Химия есептері мен жаттығулары


 Балқыған натрий гидроксиді 0,2а токпен 5 сағат электролиздегенде  қай заттар және қандай мӛлшерде бӛлінеді?  4Pdf көрінісі
бет17/26
Дата22.12.2016
өлшемі3,15 Mb.
#308
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26

3. Балқыған натрий гидроксиді 0,2а токпен 5 сағат электролиздегенде 
қай заттар және қандай мӛлшерде бӛлінеді? 
4.  Мыс хлориді  ерітіндісі  арқылы 10  а токты  1  сағат  ӛткізгенде  оның 
қандай мӛлшері айрылады? 
5.  Бромид  ерітіндісі  арқылы  1,5  а  электр  тоғы  10  минут  43  секунд 
ӛткізілгенде 0,799 г бром бӛлініп шықты. Бромның эквиваленті қандай? 
6.  2,8  г  темір  бӛлініп  шығу  үшін 
4
FeSO
  ерітіндісі  арқылы  5а  токты 
қанша уақыт жіберу керек? 
7.  
т
  мыс  алу  үшін 
4
CuSO
  ерітіндісі  арқылы  ӛтуге  тиісті  электрдің 
мӛлшерін есептеп шығарыңыз. 
8.  Ерітіндіде 
2
2
2
,
,
,
,

Ni
Pb
Sn
Na
Ag
  иондары  бар.  Осы  ерітіндіні 
электролиздегенде иондар қай ретпен зарядсызданады? 
9.  5,85  г  натрий  хлориді  күкірт  қышқылымен  әрекеттесті.  Шыққан  газ 
күміс нитратының 200 мл 10 % (

=1,1г/мл) ерітіндісі арқылы ӛткізілді. Неше 
грамм тұнба түзілді? Ерітіндіде қанша күміс нитраты қалды? 
10.  200  кг  фосфоритті  жай  супперфосфатқа  айналдыру  үшін  96 
проценттік күкірт қышқылынан қанша керек? 
11. Құрамында 45% күкірті бар 320 г колчеданнан 397 г 100 проценттік 
күкірт қышқылы алынды. Қышқыл шығымының проценті қанша? 
12. 6,4г темір тұз қышқылының 120мл 20 % (

=1,1г/мл) ерітіндісімен 
әрекеттескенде қанша темір (II) хлориді түзіледі? 
13. Алюминий, магний және құмның 2,5 г қоспасын натрий гидроксиді 
ерітіндісімен  араластырғанда  1,12л  сутегі,  тұз  қышқылының  ерітіндісімен 
әрекеттестіргенде 2,24 л сутегі бӛлінді. Қоспаның проценттік құрамы қандай 
болады?  Реакцияға  кіріскен  28  %  (

=1,31г/мл)  сілті  ерітіндісінің  кӛлемін 
табыңыз. 
14. 
Tемір 
мен  магнийдің  8г  қоспасын  тұз  қышқылымен 
әрекеттестіргенде 4,48 л сутегі бӛлінеді, қоспаның құрамы қандай болады? 

124 
 
15.  Ацетиленнің,  этиленнің  және  метанның  5  л  қоспасы  қанша  бром 
қосып  алады?  Қоспадағы  этиленнің  мӛлшеpi  44,8%,  ацетилендікі  22,4%, 
метандікі  —  32,8%  (кӛлемі  бойынша).  Қалыпты  жағдайда  қоспаның 
тығыздығы қандай болады? 
16. Мыстың мыс оксидімен қоспасы (25% мысы бар) 65 %  (

=1,4г/мл
азот қышқылымен ӛңделгенде 2,24 л газ бӛлінді. Қоспаның массасы қанша? 
Неше мл азот қышқылы реакцияға кірісті? 
17.  Концентрлі  азот  қышқылы  құйылған  стаканның  массасы  345  г
Ерітіндіге  30  г  мыс  салынып,  реакция  аяқталған  соң  стақанның  массасы 
қанша болады? 
18. 
Мына  тотығу-тотықсыздану  реакцияларының  электрондық 
теңдеулерін 
жазып, 
тотықтырғышты 
және 
тотықсыздандырғышты 
анықтаңыз: 
а) 
;
2
4
2
2
O
H
S
SO
H
S
H 
ә) 
;
4
2
3
NO
SeO
H
HNO
Se 
б) 
;
3
2
2
2
HCl
HIO
O
H
Cl
I
 
в) 
;
2
4
2
3
2
O
H
KCl
MnO
K
KOH
KClO
MnO

 
г) 


.
2
3
4
2
4
2
3
4
O
H
NO
SO
Fe
SO
H
HNO
FeSO

 
19.  Балқыған  және  ерітінді  күйіндегі  ас  тұзы  электролизінің  схемасын 
жазыңыз. 
20. 
4
4
2
4
2
4
4
,
,
,
,
MgSO
SO
Ag
SO
K
CuSO
NiSO
бар ерітіндіге темір шегені салғанда 
қай металдар және қандай ретпен ығыстырылады? 
 
 

125 
 
 
БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
тарауы бойынша тестік тапсырмалар 
 
1. 0,05 моль мыс сульфатының массасы: 
A) 6 г   
B) 7 г   
C) 8 г 
D) 8,5 г 
E) 9 г 
 
2. Мольдік массасы 256 г/моль күкірттің аллотропиялық түр ӛзгерісінің 
құрамындағы атомдар саны:  
A)  2   
B)  4  
C)  6    
D)  8   
E)  10 
 
3. Қ.ж. 22,4 л сутектің құрамындағы зат мӛлшері:  
A)  2 моль  
B)  3 моль  
C)  5 моль  
D)  1 моль  
E)  4 моль 
 
4. 10 г кальций карбонатындағы заттың мӛлшері: 
A)  0,1 моль   
B) 0,2 моль   
C) 0,3 моль  
D) 0,4 моль  
E)  0,5 моль 
 
5. 16,2 г кальций гидрокарбонатындағы зат мӛлшері: 
A)  0,1 моль   
B) 0,2 моль   
C) 0,3 моль  
D) 0,4 моль  
E)  0,5 моль 
 
6. 0,05 моль мыс сульфатының массасы: 
A) 6 г   

126 
 
B) 7 г   
C) 8 г 
D) 8,5 г 
E) 9 г 
 
7. 0,15 моль аммиактың қалыпты жағдайдағы кӛлемі: 
A) 1,12 л   
B) 2,24 л   
C)  3,36 л 
D) 11,2 л 
E) 22,4 л 
 
8.  4  г  сілтілік  жер  металл  сумен  әрекеттескенде  2,24  л  газ  бӛлінді.  Бұл 
металл:  
A) 
Ca
 
B) 
Ba
 
C) 
Sr
 
D) 
Mg
 
E) 
Na
 
 
9.  10  г  кальций  карбонатын  қыздырғанда  кальций  оксидіне  және  кӛміртек  
(IV) оксидіне ыдырайды. Қ.ж. бӛлінген газдың кӛлемі: 
A) 22,4 л;  
B)  2,24 л;   
C) 11,2 л;   
D) 1,12 л;  
E) 3,36 л.  
 
10. Оттектің массалық үлесі 0,2857% болатын оксид түзетін металл:  
A) 
Zn
 
B) 
Mg
  
C) 
Cu
 
D) 
Ca
 
E) 
Al
 
 
11. Оксидіндегі оттектің массалық үлесі 30,59 % тӛртінші топтың металы: 
A) 
Ti
 
B) 
Ge
 
C) 
Zn
  
D) 
Sn
  
E) 
Cr
 
 
12. Оттектің массалық үлесі 52,94% болатын оксид түзетін металл:  

127 
 
A) 
Zn
 
B) 
Mg
  
C) 
Cu
 
D) 
Ca
 
E) 
Al
 
 
13.  Алюминийді  тұз  қышқылымен  әрекеттестіргенде  қ.ж.  3,36  л  сутек 
бӛлінді. Қышқылмен әрекеттескен алюминийдің массасы:  
A) 2,7 г 
B) 5,4 г    
C) 1,85 г  
D) 4,05 г  
E) 4,6 г 
 
14. Құрамында 34,0 г күміс нитраты бар ерітіндіні натрий хлориді 
ерітіндісімен араластырды. Реакция нәтижесінде алынған күміс хлоридінің 
мӛлшері:  
A) 0,1 моль;   
B) 0,2 моль;   
C) 0,3 моль;   
D) 0,4 моль;  
E) 0,5 моль. 
 
15.  34,0  г  күміс  нитраты  ерітіндісін  сондай  массада  натрий  хлориді 
ерітіндісімен араластырылды. Нәтижесінде түзілген күміс хлоридінің грамы: 
A) 28,7 г 
B) 34,0 г    
C) 3,4 г   
D) 2,78 г  
E) 340 г 
 
16. 0,05 моль мыс купоросының массасы: 
A) 10 г 
B) 12 г    
C) 12,5 г   
D) 14,5 г  
E) 15 г 
 
17.  Натрий  сумен  әрекеттескенде  қ.ж.  1,12  л  сутек  бӛлінді.  Сумен 
әрекеттескен натрийдің массасы: 
A) 23 г; 
B) 2,3 г;    
C) 1,15 г;   
D) 4,6 г;   

128 
 
E) 46 г. 
18. Қалыпты жағдайдағы қысым: 
A) 101,325 кПа 
B) 100,3 кПа 
C) 101 Па 
D) 100 Па 
E) 670 кПа 
 
19. Қалыпты жағдайдағы қысым: 
A) 760 мм.с.б. 
B) 100 мм с.б. 
C) 705 мм.с.б. 
D) 562 мм.с.б. 
E) 670 кПа 
 
20. Қалыпты жағдайдағы  температура: 
A) 100
0
С  
B) 25
0
С 
C) 273 К  
D) 295 К 
E) 100
 
К 
 
21. 273 К және 90 кПа қысымда 30 л сутегі жиналды. Қалыпты жағдайдағы 
сутегінің алатын кӛлемі: 
A) 24,4 л   
B) 34,3 л  
C) 25,5 л 
D) 20,4 л   
E) 26,6 л 
 
22.  0
0
С-да  және  90кПа  қысымда  газометрге  10  л  оттегі  жиналды.  30
0
  С 
температурадағы газдың қысымы: 
A) 109,9 к Па   
B) 89,9 кПа  
C) 100,5 кПа 
D) 90,4 кПа   
E)  99,9 кПа 
 
23.  273  К  және  100  кПа  қысымда  20  л  сутегі  жиналды.  Қысымды  80  кПа 
тӛмендеткен кездегі газдың кӛлемі: 
A) 24,4 л   
B) 34,3 л  
C)  25,0 л 
D) 20,4 л   

129 
 
E) 26,6 л 
24. 273 К және 101,3 кПа қысымда 6,02х10
23 
хлор
 
молекуласының кӛлемі:  
A) 11,2 л 
B) 22,4 л  
C) 1,12 л   
D) 2,24 л 
E) 3,36 л 
 
25. 0
0
С-та және 1 атм. қысымда 6,02х10
23 
оттегі
 
молекуласының кӛлемі:  
A) 11,2 л 
B)  22,4 л  
C) 1,12 л   
D) 2,24 л 
E) 3,36 л 
 
26. 0
0
С-та және 1 атм. қысымда 3,01х10
23 
оттегі
 
молекуласының кӛлемі:  
A) 11,2 л 
B) 22,4 л  
C) 1,12 л   
D) 2,24 л 
E) 3,36 л 
 
27. Натрий гидроксидіне мырыш гидроксидін қосқанда: 
A) натрий цинкаты 
2
2
ZnO
Na
 
және сутек түзіледі 
 
B) натрий цинкатының пентагидраты тұнбасы 
O
H
ZnO
Na
2
2
2
5

 және оттек 
бӛлінеді 
C)  комплексті тұз – натрийдің тетрагидроксоцинкаты 
 
]
[
4
2
OH
Zn
Na
 
түзіледі 
D) 
 
2
OH
Zn
сілтіде ерімейді, реакция жүрмейді 
E) натрий цинкаты 
2
2
ZnO
Na
 және су түзіледі 
 
28. Белгісіз тұздың ерітіндісіне сілті ерітіндісін қосқанда қоңыр түсті тұнба 
түзіледі. Сол белгісіз тұздың ерітіндісіне барий хлоридін қосқанда ақ тұнба 
түзіледі. Бұл белгісіз тұз: 
A) 
 
]
[
6
4
CN
Fe
K
 
 B) 
 
]
[
4
2
OH
Zn
Na
 
C) 
3
AgNO
 
D) 
4
KMnO
 
E) 
4
2
MnO
K
 
 
29. Катионды комплексті қосылыс: 
A) 
 
]
[
4
2
OH
Cu
Na
  

130 
 
B) 


Cl
NH
Ag
]
[
2
3
  
C) 
]
[
4
AuCl
K
 
D) 
 
]
[
6
3
OH
Cr
K
  
E) 
 
]
[
6
3
CN
Cr
Na
 
 
30. 


4
2
HgJ
K
 комплексті қосылыстың аталуы:
 
A) калийдің тетраиодаураты (III) 
B) калийдің тетрагидроксоцинкаты  
C) калийдің тетраиодогидраргираты (II)  
D) калийдің гексагидроксохроматы (III)  
E) калийдің гексаиодоаураты (III)  
 
31. Негіздік комплекске жататын қосылыс: 
A) 
 
]
[
4
2
OH
Cu
Na
 
B) 


Cl
NH
Ag
]
[
2
3
  
C) 
]
[
4
AuCl
K
 
D) 

  
2
4
3
]
[
OH
NH
Cu
  
E) 
 
]
[
6
3
CN
Cr
Na
 
 
32. Ацидокомплекске жатады: 
A) 
 
]
[
4
2
OH
Cu
Na
  
B) 


Cl
NH
Ag
]
[
2
3
  
C) 
 
]
[
4
OH
Au
K
 
D) 
 
]
[
6
3
OH
Cr
K
  
E) 
 
]
[
6
3
CN
Cr
Na
 
 
33. Комплекс түзушінің тотығу дәрежесі +1-ге тең комплексті қосылыс: 
A) 


4
4
3
]
[
SO
NH
Cu
  
B)  


Cl
NH
Ag
]
[
2
3
  
C) 
]
[
4
2
CuF
K
  
D) 
]
[
4
AuCl
K
  
E) 


Cl
NH
Ag
]
[
2
3
 және
     
]
[
4
AuCl
K
 
 
34. Комплекс қосылыс - 


Cl
NH
Ag
]
[
2
3
 аталуы:  
A)  диаминкүміс хлориді 
B) күміс аммиак хлориді 
C) күмісхлоридінің аммиакаты 
D) моноаминкүміс хлориді 
E)  күмістің екі аммиак хлоры 
 

131 
 
35.Барий хлориді кристаллогидратының құрамында 14,8 % кристалданған су 
бар.Кристаллогидраттың формуласы:  
A) 
O
H
BaCl
2
2
3

 
B) 
O
H
BaCl
2
2
2

 
C) 
O
H
BaCl
2
2
5

 
D) 
O
H
BaCl
2
2
4

 
E) 
O
H
BaCl
2
2

 
 
36. Құрамында 43,4% натрий, 11,3% кӛміртек, 45,3% оттегі (масса бойынша) 
бар заттың қарапайым формуласы:  
A) 
3
NaHCO
  
B) 
3
2
CO
Na
  
C) 
2
NaHCO
 
D) 
4
2
2
O
C
Na
  
E) 
4
2
O
NaHC
 
 
37.  Салыстырмалы  молекулалық  массасы  134,  құрамында  (масса  бойынша) 
17,16%  натрий,  8,95%  кӛміртек,  23,88%  оттегі  бар  заттың  молекулалық 
формуласы: 
A) 
3
NaHCO
  
B) 
3
2
CO
Na
  
C) 
2
NaHCO
 
D) 
4
2
2
O
C
Na
  
E) 
4
2
O
NaHC
 
 
38. Изотоптың массалық саны:  
A) ядродағы протондар  
B) ядродағы нейтрондар  
C) электрон бұлттары   
D) протондар мен нейтрондардың жалпы  
E) протондар мен электрондардың жалпы  
санына тең. 
 
39. Хлор атомы ядросындағы нейтрондар саны:  
A) 18  
B) 9   
C) 17 
D) 8   
E) 15 
 

132 
 
40. Хлор атомындағы электрондар саны:  
A) 18  
B) 9   
C) 17 
D) 8   
E) 15 
 
41. Күкірт атомы ядросындағы нейтрондар саны:  
A) 18  
B) 16   
C) 17 
D) 8   
E) 15 
 
42. Периодтық жүйедегі химиялық элемент атомының энергетикалық деңгейі 
A) элементтің реттік нӛмірімен 
B) топ нӛмірімен  
C)  қатар нӛмірімен 
D)  тотығу дәрежесімен 
E)    период нӛмірімен 
 сипатталады. 
 
43. Скандий элементі атомындағы энергетикалық  деңгей саны 
A)  1 
B)   2  
C)  3 
D)   4 
E)   5 
 
44. Молекулалық орбитальдарда: 
A) тек байланыстырушы орбитальдар 
B) тек қана босаң орбитальдар 
C)  байланыстырушы және босаң орбитальдар 
D) жұптаушы орбитальдар 
E)  атомдық орбитальдар 
болады. 
 
45.  Бас  квант  саны 
4

n
  электрондық  қабаттағы  атомның  электрондарының 
максимальды саны:  
A) 18   
B) 8   
C) 2   
D) 32  
E) 21 

133 
 
46.  Бас  квант  саны 
6

n
  электрондық  қабаттағы  атомның  электрондарының 
максимальды саны:  
A) 18   
B) 8   
C) 2   
D) 32  
E) 21 
 
47. IV периодтағы элементтердің толатын деңгейшесі:  
A) тек 
s
4
 
B) 
p
4
4
 
C) 
p
s
d
4
4
3
 
D) 
d
p
s
4
4
4
 
E) 
f
d
p
s
4
4
4
4
 
 
48. 
d
4
 орбиталі электронға тола бастайтын элемент: 
A) 
Sr
  
B) 
Ag
  
C) 
Y
  
D) 
In
 
E) 
Rb
 
 
49. 
d
4
 орбиталі электрондармен толып бітетін элемент: 
A) 
Pd
  
B) 
Ag
  
C) 
Cd
  
D) 
In
 
E) 
Rb
 
 
50.
d
5
 деңгейшесінде 8 электрон болатын элемент: 
A)  Pt   
B) 
Ir
  
C) 
Os
  
D) 
Au
 
E) 
Hg
 
 
51. Атомның 
s
5
деңгейшесінен кейін толатын деңгейше: 
A) 
p
5
 
B) 
p
4
 
C) 
d
4
 
D) 
f
4
 
E) 
d
3
 
 

134 
 
52. Атомның 
s
6
деңгейшесінен кейін толатын деңгейше: 
A) 
p
5
 
B) 
p
4
 
C) 
d
4
 
D)  
f
4
 
E) 
d
3
 
 
53. Атомның 
d
4
деңгейшесінен кейін толатын деңгейше: 
A) 
p
5
 
B) 
p
4
 
C) 
d
4
 
D) 
f
4
 
E) 
d
3
 
 
54.  Хром  атомының  электрондық  конфигурациясының  ерекшелігін  кӛрсет. 
Оның атомындағы 
s
4
 электрондар саны: 
A)  0    
B)  1 
C) 2    
D)  4 деңгейше жоқ  
E)  
5
3d
 аяқталады 
 
55.  Мыс  атомының  электрондық  конфигурациясының  ерекшелігін  кӛрсет. 
Оның атомындағы 
s
4
 электрондар саны: 
A)  0    
B)  1 
C) 2    
D)  4 деңгейше жоқ  
E)  
5
3d
 аяқталады 
 
56. Метан молекуласындағы кӛміртек атомының гибридтену түрі:  
A) 
sp
  
B)  
2
sp
  
C)  
3
sp
  
D) 
2
2
d
sp
  
E) гибридтену бұлты жоқ  
 
57.  Аммиак молекуласындағы азот атомының гибридтену түрі:  
A) 
sp
  
B)  
2
sp
  
C)  
3
sp
  
D) 
2
2
d
sp
  
E) гибридтену бұлты жоқ  

135 
 
58. Су молекуласының байланыс бұрышы:  
A) 180
0
   
B) 120
0
   
C) 109
0
 28  
D) 107
0
  
E)  104,5
0
 
 
59. Алюминий хлориді молекуласының байланыс бұрышы:  
A) 180
0
   
B)  120
0
   
C) 109
0
 28  
D) 107
0
  
E) 104,5
0
 
 
60. Берилий хлориді молекуласындағы берилий атомының гибридтену түрі:  
A) 
sp
  
B)  
2
sp
  
C)  
3
sp
  
D) 
2
2
d
sp
  
E) гибридтенбейді  
 
61.  МОӘ  бойынша 
2
H

2
O
,   
2
N
   
CO
  , 
2
Cl
  молекулалардың  қайсысы 
парамагниттік қасиет кӛрсетеді:  
A) 
2
H
  
B) 
2
O
  
C) 
2
N
  
D) 
CO
 
E) 
2
Cl
 
 
62. МОӘ бойынша электрондық формуласы 

 
 
 
 

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
/
z
байл
y
байл
x
байл
босан
байл
p
p
p
s
s
KK

  сәйкес молекула: 
A) 
CO
  
B) 
NO
 
C) 
2
N
  
D) 
2
Cl
 
E) 
2
O
 
 
63.  МОӘ  бойынша   
2
O
,   

2
O


2
O

2
N

2
H
  молекулалардың  қайсысы 
диамагниттік қасиет кӛрсетеді:  
A) 
2
O
  
B) 

2
O
  

136 
 
C) 

2
O
  
D) 
2
N
 
E) 
2
H
 
 
64. 
O
H
NO
O
NH
2
2
3
6
4
5
4 реакциясы бойынша аммиактың тотығуы кезінде 
азоттың валенттігі мен тотығу дәрежесінің ӛзгеруі: 
A) валенттігі ӛзгермейді, тотығу дәрежесі ӛседі  
B) валенттігі мен тотығу дәрежесі ӛзгермейді 
C) валенттігі ӛзгермейді, тотығу дәрежесі кемиді   
D) валенттігі ӛзгереді, тотығу дәрежесі ӛзгермейді 
E)  валенттігі мен тотығу дәрежесі ӛзгермейді  
 
65. 
O
H
NO
O
NH
2
2
3
6
4
5
4 реакциясы бойынша аммиактың тотығуы кезінде 
оттектің валенттігі мен тотығу дәрежесінің ӛзгеруі: 
A) валенттігі ӛзгермейді, тотығу дәрежесі ӛседі  
B) валенттігі мен тотығу дәрежесі ӛзгермейді 
C)  валенттігі ӛзгермейді, тотығу дәрежесі кемиді   
D) валенттігі ӛзгереді, тотығу дәрежесі ӛзгермейді 
E) валенттігі мен тотығу дәрежесі ӛзгермейді  
 
66. 
C
B
A


2
 реакциясының жылдамдығын есептейтін формула:  
A) 
A
K
V

  
B) 
B
K
V

  
C)  
B
A
K
V
2

  
D) 
B
A
K
V

  
E) 
C
B
A
K
V

 
 
67. 
2
2
CO
O
C


 реакциясының жылдамдығын есептейтін формула: 
A) 
C
K
V

  
B)  
2
O
K
V

  
C) 
2
CO
K
V

  
D) 
2
O
C
K
V

  
E) 
2
2
CO
O
C
K
V

 
 
68. 
3
4
3
4
3
3
3
3
NaNO
PO
Ag
PO
Na
AgNO реакциясының жылдамдығын 
есептейтін формула: 
A) 
3
AgNO
K
V

  
B) 
4
3
PO
Na
K
V

  
C) 
4
3
PO
Ag
K
V

  
D)  
4
3
3
3
PO
Na
AgNO
K
V

  

137 
 
E) 
4
3
3
PO
Na
AgNO
K
V

 
69.
2
A
  және 
2
B
  молекулаларының  соқтығысуы  кезінде  газдық  фазада 
 
 
 
г
г
г
AB
B
A
2
2
2


 реакциясы жүреді. Егер қалған барлық жағдайларды сақтай 
отырып,  әрекеттесуші  заттардың  әрқайсысының    концентрациясын  екі  есе 
кӛбейткенде, реакцияның жылдамдығы: 
A) 2 есе ӛседі 
B) 4 есе ӛседі 
C)  8 есе ӛседі 
D) 16 есе ӛседі 
E) ӛзгермейді 
 
70. Катализатор:  
A) активтендіру энергиясы тӛмендегенде  
B) активтендіру энергиясы жоғарылағанда  
C) реакция жылуы тӛмендегенде  
D) реакция жылуы жоғарылағанда 
E) кері реакция жылдамдығы жылдамдағанда  
реакцияны жылдамдатады.  
 
71.  Егер 
2
2
CO
O
C


реакциясындағы  оттегінің  концентрациясын  5  есе 
ұлғайтса, реакция жылдамдығы 
A) ӛзгермейді 
B) 2,5 есе 
C)  5 есе  
D) 10 есе 
E)  25 есе 
 
72. Химиялық тепе-теңдіктің ығысуына әсер ететін факторлар  
A)  энергия 
B)  қысым 
C)  уақыт 
D)  жүйе күйі (ашық немесе жабық түрі) 
E)  концентрация, температура және қысым 
 
73.  Тұрақты  температурада  және  қысымда  химиялық  реакциялар  ӛздігінен 
жүретін бағыт:   
A) Гиббс энергиясының тӛмендеу бағыты  
B) Гиббс энергиясының жоғарлау бағыты  
C)  энтропияның тӛмендеу бағыты  
D) тепе-теңдік бағыты 
E) энтропияның жоғарлау бағыты  

138 
 
74. Тепе-теңдік мынандай
Q
NH
H
N3
2
2
2
3
 реакция жүйесінде болады. 
Тепе-тендікті солға қарай ығыстыру үшін:  
A) 
2
H
 концентрациясын арттыру 
B) 
2
N
 концентрациясын арттыру 
C) 
3
NH
 концентрациясын арттыру 
D) 
3
NH
 концентрациясын азайту  
E) температураны тӛмендету қажет. 
 
75. Суда еритін зат:  
A)  мыс (П) нитраты 
B) күміс хлориді 
C) барий сульфаты 
D) барий карбонаты 
E) мырыш фосфаты 
 
76. Суда ерімейтін зат: 
A) мыс (П) нитраты 
B) натрий хлориді 
C)  барий сульфаты 
D) калий карбонаты 
E) аммоний фосфаты 
 
77. Тӛменде берілген қоспалардың қайсысы ерітінді болып табылады:  
A) бор ұнтағы және су  
B) су тамшысы және ауа 
C) сүт   
D)  алтын және күміс құймалары 
E) су және бензин 
 
78. 50 г ерітіндідегі 2,5 г аммоний хлоридінің массалық үлесі:  
A) 0,15  
B) 0,5 
C)  0,05  
D) 0,07  
E) 0,25  
 
79.    280  г  су  және  40  г  глюкозасы  бар  ерітіндідегі  глюкозаның  массалық 
үлесі:  
A) 11,5% 
B) 12,5 % 
C) 22,0 % 
D) 28,0%  
E) 36,0% 

139 
 
80.    400  г  50%  (масса) 
4
2
SO
H
  ерітіндісін  буландырғанда  100  г  су  жойылды. 
Ерітіндіде қалып қойған 
4
2
SO
H
-тің массалық үлесі:  
A) 66,7%   
B) 56,7%   
C) 48,7% 
D) 38%   
E) 76,7% 
 
81. Күшті электролиттерге:  
A) 
3
)
(OH
Fe
;  
B) 
3
2
SiO
H
;  
C) 
4
2
SO
H
;    
D) 
OH
NH
4
;   
E)  
S
H
2
 жатады. 
 
82. Үш топтан тұратын заттардың қайсысы тек күшті электролиттер:  
A) 
NaCl
,  
2
)
(OH
Cu
,  
3
HNO
;   
B) 
2
BaCl

3
2
CO
H

NaOH

C) 
4
2
SO
K
,  
3
HNO
,  
2
)
(OH
Ba
;  
D)
  
NaOH

S
H
2

O
H
2

E) 
KOH
,  
3
3
PO
H

2
)
(OH
Fe
  
 
 
83. Үш топтан тұратын заттардың қайсысы тек әлсіз электролиттер:  
A) 
NaCl

2
)
(OH
Cu
,  
3
HNO
;   
B) 
2
BaCl

3
2
CO
H

NaOH

C) 
4
2
SO
K
,  
3
HNO
,  
2
)
(OH
Ba
;  
D)
  
2
)
(OH
Cu

S
H
2

O
H
2

E) 
KOH
,  
3
3
PO
H

2
)
(OH
Fe
 
 
 
84. Егер 
%
90


 болса, 1 М тұз қышқылы ерітіндісіндегі сутегі иондарының 
концентраациясы: 
A) 1,0 моль/л;  
B) 0,1 моль/л; 
C) 0,9 моль/л; 
D) 1,1 моль/л;   
E) 0,6 моль/л. 
 
85. Егер 
%
85


 болса, 1 М тұз қышқылы ерітіндісіндегі сутегі иондарының 
концентраациясы: 
A) 1,0 моль/л  

140 
 
B) 0,15 моль/л 
C)  0,85 моль/л 
D) 1,15 моль/л   
E) 0,9 моль/л. 
 
86.  Егер 

H
  иондарының  концентрациясы    0,1моль/л-ге  тең  болса, 

OH
иондарының концентрациясы: 
A) 10
-1 
моль/л  
B) 10
-13  
моль/л  
C) 10
-6 
моль/л 
D) 10
-11  
моль/л  
E) 10
-12 
моль/л 
 
87.  Егер 

OH
  ионының  концентрациясы    10
-9
моль/л-ге  тең  болса, 

H
 
ионының ерітіндідегі концентрациясы: 
A) 10
-1 
моль/л  
B)  10
-5  
моль/л  
C) 10
-6 
моль/л 
D) 10
-7  
моль/л  
E) 10
-12 
моль/л 
 
88.  Бейтарап ерітіндінің рН –ы  тең: 
A) рН>7 
B) рН< 7 
C)  рН=7 
D) рН>14 
E) рН=14 
 
89. Суда еріткенде сілтілік ерітінді алады: 
A) 
3
2
SO
Na
;  
B)  
SO
Na
2
;   
C)  
4
2
SO
K
;  
D) 
NaI
;   
E) 
Cl
NH
4
 
 
90. Алюминий нитраты ерітіндісінің ортасы: 
A) сілтілік 
B) бейтарап  
C)  қышқылдық 
D) әлсіз қышқылдық 
E) әлсіз негіздік 
 

141 
 
91. Қышқылдық ортада  лакмус  түсі: 
A) кӛгереді 
B)  қызарады 
C) ӛзгермейді 
D) сары 
E)  күлгін 
 
92. Сілтілік ортада лакмус түсі: 
A)  кӛгереді 
B) қызарады 
C) ӛзгермейді 
D) сары 
E)  жасыл 
 
93. Сілтілік ортада фенолфталейн  
A) кӛк 
B)  малина  
C) жасыл 
D) сары 
E)  күлгін 
түске ӛзгереді. 
 
94. Элементтердің тотығу дәрежелері ӛзгере жүретін реакция: 
A)  
O
H
Cl
MnCl
HCl
MnO
2
2
2
2
2
4
  
B) 
HCl
NaHSO
SO
H
NaCl4
4
2
 
C) 
3
2
2
2
SO
H
O
H
SO


  
D) 
  
3
3
HNO
AgCl
HCl
AgNO 
E) 
 
2
2
OH
Ca
O
H
CaO


 
 
 
95.  Тӛменде  берілген  реакциялардың  қайсысы  диспропорциялану 
реакциясына жатады: 
A) 
HCl
HClO
O
H
Cl2
2
  
B) 
2
2
3
2
O
NaNO
NaNO


 
C) 
O
H
NO
AgNO
HNO
Ag
2
2
3
3
  
D) 
  
O
H
ZnCl
HCl
Zn
2
2
2 
E) 


O
H
NO
NO
Cu
HNO
Cu
2
2
2
3
3
2
2
4
 
 
 
96. Тотықтырғыштарға жататындар: 
A) металдар, сутегі, кӛміртегі;  
B) теріс тотығу дәрежесін кӛрсететін элементтердің қосылыстары 

142 
 
C) 
S
H
2
 және оның тұздары  
D)  VII топ негізгі топшаның бейметалдары 
E) альдегидтер, спирттер 
 
97. Тотықсыздандырғыштарға жататындар: 
A)  металдар, сутегі, кӛміртегі 
B) активті бейметалдар  
C) периодтық жүйенің орта бӛлімінде орналасқан элементтер  
D) сутегі пероксиді  
E) жоғары оң тотығу дәрежесін кӛрсететін элементтердің қосылыстары 
 
98. Тотығу-тотықсыздану қасиеттері бар: 
A) металдар, сутегі, кӛміртегі 
B) активті бейметалдар  
C) периодтық жүйенің орта бӛлімінде орналасқан элементтер  
D)  сутегі пероксиді  
E) жоғары оң тотығу дәрежесін кӛрсететін элементтердің қосылыстары 
 
99. Бейтарап ортада 
4
KMnO
-ті тотықсыздандыратын ӛнім: 
A) 

2
Mn
 тұздары  
B) 
2
MnO
  
C) 
4
2
MnO
K
  
D) 
3
2
O
Mn
  
E) тотықсыздандыру жүрмейді 
 
100. Қышқыл ортада 
4
KMnO
-ті тотықсыздандыратын ӛнім: 
A) 

2
Mn
 тұздары  
B) 
2
MnO
  
C) 
4
2
MnO
K
  
D) 
3
2
O
Mn
  
E) тотықсыздандыру жүрмейді 
 
 
 
 
 

143 
 
 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет