К а т а л о г ы ветеринарияPdf көрінісі
бет8/19
Дата24.03.2017
өлшемі1,96 Mb.
#10337
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Модульдің  коды  мен 
атауы 
 SDIB  3144  «Инфекциялық  ауруларды  серологиялық 
балау» 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитаторы: в.ғ.к., аға оқытушы Отарбаев Б.К. 
Тьюторы:  в.ғ.к., аға оқытушы Отарбаев Б.К., в.ғ.д., профессор 
Қасымов Е.И., РD доктор, ассистент Мусоев А. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (кәсіптендіру циклі) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5B120I00-Ветеринариялық медицина 

 
 
Кредит ECTS/ саны 
2/ 3,0 (1 кредит=1,5 ECTS)  
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр /триместр 

Модульдің 
пререквизиттер 
микробиология,  вирусология,  ветеринариялық  иммунология, 
індеттану және инфекциялық аурулар 
Модульдің 
постреквизиттер 
Дипломдық жоба 
Модуль мазмұны 
Оқытылуға  тиісті  серологиялық  әдістерге  ветеринариялық 
зертханаларда  жұқпалы  ауруларды  балауда  қолданылатын 
серологиялық 
реакциялар 
кіргізілді. 
Сонымен 
қатар 
серологиялық  реакциялардың  компонеттерін  алу  және 
қолдану  реті    қарастырылды.  «Инфекциялық  ауруларды 
серологиялық 
балау» 
пәнінің 
мақсаты 
студенттерге 
жануарлардың  жұқпалы  ауруларының  серологиялық  балу 
әдістерін қоюды және олардың нәтижиесін бағалауды меңгере 
отырып ауруларға назологиялық балау қою туралы білім беру. 
Олар 
серологиялық 
реакциялардың 
компоненттерінің 
титрлерін  анықтауды  және  олардың  өзара  үйлесімділігі  және 
диагностикалық 
құндылығы 
жөнінде 
дәрігерлік 
ой 
қалыптастырады.  Бұдан  бұрын  студенттер  зертханалық  іс, 
биохимия,  микробиология  және  вирусология,  клиникалық 
диагностика,  жұқпалы  ауруларды  бактериологиялық  балу, 
вирустық  ауруларды  балу,  патологиялық  анатомия,  індеттану 
және  инфекциялық  аурулар    пәндері  оқытылуы  керек.  Бұл 
пәнде  студенттер  серологиялық  реакциялардың  негізгі 
факторы  болып  табылатын  антиген  мен  антидененің  және 
комплемент,  конглютинин  секілді  қосымша  факторлерінің 
табиғаты  мен  ерекшеліктері  жөнінде  теориялық  білім  алады. 
Сонымен  қатар  «Инфекциялық  ауруларды  серологиялық 
балау» пәні серологиялық реакциялардың жіктелуін, жұқпалы 
ауруларды 
балаудағы 
қолдану 
ретін 
қарастырады.  
Серологиялық 
реакция 
компоненттерінің 
жұмысшы 
езінділерін  әзірлеу, қолдану және нәтижесін бағалай отырып 
жұқпалы ауруларға балау қоюды оқиды. 
Модульдің құзіретттілігі  Модульді меңгергенннен кейін білімгер: 
-  білуге  тиіс:  серологиялық  реакциялардың  жіктелуін  және 
оларды  жұқпалы  ауруларды  балауда  қолдану  ретін, 
реакциялардың  жүру  механизмін,  реакция  компоненттерінің 
даярлау 
технологиясынмен 
өзара 
 
үйлесімділіктерін, 
серологиялық  әдістердің  қою  ретін  және  нәтижелеріне  баға 
беруді,  жұқпалы  ауруларға  балау  қоюға  негіз  бола  алатын 
диагностикалық титрлерін анықтай білу тиіс. 
 -  қабілетті  болу  керек:  серологиялық  зерттеу  үшін 
материалдарды 
алу, 
оларды 
зерттеуге 
дайындау, 
қондырғылармен  құралдарда  жұмыс  жасау,  компоненттердің 
титрін  анықтап,  реакцияларда  қолдану,  реакцияларды  қою, 
нәтижесін  бағалай  отырып  тиісті  құжаттарды  толтыра  білу 
тиіс; 
-  құзретті  болуы  керек:  реакцияларда  қолданылатын 
компоненттердің титірлерін және олардың өзара үлесімділігін 
анықтау,  инфекциялық  ауруда  қолданылатын  серологиялық 
реакциялардың  сезімталдық  деңгейіне    байланысты  қолдану 

 
 
ретін айқындау. 
Қорытынды бақылау  
емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 немесе 2 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.  Сайдулдин Т. Основы серологии. -   Алматы, 1992.  
2. Ветеринариялық заңдылықтар. 1,2,3-том. Астана, 2005 
3.  Сайдулдин  Т.  «Індеттану  және  жануарлардың  жұқпалы 
аурулары». -   Алматы, 2009. 
4.  Иванов  Н.П.  Диагностика  инфекционных  болезней 
животных. - Алматы, 2009. 
5.  Қасымов  Е.И.  Індеттану  және  инфекциялық  аурулармен 
күрес шаралары. – Алматы, 2009. 
6.  Асанов  Н.Г.  Індеттану  және  микробология  негіздері. 
Алматы 2008. 
7.Қасымов  Е.И.  Індеттану  және  инфекциялық  аурулар 
ветеринариялық санитария негіздерімен. – Алматы, 2013 
8.  Отарбаев  Б.К.  Микробиология  және  вирусология»  пәні 
«Вирусология»  бөлімінің  зертханалық  сабақтарын  арналған 
әдістемелік. – Алматы, 2013.  
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
KFT3126 Клиникалық фармакология және токсикология  
Clinical pharmacoloqy and toxycоloqy 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюто-ры 
В.ғ.д, профессор Заманбеков Н.А. 
В.ғ.к., доценттер Қорабаев Е.М., Кобдикова Н.К. 
Модуль типі 
кәсіптік цикл 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100 – Ветеринариялық медицина 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0(1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 
7  
Модульдің 
пререквизиттері  
 
Жануарлар  морфологиясы,  жануарлар  физиологиясы  және 
биохимиясы, 
 
микробиология 
және 
вирусология, 
ветеринариялық фармакология және токсикология 
Модульдің 
постреквизиттері 
Індеттану  және  індетті  аурулар,  паразитология  және 
инвазиялық аурулар,  ветеринариядағы менеджмент 
Модульдің мазмұны 
Мүшелер  мен  жүйелер  ауруларына  қолданылатын  дәрілік 
заттар. 
Иммунологиялық 
зақымдануларының 
фармакокоррекциясы. 
Гомеопатия 
және 
клиникалық 
фармакология.  Зат  алмасу  патологиясында  және  витаминдік 
алмасудың  бұзылуында    қолданылатын  дәрілік  заттардың 
клиникалық  фармакологиясы.  Эндокринді  және  тері 
қабаттарына  ауруларына  қарсы  қолданылатын  дәрілердің 
клиникалық 
фармакологиясы. 
Инфекциялық 
және 
инвазиялық  ауруларды  емдеу  фармакокоррекциясы  және 
принциптері.  Мүшелер  мен  жүйелердің  улануы.  Жіті 
уланулардың  негізгі  нозологиялық  түрлері.  Жіті  улануларға 
көмек  көрсету  және  кешенді  емдеу.  Детоксикациялау 
әдістері. Арнайы және симптоматикалық терапия. 
Модульдің құзыреттілігі  Модульді меңгергеннен кейін студент: 
-  білуге  тиіс:  әртүрлі  мүшелер  мен  жүйелер  ауруларына 
қарсы 
қолданылатын 
дәрі-дәрмектердің 
клиникалық 
фармакологиясы мен токсикологиясын; 

 
 
-  қабілетті    болуы  керек:  практикалық  мәселелерді  шешуге, 
ғылыми зерттеулер жүргізу үшін білімдерін ұштастырудан; 
-  меңгеруі  керек:  теориялық  білімдерін  практикалық 
тапсырмаларды шешуде қолданылу жолдарын; 
-  құзыретті  болуы  керек:  клиникалық  фармакология  мен 
токсикологияның  жалпы  теориялық  және  тәжірибелік 
принциптері мен әдістерінен. 
Оқу 
жұмысының 
қорытындысы 
                           Емтихан 
Техникалық 
және 
электронды оқу құралы 
Әдістемелік оқу нұсқау, мультимедиялық дәріс және жаттығу 
сабақтары 
Әдебиеттер 
1.Айтжанов  Б.Д.,  Заманбеков  Н.А.,  Өтенов  Ә.М.  ж.б. 
Фармакология. Оқулық. Алматы, 2011. 
2.  Соколов  В.Д.  Клиническая  фармакология.  Учебник.  М.: 
Колос, 2003. 
3.Хмельницкий  Г.А.,  Локтионов  В.Н.,  Полоз  Д.Д. 
Ветеринарная токсикология. М.: Агропромиздат, 1987 
 
Оқу  курсы/  Білім  беру 
бағдарламасы 
Мамандандыру:  Құс,  балық  және  ара  өндірісінің  мал 
дәрігері 
Коды  және  модульдың 
атауы  Code  and  Name 
of the module 
PBPRP  3148  -  Құс,  балық  және  араның  паразитарлық 
аурулары 
PDBFB 3148- Parasitic disease of the birds, fish and bees. 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитатор: Шабдарбаева Г.С. Қазақстан Республикасының 
Ұлттық  ғылым  академиясының  корреспондент  мүшесі, 
биология ғылымдарының докторы, профессор. 
Тьюторлар:  Сабаншиев  М.С.,  б.ғ.д,  профессор;  Тұрғанбаева 
Г.Е  в.ғ.к.,  қауымдастық  профессорының  міндетін  атқарушы; 
Ахметова  Г.Д.,  в.ғ.к,  қауымдастық  профессорының  міндетін 
атқарушы; Балғымбаева А.І., в.ғ.к, ассистент 
Модуль түрі/статусы 
Таңдау бойынша модуль (профильді цикл) 
Оқу кезеңі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық 
5В120100 – Ветеринариялық медицина 
Количество 
кредитов/ 
ECTS  
2/3,0 (1 кредит = 1,5 ECTS) 
Оқу түрі 
Күндізгі 
Семестр 

Модульдің 
пререквизиттері 
Паразитология  және  инвазиялық  аурулар  –  негізгі  пән, 
ветеринария  ісін  ұйымдастыру  және  бакалавриат  бойынша 
барлық базалық мамандық модульдері 
Постреквизиттер 
Диполомдық жұмысты орындау. Болашақтағы кәсіби қызмет 
Модульдің мазмұны 
«Құстардың  паразитарлық  аурулары»  пәні  туралы  түсінік. 
Құстардың  паразиттерінің  зияндылығы  туралы  түсінік. 
Құстардың паразитарлық ауруларының өтуінің ерекшеліктері. 
Әр 
түрлі 
типтегі 
құс 
шаруашылықтарындағы 
гельминтологиялық  жағдайларды  анықтау.  Үй  құстарының 
гельминтоздары  –  тремтодоздар,  цестодоздар.  Құстардың 
гельминтоздары  –  нематодоздар.  Құстардың  энтомоздары 
және  акароздары.  Құстардың  протозооздары.  Өндірістік  құс 
шаруашылықтарында  құстардың  паразитарлық  аруларына 
қарсы  емдік-алдын  алуды  ұйымдастыру.  «Балықтардың 

 
 
паразитарлық  арулары»  пәні  туралы  түсінік.  Балықтардың 
паразитарлық аурулары туралы, келтіретін зияны туралы және 
экономикалық  шығыны  туралы  түсінік.  Балықтардың 
паразитарлық 
ауруларының 
жіктелуі. 
Балықтардың 
гельминтоздары: 
моногеноидоздар, 
трематодоздар, 
цестодоздар,  нематодоздар,  акантоцефалездар.  Балықтардың 
гельминтозооноздары: 
трематодоздар, 
цестодоздар, 
нематодоздар,  акантоцефалездар.  Балықтардың  паразитарлық 
ескек  аяқтылары  мен  ұлулары.  Балықтардың  арахноздары. 
Балықтардың  энтомоздары.  Балықтардың  протозооздары. 
«аралардың паразитарлық аурулары» пәні туралы түсінік. Ара 
паразиттерінің  құрылысы  мен  даму  айналымы.  Аралардың 
инвазиялық ауруларының таралуы, оларды балау және алдын-
алу  негіздері.  Аралардың  инвазиялық  ауруларының  індеттік 
бұғауы туралы түсінік және ауру қоздырушыларының берілу 
тетіктері. 
Модульдің құзыреті 
Модульді меңгергеннен кейін студент: 
-
 
білу  керек:  Паразиттердің  биологиялық,  экологиялық 
ерекшеліктері  негізінде  құстардың,  балықтардың  және 
аралардың  инвазиялық  ауруларын  балаудың,  емдеудің  және 
алдын алудың әдістемелік кезеңдерін. 
қабілетті  болу  керек:  Құстардың,  балықтардың  және 
аралардың  әр  түрлі  инвазиялық  аурулары  кезінде  балаулық 
және емдік-алдын алу іс шараларын жүргізу мен оларға қарсы 
ғылыми-негіздік әдістерді дұрыс таңдай білуге. 
-
 
меңгеру  керек:  Құстардың,  балықтардың  және  аралардың 
әр  түрлі  инвазиялық  аурулары  кезінде  иммуногогилық, 
экологиялық зерттеу әдістерін жүргізуді. 
құзыретті 
болу 
керек: 
Қазақстандағы 
құстардың, 
балықтардың  және  аралардың  әр  түрлі  инвазиялық 
ауруларының  мәселесі,  олардың  табиғи  ошақтары  және 
оларды  анықтау  жолдарына;  әр  түрлі  зерттеу  әдістерін 
қолдана отырып құстардың, балықтардың және аралардың әр 
түрлі  инвазиялық  ауруларының  таралуын  анықтау  үшін 
өздігінен  шешім  қабылдап,  ғылыми-зерттеу  жұмыстарын 
жүргізуге 
Бақылау түрі 
Емтихан (ауызша). 
Оқу кезеңі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттердің тізімі 
Негізгі әдебиеттер: 
1. Акбаев М.Ш. и др.  Паразитология и инвазионные  болезни 
с/х животных. М., «Агропромиздат», 2000. 
2. Акбаев М.Ш. и др.  Паразитология и инвазионные болезни 
животных. М., «КолосС», 2008. 
3.  Амиреев  С.А.  Эпидемиология.  Частная  эпидемиология. 
Алматы,2002. 
4. Бауер О.И. Болезни прудовых рыб. М.: «Колос»,1981. 
4.  Галат  В.Ф.  Тропическая  ветеринарная  паразитология.  - 
Киев «Вища школа», 1986. 
5.  Кадыров  Н.Т.  Паразитология  и  инвазионные  болезни  с/х 
животных. Астана, 2002. 
6.  Федоров  К.П.  и  др.  Основы  общей  и  прикладной 
ветеринарной паразитологии. Новосибирск, 2004. 

 
 
7.  Романенко  Н.А.  и  др.  Санитарная  паразитология.  М., 
«Медицина», 2000. 
Қосымша әдебиеттер: 
1.  Гиченок  Л.А.  Экологическая  концепция  паразитизма  и  ее 
развитие//Эволюция  паразитов.  –  М.;  Тольятти:  Изд-во  АН 
СССР, 1991. – С. 37-42. 
2.  Бессарабов  Б.Ф  и  др.  Практикум  по  болезням  птиц.  М.,, 
«КолосС», 2005, 197 с. 
3.  Беркинбай  О.,  Ахметсадыков  Н.  Болезни  зверей  и  птиц. 
Алматы, «S-Принт», 2009, 432 с. 
4.  Гробов  О.Ф.,  Смирнов  А.М.,  Попов  Е.Т.  Болезни  и 
вредители медоносных пчел. М., ВО  «Агропромиздат», 1987, 
334 с. 
5.  Дажо  Р.  Основы  экологии  (перевод  с  английского).  М.: 
Прогресс, 1975, - 416 с. 
6.  Дорис  Квинтон  Болезни  декоративных  птиц  (перевод  с 
английского). М., «Аквариум», 2002, 202 с. 
7. Дре Ф. Экология (перевод с английского). - М.: Атомиздат, 
1976. 
8.  Кеннеди  К.  Экологическая  паразитология  (перевод  с 
английского). - М.:  Из-во «Мир», 1978. 
9. Кленова И.Ф., Мальцев К.Л., Яременко Н.А., Архипов И.А. 
Ветеринарные препараты в России. Справочник, том 1, 2. М., 
«Сельхозиздат», 2004, 575 и 463 с. 
10.  Искаков  М.М.,  Дюсембаев  С.Т.  Профилактика  и  лечение 
инвазионных  болезней  сельскохозяйственных  животных  и 
птиц. Алматы, 2006, 174 с. 
11.Полтев  В.И.,  Нешатаева  Е.В.  Болезни  и  вредители  пчел. 
М., «Колос», 1984. 
12.Риб  Р.Д.  Самые  распространенные  и  опасные  болезни  и 
вредители пчел. Усть-Каменогорск, 2004. 
13.Сидоркин  В.А.  Справочник  по  диагностике  и  терапии 
гельминтозов животных и птиц. М., «Аквариум», 2001. 
14.  Сидоров  Е.Г.  Паразиты  промысловых  рыб  Казахстана. 
Алматы, «Бастау», 2008, 99 с. 
15. 
Свинцов 
П.М. 
Болезни 
птиц, 
том 
1. 
М., 
«Сельхозлитература», 1951, 436 с. 
16.  Одум  Ю.  Основы  экологии  (перевод  с  английского).  М.: 
Из-во «Мир», 1975. С. 8-618. 
17.  Одум  Ю.  Экология  (перевод  с  английского).  М.:  Из-во 
«Мир», 1986. – Т.1. – 328 с.; Т.2. – 376 с. 
18.  Пианка  Э.  Эволюционная  экология  (перевод  с 
английского). М.: Из-во. «Мир», 1981. С. 5-399. 
19.  Эндрюс  К.,  Экселл  Э.  Кэррингтон  Н.  Болезни  рыб 
(перевод с английского). М., «Аквариум», 2005, 206 с. 
20. Яковлев Н.Н.  Живое и среда. Из-во «Наука». Л. , 1986. С. 
3-175.       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Модульдің  коды  мен 
атауы 
Code and name module 
HBNZh  3126  Өнімсіз  жануарлардың  хирургиялық 
аурулары 
HBNZh 3126 Surgical diseases unproductive animals 
Модульдің 
фасцилираторы/тьюторы 
Фасцилиратор: в.ғ.к.,  қаум. профессор м.а. Орынханов Қ.А. 
Тьютор: в.ғ.к., қаум. профессор м.а. Абдулла А.А 
Модульдің типі 
Таңдау модулі (Таңдау циклы) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В 120100 – «Ветеринарная медицина» 
Кредит/ECTS  саны 
2/3,0  (1 кредит – 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндігі 
Семестр 

Модульдің 
прериквизиттері 
Ветеринарлық  хирургия,  жануарлар    морфологиясы, 
жануарлар  физиологиясы,  фармакология 
Модуль постреквизиттер  Мамандық пәндері  
Модуль мазмұны 
 
Кіріспе.  Өнімсіз  жаунарлардың  топографиялық  анатомиясы. 
Анестезия  жүргізу.  Наркоз.  Реаниматология  негіздері. 
Инъекция, инфузия, пункциялар және қан ағызу. Жарақаттар. 
Соғылулар,  шайқалулар,  созылулар.  ТЬері  аурулары.  Сүйек 
және  буын  аурулары.  Бұлшық  еттенр  аурулары.  Қан  және 
лимфа  тамырларының  аурулары.  Жүйке  аурулары.  Ісіктер. 
Бас  аумағының  аурулары.  Мойын  және  кеуде  аумағының 
аурулары.  Бел  және  құрсақ  аумағының  аурулары.  Жамбас 
аумағының  аурулары.  Алдыңғы  және  артқы  аяқ  аурулапры. 
Көз аурулары бойынша жалпы мәліметтер. 
Модульдің құзыреттілігі 
 
Құзыреттілігі: 
Жалпы мәдени 

 
-ойлау,  ақпаратты  жинақтау  және  талдау  жүргізу 
қабілетіне  ие  болу,  мақсат  қою  және  оған  жету  жолдарын 
анықтай білу; 

 
отандық  және  шет  елдік  әдебиет  көздерінен  кәсіби 
сипаттағы  ақпараттарды  алу  үшін  шетел  тілін  және  латын 
тілдерін игеру; 

 
кәсіби  деңгейін  жоғарылату  үшін  және  тәжірибе  алмасу 
үшін халықаралық байланыстар құруға тырысу.  
Кәсіби: 

 
Өнімсіз жануарлардың хирургиялық ауруларын балау және 
емдеу  әдістерін,  ауруға  шалдыққан  жануардағы  клиникалық 
белгілерді сипаттап бере алуы қажет.  

 
Өнімсіз  жануарларды  зерттеу  техникасын,  медициналық-
техникалық,  ветеринариялық  қондырғылармен  жұмыс  істей 
білу; 

 
клиникалық және зертханалық зерттеу нәтижелерін сауатты 
бағалай білу; 

 
жалпы  клиникалық  диспансеризация  жүргізу,  клиникалық 
және 
физиологиялық 
негізделген, 
заманауи 
емдік 
препараттарды  қолдана  отырып  емдеу  нобайларын  құруды 
және патогенетикалық емдеу әдістерін қолдана білу; 

 
ветеринарияда жаңашыл замауи ғылыми зерттеу   әдістерін 

 
 
қолдана білу 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
 
Модульдің ұзақтығы 
 
1академиялық кезең (15 апта) 
 
Әдебиеттер  
Негізгі: 
1.Магда  И.И.,  Иткин  Б.З.,  Воронин  И.И.  Оперативная 
хирургия. М. 2001 г. 
2.Василевич,  Ф.И.  Болезни  собак:  Справочник/  Ф.И. 
Василевич,  В.А. Голубева.– М.: Колос, 2001. – 472 с. 
3.Магда  И.И.,  Иткин  Б.З.,  Воронин  И.И.  Оперативная 
хирургия  с  основами  топографической  анатомии.  М.  Колос, 
2000 г. 
4.Шакалов  К.И.,  Башкиров  Б.А.,  Калашник  А.И.,  Авроров 
В.Н., Островский Н.С., Лебедев А.В., Семенов Б.С., “Частная 
ветеринарная хирургия” М., Агропромиздат, 2000 г. 
5.Белов, А.Д. Болезни собак : Справочник; / А.Д. Белов, Е.П. 
Данилов.– М.: Колос , 1995. – 386 с. 
6.Кашин  А.С.  Профилактика  и  остановка  кровотечений  у 
животных. М. 1982 г. 
Қосымша: 
1.Виденин В.Н. Послеоперационное гнойное воспалительные 
осложнения у животных. Профилактика и лечение. Л. 2000 г. 
2.Авроров В.Н., Лебедев А.В. “Ветеринарная офтальмология” 
Агропромиздат, 1985 г. 
3.Белов 
А.Д., 
Беляков 
И.М., 
Лукьяновский 
В.А. 
“Физиотерапия  и  физиопрофилактика  болезней  животных” 
М., Колос, 1983 г. 
4.Терехов П.Ф. “Ветеринарная онкология” М., Колос, 1977 г  
5.Мосин 
В.В.  “Новое  лечение  незаразных  болезней 
животных” М., Россельхозиздат, 1975 г. 
6.Магда  И.И.,  Воронин  И.И.  «Обезболивание  животных»  М. 
1974 г..
 
 
 
Модульдің  коды  және 
аты 
Cod and namt module 
AGBNZh  3142  Өнімсіз  жануарлардың  акушерлік  және  
гинекологиялық аурулары 
OGUA 3142 Obstetrik  and gunekolocal diseases unproductive 
animal 
Фасцилятор/модульдің 
тьюторы  
Фасциляторы в.ғ.к., доценті  Койбағаров К. У. 
Тьюторы  :в.ғ.д,профессоры  Джуланов М. Н. 
Модульдің түрі 
Таңдау модулі (Таңдау циклі ) 
Оқыту денгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100 – «Ветеринарлық медицина» 
Кредит саны  / ECTS 
KZC -2 кредит /ECTS-1,5 
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр 

Модульдің  
пререквизиттері 
Жануарлар  морфологиясы,  ветеринарлық  акушерлік  және  
гинекология, жануарлардың көбеюі , биотехнологиясы. 
Модульдің 
постреквизиттері 
Мамандыққа арналған пәндер 
Модульдің мазмұны 
1.
 
Өнімсіз  жануарлардың  аталық  жыныс  аппаратының 

 
 
анатомиясы  және  физиологиясы.  Өнімсіз  жануарлардың 
аналық жыныс аппаратының анатомиясы және физиологиясы 
2.
 
Баздық  патологиясы  және  физиологиясы.Репродукция 
қызметінің  физиологиясы.Туу  және  буздық  патологиясы.Туу 
және  буздық  физиологиясы,  патологиясы.Туғаннан  кейінгі 
кезең  патологиясы  және  физиологиясы.Сүт  безі  патологиясы 
және физиологиясы 
Модуль компитенциясы   Компетенциялары: Жалпы мәдени  
.  Ойлау  мәдениетін  игеру,  талдау,  мақсат  қоя  біліп,  соны 
орындау. 
. Отандық және шет ел ғалымдарының еңбектеріне т шет тілін 
білгенің пайдалана отырып, мәлімет жинау және нормативтік-
кұқылық құжаттарды өз ісінде пайдалана білу. 
Тәжрибе  алмасу  және  кәсіби  денгейін  көтеру  үшін 
халықаралық байланыстар орнату.  
Кәсіби 
Білуі керек: 
- Балау теориясымен практикасын ұйыдастыру іс-шараларын  
-  Өнімсіз  жануарлардың  акушерлік  және    гинекологиялық 
ауруларын емдеу және алдыналу іс-шараларын. 
Икемділігі: 
-
 
Өнімсіз 
жануарлардың 
ауруларын 
анықтау 
үшін  
гинекологиялық және  андрологиялық зерттеулер жүргізуге.  
-
 
Өнімсіз жануарлардың бедеулігін алдын алу іс-шараларын 
өткізуге.  
-
 
Өнімсіз жануарлардаң тұқым алу іс-шараларын өткізуге.; 
-
 
Өнімсіз  жануарлардың  акушерлік  және    гинекологиялық 
ауруларын емдеу әдістеріне. 
Құзреттілігі 
-
 
Өнімсіз  жануарлардаң  тұқым  алу  іс-шараларын  өткізу 
және өнімсіз жануарлардың акушерлік және  гинекологиялық 
ауруларын емдеуде заманауи әдістерді пайдаланау. 
Қорытынды бақлау түрі 
Емтихан 
Модульдің ұзақтылығы 
1  академиялық кезең  (15 апта) 
Әдебиет көздері  
Негізгі 
1.Муралинов  К.К.,  Наметов  А.М.,  Джуланов  М.Н.  Болезни 
собак и кошек. Алматы 2008 г. 
2.Ветеринарное  акушерство,  гинекология  и  биотехника 
размножения.  Агропромиздат  2005  издательство  "Колос"  под 
редакцией В.Я. Никитина. 
3.Дюльгер Г. П. Основы осеменения кошек. – М.: МСХА, 1998 
4..Беляков  И.  М.,  Лукьяновский  В.  А.,  Авакаянц  Б.  М.  и  др. 
Болезни собак/– М.: Нива России, 1996.  
5.Братюха  С.,  Нагорный  И.,  Ровенко  И.  и  др.  Болезни  ваших 
питомцев.. – Киев: Альтерпрес, 1995.  
6.Гончаров  В.  П.,  Карпов  В.  А.  Анатомо-физиологические 
особенности  половой  системы  собак  и  кошек  (учебное 
пособие). – М.: МГАВМиБ, 1994.  
Қосымша 
1.Все о собаке. Сборник / ред. В. Н. Зубко.  М.: Эра, 1992.  
2.Белов Д., Данилов Е.П., ДукурИ.И.и др. Болезни собак/ А  – 
М.: Колос, 1990.  

 
 
3. Карпов В. А. Акушерство и гинекология мелких домашних 
животных. – М.: Росагропромиздат, 1990.   

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет