Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жалпыұлттық Сырт қы істер және сауда министрлігін құруды ұсынды. Сыртқы саудажүктеу 3.85 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата06.03.2017
өлшемі3.85 Mb.
  1   2   3   4   5

№97  (10246)  

...Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жалпыұлттық Сырт-

қы істер және сауда министрлігін құруды ұсынды. «Сыртқы сауда 

жә не инвестиция бірге болуы керек. Ал бізде сауда бір министрлікте, 

ин вес тиция  екіншісінде.  Біреу  компаниялардың  артынан  жүріп, 

бәрін осында тарту керек. Жұмыс істейтін елдер осылай жасайды. 

Ал, бізде бұл жоқ. Мұнымен нақты кім айналысатынын анықтап 

алуымыз керек. Бізде осындай адамдар бар ма? Жоқ болса, олардың 

орнына шетелдіктерді қойып, ақша төлеу керек. Экспортпен бі реу 

ай налысу керек қой. Үкімет инвестицияның және сауданың қай да 

екенін ажырату қажет. Сыртқы істер министрлігі көптеген ел дер-

де гідей Сыртқы істер және сауда министрлігі болу керек шығар? Ал, 

Ин дус трия министрлігінде индустриямен айналысу қажет», -  деді 

Нұрсұлтан Назарбаев.

 

 

(Ресми ақпарат көздерінен). 

Сенбі, 10 желто сан, 2016 жыл 

15460

65460


15461

65461


65425

Аймақ жаңалықтарынан дер кезінде құлағдар болғыңыз 

кел се, аталған газеттерге жазылыңыздар!

Жазылым тек «Толқын» газетінің редакциясында жүр-

гізіледі.

Баспас з - 2017

·

·Құрметті оқырман! Өздеріңіздің сүйікті төл басы-

лым дарыңыз  «Толқын»  газетіне  2017  жылдың  І  жарты 

жыл дығына  жа зылу  жүріп  жатыр.  Жазылу  бағасы  жеке 

азаматтар үшін 1 жыл ға-4000 теңге, 6 айға-2000 тең ге. 

Мекеме, кәсіпорындар үшін бір жылға-6000 теңге, 6 айға-

3000 теңге. Газетке жазылу редак цияда жүргізілуде. Ин-

дек сі-68028. 

Мекен-жа йымыз: Қарасақал Ерімбет көшесі №66 үй. 

Аудан айнасына, жаңалық жаршысына баланған 

басылымға жазылуға асығыңыздар!Құрметті оқырман!

2017 жылдың баспасөзге жазылу науқанында 

аудандық «Тол қын» газеті редакциясы арқылы төмендегі 

газеттерге  жа зы луға  болады. 

Қаладағы бірқатар әлеуметтік нысан-

дар дың  барысымен танысу   үшін  аудан әкімі 

М. Оразбаев қала мекемелерін аралады. 

Ал дымен,  аудандық  телекоммуникация 

то  ра  бының  ғимаратында  болды.  Аудан 

жұрт  шылығын  байланыс  желісімен  қам-

ту да  қалтқысыз  қызмет  атқарып,  елдің  та-

лап-тілектерін ескеруде сенімнен шығып 

келе жатқан іргелі мекеменің жұмыс ба-

ры сына  қаныққан  аудан  басшысы  аудан-

дық телекоммуникация торабының бас-

ты ғы  А.  Мыңжасаровпен  тілдесті.  Жұ-

мыс  шылардың  жасап  жатқан  қызмет 

түр 


лерімен танысып, халыққа қызмет 

көр сетуде  әдептен  аттамай,  қандай  жағ-

дай болмасын елмен тіл табыса білуге ша-

қыр ды.  Мекеме  қызметкерлерін  алда  келе 

жатқан ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен 

құт тықтап,  қызметтеріне  сәттілік  тіледі. 

Аудан әкімінің келесі аялдаған нысаны 

ауданымызда жаңадан құрылып, соңғы 

жылдары халықпен тығыз жұмыс жүргізіп 

келе жатқан «ҚазТрансГазАймақ» АҚ-

ның Арал аудандық филиалы ғимараты 

болды. Мекеме директоры Ә. Алдановпен 

тілдескен М. Оразбаев күні бүгінге дейін 

қала бойынша көгілдір отын тұтынушы 

або ненттер  саны  2100  болғанына  және 

жұ мыстың  әлі  де  болса  қарқынды  жүріп 

жатқандығына қанықты. Мекеме талапқа 

сай. Ішкі бөлмелері жылы. Сондай-ақ, ны-

сан толықтай бейнебақылауға алынған. 

Тағы бір айта кетерлігі, жергілікті билік 

тарапынан әрбір мекемелерге тап сы рыл-

ған қайырымдылық шарасы аясында бұл 

мекемеге белгіленген тұрмысы төмен от-

ба сыға  көгілдір отын кіргізуге  мүмкіндік 

қарастырылуда. Аудан әкімі ғимарат ішін 

аралап көріп, қызметкерлердің жұ мы сы-

мен танысты.

Бұдан соң, аудандық электр жүйесі ме-

кемесіне барды. Мекеме алдында ау дан-

дық электр жүйесі мекемесінің директоры 

С. Икинмен тілдесіп, құрылысы аяқталуға 

жақын орталық электр жүйесін тарату 

құрылғыларының жайымен танысты. Бұл 

жұмыстарға жауаптылардың айтуынша, 

қолға алынған жұмыс жылдың аяғына 

дейін бітеді. Аудан тұрғындарына үз дік-

сіз жарық беруде қызмет атқаратын дис-

петчерлік құрамның қызметі қашан да 

қауырт. Жалпы, бұл мекемеде 95 адам 

қыз  мет  ететін  болса,  олардың  әрқайсысы 

өз ісіне аса сақтықпен қарайтындар. Се-

бебі, бұл салада қателесуге жол жоқ. Сон-

дықтан,  бұл  мекеменің  жұ мыс шы лары 

аса сақтықпен және тым ширақ жұ мыс 

жа сайды.  Мекеме  басшысының  ай туын-

ша, қарамағындағы техникалардың көбі 

тозығы жеткендіктен, сын көтермей тұр-

ған тәрізді. Табиғат тосын мінез таныта 

қал са,  техникалары  от  алмай  немесе  жар 

жолда істен шығып жататынын жасыр ма-

ды. Бұл мәселелердің шешімі алдағы уа-

қыт тардың  еншісінде  екенін  айтты  аудан 

әкімі М. Оразбаев.

Ауданды ауыз сумен қамтамасыз 

етуде мүлтіксіз жұмыс жасап келе жат-

қан тағы бір мекеме қаладағы «Арал-Са-

рыбұлақ топ 

тық су құбыры» өндірістік 

бөлімшесі. Аталмыш ме 

кемеге келген 

аудан әкімі М. Оразбаев аудан көлеміне 

су  айдайтын  маңызды  құ рыл ғылардың 

ауқымды схемасымен, ха 

лыққа сапалы 

ауыз су беруде тиянақты жұ мыс жасап 

келе жатқан лаборатория қыз 

метімен 

және су айдау насостары ор на ласқан ғи-

марат жайымен танысты. Су тарату на-

сос станциясы ғимаратының сыр 

тына 

өт  кен  жылы  жөндеу  жасалған.  Бұл  сала қызметкерлері әзірге талапқа сай жұ мыс 

жасауға дайын. Ол үшін де бар лық жағдай 

қарастырылған. 

Қаламыздың жанынан «Батыс Еуропа-

Батыс Қытай» автокөлік транзиттік дә-

лізі өтіп жатқаны белгілі. Мұнан өзге де, 

қалаішілік елді мекен арасындағы жолдар-

дың жайы үнемі бақылуда тұруы аса ма-

ңызды. Бұл ретте, осы мәселелердің оң-

тай лы  шешімін  қарастырып  келе  жат қан 

мекемелердің бірі-№49 Арал жол пай да-

лану мекемесі. Аудан әкімінің соңғы аял-

даған жері осы мекеме болды. Басшысы 

Н. Ботабаевпен тілдесе келе, мекемеге 

тие  сілі  жатын  орындары  мен  жұмыс  жа-

сауға қолайлы ғимараттарын аралап көр ді. 

Алдағы уақыттары қар қалың түсіп, діт-

те ген  жеріне  жете  алмай,  жолда  қалған 

жо   лаушыларды  мүмкіндігінше  осы  жерге 

жайғастыру мәселесін көтерді аудан әкімі. 

Өйткені, үлкен жолдың жиегінде ор налас-

қан мекеменің ғимараттары жылы әрі 

жай лы.  Толықтай  дерлік  көгілдір  отынға 

қо  сыл ған.  Бұзылған  техникаларды  да  жөн-

дей тін орындар бар.

Иә, халыққа ауадай қажет су, жарық, 

газ, байланыс сынды коммуналдық қыз-

мет тердің  сапасында  мін  болмауы  ке рек. 

Олар қандай жағдай болмасын, ха 

лық-


тың  талап-тілектерін  орындауға  мүд де лі. 

Осыны алға тартқан аудан әкі мі М. Ораз-

баев алдағы уақыттарда меке ме маман да-

рын өз қызметтеріне адал дық танытуды 

жә не  келең сіз дік терге  мей лін ше  жол  бер-

меуді нықтады.  «Толқын» ақпарат.

16  желтоқсанда  тәуелсізді гі міз ге  25 

жыл толады. Ши 

рек ғасырлық белесті 

толымды  табыс тар мен  еңсерген  Қа зақ-

стан  Респуб ли ка сы  бүгінде  саяси  жүйесі 

тұрақты, экономикасы қуатты елдер 

қа тарына  айналды.  Ал,  6  желтоқсан-ел 

қуатын арт ты руға өзіндік үлесін қо сып 

келе жат 

қан прокуратура қызмет 

кер-


лерінің күні. Шындығында да, мемлекет 

пен жекелеген азаматтардың мүд 

десін 

қорғауда олардың еңбектері ерен. Міне, жақында аудандық мәдениет 

үйін де  «Тәу ел сіздік-елімнің  ерлік  жо-

лы»  атты  Қа зақ стан  Республикасының 

Про  ку  ратурасы  кү ні не  орай  мерекелік 

жина лыс  өтті.  Жиналыс  еліміздің  Ән-

ұра нымен  ашылды.  Алды мен  аудан  әкі мі 

М.Ораз ба ев  сөз  сөйледі:

-Қадірлі жерлестер, құрметті проку ра-

ту ра  саласының  қызметкерлері!  Сіздерді 

келіп жеткен кәсіби мерекелеріңіз, Қа-

зақ стан  Республикасы  Прокуратура  кү-

ні мен  шын  жүректен  құттықтаймын. 

Осы дан  25  жыл  бұрын  елдік  мүдде  жо-

лын да  жаңа  жүйе  бойынша  қарқынды 

жұмыс жүргізген бұл сала көп уақыт өт-

пей-ақ,  елдің  сенімінен  шығып  үл гер ді. 

Бұл прокуратура саласының ауда ны мыз-

да да жүйелі жұмыс жүргізуіне сіз дер-

дің қосқан үлестеріңіз ерекше. Бар лық-

та рыңыздың  да  халық  мүддесі  жолында 

жасап жатқан жұмыстарыңызға әр 

қа-


шан сәттілік тілеймін. Еліміздің Конс ти-

ту циясы  шеңберінде  әрбір  тараптың  заң-

ды құқықтарын қорғап, әділдікті ту етіп 

келе жатқан сіздерге қызметте абырой, 

отбастарыңызға аманшылық тілеймін,-

деп өзінің ізгі тілегін жеткізді. 

Сосын, Арал ауданының прокуроры 

Б. Тоқмырзаға Қызылорда облысының 

Құрмет грамотасын табыстады. Сондай-

ақ, бірқатар сала қызметкерлерін ау дан 

әкімінің арнайы Құттықтауымен ма 

-

ра  пат  тады.  Аталмыш  мерекелік  кеш -те ау дан прокуратурасының бұл кезге 

дей ін  жүр гізіп  келе  жатқан  жұ мыс та ры 

бей  некөрініс  арқылы  жинал ған дар  на -

зарына ұсынылды.

Мұнан әрі Арал ауданының про ку-

ро ры  Б.  Тоқмырза  сөз  сөйлеп,  аудандық 

про ку ра  ту ра  қызметкерлерінің  ата-ана-

ла рына, сондай-ақ, бір топ құқық қор ғау 

саласының  және  бір қа тар  мекеме  бас-

шы ла рына Алғыс хат тапсырды. 

Одан  кейін,  аудандық  про ку ра ту ра -

ның  ұйым дас тыруымен  Қазақстан  Рес-

пуб  ли ка сы  Тәу ел сіздігінің  25  жыл ды-

ғы  ая сында,  «Қазақстан  Респуб ли ка сы 

Тұң ғыш  Пре зи денті  күні»  тақы ры бын да 

ау дан дағы  бірқатар  білім  беру  ұйым да-

рының  9-11  сы ныптар  ара сын да  эссе  жа-

зу  дан  және  «Қа зақстан  Республикасы 

Тәуел  сіз дігіне  25  жыл»  тақырыбында  1-5 

сынып оқу шылары аралығында суреттен 

және  мә нер леп  оқудан  өткізілген  бай-

қау дың  же ңім паздарын  марапаттады. 

Кәсіби мереке қарсаңына орай ұйым-

дастырылып, көптің мерей 

ін асырған 

кеш тің  соңы  аудан  өнерпаздарының  ме-

ре  ке лік  концертіне  ұласты.

(Өз тілшімізден).

Жаңа істі бастамас бұрын меже белгілеп, мақ-

сат ты айқындап алған маңызды. Осы тұрғыдан 

алып қарағанда, республика судьяларының съезі 

өзіндік бағыт-бағдары айқындалып, ұстанымын 

бе кіткен,  айтары  бар  жиынға  айналып  үлгерді. 

Төрт жыл сайын судьялар қауымдастығына, сот 

жұмысына қатысты мәселелерді екшеп, кем ші-

лік терді  жоюдың  жолдарын  қарастыратын,  кем-

ке тікті  түзеп,  келешекке  жөн  сілтейтін  бұл  жиын-

дар дың маңызы арта түспесе, бір кеміген емес. 

1996 жылдан бастап әр төрт жыл сайын өт кізіл-

ген судьялар құрылтайына Елбасымыздың өзі 

қатысып, сот жүйесінің бағыт-бағдарын ай қын-

дап, атқарылған жұмыстарға баға беріп, ма ңыз-

ды міндеттер жүктеп келеді. Республика су дья-

ларының VI съезінен кейінгі жылдар сот жүйе сін 

түбегейлі қайта құрумен ерекшеленеді. Әсі ресе, 

бұл бағыттағы жұмыстар Мемлекет бас 

шы-


сының «100 нақты қадам» Ұлт жоспарынан кейін 

неғұрлым жандандырылып, отандық сот жүйе сі 

одан әрі жетілдіріліп, дами түсті. Осы ретте заң-

на малар  жаңартылып,  судьялыққа  үміт кер лерге 

қойылатын талаптар күшейтіліп, қыз мет тегі су-

дья лардың  жұмысына  ақпараттық  тех но ло гия-

лар белсенді түрде енгізілуі елімізде сапалы жаңа 

сот-құқықтық мәдениетті қалыптастыруға ықпал 

етті. Бүгінгі қолданыстағы Азаматтық процестік 

кодекстің негізі де Қазақстан Республикасы су-

дья 

ларының  VI съезінде қаланған болатын. Бұл Ұлт жос 

парына сай тәжірибеге енгізілген 

маңызды заң 

дардың бірі. Соңғы жылдардағы 

азаматтық дау-дамайлардың көбеюі судьялар 

жүктемесінің артуына алып келді. Осы ретте, 

Мемлекет басшысы судьялардың VI съезінде сот 

тәртібімен қаралуға жататын дау-дамайларды 

азайту мәселесіне на 

зар аударуды, соттан тыс 

реттеудің баламалы те 

тік 


терін, соның ішінде 

бітімгершілік және ме диация рәсімдерін енгізуді 

тапсырған  болатын,  нә ти жесінде  елімізде  ме диа-

ция институтының жұмысы қарқын алды. Соңғы 

кездері медиаторға жүгінушілер санының артуы 

оған дәлел бола ала ды. Мысалға айтар болсақ, 2016 

жылдың осы кезеңінде Арал аудандық сотында  

34 қылмыстық іс, 53 азаматтық іс, барлығы 87 іс 

медиация тура лы келісімге сәйкес аяқталған. 

Үстіміздегі жылдың 21 қарашасында ел Пре зи-

денті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қаты суы-

мен республика судьяларының кезектен тыс VII 

съезі өткізілді. Алқалы басқосуда 2013 жылы өткен 

судьялардың VI съезінде Мемлекет басшысының 

берген тапсырмаларының орындалу жағдайы, 

«100 нақты қадам» Ұлт жоспарынан туындайтын 

мін  дет тердің  жүзеге  асуы,  сот  жүйесін  уақыт  та-

лабына сай жаңартып, жаңғырту талабына не-

гіз  делген  басымдықтар  талқыланды.  Сондай-ақ, 

съезде осы уақытқа дейін қолданыста болған су-

дья лардың  әдеп  нормалары  толықтырылып,  жа-

ңар тылып,  судья  әдебі  кодексінің  жаңа  нұс қа сы 

қабыл данды және бұл VII съездің басты жаңа-

лығы. 


 Жаңа әдеп кодексі судьялардың кәсіби және 

жұмыстан тыс уақыттағы өзін-өзі ұстауы мен мі-

нез-құлық ережелерін белгілейді. Кодексті әзір-

леу кезінде ол көпшіліктің талқылауынан өтті. 

Осы ретте, сот төрелігінің Бангалор қағидалары 

да ескерілді. Бұл өз кезегінде судьялардың жан-

жал ды  жағдайлардан  бойын  аулақ  ұстап,  өзінің 

про цес тік  тәуелсіздігін  сақтап,  істі  қарауда  әділдік 

қағи дасын ұстауына мүмкіндік бермек.

VII съездің белгіленген мерзімнен ерте өт кі зі-

луі Президенттің VI съезде судьялар қауымының 

алдына қойған тапсырмаларымен қатар, Ұлт жос-

па рының екінші реформасы шеңберінде жүкте-

ген міндеттерін сот жүйесінің мерзімінен бұ рын 

орындауымен байланысты.

Съезде Мемлекет басшысы еліміздегі сот жүйе-

сінің талай қиындықтарды артқа тастап, бүгінде 

білікті, әділетті бір органға айналғанын тілге тиек 

етті. «Бүгін біздің алдымызға қойған міндеттер та-

бысты шешімін тапты деп айта аламыз. Қоғамда 

және мемлекетте соттардың абыройы мен ықпалы 

артып келеді»,-деді Н.Назарбаев. Президенттің 

мұн дай  бағасы  республиканың  судьяларын  ерек-

ше қанаттандырады.

Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы қарсаңында 

өт кен қазылар құрылтайында  қазақстандық сот 

жүйе сінің  даму қарқынына шетелдік әріп тес тері-

міз де оң бағасын беріп, көтерілген бастамалардың 

қай-қайсысына да қызығушылық танытып отыр. 

Сот жүйесінің алдағы уақытта ел игілігі 

үшін, қоғамдағы әділеттің үстемдік құруы үшін 

атқаратын міндеттері орасан зор. Ел судья ла ры-

ның бұл міндеттерді абыроймен атқаруға білім-бі-

лі гі жететініне еш күмән жоқ.Ермек ТҰРБАЕВ,

Арал аудандық сотының төрағасы.

Өнерлі бүлдіршіндерді дайындап, талай талант 

иелерінің ертеңіне жол ашқан қаладағы өнер мек-

те бін  бүгінде  аудан  жұртшылығы  жақсы  біледі.  Осы 

мектептің ән салу бөлімінде дәріс алып жүрген Жан-

нұр Аманбаева есімді жерлесіміздің жетістіктері же-

тер лік.  Тыңдаған  жанды  әсем  әуенімен  елжіретіп,  шы-

найы өнердің құдіретін сезіндіре білетін кішкентай та-

лант иесінің келешегі зор боларына сенім мол. 

Ол еліміздің әр өңірлерінен жеңіп алған жетіс тік-

терін айтпағанда, көрші елдерге барып, өз талантын  

мойындатып жүр.  Жаннұр жайлы тағы бір сүйінші ха-

барымыз бар. Ол-облыс әкімі Қ. Көшербаевтың жас-

тарға арналған «Сыр үміті» сыйлығының иегері атануы 

еді. Аймақтағы белсенді жастардың арманына айналған 

сыйлықтың жерлесіміз Жаннұрға бұйырғанына біз де 

қуандық. Шындығында, талантты балақайдың жеткен 

жетістігі мен бағындырған биіктері бұл сыйлыққа 

лайықты-ақ. 

Жаннұр қаладағы өнер мектебінде ән салу бө-

лімі нің  жетекшісі  Алтын  Омарованың  шәкірті.  Жан-

нұр дың  жетістіктеріне  тоқталар  болсақ,  2014  жылы 

Астана қаласында өткен бірінші республикалық «Баян 

сұлу» өнер конкурсынан бас жүлде алып, ку бок пен 

ақшалай  сыйлыққа  ие  болған.  Осы  жылы  Ас та на 

қаласында өткен ІV Халықаралық «Жас өнер» кон-

кур сында бас жүлдеге ие болған. Мұнан соң, Мәскеу 

қаласында өткен ХІІ Халықаралық «Славян әуендері» 

фестивалінде жүлделі І орынды иемденіп, арнайы дип-

лом мен марапатталған еді. 

Осындай жетістіктерге қол жеткізген Жаннұр 2016 

жылдың қорытындысымен аймақ басшысы арнайы та-

ғайын даған «Сыр үміті» сыйлығының иегері атанды. 

Жастайынан шынайы өнерге бейімделген өнер паз-

ға біздер әрдайым сәттілік тілеймізА. ҚАРАСАЙ. 

Ауданның тарихи шежіресі іспетті «Толқын» газе ті-

нің тұрақты оқырмандары қатарында қаладағы №83 орта 

мектеп ұжымы да бар. Ұйымшылдық танытып, өзгелерге 

үлгі бола білген мектеп ұжымы 2017 жылдың бірінші 

жарты жылдығына ауданымыздың төл басылымы «Тол-

қын» газетіне 120 данаға жазылды. Мектептің білім мен 

тәрбие саласындағы жетістіктері де қомақты. «

»  

Бәрекелді!

·

·«

АУДАНДЫҚ  МӘСЛИХАТ 

ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ 

НАЗАРЫНА!

Аудандық мәслихаттың  кезекті он бірінші сес-

сиясы 2016 жылдың  21 желтоқсаны күні сағат 16.00-

де аудан әкімдігінің мәжіліс залында өткізіледі.

 Сессияның күн тәртібіне «2017-2019 жылдарға 

арналған аудандық бюджет туралы»  және басқа да 

ағымдағы мәселелер енгізіледі.

Аудандық мәслихаттың тұрақты комиссия 

ла-

ры ның бірлескен отырысы сол күні сағат 10.00-де басталады.

Аудандық мәслихат.

Съезден  кейін

·

·2

Елбасы Жолдауынан туын-

дай тын  мәселелерді  және    бағ дар-

ла 


маларды  іске асыру негізінде 

ауыл дық  округіміздің  әлеуметтік-

эко но микалық жағдайы жақсарып,   

бі лім беру мен  денсаулық сақтау 

жә не  ауыл шаруашылығы са ла ла-

ры серпін алып келеді. Ауыл әкім-

де рінің құзіреттілігі мен ауыл әкім-

дік терін  нығайту  үшін  жергілікті 

өзін-өзі басқару және ауылдық 

ай  мақ тарды 

дамыту 

бағыттары бо й ын ша ауылдық округ әкімінің 

ап па раты  жергілікті    қауымдастық 

кеңес терімен  бірлесіп,  түрлі сала 

бойынша  халықпен етене арала-

сып, жұмыс істеуде. 

 Округ бойынша 4 елді мекен 

(Аманөткел, Аққұлақ, Ақшатау, 

Хан) бар.  Халық саны 2400 адамды 

құ рай ды.  Биылғы  жылы  Аманөткел 

халқы үшін  өзіндік ерекшелікке 

то лы  жыл болды.  Сыр өңірі ана-

ла ры ның    құрметіне  «Ана-  өмір 

бас тауы»  атты  мерекелік  іс-ша ра 

өткізіліп,  оған    10  ауылдық  ок руг тен  

40-қа жуық  ақ жаулықты ана лар 

мен  50  Батыр ана қатысты. Абы-

рой лы  қызметтерімен  дараланып 

жүр ген  аналар    марапатталып

олар  ға сый-сияпат көрсетілді. Кеш 

со ңын да  «Ана  деп  ән  саламын»  ат-

ты ме рекелік концерт беріліп, ме-

ре  келік іс-шара «Мөлдір» мейрам ха  на -

сында жалғасын тапты.    

Биылғы жылдың қыс айы бірде  қат-

ты, бірде жылы болуына байланысты, 

Сыр дария  өзенінің  жағасындағы  қор-

ға ныс бөгеттері бұзылып, көп қи ын дық 

келтірді. Соған байланысты ауыл 

дық 

ок ругке  облыстық  төтенше  жағ дай лар басқармасынан мамандар келіп, бір не-

ше рет су тасқынының алдын алу мақ-

са 

 

тында оқу-жаттығу және дайындық  

жұ 


мыс 

тарын жүргізді. Бірнеше рет 

Сыр  дария өзенінің қорғаныс бөгеттері 

бұ зылып,  қайта  қалпына  келтіру  жұ -

мыс  тарына ауыл тұрғындары жұмыл ды-

рылды. Осы жылдың шілде, қазан  ай-

ла рында  ұзындығы 650 метр бұзылған  

қорғаныс бөгеті облыстық төтенше жағ-

дайлар басқармасынан 31 000,0 (отыз бір 

миллион) қаражат бөлініп, то лық қал-

пына келтірілді.  

Ауылдық округ бойынша  көктемгі 

дариядан сең жүру кезінде және төтенше 

жағдайларға байланысты кезекшіліктер 

ұйымдастырылып, мұздан, судан өту тә-

різді қауіпті жерлерге белгілер қойыл ды

Әлеуметтік мәселелерге келсек, ба-

ла лар  жәрдемақысы  биылғы  жылдың 

І-ІV тоқсанына 88 отбасына, тұрғын үй 

жәр демақысына  46  отбасының  құ жат-

тары халыққа қызмет көрсету орталы-

ғы ның  өкілдігі  арқылы  қабылданып, 

ти іс ті  орынға  тапсырылды.  Әкімшілік 

ғи ма ратының  ішінде  арнайы  өкілдік-

тің бөлмесі жасақталып, әр ай дың бе-

кі тілген  кестесіне  сәйкес  мо би льдік 

топ келіп, халыққа қызмет көр 

се 


тіп, 

халықтың басқа да қажетті құ 

жатта-

рын дайындауына және то лық ақпарат алуына мүмкіншілік жа сап отыр. Сон-

дай-ақ, «Жұмыспен қам 

ту-2020» бағ-

дарламасына сәйкес жұмыс 

сыз және 

аз  қамтылған  отбасында  тұ ра тын  адам-

дарды өндірістік еңбекке тар ту ісі қолға 

алынуда. 

Елбасының 

тап сыр ма сына 

сәйкес жұмыспен қамтудың 3 ба ғыты 

бойынша жұмыстар жүргізілді. Ақылы 

қоғамдық жұмыспен 11 адам көркейту-

көгалдандыру жұмыстарын атқаруда. 

 

Ок руг  бойынша  жұмыссыз  бо лып  тір-кеуде тұрған 19 адам тү гел дей ауыл кө-

ле міндегі  мекемелерге  және  құрылыс 

жұ мыстарына  тұрақты жұ мыс пен қам-

тылды.


Мемлекеттік  бағдарламалар бойын-

ша  «Сыбаға»,  «Құлан»,  «Алтын  асық»      

бағ  дар ламаларына қатысып, шаруа қо-

жа лық тары  мал  басын  көбейтуде.  Ал, 

өңір лер ді дамыту бағдарламасы бойынша 

ауыл орталығындағы саябақтың  қоршау 

және ауыл көшелерінің электр же 

лі-


лерін жаңарту жұмыстары бой 

ын 


ша 

ауылдың 3 көшесіне 35 ба 

ға 

на қайта орнатылып,  электр  же лі ле рі  жа ңар ты-

лып, ауыл шетіне транс 

фор 

ма 


тор қо-

йыл ды.  Мәдениет  үйінің  алды  және 

ауыл дың  батыс  жақ  бөлігіндегі  6  көше  

жа рықпен  қамтылды.  Орталық  сая бақ-

тың сыртқы қоршауына бюджеттен 

3,700,0 (үш миллион жеті жүз мың) теңге 

қар жы  бөлініп,  қаржысы  толық  игерілді.

Аманөткел ауылдық округ әкімі ап-

па 

раты БҰҰ-ның даму бағдарламасы бо 

й 

ынша жасалған жоба жылыжай  

құрылысы үшін 2 900 000 (екі миллион 

то ғыз жүз мың) теңге қаражат бөлініп, 

жы  лыжай құрылысы  №73 орта мектеп 

жанынан бой көтерді. Биылғы жылы 

жы лыжайға  еккен  көкөніс  түрлері  өнім-

дерін бере бастады. Мемлекет тара пы-

нан осындай қамқорлықты сезіне біл-

ген біздер мемлекетке тө 

лей 


тін салы-

ғы мыз ды  100 пайыз орын дадық. Округ 

бойынша  24 ша руа қожалығы бар.    Мү-

йізді ірі қара-2632, уақ мал-4713, жыл-

қы-540, түйе-64, құс 55-ті құрап отыр. 

Халыққа өз қызметін ұсынып отыр-

ған жиырма алты кәсіпкеріміз бар. 

Оның ішінде Т.Жалмағанбетов 

соң ғы  үлгідегі  «Назнұр»  мей рам-

ха 


 

 

насын ашып, бүгінде игілігін жер    гілікті  тұрғындар  көріп  отыр. 

К.Шыманов, Е.Бөгенбаев, Ж.Әбілов 

сын 

 

ды кәсіпкерлер халықтың қа -

жеттілігіне сай жұмыс жасап  ке-

леді. Ал, ауданымызға белгілі азамат, 

аудандық мәслихат депутаты Дай-

рабай Жалғасбаевтың туған жердің 

түлеуіне қосқан үлесі көп. Ол ауы-

лымыздан жанар май және газ құю 

бекеттерін ашып, жергілікті тұр-

ғындарға өз қызметін ұсынып отыр. 

Әсіресе, балық кәсіпшілігімен айна-

лы сып  жүрген  Жұмали  Әбіловті 

ерекше атап өтер едік. Ол көптен 

бері балық қабылдап, қатыру, өңдеу 

жұмыстарын жолға қойып, адал ең -

бегінің жемісін көруде. Үлгілі от-

басы. Еселі еңбегі үшін «Даңқ» ор-

де німен  марапатталған.  Бір  айта  ке-

терлігі, Жұмали Әбілов кезінде өзі 

балық аулаумен айналысқан. Талай 

жылдары дария бойында, теңіз тө-

сінде өткен.

Қазіргі таң 

да еліміздегі барлық 

отандық те 

ле 

арналары бірік тіріліп, 

сан 


 

дық жүйе 

де ақпарат таратып 

отырған бір ден-бір жер се ріктік те-

ле 

радио ха бар 

ларын та 

ра 

ту 


шы-

«Отау ТВ» ұлт тық-спут ник тік те ле-

ар налар  же лі сіне  Ама нөткел  ауыл дық 

округі бой 

ын 

ша (Ақшатау, Аққұлақ, Хан) 352 үй  түгелдей  «КАЗСАТ-3» ұлт-

тық  спут  ник тік  те ле арналарына  то лық 

ауыс ты рыл ды.  Сонымен  қатар,  ок руг 

тұрғын 


 

дарына 1 дәрігерлік амбу 

лато 

-

рия,  2  ме ди  циналық  бекет  қыз мет  көр-сетуде. Денсаулық сақтау саласы 

ның 


қыз меткерлері  биылғы  жы лы  4724  адам-

ды дәрігерлік бақы лау дан өткізді. «Ұлт 

саулығы»  үшін,  ден сау лық  сақ тау ды 

да мыту  аясында  мем ле кеттік  бағ дар ла-

малар бойынша жаңа амбу латория құ-

ры лысы  басталып,  қар қын ды  жұмыс 

жү руде.    

Көктемгі көркейту жұмыстары  ке-

зін де  ауылдық  округ  әкімі  аппаратының 

мемлекеттік қызметкерлері Тәуелсіз дік-

тің 25 жылдығына әрбір мекемеде жұмыс 

жасайтын мемлекеттік қызметкерлер 25 

түптен жеміс ағашын орталық саябаққа 

отырғызды. Отырғызылған 300 түп же-

міс ағашының 287 түбі көктеп тұр.  Же-

келеген тұрғындар 250 түп әр түрлі тал-

дар отырғызды. Елді мекенімізде көк-

темгі, күзгі көркейту-көгалдандыру, са-

нитарлық тазалық жұмыстары жүйе 

лі 


жүр  гізіліп отырады.  Сенбілікке шық қан 

ме кеме қызметкерлерінің, ауыл тұр ғын-

дарының көмегі арқылы ауыл іші, көше 

бойы күл-қоқыстан тазартылып, жеке 

кө   ліктермен 850 тонна күл-қо қыс шы-

ғарылып, арнайы полигонға тас тал ды.  

Жаңа дәуірдің жаңа парағын то лым-

ды табыстармен ашқан  ауылымыз ал да-

ғы уақытта да жетістіктерін еселері дау-

сыз. Ал, Тәуелсіздік  алған 25 жыл ішінде 

елі  міздегі барлық сала даму мен жаңару 

жолында. Сондықтан, еліміздің келешегі 

ке мел,  болашағы  баянды  боларына  се не-

міз.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Сайын мұратбеков
2016 -> Мектептің педагогикалық тақырыбы: Оқу және тәрбие қызметіндегі білікті
2016 -> Арнаулы бiлiм министрлiгi
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> «Европа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен
2016 -> Бірінші межелік бақлауға арналған тапсырма
2016 -> Пәннің мақсаты мен міндеттері
2016 -> Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016
2016 -> «Тарихты оқыту әдістемесі» пәні бойынша дәрістер конспекті Тақырып№1: Кіріспе


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет