Ген, вртегіге, ел аңы зы на айналып кеткен улы мыPdf көрінісі
бет5/5
Дата15.03.2017
өлшемі1,14 Mb.
#9659
1   2   3   4   5

ЕМ Ш І  М Е Н   АУ РУ

Е м ш і   к е п   ө л г е н н е н   с о ң   а у р у   а д а м ,

—   Ө л г е н і   б ү л   б а й ғ ұ с т ы ң   ж а р а м а ғ а н ,  

Е г е р   ш а р а п   і ш п е с т е н   с а н а   і ш с е ,

Қ а л а р   е д   д е п т і   ө л м е й   е с е н - а м а н .

5 3


Е м ш і г е   с о н д а   т ұ р ғ а н   к ө п т і ң   б ір і :

—  А й т а с ы з , —   д е д і ,—  е н д і   н е г е   м ү н ы г  

Б ү л   к е ң е с і ң   о р ы н ы н   т а б а р   е д і,

А у р у   ө л м е й   ә л б е т т е   т ү р с а   т ір і.

Д о с ы ң а   к ө м е к   к ө р с е т   к е р е г і н д е  

К ө м е г і ң   о ғ а н   п а й д а   б е р е р і н д е .  

Д о с қ а   к ү л к і ,   д ү ш п а н ғ а   т а б а   қ ы л а р ,  

К е ш   қ а л ғ а н   қ ы с ы р   к е ң е с   к е р е г і   н е ?Қ А С Қ Ы Р  М Е Н   ҚОИШ Ы

Қ о й ш ы   қ о й ы н   ө р г і з і п ,   ж а й ғ а п   с а л ы п ,  

Б і р   с е м і з і н   і ш ін е н   т а ң д а п   а л ы п . 

К ү р к е с і н е   к і р г і з і п   с о й ы п   ж а т т ы  

Т ө р т   а я ғ ы н   т ұ с а у м е н   б у а   с а л ы п .

Қ а с қ ы р   к ө р і п   қ о й ш ы н ы ң   м ы н а у   ісін.

—   Қ ы ш ы ғ а н   е к е н , —   д е д і , —  б ү г ін   т і с ің . 

Е г е р   м ү н ы   с е н   е м е с ,  м е н   і с т е с е м  

И т   а й т а қ т а п   с а л а р   е ң   қ а н д а й   қ ы с ы м .


Е К І   Қ Ү М Ы Р А

Б і р і   м ы с ,  б ір і   б а л ш ы қ   қ ұ м ы р а н ы ,  

А ғ ы з ы п   а с а у   ө з е н   з ы м ы р а д ы .

Е к і   з а т   т і р ш і л і г і   —  т е г і  б а с қ а  

Б і л е   м е   б ұ л   е к е у і   ы м ы р а н ы .

Қ е л е д і   қ а ш ы қ   е м е с ,  қ а т а р   а ғ ы п ,  

Б і р і - б і р і н   к е й д е   и т е р і п ,  к е й д е   қ а ғ ы п .  

М ы с қ а   а й т т ы   е к і н ш і с і   қ а т т ы   с о қ п а ,  

Б е к е р г е   қ и р а й м ы н   д е п   м ұ ң ы н   ш а ғ ы п .

М е н е н   с е н   а р ы р а к   ж ү р ,   ж а қ ы н д а м а .  

Т а қ а л ы п   м е н і  қ у ы п   т а қ ы м д а м а .  

Ө з і м н і ң   ж а н а с у ғ а   к ө ң і л і м   ж о қ  

А р ы з ы м   о с ы , —   а у л а қ   ж ү р ,   а қ ы л д ы   а ғ а .

*  *  *


Е г е р   д е   к о д с ы   қ о н с а ,   к е д е й   м е н   б а й , 

Б о л а р   е д   а р а л а р ы   н а қ   о с ы н д а й .  

Ж а л ш ы н ы ң   ж а л т а қ т а у м е н   ж а й ы   к е т іп  

Қ а р а р   е д   ж а л ы н ы ш п е н   б а й ғ а   ү д а й .Қ А Б А Н   М Е Н   Т Ү А К І

Б і р   а ғ а ш т ы ң   а с т ы н д а   т ү р ы п   ж а й л а п ,  

С о ғ ы с қ а   қ а м д а н ғ а н д а й   қ а р у   с а й л а п ,

5 5


Ж а н - ж а қ қ а   қ а б а қ   т ү й і п   қ а р а п   қ о й ы п ,

Б і р   қ а б а н   ж а т т ы   ө з і н і ң   т і с ін   қ а й р а п .

Б і р   т ү л к і   ө т е   б е р і п   ж а н а м а л а п ,

Ж ы м и ы п   к ү л і п   қ о й ы п   о ғ а н   қ а р а п .

—   А р т ы ң д а   а ң д ы п   ж ү р г е н   а ң ш ы   ж о қ   қ о й , 

Ж а т ы р с ы ң ,   б а т ы р ,   с а й л а п   н е г е   ж а р а қ ? . .

С о н д а   а й т т ы   о ғ а н   ж а у а п   қ а б а н   т ұ р ы п , 

А з ы р а қ   ы қ ы л а с п е н   м о й ы н   б ұ р ы п :

—  Е р і к к е н н е н   т і с і м д і   қ а й р а м а й м ы н  

Я  б і р е у г е   ә д е й і   қ а с т ы қ   қ ы л ы п .

Ж а у   т ө н г е н д е   ж а т с а м   м е н   қ а р у   с а й л а п ,  

Т ұ р а р   м а   о л   а л с ы н ш ы   д е п   т і с ін   қ а й р а п .  

Ж а у   к е л г е н д е   ж а с а н у   к е ш   б о л а д ы ,

О л   ө з і ң д і   б е р г е н і ң   ж і п с і з   б а й л а п .

*  *  *

Қ а т е р л і   і с к е   д а й ы н д а л   а л д ы н   а л ы п ,Ж а у   к е л г е н д е   « қ а п ! »   д е м е й   қ а п ы л   қ а л ы п

А Ғ А Ш   КЕСУШ І  М Е Н   Е М Е Н

О р м а н ғ а   к е л і п   б а л т а ш ы  

Е м е н д і   к е с і п   қ ү л а т т ы .  

Ш а ш ы л ы п   ж а т т ы   ж а ң қ а с ы  

Б о л с а   д а   к а н ш а   қ у а т т ы .

С ы н а   қ ы п   қ а ғ ы п   ө з і н е н , 

Б ө л ш е к т е г і   ж а р д ы   а й ы р ы п .  

£

  vTTf 


К ө р і п   м ұ н ы   к ө з і м е н  

^  
J  

i f  \

 

А й т т ы   е м е н   қ а й ғ ы р ы п .Ө к п е л е м е н   б а л т а ғ а  

Ө з і м д і   к е с і п   т а с т а ғ а н ,  

Қ ы н ж ы л а м ы н   с ы н а ғ а  

Б ү т а ғ ы м н а н   ж а с а ғ а н .Қ а с ы ң н а н   к ө р г е н   қ и я н а т  

Ж а н ы ң а   о н ш а   б а т п а й д ы .

Ж а қ ы н н а һ   к ө р г е н   қ и я н а т  

Ж а н ы ң д ы   е з іп   т а п т а й д ы .

*  *  *

Қ а р с ы л а с қ а н   ж а у   е м е с ,Д о с т а н   т а р т қ а н   з а р   к ү ш т і .

А й т ы с ы п   ж а т а р   д а у   е м е с ,

К ү й д і р і п   к е т е р   о л   іш т і.

М А С А   М Е Н   Ө Г ІЗ

Ө г і з д і ң   м ү й і з і н е   қ о н д ы   м а с а ,

( Ө з і н ш е   а қ ы л ы   б а р   о ң д ы   м а с а . )

Ж а й ы л ы п   ж а й л ы   ж е р д е   к ө п   о т ы р ы п  

Ұ ш у ғ а   к е т і п   е н д і   к ө ң л і   м а с а .

Ө г і з г е   қ а р а п   қ о й ы п   с ә л   ы ң ғ а й с ы з .

Д е г е н д е й   м о й н ы ң ы з д ы   б ір   б ү р м а й с ы з ,  

К ө л д е н е ң   к е с п е л т е к т е й   қ о й д ы   с ү р а у  

Қ е т к е н і м   б о л м а с   п а   д е п   с і з г е   ж а й с ы з ?

С о н д а   о ғ а н   ө г і з   а й т т ы   ө з і н   с ы н а п :

—   Н е   ж а й д ы   т ү р с ы ң ,   м а с а ,   м е н е н   с ү р а п ?

5 7


Б і л г е м   ж о қ   ұ ш ы п   с е н і ң   к е л г е н і ң д і ,  

Б і л е м   б е   к е т к е н і ң д і   е н д і,  ш ы р а к ?

Д ү н и е г е   к е й   а д а м   к е л і п ,   к е т е р ,  

К е л г е н м е н   б е р е р і   ж о қ   б е р і п   к е т е р . 

Ө м і р г е   о н а н   з и я н ,   п а й д а   д а   ж о қ ,  

А р қ а л а п   ө з  т е з е г і н   т е р і п   к е т е р .5 8

I

МАЗМҰНЫ

Эзоп  туралы..................................... 3

Екі  ж о л д а с .................................. 5

К ұмырысқа  мен  инелік 

. . .   6

Бұғы  мен  л а ғ ы ...........................7

Қасқыр  мен  т ы р н а ..................... 7

Ат  пен  е с е к ..................................... 8

¥ры  мен  а н а с ы ...........................9

К.ісі  мен  су  и е с і ...........................10

Кояндар  мен  бақалар  .  .  .  .  12

Ит,  кораз,  т ү л к і.......................... 14

Тауық  пен  қарлығаш  .  .  .  . 1 4  

Арыстан  терісін  киген  есек  .  .  15 

Арыстан  мен  тышқан  . . . .   15

Әкесі  мен  балалары ..................... 16

Торғай  мен  т ү л к і ..................... 17

Шал  мен  жылан  ...........................17

Қарлығаш  пен  жылан  .  .  .  . 1 8

Арыстан  мен  т ү л к і..................... 19

Жарканат, бүрген,  гагар  үйрек .  19

Мысық  пен  т о р ғ а й ..................... 21

Қасқыр  мен  к е м п ір ..................... 21

Екі  е с е к .......................................... 22

Екі  қ о р а з ...................................... 23

Екі  ты ш қ ан..................................... 24

Боз  торғай  мен  диқаншы  . . .   27

Ешкі  мен  қойш ы ...........................28

Лақ  пен  к а с қ ы р ...........................29

Тырна  мен  ләйлек.......................... 29

Ит  пен  с у р е т ................................30

Балық  пен  балықшы 

. . . .   30

Қасқыр  мен  ацшылар  . . . .   31

Түлкі  мен  теке  . . . . . .   31

Түлкі  мен  ж үзім  . . . . . .   31

А т  пен  а т ш ы ...................................

32

Қ а т ы н   мен  т а у ы қ .............................32

К ө к  кеп тер  м ен  қ ұ м ы р ы с қ а   . 

32

К ү зен   м ен   е г е у .............................33

Б ү р к іт   пен  т а с б а қ а .......................

33

А ры стан,  есек,  т ү л к і .......................34

А ры стан,  қ а с к ы р ,  т ү л к і  . . . .   35

Қ а сқ ы р   мен  е ш к і .............................

36

М ы сы к  пен  т ы ш қ а н .......................37

И т   пен  к а с қ ы р ..................................

38

Б ұ ғ ы ....................................................38

Б а қ п а н д ы   есек  пен  т а ғ ы   есек  .  39

А ры стан  мен  к а б а н ....................... 40

А ры стан  мен  а ю .............................41

А ры стан  мен  м ү ж ы қ ...................... 42

А ры стан  мен  м ұ ж ы қ .................., 4 3

А ры стан  мен  е с е к .............................44

Т үлкі  мен  б а р ы с .............................45

Ана  ар ы с та н   мен  т ү лк і  . . . .   45

Қ ы с  пен  к ө к т е м .............................46

Ө гізд ер   м ен  д ө н ге л ек   . . . .   48

Б ү қ а   мен  т е к е .................................. 49

Б а й   мен  т ер і  и л е г і ш ....................... 50

Қ а с қ ы р л а р   м ен  и ттер  . . . .   50

Б ү р ге   м ен  а д а м .............................5 ]

А уру  қ а р ғ а ........................................ 52

Ат  пен  к а с қ ы р .................................. 53

Е м ш і  мен  а у р у ............................. 53

К а сқ ы р   мен  к о й ш ы .......................54

Екі  қ ү м ы р а ...................................55

Қ а б а н   мен  т ү л к і .............................55

А ғаш   кесуш і  мен  ем ен   . . . .   55 

М аса  мен  ө г і з ..................................

ц

17


Эзоп

Б А С Н И

Д л я   м л а д ш е го   ш к о л ьн о го   в о зр ас т а

(н а   к а з а х с к о м   я зы к е)

И зд а н и е   К а з го с л и т и зд а т а   —  1962

Р е д а к т о р   К.  И дри сов 

Х у д о ж н и к .  Б.  Н енахов 

Х у д о ж .  р е д а к т о р   И.  И с аб а е в  

Техн.  р е д а к т о р   С.  Л еп есо в 

К о р р ек то р   А.  С ад ы к о в

С д а н о  

в  н а б о р  

1 3 /V II—1962 

г. 


И зд . 

№   135. 

П о д п и сан о   к  печ.  20/V III-1962 г.  Ф о р м ат 60V901 /1в. 

3,75  п.  л .  (У ч .-и зд .  л .  2,62).  Т и р а ж   10 000. 

Ц е н а   9  коп.

г.  А л м а-А та.  Т и п о гр а ф и я   №   1 

Г л а в и зд а т а  

М ин истер ства  к у л ь т у р ы   К азС С Р .  З а к а з   1691.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет