Mk Оригинално упатство за работа sr


säyttää käynnistyskytkimestäPdf көрінісі
бет15/47
Дата27.03.2017
өлшемі17,95 Mb.
#10413
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   47

säyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei 
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, 
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat 
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun 
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
 Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää 
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole 
lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat 
osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole puristukses-
sa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet 
osat ennen käyttöä. Monen tapaturman syyt löytyvät huo-
nosti huolletuista laitteista.
 Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti 
hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
 Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne. 
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun 
käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
 Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden 
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu 
säilyy turvallisena.
Kulmahiomakoneen turvallisuusoh-
jeet
Yhteiset varo-ohjeet hiomista, hiekkapaperihio-
mista, työskentelyä teräsharjan kanssa ja katkai-
suhiontaa varten
 Tätä sähkötyökalua tulee käyttää hiomakoneena, hiek-
kapaperihiomakoneena, teräsharjana ja katkaisuhio-
makoneena. Ota huomioon kaikki varo-ohjeet, ohjeet, 
piirustukset ja tiedot, joita saat sähkötyökalun kanssa. 
Ellet noudata seuraavia ohjeita, saattaa se johtaa sähköis-
kuun, tulipaloon ja/tai vaikeisiin loukkaantumisiin.
 Tämä sähkötyökalu ei sovellu kiillotukseen. Käyttö, jo-
hon sähkötyökalu ei ole tarkoitettu, saattaa aiheuttaa vaa-
ratilanteita ja loukkaantumista.
 Älä käytä mitään lisälaitteita, joita ei valmistaja ole tar-
koittanut tai suositellut nimenomaan tälle sähkötyöka-
lulle. Vain se, että pystyt kiinnittämään laitetta sähkötyö-
kaluusi ei takaa sen turvallista käyttöä.
 Vaihtotyökalun sallitun kierrosluvun tulee olla vähin-
tään yhtä suuri kuin sähkötyökalussa mainittu suurin 
kierrosluku. Lisätarvike, joka pyörii sallittua suuremmalla 
nopeudella, saattaa murtua ja sinkoutua ympäristöön.
 Vaihtotyökalun ulkohalkaisijan ja paksuuden tulee vas-
tata sähkötyökalun mittatietoja. Väärin mitoitettuja 
vaihtotyökaluja ei voida suojata tai hallita riittävästi.
 Hiomalaikkojen ja laippojen tulee sopia tarkasti sähkö-
työkalusi hiomakaraan. Käytettäessä vaihtotyökaluja, 
jotka liitetään laippaan, tulee vaihtotyökalun reiän hal-
kaisijan sopia laipan kiinnityshalkaisijaan. Vaihtotyöka-
lut, joita ei kiinnitetä oikein sähkötyökaluun, pyörivät epä-
tasaisesti, tärisevät voimakkaasti ja saattavat johtaa 
hallinnan menettämiseen.
 Älä käytä vaurioituneita vaihtotyökaluja. Tarkista en-
nen jokaista käyttöä, ettei vaihtotyökalussa, kuten hio-
malaikoissa ole pirstoutumia tai halkemia, hiomalauta-
sessa halkeamia tai voimakasta kulumista, 
teräsharjassa irtonaisia tai katkenneita lankoja. Jos 
sähkötyökalu tai vaihtotyökalu putoaa, tulee tarkistaa, 
että se on kunnossa tai sitten käyttää ehjää vaihtotyö-
kalua. Kun olet tarkistanut ja asentanut vaihtotyöka-
lun, pidä itsesi ja lähistöllä olevat henkilöt loitolla pyö-
rivän vaihtotyökalun tasosta ja anna sähkötyökalun 
käydä minuutti täydellä kierrosluvulla. Vaurioituneet 
vaihtotyökalut menevät yleensä rikki tässä ajassa.
 Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä käytös-
tä riippuen kokokasvonaamiota, silmäsuojusta tai suo-
jalaseja. Jos mahdollista, käytä pölynaamaria, kuulon-
suojainta, suojakäsineitä tai erikoissuojavaatetta, joka 
suojaa sinut pieniltä hioma- ja materiaalihiukkasilta. 
OBJ_BUCH-1528-002.book  Page 81  Wednesday, July 31, 2013  10:38 AM

82 | Suomi 
1 609 92A 0B9 | (31.7.13)
Bosch Power Tools
Silmät tulee suojata lenteleviltä vierailta esineiltä, jotka 
saattavat syntyä erilaisessa käytössä. Pöly- tai hengitys-
suojanaamareiden täytyy suodattaa pois työstössä synty-
vä pöly. Jos olet pitkään alttiina voimakkaalle melulle, saat-
taa se vaikuttaa heikentävästi kuuloon.
 Varmista, että muut henkilöt pysyvät turvallisella etäi-
syydellä työalueeltasi. Jokaisella, joka tulee työalueel-
le, tulee olla henkilökohtaiset suojavarusteet. Työkap-
paleen tai murtuneen vaihtotyökalun osia saattaa 
sinkoutua kauemmas ja vahingoittaa ihmisiä myös varsi-
naisen työalueen ulkopuolella.
 Tartu laitteeseen ainoastaan eristetyistä pinnoista teh-
dessäsi työtä, jossa vaihtotyökalu saattaisi osua piilos-
sa olevaan sähköjohtoon tai sahan omaan sähköjoh-
toon. Kosketus jännitteiseen johtoon voi tehdä 
sähkötyökalun metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähköis-
kuun.
 Pidä verkkojohto poissa pyörivistä vaihtotyökaluista. 
Jos menetät sähkötyökalun hallinnan, saattaa verkkojohto 
tulla katkaistuksi tai tarttua kiinni ja vetää kätesi tai käsivar-
tesi kiinni pyörivään vaihtotyökaluun.
 Älä aseta sähkötyökalua pois, ennen kuin vaihtotyöka-
lu on pysähtynyt kokonaan. Pyörivä vaihtotyökalu saat-
taa koskettaa lepopintaa ja voit menettää sähkötyökalusi 
hallinnan.
 Älä koskaan pidä sähkötyökalua käynnissä sitä kanta-
essasi. Vaatteesi voi hetkellisen kosketuksen seurauksena 
tarttua kiinni pyörivään vaihtotyökaluun, joka saattaa tun-
keutua kehoosi.
 Puhdista sähkötyökalusi tuuletusaukot säännöllisesti. 
Moottorin tuuletin imee pölyä työkalun koteloon, ja voima-
kas metallipölyn kasautuma voi synnyttää sähköisiä vaara-
tilanteita.
 Älä käytä sähkötyökalua palavien aineiden lähellä. Kipi-
nät voivat sytyttää näitä aineita.
 Älä käytä vaihtotyökaluja, jotka tarvitsevat nestemäis-
tä jäähdytysainetta. Veden tai muiden nestemäisten 
jäähdytysaineiden käyttö saattaa johtaa sähköiskuun.
Takaisku ja vastaavat varo-ohjeet
 Takaisku on äkillinen reaktio, joka syntyy pyörivän vaihto-
työkalun, kuten hiomalaikan, hiomalautasen tai teräshar-
jan tarttuessa kiinni tai jäädessä puristukseen. Tarttumi-
nen tai puristukseen joutuminen johtaa pyörivän 
vaihtotyökalun äkilliseen pysähdykseen. Tällöin hallitse-
maton sähkötyökalu sinkoutuu tarttumakohdasta vaihto-
työkalun kiertosuunnasta vastakkaiseen suuntaan.
Jos esim. hiomalaikka tarttuu tai joutuu puristukseen työ-
kappaleeseen, saattaa hiomalaikan reuna, joka on uponnut 
työkappaleeseen, juuttua kiinni aiheuttaen hiomalaikan 
ponnahduksen ulos työkappaleesta tai aiheuttaa takais-
kun. Hiomalaikka liikkuu silloin käyttävää henkilöä vasten 
tai poispäin hänestä, riippuen laikan kiertosuunnasta tart-
tumakohdassa. Tällöin hiomalaikka voi myös murtua.
Takaisku johtuu sähkötyökalun väärinkäytöstä tai käytöstä 
väärään tarkoitukseen. Se voidaan estää sopivin varotoi-
min, joita selostetaan seuraavassa.
 Pitele sähkötyökalua tukevasti ja saata kehosi ja käsi-
vartesi asentoon, jossa pystyt vastaamaan takaisku-
voimiin. Käytä aina lisäkahvaa, jos sinulla on sellainen, 
jotta pystyisit parhaalla mahdollisella tavalla hallitse-
maan takaiskuvoimia tai vastamomentteja työkalun 
ryntökäynnissä. Käyttävä henkilö pystyy hallitsemaan 
takaisku- ja vastamomenttivoimat noudattamalla sopivia 
suojatoimenpiteitä.
 Älä koskaan tuo kättäsi lähelle pyörivää vaihtotyöka-
lua. Vaihtotyökalu saattaa takaiskun sattuessa liikkua käte-
si yli.
 Vältä pitämästä kehoasi alueella, johon sähkötyökalu 
liikkuu takaiskun sattuessa. Takaisku pakottaa sähkö-
työkalun vastakkaiseen suuntaan hiomalaikan liikkeeseen 
nähden tarttumiskohdassa.
 Työskentele erityisen varovasti kulmien, terävien reu-
nojen jne. alueella, estä vaihtotyökalua ponnahtamas-
ta takaisin työkappaleesta ja juuttumasta kiinni. Pyöri-
vällä vaihtotyökalulla on taipumus juuttua kiinni kulmissa, 
terävissä reunoissa tai saadessaan kimmokkeen. Tämä 
johtaa hallinnan pettämiseen tai takaiskuun.
 Älä käytä ketjuteriä tai hammastettuja sahanteriä. Täl-
laiset vaihtotyökalut aiheuttavat usein takaiskun tai sähkö-
työkalun hallinnan menettämisen.
Erityiset varo-ohjeet hiontaan ja katkaisuhion-
taan
 Käytä yksinomaan sähkötyökalullesi sallittuja hioma-
työkaluja ja näitä hiomatyökaluja varten tarkoitettuja 
suojuksia. Hiomatyökaluja, jotka eivät ole tarkoitettuja 
sähkötyökalun kanssa käytettäviksi ei voida suojata riittä-
västi ja ne ovat turvattomia.
 Taivutetut laikat on asennettava niin, että niiden hio-
mapinta ei ulotu laikkasuojuksen tason ulkopuolelle. 
Asiaankuulumattomasti asennettua hiomalaikkaa, joka 
ulottuu laikkasuojuksen tason ulkopuolelle ei voida suojata 
riittävästi.
 Laikkasuojuksen täytyy olla tukevasti kiinni sähkötyö-
kalussa ja niin asennettu, että suurin mahdollinen tur-
vallisuus saavutetaan t. s. niin, että mahdollisimman 
pieni osa hiomatyökalusta on avoin käyttäjää kohti. 
Laikkasuojus auttaa suojaamaan käyttävää henkilöä mur-
tokappaleilta, tahattomalta hiomatyökalun koskettamisel-
ta ja kipinöiltä, jotka voivat sytyttää vaatteet palamaan.
 Hiomatyökaluja saa käyttää ainoastaan siihen käyt-
töön mihin niitä suositellaan. Esim.: Älä koskaan hio 
hiomalaikan sivupintaa käyttäen. Hiomalaikat on tarkoi-
tettu hiontaan laikan ulkokehällä. Sivuttain kohdistuva voi-
ma saattaa murtaa hiomalaikan.
 Käytä aina virheetöntä, oikean kokoista ja muotoista 
kiinnityslaippaa valitsemallesi hiomalaikalle. Sopivat 
laipat tukevat hiomalaikkaa ja vähentävät näin hiomalaikan 
murtumisriskiä. Katkaisulaikkojen laipat saattavat poiketa 
muitten hiomalaikkojen laipoista.
 Älä käytä isompiin sähkötyökaluihin kuuluneita kulu-
neita hiomalaikkoja. Suurempien sähkötyökalujen hio-
malaikat eivät sovellu pienempien sähkötyökalujen suu-
remmille kierrosluvuille, ja ne voivat murtua.
OBJ_BUCH-1528-002.book  Page 82  Wednesday, July 31, 2013  10:38 AM

 Suomi | 83
Bosch Power Tools
1 609 92A 0B9 | (31.7.13)
Muita katkaisuhiontaan liittyviä erityisvaro-
ohjeita
 Vältä katkaisulaikan juuttumista kiinni ja liian suurta 
syöttöpainetta. Älä tee liian syviä leikkauksia. Katkaisu-
laikan ylikuormitus kasvattaa sen rasitusta ja sen alttiutta 
kallistua tai juuttua kiinni ja siten takaiskun ja laikan murtu-
misen mahdollisuutta.
 Vältä aluetta pyörivän katkaisulaikan edessä ja takana. 
Jos katkaisulaikka liikkuu työkappaleessa sinusta pois-
päin, saattaa sähkötyökalu takaiskun sattuessa singota 
suoraan sinua kohti pyörivällä laikalla.
 Jos katkaisulaikka joutuu puristukseen tai keskeytät 
työn, tulee sinun pysäyttää sähkötyökalu ja pitää se 
rauhallisesti paikoillaan, kunnes laikka on pysähtynyt. 
Älä koskaan koeta poistaa vielä pyörivää katkaisulaik-
kaa leikkauksesta, se saattaa aiheuttaa takaiskun. 
Määrittele ja poista puristukseen joutumisen syy.
 Älä käynnistä sähkötyökalua uudelleen, jos laikka on 
kiinni työkappaleessa. Anna katkaisulaikan ensin saa-
vuttaa täysi kierroslukunsa, ennen kuin varovasti jatkat 
leikkausta. Muussa tapauksessa saattaa laikka tarttua kiin-
ni, ponnahtaa ulos työkappaleesta tai aiheuttaa takaiskun.
 Tue litteät tai isot työkappaleet katkaisulaikan puris-
tuksen aiheuttaman takaiskuvaaran minimoimiseksi. 
Suuret työkappaleet voivat taipua oman painonsa takia. 
Työkappaletta tulee tukea molemmilta puolilta, sekä kat-
kaisuleikkauksen vierestä että reunoista.
 Ole erityisen varovainen upotusleikkauksissa seiniin 
tai muihin alueisiin, joiden taustaa tai rakennetta et 
pysty näkemään. Uppoava katkaisulaikka saattaa aiheut-
taa takaiskun osuessaan kaasu- tai vesiputkiin, sähköjoh-
toihin tai muihin kohteisiin.
Erityiset varo-ohjeet hiekkapaperihiontaan
 Älä käytä ylisuuria hiomapapereita, vaan noudata val-
mistajan ohjeita hiomapapereiden koosta. Hiomapape-
rit jotka ulottuvat hiomalautasen ulkopuolelle, saattavat ai-
heuttaa loukkaantumista tai johtaa kiinnijuuttumiseen, 
hiomapaperin repeytymiseen tai takaiskuun.
Erityiset varo-ohjeet työskentelyyn teräsharjan 
kanssa
 Ota huomioon, että teräsharjasta irtoaa lankoja myös 
normaalikäytössä. Älä ylikuormita lankoja käyttämällä 
liian suurta painetta työkappaletta vasten. Irti sinkoutu-
vat langan kappaleet voivat helposti tunkeutua ohuen vaat-
teen tai ihon läpi.
 Jos suojusta suositellaan, tulee sinun varmistaa, ettei 
suojus ja teräsharja voi koskettaa toisiaan. Lautas- ja 
kuppiharjojen halkaisijat voivat laajeta puristuspaineen ja 
keskipakovoiman johdosta.
Muita turvallisuus- ja työohjeita
 Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen 
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja. 
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V 
verkoissa.
 Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jake-
luyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa 
tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen 
saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohtoon tunkeutuminen 
aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköis-
kuun.
 Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muuta-
mien puulaatujen, kivennäisten ja metallin pölyt voivat 
olla terveydelle vaarallisia ja johtaa allergisiin reaktioi-
hin, hengitystiesairauksiin ja/tai syöpään. Asbestipitoi-
sia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on 
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koski-
en käsiteltäviä materiaaleja.
 Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti 
syttyä palamaan.
 Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin 
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin 
kädessä pidettynä.
 Jos hiomalaikka on murtunut käytön aikana, tai jos laikan 
suojuksen/sähkötyökalun kiinnityslaitteisiin on tullut vika, 
on sähkötyökalu heti lähetettävä korjaukseen Bosch-kes-
kushuoltoon tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, katso 
osoite luvusta ”Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta”.
 Säädä laikkasuojus niin, että kipinäsuihku käyttäjän 
suuntaan estyy.
 Voit muuttaa laikkasuojuksen lukituksen kiristysvoimaa 
avaamalla tai kiristämällä säätöruuvia. Varmista, että laik-
kasuojus on tiukasti kiinni ja tarkista se säännöllisesti.
 Älä kosketa hioma- tai katkaisulaikkoja, ennen kuin ne 
ovat jäähtyneet. Laikat tulevat käytössä hyvin kuumiksi.
 Käytä karan lukitusta vain katkaisulaikan ollessa py-
sähdyksissä. Muussa tapauksessa sähkötyökalu saattaa 
vaurioitua.
 Tarkista hiomatyökalun asennuksen jälkeen ennen 
käynnistystä, että hiomatyökalu on oikein asennettu ja 
pystyy pyörimään vapaasti. Varmista, että hiomatyö-
kalu ei osu laikan suojukseen tai muihin osiin.
 Kun sähkötyökalua käytetään siirrettävien sähkövoimalait-
teiden (generaattoreiden) kanssa, saattaa sähkötyökalun 
käynnistyksessä esiintyä tehonmenetystä tai epänormaa-
lia toimintaa.
 Jos sähkötyökalu toimii vain voimakkaasti rajoitetulla kier-
rosluvulla, takaiskun poiskytkentä on viallinen. Jos sähkö-
työkalu heti käynnistyksen jälkeen käy täydellä kierroslu-
vulla, on käynnistysvirranrajoitin, 
uudelleenkäynnistyssuoja ja takaiskun poiskytkentä vialli-
sia. Lähetä välittömästi sähkötyökalu Bosch-korjaamoon, 
katso osoitteet kappaleesta ”Asiakaspalvelu ja käyttöneu-
vonta”.
OBJ_BUCH-1528-002.book  Page 83  Wednesday, July 31, 2013  10:38 AM

84 | Suomi 
1 609 92A 0B9 | (31.7.13)
Bosch Power Tools
 Jos sähköverkossa esiintyy energiapitoisia jännitepiikkejä, 
jotka tyypillisesti syntyvät salamaniskusta, saattaa sähkö-
työkalun takaiskun poiskytkentä laueta. Sähkötyökalu kyt-
keytyy tällöin pois päältä, mutta voidaan välittömästi käyn-
nistää uudelleen.
Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun konetta ei käytetä. Säh-
kötyökalu kuluttaa hieman sähköä myös poiskytkettynä, kun 
verkkopistoke on liitettynä ja verkossa on jännitettä.
 Suuri puristusvoima voi ylikuormittaa sähkötyökalua. 
Ylikuormitus voi johtaa sähkötyökalun ylikuumenemi-
seen ja vaurioitumiseen. Anna sähkötyökalun käydä 
muutaman minuutin kuormittamattomana voimakkaan 
kuormituksen jälkeen, jotta se jäähtyy.
 Älä käytä sähkötyökalua katkaisuhiontatelineessä.
 Älä koskaan käytä katkaisulaikkaa rouhintahiontaan.
 Pikakiinnitysmutteria saa käyttää vain hioma- ja kat-
kaisulaikkojen kanssa. Käytä ainoastaan virheetöntä, 
moitteettomassa kunnossa olevaa pikakiinnitysmutte-
ria.
 Älä jatka sähkötyökalun käyttöä, jos pääkahvan ja 
moottorikotelon välinen vaimennusosa on vaurioitu-
nut.
 Älä jatka laitteen käyttöä, jos lisäkahva on vaurioitu-
nut. Älä tee mitään muutoksia lisäkahvaan.
 Käännä aina pääkahvaa kierrettäessä, kunnes se luk-
kiutuu – katso kuva 9, sivu 256.
 Käynnistä energiansäästön takia sähkötyökalu vain, kun 
käytät sitä.
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemi-
sessa ja ymmärtämisessä. Opettele tunnusmerkit ja niiden 
merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttä-
mään sähkötyökaluasi paremmin ja turvallisemmin.
Tunnusmerkki
Merkitys
Tuotenumero
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen 
kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä
Käytä suojakäsineitä
Käytä kuulonsuojainta.
Käytä suojalaseja
Liikesuunta
Älä käytä voimaa tähän työvaiheeseen.
Käynnistys
Poiskytkentä
Käynnistyskytkimen lukitus
Avaa käynnistyskytkimen lukitus
Kielletty menettely
Sallittu menettely
seuraava tapahtumavaihe
P
1
Ottoteho
P
2
Antoteho
n
Nimellinen kierrosluku
l = hiomakaran pituus
d
1
 = hiomakaran halkaisija
D = hiomalaikan maks. halkaisija
d
2
 = hiomalaikan sisähalkaisija
Takaiskun poiskytkentä
Uudelleenkäynnistyssuoja
Käynnistysvirran rajoitin
Lisätietoa
Pintahionta
Hionta hiomapyöröllä
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 
tärinävaimennetulla lisäkahvalla
Tunnusmerkki
Merkitys
d
1
l
d
2
D
 
1
OBJ_BUCH-1528-002.book  Page 84  Wednesday, July 31, 2013  10:38 AM

 Suomi | 85
Bosch Power Tools
1 609 92A 0B9 | (31.7.13)
Vakiovarusteet
Kulmahiomakone, laikkasuojus, lisäkahva.
Erikoiset laikkasuojukset, vaihtotyökalu ja muut kuvissa näky-
vät tai selostuksessa esiintyvät lisätarvikkeet eivät kuulu va-
kiotoimitukseen.
Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmastamme.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu metalli-, kivi- ja keramiikka-ainei-
den hiontaan.
Käytä erityistä katkaisusuojusta sidoshioma-ainetta käytettä-
essä.
Kiveä leikattaessa on huolehdittava riittävästä pölynimusta.
Käsisuojusta (lisätarvike) käyttäen voidaan sähkötyökalua 
käyttää harjaukseen ja hiontaan taipuisan hiomalautasen 
kanssa.
Sähkötyökalu on tarkoitettu kuivatyöstöön.
Tekniset tiedot
Tuotteen tekniset tiedot löytyvät taulukosta sivulla 246.
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jän-
nitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaih-
della.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuotenume-
ro. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekniset 
tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai stan-
dardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien 2011/65/EU, 
2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten mukaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
21.06.2013
Melu-/tärinätiedot
Tuotteen mittausarvot löytyvät taulukosta sivulla 246.
Melu- ja värähtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisum-
ma) mitattuna EN 60745 mukaan.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu EN 60745 
standardoidun mittausmenetelmän mukaisesti ja sitä voidaan 
käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Se soveltuu myös väräh-
telyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia 
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muissa 
töissä, poikkeavilla vaihtotyökaluilla tai riittämättömästi huol-
lettuna, saattaa värähtelytaso poiketa. Tämä saattaa kasvat-
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.
Värähtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten määrätyn työ-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myös se aika, jolloin 
laite on sammutettuna tai käy, mutta sitä ei tosiasiassa käyte-
tä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtely-
rasitusta.
Määrittele lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojaksi värähtelyn 
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja vaihto-
työkalujen huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työnkulun or-
ganisointi.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   47
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет