Ген, вртегіге, ел аңы зы на айналып кеткен улы мы


А Р Ы С Т А Н   М Е Н   Т Ы Ш Қ А НPdf көрінісі
бет2/5
Дата15.03.2017
өлшемі1,14 Mb.
#9659
1   2   3   4   5

А Р Ы С Т А Н   М Е Н   Т Ы Ш Қ А Н

А р ы с т а н   к ү н   ш у а қ т а   ұ й ы қ т а п   қ а л д ы ,

Б і р   т ы ш қ а н   ү с т ін   б а с ы п   о й н а қ   с а л д ы . 

Б ү р г е д е й   б ү л к і л д е г е н   б и ш а р а н ы  

А р ы с т а н   о я н д ы   д а ,   ұ с т а п   а л д ы .

—   Е й ,  ш е р і,  б о с а т   м е н і,  к е ш і р   к ү н ә м !

М е н - д а ғ ы   с а ғ а н   б і р д е   р а қ ы м   к ы л а м .

А р ы с т а н   к ү л д і - д а ғ ы   ж і б е р д і   о н ы ,

Қ о л ы н а н   н е   к е л е д   д е п   т а ң   ғ а п   б ұ ғ а н .

А ң ш ы л а р   а р ы с т а н д ы   ү с т а п   а л д ы ,

А ғ а ш қ а   а р қ а н м е н е н   б а й л а п   т а ң д ы .

Б а й л а у д а н   б о с а н у ғ а   ә л і   к е л м е й  

Ә у п і л д е п   с о н д а   а р ы с т а н   ы ң ы р а н д ы .

15


Е с т і п   м ұ н ы ң   д а у с ы н   т ы ш қ а н   к е л д і ,  

А р қ а н д ы   қ и д ы   т а л д а п   қ ы с қ а н   б е л д і. 

К ү т ы л ы п   а ң ш ы л а р д ы ң   к а р м а ғ ы н а н  

А р ы с т а н   а л ш а ң   б а с ы п   ж ү р е   б е р д і.

« Ө л і   а р ы с т а н н а н   'т і р і   т ы ш қ а н   а р т ы қ » ,  

Д е г е н   м а қ а л   е с і ң е   т ү с п е с   қ а й т і п .  

Қ ү т қ а р с а ң   қ ы с п а қ т а ғ ы   б ір   с о р л ы н ы , 

Ж а қ с ы л ы қ   а л д ы ң а   б ір   к е л е р   қ а й т ы п .ӘК ЕСІ  М Е Н   Б А Д А А А Р Ы

Ә к е с і  ү л д а р ы н а   а қ ы л   а й т т ы ,

« Б і р л і к п е н   т ү р ы ң д а р ! »   д е п   н а қ ы л   а й т т ы . 

Ұ л д а р ы   ә к е с і н і ң   т і л і н   а л м а й ,

Б а с   ж а р ы п ,   к ө з   ш ы ғ а р ы п   ү й г е   қ а й т т ы .

А л д ы р ы п   с о н д а   ә к е с і   б ір   т о п   ш ы б ы қ , 

Б е л і н е н   ш ы б ы ғ ы н ы ң   м ы қ т а п   б у ы п . 

Б а л а л а р ,   с ы н д ы р ы ң д а р   м ы н а н ы   д е п , 

С ы р т ы н а н   қ а р а п   т ү р д ы   о қ ш а у   ш ы ғ ы п .

« С ы н д ы р м а й   н е с і  б а р »   д е п   б а л а л а р ы ,  

К е з е к п е н   к ү ш ін   б а й қ а п   к ө р д і   б ә р і.

Қ ү р   ш а р ш а п ,   ә у р е л е н і п ,   с ы н д ы р а   а л м а й ,  

А п а р ы п   ә к е с і н е   б е р д і   б ә р і.

Ә к е с і  т о п   ш ы б ы к т ы   б ө л і п - б ө л і п ,  

Б і р - б і р д е н   ұ л д а р ы н а   б ө л і п   б е р іп .

—   А л   е н д і   с ы н д ы р ы ң д а р !   —   д е д і   т а ғ ы ,  

Б а л а л а р   с ы н д ы р ы с т ы   қ ы з ы қ   к ө р і п .

С о н д а   ә к е   а й т т ы :

« Ы н т ы м а қ ,   б і р л і к   қ а н д а й ? !

T o n   ш ы б ы қ т ы   т ү р д ы ң д а р   с ы н д а р а   а л м а й .  

А р а з д а с ы п   а л т ы   а у ы з   б о л с а ң ы з д а р ,  

С ы н д ы р а р   ж а у   ш ы б ы к т ы   с ы н д ы р ғ а н д а й » .16

Т О Р Ғ А Й   М Е Н   Т Ү Л К І

А ғ а ш т ы ң   б ұ т а ғ ы н а   қ о н ы п   а л ы п ,

Б і р   т о р ғ а й   о т ы р   е д і  ә н ін   с а л ы п .

Е с і т і п   т о р ғ а й   д а у с ы н   ж а к ы н   к е л д і ,

Е т   ж е у г е   қ у   т ү л к і н і қ   к ө н л і   а у ы п .

Е ж е л д е н   к ү н і н   к ө р г е н   б і р е у д і   а л д а п . 

Ә з е з і л   т і л і м е н е н   ж ы л а н ш а   а р б а п .

Т а ғ ы   д а   с о л   қ у л ы қ қ а   с а л д ы   т ү л к і  

А л м а қ қ а   ж а қ с ы   с ө з б е н   ж а н ы н   ж а л д а п .

—   Ш ы ғ а н ғ а   ш ы ғ а   с а м ғ а п ,

д а у с ы ң   ө р л е п , 

Ө з і н е   ш а қ ы р ғ а н д а й   б е р і   к е л   д е п . 

Қ а н д ы р ғ а н   ә н і м е н е н   к ү л а қ   қ ү р ш ы н  

С ү л у д ы ң   б і з г е   л а з ы м   ө з і н   к ө р м е к . ..

Ә д е м і  е д , —   д е д і , —  с е н ің   ә н і ң   қ а н д а й !  

Ш ы м ы р л а п   е р і п   б а р а д   б о й ы м   б а л д а й .  

К ө р у г е   д и д а р ы ң д ы   б о л д ы м   ғ а ш ы қ ,  

К ө р е й і н   ж е р г е   т ү с ш і   к ү м і с   т а ң д а й .

—   М е н і  с е н   д е м е   т ү л к і   е с і  ж а р ы м .  

Ш іп - ш и к і  қ у л ы ғ ы ң   ғ о й   о с ы л а р ы ң .  

Т о р ғ а й д ы ң   к ө р д і м   ж ү н і н   с а ң ғ ы ғ ы н д а  

С о н д ы қ т а н   ж а н ы м   қ о р қ ы п

ш о ш ы н а м ы н .

С а б а қ   к о й   ө т к е н   о қ ы с   а қ ы л д ы ғ а  

Ж а у ы ң д ы   т і л і н е   е р і п   ж а қ ы н   қ ы л м а .  

Қ ү л қ ы н а   б а й ы п п е н е н   к ө з і ң   ж і б е р ,  

Ш ы р т   е т іп   с е н іп   қ а л ы п ,   б ір - а к ,  с ы н б а .

Ш А А   М Е Н   Ж Ы ААН

С у ы қ т а н   қ а т ы п   қ а л ғ а н   с ү р   ж ы л а н д ы  

Қ о й н ы н а   б ір   ш а л   а я п   с а л ы п   а л д ы .

2 —  Э зоп 1

7

С. Горайғырое атындағы 

П М У -д ің' 

академик  С.Бейсембаег'ЙТкіи п о г

Д е н е   ж ы л ы п ,   е с   ж и ғ а н   у л ы   ж ы л а н  

Д а ғ д ы с ы м е н   с о  л   ш а л д ы   ш а ғ ы п   а л д ы .

—   С у ы қ қ а   ж а т қ а н н а н   сон.  қ а т ы п ,   ү с і п , 

А л ы п   е м   р а қ ы м   қ ы п   м е й і р і м   т ү с і п . 

Ө з і м е   д е   о б а л   ж о қ   а ж а л д ы   а я п , —

Д е д і   с о л   ш а л   ө л і м м е н   а р п а л ы с ы п .

#  *  *

Ж а қ с ы л ы қ қ а   ж а м а н д ы қ — ж а т т ы ң   ic i Ж а т т ы   ж а қ ы н   т а р т а д ы   ж а м а н   к іс і. 

Ж а у д ы   а я п   ж а р а л ы   қ а л м а у   ү ш і н  

А л а   е к е н ін   о й л а п   қ о й   а р а м   іш і.

Қ А Р А Ы Ғ А Ш   П Е Н   Ж Ы А АН

Қ а р л ы ғ а ш   қ а з ы   ү й і н е   ү я   с а л д ы . 

Б а л ш ы қ т а н   к е с е д е й   к ы п   қ ұ я   с а л д ы .  

Ұ я д а   ж ұ м ы р т қ а с ы н   б а с ы п ,  ш а й қ а п ,

А қ   ү р п е к   а ш т ы   т ө р т - б е с   б а л а п а н д ы .

Қ а р л ы ғ а ш   ж ү р г е н   к е з д е   т а м а қ   і з д е п , 

Б а л а с ы н   а с ы р а у ғ а   а м а л   із д е п .

Ұ я ғ а   ж ы л а н   ж ы л ж ы п   к е л і п   ж е т т і  

Қ а ш а н н а н   ж а н а м а л а п   ж ү р г е н   к ө з д е п .

Қ а р л ы ғ а ш   қ а й т ы п   к е л с е   б а л а с ы н а ,

К ө з і н і ң   а ғ ы   м е н е н   қ а р а с ы н а .

Ү я д а   ж ы л а н   ж а т ы р   б а л а с ы н   ж е п  

Ж у а н д а п   с ы й м а й   к е т к е н   ш а р а с ы н а .

Ш ы д а м а й   б ұ л   ж а у ы з д ы ң   қ о р л ы ғ ы н а ,

Қ ө з б е - к ө з   іс т е п   ж а т қ а н   з о р л ы ғ ы н а .

Қ а р л ы ғ а ш   қ а н   а р а л а с   ж а с ы н   т ө к т і ,

Ә л е м н і ң   қ а р ғ ы с   а й т ы п   б а р л ы ғ ы н а .

Ж ү б а й ы н   ж ү б а т а д ы   ж а р ы   к е л і п ,

Ж а с   т ө г і п   ж а б ы р қ а н ғ а н   х а л і н   к ө р іп .

18


Ж о ғ а л т қ а н   б а л а л а р ы н   ж а л ғ ы з   с е н   б е , 

Қ а й ғ ы ң а   қ а н а т т а с ы ң   м е н   д е   с е р ік .

« Ж ы л а н ғ а   ж е л і н г е н і   б а л а м , —  д е д і ,

А с а   т ы м   а у ы р   е м е с   м а ғ а н , —  д е д і .

Қ а р а   і с т і ң   қ а з ы   ү й і н д е   б о л ғ а н ы н а  

Қ а й ғ ы д а н   к ү й і п ,  ж а н ы п   б а р а м » , —  д е д і.А Р Ы С Т А Н   М Е Н   T Y A K I

Қ а р т а й ы п   б ір   а р ы с т а н   б о л д ы   к ә р іп ,

T ic   т ү с і п ,  т ы р н а қ   м ү қ а п   е т т е н   а р ы п .

М ү ң   б о л д ы   т а м а қ   т а б у   к ү ш   қ а й т қ а н   с о н  

Ө л у г е   ж е т т і   ә б д е н   а р ы п - т а л ы п .

Қ у л ы қ п е н   а у ы р ғ а н с ы п ,   ы ң ы р а н ы п ,

Б ү к ш и і п   б ір   ү ң г і р г е   ж а т т ы   б а р ы п  

К ө ң і л і н   с ү р а й   к е л г е н   а ң д а р   б о л с а  

Ж е й   б е р д і   б ы т ы р л а т ы п   ұ с т а п   а л ы п

Б і р   т ү л к і   к ө ң і л і н   с ұ р а й   к е л д і   ж е т і п ,  

А я ғ ы н   ә с е м   б а с ы п   н а з б е н   ш е к і п .

Қ е л д і   д е   і з д е п   б а й қ а п   с ы р т т а н   т о р ы п ,

—   Қ а л а й с ы ң ,   а р ы с т а н ы м , —  д е д і   к е к і п .

—   « Х а л   н а ш а р ,   а у р у   к ү ш т і,  т ү л к і   ш ы р а қ ,  

К е л с е й ш і   к ө р і с е й і к   ж а қ ы н ы р а қ ! . . »

Т ү л к і   а й т т ы :   —   « Қ і р г е н   із   к ө п ,

ш ы қ қ а н   із   ж о қ ,  

) С о н д ы қ т а н   т ү р ғ а н ы м   ғ о й   с ы р т т а н   с ү р а п » .Ж А Р Қ А Н А Т ,  Б Ү Р Г Е Н ,  Г А Г А Р   Ү Й Р Е К

Ж а р қ а н а т ,   г а г а р   ү й р е к ,  т і к е н - б ү р г е н ,  

Б і л і с і п   к ө п т е н   т а н ы с   б о л ы п   ж ү р г е н .  

Б і р і г і п   с а у д а   іс т е п   п а й д а   т а п п а й  

Б о л м а с   д е п   б е к е р   ж ү р і п   ө м і р   с ү р г е н ...

Ж а р қ а н а т   а қ ш а   т а п т ы   қ а р ы з д а н ы п ,  

Ү ш е у і  б ү л   а қ ш а н ы   б ө л і п   а л ы п ,

19


Ш а р т т а - ш ұ р т   с а у д а   і с т е у г е   к і р і с е д і ,

Ы н т а м е н   ы қ ы л а с   қ ы п   қ ұ м а р л а н ы п .

А л а д ы   г а г а р   ү й р е к   к е м е   с а т ы п ,

Б а й л ы қ қ а   қ а л а м ы з   д е п   б е л д е н   б а т ы п . 

Б ү р г е н - т і к е н   с а т ы п   а п   д а я р   к ө й л е к ,

Ү ш   с а у д а г е р   к е м е м е н   к е т т і  т а р т ы п .

Ж о л д а   б ір   б ү р қ - с а р к   е т іп   д а у ы л   қ а й н а п ,  

Ж а н - ж а қ т а н   с о қ т ы   т о л қ ы н   а н д а ғ а й л а п .

Т е п к і л е п   т е н т е к   т о л қ ы н   т е г е у р ін д і  

Қ е м е н і   с у   т ү б і н е   ж і б е р д і   а й д а п .

Ж і б е р і п   с у   т ү б і н е   а л ғ а н   м а л д ы ,

Ө з д е р і   ө л д і к - а у   д е п   о й б а й   с а л д ы .

Ж а б ы с ы п   с ы н ғ а н   к е м е   с ы н ы ғ ы н а ,

Д е г е н д е   ө л д і к - т а л д ы қ   а м а н   қ а л д ы .

С о р л ы   б о п   с о н а н   б е р і   г а г а р   ү й р е к ,

Ж ү р е д і   с у   і ш і н д е   с ү ң г і п ,  б и л е п .

І з д е й д і   с у   т ү б і н е н   т а б а м   б а   д е п ,

К е м е с і н   с у ғ а   б а т ы п   қ а л ғ а н   к ү й р е п .

Ж а р қ а н а т   қ а р ы з ы н а н   қ о р қ ы п - с а с ы п ,

Қ ө з і н е   қ а р ы з д а р д ы ң   т ү с п е й   қ а ш ы п .

К ү н д і з   б ү ғ ы п ,  ж ү р е д і   т ү н д е   ш ы ғ ы п ,

И т   қ о р л ы қ п е н   ө з і н е   т а у ы п   н ә с іп .

Т а б а м   д е п   к ө й л е г і м д і   б ү р г е н - т і к е н ,  

і

Ж а б ы с ы п   к ө р і н г е н г е   ж ү р е д і   е к е н .К и і п   ж ү р г е н   б і р е у г е   к е з д е с е м   д е п ,

Ү м іт п е н   т е к   ө м і р д і   с ү р е д і   е к е н .МЫСЫҚ  П Е Н   Т О Р Ғ А Й

А у р у   т о р ғ а й   т о р д а   т ү р д ы ,

А ш   м ы с ы қ т ы ң   к ө ң л і н   б ұ р д ы .

Д о к т о р   б о л ы п   к и і н д і   д е ,

А л ы п   ж е у г е   а й л а   қ ұ р д ы .

Қ о л ы н д а   а с п а п   д о к т о р   м ы с ы қ ,

Қ у л ы қ   о й л а п   к ө з і н   қ ы с ы п .

Қ е л і п   т о р д ы ң   е с іг і н е  

Т ү р ғ а н д а й - а қ   м е й р і   т ү с іп .

Д е д і :   — Б а у р ы м ,   х а л ы ң қ а л а й ?  

К е л і п   е д і м   д о с қ а   с а н а й .  

Д ә р і - д ә р м е к   ә к е п   т ү р м ы н ,

Қ ү с   а у р у ы н   ж а з ғ а м   т а л а й .

—   Х а л і - ж а й ы м   т і п т і   ж а қ с ы ,

К е р е к   е м е с   е м ш і - б а қ с ы .

Т е з і р е к   к е т ,  т ү р м а   м ү н д а  

І з д е   ө з і д е   а қ ы м а қ т ы .

*  *  *


Б е л г і л і   ғ о й   ж а м а н   қ ы л ы қ  

Ж а с ы р с а   д а   а м а л   к ы л ы п ,  

А к ы л д ы н ы   а л д а й   а л м а с  

А я р л ы қ   қ ы п   а р а м   к ү л іп .Қ А С Қ Ы Р   М Е Н   К ЕМ П ІР

А ш   қ а с қ ы р   ж ү р д і   а л а к т а п   а у ы л   т о р ы п , 

Қ ұ й р ы ғ ы   қ о н ы с   т а п п а й   ұ ш ы п - к о н ы п . 

Я к и   л а к ,   я к и   қ о з ы   с а я қ   ж ү р г е н  

Б і р д е ң е   т а б а м   б а   д е п   с ә т і  б о л ы п .

Б і р   ү й г е   ж а й л а п   қ а н а   ж а қ ы н   б а р ы п ,  

Қ а р а д ы   т е с іг і н е н   к ө з і н   с а л ы п .


Қ ұ ш а қ т а п   ж а с   б а л а н ы   к е м п і р   о т ы р  

Қ и н а л ы п   ж ұ б а т а   а л м а й   с о р ғ а   қ а л ы п .

« Ж ы л а м а ,   ж а с ы ң д ы   т ы й ,  т ө р е м !  —

д е д і .

Б о л м а с а ,   а ш   қ а с қ ы р ғ а  

б е р е м » , —  д е д і . 

Ш ы н   к ө р і п   к е м п і р   с ө з і н   а ң қ а у   қ а с қ ы р  

Ү з а қ   к ү н   ү й д і   т о р ы п   е л е ң д е д і .

К е ш   б а т т ы .   С о н ы м е н е н   к ү н   д е   ө тт і. 

Б а л а н ы   к е м п і р   с ү й і п   е р к е л е т т і .  

Қ а ң ғ ы р ы п   қ а с қ ы р   к е л с е ,   қ а л қ а ш ы м а  

Т е р і с і н   б ө с т е к   қ ы л ы п   б е р е м   д е п т і .

Е с і т і п   қ а с қ ы р   м ұ н ы   қ о р қ ы п   к е т т і,

—   Б ү л   ү й д і ң   с ө з б е н   ici  а л ш а қ   т і п т і . —  

Д е й д і   д е   б ір   « а р - р »   е т і п   а ш ы н ғ а н н а н ,  

Б ү к е к т е п   ө з  ж ө н і н е   ж о р т ы п   к е т т і.Е К І Е С Е К

Ж а п а н д а   ж а л ғ ы з   ж ү р г е н   ж а б а й ы   е с е к , 

Е с е к т і   а с ы р а н д ы   е т т і  ө с е к :

—   Б е й н е т і ң   к ө п ,  б а с ы ң д а   а з а т т ы қ   ж о к ,  

Б о л м а й   м а   с е н і  с і р ә   с о р л ы   д е с е к .

М і н е   м е н   ш ы н   қ о ж а м ы н   ө з і м е   ө з і м , 

( Қ ө р і п   т ү р   о н ы   с е н і ң   е к і  к ө з і ң ) ,

Қ а й д а   б а р с а м   е р к і н м і н   қ а й ы р у с ы з  

Д а п - д а я р   ж ү р г е н   ж е р д е   ж е м і м - ш ө б і м .

Т ү р а с ы ң   с е н   т е л м і р і п   ж а н   к о л ы н а ,  

( Қ а р а й   м а   о л   ж а н ы   а ш ы п   а ш - т о ғ ы ң а ) .  

М і н е   c a n   б е й у а қ ы т т а   т а қ ы м д а й д ы  

О й н а т ы п   қ о л а ғ а ш ы н   о ң - с о л ы ң а . . .

А й т ы п   а у з ы н   ж и ғ а н ш а   б ү л   м а қ т а н ш а қ ,  

Б і р   а р ы с т а н   ғ а й ы п т а н   б о л а д ы   т а п .

2 2


Т а ғ ы   е с е к т і   с о л   ж е р д е   а л ы п   с о қ т ы , 

Қ а б ы р ғ а с ы н   қ а у с а т ы п   т а б а н ғ а   c a n .

А ж а л д а н   а м а н   қ а л д ы   к е л і   е с е к . 

Қ а с ы н д а   қ о ж а с ы   б а р   « к и е л і »   е с е к , 

К е й б і р е у і   ө з і   а д а с ы п   а л ж ы п   ж ү р і п  

Б і р е у г е   с ы н - м і н   т а ғ ы п   е т е д і   ө с е к .ЕКІ  Қ О Р А З

Т а л а с т ы   е к і  қ о р а з   т а у ы қ   ү ш і н ,

С ы н а с т ы   б і р - б і р і н і ң   а н ы қ   к ү ш і н .

Қ а н   б о л ы п   к ә р і   қ о р а з   қ а ш ы п   к е т т і, 

К ө р г е н   с о ң   ж а с   қ о р а з д а н   ж ә б і р ,   қ ы с ы м .

Ү р е й   б о п   а л д ы - а р т ы н а   қ а р а м а д ы ,  

Д і р д е к т е п   т ү л а   б о й д а н   қ а н   а ғ а д ы .

Ж а л   т а у ы п ,   ж а н   с а у ғ а л а п   қ а ш ы п   б а р ы п  

Ж а с ы р ы н ы п   б ір   д у а л д ы   п а н а л а д ы .

Ж а с   қ о р а з   ж а у ы н   ж е ң і п   ж а й н а ң   қ а ғ ы п ,  

Ж а р қ ы л д а п   м а қ т а н б а с ы н   е н д і   н а ғ ы п ?  

Б а т ы р д ы   м і н е   м е н д е й   к ө р д і ң   б е   д е п  

Ж і б е р д і   к ү ж і р е й і п   ә н г е   с а л ы п .

С е к і р і п   ш ы ғ ы п   т а м н ы ң   қ а қ   б а с ы н а  

Қ а қ п а д а н   к ө т е р і л і п   н а қ   б а с ы н а .  

Ж а у ы м д ы   о р ғ а н   ш ө п т е й   ж а п ы р д ы м   д е п , 

М а қ т а н ғ а   о т ы р ы п   а п   б а с п а с ы н   б а .

А л а ң с ы з   о т ы р ғ а н д а   ә л д е н   а с ы п , 

С е р п і л е   с ө й л е г е н д е   с у д а й   т а с ы п ,

Б і р   б ү р к і т   ш ы ң н а н   с ы з ы п   ш ү й і л д і   д е  

Т а қ ы м ғ а   м а қ т а н ш а қ т ы   к е т т і   б а с ы п .

М а қ т а н у   п а й д а   б е р м е с   а с а   б е к е р ,

Ө з і ң д і   м а з а қ қ а   c a n   ә л е к  е т е р .

2 3


Б о й ы қ н а н ,   к ү ш і ң н е н   т ы с   а с ы п   к е т с е , 

М е р т і л т і п   м а қ т а н   к е й д е   т ү п к е   ж е т е р .Е К І  Т Ы Ш Қ А Н

Ү й д е   ж ү р г е н   ү й   т ы ш қ а н ,

Т ү з д е  ж ү р г е н   —  т ү з   т ы ш қ а н ,  

Ә л д е   қ а л а й   к е з   б о л ы п ,

Б і р - б і р і н е   с ө з   б е р іп ,

Т а т у - т ә т т і   д о с  б о п т ы ,

К ө ң і л д е р і   қ о ш   б о п т ы ...

К ө р е й і н   д е п   д а л а ң д ы ,

С а й ы ң   м е н е н   с а л а ң д ы ,  

Қ ы з ғ а л д а қ т ы   ж е р і ң д і ,

Қ ы з ы л   д ә н д і   е г ін д і .

Т ү з   т ы ш қ а н ғ а   ү й   т ы ш қ а н  

К е л е   қ а п т ы   б і р   т ү с т а н .

Қ а р с ы   а п   д о с ы н   қ у а н ы п ,

—   Д а л а м ы з д а   м о л   а з ы қ !  —  

Д е п   б ә й е к   б о п   т ү з   т ы ш қ а н  

Б е р е й і н   д е п   д ә м   т ы с т а н  

А л ы п   б а р д ы   е г і с к е ,

Е г і н і   м о л   е ң і с к е .

Т а н ы с т ы р д ы   т ә р т і б і н ,  

Т а ғ а м ы н ы ң   ә р   т ү р і н  

Т а р т а   б е р д і   а л д ы н а ,  

( Т а р т п а ғ а н ы   қ а л д ы   м а ? )

—   Е р к і н   ж ү р і п   е г ін   д е п ,

Д ә н   м е н   ш ө п т і   т е р і п   ж е п ,

А қ т ы   м е н і ң   т е р і м   д е п ,

Қ и ы н   е к е н   ж е р і ң  д е п , 

Қ ү м ы р ы с қ а д а й   к ү н і ң д е п  

Қ и я м е т  е к е н   м ү н ы ң   д е п  

Б і р   а л м а й с ы н т ы н ы м   д е п , 

А я й м ы н   с е н і,  ш ы н ы м ,   д е п ,

Үй  т ы ш к а н   т ұ р ы п   м а к т а н д ы .  

Б а р л ы к   с ы р ы н   а қ т а р д ы :

24


—   Ү й і м д е   м е н і ң   б ә р і   б а р ,  

Т ө г і л і п   ж а т қ а н  т а р ы   б а р ,  

М а й ,   і р і м ш і к   т а ғ ы   б а р ,  

Б и д а й д ы д  н е ш е   қ а б ы   б а р ,  

Т а ғ ы   а й т а р ы м   т а ғ ы   б а р ,

Н е   к е р е г і ң   т а б ы л а р .

Ж ү р   м е н і м е н   ү й і м е ,  

К ө з і д д і   с а л   к ү й і м е ,

С ы й   қ о н а ғ ы м   б о л ы п   қ а й т ,  

А с ы қ п а й - а қ   қ о н ы п   қ а й т . . .  

Д о с ы н ы ң   с ө з ін   қ а й т а р м а й ,  

Ж о қ  д е п   ж а у а п   а й т а   а л м а й ,  

Қ о н а қ   б о л ы п   қ а й т у ғ а  

( К ө р г е н і н   ж ү р т қ а   а й т у ғ а )  

Т ү з   т ы ш қ а н   к е т т і   д о с ы н а  

Ө з і м е н   б і р г е   қ о с ы л а .  

К е л е д і   ж е т і п   ү й і н е  

( Н е   д е г е н   м о л   д ү н и е ) .  

К і р п і ш - к і р п і ш   н а н   ж а т ы р ,  

А р   ж а ғ ы н д а   ү н   ж а т ы р .  

Т о с т а ғ а н   т о л а   б а л   д а   т ұ р ,  

Ө р і к ,   м е й і з   а л ш а   т ү р ,  

М а й ғ а   п і с к е н   с а м с а   т ү р ,  

Е с е б і   ж о қ   қ а н ш а   т ү р . 

І р к і л м е с т е н   б а р ы п   ж е ,  

Қ а л а у ы ң ш а   а л ы п   ж е .  

Қ о н а қ   к ө р і п   б ү л а р д ы  

Е к і   к ө з і   қ ы з а р д ы .

Т ә т т і   и і с   т а р а д ы ,  

М ү р ы н д а р ы н   ж а р а д ы .  

Қ а й т а - қ а й т а   қ а р а д ы ,  

Ж е г і с і   к е п   б а р а д ы .

Ү й  и е с і  М а с ы қ б а й ,

А б а й   б а с ы п   а с ы қ п а й ,  

С е б е т т е н   а л ы п   т і л ш і к   с ы р , 

Қ о н а ғ ы м   д е д і   б е р і   ж ү р .  

Е к е у і   ш е т к е   б а р д ы   д а ,

2 5


А л д ы   с ы р д ы   а л д ы н а ,

А у ы з ы н а   с а л д ы   м а ,

Ә л д е   с о л а й   қ а л д ы   м а ,

Е с і к т е н   б і р е у   к і р д і   д е  

Т ы ғ ы л д ы   о л а р   ін ін е .

С ы я   а л м а с т а н   с ы ғ ы л д ы  

Т а р   ін ге   а з а р   т ы ғ ы л д ы .

Үй  қ а л ғ а н   с о н   т а ғ ы   б ос,

І н н е н   ш ы қ т ы   е к і   д о с .

Т а у ы п   б ір   т а л   ш и е н і  

І н ін е   қ а р а й   с ү й р е д і .  

Ш и қ ы л д а п   ш к а ф   а ш ы л д ы ,  

С е л к   е т т і  б ұ л а р   ж а с ы р ы н д ы .  

Т ү з   т ы ш қ а н   с о н д а   д о с ы н а :

—   Ж а қ с ы   к ү н і ң   о с ы   м а!

Б а й   б о л с а ң   д а   а с ы қ а  

Б о с т а н д ы қ   ж о қ   б а с ы ң а  

Е с і р к е й м і н   ө з і ң д і ,

( Ө з і ң е   а й т а м   с ө з і ң д і )  

Қ о р ы қ п а й   е р к і н   ж а й л а с ы п ,

Д ә м   т а т ы п   т ә т т і   ш а й н а с ы п ,  

Х а у і п с і з   ө м і р   с ү р м е й с і ң ,  

А л ш а ң д а й   б а с ы п   ж ү р м е й с і ң .  

Т а р   ү й і ң е   к е л м е й - а қ ,

Т ә т т і   т а ғ а м   ж е м е й - а к ,

Т а м ы р   қ а з ы п   ж е с е м   д е ,

Т ә т т і   е м е с - а у   д е с е м   д е , 

К е м т а р   ө м і р   с ү р с е м   д е , 

Қ о р ы қ п а й   ж ү р г е н   ж а р қ ы л д а п  

Е р к і н   ө м і р   а р т ы қ - а қ !Б О З   Т О Р Ғ А И   М Е Н   Д И Қ А Н Ш Ы

Б о з   т о р ғ а й   к е л г е н н е н   сон,  ы ң ғ а й ы н а ,  

Д и қ а н н ы ң  ж е к е   м е н ш і к  б и д а й ы н а  

¥ я   с а п ,   ж ұ м ы р т қ а л а п ,   б а л а   ө р г і з д і  

С а р ы   т а л   б и д а й   п і с к е н   ш і л д е   а й ы н д а .

Ж е т і л і п ,   ж е л і к   б іт іп   б а л а п а н д а р ,  

Ө м і р д і   к е з і   к е л д і   б іл і п ,  а н д а р .

А й н а л а   д о с   п е н   қ а с т ы   а ж ы р а т ы п  

Т и і м д і   ө з д е р і н е   о р ы н   т а ң д а р .

Б і р   к ү н і   б и д а й ы н а   д и қ а н   к е л д і .

Е г і н і н   п і с і п   т ү р ғ а н   к ө з і   к ө р д і .

Е г і н н і ң   о р а р   к е з і   б о л ғ а н   е к е н  

Д е п   к е т т і   ш а қ ы р а й ы н   к ө р ш і   е л д і .

Б а л а п а н   м ү н ы   е с т і г е н   е т іп   х а у і п .  

Ж а л м а - ж а н   ә к е с і н е   к е л і п   ш а у ы п .

—  Д и қ а н   к ө м е к   ш а қ ы р ы п   о р а р   б о л с а , —  

Д е д і , —   қ а й д а   б а р а м ы з   о р ы н   т а у ы п ?

—   О н ы   о й л а у ғ а   е р т е р е к , —  д е д і , —   ә л і, 

Д и қ а н   ж ү р с е   к ө м е к ш і   ш а қ ы р ғ а л ы .  

Ө з і н е   е м е с ,  ө з г е г е   с е н г е н   ж а н н ы ң  

О р н ы н а   к е л е   б е р м е с   о й л а ғ а н ы .

Б и д а й ғ а   ә л г і   д и қ а н   т а ғ ы   к е л д і ,  

Т ү р ғ а н ы н   к ө з і   к ө р д і   т ө г і л г е л і .

Д ә н   т ө г і л і п   е ң б е г і м   ж е р д е   қ а л а р  

Е н д і   о р а қ ш ы   ж а л м а д а й   б о л м а с , —  д е д і.

Б о з   т о р ғ а й   с о н д а   а й т т ы   б а л а с ы н а ,  

Ж и ы п   а п   қ а л ы ң   б и д а й   а р а с ы н а ,

—   Е н д і   м ү н а н   к е т е т і н   м е з г і л   ж е т т і  

Қ а л м а у   ү ш і н   қ а у і п т і ң   а р а с ы н д а .

2 7


К ө р ш і н і ц   қ о л ы н   а р т п а й   к ө м е г і н е ,  

Б і р е у д і ң   б о й ы   а р т п а й   д е м е у і н е ,

К ү н і   е р т е д   к е ш і к п е с т е н   ө з і м   б а с т а п  

К е л е м і н   о р а қ ш ы   а л ы п   д е м е д і   ме...

*  *  *

Қ ү п   ж а қ с ы   к е р е к т е   д о с   к ө м е к   б е р с е , С а р ғ а й т п а й   ш а қ ы р ғ а н д а   ж е т і п   к е л с е .  

Е р с і   б о л а р   и е к   а й т у   ө з і ң  ж а т ы п ,  

С а л м а ғ ы ң д ы   с а л м а ғ ы н   ш а м а ң   к е л с е .Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет