Министрлігінде тіркелген. Куәлік №2988-ж 2008 жылдың 25 наурызыжүктеу 5.01 Kb.

бет1/12
Дата03.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 
 
 
 
 
ХАБАРШЫ 
«Филология ғылымдары» сериясы 
 
2008 жылдан шыға бастады 
жылына 4 рет шығады 
 
 
№ 14/ 2011 
 
 
ВЕСТНИК 
Серия «Филологические науки» 
 
основан в 2008 году 
выходит 4 раза в год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АСТАНА 
2011 
 
ҚАЗАҚ 
ГУМАНИТАРЛЫҚ 
ЗАҢ  
УНИВЕРСИТЕТІ 
 
 
 
 
КАЗАХСКИЙ 
ГУМАНИТАРНО-
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
 

 

УДК 811 
ББК 81.2 
 
 
Журнал  Қазақстан  Республикасы  Мәдениет,  ақпарат  және  қоғамдық  келісім 
министрлігінде тіркелген. Куәлік № 2988-Ж 2008 жылдың 25 наурызы. 
 
 
Журнал 
зарегистрирован 
в 
Министерстве 
культуры, 
информации 
и 
общественного согласия Республики Казахстан. Свидетельство № 2988-Ж от 25 
марта 2008 года. 
 
ISBN 9965-513-84-8 
 
ҚазГЗУ Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы». № 14. – Астана, 
2011 – 132 б. 
 
Вестник КазГЮУ. Серия «Филологические науки». № 14. – Астана, 2011 – 
132 с. 
 
ҚазГЗУ  Хабаршысы.  «Филология  ғылымдары»  сериясы  журналында 
оқырмандарға  маңызды  ғылыми  жаңалықтар,  дайындалып  жатқан  және  өтетін 
конференциялар туралы ақпарат беріледі. Филологияның, аударма теориясы мен 
практикасының  өзекті  мәселелеріне  арналған  зерттеулер  мен  орта  мектеп 
мұғалімдері  мен  жас  зерттеушілердің  әдістемелік  мақалалары  жарияланады. 
Қазақстанның  барлық  аумағының  және  шетел  мемлекеттерінің  ғалымдары 
ҚазГЗУ  Хабаршысы.  «Филология  ғылымдары»  сериясы  мақалаларының 
авторлары болып табылады.  
Журнал Вестник КазГЮУ. Серия «Филологические науки» информирует 
своих читателей  о важнейших научных событиях, готовящихся и состоявшихся 
конференциях. 
Публикуются 
исследования 
по 
актуальным 
проблемам 
филологии, теории и практике перевода, методические статьи учителей средних 
школ  и  работы  молодых  исследователей.  Авторами  статей  Вестника  КазГЮУ 
стали ученые из разных регионов Казахстана, а также из стран зарубежья.  
 
ISBN 9965-513-84-8 УДК 811 
ББК 81.2 
 
 
© Қазақ Гуманитарлық Заң Университеті, 2011 
© Казахский Гуманитарно-Юридический Университет, 2011 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Бас редактор:  
 
Бейсенова Ж..С. 
жалпы тіл білімі және аударма ісі  
кафедрасының менгерушісі, 
профессор, филол.ғ.д. 
 
 
Бас редактордың 
орынбасары:  
 
Шахин А.А.  
жалпы тіл білімі және аударма ісі 
кафедрасының доценті 
филол.ғ.к. 
 
 
Жауапты редактор:  
 
Сапина С.М  
жалпы тіл білімі және аударма ісі 
кафедрасының доценті 
филол.ғ.к. 
 
 
Редакция алқасы:  
 
Примбетова М.Б. акад. доцент 
Cмагул А.К. филол.маг. 
Хайргильдина А..К. филол.ғ.д. 
Утегенова А.А. филол.ғ.к., доцент 
Утанова А.Қ. филол.ғ.к., доцент 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
  
Главный редактор: 
Бейсенова Ж.С. 
Заведующий кафедрой общего 
языкознания и переводческого дела 
д.филол.н.профессор 
 
 
Заместитель главного 
редактора: 
Шахин А.А.  
доцент кафедры общего языкознания 
и переводческого дела к.филол.н.  
 
 
Ответственный редактор: 
Сапина С.М.  
доцент кафедры общего языкознания 
и переводческого дела к.филол.н. 
 
 
Редакционная коллегия: 
Примбетова М.Б. акад. доцент  
Смагул А.К. магистр филол.  
Хайргильдина А.К. к.филол.н.  
Утегенова А.А. к.филол.н. доцент 
Утанова А.Қ. к. филол.н. доцент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР! 
 
 ҚазГЗУ  Хабаршысы.  «Филология  ғылымдары»  сериясы  ғылыми  басылымы 
құрылтайшылардың,  редакция  алқасының  жоспарына  сәйкес  қазақстандық 
ғалымдардың,  сондай-ақ  жақын  және  алыс  шетел  тілшілерінің  тіл  білімі, 
аударматану,  тілдер  мен  әдебиетті  оқыту  әдістемесі  мәселелеріне  арналған 
мақалаларын жинақтайды.  
«ҚазГЗУ 
Хабаршысының» 
тұрақты 
айдарларында 
жарияланатын 
материалдар  Қазақстандағы  қазіргі  заманғы  әлеуметтік-мәдени  кеңістікте  және 
басқа  елдерде  ерекше  маңызға  ие  болып  отырған  теориялық  мәселелердің  кең 
ауқымын  қамти  отырып,  осы  өзекті  мәселелердің  шешімін  де  көрсетуге 
бағытталған  
 
 
Редакция алқасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 
Научное издание Вестник КазГЮУ. Серия «Филологические науки» по замыслу 
учредителей, 
редакционного 
совета 
собрало 
под 
свою 
обложку 
статьи 
казахстанских  ученых,  а  также  филологов  ближнего  и  дальнего  зарубежья, 
посвященные  актуальным  вопросам  лингвистики,  переводоведения,  методики 
преподавания языков и литературы. 
Постоянные  рубрики  «Вестника  КазГЮУ»  охватывают  широкий  круг 
теоретических  проблем  и  одновременно  нацеливают  на  решение  актуальных 
вопросов,  которые  обретают  особое  звучание  в  современном  социокультурном 
контексте Казахстана и других стран.  
 
 
Редакционная коллегия  
 
 
 
 
 

 
 

МАЗМҰНЫ 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
ТІЛ БІЛІМІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ  
 
Бейсенова Ж.С. 
Мир через культуру и язык……………………………... 

Гаджиева М.А. 
Некоторые  замечания  о  теории  речевого  акта  в 
современной лингвистике………………………………. 
 
12 
Джафарова Г.Т. 
 
О морфемном статусе -ся- в современном русском 
языке……………………………………………………… 
 
17 
Зейналов С.С. 
 
Описание 
категории 
числа 
в 
учебниках 
по 
грамматике……………………………………………….. 
 
23 
Исаева Н.Г. 
 
Синонимы и их роль в формировании  
диалогического текста…………………………………... 
 
27 
Мусаева Н.Э.  
К вопросу об орфографической норме языка…………. 
31 
Набиева Л.Г.  
К вопросу о значении сложных предложений………… 
34 
Нурканова Ж.Т. 
Ономастикалық атаулардың қалыптасуы жайында…... 
41 
 
АУДАРМА ТАНУДЫҢ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ ТАНУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И 
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ 
 
Аллахвердиев Р.Н. 
 
Календарные  обряды  и  обычаи  тюрко-огузского 
мира (на основе азербайджанского фольклора) 
 
44 
Асадзаде Р.Ф. 
 
Предвкушение  мимолётного  счастья  и  оттенки 
«грустного  одиночества»  в  раннем  творчестве 
Ф.Саган и В.Токаревой………………………………... 
 
 
48 
Касумова К.И. 
 
Православная  традиция  в  современной  русской 
литературе……………………………………………… 
 
53 
Масиева Н.С. 
 
Азербайджанский 
писатель 
Курбан 
Саид 
в 
современных исследованиях американских ученых... 
 
57 
Алырзаева К.А.  
 
Контрастивный  анализ  фонетической  структуры 
слова в английском и азербайджанском языках…….. 
 
61 
Мамедов Н.Т. 
 
Проза Натаван Демирчиоглу в контексте  
оригинала и русского перевода……………………….. 
 
64 
 
ӘДІСТЕМЕНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ 
 
Гасанова Х.А. 
Лингвострановедческий комментарий  
как важный прием обучения РКИ…………………... 
 
74 
Даулетбекова А.Б. 
 
Технологическая карта уроков по А.К. Кисымовой: 
вопросы целеполагания (на примере уроков русского 
языка в 9 классе)……………………………………….. 
 
 
77 
Нурдильдина Г.Г. 
Принцип вежливости в английском языке…………... 
82 

 
 

Примбетова М.Б. 
 
Тұлға  құқығын  қорғауда  тренингтік  жұмыстар 
жүргізудің қажеттілігі мен сипаты…………………… 
 
89 
Пьянова Т.В. 
 
“Не жалею, не зову, не плачу …” 
сценарий литературно-музыкальной гостиной,  
посвящённой поэту-песеннику Сергею Есенину……. 
 
 
94 
Сапина С.М.  
 
Қазақ  тілін  оқып-үйретуде  «тілдік  портфель» 
технологиясын қолданудың тиімділігі……………….. 
 
98 
Толеуова Т.С., 
Шакимова А.К. 
 
Роль 
развития 
критического 
мышления 
в 
совершенствовании  самостоятельной  деятельности 
студентов в процессе обучения ………………………. 
 
 
102 
Цой А.Д. 
 
Ролевая  игра  как  мотивогенный  компонент  в 
обучении иностранным языкам………………………. 
 
108 
Шукалович Т.В. 
 
Формирование коммуникативной компетенции 
во  французском  языке  на  основе  логико-смысловых 
моделей…………………………………………………. 
 
 
111 
 
ҒЫЛЫМИ ӨМІР 
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 
Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Современные информационные технологии и ИТ-
образование»…………………………………………... 
 
121 
Шахин А.А. 
 
Фестиваль языков народов Казахстана, 
посвященный 20-летию независимости РК ………… 
 
123 
Примбетова М.Б. 
 
Қазақстан республикасы тәуелсіздігінің 20 
жылдығына арналған тілдер фестивалі……………… 
 
124 
БІЗДІҢ АВТОРЛАР……………...……………………………………………… 
126 
НАШИ АВТОРЫ…………...…………………………………………………… 
128 
ҚОЛЖАЗБА МАҚАЛАЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР…………. 
129 
ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ СТАТЕЙ…………...…………………….. 
130 
 
 

 
 

ТІЛ БІЛІМІНІҢ  
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ  
 
 
Бейсенова Ж.С. 
 
МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ И ЯЗЫК 
 
Interest  the  article's  author  to  the  problems  of  language,  culture  and  intercultural 
communication due to the modern development of the idea of Eurasian cooperation. The article shows 
the  meta-language  of  intercultural  communication,  reflecting  the  diversity  of  opinions  of  scientists 
about the definition of key concepts of intercultural communication.  
 
Интерес  автора  статьи  к  проблемам  языка,  культуры  и  межкультурной 
коммуникации  обусловлен  современным  развитием  идей  евразийского  сотрудничества.  В 
статье  показан  метаязык  межкультурной  коммуникации,  отразивший  плюрализм  мнений 
ученых по поводу определения ключевого понятия межкультурной коммуникации.  
 
Автордың  тіл  мәселелеріне,  мәдениет  және  мәдениетаралық  қарым-қатынас 
мәселелеріне  қызығушылығы  Еуразиялық  ынтымақтастық  идеясының  заманауи  дамуымен 
байланысты.  Аталмыш  мақалада  мәдениетаралық  қарым-қатынастың  басты  ұғымын 
анықтау  жөніндегі  ғалымдардың  әр  алуан  ойларын  көрсететін  мәдениетаралық  қарым-
қатынастың метатілі сипатталған. 
 
 
В  современном  мире  гуманитарное  образование  позитивно  влияет  на 
отношения  между  странами  и  пронизывает  практически  все  сферы  человеческой 
деятельности:  экономику,  науку,  культуру,  правовую  политику  и  вопросы 
обеспечения безопасности. Особая роль в развитии идей евразийского сотрудничества 
принадлежит  языку,  культуре  и  межкультурной  коммуникации,  которые  вносят 
значимый  вклад  в  формирование  нового  гуманитарного  пространства.  Актуальность 
всех  вопросов,  связанных  с  языком  и  культурой,  приобрела  в  настоящее  время 
небывалую остроту. Повышенный интерес к изучению культур разных народов, поток 
публикаций  на  тему  диалогов  и  конфликтов  культур  и  культурных  шоков;  создание 
обществ,  ассоциаций,  объединяющих  исследователей  проблем  культуры;  множество 
конференций,  симпозиумов,  конгрессов  по  вопросам  культуры  —  все  это 
свидетельствует  о  настоящем  буме,  взрыве  интереса  к  проблемам  языка,  культуры  и 
межкультурной коммуникации.  
Межкультурная 
коммуникация 
– 
общение 
языковых 
личностей, 
принадлежащих  к  различным  лингвокультурным  сообществам.  В  качестве 
межкультурных  принимаются  все  отношения,  участники  которых,  используя 
собственный  языковой  код,  обычаи,  традиции  и  установки,  одновременно  пытаются 
воспринять  иной  языковой  код,  иные  традиции,  иные  правила  общения.  К  основным 
терминам  теории  межкультурной  коммуникации  относятся,  как  правило  следующие. 
Язык:  существует  несколько  его  определений.  Языком  может  быть  любая  знаковая 

 
 
10 
система  (язык  музыки,  архитектуры,  математики  и  т.д.).  Язык  вообще,  единый 
человеческий  язык,  и  наконец  –  язык,  как  «реально  существующая  знаковая  система, 
используемая  в  некотором  социуме  в  некоторое  время  и  в  некотором  пространстве» 
(Кибрик).  Культура:  один  их  подходов  к  определению  культуры  –  перечисление 
составляющих ее компонентов (Знания. Верования. Искусство. Нравственность и т.д.). 
Ю.Лотман,  Э.Бенвенист  и  др.  считают,  что  главное  в  определении  культуры  –  ее 
оппозиция природе – то, что непосредственно создано человекам, то что человеческое 
сознание  вырабатывает,  в  силу  присущей  ему  разумности,  из  данного  ему  природой 
материала.  То  есть  культура  –  определенная  форма  общественного  бытия  людей, 
форма присвоения личностью коллективного опыта. 
В  культуре  можно  выделить  национальное  и  универсальное,  то  есть, 
существуют  общечеловеческие  черты  культуры,  но  сама  культура  выступает  в 
конкретных  этнических  формах.  В  реальной  жизни  мы  имеем  дело  с  русской 
культурой,  китайской,  французской  и  др.национальными  культурами  как  отличными 
др.  от  друга.  Языки  культура  тесно  взаимосвязаны,  что  было  обосновано  в  теории 
В.фон  Гумбольда.  Язык  не  может  существовать  вне  культуры,  как  и  культура  без 
языка.  Он  может  быть  продуктом  культуры,  частью  культуры,  условием  культуры. 
Whitehead:  «Человеческая  цивилизация  есть  продукт  языка,  а  язык  есть  продукт 
развивающейся  цивилизации».  Научно-технический  прогресс  и  усилия  человечества 
сохранить  мир  во  всем  мире  открывают  все  новые  возможности,  виды  и  формы 
общения,  где  главным  условием  успеха  являются  взаимопонимание,  толерантность  и 
уважение  к  культуре  партнеров  по  коммуникации.  Но  вместе  с  тем,  небывалая 
миграция народов, их переселение и расселение, столкновение, смешение, разумеется, 
приводит  к  конфликту  культур.  Все  это  —  и  тревожное,  и  обнадеживающее  — 
приводит  к  особенно  пристальному  вниманию  к  вопросам  межкультурного  общения
Конфликт  культур  проявляется  на  разных  уровнях.  Изучение  его  очень  важно, 
особенно когда это трудности, скрытые и от участников коммуникации, в том числе и 
от  участников  процесса  обучения  иностранным  языкам  —  от  учителя  и  ученика. 
Наиболее  явственно  он  проявляется  в  лексике,  так  как  именно  эта  часть  языка  имеет 
через  лексическое  значение  прямой  и  непосредственный  выход  в  реальный  мир,  во 
внеязыковую  реальность.  Узнав  новое  иностранное  слово,  эквивалент  родного, 
следует  быть  очень  осторожным  с  его  употреблением:  за  словом  стоит  понятие,  за 
понятием  —  предмет  или  явление  реальности  мира,  а  это  мир  иной  страны, 
иностранный,  чужой,  чуждый.  Тесная  связь  преподавания  языков  и  межкультурной 
коммуникации  настолько  очевидны,  что  вряд  ли  нуждаются  в  пространных 
разъяснениях.  Каждое  занятие  иностранного  языка  —  это  перекресток  культур,  это 
практика  межкультурной  коммуникации,  потому  что  каждое  иностранное  слово 
отражает  иностранный  мир  и  иностранную  культуру:  за  каждым  словом  стоит 
обусловленное национальным сознанием представление о мире. Взаимосвязь языков и 
культур,  необходимость  их  изучения  в  тесном  единстве  не  вызывает  сомнения. 
Существенные  особенности  языка  и  культуры  выявляются  при  сопоставлении,  при 
сравнительном  изучении  языков  и  культур.  Если  языковой  барьер  абсолютно 
очевиден,  то  барьер  культур  становится  явным  при  столкновении/  сопоставлении 
родной  культуры  с  чужими,  отличными  от  нее:  обычно  странными,  неприятными, 
шокирующими  (отсюда  понятие  культурного  шока).  Вот  как 
определяет 
коммуникацию  английский  литературный  критик  И.А.Ричардс:  коммуникация  имеет 
место, когда одно человеческое сознание так действует на окружающую его среду, что 

 
 
11 
это  влияние  испытывает  другое  человеческое  сознание,  и  в  этом  другое  сознании 
возникает опыт, который подобен опыту в первом сознании, и вызван в какой-то мере 
этим  первым  опытом.  Хотя  это  определение  было  дано  И.А.Ричардсом  в  1928  году, 
оно  намного  ближе  к  современным  диалогическим  и  полилогическим  тенденциям  в 
рассмотрении  языковой  (и  не  только  языковой)  коммуникации,  выделяющим  роль 
собственно  человеческого  фактора,  взаимодействия  участников  акта  коммуникации. 
Вот  как  определяет  основную  проблему  коммуникации  известный  американский 
исследователь  политики  и  пропаганды  Гарольд  Д.  Лассвелл:  Кто  что  и  кому  говорит 
по  какому  каналу  и  с  каким  эффектом?  Ответов  на  его  вопросы  было  дано  много. 
Формула Лассвелла считается классической, ее можно встретить во всех учебниках по 
теории  коммуникации.  Возрождение  интереса  к  проблеме  коммуникации  в  XX  веке 
наблюдалось  за  рамками  языкознания  и  психологии  (Теодор  М.  Ньюком),  в  новых 
отраслях, 
возникших 
во 
второй 
половине 
столетия, 
психолингвистике 
и 
социолингвистике.  Модель  Якобсона  в  различных  ее  вариантах  применяется  в 
лингвистике  как  для  анализа  функций  языка  в  целом,  так  и  для  анализа 
функционирования  отдельных  его  единиц,  производства  речи  и  текста.  В  духе 
лингвистики Пражской школы эта модель показывает предназначение функции языка. 
Современная  социолингвистика,  теория  коммуникации  и  социология  коммуникации 
также заимствовали модель Якобсона для описания коммуникативных процессов. Эта 
модель  может  учитывать  не  только  сам  язык,  но  и  пользователя  языка,  включенного 
наблюдателя.  В  телефонии,  телеграфии,  радио  и  другой  связи  этот  интерес 
первоначально носил только лишь практический характер ‘улучшения’ коммуникации 
(Клод Шеннон, Уоррена Уивера, М.Мак-Люэн). Далее проблема взаимосвязи человека 
с  машиной  стала  предметом  рассмотрения  кибернетики  как  науки  об  управлении  и 
теории  искусственного  интеллекта  (  Хайнц  фон  Фёрстер  (Heinz  von  Foerster). 
Французский  исследователь  Юлия  Кристева,  развивая  идеи  Бахтина  и  Барта, 
предложила понятие интертекстуальности: всякий текст создается в виде ‘цитатной 
мозаики’, прямых или косвенных ссылок на ранее воспринятые чужие тексты. Сегодня 
эта  идея  Кристевой  подхвачена  в  самых  разнообразных  сферах,  например,  в 
исследовании  языка  кинематографа,  в  психоанализе,  в  исследовании  рекламы.  И, 
наконец,  философ  Ойген  Розеншток-Хюсси  (Eugen  Rosenstock-Huessy,  Германия  – 
США,  1888-1973),  провозгласивший  тождество  ‘грамматики  языка  и  грамматики 
общества’,  считавший  каждое  высказывание  политическим  актом,  видел  в  языке,  в 
общении путь к миру в обществе: “Эта миротворческая миссия языка держится на его 
способности  связывать  воедино  свободных  и  независимых  людей”.  И  еще:  “речь 
укрепляет временную и пространственную оси, на которых держится общество.  
Таким  образом,  с  проблемами  коммуникации  сталкиваются  специалисты 
множества  отраслей  человеческой  деятельности.  Сейчас  проблемы  исследования 
коммуникативных  процессов  входят  в  число  наиболее  актуальных,  глобальных 
проблем  для  человечества.  Чтобы  понять  суть  термина  конфликт  культур,  нужно 
вглядеться  в  слово  иностранный.  Его  внутренняя  форма  явно  прозрачна:  из  иных 
стран.  Родная  культура  объединяет  людей  и  одновременно  отделяет  их  от  других, 
чужих  культур.  Иначе  говоря,  родная  культура  —  это  и  щит,  охраняющий 
национальность  народа,  и  высокая  стена,  отгораживающая  от  других  народов  и  их 
культуры.  Весь  мир  делится  таким  образом  на  своих,  объединенных  языком  и 
культурой  людей,  и  на  чужих,  не  знающих  языка  и  культуры..  Носители  языка,  не 
знающие иностранных языков, обычно не видят ни конфликта культур, ни конфликта 

 
 
12 
языков.  Обратите  внимание  на  словоупотребление:  именно  в  процессе  производства 
речи,  то  есть  при  реализации  активных  навыков  пользования  языком  (говорение, 
письмо),  особенно  остро  встает  проблема  культурного  барьера,  культурного 
компонента,  наличия  культурных  фоновых  знаний  о  мире  изучаемого  языка. 
Действительно, для того чтобы не просто  узнать, распознать значение слова в тексте, 
произведенном  кем-то,  а  самому  произвести  этот  текст,  нужно  знать  не  только 
собственно  значение  слова,  но  и  как  можно  больше  о  том,  что  стоит  за  словом,  о 
предмете-понятии ( thing meant ), о его месте и функциях в том мире, где данный язык 
используется в качестве реального средства общения. И еще  одна цитата, на этот раз 
из  великого  Вильгельма  фон  Гумбольдта:  «Через  многообразие  языков  для  нас 
открывается  богатство  мира  и  многообразие  того,  что  мы  познаем  в  нем;  и 
человеческое  бытие  становится  для  нас  шире,  поскольку  языки  в  отчетливых  и 
действенных чертах дают нам различные способы мышления и восприятия» 
 
Литература 
 
1. 
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс; Универс, 1994. 
2. 
Винер Н. Информация, язык и общество // Кибернетика. М.: Наука, 1983. С.236-
248. 
3. 
Якобсон  Р.О.  Речевая  коммуникация;  Язык  в  отношении  к  другим  системам 
коммуникации // Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. С.306-330. 
4. 
McLuhan M. Essential McLuhan. N.Y.: Basic Books, 1995. 
5. 
Shannon C. The Mathematical Theory of Communication // The Bell System Technical 
Journal. 1948. Vol.XXVII. 3. 
 
 
 
Гаджиева М.А.  


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал