К а т а л о г ы ветеринарияPdf көрінісі
бет9/19
Дата24.03.2017
өлшемі1,96 Mb.
#10337
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
VR  3140  Ветеринариялық  радиобиология  VR  4307  
Veterinary radiobiology 
Модульдің 
фаслитаторлары/тьюторы  
Фаслитаторлары:  б.ғ.к.,  доценттер  Сахариянов  А.Ж., 
Бабалиев  С.У.,  ассистенттер  в.ғ.к.  Канатов  Б.,  в.ғ.к. 
Сарсенова Г.Т., Сарикова С.С., Казтаева Б. 
Тьютор: в.ғ.к., доцент Жұмагелдиев А.А. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (Кәсіптендіру циклі) 
Оқу деңгейі 
Арнайы жоғарғы білім 
Мамандық 
5В120100 – «Ветеринариялық медицина» 
Кредиттер саны /ECTS 
2/3,0 (1 кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр/ триместр 

Модульдің 
пререквизиттері 
Физика,  химия,  биохимия,  морфология,  микробиология, 
рентгенология,  қолданбалы  клиникалық    диагностика  т.б. 
курстары 
Модульдің 
постреквизиттері 
Мал  өімдерін  ветсансараптау,  өсімдік,  балық  және  ара 
шаруашылығы 
өнімдерін 
ветсансараптау,патологиялық 
анатомия,  ветеринариялық  паразитология,  эпизоотология, 
хирургия, акушерство т.б. курстары  
Модульдің мазмұны 
   Атомның  құрылысы  туралы  осы  заманғы  түсінік. 
Радиоактивтілік құбылыс. Радиациялық сәулелер және оның 
түрлері мен сипаты.    Радиоактивті ыдырау заңы. Меншікті 
радиоактивтіліктің,  активтіліктің  өлшем  бірліктері.  Табиғи 
радиоактивті  туыстастық.  Гамма  сәулесінің  заттармен 
әрекеттесуі. Комтон эффект, фототиімділік, жұп құрау.  
   Радиометрия  және  дозиметрия  туралы  түсінік,  оның 
мақсаты  мен  міндеттері.  Иондаушы  сәулелерді  табу  және 
тіркеу құралдары  мен  әдістері. Сәуле мөлшері  (доза), оның 
түрі  мен  қуаты.  Сәуле  қуаты  мен  мөлшерінің  өлшем 
бірліктері.  Радиоэкология    және  оның  міндеттері.  Ауыл 
шаруашылық  тізбегі  бойынша  (топырақ,  өсімдік,  мал 
өнімдері)  радиоизотоптардың  көшуі.  Иондаушы  сәулелер 
әсерінен 
болатын 
ұлпалардағы  физикалық-химиялық 
үрдістер.  Аз  мөлшердегі  иондаушы  сәуленің  әсер  ету 
мәселесі,  табиғи  радиоактивтіліктің  маңызы.  Сәулемен 
зақымданудың  жіктелуі.  Сәуле  ауруы  және  оның  түрі:  жіті 
және 
созылмалы. 
Ветеринариялық 
радиометриялық 
сараптаудың  міндеттері.  Ветеринариялық  радиохимиялық 
сараптау, оның мақсаты мен міндеттері.    
Модульдің құзыреттілігі  
    Радиобиологиял  пәнін  оқу  барысында  студент  біліуге 
тиісті: 
- ядролық физика элементтерін, радиометрия, дозиметрия,  
радиотоксикология  және  радиоэкологияны,  малдәрігерлік 
қадағалау нысандарын радиациялық сараптауды; 
- ядролық сәулелердің биологиялық әсері негізін біліп, сәуле 
ауруын балауды, емдеуді және болжауды

иондаушы  сәулелермен  және  радионуклидтермен 
зақымданған 
 
малды 
шаруашылықта 
пайдалану 

 
 
мүмкіншілігін; 
-  иондаушы  сәулелерді,  радиоизотоптарды,  басқа  да 
радиация көздерін ветеринария ғылымында пайдалануды. 
меңгеруге тиісті: 
-  негізгі  радиометриялық  және  дозиметриялық  аспаптарды 
дайындауды және жұмыс істеуді; 

сәуле 
ауруының 
ауыртпалық 
дәрежесін, 
радиоизотоптармен  сырттай  және  іштей  зақымданудың 
сәулелену дозасының мөлшерін анықтауды; 
-  тамақ  өнімдерінің,  жем-шөптің,  судың  радиоактивтік 
дәрежесін анықтауды; 

радионуклидтермен 
зақымданған 
аймақта 
мал 
шаруашылығын жүргізуді ұйымдастыруды; 
-  тамақ  өнімдеріне,  жем-шөпке,  суға  т.б.,  жүргізілетін 
дезактивациялық шараларды; 
-  радиоактивті  заттармен  жұмыс  істегенде  жеке  қорғаныс 
құралдарын пайдалануды; 
- радиациялық жағдайды бағалауды. 
Курс соңында студент жітік білуге тиісті: 
-  радиометрия және дозиметрия әдістерін, радиометриялық, 
дозиметриялық аспаптардың негізгі түрлерін пайдалануды; 
-  ветеринариялық  қадағалау  нысандарын  радиациялық 
сараптау әдістерін; 
- бұл кезде құжаттарды дұрыс толтырып, жүргізуді; 
- биологиялық зерттеу кезінде радиоизотоптарды пайдалану 
әдістерін;  
Қорытынды бақылау 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер тізімі 
1.Белов  А.Д.,  Киршин  Б.А.  и  др.  Радиобиология.  – 
М.:

Колос

,  1999. 
2.Киршин  В.А.,  Кирикбаев  С.К.  и  др.  Радиобиологические 
эффекты у животных. М.2000.  
3.Сахариянов  А.Ж.,  Шалхарова  Д.Ж.  Ветеринарная 
радиобиология. –Алматы., «Нур-Принт», 2013 г. 218 с. 
4.Шуклин  Н.Ф.,  Киршин  В.А.,  Кирикбаев  С.К.  Полевая 
ветеринарно-санитарная  и  радиобиологическая  экс-пертиза 
продуктов животновдства, в книге Ветери-нарно-санитарная 
экспертиза, стандартизация и серти-фикация продуктов. – II 
том- Алматы «CREDO», 2003. 
5.Сахариянов  А.Ж.,  Жумагельдиев  А.А.  Ветеринариялық 
қадағалау  нысандарын  радиациялық  сараптау  (сынама  алу 
және дайындау). ОӘН, 2014, 40 бет. 
6.СахарияновА.Ж., 
ЖумагельдиевА.А. 
Сынаманың 
радиоактивтілігін  сараптау  және  толтырылатын  алғашқы 
құжаттар. ОӘН, 2014, 44 бет. 
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
OOIKIBP  3133    Құстардың  аса  қауіпті  және  карантинді 
инфекциялары 
Модульдің  фасилитатор  / 
тьютор 
Фасилитатор: д.в.ғ., профессор Асанов Н.Г. 
Тьютор: PhD докторант ассистент Мусоев А.М.  
Модуль типі  
Таңдау модулі(кәсіптендіру циклі) 

 
 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық   
5В120100-Ветеринарлық медицина 
Кредит ECTS/саны 
2/3,0 (1 кредит =1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр/триместр 

Модульдің 
пререквизиттері 
Микробиология, вирусология,  індеттану және инфекциялық 
аурулар 
Модульдің 
постреквизиттері 
Магистратура  пәндері 
Модульдің мазмұны 
Біздің  елімізде    құстың  инфекциялық  ауруларынан  қарсы 
емі  мен  іс    шаралары  өте  жақсы  деңгейде  қарастырылған. 
Бірінші  кезекте,бұл  біздің    еліміздің  басқа  елдермен 
экономикалық тұрғыда жақсы мәнге ие болып  отыр.Қазіргі 
кезде жабайы құстардың ҚР бойынша миграциялық прцесін  
ескере  отырып,  көптеген  материалдар  мен  факті  жүзінде 
жұмыс  жасаған  жөн.  Бұлар,  инфекцияның  ошағы  ретінде 
қарасытрылып алынады.Мұнда  нозологиялық формада бұл 
жабайы  құстар  және  адамдарға  қатысты    қауіптілігі 
айтарлықтай  болып  отыр.  Сондықтан  да  экспресс  – 
диагностика    және  ликвидация,  ошағының  тез  арада 
профилактикасы  ХЭБ  бойынша  істік  шаралары  және 
олардың  құрылу  структурасы  ареалға  және  нозоареалға 
қарап күресу шарасына үлкен мүмкіндік береді. 
Модульдің  құзыреттілігі 
Модульді меңгергеннен кейін білімгер: 
-білуге  тиіс:  құстардың  аса  қауіпті  және  карантинді 
инфекцияның    қатарына  енетін  инфекциялық  ауруларды 
толық  зерттеп,  олардың    індеттік  ерекшеліктерін,  ауруды 
анықтаудың  әдістерін  меңгеріп,    індет  ошағында 
жүргізілетін  шаралардың  жоспарын  жасап,  індеттен 
нозоареалды    толықтай  тазартып,  індеттің  алдын  алудың 
нақты жоспарын жасауға міндетті; -қабілетті болу керек: үй 
және  жабайы  құстардың  аса  қауіпті      және    карантиндік 
инфекцияларымен  жұмыс  істегенде  берілетін    рұқсат 
құжаттарын  дұрыс  толтыру,  патматериалды  алудың, 
сақтаудың,  жеткізудің  мәнін  меңгеру;  -құзыретті  болу 
керек:  құстардың  аса  қауіпті    және  карантинді     
инфекцияларына  моноторинг  жүргізуге  ,  ауруды  адамдарға 
қауіпті  инфекцияларды  таралмауына  тиісті  медицина 
мекемелерінмен  бірлесе  отырып  қажетті  ұйымдастыру 
жұмыстарын жүргізу. 
Қорытынды бақылау  
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 немесе 2 академиялық кезең (7-15 апта) 
Әдебиеттер 
1. Сайдулдин Т. «Основы серология» – Алматы,1992 ж. 
2.  Сайдулдин  Т.  «Індеттану  және  жануарлардың  жұқпалы 
аурулары »- Алмать, 2009 ж. 
3.  Иванов.Н.П.  «Диагностика  инфекционных  болезней 
животных».-Алматы, 2008 ж.  
4. Асанов Н.Ғ. « Індеттану  және  микробиология  негіздері». 
Алматы-2008  
5. Қасымов Е.И. «Індеттану және инфекциялық  аурулармен  
күресу  шаралары». –Алматы,2009 ж.  
 

 
 
 
МАМАНДЫҚ: 5В120100 – ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ  МЕДИЦИНА 
5 КУРС 
9 семестр – 11кр 
Цикл  Ко
д 
Пәндер 
Кр 
цик
л 
Код 
Пәндер 
Кр 
Міндетті компонент – 5 кр. 
Таңдау компоненті - жоқ 
 КП 
PIА 
4150 
Паразитология 
және 
инвазиялық аурулар 

 
КП 
VSS 
4151 
Ветеринарлық 
санитарлық 
сараптау 

   
 
 
Мамандандыруды таңдау-6 кр. МП 
   
 
 
1.  Мамандандыру  «Өнімді  жануарлардың  мал 
дәрігері» 
   
 
 
КП 
OZHIA 
4152 
Өнімді 
жануарлардың 
инфекциялық аурулары 

   
 
 
КП 
OZhTG 
4153 
Өнімді 
малдардың 
тәжрибелік гинекологиясы 

   
 
 
2.  Мамандандыру  «Өнімсіз  жануарлардың  мал 
дәрігері» 
 
КП 
OZHIA 
4154 
Өнімсіз 
жануарлардың 
инфекциялық аурулары 

 
 
 
 
 
КП 
OZhIA 
4155 
Өнімсіз 
жануарлардың 
инвазиялық аурулары 

   
 
 
3.  Мамандандыру  «Зерттеу  және  зертханалық 
істерінің мал дәрігері» 
   
 
 
КП 
ZhAPB 
4156 
Жануарлар 
ауруларын 
патоморфологиялық балау 

   
 
 
КП 
TZhIA
BS 
4157 
Территория 
мен 
жануарларды  инфекциялық 
аурулар 
бойынша 
сертификациялау 
  3 
   
 
 
4. 
Мамандандыру 
«Мемлекеттік 
ветеринариялық қызмет» 
   
 
 
КП 
IMZHIA

4158 
Індет  танулық  мониториг 
және 
жануарлардың 
инфекциялық 
ауруларын 
болжау 

   
 
 
КП 
IZhTBK 
4159 
Импортталатын  жануарлар 
мен 
тауарлардың 
биологиялық қауіпсіздігі 

   
 
 
5. Мамандандыру «Өнеркәсіптік құс, балық және 
ара шаруашылығының мал дәрігері» 
   
 
 
КП 
KZhIA41
60 
Құстардың жұқпайтын ішкі  
аурулары 

   
 
 
КП 
BBAIA 
4161 
Балық  және  бал  арасының 
инфекциялық аурулары 

   
 
 
10 семестр – 10 кр. 
Міндетті компонент – 2кр. 
Таңдау компоненті - жоқ 
КП 
SV 
4162 
Соттық ветеринария 

 

 
 
 
Мамандандыруды таңдау– 8кр. МП 
   
 
 
1.  Мамандандыру  «Өнімді  жануарлардың  мал 
дәрігері» 
   
 
 
КП 
TT 
4163 
Тәжірибелік терапия 

   
 
 
КП 
OZh 
4164 
Өнімді 
жануарлардың 
тәжірибелік хирургиясы.  

   
 
 
КП 
TOAI 
4165 
Табиғи 
ошақты 
және 
антропозоонозды  инвазиялық 
аурулар 
   3 
   
 
 
2.  Мамандандыру  «Өнімсіз  жануарлардың  мал 
дәрігері» 
   
 
 
КП 
OZhIA 
4166 
Өнімсіз 
жануарлардың 
инвазиялық аурулары 

   
 
 
КП 
EZhIA
4167 
Экзотикалық  жануарлардың 
инвазиялық аурулары 

   
 
 
КП 
ОZhA
GA416

Өнімсіз 
жануарлардың 
акушерлік  -  гинекологиялық 
аурулары 

   
 
 
3.  Мамандандыру  «Зерттеу  және  зертханалық 
істерінің мал дәрігері» 
   
 
 
КП 
BPDT 
4169 
Биопрепараттарды  дайындау 
технологиясы 
  2 
   
 
 
КП 
TOSh
KSVS

4170 
Тағамдық 
өнімдер 
мен 
шикізаттың 
қауіпсіздігі, 
сапасы  және  ветеринариялық 
санитариялық бағасы 
  3 
   
 
 
КП 
VSPA 
4171 
Ветеринария 
саласындағы 
паразитологиялық зерттеулер 
  3 
   
 
 
4. 
Мамандандыру 
«Мемлекеттік 
ветеринариялық қызмет» 
   
 
 
КП 
IZhTB

4172 
Импортталатын  жануарлар 
мен 
тауарлардың 
биологиялық қауіпсіздігі 

   
 
 
КП 
VK 
4173 
Ветеринариялық кәсіпкерлік   3 
   
 
 
КП 
FT 
4174 
Фармацевтикалық тауарлар 

   
 
 
5. Мамандандыру «Өнеркәсіптік құс, балық және 
ара шаруашылығының мал дәрігері» 
   
 
 
КП 
KBIAP 
4175 
Құстың,балықтың    және  бал 
арасының 
инфекциялық 
ауруларының 
патоморфологиясы 

   
 
 
КП 
KChO
VSS 
4176 
Құс шаруашылығы өнімдерін 
ветеринариялық-
санитариялық сараптау 

   
 
 
КП 
OKSh
GVS 
4177 
Өндірістік 
құс 
шаруашылығының 
гигиенасы 
және 

   
 
 

 
 
ветеринарлық санитариясы  
 
 
5В120100-Ветеринариялық медицина мамандығының 
«Өнімді жануарлардың мал дәрігері" мамандандыруларына арналған 
ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 
Мамандандыру: «Өнімді жануарлардың мал дәрігері» 
цикл 
код 
Пәндер 
кр 
сем 
КП 
KFT3123 
Клиникалық фармакология және токсикология 


КП 
SPBPZh 3124 
Өнімді  жануарлар  ауруларының  салыстырмалы 
патоморфологиясы 


КП 
OZhTG 3139 
Өнімді малдардың тәжрибелік гинекологиясы 


КП 
VR 3140 
Ветеринариялық радиобиология 


КП 
AShMZhA 4152  Өнімді жануарлардың жұқпалы аурулары 


КП 
MSHNVS 4153 
Мал 
шаруашылығы 
нысандарындағы 
ветеринариялық санитария
 


КП 
TT 4164 
Тәжірибелік терапия 


КП 
OZhTH 4165 
Өнімді жануарлардың тәжірибелік хирургиясы.  


КП 
TOAI 4166 
Табиғи ошақты және антропозоонозды инвазиялар 


Барлығы: 
22 
 
 
 
Өнімді жануарлар ауруларының салыстырмалы патоморфологиясы 
Comparative patomorfology of diseases of productive animals 
Пререквизиттер:  жануарлардың  морфологиясы,  жануарлар  биохимиясы,  жануарлар 
физиологиясы. 
Постреквизиттер: фармакология токсикологиясымен, эпизоотология және індеттік аурулар, 
мал патологиясы, ветеринариялық санитариялық сараптау 
Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Өнімді мал мүшелерінің патологиясы. Өнімді малдың 
вирустық  ауруларының  салыстырмалы  патоморфологиясы.  Өнімді  малдың  бактериялық 
ауруларының  салыстырмалы  патоморфологиясы.  Өнімді  мал  микоздарының  салыстырмалы 
патоморфологиясы.  Өнімді  мал  протозооздары  мен  гельминтоздарының  салыстырмалы 
патоморфологиясы.  Күйістілердің  прионды  ауруларының  патоморфологиясы.  Өнімді  мал 
өлексесін сойып зерттеу реті және әдісі.  Гистологиялық, гистохимиялық, токсикологиялық 
зерттеулерге патматериал алудың ерекшеліктері. Патологиялық анатомиялық сойып-зерттеу 
құжаттарын рәсімдеу. 
Бағдарлама жетекшілері: в.ғ.к., доценттер Нұрғазы Б.Ө., Мауланов А.З., Әмірғалиева С.С. 
Кафедра коды – 08. 
 
 
Өнімді жануарлардың жұқпалы аурулары 
Infectious diseases of productive animals 
Пререквизиттер:  жануарлар  морфологиясы,  жануарлар  физиологиясы,  жануарлар 
биохимиясы, микробиология және вирусология, ветеринарлық акушерлік және гинекология. 
Постреквизиттер:эпизоотология  және  індеттік  аурулар,  ветеринариялық  санитариялық 
сараптау 
Бағдарламаның  қысқаша  курсы:  БҰҰның  қабылдаған  азық  түлік  бағдарламасын  жүзеге 
асыруға  өнім  беретін  жануарлардың  ролі  ерекше  назар  аударады.  Өнімді  жануарлардың 
халықаралық  зерттеу  институтының  деректері  бойынша  инфекциялық  аурулар  жаһандық 
қатердің ұлғаюына әкеліп отыр. Өнімді  жануарлардың инфекциялық ауруларының таралуы 
шартты  түрде  үш  топты  құрайтын  объективті  болжамдардың  қатарын  дәйектейді:  олар  – 
табиғи-климаттық  шарттар,  зоографикалық  және  аймақтың  даму  деңгейінің  әлеуметтік-

 
 
экономикалық  көрсеткіштері.  Эпизоотологиялық  жіктеу  кезінеде  анағұрлым  маңызды 
векторлар 
жұқпалы 
аурулардың 
экзотиялық, 
конвенциялық, 
эмергенттік 
және 
трансшекаралық инфекциялар сияқты топтарға ажыратады. 
Өнімді жануарлардың жұқпалы ауруларының нозологиялық сипаттамалары. Бұл кезде өнімді 
жануарлардың  ауруларын  бактериоздар,  вироздар,  микоздар  типіндегі  микробиологиялық 
жіктеумен  есепке  алынады.    Өнімді  жануарлардың  инфекциялық  ауруларының  заманауи 
технологиясымен  диагностикасының  мәселелері.  Халықаралық  ұйымдардың  (ОІЕ,  ФАО, 
ДДҰ) талаптарын ескере отырып, алдын алу және сауықтыру шараларының ерекшеліктері. 
Бағдарламаның  жетекшілері:  профессорлар,  в.ғ.д.  Т.  Сайдулдин,  Н.Г.Асанов, 
Е.И.Қасымов, доцент, в.ғ.д. Г.Д.Ілгекбаева, аға оқытушы, в.ғ.к. Б.К. Отарбаев 
Кафедра коды – 08 
 
Тәжірбиелік терапия (Practical therapya) 
Пререквизиттер:  жануарлар  морфологиясы,  жануарлар  физиологиясы,  жануарлар 
биохимиясы, микробиология және вирусология, ветеринарлық акушерлік және гинекология. 
Постреквизиттер:эпизоотология  және  індеттік  аурулар,  ветеринариялық  санитариялық 
сараптау 
Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны:  Иммунды  және  жүйке  жүйелері,  зат  алмасуы 
бұзылуының  және  эндокринді  ағзалардың,  төл,  құс  және  етқоректілер  аурулары.  Ауру  мал 
қабылдап,  оқытушының  жетекшілігімен  өз  бетінше  алдын-ала  ауруға  диагноз  қоя  білу,  ем 
тағайындап, оны жүргізу, сонымен қатар, аурудан сақтандыру жоспарын құру. 
Бағдарлама жетекшілері: в.ғ.к., доцент Есқожаев Ө.К. 
Кафедра коды – 09. 
 
Өнімді жануарлардың тәжірибелік хирургиясы.  
Practical surgery of productive animals 
Пререквизиттер:  жануарлар  морфологиясы,  жануарлар  физиологиясы,  жануарлар 
биохимиясы, микробиология және вирусология, ветеринарлық акушерлік және гинекология. 
Постреквизиттер:эпизоотология  және  індеттік  аурулар,  ветеринариялық  санитариялық 
сараптау 
Бағдарламаның қысқаша мазмұны:  
Өнімді  жануарларды    жансыздандыру  ерекшеліктері,  жануар  денесінің  түрлі  аумақтарына 
жасалатын 
операциялардың 
ерекшеліктері. 
Хирургиялық 
ауруларды 
балаудың 
лабораториялық  әдістері.  Өнімді  жануарлардың  хирургиялық  ауруларын  балауда 
ультрадыбысты зерттеу әдістерін қолдану. Өнімді жануарлардың хирургиялық ауруларында 
патогенетикалық    емдеу  тәсілдерін  қолдану.  Хирургиялық  иммунопатологиялар, 
аллергиялық, 
аутоиммундық, 
иммунотапшылық 
аурулары. 
Иммунокоррекция, 
реаниматология,  жіті  хирургия,  лазеротерапия,  массаж,  оксигенотерапия,  сепсисты  емдеу, 
қанның  тамырда  ұйып  қалуы,  ұлпалық  терапия,  рефлексотерапия.  Өнімді  жануарлардың 
хирургиялық  ауруларын  балау,  емдеу  және  алдын  алу  шараларының  заманауи  әдістері. 
Өнімді  жануарлардың  хирургиялық ауруларының балау  және емдеу  шараларының дәстүрлі 
емес  әдістері.  Малды  бағып  күтуде,  соның  ішінде  спорттық  жылқыларды  өсіруде  балау, 
емдеу және алдын алу шараларын ұйымдастыру және енгізу. 
Бағдарлама  жетекшілері:  в.ғ.к.,  доцент  Иманғалиев  А.Қ.,  в.ғ.к.,  аға  окытушы  Орынханов 
Қ.А.,  ассистент Махмутов А.Қ. 
Кафедра коды – 07. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Табиғи-ошақты және антропозоонозды инвазиялар. 
Natural-centreand antropozoonosisinvasiondisease 
Пререквизиттер:  жануарлар  морфологиясы,  жануарлар  физиологиясы,  жануарлар 
биохимиясы, микробиология және вирусология, ветеринарлық акушерлік және гинекология. 
Постреквизиттер:эпизоотология  және  індеттік  аурулар,  ветеринариялық  санитариялық 
сараптау 
Бағдарламаның қысқаша курсы: Табиғи-ошақты аурулар туралы ұғым.Е.Н.Павловскийдің 
инвазиялық  аурулардың  табиғи  ошақтылығы  туралы  ілімі.Антропозоонозды  инвазиялар 
туралы ұғым. Табиғи ошақты және антропозоонозды инвазиялардың індеттік тізбек туралы 
ұғым.Негізгі  табиғи  ошақты  және  антропозоонозды  трематодоздар.  Табиғи  ошақты  және 
антропозоонозды  нематодоздар  және  макроканторинхоздар.Табиғи  ошақты  және 
антропозоонозды  арахноэнтомоздар.  Табиғи  ошақты  және  антропозоонозды  протозооздар. 
Табиғи ошақты және антропозоонозды инвазиялармен күресу ерекшеліктері. 
Жайылымдарды және сыртқы ортаны инвазиялық ауру қоздырғыштарымен зақымдануын әр 
түрлі  әдістермен  зерттеу.  Тоғышарлардың  аралық,  қосымша  және  резервуарлы  иелерін 
инвазиялық  аурулардың  қоздырушыларымен  зақымдануын  зерттеу.  Қоршаған  орта 
обьектілерінің  инвазиялық  аурулардың  қоздырушыларымен  зақымдануына  географиялық 
және  табиғи  факторлардың  тигізетін  әсері.  Инвазиялық  ауруларды  болжау  әдістері. 
Инвазиялық  ауруларға  қарсы  шаралардың  болжау  нәтижелеріне  сүйеніп  күнделікті 
жоспарын құрастыру.  
Бағдарлама  жетекшілері:Б.ғ.д.,  профессор,  Г.С.Шабдарбаева;  в.ғ.к.,  аға  оқытушы 
Тұрғанбаева Г.Е. 
Кафедра коды – 08 
 
Фармацевтикалық тауарлар 
Pharmaceptics commodity 
Пререквизиттер:  жануарлар  морфологиясы,  жануарлар  физиологиясы,  жануарлар 
биохимиясы, микробиология және вирусология, ветеринарлық акушерлік және гинекология. 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет