Ген, вртегіге, ел аңы зы на айналып кеткен улы мыPdf көрінісі
бет3/5
Дата15.03.2017
өлшемі1,14 Mb.
#9659
1   2   3   4   5

Е Ш К І  М Е Н   ҚО ЙШ Ы

Қ о й ғ а   е ш к і   е р м е с т е н   а р т т а   қ а л ы п ,  

Қ о й ш ы   б а й ғ ү с   ш а қ ы р д ы   с ы р н а й   ш а л ы п .  

Ш а қ ы р с а   д а   с і р е с і п   к е л м е г е н   со ң ,

Б і р   м ү й і з і н   т а я қ п е н   қ а ғ ы п   а л ы п .

Қ о й ш ы   е ш к і д е н   ж а л ы н ы п   ө т і н е д і:

—   Б і р   қ а т е   е н д і   м е н е н   ө т іп   ед і.

С е н   б а й ғ а   б а р а   с а л а   а й т ы п   ж ү р м е  

М ү й і з і д   е р т е қ  ө з і - а қ  ж е т і л е д і .

—   Б е р е й і н , — д е д і , — е ш к і ,   к ө з і д е   а й т ы п , 

Т ұ р с ы қ   ғ о й   а қ ы м а қ т ы ң   с ө з і н   а й т ы п .

2 8


М е н   с е н щ   қ ы л м ы с ы ң д ы   ж а с ы р ғ а н м е н  

Б е р м е й   м е   м ү й і з і м н і ң   ө з і  д е   а й т ы п .

К е й   н а д а н   ж а с ы р м а с т ы   ж а с ы р а д ы ,  

Ж а с ы р ы п   е р с і л і г і н   а с ы р а д ы .  

А қ ы л ғ а   с ы й м а й т ү ғ ы н   а қ ы м а қ   іс 

Ә з е л д е н   а р т ы қ   к ү л к і   ш а қ ы р а д ы .А А Қ   П Е Н   Қ А С Қ Ы Р

Үй  ү с т і н д е   т ұ р ғ а н   л а қ ,

Ж а н - ж а қ қ а   қ а р а п   к ө з і н   c a n .

Ж а н а й   ө т і п   б а р а т қ а н  

Қ а с е к е ң д і   к ө р і п   қ а п ,

Қ ү л і п   қ о й д ы   м а з а қ т а п .

( Ө т к і р   т і с ін   қ а д а п   қ а п . )

Ж ә б і р   б е р д і   ж а н ы н а  

Ж а м а н   с ө з б е н   а з а п т а п .

С о н д а   қ а с қ ы р   т ү р а   қ а п ,

Д е д і , —  ей  а қ м а қ   ш ұ н а қ   л я қ .

М е н і   т ұ р ғ а н   м а з а қ т а п  

Ө з і ң   е м е с ,  о р н ы ң   н а қ .

*  *  *


Ш ы қ с а   б и і к   о р ы н ғ а  

і Н а д а н д а р   ө с т і п   м а қ т а н а р .  

і А қ ы л ы н а н   ж а ң ы л ы п ,

•Әл  к е л м е с і н   б а с   с а л а р .Т Ы Р Н А   М Е Н   А Ә Й А Е К

Е г і н ш і   т ы р н а л а р ғ а   қ ү р д ы   т ү з а қ  

Е г і н і н   ж е й   б е р г е н   с о ң  к е т п е й   ү з а п  

Т о п ы р л а п   т ұ з а ғ ы н а   т ү с т і   т ы р н а  

А р а д а   к ө п   к і д і р і п   т ұ р м а й   ү з а к .

2 9


Т ұ з а қ қ а   б і р г е   т ү с т і   л ә й л е к - ж а й   қ ү с  

Ө т і н д і   е г і н ш і д е н   з а р л а п   б а й ғ ұ с :

« Қ о я   б е р ,  т ы р н а   е м е с п і н ,  м о м ы н   қ ү с п ы н ,  

М е н і м е н   с е н   б о л м а с а ң ,   ә к е қ  т а н ы с .

^

 

Ә к е ң н і ң   м е н   т ұ р а м ы н   қ о р а с ы н д а ,‘M r  

Ж а р а т қ а н   ә у л и е   ғ ы п   о  б а с ы н д а .

^  Ұ қ с а й т ы н   б ір   ж е р і м   ж о қ   т ы р н а л а р ғ а  

Т ү р і м е н   б і л і п   т ү р с ы ң   ж о б а с ы н   д а » .

—   Т ы р н а м е н   б і р г е   к е л і п   қ о л ғ а   т ү с т і ң ,  

Б ү й ы р ы п   н е с і б е м е   о л ж а   т ү с т ің . 

Т ы р н а м е н   с е н   д е   б і р г е   с о й ы л а с ы ң ,  

О р а й ы   б о л м а с , —  д е д і  —  ө з г е   істің!И Т   П Е Н   С У Р Е Т

К ө п і р д е н   е т   т і с т е п   и т   ө т е   б е р д і ,  

С у р е т і н   с у ғ а   т ү с к е н   к ө з і   к ө р д і .  

Т а н ы м а й   ө з і н - ө з і   ө з г е   и т   к ө р і п ,  

О й л а н д ы   е т і н   т а р т ы п   а л ы п   ж е у д і .

T a n   б е р д і   с у р е т і н е   а у з ы н   а ш ы п ,  

А у з ы н а н   е ті  т ү с т і   б о л м а й   н ә с іп ... 

А ң қ а й ы п   н ы с а п с ы з   и т   қ а л а   б е р д і ,  

Ә к е т т і   т о л қ ы н   е т т і  а л ы п   қ а ш ы п .

Б А Л Ы Қ   П Е Н   БАЛЫ ҚШ Ы

Б а л ы қ ш ы   к ө л г е   к е л і п ,   қ а р м а қ   с а л д ы ,  

Ш ы н т а қ т а й   б ір   ш а б а қ т ы   ү с т а п   а л д ы ,  

К ү м і с т е й   а п п а қ   ш а б а қ   т і л г е   к е л іп , 

Б ы л а й ш а   б а л ы қ ш ы ғ а   қ о л қ а   с а л д ы :

—   М е н   ә л і   к і ш к е н т а й м ы н ,   с ү л і к т е й м і н .  

Ш а й н а у ғ а   т і с і ң е   д е   і л і к п е й м і н .

Қ о я   б е р   ө с е й ін   м е н ,  п а й д а ң   б о л а р ,

М е н   с а ғ а н   а қ ы р   м е н ш і к   м ү л і к т е й м і н .

3 0


—   М е н   с е н е н   т ү р ғ а н ы м   ж о қ   а қ ы л   с ұ р а п ,  

Қ ө н б е й м і н   н е с и е г е ,  ш а б а қ  ш ы р а қ .  

Қ о л д а ғ ы   д а я р ы н а н   к і м   а й р ы л а р ,

Ү м і т   қ ы п   к ө п   п а й д а д а н   а л ы с - ж ы р а қ .Қ А С Қ Ы Р  М Е Н   А Ң Ш Ы А А Р

М ә з   б о л д ы   қ а с қ ы р   б ір   қ о й   ұ р л а п   а л ы п , 

А д ш ы л а р   қ а с қ ы р д ы   ү р д ы ,   ү с т а п   а л ы п ,  

С о н д а   а й т т ы   о л   ө з і н   ү р ғ а н   а ң ш ы л а р ғ а  

« Ж а з а м  н е   қ а с қ ы р л ы ғ ы м   б о л м а с а   а й ы п

Ж а р а т қ а н   м е н і  қ ү д а й   қ а с қ ы р   е тіп , 

А й ы п т ы   б о л а р м ы н   м е н   о ғ а н   н е ш і к ?

Қ о й   ү р л а у ,   қ о р а н ы   а ң д у ,   қ о з ы   а п   қ а ш у  

А т а д а н   к е л е  ж а т қ а н   е с к і   к ә с іп » .

А ң ш ы л а р   м ы н а н ы   а й т т ы   с о н д а   о ғ а н .  

« Қ а с қ ы р д ы   қ а с қ ы р л ы қ т а н   ү р м а й д ы   а д а м .  

Е т п е с т е н   а д а л   к ә с і п   а р а м д ы қ п е н ,

Ү р а д ы   ү р л а ғ а н   с о ң   қ о й   қ о р а д а н » .

Т Ү А К І  М Е Н   Т Е К Е

А п а н ғ а   ш ө л д е н   к е л і п   т е к е   т ү с т і, 

С у с ы н д а п   ә б д е н   м е й р і   қ а н ы п   іш ті. 

Қ а й т у ғ а   т о й ғ а н   қ а р н ы н   к ө т е р е   а л м а й ,  

Б а й л а н ы п   т а р   қ а п а с т а   іш і  п ы с т ы .

Қ е з   к е л і п   ә л д е   қ а л а й   б ү ғ а н   т ү л к і ,  

Қ е к е т і п   т е к е н і   е т т і  қ а л ж ы ң   к ү л к і :  

« А қ ы м а қ   е а қ а л ы ң д а й   м и ы ң   б о л с а ,  

О й л а р   е ң  т ү с п е й   т ұ р ы п   ш ы ғ у д ы   і л к і» .

Т Ү А К І  М Е Н   Ж Ү З ІМ .

Б а қ ш а ғ а   б а л б ы р а ғ а н  т ү л к і   к і р д і ,  

Ж ү з і м д і   п іс іп   т ұ р ғ а н   к ө з і   к ө р д і .

3 1


Ә р   т ү р л і   ә р е к е т  қ ы п ,   а п  ж е м е к к е  

Ө з і н ш е   ә у р е л е н і п   а й л а   қ ү р д ы .

Қ ө п   т ү р д ы ,   т ү к   ш ы қ п а д ы   а й л а с ы н а н ,  

Б і р   т ү р л і   қ а л ғ а н д а й   б о п   п а й д а с ы н а н .  

« Б і л г е н д е   к ө к т і г і ң д і , —   д е д і   т ү л к і , —  

Б а ғ а н а   к е т п е с   п е   е д і м   ж а й   қ а с ы ң н а н » .А Т   П Е Н   А Т Ш Ы

А т   б а қ қ ы ш   б ір   қ о р а д а   б о л д ы   а т ш ы .  

М ә п е л е п   ж у ы п - т а р а п   б а қ т ы   а т т ы . 

Қ ү т с е   д е   а й н а д а й   ғ ы п   а с т ы н - ү с т і н , 

А т ы н ы ң  ж е м і н   ү р л а п   к ү н д е   с а т т ы .

С о н д а   а т :

М е н і   б ү й т і п   б а қ п а   д е д і .

Е ң б е г і д   м а ғ а н   е т к е н   а қ   п а   д е д і ,

С е н   м е н і  ж а қ с ы   б а ғ а м   д е с е ң  е г е р , 

Ж е м і м д і   ж а т қ а   ү р л а п   с а т п а   д е д і .Қ А Т Ы Н   М Е Н   ТАУ Ы Қ .

Б а р   е д і  б ір   қ а т ы н д а   ж а л ғ ы з   т а у ы қ ,  

Қ ү н і н е   б ір   ж ү м ы р т қ а   т ұ р д ы   т а у ы п ,  

Ж е м   к ө п   б е р с е м   к ү н і н е   е к е у   т а б а р ,  

Д е г е н г е   к е т т і   ә й е л д і ң   к ө ң і л і   а у ы п .

О й л а д ы ,   о й л а ғ а н ы н   б ә р і н   е т т і,

К ү н і н е   у ы с - у ы с   д ә н  д е   с е п т і.

М а й   б а с ы п   б а р   д е н е с і н ,   с е м і р г е н   с о ң ,

Т а у ы ғ ы   б ір   ж о л а т а   т у м а й   к е т т і.

К Ө К   К Е П Т Е Р   М Е Н   Қ Ү М Ы РЫ С Қ А

Ш ө л д е г е н   б і р   қ ү м ы р с қ а   с у ғ а   к е л д і ,

І ш у г е   б а с ы н   иіп   т ө м е н   т ө н д і .

3 2


Т о л қ ы н ы   ж а ғ а ғ а   к е п   с о қ қ а н   ө з е н  

А ғ ы з ы п   қ ұ м ы р с қ а н ы   ж ө н е л д і   е н д і.

А п   к е т т і   қ ұ м ы р с қ а н ы   т о л қ ы н   а й д а п ,  

Б е й ш а р а   б а р а   ж а т т ы   с о р ы   қ а й н а п .  

Ш ө п   т і с т е п   ұ ш қ а н   к е п т е р   м ұ н ы   к ө р і п ,  

А л д ы н а   ш ө б і н   т а с т а п   к е т т і   ж а й л а п   .

Қ ұ м ы р с қ а   қ а л ж ы р а ғ а н   е с т е н   т а н ы п ,  

Б ұ т а ғ а   т і с т е й   қ а т ы п ,   м ін іп   а л ы п .  

А ж а л с ы з   а м а н   ш ы ғ ы п   а ғ ы н   с у д а н ,  

Ж а й р а ң д а п   ш ы н   қ у а н д ы ,   ж а н ы   қ а л ы п .

Ұ с т а у ғ а   к е п т е р д і   а ң ш ы   қ ұ р д ы   т ұ з а қ ,  

Т ұ з а қ қ а   т ү с т і   к е п т е р   т ү р м а й   ұ з а к ,  

Т и е г і н   т ү з а ғ ы н ы ң   т а р т қ а н   к е з д е ,  

Қ ү м ы р с қ а   а н ш ы   а я ғ ы н   ш а қ т ы   м ы ғ а п .

—   О й б а й , —  д е д і ,   а й р ы л д ы   қ о л   г и е к т е н , 

Қ е п т е р д і   б і р - а қ   к ө р д і   ү ш ы п   к е т к е н . 

С ы й ғ а  —  с ы й ,  с ы р а ғ а   —   б а л   д е г е н   осы ! 

Ж а қ с ы л ы қ  —  ж а қ с ы л ы қ қ а ,   м ін е ,  е т к е н !К Ү З Е Н   М Е Н   ЕГЕУ

Ұ с т а н ы ң   д ү к е н і н е   к ү з е н   к е л д і ,

М а й л ы   е г е у   т а у ы п   а л ы п ,   ж а л а й   б е р д і .  

Т і л і н е н   қ а н   с а у л а д ы ,   қ у а н д ы   о ғ а н ,  

« Т е м і р д і ң   қ а н ы   т ә т т і   қ а л а й ! »   д е д і .  

Қ ы р қ ы л ы п   қ ы з ы л   т і л і   қ ы р ы қ   ж а р а ,  

Қ а н с ы р а п   е с с і з   к ү з е н   т а б а н д а   ө л д і.

Б Ү Р К ІТ   П Е Н   Т А С Б А Қ А

А с п а н ғ а   м е н і   ү ш у ғ а   ү й р е т ш і   д е п ,  

Т а с б а қ а   қ о л қ а   с а л д ы   б ү р к і т к е   к е п . 

Б о л м а д ы   ү ш п а й - а қ   қ о й   д е с е - д а ғ ы ,  

Ж а б ы с ы п   а ш   к е н е д е й   к ө п   ө з е у р е п .

3 —  Э зоп3 3

Ш е д г е л д е п   т а с б а қ а н ы   б ү р іп   а л ы п ,  

А с п а н ғ а   б ү р к і т   ш ы қ т ы   к ө к т і   ж а р ы п .

Б о с а т ы п   қ о я   б е р д і   б и і к   ш ы ң н а н ,

А л   е н д і  ұ ш а   ғ о й   д е п   к а н а т   қ а ғ ы п .

Ұ ш а   а л м а с   қ а н а т с ы з   қ у   ү ш с ы н   н е   ғ ы п ?  

Ж ө н і н е   б ү р к і т   з у л а п   к е т т і   а ғ ы п .

Ө з і н е   ө з і   а ж а л ы н   т і л е п   а л ы п ,

Т а с б а к а   т а с т а   ж а т т ы   м ы л ж а л а н ы п .А Р Ы С Т А Н ,  Е С Е К ,  T Y A K I

А р ы с т а н ,   е с е к ,  т ү л к і   ш ы ғ ы п т ы   а ң ғ а ,  

А ң д а р д ы   қ о й д а й   қ ы р д ы   ж ү р г е н   м а ң д а .  

А ң   к е т п е д і   а р ы с т а н   т ы р н а ғ ы н а н ,  

Б і р л і - ж а р ы м   б о л м а с а   а н д а - с а н д а .

А р ы с т а н   а ң б і т к е н д і   к ы р а   б е р д і ,

К а н   қ ы л д ы   қ ы з ы л   а л а   қ а р а   ж е р д і .

Т ө б е   ғ ы п   б ір   ш ұ ң қ ы р ғ а   ж и ы п   қ о й ы п ,  

Е с е к к е   « б ө л   е н д і! »   д е п   б ұ й р ы қ   б е р д і .

Б ү й р ы ғ ы   а р ы с т а н н ы ң  о р ы н д а л д ы ,

Е с е к е ң   ү ш к е   б ө л д і   б а р л ы к   а н д ы .  

Б і р д е й   қ ы л ы п   ү ш   ж е р г е  ү й і п   қ о й ы п :

« А л !  —   д е д і   с е р і к т е р г е , —   с ы б а ғ а ң д ы » .

А р ы с т а н   м ү н ы   к ө р і п   а ш у л а н д ы ,

Қ ы з а р ы п   е к і  к ө з і   о т т а й   ж а н д ы .

Е с е к т і   у ы с т а п   а п   т ы р н а ғ ы н а ,

Қ а у с а т ы п   қ а б ы р ғ а с ы н ,   т о й ы п   а л д ы .

( Б і р   қ а р а п   ж а н - ж а ғ ы н а   ж ы м ы р ы л а )  

Т ү л к і г е   « к а й т а   б ө л ! »   д е п   б е р д і   б ү й р ы к ,  

Е с е к т і   с а л ы п   а л ы п   ж ү м ы р ы н а  

К і м   б і л с і н   қ ы л ы ғ ы   м а ,  ы р ы м ы   м а ?

Б ү й р ы қ қ а   ү н д е м е й   б а с   и д і  т ү л к і ,

Б і р   ж е р г е   б а р   т а б ы с т ы   ж и д ы   т ү л к і .

3 4


Ө з і н е   б о л а р - б о л м а с   а л ы п   қ а л ы п ,  

Б а р л ы ғ ы н   а р ы с т а н ғ а   ү й д і   т ү л к і .

А р ы с т а н   б ү л   б ө л і с к е   р и з а   б о л ы п ,  

М а с а т т а н д ы   ж а д ы р а п   к ө ң і л і   т о л ы п :

« Қ і м   ү й р е т т і   б ү л   ж а қ с ы   б ө л у д і ? »   д е п  

Т ү л к і   д о с т а н   с ү р а д ы   қ ү м а р   б о л ы п .  

Т ү л к і   а й т т ы :

« Е й ,  а р ы с т а н   ш е р і   —   д е д і ,

Қ ү л а қ   с а л ,   м е н   а й т а й ы н ,   б е р і  —   д е д і . 

Ө к і н г е н   ө л г е н і н е   е с е к   б а й ғ ү с  

Ү й р е т іп   к е т к е н   е д і  м е н і » , —  д е д і .

А Р Ы С Т А Н ,  Қ А С Қ Ы Р,  Т Ү А К І

А у ы р ы п   б ір   а р ы с т а н   і н д е   ж а т т ы ,

Б а р   а ң д а р   к ө ң і л і н   с ү р а п   к е л і п   ж а т т ы .  

« П а т ш а м ы з   а у р у ы ң а   қ а й ғ ы р а м ы з »  —  

Д е г е н д і   к е л г е н д е р д і ң   б ә р і   д е   а й т т ы . 

Қ е л м е г е н   ж а л ғ ы з   ғ а н а   т ү л к і   қ а п т ы ,  

Қ а с е к е ң   а р ы с т а н ғ а   о н ы   ш а қ т ы .

« Б ү л   т ү л к і   с і р ә   с і з д і   м е н с і н б е й д і ,

Б о л м а с а   б ір   к е л у г е   ж о қ   п а   у а қ т ы » .  

Ж ү г і р і п   н а қ   с о л   к е з д е   к е л д і   т ү л к і ,  

Ш а ғ ы м ы н   қ а с е к е ң н і ң   б і л д і   т ү л к і ,  

« С а з а ң д ы ,   қ а с к ы р ,   с е н ің   б е р е р м і н »   д е п , 

А қ ы р ы н   е з у   т а р т ы п   к ү л д і   т ү л к і .

Т ү л к і г е   а р ы с т а н   т ы м   а ш у л а н д ы ,

Ш а т ы н а п   е к і  к ө з і ,  к а т у л а н д ы .

« К і м д і   с е н   б а с ы н а с ы ң   к ө з г е   і л м е й , 

А қ ы р д ы :   —   Қ ү р т а й ы н , —  д е п , —  с е н

ш а й т а н д ы .

Ж а л ы н д ы   с о н д а   т ү л к і   м ә й м ә ң   қ а ғ ы п ,  

С ө й л е д і   к ы з ы л   т і л г е   қ о ң ы р а у   т а ғ ы п .3 5

« Ө л т і р с е ң   д е   с ө й л е т і п   ө л т і р ,   ш е р і м ,  

С е б е б і м д і   б ір   т ы ң д а п ,   қ ұ л а қ   с а л ы п .

С і з д е н   а я р   т ү л к і н і ң   б а с ы   б а р   м а !

С і з г е   б ө т е н   о й л а й т ы н   қ а с ы   б а р   м а ?  

Д ү н и е   к е з і п   с і з г е   а р н а п   д ә р і   і з д е д і м ,  

Т а қ с ы р - а й ,   ө л і п - т а л ы п   т а п т ы м   з о р ғ а . . . »

А р ы с т а н :   « Д ә р і ң   қ а й с ы ? »   д е д і   с о н д а . 

Т ү л к і   а й т т ы :   « О ң а й   е к е н ,   е м і   қ о л д а ,

Т і р і   қ а с к ы р   т е р і с і н   с о й ы п   а л ы п ,  

О р а н с а ң ы з   б о л ғ а н ы   е м і   с о н д а » .

А р ы с т а н   қ а с қ ы р д ы   ү с т а п   а л ы п   ү р д ы ,  

Т ү л к і   қ у   е з у   т а р т ы п   к ү л і п   т ұ р д ы .  

« Т ө р е н і   ж о л ғ а   с а л м а й ,   қ и с ы қ   с іл т е п , 

Қ а с е к е ң , —  д е д і , —   ө з і н е   ө з і   қ ы л д ы » .Қ А С Қ Ы Р   М Е Н   Е Ш К І

Т а с   қ и я   т а у д ы   ө р м е л е п ,

Е ш к і   ж ү р д і   ж а й ы л ы п ,

Ж а р т а с т а   ж а с ы л   а ғ а ш т ы ң  

Ж а п ы р а ғ ы н   ж е п   қ а й ы р ы п .

Е ш к і н і   к ө р і п   б ір   қ а с қ ы р  

Қ и я ғ а   т ү р д ы   ш ы ғ а   а л м а й .

А з у   т і с і н   а қ с и т ы п ,

А л а с ү р д ы   т ы н а   а л м а й .

Д о с с ы н ы п   с о н д а   е ш к і н і  

« Ж а з ы қ қ а   т ү с , —  д е п   ш а қ ы р д ы .  

Т а т ы м д ы   от,  м ұ н д а   т ә т т і   г ү л ,

Қ е л ,  д о с ы м , —

д е д і , —   а қ ы л д ы » .

Е ш к і   а й т т ы   с о н д а :   « Қ а с қ ы р   д о с ,

Ө з   т а м а ғ ы н   к ө з д е г е н .

Қ а м қ о р с ы м а   б е к е р   б ос,

Ж а л ғ а н   б е к е р   с ө з б е н е н . . . »3 6

Б і р   ү й д і   т ь ш і қ а н   қ а п т а п   к е т т і   б а с ы п ,  

Қ а б ы н   т е с і п ,  а з ы ғ ы н   т ө г і п - ш а ш ы п .  

М ы с ы қ   к е л і п   т ы ш қ а н ғ а   с а л д ы   о й р а н ,  

Қ о й д а й   қ ы р ы п ,   қ а н д а р ы н   с у д а й   ш а ш ы п .

Ж е г е н і н   ж е п ,   т і с т е л е п ,   е з іп ,  ж а н ш ы п .  

Е р м е к   е т іп ,  қ о р   е т іп ,  б ұ р а п   ш а н ш ы п .  

Б а у д а й   қ ы л ы п   б а с   с а л ы п   д о м а л а т ы п ,  

Ү й д і ң   і ш і н   т ы ш қ а н н а н   б е р д і   а р ш ы п .

Ү й д і ң   іш і  с і л т і д е й   қ а л д ы   т ы н ы п .

Т ы ш қ а н   б і т к е н   ж о ғ а л д ы   қ а ш ы п ,   з ы м ы п .  

Т і р і л е р і   қ ү р а л ы п ,   ж и н а л ы с ы п ,

Т ө б е л і к т е   с ө й л е с т і   к е ң е с   қ ы л ы п .

«Үй ү с т і н е н   т ү с п е л і к  ж е р г е , —   д е д і ,

Ж е р г е   т ү с с е к   к і р е м і з   к ө р г е , —  д е д і .  

Т а м а қ   т а п п а й   а ш ы ғ ы п   ө л с і н   м ы с ы қ ,

Б і з   б о л м а с а қ   т о п ы р а қ   ж е р   м е ? »  —  д е д і .

С ө з д і   о с ы л а й   т ы ш қ а н д а р   т ү й і н д е д і ,  

М ы с ы қ   б ұ ғ а н   қ у а н ы п ,   с ү й і н б е д і .

Б і р   т ы ш қ а н ғ а   м ұ ң   б о л ы п   к а р н ы   а ш ы п ,  

« Е н д і   с і р ә   к ү н   к ө р у   қ и ы н » , —  д е д і .

Қ а й ғ ы л а н ы п   о с ы л а й   ж а т т ы   м ы с ы қ ,

К ө п   о й л а н ы п   б і р   а й л а   т а п т ы   м ы с ы қ .  

Қ у а н ғ а н н а н   қ ұ т ы р ы п   ж ы н   қ а қ қ а н д а й ,  

Ү й д і ң   і ш і н   а й н а л а   ш а п т ы   м ы с ы қ .

Ү с т і - б а с ы н   т а р а н ы п   қ а с ы н д ы   д а ,

Т ү й г е н   к а б а қ   ж а р қ ы р а п   а ш ы л д ы   д а ,  

К ө з і н   ж ү м ы п   ө л г е н   б о п   т ү р а   б е р д і ,

Б і р   а ғ а ш қ а   с а л б ы р а п   а с ы л д ы   д а .М Ы С Ы Қ   П Е Н   Т Ы Ш Қ А Н

3 7

Б і р   т ы ш қ а н   б ұ л   қ у л ы қ т ы   б і л д і   б а й қ а п ,  

Б і л д і   д е ,  к ү л д і   о ғ а н   б а с ы н   ш а й қ а п :

—   Ө л м е к   т ү г і л ,  д ә н   с а л ғ а н   д о р б а   б о л   с е н , 

Ж у ы м а с п ы з   ж а н ы ң а , —   д е д і   а й қ а й   c a n .И Т   П Е Н   Қ А С Қ Ы Р

К о р а н ы ң   с ы р т ы н д а   и т   ұ й ы қ т а п   қ а л д ы ,

А ш   қ а с қ ы р   и т т і  к е л і п   т а у ы п   а л д ы .  

А ш т ы ғ ы   а с ы п   к е л г е н   а р л а н   қ а с қ ы р  

Ж е м е к к е   е н д і   и т т і   о ң т а й л а н д ы .

И т   с о н д а :   « Е й ,  қ а с е к е ,   т о қ т а , —  д е д і ,

А з   т о қ т а й т ы н   р е т і д і з   ж о қ   п а , —   д е д і .  

Қ е л г е н ш е   б ір   а й н а л ы п ,   с е м і р е й і н ,

А р з ы м а с   ж а с ы ғ ы м д ы   с о қ п а , —  д е д і .

Т е р і м   т у л а қ ,   с а у д ы р л а п   с ү й е г ім   т ұ р ,

М ә н   ш ы қ п а й д ы   м е н і   с е н   ж е г е н м е н   қ ү р .

А з   к ү н   ж ү р і п   а р а д а   а й н а л ы п   к е л ,  

С е м і р е й і н   б а й   т о й ы   б о л ғ а л ы   т ү р » .

И т к е   н а н ы п   қ а с е к е ң   к е т і п   қ а л д ы ,

Ө л ш е у л і   к ү н   а р а д а   ө т і п   қ а л д ы .

Қ а й т а   а й н а л ы п   к е л г е н д е   қ а п п а қ   б о л ы п , 

Қ о р а   ү с т і н д е   и т   к ө л б е п   ж а т ы п   а л д ы .

Қ а с к ы р   и т т е н   с ү р а д ы   т о й д ы ң   ж а й ы н ,  

І з е т п е н е н   б і л д і р д і   о й д ы ң   ж а й ы н .

И т   а й т т ы :   « Е н д і   к е л с е ң   к ү т п е   т о й д ы ,  

Қ а р с ы   а л д ы ң д а   м е н   ү й ы қ т а п   ж а т с а м

д а й ы н . . . »БҮҒЫ

Т ы н ы қ   к ө л д е н   б і р   б ұ ғ ы   қ а н ы п   іш к е н ,

Қ ө з і   ш а л д ы   с у р е т і н   с у ғ а   т ү с к е н . 

Б ү т а қ т а н ы п   б а с ы н а   б і т к е н   м ү й і з   —  

М а қ т а н д ы р д ы ,   к о й м а д ы   т ү р т і п   і ш т е н .

3 8


С о н д а   б ұ ғ ы   м а қ т а н д ы   н а с а т т а н ы п ,

Е к і   к ө з і   о й н а қ ш ы п   т ұ р д ы   ж а н ы п .  

М ү й і з і н е   м а р д а м с ы п   қ у а н с а   д а ,

Ш и  а я қ қ а   к ө ң і л і   т ұ р д ы   қ а л ы п .

T a n   б е р д і   б і р   а р ы с т а н   к е з і   к е л і п , 

Д а л а м е н   б ү ғ ы   з ы т ы п   к е т т і   б е з і п , 

Ж а с ы р ы н ы п   ж а н   с а у ғ а л а п   қ ү т ы л м а қ қ а ,  

Ж о л д а ғ ы   к ө п   а ғ а ш қ а   к і р д і   к е л і п .

І л і н і п   м ү й і з і н е н   қ а ш а   а л м а д ы ,

Қ а й т с е   д е   е н д і   а л ғ а   б а с а   а л м а д ы .  

А р т ы н а н   қ у ы п   ж е т і п   а ш   а р ы с т а н ,  

Б ү ғ ы н ы   о п - о ң а й - а қ   ұ с т а п   а л д ы .

« Қ ұ т қ а р д ы   ж а у д а н   м е н і  а я қ   п а қ ы р ,  

М а қ т а ғ а н   т ү п к е   ж е т т і   м ү й і з   а қ ы р » .  

К е у д е д е н   ж а н ы   ш ы ғ ы п   б а р а   ж а т ы п :  

« М ү й і з д е н , —  д е д і , —   а қ ы р ы   ө л д і м   қ а п ы л » .Б А Қ П А Н Д Ы   Е С Е К   П Е Н   Т А ҒЫ   Е С Е К

Т а ғ ы   е с е к   ә л д е   қ а л а й   к е з і   т ү с і п ,

Е с е к к е   қ о р а д а ғ ы   к ө з і   т ү с іп .

А д а м ш а   а з ы н - а у л а қ   с ө й л е с у г е  

Б ү р ы л ы п   ж а қ ы н   к е л д і   и е г і  қ ы ш ы п .

« Ж е м і ң   м о л ,  қ о р а ң   ж ы л ы ,   ш ө б і ң   ш ү й г і ь ,  

Б а б ы н д а   т ұ р с ы ң   ғ о й   с е н   а р т ы қ   с ы й д ы ң .  

Қ ү н д ы з д а й   қ ү й р ы қ - ж а л ы ң   қ ү л п ы р а д ы ,  

Е м е с   пе  а р т ы қ т ы ғ ы   б ү л   д а   к ү й д і ң ? ! »

Т а ғ ы   е с е к   о с ы л а й ш а   т ұ р д ы   м а қ т а п ,  

Ж а л ш ы   а р т т ы   а н а   е с е к к е   ж ү к т і   қ а п - қ а п ,  

Е с е к т і   ж о л ғ а   с а л д ы   ж ү г і м е н е н ,

Қ о л ы н а   б ір   з о р   т а я қ   а л ы п   б а п т а п .

3 9


Т а ғ ы   е с е к   с о н д а   с ө з і н   а я қ т а д ы :

« Б а р   е ң б е к   с е н д е   е к е н   ғ о й   қ а я қ т а ғ ы .  

Е н д і   м е н   с е н і  к ү н д е п   с ө й л е м е й і н ,  

Т а м а қ т ы   м а ң д а й   т е р і ң   т а б а т - т а ғ ы . . . »
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет