Issn 1607-2782 РеспубликалықPdf көрінісі
бет1/17
Дата15.03.2017
өлшемі1,83 Mb.
#9918
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

 
ISSN 1607-2782
 
 
Республикалық 
 
ғылыми
-
әдістемелік 
 
журнал
 
Республиканский 
 
научно
-
методический
 
журнал
 
 
 
 
Қорқыт
 
Ата
 
атындағы
 
Қызылорда
 
мемлекетт
i
к
 
университет
i
н
i
ң
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
1999 жылғы наурыздан
 
бастап шығады
 
№ 
1 (44) 2015 
_____________________________________________________________________________________ 
 
ХАБАРШЫСЫ
 
 
Бас редактор
 

БИСЕНОВ Қ.А. 
 
техника ғылымдарының 
 
докторы, 
профессор
 
 
 
Бас редактордың 
орынбасары
 

ТӘУТЕНОВ И
.
А.
  
ауылшаруашылығы
  
ғылымдарының 
докторы
 
 
 
Жауапты редактор
 

ОМАРОВ Қ.Ә. 
 
география ғылымдарының кандидаты, 
профессор
 
 
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:
 
Айдарова
 
С.Б.
 
Аруова Л.Б.
 
Абдикаримов Б.Ж.
 
Гордадзе Г.Н.
 
Джанмулдаев Б.Ж.
 
Джейлан А.
 
Досжанов М.Ж.
 
Жусупбеков А.Ж.
 
Ибадуллаева С.Ж. 
 
Кәрібозұлы Б.
 
Қошқаров
 
С.И.
 
Любчик А

Майгелдиева Ш.М.
 
Надиров Н.К.
 
Нурбатуров К.А.
 
Сәдуақасұлы Ж.
 
Сәтбай Т.Я.
 
Сейтмұратов А.Ж.
 
Таранова И.В.
 
Үдербаев
 
С.С.
 
Шеуджен А.Х.
 
Шомантаев А.Ә.
 

химия
 
ғылымдарының докторы, профессор
 

техника ғылымдарының докторы, профессор 
 

физика
-
математика ғылымдарының докторы, доцент 
 

химия
 
ғылымдарының докторы, профессор (Ресей Федерациясы)
 

техника ғылымдарының докторы
 

тарих ғылымдарының докторы (Түркия Республикасы)
 

техника ғылымдарының докторы, профессор 
 

техника ғылымдарының докторы, профессор
 

биология ғылымдарының докторы, профессор
 

филология ғылымдарының докторы, профессор
 

техника ғылымдарының докторы, профессор
 
- PhD, 
қауымдастырылған
 
профессор
 
(Португалия)
 

педагогика ғылымдарының докторы, доцент
 

химия
 
ғылымдарының докторы, профессор
 

техника ғылымдарының докторы, профессор
 

филология ғылымдарының докторы, профессор
 

тарих ғылымдарының докторы, доцент
 

физика
-
математика ғылымдарының докторы, доцент 
 

экономика ғылымдарының докторы, профессор (Ресей Федерациясы)
 

техника ғылымдарының докторы, профессор
 

биология ғылымдарының докторы, профессор (Ресей Федерациясы)
 

ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор
 


 
 
ОҚЫРМАНҒА!
 
 
Қорқыт
 
Ата  атындағы  Қызылорда  мемлекеттік  университетінің 
Хабаршысы 
-  «
ҚМУ  Хабаршысы»  1999  жылғы  наурыздан  бастап,  жылына 
екі рет шығады. Хабаршы ғалымдардың жүргізген зерттеулерінің маңызды 
тақырыптарын  қамтитын

мақалалары  мен  материалдары  көпшілікке 
танымал

беделді  ғылыми  басылым.  Оның  беттерінде  елімізді  үдемелі 
индустриалдық
-
инновациялық  дамытудың  өзекті  ғылыми  мәселелері, 
халықаралық  деңгейде  бәсекеге  қабілетті  мамандар  даярлау  тәжірибесі 
мен  болашағы  талқыланып,  білім  беру,  ғылым  мен  өндіріс  салаларын 
интеграциялаудың  озық  үлгілері  жарық  көреді.  Сонымен  қатар,  үздіксіз 
білім  беру  жүйесіндегі  жаңа  технологиялар  мен  оқу
-
әдістемелік  жұмыстар 
әрі  руханият,  мәдениет,  спорт  және  өнер  саласындағы  ізденістер 
жарияланып  отырады.  Журналда  еліміздің,  алыс  және  жақын  шетел 
ғалымдарының  еңбектері,  ғылыми  конференциялардың  материалдары, 
танымдық, 
тәлім
-
тәрбиелік 
мақалалар, 
жастардың 
ғылыми 
шығармашылығы,  университетіміздің  тыныс
-
тіршілігі  туралы  ақпараттар 
мен жаңалықтар көпшілік назарына ұсынылады.
 
«
ҚМУ  Хабаршысы»  ғылыми  журналы  профессор
-
оқытушыларға, 
мұғалімдерге,  ғылыми  қызметкерлерге,  жас  ғалымдар  мен  студенттерге, 
сондай
-
ақ  Қазақстанның  білім  және
 
ғылым  саласындағы  жаңалықтарымен 
танысқысы келетін зиялы қауымға арналған.
 
Құрметті
 
қауым,  Сіздерді  журналдың  белсенді  авторы  және  оқырманы 
болуға шақырамыз!
 
Редакция алқасы
 
 
 
 


 
ТАРИХ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҒЫЛЫМДАР
 
 
УДК94(574).02/.08:008 
 
КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО И МИРОВОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
 
 
Х.М.АБЖАНОВ
,  доктор исторических наук,профессор  
 Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, 
 Республика Казахстан 
 
Аннотация
 
В  данной  статье  рассматриваются  истоки  образования    Казахского  ханства  в  ходе 
сложных  исторических  процессов  на  стыке  мировых  цивилизаций.  На  основе 
первоисточников  автор  доказывает  взаимопроникновение  и  взаимовлияние  Казахского 
ханства с окружающим миром в потоке Всемирной истории. 
По выводам  автора  Казахское  ханство оставило  два великих  наследия:  необъятную 
территорию  и  единый,  конкурентноспособный,  толерантный  народ  с  богатейшим 
духовно-нравственным  миром.  Эти  неоценимые  ценности  составляют  материальную  и 
социальную основу современного Казахстана. 
Ключевые  слова:  Казахское  ханство,  мировая  цивилизация,  древние  тюрки,
 
Великая Степь,  государственность. 
 
Аңдатпа
 
Мақалада  Қазақ  хандығының  әлемдік  өркениет  тоғысындағы  күрделі  тарихи 
үдерістер  барысындағы  құрылу  негізі  қарастырылады.  Автор  алғашқы  дерек  көздеріне 
сүйене  отырып,  әлем  тарихы  толқынындағы  Қазақ  хандығының  өзара  ықпалдастықтары 
мен толықтыруларын айшықтайды.  
Автордың  қорытындысы  бойынша,  Қазақ  хандығы  өз  кезегінде  екі  ұлы  мұра 
қалдырды:  бірі  –  ұлан-ғайыр  және  біртұтас  аумақ  болса,  екіншісі  –  бәсекеге  қабілетті, 
рухани-адами  құндылықтарға  бай  халық.  Бұл  баға  жетпес  құндылықтар  қазіргі 
Қазақстанның материалдық және әлеуметтік негізін құрайды.  
Кілт  сөздер:  Қазақ  хандығы,  әлемдік  өркениет,  көне  түріктер
,  Ұлы  Дала,  
мемлекеттілік. 
 
Annotation 
This article discusses the origins of the  formation of the  Kazakh  Khanate  in the  complex 
historical  processes  at the  crossroads  of  the  world  civilizations.  Basing  on  primary  sources  the 
author shows the interpenetration and interaction of the Kazakh Khanate with the outside world 
in the process of world history. 
According  to  the  author’s  conclusions  the  Kazakh  Khanate  left  two  great  legacies:  an 
immense territory and a single, competitive, tolerant people with rich  inner  moral world. These 
invaluablevalues constitute a material and social basis of modern Kazakhstan. 
Key words: Kazakh Khanate, world civilization, ancient Turks, Great Steppe, statehood.  
 
1.
 
Истоки 
 
Казахское ханство имеет богатую предысторию. Оно является наследником не менее 
20  государств  и  двух  империй  –  древнетюркского  и  Еке  Монгол  улуса.  На  протяжении 
двух  тысячелетий,  начиная  от  эпохи  саков  кончая  Золотой  Ордой,  народы  этих 
государствоказывали активное влияние на мировое историческое движение.  
Государство  саков  отличалось  высоким  уровнем  военного  искусства.  Героические 
сражениясакских воин против Александра Македонского и Кира вошли в анналывоенной 
истории.Сначала,  указывает  Геродот,  «противники,  стоя  друг  против  друга,  издали 


 
стреляли из луков. Затем, исчерпав запас стрел, они бросились врукопашную с кинжалами 
и  копьями.  Долго  бились  противники  и  никто  не  желал  отступать.  Наконец  массагеты 
одолели.  Почти  все  персидское  войско  пало  на  поле  битвы,  погиб  и  сам  Кир»  [1,  с.38]. 
Совершенно неслучайно, что массагеты, савроматы, исседоны идругиесакские племена,их 
отношение к ценностям свободы и независимости, хозяйственная деятельность подробно 
описываютсяантичными  авторами.  Сакский  человек  им  воспринимался  не  иначе,  как 
«конское ржание поставивший выше лучшей музыки» [1, с.6].  
Древние  тюрки,  продолжая  традиции  саков  и  гуннов,  создали  великую  культуру  – 
культуру  письма.  Письменные  памятники  той  эпохи  содержат  богатейшую  информацию 
по  истории  государств  и  правителей,  международных  отношений  и  дипломатии.  Так, 
борьба  тюрков  против  китайского  господства  отражена  в  каменных  надписях  в  честь 
Кюльтегина и Тоньюкука.  
Великая  Степь  издревле  гордиласьсвоими  интеллектуальными  гениями.  Крылатое 
выражение  сакского  мыслителя  Анахарсиса:  «у  греков  говорят  мудрецы,  а  дела  решают 
невежды» глубоко раскрывает противоречия эллинского общества [2]. Имена аль-Фараби 
и  Х.А.  Яссави  навечно  вписаны  в  летопись  мировой  интеллектуальной  элиты.Даже 
арабское и монгольское завоевания не прервали преемственную связь между культурами 
и государствами. Персидское  словосочетание «Дешт-и Кыпчак» получило известность от 
Великой Степи до берегов туманного Альбиона и африканского Нила.  
Судьба  каждого  государства,  возникшего  на  нашей  территории,  по-своему 
уникальна.  Они  заложили  основы  степной  демократии,  толерантности,  хозяйственно-
культурного  типа,  составивших  впоследствии  сущностную  черту  национального 
государства казахов. В типах и структуре, способах государственного управления, даже в 
обычаях,  традициях,  законодательстве  этих  государств  немало  признаков  сходства, 
общности  и  преемственности.  Поэтому  следует  принимать  их  в  качестве  предпосылок 
возникновения  Казахского  ханства.  Более того, обществу  с  сохранившимися  традициями 
и преемственностью поколений всегда открыта дорога к прогрессу.  
Тем  не  менее,  невозможно  переоценить  значение  выхода  на  историческую  арену 
Казахского  ханства  как  судьбоносного  мгновения  и  особого  явления.  Именно  поэтому 
национальная  историография  выдвинула  разные  версии  касательно  даты  его  рождения. 
Опубликованы  исследования,  доказывающие,  что  история  казахского  государства 
начинается с правителя Ак Орды ХІІІ века – Орда-Эжена и ХІV века – Урус-хана.  
По  нашему  мнению,  подобная  постановка  вопроса  не  обоснована  в  теоретико-
методологическом  плане  и  не  может  считаться  постижением  истины  относительно 
времени  происхождения  национальной  государственности.  Ак  Орда  отделилась  от 
ослабленной  имперским  кризисом  Золотой  Орды,  не  смогла  сохранить  суверенность  и 
независимость  своего  народа.  Она  была  вынуждена  подчиняться  то  Токтамышу,  то 
Тамерлану, то хану Абулхаиру и, не оформив границы государства, не завершив процесс 
образования единого этноса, сошла с исторической сцены. Это во-первых.  
Во-вторых,  если  руководствоваться  выводами  о  том,  что  в  прошлом  Ак  Орда 
располагалась  на  территории  нынешнего  Казахстана,  а  правили  ею  предки  основателей 
Казахского  ханства  Керея  и  Жанибека,  то  из  этого  логически  следует,  что  стартовые 
хронологические  рамки  нашей  государственности  охватывают  историю  улуса  хана 
Джучи.  В  таком  случае  остается  признавать  прогрессивное  значение  завоевания 
Казахстана  Чингисханом  и  отрицать  замедление  процесса  казахского  этногенеза. 
Утверждая  приоритет  фактора монгольской  улусной  системы,  мы  сводим  на  нет  место  и 
роль  огромной  исторической  эпохи,  вообще,  отодвинем  на  второй  план  значение 
государств  саков  и  усуней,  древних  тюрков  и  огузо-кипчакских  племен  для  нашей 
национальной  истории,  в  частности.  Самое  главное  –  Чингисхан  и  его  преемники 
кардинально  не  изменили  движение  истории  на  казахской  земле,  потомки Чингисхана  за 
два  с  половиной  века  после  завоевания  Великой  степи  практически  полностью 


 
ассимилировались с местным населением, приняв его обычаи, традиции, язык, социально-
экономические отношения.   
В-третьих,  признание  Ак  Орды  первым  казахским  государством  приведет  к  тому, 
что  останется  недооцененным  место  Ногайской  орды  и  Могулистана  в  отечественной 
истории. Видный востоковед В.П. Юдин на богатой источниковой основе подтвердил, что 
тюркоязычные  племена  могулов,  их  родоплеменной  состав  сыграли  важную  роль  в 
судьбах  Старшего  и  Среднего  жузов.  Еще  до  основания  Казахского  ханства  Ак  Орда 
прекратила  свое  существование, тогда  как  Могулистан  и  Ногайская орда вплоть  до  ХVІІ 
века оказывали непосредственное воздействие на судьбу нашей государственности. Кроме 
того,  разве  не  правитель  Могулистана  выделил  земли  для  основания  ханства  султанам 
Керею и Жанибеку?   
В-четвертых,  в  свое  время  и  Шокан  Уалиханов  поддерживал  идею  о  том,  что 
историю  нашего  государства  следует  считать  с  момента  возникновения  Казахского 
ханства. «…Предание киргиз считает своим ханом Джанибека, сына Барака, - пишет он. - 
Во всяком случае, по преданию, Джанибек был первым ханом казаков из фамилии Джучи-
хана…  Время  управления  Джанибека,  когда  две  родные  орды  ногаев  и  казаков  жили 
вместе, воспевается в киргизских поэмах, как золотой век. К этому  времени принадлежит 
большая  часть  преданий,  нравственные  изречения  Джиренчи-Чечена  (мудрого),  Аз-
Джанибека  и  ногайского  философа  Асана  Горемычного  (Асан-Кайгы)  употребляются 
степняками до сих пор» [3]. 
Статус  народа  и  значимость  его  истории  измеряются  не  только  моментом 
возникновения собственного государства. В мире существуют тысячи народов и языков, а 
число  государств  едва  достигает  200.  Поэтому  не  стоит  полагать,  что  народы,  имеющие 
свое  государство  –  цивилизованные,  а  те,  у  кого нет  суверенного государства  отстали от 
хода  цивилизации.  Главное  –  сумел  ли  основавший  государство  народ  сохранить  это 
счастье и богатство – свою независимость. 
2.
 
Ханство и мир 
 
Казахское  ханство  образовалось  в  сложный  период  мировой,  континентальной  и 
региональной  истории.Западная  Европа,  находясь  между  средневековьем  и  Новым 
временем,  вступила  в  эпоху  Ренессанса.Народы  Востока  стали  свидетелями  распада 
кочевых империй. В Африке и  Америке появились колониальные владения. «В те дни,  – 
писал М.Х. Дулати, – Абу-л-Хайр хан целиком овладел Дашт-и Кипчаком. Он нападал на 
султанов  –  джучидов  –  Джанибек  хан  и  Кирай  хан  бежали  от  него  и  прибыли  в 
Моголистан. Исан Буга хан хорошо принял их и отдал им Козы Баши, которое находится 
на западе Моголистана, на реке Чу. Пока они спокойно пребывали там, улус узбеков после 
смерти  Абу-л-Хайр  хана  пришел  в  расстройство,  там  возникли  большие  разногласия  и 
большинство  [людей]  ушло  к  Кирай  хану  и  Джанибек  хану,  так  что  число  их  достигло 
двухсот  тысяч  человек  и  их  стали  называть  «узбек-казахами».  Начало  правления 
казахских султанов пошло с 870 (1465-1466) года, <а Аллах знает лучше>, и до 940 (1533-
1534) года, казахи имели полную власть над большей частью Узбекистана» [4, с.87-88]. 
С первых дней своего существования судьба ханства тесно переплелась с мировыми 
событиями  и  судьбой  сопредельных  государств.  Так,  в  течение  ХІV-ХVв.  в  центре 
исторических  процессов  стоял  фактор  распада  Золотой  Орды  и  государства 
тимуридов,который  сильно  изменил  политический  ландшафт  Европы  и  Азии, 
сопровождался появлением новых стран на Евразийском пространстве, вообще, наиболее 
известные  из  них  –  Ногайская  Орда,  государство  кочевых  узбеков,  Казанское  и 
Астраханское ханства, Могулистан не отличались добрососедскими отношениями между 
собой  –  в  особенности.Они  коснулись  и  Казахского  ханства.  По  свидетельству  М.Х. 
Дулати,  «между  Кирай  ханом  и  Джанибек  ханом, [с одной  страны],  и  сыновьями  Абу-л-
Хайра  –  [с  другой],  была  большая  давняя  вражда.  По  этой  причине  сыновья  Абу-л-хаир 
хана //чувствовали вражду к могольским ханам, потому что могольские ханы действовали 
заодно с Кирай ханом и Джанибек ханом» [4, с.95]. 


 
Война оставалась самым распространенным способом решения межгосударственных 
проблем и  в  последующем.  Любое  историческое  сочинение  XV-XVIII вв.  на персидском 
или  тюркском  языках  изобилует  описанием  военных  столкновений.  На  поле  сражений 
пали  и  ханы.  Так,  примерно  месяц  между  войсками  аштарханидов  и  Тауекелхана  (1582-
1598) происходили бои и стычки. «Однажды, – говорится в сочинении «Тарих-и кипчаки», 
–  ночью Таваккул-хан совершил нападение. Произошел жестокий бой. Таваккул-хан был 
тяжело ранен… От той раны Таваккул-хан поторопился в загробный мир…» [8, с.395].  
Первые  казахские  правители  и  их  наследники  живо  следили  заполитическими  и 
иными переменами на русском, китайском, иранском, турецком направлениях. Каждый из 
них  оставил  свой  след  в  истории  Казахского  ханства.  Ибов  середине  ХV  в.  Московское 
великое  княжество  начинает освобождаться от  господства Большой  Орды,  через  полтора 
века  родилась  Российская  империя.  Самодостаточная  империя  Китай  второй  половины 
ХV  в.  оказался  к  концу  ХVІІ  в.  под  властью  маньчжуров.  Восхождение  Османской 
империи,  начавшееся  в  1453  г.  взятием  Константинополя,  было  временно  прервано 
неудачами  в  войне  против  Священной  лиги  и  Карловицким  миром  1699  г.  [5,  с.273-290, 
326-341, 372-385].  
В  интересах  национальной  безопасности  проводилась  многовекторная  внешняя 
политика.  Широко  использовались  противоречия  и  междоусобица  в  стане  противника, 
возможности  династийных  браков,  посольских  делегаций,  победоносных  войн. 
Казахскому  народу  и  его  руководителям  было  чем  гордиться,  за  что  беспокоиться,  что 
защищать. Великая Степь имела все условия для развития животноводства и земледелия, 
ремесла  и  торговли,  для  благополучной  жизни  и  труда.  Как  указывается  в  сочинении 
«Тарих-и  Абу-л-Хайр-хана»,  еще  до  образования  Казахского  ханства  «Дашт-и  Кипчак 
стал  предметом  зависти  высшей  небесной  сферы»,  «отличается  от  других  вилайетов 
прелестью воды и воздуха, от края и до края, [включая] и [местопребывание] трона Саин-
хана»[8,  с.170,  171].  Впечатление  Абдаллаххана  от  Улытау  и  его  окрестностей 
ХафизТаныш  подчеркивает  не  раз.  «В  этой  бескрайной  степи,  –  писал  он,  –  где  через 
высокие  вершины  с  трудом  пролетала  птица,  где  ветер  был  бессилен  [объять]  просторы 
равнин, [хан] увидел гору, которая возвышала свою вершину до зенита высочайшего неба, 
заметил  такую  глыбу  из  гранита  (харайи),  которая  рвала  покрывало  на  лике  небес  … 
Воображение  не  смело  и  мечтать  взобраться  на  ее  башни  (бурудж),  мысль  считала 
бесполезной представить себе счастье подняться на них. Середина ее [т.е. горы] украшена 
камнями,  сияющими,  как  мерцающие  звезды  в  созвездии  Близнецов.  Вершину  ее  
[украшает]  блестящий  венец  из  разноцветных  камней.  У  подножия  ее  [простираются] 
долины,  в  долинах  живительные  источники,  многочисленные  реки,  деревья  без  числа  и 
всюду  исключительно  красивые  лужайки,  чрезвычайно  приятные  луга,  напоминающие 
прелестный  райский  сад,  бесчисленные, 
как  листья 
деревьев, 
всевозможные 
распустившиеся цветы» [8, с.279]. 
Поэтому  ханству  нужны  были  сильные  и  надежные  союзники.  Большие  надежды 
связывались  с  Османской  империей.  Казахские  ханы  не  без  основания  рассчитывали  на 
поддержку  и  помощь  Османской  империи:  во-первых,  обе  стороны  хорошо  осознавали 
единство  тюркского  происхождения;  во-вторых,  общность  религии  дала  шанс  на 
сотрудничество;  в-третьих,  определенные  расчеты  строились  на  противоречиях  между 
Россией  и  Османской  империей.  В  этом  плане  большую  историческую  ценность 
представляет письмо казахского правителя Турецкому султану Ахмеду ІІІ, написанное, по 
всей вероятности, после заключения мирного договорамежду Россией и Турцией в 1711 г. 
Письмо  начинается  с  восхваления  империи  и  ее  правителя:  «Власть  и  отвага,  величие  и 
справедливость, слава и милость наполняют служителя двух священных городов [Мекки и 
Медины],  хакана  земель  и  морей,  хакана  ибн  хакана,  султана  Ахмад-хана  благодаря  его 
славе,  отмеченной  примирением  и  согласием,  чистосердечием  и  единодушием, 
присущими  безграничной  вере;  и  вследствие  его  чистоты  и  чистосердечия  искреннего 
покровителя  [веры]  –  избранного  и  похвального  потомка  великого  правящего  дома  и 


 
славной высокой династии Осман-хана». Затем подчеркнуты позиция Казахского ханства 
и  общность  религии:  «искренний  ваш  друг  восседает  на  троне  Афрасиаба  в  Ташкенте. 
Вместе  со  своими  подданными  и  зависимыми  владениями,  как-то:  Туркестан,  Андижан, 
Сайрам,  каракалпаки  и  другие  народы,  мы  радостно  молимся  утром  и  вечером, 
вознесенные  знаменем  шариата».  После  всего  этого  изложена  суть  дела:  «между  нашим 
государством  и  Московским  (Москов)  государством  есть  владение,  которое  называют 
«Ака Аштак». Его жители  – все сунниты. Прежде, когда это владение было в разорении, 
Москва  силой  завоевала  его.  С  тех  пор  они  –  подданные  Москвы  и  платят  ей  пошлину 
(бадж).  Теперь же  этот  народ  со всем  своим  войском  и  знаменем,  испугавшись  Москвы, 
переселился  к  нам,  воспылав  мусульманской  верой.  Если  вы  окажете  нам  помощь,  мы 
можем  отнять  у  неверных  (кафир)  восемь  городов  этого  владения.  Если  мы  будем 
действовать сообща, то нанесем урон владениям [Москвы]» [6].  
Однако казахско-турецкий союз не состоялся.  
По  формальным  признакам  Западная  Европа  ХV,  даже  ХVІ  в.  не  вошла  в  жизнь 
Казахского  ханства.  Но  глубокие  изменения,  охватившие  Англию,  Францию,  Германию, 
Италию, Испанию, сферу материального производства, великие географические открытия 
отражали  мощные  экономические  возможности  и  неоспоримые  научно-технические 
преимущества  Старого  Света  над  остальным  миром.  Начавшаяся  колонизация 
европейцами  Америки  и  Африки  дала  понять,  какое  будущее  ожидает  слабые  в 
экономическом  и  военно-техническом  отношениях  народы  и  государства.Мировое 
историческое  пространство  наполнялось  атмосферой  жестокой  конкурентной  борьбы, 
завоевание чужой территориистало обыденным явлением и никем не осуждалось, во всем 
виноваты оказались только «овцы».    
Даже у успешныхевропейских держав исторический путь был неровный.Для Европы 
ХV-ХVІІ в. характерно падение некогда мощных держав и появление новых империй. Со 
временем  последние  сыграли  немаловажную  роль  в  истории  казахского  народа  и  его 
государства.  Так,  находившаяся  в  ХV  веке  на  пике  могущества  Испания  в  конце  ХVII 
века,  по  утверждению  авторов  «Всемирной  истории»,  изданной  Институтом  всеобщей 
истории РАН в 2013 г., уже не претендовала на роль великой державы и перестроила свою 
внешнюю  политику,  пытаясь  лишь  сохранить  свои  обширные  владения  в  Европе  и  за 
океаном.  Страна  была  разорена,  постоянные  неудачи  все  более  подрывали  ее  престиж. 
Зато высоко взошло солнце Англии [5, с.587]. 
Но  следует  различать  трудности,  вызванные  падением  и  кризисом,  от  трудностей 
роста.  До  кончины  Тауке  хана  в  1715  г.  Казахское  ханство,  как  Франция,  Англия  и 
Россия,сталкивалось 
преимущественно 
с 
трудностями 
роста 
демографического, 
территориального, 
экономического, 
дипломатического, 
военного 
характера. 
В 
интеллектуальной среде они не всегда были восприняты адекватно. 
В  ХVI  в.М.Х.  Дулати  писал:  «…  во  времена  Буйдаш  хана  казахов  осталось  [всего] 
двадцать тысяч. // После 940 (1533-1534) года его (Буйдаш хана) также не стало и казахов 
[здесь]  совершенно  не  осталось»  [4,  с.88].Видимо,  отсутствие  объективной  информации 
ввело автора в заблуждение. Казахи и их ханство не сошли со сцены истории. Наоборот, 
Казахское ханство еще более укрепило свои международные связи, национальные устои и 
черты:  завершилось  формирование  казахского  этноса,  его  языка и  уникальной  культуры. 
Лучшим  подтверждением  данного  тезиса  может  служить  творчество  Шалкийзжырау 
(1465-1560). В дошедших до наших дней поэтических произведениях жырау упоминаются 
Бахчасарай,  Крым,  Ногайская  Орда,воспеваются  ценности  исламской  религии,  подвиги 
батыров  и  биев.  Автор  призывает  современников  жить  в  мире  и  согласии,  выступает  за 
расширение международных связей [7, с.36-50].Это – во-первых.  
Во-вторых,  в  20-30-е  годы  ХVI  в.  Жетысу  перестал  быть  частью  территории 
Могулистана.  Здесь  установилась  власть  казахских  ханов.  Она  распространялась  и  на 
киргизов.  «В  конце  своей жизни,  –  говорится в одном  из  сочинений  ХVIІ  в.– он  [Тахир-
хан]  стал  господствовать  над  племенами  киргизов  и  пребывал  среди  того  народа  до  тех 


 
пор,  пока  требующий  смерти  не  сказал  ему  благосклонно:  «Пожалуйста  во  дворец 
вечности» [8, с.353]. Внешнеполитические успехи Тахир хана закрепил Буйдаш хан (1532-
1559) [8, с.406].  
Великая  степь  всегда  была  открыта внешнему  миру.  Хотя  Великий  шелковый  путь 
пришел  в  упадок,  политические  и  торгово-экономические  контакты  ханствас  деловыми 
кругами Центральной и Передней Азии, арабского полуострова, Китая и Индии, России и 
Европы не прерывались. Ханы Тахир (1522-1532), Хакк-Назар (1538-1580), Тауекел (1582-
1598), Есим(1598-1613/14 и 1626/27-1628) в разные годы вели многосложные переговоры 
с  правителями  Могулистана,  Ногайской  Орды,  Мавераннахра,  Московского  государства, 
Калмаков,  решая  территориальные  вопросы,  союзнические  отношения,  торговые  связи  и 
др.  [8,  с.230,  385,  418].  Они  дополнялись  обменом  духовно-культурными  ценностями.  К 
такому  выводу  нас  подтолкнули  отчасти  сведения  из  книги  «Тарих-и  Рашиди»  с 
подробным описанием быта, обычаев, хозяйства, климата Восточного Туркестана, Индии, 
Афганистана,  Тибета,  Бадахшана,  Кашмира,  где  нередко  находились  представители 
казахского социума.  
О  включенности  Казахского  ханства  в  систему  международных  отношений 
свидетельствуют  эпистолярное  наследие  правящей  элиты  (в  числе  адресатов  значатся 
высшие должностные лица ряда государств), а также дипломатические правила и этикет, 
действовавшие  во  время  приема  высоких  зарубежных  гостей  Так,  М.Х.  Дулати  момент 
встречи  Касым  хана  (1511-1521)  и  Султан  Са'идхана  воссоздает  таким  образом:  «В  то 
время  возраст  Касим  хана,  перевалив  за  шестьдесят,  приблизился  к  семидесяти  годам,  а 
[Са'ид] хан был в расцвете молодости – ему было под тридцать. Касим хан, приносят свои 
извинения  за  то,  что  из-за  преклонного  возраста  не  может  встретить  хана,  повелел 
тридцати-сорока  султанам  из  рода  Джучи,  некоторым  из  которых  было  по  пятьдесят-
шестьдесят  лет,  вроде  Джаниш  хана,  Таниш  хана,  Мумаш  хана,  Джан  Хайдар  султана, 
Кариш  султана  и  других,  преклонить  колени  перед  ханом  и  приветствовать  его.  Когда 
преклонили колени Джаниш хан и Таниш хан, которые были намного старше [Са'ид] хана, 
он  встал  с  места,  а  когда  преклонили  колени  остальные  султаны,  хан  приветствовал  их 
сидя» [4, с.267]. 
Во  время  визита  в  зарубежные  страны  уважением  и  почетом  были  окружены 
казахские  правители  и  их  свита.  Автор  сочинения  «Шараф-наме-йи  шахи»  ХафизТаныш 
(XVII  в.)  о  переговорах  между  Шигайханом  (1580-1582)  и  шейбанидомАбдаллах-ханом 
писал:  «Шигай-хан,  который  в  течение  многих  лет  был  повелителем  (фарманфарма) 
степей  и  пустынь  (даштвабиабан) и  с  давних пор  проявлял  себя  как  сторонник (хавахах) 
его  величества  государя  ['Абдаллах-хана],  вместе  со  своими  сыновьями  Таваккул-
султаном  и  другими  прибыл  ко  двору  ['Абдаллах-хана],  подобному  чертогу  Сатурна. 
Через  посредство  некоторых  столпов  государства  и  вельмож  ['Абдаллах-хана]  он 
удостоился  чести  встретиться  со  справедливым  ханом.  Его  величество  со  свойственной 
ему  милостью  и  великодушием  усердствовал  в  проявлении  почтения  и  уважения  к 
[Шигай-хану].  Оказав  [Шигай-хану]  исключительный  почет  и  всякого  рода  милости, 
['Абдаллах-хана] отдал ему в качестве икта земли Ходженда. Он обнадежил [Шигай-хана] 
приятными  наставлениями  и  [обещаниями]  верной помощи [и]  устроил царский  пир»  [8, 
с.257].   
Изучение  опыта  и  истории  успешных  государств  ХV-ХVІІ  веков  свидетельствует, 
что  удача  сопутствовала  тем  странам,  где  правители  и  принятые  ими  законы  работали в 
духе поступательного движения и на будущее, где государственное управление и аппарат 
постоянно  совершенствовались.  Не  случайно  Людовик  ХІV(1643-1715гг.),  открывший 
блестящую  фазу  французской  абсолютной  монархии,  получил  прозвище  «Король-
Солнце»,  Билль  о  правах,  заложивший  правовые  основы  конституционной  монархии  в 
Англии,  получил  наименование  «Славной  революции»  (1688г.)  [5,  с.547,573].  Огромные 
силы и средства выделялись на содержание и реформирование армии.  
 


 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет