралары

Сабақты босатуы, кешігуі, плагиат, жұмысты мерзімінде орындамауы

кезінде студентке белгіленген ұпайлар қойылмайды.

Егер  студент  нақты   себеппен   сабақты   босататын   болса   және

растайтын құжаты болса (мед. анықтама, деканаттан жазбаша рұқсат), студент 2

жұма   ішінде   оқытушы   белгіленген   мерзімде   босатқан   күндерін   қосымша

жұмыс   алып,   өтеуге   құқығы   бар.  Бұл   жағдайда   балл   0,5   коэффициентімен

қойылады.Межелік және қорытынды бақылауды жүргізу формасы 

Межелік   бақылау   жазбаша   өткізіледі.   Межелік   бақылау   сұрақтарын

студент 7 және 14 аптада алады.

Курсты  аяқтаудың  бағасы:  жалпы үлгерім мен қорытынды бақылаудың

максималды балдарын қосқан кезде шығарылады. Қорытынды нәтиже СО ПГУ


8.01.1-05   4   пункті   “Студенттердің   білімін   балл-рейтингілік   жүйе   бойынша

бақылау және бағалау ережелеріне” сәйкес шығарылады. Аудитория мен емтиханда тәртіпті сақтау ережелері

Студент міндетті:

1. Сабаққа кешікпеуге.

2. Сабақ барысында сөйлеспеуі, газет, журнал т.с.с. оқылмауы тиіс .

3. Ұялы телефондарын сөндіруге.

4. Сағыз шайнамауы.

5. Оқу үрдісіне белсенді араласуы.

6. Сабаққа уақытында келу.

7. Оқу бөлмелерінде темекі тартпау.

8. Аудиторияларда қоқым шашпай, тазалық сақтауы.

9. Сабаққа сыртқы киіммен кірмеуі.

10.Жиһаз бен көрнекі оқу құралдарын сақтай білу.

Студенттің тәртібі мен этикасы университеттің ішкі тәртібіне сай келуі

керек. 


Белгіленген тәртіптерді бұзғаны үшін оқытушы  студентті  аудиториядан

шығарып тастау және деканның рұқсатымен сабаққа кіргізу құқығына ие.

Студенттердің білімін бағалау

Қорытынды 

баға 

балдармен белгіленеді (Қ)

Балдардың 

сандық 

эквиваленті (С)

Әріптік жүйемен 

бағалау

Дәстүрлі жүйемен бағалауЕмтихан, диф.сынақ

сынақ


95 -100

4

АӨте жақсы

Сынақ


90-94

3,67


А-

85-89


3.33

В+

Жақсы80-84

3,0


В

75 - 79


2,67

В-

70-742,33

С+

Қанағаттанарлық65-69

2,0


С

60-64


1,67

С-

55-591,33

D+

50-541,0

D


0-49

0

FҚанағатсыз

Сынақтан 

өтпеген

«Өте   жақсы»   бағасы   негізгі   және   қосымша   фактілерді   толық   білудеқойылады;  олардан дұрыс қорытынды жасай алуда  (заңдылықтарды анықтау);

тарихнаманы, мәселенің теориясын игерген жағдайда қойылады. «Жақсы» деп

негізгі, қосымша фактілерді білу;  оларды түсіндіріп, қорытынды жасай білу;

теориялар, тарихнаманың негізін білу кезінде қойлады. «Қанағаттандырарлық»

бағасы   негізгі   фактілерді   айтып,   оларды   дұрыс   қорытындылау,   тарихнама,

теорияларды   жалпы   айтып   өтіп,   жалпы   білімнің   болмауы   мен   қосымша

фактілерді келтірмеуінде бағаланады. «Қанағатсыз» білім мен негізгі фактілер,

тарихнама, теориялық сұрақтарына жауап берілмеуі кезінде бағаланады.

Семинар     кезіндегі   қорытынды,   бақылаудың   барлық   формаларын

негізінде   пән   бойынша   әр   студенттің   қорытынды   рейтингісі   анықталады.

Бақылау   түрлерінің   үлестік   коэффициенті   (үлесі)   осыны   құрайды:   өтпелі

үлгерімнің бақылауы (ВДту) – 0,4; емтихан (ВДэ) – 0,6. Қорытынды рейтинг

мына формул бойынша шығарылады: 

И= (Р1+Р2) : 2 х ВДту + Э х Вдэ   где Р1, Р2, Э – балдар, бірінші мен

екінші   рейтинг   қорытындылары   бойынша   алынған,   емтихан   100   балдық

жүйемен; ВДту, ВДэ – өтпелі үлгерім мен емтихандарда алынған үлестер.Мысалы: бірінші рейтингте студент 76 бал алған болсын, екіншісінде –

80, емтиханды «жақсы» тапсырды, әріптік жүйеде “В-“, бұл 79 балды құрайды.

Онда қорытынды рейтинг : И= (76+80) : 2 х 0,4 + 79 х 0,6 = 78,6 болады.

Пән   бойынша   балдармен   белгіленетін   (И)   қорытынды   рейтинг   2

таблицаға   сәйкес   сандық   эквивалентке,   әріптік   және   дәстүрлі   бағаға

айналдырылады да “Студенттердің білімін бағалау” журналына және “Рейтингі

ведомосіне” енгізіледі. Біздің мысалымызда бұл 2,67; В-; «жақсы» болады.

Пән бойынша уақытаралық аттестация ведомості мен сынақ кітапшасына

қорытынды баға дәстүрлі формада қойылады.

Апелляция жайында

Емтихандық   сессия   кезінде   объективті   емес   баға   үшін   туған

жағдайларды   шешу   үшін   сессия   басталуына   10   күн   бұрын   апелляциялық

комиссия құрылады. Апелляциялық комиссияның төрайымы болып оқу ісінің

проректоры болады,ол апелляциялық комиссияның құрамын белгілейді.

Апелляция студенттің ұсынысымен келесі жағдайларда шақырылады:

-   тесттік   тапсырмалар   немесе   емтихан   сұрақтары   дұрыс   қойылмаған

жағдайда;

- тесттік тапсырмалар бірнеше дұрыс жауапты қамтыса, дұрыс жауабы

болмаса, бірдей жауаптарды қамтыған болса;

- тесттік тапсырмалар немесе емтихан сұрақтарының билеттері пәннің

ӘОК белгілеген оқу бағдарламасына сәйкес келмесе.Апелляцияға   арыз     апелляциялық   комиссияның   төрайымының   атына

емтиханнан   соң   келесі   күннің   13   сағатына   дейін   арнайы   бланкіде

тапсырылары және деканмен қабылданады.

Апелляциялық   комиссия   арызды   емтиханнан   кейінгі   келесі   күні   17

сағатта   жұмыс   күні   аяқталысымен   қарастыра   бастайды   және   апелляцияға

арызды   оқып   жатқанның   қатысуынсыз   қарастыра   алады.   Апелляциялық

комиссия     апелляция   қорытындыларын   апелляця   жөнінде   арыз   жасау

бланкісіндегі   апелляциялық   комиссияның   әр   бір   сұрақ   бойынша   шешімін

қарастырады.   Апелляцияның   қорытындылары   декан   дайындаған

апелляциялық ведомостке енгізіледі.

Апелляция   барысында   оқып   жатқанның   семестрлік   (емтиханға   дейін)

рейтингтің ауысуы қабылданбайды.Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
    • Пән туралы мәліметтер
    • Студенттердің білімін бағалау
©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал