Mk Оригинално упатство за работа sr


Vær opmærksom på følgendePdf көрінісі
бет12/47
Дата27.03.2017
өлшемі17,95 Mb.
#10413
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   47

Vær opmærksom på følgende
Side
OBJ_BUCH-1528-002.book  Page 65  Wednesday, July 31, 2013  10:38 AM

66 | Svenska 
1 609 92A 0B9 | (31.7.13)
Bosch Power Tools
Vedligeholdelse og rengøring
 El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal 
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
Brug så vidt muligt altid et opsugningsanlæg ved ekstre-
me brugsbetingelser. Blæs ventilationsåbningerne igen-
nem med hyppige mellemrum og forkoble en fejl-strømbe-
skyttelseskontakt (FI-kontakt). Ved bearbejdning af metal 
kan ledende støv aflejre sig inde i elværktøjet. Elværktøjets 
beskyttelsesisolering kan forringes.
Opbevar og behandle tilbehøret omhyggeligt.
Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal 
dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret service-
værksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.
Kundeservice og brugerrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og 
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at 
besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.
El-værktøjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid 
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljø-
venlig måde.
Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige hus-
holdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU 
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-
parat og genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Allmänna säkerhetsanvisningar för 
elverktyg
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som uppstår 
till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna 
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga person-
skador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till nätdrivna 
elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg 
(sladdlösa).
Arbetsplatssäkerhet
 Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på 
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till 
olyckor.
 Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning 
med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen 
alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga 
personer på betryggande avstånd. Om du störs av obe-
höriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.
Elektrisk säkerhet
 Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget. 
Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte 
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade 
elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägg-
uttag reducerar risken för elstöt.
 Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, 
värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större 
risk för elstöt om din kropp är jordad.
 Skydda elverktyget mot regn och väta. Tränger vatten in 
i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
 Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att 
bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att 
dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på 
avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga 
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar 
risken för elstöt.
 När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd 
endast förlängningssladdar som är avsedda för utom-
husbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
 Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att 
undvika elverktygets användning i fuktig miljö. Fel-
strömsskyddet minskar risken för elstöt.
Personsäkerhet
 Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd 
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyg när du 
är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller 
mediciner. Under användning av elverktyg kan även en 
kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
VARNING
OBJ_BUCH-1528-002.book  Page 66  Wednesday, July 31, 2013  10:38 AM

 Svenska | 67
Bosch Power Tools
1 609 92A 0B9 | (31.7.13)
 Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ögon. Användning av personlig skyddsutrustning som 
t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skydds-
hjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ 
och användning risken för kroppsskada.
 Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att 
elverktyget är frånkopplat innan du ansluter stickprop-
pen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bär elverktyget. Om du bär elverktyget 
med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat 
elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.
 Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan 
du kopplar på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en 
roterande komponent kan medföra kroppsskada.
 Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står 
stadigt och håller balansen. I detta fall kan du lättare kon-
trollera elverktyget i oväntade situationer.
 Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande klä-
der eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna 
på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, 
långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.
 När elverktyg används med dammutsugnings- och -upp-
samlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade 
och används på korrekt sätt. Användning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.
Korrekt användning och hantering av elverktyg
 Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt 
arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan 
du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre 
användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är 
farligt och måste repareras.
 Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort bat-
teriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut 
eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar 
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
 Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverkty-
get inte användas av personer som inte är förtrogna 
med dess användning eller inte läst denna anvisning. 
Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
 Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga 
komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan 
leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. 
Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i 
bruk. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 Håll skärverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta 
skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm 
och går lättare att styra.
 Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. 
enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren 
och arbetsmomenten. Om elverktyget används på ett sätt 
som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.
Service
 Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
Säkerhetsanvisningar för vinkelslipar
Gemensamma säkerhetsanvisningar för slipning, 
sandpappersslipning, arbeten med stålborste, 
polering och kapslipning
 Detta elverktyg kan användas som slipmaskin med slip-
skiva, slippapper, stålborste och kapslipskiva. Beakta 
alla säkerhetsanvisningar, instruktioner, illustrationer 
och data som följer med elverktyget. Om nedanstående 
anvisningar ignoreras finns risk för elstöt, brand och/eller 
allvarliga personskador.
 Detta elverktyg är inte lämpligt för polering. Om elverk-
tyget används för arbeten det inte är avsett för, kan farliga 
situationer och kroppsskador uppstå.
 Använd inte tillbehör som tillverkaren inte uttryckligen 
godkänt och rekommenderat för detta elverktyg. Även 
om tillbehör kan fästas på elverktyget finns det ingen 
garanti för en säker användning.
 Insatsverktygets tillåtna varvtal måste åtminstone 
motsvara det på elverktyget angivna högsta varvtalet. 
Tillbehör med en högre rotationshastighet kan brista och 
slungas ut.
 Insatsverktygets yttre diameter och tjocklek måste 
motsvara elverktygets dimensioner. Feldimensione-
rade insatsverktyg kan inte på betryggande sätt avskärmas 
och kontrolleras.
 Insatsverktyg med gänginsats måste passa exakt till 
slipspindelns gänga. Vid insatsverktyg som monteras 
med fläns måste insatsverktygets håldiameter passa 
till flänsens infästningsdiameter. Insatsverktyg som inte 
exakt passar till elverktyget roterar ojämnt, vibrerar kraf-
tigt och kan leda till att du förlorar kontrollen över verkty-
get.
 Använd aldrig skadade insatsverktyg. Kontrollera före 
varje användning insatsverktygen som t. ex. slipskivor 
avseende splitterskador och sprickor, sliprondeller 
avseende sprickor repor eller kraftig nedslitning, stål-
borstar avseende lösa eller brustna trådar. Om elverk-
tyget eller insatsverktyget skulle falla ned kontrollera 
om skada uppstått eller montera ett oskadat insats-
verktyg. Du och andra personer i närheten ska efter 
kontroll och montering av insatsverktyg ställa er utan-
för insatsverktygets rotationsradie och sedan låta 
elverktyget rotera en minut med högsta varvtal. Ska-
dade insatsverktyg går i de flesta fall sönder vid denna 
provkörning.
 Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltefter 
avsett arbete ansiktsskärm, ögonskydd eller skydds-
glasögon. Om så behövs, använd dammfiltermask, hör-
selskydd, skyddshandskar eller skyddsförkläde som 
skyddar mot små utslungade slip- och materialpartiklar. 
OBJ_BUCH-1528-002.book  Page 67  Wednesday, July 31, 2013  10:38 AM

68 | Svenska 
1 609 92A 0B9 | (31.7.13)
Bosch Power Tools
Ögonen ska skyddas mot utslungade främmande partiklar 
som kan uppstå under arbetet. Damm- och andningsskydd 
måste kunna filtrera bort det damm som eventuellt uppstår 
under arbetet. Risk finns för hörselskada under en längre 
tids kraftigt buller.
 Se till att obehöriga personer hålls på betryggande 
avstånd från arbetsområdet. Alla som rör sig inom 
arbetsområdet måste använda personlig skyddsutrust-
ning. Brottstycken från arbetsstycket eller insatsverkty-
gen kan slungas ut och orsaka personskada även utanför 
arbetsområdet.
 Håll fast verktyget endast vid de isolerade greppytorna 
när arbeten utförs på ställen där insatsverktyget kan 
skada dolda elledningar eller egen nätsladd. Kontakt 
med en spänningsförande ledning kan sätta maskinens 
metalldelar under spänning och leda till elstöt.
 Håll nätsladden på avstånd från roterande insatsverk-
tyg. Om du förlorar kontrollen över elverktyget kan nät-
sladden kapas eller dras in varvid risk finns för att din hand 
eller arm dras mot det roterande insatsverktyget.
 Lägg aldrig bort elverktyget innan insatsverktyget 
stannat fullständigt. Det roterande insatsverktyget kan 
komma i beröring med underlaget varvid risk finns för att 
du förlorar kontrollen över verktyget.
 Elverktyget får inte rotera när det bärs. Kläder kan vid 
tillfällig kontakt med det roterande insatsverktyget dras in 
varvid insatsverktyget dras mot din kropp.
 Rengör regelbundet elverktygets ventilationsöpp-
ningar. Motorfläkten drar in damm i huset och en kraftig 
anhopning av metalldamm kan orsaka farliga elströmmar.
 Använd inte elverktyget i närheten av brännbara mate-
rial. Risk finns för att gnistor antänder materialet.
 Använd inte insatsverktyg som kräver flytande kylme-
del. Vatten eller andra kylvätskor kan medföra elstöt.
Varning för bakslag
 Ett bakslag är en plötslig reaktion hos insatsverktyget när 
t. ex. slipskivan, sliprondellen, stålborsten hakar upp sig 
eller blockerar. Detta leder till abrupt uppbromsning av det 
roterande insatsverktyget. Härvid accelererar ett okontrol-
lerat elverktyg mot insatsverktygets rotationsriktning vid 
inklämningsstället.
Om t. ex. en slipskiva hakar upp sig eller blockerar i arbets-
stycket kan slipskivans kant i arbetsstycket klämmas fast 
varvid slipskivan bryts sönder eller orsakar bakslag. Slip-
skivan rör sig nu mot eller bort från användaren beroende 
på skivans rotationsriktning vid inklämningsstället. Härvid 
kan slipskivor även brista.
Bakslag uppstår till följd av missbruk eller felaktig hante-
ring av elverktyget. Detta kan undvikas genom skyddsåt-
gärder som beskrivs nedan.
 Håll stadigt i elverktyget samt kroppen och armarna i 
ett läge som är lämpligt för att motstå bakslagskrafter. 
Använd alltid stödhandtaget för bästa möjliga kontroll 
av bakslagskrafter och reaktionsmoment vid start. 
Användaren kan genom lämpliga försiktighetsåtgärder 
bättre behärska bakslags- och reaktionskrafterna.
 Håll alltid handen på betryggande avstånd från det 
roterande insatsverktyget. Insatsverktyget kan vid ett 
bakslag gå mot din hand.
 Undvik att hålla kroppen inom det område elverktyget 
vid ett bakslag rör sig. Bakslaget kommer att driva elverk-
tyget i motsatt riktning till slipskivans rörelse vid inkläm-
ningsstället.
 Var särskilt försiktig vid bearbetning av hörn, skarpa 
kanter osv. Håll emot så att insatsverktyget inte stud-
sar ut från arbetsstycket eller kommer i kläm. På hörn, 
skarpa kanter eller vid studsning tenderar det roterande 
insatsverktyget att komma i kläm. Detta kan leda till att 
kontrollen förloras eller att bakslag uppstår.
 Använd aldrig kedje- eller tandade sågklingor. Dessa 
insatsverktyg orsakar ofta ett bakslag eller förlust av kon-
trollen över elverktyget.
Speciella varningar för slipning och kapslipning
 Använd endast slipkroppar som godkänts för aktuellt 
elverktyg och de sprängskydd som är avsedda för 
dessa slipkroppar. Slipkroppar som inte är avsedda för 
aktuellt tryckluftverktyg kan inte på betryggande sätt skyd-
das och är därför farliga.
 Skålade slipskivor måste monteras så att skivans slip-
yta inte skjuter ut över sprängskyddskantens plan. En 
felaktigt monterad slipskiva som skjuter ut över spräng-
skyddets plan kan inte smörjas i tillräcklig grad.
 Sprängskyddet måste monteras ordentligt på elverkty-
get och vara infäst så att högsta möjliga säkerhet upp-
nås, dvs den del av slipkroppen som är vänd mot använ-
daren måste vara skyddad. Sprängskyddet ska skydda 
användaren mot brottstycken, tillfällig kontakt med slip-
kroppen samt gnistor som kan antända kläderna.
 Slipkroppar får användas endast för rekommenderade 
arbeten. T. ex.: Slipa aldrig med kapskivans sidoyta. 
Kapskivor är avsedda för materialavverkning med skivans 
kant. Om tryck från sidan utövas mot slipkroppen kan den 
spricka.
 För vald slipskiva ska alltid oskadade spännflänsar i 
korrekt storlek och form användas. Lämpliga flänsar stö-
der slipskivan och reducerar sålunda risken för slipskiv-
brott. Flänsar för kapskivor och andra slipskivor kan ha 
olika utseende och form.
 Använd inte nedslitna slipskivor från större elverktyg. 
Slipskivor för större elverktyg är inte konstruerade för de 
mindre elverktygens högre varvtal och kan därför spricka.
Andra speciella säkerhetsanvisningar för 
kapslipning
 Se till att kapskivan inte kommer i kläm och att den inte 
utsätts för högt mottryck. Försök inte skära för djupt. 
Om kapskivan överbelastas ökar dess påfrestning och risk 
finns för att den snedvrids eller blockerar som sedan kan 
resultera i bakslag eller slipkroppsbrott.
 Undvik området framför och bakom den roterande 
kapskivan. Om du för kapskivan i arbetsstycket bort från 
kroppen kan i händelse av ett bakslag elverktyget med 
roterande skiva slungas mot din kropp.
OBJ_BUCH-1528-002.book  Page 68  Wednesday, July 31, 2013  10:38 AM

 Svenska | 69
Bosch Power Tools
1 609 92A 0B9 | (31.7.13)
 Om kapskivan kommer i kläm eller arbetet avbryts, 
koppla från elverktyget och håll det lugnt tills skivan 
stannat fullständigt. Försök aldrig dra ut en roterande 
kapskiva ur skärspåret då detta kan leda till bakslag. 
Lokalisera och åtgärda orsaken för inklämning.
 Koppla inte åter på elverktyget om det sitter i arbets-
stycket. Låt kapskivan uppnå fullt varvtal innan den 
försiktigt förs in i skärspåret för fortsatt kapning. 
annat fall kan skivan haka upp sig, hoppa ur arbetsstycket 
eller orsaka bakslag.
 För att reducera risken för ett bakslag till följd av 
inklämd kapskiva ska skivor och andra stora arbets-
stycken stödas. Stora arbetsstycken kan böjas ut till följd 
av hög egenvikt. Arbetsstycket måste därför stödas på 
båda sidorna både i närheten av skärspåret och vid kanten.
 Var speciellt försiktig vid ”fickkapning” i dolda områ-
den som t. ex. i en färdig vägg. Där risk finns att kapski-
van kommer i kontakt med gas- eller vattenledningar
elledningar eller andra föremål som kan orsaka bakslag.
Speciella säkerhetsanvisningar för sandpappers-
slipning
 Använd inte för stora slippapper, se tillverkarens upp-
gifter om slippapperets storlek. Slippapper som står ut 
över sliprondellen kan leda till personskada, blockera, 
rivas sönder eller också orsaka bakslag.
Speciella säkerhetsanvisningar för arbeten med 
trådborstar
 Observera att trådborstar även under normal använd-
ning förlorar trådbitar. Överbelasta inte stålborsten 
med för högt anliggningstryck. Utslungade trådbitar kan 
lätt tränga in genom kläder och/eller i huden.
 När sprängskydd används bör man se till att spräng-
skyddet och trådborsten inte berör varandra. Tallrikar-
nas och koppborstarnas diameter kan till följd av anligg-
ningstryck och centrifugalkrafter öka.
Ytterligare säkerhets- och arbets-
anvisningar
 Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans 
spänning överensstämmer med uppgifterna på elverk-
tygets typskylt. Elverktyg märkta med 230 V kan även 
anslutas till 220 V.
 Använd lämpliga detektorer för att lokalisera dolda för-
sörjningsledningar eller konsultera det lokala eldistri-
butionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka 
brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Inträngning i en vattenledning kan orsaka materiell 
skada eller elstöt.
 Damm från material som t. ex. blyhaltig målning, vissa 
trädslag, mineraler och metall kan vara hälsovådliga 
och utlösa allergiska reaktioner, andningsvägssjukdo-
mar och/eller cancer. Endast yrkesmän får bearbeta 
asbesthaltigt material.
– Använd om möjligt en för materialet lämplig dammut-
sugning.
– Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
– Vi rekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.
Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäller för bearbe-
tat material.
 Undvik dammanhopning på arbetsplatsen. Damm kan 
lätt självantändas.
 Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är fastspänt i 
en uppspänningsanordning eller ett skruvstycke hålls säk-
rare än med handen.
 Om slipskivan brustit under drift eller stödanordningarna 
på spängskyddet/elverktyget skadats, måste berörda 
delar/elverktyget bytas ut eller för service skickas till en 
serviceverkstad, för adresser se avsnittet ”Kundtjänst och 
användarrådgivning”.
 Ställ in sprängskyddet så att gnistor inte sprutas mot 
användaren.
 Spännkraften i sprängskyddets lås kan förändras genom 
att lossa eller dra åt justerskruven. Kontrollera regelbun-
det att sprängskyddet sitter stadigt.
 Berör inte slip- och kapskivorna innan de svalnat. Ski-
vorna blir under arbetet mycket heta.
 Tryck ned spindellåsknappen endast när slipspindeln 
står stilla. I annat fall kan elverktyget skadas.
 Kontrollera efter montering och före start av slipverk-
tyget att det monterats på rätt sätt och kan rotera fritt. 
Kontrollera att slipverktyget inte berör sprängskyddet 
eller andra delar.
 Vid användning av elverktyget på mobila generatorer kan 
effekten menligt påverkas eller så uppstår atypiska förhål-
landen vid inkoppling.
 När elverktyget roterar med kraftigt nedsatt varvtal funge-
rar inte längre bakslagsfrånkopplingen. När elverktyget 
genast vid inkoppling kör igång med fullt varvtal fungerar 
inte längre startströmsbegränsningen, återstartskyddet 
och bakslagsfrånkopplingen. För service måste elverkty-
get lämnas in till en serviceverkstad, för adresser se avsnit-
tet ”Kundtjänst och användarrådgivning”.
 I händelse av korta pulser i distributionsnätet som i vanliga 
fall kan uppstå till följd av blixtslag kan elverktygets bak-
slagsfrånkoppling lösa ut. Elverktyget kopplas i detta fall 
från, men kan genast åter startas.
Dra stickproppen ur vägguttaget när slipen inte används. 
Även ett frånkopplat elverktyg har en viss strömförbrukning 
om stickproppen är ansluten till nätspänning.
 Vid för hög motpressningskraft kan elverktyget över-

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   47
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет