«базис» компаниясынаPdf көрінісі
бет5/8
Дата15.03.2017
өлшемі4,36 Mb.
#9994
1   2   3   4   5   6   7   8

«БАЗИС» КоМПАНИяСыНдА 

ЖұМыС ІСтейтІНІМдІ МАқтАН 

тұтАМыН

Мұхитжан Серғазыұлы тоққожаев, 

«Алмалы» жаңа тұрғын ауданы 

құрылысының басқарушы директоры. 

«БАЗИС» компаниясында жұмыс істеп келе 

жатқанына 10 жылдан асты. Мамандығын 

қатты мақтан етеді.

«БАЗИС» – БІЗдІң ортАқ үйІМІЗ 

Козлов Константин 

компаниямыздың ең әдемі әрі күрделі 

нысандарының бірі – 12 000 орындық Мұзд 

аренада басқарушы директордың орынбасары 

болып еңбек етеді.

дмитрий Маслак 

«БАЗИС» компаниясында Алматыдағы 12 000 

орындық Мұзды арена участогының бастығы 

болып жұмыс істейді. оның командасы қасбет 

жұмыстарын атқарады. 

дүйсембаев тойбек өзбекұлы 

қасбетші-плита төсеушілер бригадирі, 

«БАЗИС» компаниясында 10 жылдан астам 

еңбек етеді.

Сәкенов Алмас Сәкенұлы 

компаниямызда 10 жылдан бері еңбек етеді. 

қазір ол 12 000 орындық Мұзды аренада 

жұмыс істеуде. ол өзінің ұжымы мен 

«БАЗИС» компаниясындағы жұмыс ұсынып 

отырған мүмкіндіктерді жоғары бағалайды.

МеН үШІН «БАЗИС» 

КоМПАНИяСыНың орНы 

үлКеН

гопиенко Александр Иванович 

Саин мен рысқұлов көшелерінің 

қиылысындағы жолайырығы құрылысының 

басқарушы директоры, «БАЗИС» құрылыс 

компаниясында 17 жылдан астам уақыт еңбек 

етіп келеді. 

Бейсенов руслан Байназарұлы 

Мұзды аренада ағаш ұстасы болып істейді. ол 

құрылыс саласын бала кезінен армандады

бүгінде сол арманының орындалғанына 

қуанышты. 

Мұхамеджанов Сәкен Әлімғазыұлы 

«Алмалы» тК бесінші дәрежелі бетон құюшы 

болып жұмыс істейді. құрылысы саласында 

еңбек етіп жатқанына 10 жылдан асты.

ЖұМыС қАЖырлылық ПеН 

еПтІлІКтІ тАлАП етедІ

–  «БАЗИС»  компаниясында  1996-шы  жыл-

дан бері арматурашы болып еңбек етемін. Маған 

компания  өте  ұнайды.  Ұжымымыз  жақсы,  жұ-

мысымыз  да  қызықты.  Құрылысшы  кәсібін 

таңдаған себебім – бұл жұмыс қажырлылық пен 

ептілікті талап етеді.

тұякбай Алтынбек Болатханұлы 

Алматыда салынып жатқан жолайырығында 

арматурашы болып жұмыс істейді.

«БАЗИС» – Бұл БІЗдІң еКІНШІ 

үйІМІЗ

–  «БАЗИС»  компаниясында  2005-ші  жыл-

дан  еңбек  етемін.  Қазір  Алматыдағы  Рысқұлов 

даңғылы мен Саин көшесінің қиылысында салы-

нып  жатқан  жолайырығында  участок  бастығы-

мын. Бұл құрылыс тәжірибелі құрылысшы Алек-

сандр  Иванович  Гопиенконың  басшылығымен 

салынуда.  Бұл  үлкен  көлік  торабы  Алматының 

солтүстік  тұсын  едәуір  босатып,  автокөліктерді 

өткізу қабілетін бірнеше есе арттырады. 

«БАЗИС»  құрылыс  компаниясы  мен  үшін 

екінші  үйім.  Менің  жұмыс  күнім  таңғы  сағат 

6:30-да  басталып,  кешкі  сағат  19.00  –  20.00-де 

аяқталады. Қажет болған жағдайда біз жаңбырда 

да, қарда да, шыжыған күннің астында да жұмыс 

істей береміз. Екі жылда осындай үлкен бірегей 

көпір салу – біз үшін, құрылысшылар, «БАЗИС» 

компаниясы  үшін  үлкен  мәртебе.  Біз  қашанда 

сапалы  жұмыс  істейміз.  Мұнда  Қаржаубаевтың 

бригадасы еңбек етеді – бұл аянбай еңбек ететін 

білікті бетон құюшылардың ынтымақты ұжымы. 

Құрылысшы мамандығын таңдаған себебім, 

менің  екі  бірдей  ағам  Алакөлде  құрылысшы 

болып  жұмыс  істейді.  Бұл  мамандық  маған  да 

ұнады.  Мен  құрылыста  1972-ші  жылдан  бері 

жүрмін.  «БАЗИС»  компаниясында  Mega  Tower 

Almaty ТК екінші құрылыс орнында прораб бо-

лып бастадым. Әпшүкіров Шәймерден Маханұлы 

 Алматыдағы рысқұлов даңғылы мен Саин 

көшесінің қиылысында салынып жатқан 

жолайырығында құрылыс-монтаждау 

участогының бастығы қызметін атқарады. 

Жарты ғасырға жуық уақытын құрылыс 

алаңында өткізген (44 жыл). 

құрылыСтА АрМАтурАШылАр 

қАШАНдА КереК 

– Арматурашы жұмысын таңдаған себебім – 

маған құрылыс алаңында жүрген ұнайды. Арма-

турашылар құрылыста қай уақытта да қажет. Жұ-

мыстың тағы бір ұнайтын себебі – мұнда ақшаны 

жақсы  төлейді.  «БАЗИС»  құрылыс  компания-

сында жұмыс істеп жатқаныма үш жыл болды. 

тұрсынбек қанат дастанұлы 

салынып жатқан жолайырығында 

арматурашы болып істейді.

МАМАНдығыМды АуыСтыру 

ойыМдА Жоқ 

–  «БАЗИС»  компаниясында  еңбек  етіп  келе 

жатқаныма  17  жыл  болды.  Компанияның  мен 

үшін  маңызы  зор,  оны  менің  екінші  үйім  десе 

де болады, мұнда мен 20 жасымнан бері тұрып, 

жұмыс істеп келемін. Әр күні жұмысқа мерекеге 

немесе  өз  үйіме  келгендей  келемін.  Құрылысқа 

алғаш  келгенімнен-ақ  бұл  сала  маған  ұнады.  17 

жыл ішінде кәсібімді ауыстыру туралы ой мүлдем 

келмепті. Кәсібім мен жұмысымды мақтан етемін. Мұхамедқалиева Сәния 

оқапқызының 

«БАЗИС» компаниясында жұмыс істеп келе 

жатқанына - 17 жыл. осы жылдар ішінде ол 

өз дағдыларын жетілдіріп, біліктілік деңгейін 

көтеріп келеді.

БАСтыСы – БАрлық 

тАПСырМАНы тИяНАқты 

орыНдАу

–  Маған  жұмысым  ұнайды.  Қорғаста  және 

басқа  да  нысандарда  КамАЗ  жүргіздім.  Бас-

шылығымның  барлық  тапсырмаларын  ықылас-

пен  орындаймын.  Қазір  нысандарға  құрылыс 

материалдарын  КамАЗбен  жеткізіп  жүрмін. 

«БАЗИС»  құрылыс  компаниясы  мен  үшін  өз 

үйімдей.  Біздің  жұмысымыздағы  ең  бастысы  – 

басшылықтың  тапсырмаларын  мұқият  орындау 

және  нысанды  уақытында  тапсыру.  «БАЗИС» 

компаниясында зейнетке шыққанға дейін жұмыс 

істемек ниетім бар. легостаев Владимир Алексеевич 

 010-шы жылдан автобустар мен КамАЗ 

жүргізушісі болып істейді. ол үшін ең 

бастысы – басшылықтың тапсырмаларын 

тиянақты және уақытында орындау. 

МеН «БАЗИС-те» ЖұМыС ІСтейМІН

МеН БолАШАқты САлыП ЖАтырМыН

21

Құрылыс басынан сұхбат20

BAZIS NEWS №8-9 / 01.09.2016ЖАНКүйерлер БАйқАуғА қАтыСуШы-

лАрғА ШыН ЖүреКтеН қолдАу Көр-

СеттІ

Байқауға  қатысушыларды  жарысқа  жібер-

мес  бұрын  ұйымдастырушылар  байқау  өткізу 

мен  баллдарды  есептеу  ережелерін  түсіндірді. 

Бұл  уақытта  қауіпсіздік  техникасы  жөніндегі 

инженерлер  жұмыс  орындарын  қарап,  өндіріс 

кезінде  қажетті  қорғаныш  құралдарының  бар 

екендігіне  және  саймандардың  іске  жарамды 

екендігіне көз жеткізгеннен кейін тапсырмалар-

ды орындауға рұқсатын берді. 

Байқау  атқарылған  жұмыстың  сапасын 

бақылау  жөніндегі  сарапшылардың,  ҚТжЕҚ 

жөніндегі  инженерлердің,  нысан  басшылары-

ның,  ҚМБ  директорлары  мен  бригадирлердің 

қатаң  қадағалауымен  өтті.  Сонымен  қатар, 

жарысты  көз  алмай  тамашалағандардың  бірі  – 

әріптестер -  құрылыс алаңдарындағы сайыстың 

куәсі болған сансыз жанкүйерлер. Олар байқа-

бірақ,  әділ  қазылар  бақылады.  Сайыс  «Италия 

орамы»  ТК  екінші  кезегі,  ЕХРО  қатысушыла-

рына арналған баспананың бірінші және екінші 

кезегінің құрылыс аландарында өтті. 

Алматыда  беделді  комиссия  құрамын-

да  сапа  жөніндегі  инженер  Жапарова  Г.,  сапа 

жөніндегі инженер Асылбек Ф., Еқ және ҚТ ин-

женерлері Барышев Р. пен Тәуірбеков К., маман-

дарды дярлау жөніндегі бас маман Федотова С., 

қызметкерлерді  іріктеу  жөніндегі  маман  Нара-

лиева Л. болды.  Комиссия төрағасы - «БАЗИС» 

ҚК Алматыдағы филиалының директоры Фаль-

ков  А.  Алматы  байқауының  Бас  үйлестірушісі 

директордың  қызметкерлермен  жұмыс  жөнін-

дегі  орынбасары  Қыдырбаева  Л.  болды.  Аста-

надан  арнайы  қонақ  ретінде  «БАЗИС»  ҚК  ви-

це-президенті  Камила Төлендиева келді. 

Қазылар  мүшесі  әрбір  қатысушының  жұ-

мысына  баға  беру  кезінде  қызу  пікір  тала-

стырды,  ұсақ-түйекке  дейін  назар  аударды, 

бірақ,  атқарылған  жұмысты,  оның  сапасын, 

қауіпсіздік  техникасының  сақталуын,  арнайы 

киімдердің,  қолғаптардың  бар  жоғын,  өндіріс 

технологиясының сақталуын әділ бағалап оты-

рды. Әр жұмысты орындауға белгілі-бір уақыт 

берілді, уақыт біткен кезде жұмыс тоқтатылып, 

комиссия  мүшелері  атқарылған  жұмыстың  са-

пасы мен көлеміне баға беріп отырды.ЖАрыС делеБеНІ қоЗдырды

«БАЗИС»  компаниясының  қызметкерлері 

байқауды  тағатсыздана  күткенін,  сондықтан, 

алдын ала дайындалғанын айта кеткеніміз жөн. 

Нәтижесінде жарыс қызу өтті, ал, байқауды қа-

дағалаушы    фотографтар  мен  операторлар  қы-

зықты сәттерді таспаға түсіремін деп нысаннан 

нысанға,  қабаттан  қабатқа  жүгіріп,  әбден  бол-

дырды. Құрылыс алаңдарындағы адреналин ар-

насынан асып, жұмыс қызып жатты. БАСтыСы – қыЗМетКерлердІ дұрыС 

ыНтАлАНдырА БІлу ЖӘНе олАрдың 

ШыңдАлуыНА КөМеКтеСу 

Байқау аяқталып, қорытынды шығарылған-

нан  кейін  Алматыдағы  байқауды  ұйымдасты-

рған  директордың  қызметкерлермен  жұмыс 

жөніндегі  орынбасары  Лаура  Қыдырбаева  мен 

«БАЗИС»  ҚК  ЖШС  Астанадағы  Филиалының 

қызметкерлермен  жұмыс  жөніндегі  басқарма 

бастығы Оксана Битнердің «Үздік маман» бай-

қауының басты мақсаттары жайында айтып бе-

руін өтінген едік. лаура қыдырбаева: 

–  Бүкіл  Қазақстан  бойынша  жұмыс  бе-

рушілердің  алдында  құрылыс  саласындағы 

білікті  мамандар  тапшылығы  мәселесі  тұр. 

Қызметкерлерді  жұмысқа  алу  кезінде  нарықта 

сылақшы-сырлаушы,  сантехник,  плита  төсе-

ушілер,  т.т.  секілді  нағыз  тәжірибелі,  жоғары 

білікті  мамандардың  өте  аз  екендігін  байқап 

жүрміз.  Мамандарды  өздеріміздің  дайындауы-

мызға  тура  келеді.  Қызметкерлерімізді  ынта-

ландырып, олардың біліктілігі деңгейін көтеру, 

адамдардың  жұмысшы  мамандықтарын  алуға 

деген  қызығушылықтарын  ояту  мақсатында 

құрылысшылар  Күні  қарсаңында  Алматы  мен 

Астанада  жыл  сайын  «Үздік  маман»  байқауын 

өткіземіз. 

Бұл – компания үшін өте маңызды, себебі, 

бүкіл  құрылыс  жұмысшылардың  арқасында 

жүреді,  біздің  барлық  нысандарымыз  солар-

дың  қолымен  салынады.  Солардың  шеберлі-

гінің, кәсібилігі мен еңбек тәртібінің арқасында 

адамдар тамаша ғимараттарға ие болуда. 

Құрылыста  мәселе  жастардың  жоғары 

білікті құрылысшы болу – тек қолыңа шпатель 

ұстап,  қабырға  сылау  ғана  емес,  сонымен  бір-

ге,  жұмысты  сапалы  және  мерзімінде  атқару 

екендігін түсінбеуінен де туындайды. Тәжірибе 

уақыт өте келетіндіктен жақсы маман болу үшін 

адам  құрылыста  кем  дегенде  үш  жыл  жұмыс 

істеуі тиіс. 

Әр  адамның  жұмысының  нәтижесі  мен 

жалақысының  деңгейі  оның  жұмысқа  де-

ген  қызығушылығы  мен  ынтасына  байланы-

сты.  Сондықтан,  байқаудың  тағы  бір  мақсаты 

–  жұмысшыларымызға  көңіл  бөлу,  олардың 

біліктілігін  мойындау,  өз  мамандығына  қы-

зығушылықпен  және  құрметпен  қарауы  үшін 

өздерінің үздік екендіктерін сездіру. 

Құрылыс компаниясында биік мансаптарға 

қол жеткізуге болады. Мұның жарқын мысалы 

компанияның бірінші басшысы – Александр Бе-

лович,  оның  қызметі  қарапайым  жұмысшыдан 

басталған,  ал,  бүгін  үлкен  құрылыс  холдингін 

басқарады. Тағы бір мысал – Алматыдағы фи-

лиал  директоры  Анатолий  Фальков.  Ол  бетон 

құюшы болып бастаған, ал қазір құрылыс ком-

паниясының  Филиалына жетекшілік етеді. Тағы 

бір  мысал  –  «БАЗИС»  ҚК  президенті  Жеңіс 

Нұғыманов. Ол компанияға әрлеуші болып кел-

ген болатын, қазір бүкіл құрылыс компаниясына 

басшылық  жасайды.  Мұндай  мысалдар  Алма-

ты  мен  Астанада  өте  көп.  Құрылысшылар  өз-

дерінің  мамандықтарының  маңызды  екендігін, 

оған  барлық  уақытта  сұраныс  болатындығын, 

сондықтан, өз мамандығына құрметпен қарауы 

керектігін,  жетіліп,  өз  саласы  мен  ұжымының 

үздігі болуы қажеттігін түсінуі тиіс. 

ІС ЖүЗІНде дӘлелдеНгеН: БІЗде НАғыЗ 

БІлІКтІлер еңБеК етедІ 

оксана Битнер:

– Кеңес заманында ірі кәсіпорындарда жұ-

мысшылар  арасында  түрлі  жарыстар  өткізіліп 

тұратын.  Біз  осы  дәстүрді  жаңғыртамыз  деп 

шештік  те  жыл  сайын  компаниямыздың  салы-

нып жатқан нысандарында «Үздік маман» бай-

қауын ұйымдастыруды қолға алдық. 

Құрылысшыларымыз  байқауға  ерекше 

ықыласпен қатысты. Бірінші орын алу үшін жан 

аямай  күресті,  байқау  біткеннен  кейін  кімнің 

нешінші орын алғанын сұрасып жатты. 

Биыл  жарысты  ұйымдастыруды  жастары-

мызға  тапсырдым.  Қандай  да  бір  мәселелер 

туындаса немесе нысан директорларымен сөй-

лесу қажет болып жатса іске араласытынымды 

айттым.  Қыздарымыз  –  Юля  мен  Алина  бұл 

міндетті абыроймен атқарып шықты. Олар бай-

қаудың бүкіл құжатын әзірледі, хаттамалар тол-

тырды, байқауға қатысушылармен кездесті, ұй-

ымдастыру жұмыстарын жүргізді, бәрі де сәтті 

болды. Олар үшін бұл баға жетпес тәжірибе. 

Биыл ЕХРО – 2017 халықаралық көрмесінің 

павильондары, 

қатысушыларға 

арналған 

ЕХРО-баспана, Қазақ ұлттық хореография ака-

демиясы  секілді  көптеген  нысандар  пайдала-

нуға  берілетіндіктен  құрылысшыларымыздың 

жұмысы қауырт. Қысқа мерзімде үлкен жұмыс 

көлемін орындаулары тиіс. Алайда, осылардың 

барлығына  қарамастан  «Үздік  маман»  байқа-

уының ұйымдастырушыларын барлығы да қол-

дады,  қажетті  құрылыс  материалдарымен,  су-

мен,  құрал-саймандармен  қамтамасыз  етті.  Біз 

жеңімпаздарға арналған сыйақы қорын бекіттік. 

«Үздік  маман»  байқауын  қызметкер-

лерімізді ынталандыру үшін, өзін өзі жетілдіріп, 

ары қарай дамуға деген ұмтылысын ояту мақса-

тында  өткіземіз.  Егер  ниет  пен  мақсат  қоятын 

болса, кез-келген адам жақсы мансапқа қол жет-

кізе алады. Мұны қарапайым жұмысшы болып 

бастап,  мансап  сатысымен  көтеріліп,  бүгінде 

жауапты қызмет атқарып жүрген филиамыздың 

директоры  Сергей  Гутовский  дәлелдеп  отыр. 

Анығында,  бізде  еңбек  жолын  қарапайым  жұ-

мысшы болып бастап, қазір басшылық қызмет 

атқарып, жаңадан келгендерді үйретіп, тәжіри-

бесімен бөлісіп жүрген мысалдар өте көп. Адам 

өзі  ісінің  маманы  болатындығын  түсіну  үшін 

көп уақыт керек емес –3-4 ай жеткілікті. BN-нен

Кадрлар  бөлімінің  мамандары  байқауды 

өткізу  шарттары  мен  ережелерін  жетілдіріп 

және күрделендіріп жыл сайын ұйымдастыруды 

көздеп  отырғанын  атап  өткен  жөн.  Сондай-ақ, 

қатысушылардың  санын  көбейтіп,  бағыттарын 

арттыру жоспарланып отыр. Себебі, біздің ком-

паниямызда  60-тан  астам  мамандықтың  өкіл-

дері  еңбек  етеді!  Егер  құрылысшылар  байқау 

тағы  да  басқа  мамандықтар  бойынша  өткенін 

қалайтын  болса  –  өз  өтініш-тілектерін  кадр-

лар  бөлімінің  мамандарына  айтуы  тиіс,  сонда 

келесі  байқау  сол  ұсыныстар  ескеріле  отырып 

өткізілетін  болады.  Құрылысшыларымыздың 

бойында жақсы бәсекелестік рухтың тек байқау 

кезінде  ғана  емес,  сонымен  бірге,  күнделікті 

жұмыс күндері де болғанын қалаймыз.

Шілдеде «БАЗИС» компаниясының салынып жатқан нысандарында жыл сайынғы дәстүрлі «Үздік маман» байқа-

уы өтті. Оған Астанада 68 және Алматыда 52 қызметкер қатысты. Компанияның нысандарында сылақшы-сырла-

ушылар, ағаш ұсталары, плита төсеуші-қасбетшілер, тас қалаушылар, слесарь-сантехниктер, бетон құюшылар, 

арматурашылар, электрмен дәнекерлеушілер, монтаждаушылар мен газ-электрмен дәнекерлеушілер «Үздік ма-

ман» атағы үшін бақ сынасты. 

уға қатысушыларды қызу қолдап, жұмыстарын 

бақылап, арасында әзіл-қалжыңы аралас ескерт-

пелері мен құнды кеңестерін айтып отырды. 

Астанадағы  байқауды  «БАЗИС»  ҚК  Фи-

лиалының  қызметкерлермен  жұмыс  жөніндегі 

басқарма бастығы Битнер О., шебер Исмаилов 

Э.,  кадрлар  бөлімінің  қызметкерлері  ұйымда-

стырды.  Жарысты  қауіпсіздік  техникасы  мен 

еңбекті қорғау департаменті және сапаны бақы-

лау  бөлімінің  мамандарынан  құралған  қатал, 

22

23ЕҢ Үздік

BAZIS NEWS №8-9 / 01.09.2016Алматының үздік сылақшы-сырлаушылары

Алматының үздік қасбетші-плита төсеушілері

Алматының үздік ағаш ұсталары

Алматының үздік тас қалаушылары

Ноғайшинов Әлихан Қызырұлы 

Өтеулиев Ерлан Жиенбайұлы

Сатыбалды Жандос Берікұлы

Әбжанов Қымбат Тұрашбекұлы

Шәрбеков Ерсейіт Таубайұлы

Жылқышиев Ғани Базарбайұлы

Таласов Нұрлан Оразбайұлы 

Сардаров Асылбек Бейсенбайұлы

Зауқынбетов Ардақ Мұхтарханұлы 

Өртбаев Қуанышбек Төлегенұлы

Гейжа Артём Николаевич 

Жақсыбаев Бақытбек Төлеубекұлы 

Алиев Тофик Искендер-оглы 

Абдрашов Ерлан Плалұлы

Нұрмағамбетов Исмағұл Олжабайұлы 

Өстемір Жанат Сұраубайұлы

Нұрбай Қиярыс

Нақыпов Қанат Әділбекұлы

Атабаев Қуанышбек Назарұлы

Жұртбаев Бауыржан Әбимолданұлы

Жүнісбеков Саят Мұхаметжанұлы 

Батырханов Сержан Әубәкірұлы

Аманов Нұржан Ақынбайұлы 

Исқақов Азамат Сейфуллаұлы

Алматының үздік слесарь-сантехниктері 

Құлжабаев Нұрбол Құралбекұлы

Қожантаев Жәнібек Жауғашұлы

Жомартов Нұрлыбек Қойлыбекұлы

Сәндібеков Асылхан Жақсылықұлы

Исмайлов Қайрат Полатбайұлы

Шуелбаев Ақылбек Құдайбергенұлы

Астананың үздік сылақшы-сырлаушылары

Фаингер С.В.

Ахметова Л.Т.

Өтеуов С.Е.

Меңдіғалиев П.Ж.

Акентьев Д. А. 

Акентьева Н. В.

үЗдІК МАМАН

үЗдІК МАМАН

Бірінші орын

Бірінші орын

Бірінші орын

Бірінші орын

Бірінші орын

Бірінші орын

екінші орын

екінші орын

екінші орын

екінші орын

екінші орын

екінші орын

үшінші орын

үшінші орын

үшінші орын

үшінші орын

үшінші орын

үшінші орын

25

ЕҢ Үздік24

BAZIS NEWS №8-9 / 01.09.2016Астананың үздік қасбетші-плита төсеушілері 

Астананың үздік тас қалаушылары

Әділханов М.Е

Үсенов Ч.Ж.

Әуелбеков Қ.Ж.

Мақтабай Ж.Т

Егемов А.Ш.

Берданов Ғ.Е.

Шуақбаев Е.К

Сурумбаев К.Б.

Нұржанбаев Е.А.

Әділханов Р.М.

Тұйғынбаев М.А

Дәлханов Р.А

Астананың үздік монолит құюшылары

Жетпісбаев Қайсар Серікұлы 

(бетон құюшы)

Жорабеков Арман Меңлібайұлы 

(арматурашы)

Ахмедов Ильес Садикович 

(газ-электрмен дәнекерлеуші)

Оразбаев Ерсін Түркменбайұлы 

(арматурашы)

Шекен Дөнен 

(электрмен дәнекерлеуші) 

Майкөбенов Медет Амантайұлы 

(электрмен дәнекерлеуші)

Төленов Анарбек Жақсылықұлы 

(арматурашы)

Байгелдинов Бауыржан Бейсембекұлы 

(монтаждаушы)

Ворощук Александр Васильевич 

(арматурашы)

әр  номинацияның  жеңімпазы  грамота,  «Үздік  маман»  төсбелгісі  мен  ақшалай 

сыйлыққа ие болады. Бірінші орын үшін алтын белгі мен 75 000 теңге, екінші орын 

үшін – күміс белгі мен 50 000 теңге, үшінші орын үшін – қола белгі мен 30 000 теңге 

тапсырылады.

Бірінші орын

Бірінші орын

Бірінші орын

екінші орын

екінші орын

екінші орын

үшінші орын

үшінші орын

үшінші орын

27

ЕҢ Үздік26

BAZIS NEWS №8-9 / 01.09.2016Күзде  «БАЗИС»  құрылыс  компаниясы  Астанадағы  еХрО-2017  Халықаралық  көрмесі  павильондарын  пайдалануға 

бермек. Көрме «Болашақ энергиясы» тақырыбында өтеді. Футуристік көрме павильондарымен бірге еХрО аясында 

компаниямыз халықаралық көрмеге қатысушыларға арналған баспана салуда.  Онда әр елден келген делегация мен 

EXPO Plaza тұрғын үй кешені орналасатын болады. Ол кешеннен қазірдің өзінде қазақстандықтар жайлы пәтерлер 

сатып алып жатыр. Барлық нысанның «жасыл» құрылыстың қазіргі заманғы технологиялары қолданыла отырып 

салынғанын атап өткен жөн. 

еХро – ХАлықАрАлық 

ыНтыМАқтАСтық ПеН дАМудың 

БІрегей АлАңы

КелеШеК үлКеН ЖоСПАрлАр 

«БАЗИС»  компаниясының  құрылысшылары 

Астанада  ЕХРО-2017  көрмесіне  салып  жатқан 

архитектуралық  кешен  –  Қазақстанда  теңдесі 

жоқ  адам  айтқысыз  әсем,  футуристік  нысан. 

Компаниямыз «Энергия әлемі» павильонын, көр-

менің өзі өтетін екі халықаралық павильон және 

жеке  тұрған  ғимарат  –  тақырыптық  павильон 

салды. Компаниямыз салған көрме кешендерінің 

жалпы аумағы – 73 000 ш. м. Жұмыстардың бар-

лығы  күрделі  болды  және  құрылысшылардан 

жоғары  біліктілікті  талап  етті.  Өздеріңіз  ойлап 

көріңіздер – кейбір жайлардағы төбенің биіктігі 

7  метрге  дейін  жетеді,  ал,  көрме  аймағындағы 

жабындар арасындағы төбенің биіктігі - 10 метр. 

Ғимараттардың  өзінің  биіктігі  -  27  метр.  Жоба 

көрме  өткенен  кейін  осынау  ерекше  павильон-

дардың  барлығы  ыңғайлы  жайларға  айналды-

рылатындай  етіп  ойластырылған.  Ол  жайларда 

түрлі  компаниялардың  кеңселері  немесе  білім 

беру нысандары орналасуы мүмкін, бөлмелердің 

орналасуының жоспарлық шешімдеріне басқаша 

қарауды  қажет  ететін  ғылыми  орталықтар  мен 

басқа да инфрақұрылым нысандары ашылады. 

Біздің  әріптестеріміз  бұл  нысандарды  дай-

ын күйінде тапсырады – онда душ бөлмелеріне 

арналған  қондырғылар,  көптеген  санитарлық 

тораптар (оның ішінде көптеген демалыс орын-

дары  болатын  паркингтерде  де)  орнатылған. 

Күзет пен операторлар үшін арнайы жайлар жаб-

дықталған.  Айтпақшы,  нысанның  қауіпсіздігіне 

үлкен  көңіл  бөлінген  –  барлық  периметр  бой-

ымен  бейнебақылау  жүргізілетін  болады,  ғима-

раттарға ең соңғы үлгідегі күзет және қауіпсіздік 

жүйелері орнатылуда. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет