Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016Pdf көрінісі
бет4/23
Дата22.12.2016
өлшемі0,68 Mb.
#187
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

(МК; Ұ; Қ) 
Тыңдау 
арқылы және
сюжетті 
суреттің 
көмегімен 
сұраққа жа-
уап беру 
білігін 
бағалау.
7-сабақ. Әдептілікке үйренейік. 
Сөз.
1. Аудио үнтаспадан 
М. Хакімжанованың өлеңін
тыңдатыңыз немесе өлеңді 
нақышына келтіріп мәнерлеп 
оқып беріңіз. 
Тыңдау арқылы және сюжетті 
суреттің көмегімен сұраққа 
жауап беру білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
Мәтін мазмұны бойынша 
қойылған сұрақтармен жұмыс 
ұйымдастырыңыз. 
«Өлең авторы саған қандай 
әдептілік ережелерін ұсынды?», 
«Сен осы ережелерді орындап 
жүрсің бе?» деген сұрақтар қою 
арқылы өлеңде айтылған әдептілік 
ережелерін оқушылардың өз 
тәжірибелеріне сүйеніп айтып 
беруіне ықпал жасаңыз.
Аудио 
үнтаспа 
Оқулықпен
жұмыс

27
1.1 
Тыңдал-
ған мате-
риалдың 
мазмұ-
нын 
түсіну.
1.1.1.1 
Тыңдау бары-
сында тілдік 
бірліктерді 
(сөйлеу, 
сөз, сөйлем, 
мәтін) 
ажырату, 
тыңдалған 
мәтіннің 
мазмұнын 
түсіну.
(МК; Ж; Қ) 
Сөз бен 
сөйлемді 
ажыра-
ту, сөздің 
мағынасын, 
сөйлемнің 
мазмұнын 
түсінуін, 
негізгі ойды 
мақалмен 
түйіндеу 
арқылы кері 
байланыс жа-
сай алу білігін 
бағалау.
2. Оқушыларға сурет мазмұнына 
сәйкес келетін сәлемдесу, 
қоштасу сөздерін тыңдатыңыз. 
Оқушылардың сөздің мағынасын 
қаншалықты түсіне алаты-
нына баса назар аударыңыз. 
Оқушыларға сюжетті сурет-
термен жұмыс жасата отырып, 
адамдар арасындағы сыйластық, 
әдептілік туралы әңгімелетіңіз. 
Оқушылардың балабақшадағы 
игерген білімдеріне сүйене 
отырып, мәтіндегі негізгі ойды 
мақалмен түйіндету арқылы 
кері байланыс жасауына ықпал 
етіңіз. Мысалы: «Сіз деген – әдеп, 
Біз деген – көмек». Мақалдың 
мазмұнына талдау жасатыңыз.
Оқулықпен 
жұмыс
http://www. 
Balalaralemi.
kz 
Жұмбақтар
Суреттер
Мақал-
мәтелдер
Тақпақтар
1.5 
Түрлі 
жағдаят-
тарда 
тілдік 
норма-
ларды 
дұрыс 
қолдану.
1.1.5.1  
Түрлі 
жағдаяттарда 
этикет 
сөздерін 
қолдана білу.
(МК; Ж; Қ) 
Сұхбаттасу 
кезінде 
өзгенің 
пікірін 
тыңдау, сый-
лау және 
өз пікірін 
жеткізу
білігін 
бағалау.
Қосымша тапсырма. Мұғалімнің 
сыйы. «Сұрақтарды жауаптармен 
толықтыр» ойынын ойнатыңыз. 
Ойынның шарты: оқушылар 
жұптасып, біреуі берілген сұрақты 
айтады, екіншісі жауабын айтады. 
Мысалы:
– Кітабыңды қалай ұстайсың?
– ... .
– Үсті-басың таза болу үшін не 
істейсің?
– ... .
– Мектепке кешікпеу үшін не 
істейсің?
– ... .
– Үлкендердің көңілінен шығу 
үшін не істейсің?
– ... .
3.8 
Калли-
гра-
фиялық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау және 
әріп
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
Тақтамен 
жұмыс
Дәптермен 
жұмыс

28
элемент-
терін калли-
графиялық 
талаптарға 
сай жазу.
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
– заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
1.2 
Мәтін-
нің 
тақыры-
бы мен 
негізгі 
ойын 
анықтау. 
1.1.2.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
мәтінде кім 
(не) туралы 
айтылғанын 
анықтау. 
(М; Ұ; Қ) 
Мәтіндегі 
негізгі ойды 
анықтай 
алу білігін 
бағалау.
8-сабақ. Маған ұнайтын өлеңдер. 
Сөз. 
1. Мәтіндегі негізгі ойды анықтап, 
өз ойын толық жеткізе алу білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз.
Аудио үнтаспадан мәтінді 
тыңдатыңыз немесе оны 
нақышына келтіріп мәнерлеп 
оқып беріңіз. 
Оқушыларға
 мәтіннің не туралы 
екенін анықтатып, мазмұнын 
айтқызыңыз. 
Аудио 
үнтаспа 
Оқулықпен 
жұмыс
1.4
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы бо-
йынша бол-
жау.
(Т; Қ) 
Мәтін 
мазмұнын 
берілген 
суреттер 
арқылы ары 
қарай болжай 
алу білігін 
бағалау.
2. Мәтіннің мазмұнын 
берілген суреттер арқылы 
болжай алу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Мәтінде ары 
қарай не болуы мүмкін екендігін 
оқулықтағы суреттердің көмегімен 
болжатып көріңіз. «Комбайыншы 
не деді?» сұрағына жауап іздетіңіз. 
Оқушылардың өз ойын жүйелі ай-
туын ұйымдастырыңыз. 
Оқулықпен 
жұмыс
1.7 
Тыңдал-
ған ма-
териал 
бойын-
ша өз 
пікірін 
айту.
1.1.7.1 
Тыңдалған 
мәтінге өз 
көзқарасын 
жай сөй-
леммен 
білдіру
(ұнайды/
ұнамайды).
(МК; Ұ; Т; Қ) 
Тыңдалған 
материал 
бойынша 
өз ойын 
білдіріп, 
дәлелдеулер 
жасай алу 
білігін 
бағалау.
3. Аудио үнтаспадан тыңдатқан 
немесе оқулықтан мәнерлеп 
оқып берген мәтін мен өлеңге 
салыстырмалы талдау жаса-
ту мақсатындағы жұмысты 
ұйымдастырыңыз. Ол үшін өлеңді 
мәнерлеп оқып беріңіз немесе 
тыңдатыңыз. Өлеңде не туралы 
айтылғанына талдау жасата оты-
рып, негізгі ойды анықтатыңыз. 
«Қайсысы өлең?» сұрағының 
көмегімен оқушының өз
Аудио 
үнтаспа 
Оқулық

29
пікірін білдіріп, дәлелдеулер 
жасай алу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
3.8 
Калли-
гра-
фиялық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
Дәптермен 
жұмыс
1.7 
Тыңдал-
ған ма-
териал 
бойын-
ша өз 
пікірін 
айту.
1.1.7.1 
Тыңдалған 
мәтінге өз 
көзқарасын 
жай сөй-
леммен 
білдіру
(ұнайды/
ұнамайды).
(МК; Ө; Қ) 
Өз пікірін 
білдіру білігін 
бағалау. 
9-сабақ. Маған ұнайтын өлеңдер. 
Сөз.
Аудио үнтаспадан екі өлеңді қатар 
тыңдатыңыз немесе екі өлеңді де 
мәнерлеп оқып беріңіз. Өлеңде кім 
туралы, не туралы айтылғанына 
талдау жасата отырып, негізгі 
ойды анықтатыңыз. Оқушылардан 
тыңдаған өлеңдерінің қайсысы 
ұнағанын сұраңыз.
Саған қай өлең ұнады? Неліктен? 
сұрағының көмегімен оқушының 
өз пікірін білдіруіне ықпал етіңіз. 
Оқушы жай ғана «ұнады» деген 
қысқа жауаппен қалуы мүмкін. 
«Неліктен ұнады?» сұрағы 
баланың сөйлеуіне, ішкі сезімін 
жеткізуіне түрткі болары сөзсіз. 
Сондықтан да оқушылармен 
оқулықтағы сұрақтарға жа-
уап алып, дәлелдеулер жаса-
ту мақсатында өзіндік жұмыс 
ұйымдастырыңыз. 
Аудио 
үнтаспа 
Оқулық

30
2.5 
Мәтін 
бойынша 
сұрақ қоя 
білу және 
жауап 
бере білу.
1.2.5.1 
Мәтін иллю-
страциясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
(МК; Ө; 
ОТ; Қ) 
Өлеңдегі 
сөздің 
мағынасын 
қолданы-
луына қарай 
түсіне алу, 
сұрақ қоя білу 
немесе жауап 
беру білігін 
бағалау.
2. Оқушыларға өлеңді мұқият 
тыңдатыңыз немесе нақышына 
келтіріп оқып беріңіз. Өлеңдегі 
«Бұл қай кезде болады?» сұрағына 
жауап алыңыз. 
Оқушылардың өз тәжірибелеріне 
сүйеніп, осы сұрақты сызбамен 
көрсетуіне ықпал етіңіз.
Аудио 
үнтаспа
Оқулық
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық нор-
маларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау және 
әріп
элементтерін
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы
қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
Тақтамен 
жұмыс 
Дәптермен 
жұмыс
1.2 
Мәтін-
нің 
тақыры-
бы мен 
негізгі 
ойын 
анықтау. 
1.1.2.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
мәтінде кім 
(не) туралы 
айтылғанын 
анықтау. 
(М; Ұ; Қ) 
Мәтіндегі 
негізгі ойды 
анықтай 
алу білігін 
бағалау.
10-сабақ. Маған ұнайтын өлеңдер. 
Сөз. 
Оқушылардың өлең мәтінін 
тыңдауын ұйымдастырыңыз неме-
се оқулықтағы өлеңді мәнерлеп, 
нақышына келтіріп оқып беріңіз. 
Автормен таныстырыңыз. 
Ы. Алтынсариннің «Кел, бала-
лар, оқылық!» өлеңін тыңдатып 
болғаннан кейін, оқулық 
кейіпкері Әлидiң «Бұл – Ыбырай 
атаның балаларды оқуға 
Аудио 
үнтаспа 
Оқулықпен 
жұмыс

31
шақырған өлеңі. Осы өлең маған 
ұнайды» деп айтқан пікірін оқып 
беріңіз. 
Ал «Саған қандай өлең ұнайды?» 
сұрағын барлық оқушыларға 
қойып, әр оқушының пікірін 
тыңдауды ұйымдастырыңыз. 
Оқушыларға
 мәтіннің түрлері 
мен жанры, стилі туралы ақпарат 
беріңіз. 
Өлеңді оқушыларға хормен 
жаттатқызып көріңіз. 
2.1 
Оқу 
түрлерін 
қолдану.
1.2.1.1 
Сөз/сөйлем 
сызбасын 
оқу. 
(МК; Ө; Қ) 
Өлең жолы-
нан алынған 
сөйлем 
сызбасын 
оқу білігін 
бағалау. 
1. Өлең жолынан алынған сөйлем 
сызбасын оқу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. «Кел, балалар, 
оқылық!» өлеңінің екінші жолына 
сәйкес келетін сөйлем сызбасы-
мен өзіндік жұмыс жүргізіңіз. 
Әлі оқи білмесе де, оқушылар 
сөздің санына, қойылған тыныс 
белгілеріне қарай сызбаға сәйкес 
сөйлемді оқиды әрі табады.
Берілген сызба өлеңнің қай жолы-
на сәйкес келетінін таптырыңыз. 
Оқушыларға өлеңдегі сөйлемдерді 
сызба арқылы тақтада белгілетіп, 
талдау жасатыңыз. 
Оқулықпен 
жұмыс 
Тақтамен 
жұмыс
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы бо-
йынша бол-
жау.
(Т; Қ) 
Өлең 
мазмұнын 
берілген су-
реттер арқылы 
болжай алу 
білігін бағалау.
2. Оқушылардың өлең мазмұнын 
берілген суреттер арқылы 
болжай алу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Өлеңді 
нақышына келтіріп, мәнерлеп 
оқып беріңіз.
– Бақа, бақа, балпақ,
Көзің неге тостақ?
– Көрінгенге көп қарап,
Көзім содан тостақ өлеңімен 
жұмыс ұйымдастырыңыз. Өлеңнің 
не туралы екенін анықтатып, соған 
сәйкес суретті таптырыңыз.
Оқулықпен 
жұмыс
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын
Дәптермен 
жұмыс

32
нормалар-
ды сақтау.
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элемент-
терін калли-
графиялық 
талаптарға сай 
жазу. 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
1.7 
Тыңдал-
ған ма-
териал 
бойынша 
өз пікірін 
айту.
1.1.7.1 
Тыңдалған 
мәтінге өз 
көзқарасын 
жай сөй-
леммен 
білдіру
(ұнайды/
ұнамайды).
(МК; Ұ; Ө; Қ) 
Өз пікірін 
білдіру білігін 
бағалау. 
11-сабақ. Маған не ұнайды? Буын.
Аудио үнтаспадан Әли мен 
Мерейдің диалогін тыңдатыңыз 
немесе оқулықтан мәнерлеп оқып 
беріңіз. 
Оқушының өз пікірін білдіру 
білігін бағалауды ұйымдастырыңыз.
Аудио үнтаспа 
Оқулық
2.5
 Мәтін 
бойынша 
сұрақ 
қоя білу 
және жа-
уап бере 
білу.
1.2.5.1 
Мәтін иллю-
страциясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
(МК; ОТ; 
Т; Қ) 
Сюжетті 
суреттер 
бойынша 
қойылған 
сұраққа жа-
уап беру, сөз 
сызбасын 
оқу білігін 
бағалау.
1. Оқушылардың сюжетті суреттер 
бойынша қойылған сұраққа жа-
уап беру, сөз сызбасын оқу білігін 
бағалауды ұйымдастырыңыз. 
Бұл тапсырма топтық жұмысы 
ретінде ұйымдастырылады. 
Сызба құрамындағы сөз саны-
на, бірінші сөздің сызбасы мен 
сөйлем соңында қойылған ты-
ныс белгісіне назар аудартыңыз. 
Оқушылардың сөйлем құрастыру 
барысында өз тәжірибелерімен 
байланыстырып жұмыс жасау-
ларына ықпал етіңіз. Мысалы, 
сөйлем құрау барысында 
өздерінің сүйікті ойындары, 
бағдарламалары туралы айтқызу. 
Оқушыларға сұрақтар қойып, 
жауап алып, әр сюжетті суреттің 
астындағы сызбаға сәйкес сөйлем 
құратыңыз. 
Оқулық 

33
3.10 Грам-
мати-
калық 
норма-
ларды 
сақтау
1.3.10.2 
Тәуелдік 
және жіктік 
жалғаулары-
ның 
қарапайым 
формаларын 
қолдана алу 
(терминсіз).
(МК; Ж; Қ) 
Сурет бойын-
ша сұрақтар 
қоя білу, 
дәлелдеулер 
жасай алу 
білігін бағалау.
Сюжетті суреттер дайындаңыз. 
Оқушылар «Бұл кім?» «Ол не 
істеді?» деген сұрақтардың екі 
суретке де ортақ екенін аңғаруы 
қажет. Сұрақ жауаптарының 
әртүрлі екеніне оқушылардың на-
зарын аудартыңыз. Мысалы: 
«Бұл – балақай. Ол ойыншық-
тармен ойнап отыр». «Бұл – 
оқушы. Ол сабақ оқып отыр».
Немесе, «Мынау – сызғыш. Ол 
саған не үшін керек?» – деп, 
әрқайсысына сұрақ қойғызып 
үйретіңіз. 
Ары қарай тапсырманы жұптық 
жұмыс ретінде ұйымдастырыңыз.
https://www.
google.kz
детские сю-
жетные кар-
тинки 
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық нор-
маларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау және 
әріп
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
Дәптермен 
жұмыс
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюс-
трациясы 
бойынша 
болжау.
(МК; Ұ; Қ) 
Иллюстра-
циясы 
арқылы 
болжай 
алу білігін 
бағалау.
12-сабақ. Маған не ұнайды? Буын
1. Оқушылардың назарын 
оқулықтағы сюжетті суретке ау-
дарып, иллюстрациясы арқылы 
болжай алу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз.
 Сұрақтарға 
жауап алу жұмыстарын 
жүзеге асырыңыз. «Бала кімді 
шақырды?», «Бала ата сөзін
Оқулық

34
қалай айтты?» сұрақтарына жа-
уап алу арқылы, сөздердің буынға 
бөлінетіні туралы жаңа ұғымды 
енгізіңіз.
1.3 
Тыңдал-
ған мате-
риалды 
мазмұн-
дау.
1.1.3.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
оқиғаның 
ретін сақтай 
отырып ба-
яндау. 
(Ұ; МК) 
Мәліметті 
мұқият 
тыңдау.
Оқулықтан «Есіңе сақта!» 
мәліметін оқып беріп, талдау 
жасатыңыз. Мәліметті мысал-
дар арқылы тақтада дәлелдеу 
жұмыстарын жасап көрсетіңіз. 
Сөздердің буынға бөлінетінін 
түсіндіріп, оны сызбаның 
көмегімен белгілеу үлгісін 
көрсетіңіз.
Оқулық 
Тақтамен 
жұмыс
1.9 
Сөздерді, 
дыбыс-
тарды 
орфо-
эпиялық 
норма-
ларға 
сәйкес 
дұрыс 
айту. 
1.1.9.3  
Сөздің 
буыннан 
тұратынын 
түсіну және 
сөздегі 
буын санын 
анықтау.
(МК;Ө; 
Ж; Қ) 
Сөздің 
буыннан 
тұратынын 
түсіну және 
сөздегі 
буын санын 
анықтау 
білігін 
бағалау.
2. Сөздің буыннан тұратынын 
түсіну және сөздегі буын са-
нын анықтау білігін бағалау 
жұмыстарын ұйымдастырыңыз. 
Оқушылардан досының атын 
сұрап, оның есімін буынға бөліп 
айтқызып көріңіз. 
3. Суреттегі заттарды буынға 
бөліп айтқызыңыз. Алдымен 
жеке оқушыға жұмыс жасатып, 
буын санын анықтатыңыз. Бұдан 
кейін хормен буынға бөлдіріп 
көріңіз. Ойынның шарты бойын-
ша оқушылар берілген заттардың 
атауларындағы алғашқы 
әріптерінен «кітап» сөзін шығару 
керек. 
Тапқан сөздерін буынға бөліп 
айтқызып көріңіз.
Оқулық 
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графи-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элемент-
терін калли-
графиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем жазу 
білігін
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін мұғалім төменде берілген 
жазуға даярлау жұмыстарын 
басшылыққа алғаны дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
Дәптермен 
жұмыс

35
бағалауды 
ұйымдасты-
рыңыз.
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
1.3 
Тыңдал-
ған мате-
риалды 
мазмұн-
дау.
1.1.3.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
оқиғаның 
ретін сақтай 
отырып ба-
яндау. 

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет