Н. К. Кибатаева педагогика ғылымыныңPdf көрінісі
Дата22.12.2016
өлшемі0,74 Mb.
#44

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


ӘДІСКЕР ЖАРШЫСЫ 

Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал 

Республиканский научно-методический журнал 

№2 (48) 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор 

Н.К.Кибатаева  педагогика ғылымының 

кандидаты 

 

 

Редакциялық кеңестің 

төрайымы 

Председатель редакционного 

совета 

Ш.И.Кубенова  физика-математика 

ғылымдарының кандидаты, 

доцент 

 

 Редакциялық кеңес 

Редакционный совет 

А.К.Қағазбаева  педагогика ғылымының докторы, 

профессор 

А.К.Каплиева  педагогика ғылымының 

кандидаты, доцент 

Н.А.Тойбазарова 

педагогика ғылымының 

кандидаты, доцент 

 

 

Редакциялық алқа 

Редакционная коллегия 

А.К.Дүйсенбаев  педагогика ғылымының 

кандидаты, доцент 

А.Тоқсанбаев  педагогика ғылымының 

кандидаты 

Е.С.Давлеткалиева  педагогика ғылымының 

кандидаты 

К.З.Сансызбаева  психология ғылымының кандидаты  

Г.Ж.Рахатова 

 

 

  

 

  

Компьютерде беттеуші 

Компьютерный дизайн  

Г.Г.Джумагазина 

 

Ғылыми-әдістемелік журнал Научно-методический журнал 

2005 жылдан бастап шығарылды 

Издается с 2005 года 

Кезеңдік басылым 1 жылда 4 рет 

Выходит 4 раз в год 

 

Меншік иесі: Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі 

«Өрлеу»  біліктілікті  арттыру  ұлттық  орталығы»  акционерлік 

қоғамының  филиалы  «Ақтөбе  облысы  бойынша  педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» 

Собственник: 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Филиал акционерного общества «Национальный центр повышения 

квалификации  «Өрлеу»  «Институт  повышения  квалификации 

педагогических работников по Актюбинской области» 

 

Редакцияның мекен-жайы: 

Адрес редакции: 

Индексі: 030020 

Ақтөбе қаласы, 

город Актобе, 

Тургенев көшесі 86 

улица Тургенева 86 

«Өрлеу»  БАҰО»  АҚ  филиалы  «Ақтөбе  облысы  бойынша  ПҚБАИ» 

баспа қызметі және қоғамдық ортамен байланыс бөлімі. 

Отдел по связями с общественностью и издательской 

деятельностью филиала АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПКПР по 

Актюбинской области». 

«Өрлеу»  БАҰО»  АҚ  филиалы  «Ақтөбе  облысы  бойынша  ПҚБАИ» 

баспа  қызметі  және  қоғамдық  ортамен  байланыс  бөлімінде 

басылып, шығарылды. 

Изготавливает и выпускает отдел по связями с общественностью и 

издательской  деятельностью  филиала  АО  «НЦПК  «Өрлеу» 

«ИПКПР по Актюбинской области». 

Телефон: 8 (7132) 56 05 37, 56 06 09 

Е-mail: 

IPK_UMK@MAIL.RU

 

 

Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігінде тіркелген  

Журнал  зарегистрирован  в  Министерстве  по  инвестициям  и 

развитию Республики Казахстан 

Куәлік № 15636-Ж, 22.10.2015 жыл. 

Свидетельство № 15636-Ж, 22.10.2015 год. 

 

Қолжазбалар қайтарылмайды. Рукописи не возвращаются. 

Теруге 02.02.16ж. жіберілді. 

Сдано в набор 02.11.16г.  

Баспаға 28.02.16ж. қол қойылды. 

Подписано в печать 02.02.16 г.  

Журналды шығару мерзімі .24.03.2016 ж. 

Выход журнала 24.03.2016г. 

Тапсырыс №343. 

Заказ №343. 

Таралымы 500 дана. (электронды түрде)  

Тираж 500 экз. (в электронном виде) 

МАЗМҰНЫ 

 

Білім сапасын жақсарту жолдары 

Кибатаева Н.К. 

Профессиональная компетентность педагога как условие повышения качества образования...... Байтохина Ж.Т. 

Оқушылардың сөйлеу тілін дамыту жолдары....................................................................................... Даулеталин К.С., Жабаева Ш.Қ. 

Құзыреттілік – оқушылар жетістігін бағалау......................................................................................... Досмагамбетова Г.Б. 

Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында жаңа технологияларды қолдану.............................................. Евдокимова Н.В. 

Мини – курсы по физике.......................................................................................................................... Жақсыбаева Г.Н. 

Математикалық тілді меңгеру.................................................................................................................. Жакупова Н.А., Нурсултанова Ж. 

Бала құқықтарын қорғаудағы әлеуметтік серіктестіктің мәні.............................................................. Ильясова А.Т., Арзықұл Ж.Н. 

Қазіргі заманғы сабаққа қойылатын әдістемелік талаптар................................................................... Каплиева Р.А. 

Оқу үрдісін жаңаша ұйымдастыру.......................................................................................................... Колганатова Р. 

Деңгейлік әдіс-тәсілдер – жаңа білім жүйесі......................................................................................... Кумарова Г.Е. 

Жаңа оқытудың ақпараттық технологиялар.......................................................................................... Макитова М.Ж., Рахатова К.Ж. 

Инновационная деятельность в системе повышения квалификации педагогических  

Работников................................................................................................................................................ 

Сельбаева Ж.Е. 

Бастауыш класс оқушыларына мазмұндама мен шығарма жаздыру жолдары................................... Харенко И.В. 

Технология личностно-ориентированного обучения на уроках математики..................................... Шаштыгарина С.М., Асанбай Б.З. 

Біліктілік арттыру жүйесінде педагогтардың рефлексивтік дағдыларын  

анықтау және дамыту............................................................................................................................... 

Педагогикалық зерттеу: ізденіс пен тәжірибе 

Байшағанова Ш.Н., Нуркожаева К.Е. 

Мультимедиалық технологияларды пайдалану..................................................................................... Бутаева С.Т. 

Қазақ тілі сабақтарында интерактивті оқыту әдістерін қолдану......................................................... Ергазина А.У. 

Ағылшын тілін оқытудың тиімді жолдары............................................................................................ Жуканова Н.К. 

Технология пәнін оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану................... Камбарова Б.К. 

Развитие творческих способностей детей через нетрадиционную технику рисования.................... Клютова Г.Ж. 

Мемлекеттік тілді интерактивті әдістер арқылы оқушылардың шығармашылығын  

дамыта оқыту............................................................................................................................................. 

Ковригина Л.М. 

Веселимся от души (Авторская программа).......................................................................................... Мадетхан Х., Назаров С. 

Технология сабағында ақпараттық технологияны қолдану.................................................................. Мухаева С.Г. 

Жеке тұлғаны қалыптастыруда жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану.......................... Набиева А.М. 

Технология сабағында жобалау әдісін қолдану.....................................................................................  

 

  

11  

14 


 

17 


 

19 


 

21 


 

23 


 

25 


 

29 


 

31 


 

33 


 

 

35  

36 


 

39 


 

 

41  

 

43  

46 


 

49 


 

50 


 

53 


 

 

56  

58 


 

62 


 

65 


 

67 


 

Нуржаубаева Р.Б., Тлесова Б.Н. 

Применение сетевых сервисов в образовательном процессе............................................................... Нұрмұханбетова М.Ш. 

Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану............................................ Сансызбаева А.Г. 

Қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында инновациялық технологияларды қолданудың  

тиімді жолдары.......................................................................................................................................... 

Мектептегі тәрбие 

Базарғалиев Ғ., Муханова А. 

Профессор с.қалиев – ұлттық этнопедагогика ғылымының негізін салушылардың бірі.................. Василиева А.М. 

Халық дәстүрі – асыл қазына................................................................................................................... Жайылғанова Г.Қ. 

Дарынды оқушы – ұлтымыздың болашағы............................................................................................ Жакешева Г. 

Ойын ойға жетелер.................................................................................................................................... Искайрова У.К. 

Бастауыш класс оқушыларының тұлғалық қасиеттерін қалыптастырудағы  

отбасы мен мектептің ролі....................................................................................................................... 

Ұстаз тәжірибесінен 

Абдрахманова Ж.К. 

Оқу құралдары. Сөмкеңде не бар?.......................................................................................................... Абдуллина А.Н. 

Қойнауы тарих, киелі мекен-кемершиім................................................................................................ Абдуллина А.Н. 

Бердібек Соқпақбаев «менің атым-қожа» повестіндегі Қожаның бейнесі......................................... Айтжанова Л.Ж. 

«Миллионды кім алады?» интеллектуалдық ойыны............................................................................. Аманғожина Х.Ә. 

Біздің колымыздың таңбалары................................................................................................................ Аманьязова М.И. 

Не? Қайда? Қашан?................................................................................................................................... Байбулова А.А. 

Біздің отанымыз – Қазақстан................................................................................................................... Балмагамбетова Б.А. 

«Ақсақ киік» С.Сейфуллин...................................................................................................................... Балсанова Н.Ж. 

Тhis is my friend......................................................................................................................................... Бекенова Б.Ж. 

Бейімбет Майлин – қазақ тұрмысының шебер суреткері..................................................................... Бекет Г.С. 

Ерлікке тағзым.......................................................................................................................................... Бисембаева Д.Т. 

Ұйымдастырылған оқу қызметінің технологиялық картасы................................................................ Бисингалиева А.Б. 

Чтение и запись многозначных чисел. решение задач.......................................................................... Бурибаева Л.Ж. 

«Сүйемін туған тілді – анам тілін» атты сыныптан тысшара жоспары.............................................. Василиева А.М. 

Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері.............................................................................................................. Глушко Н.В. 

Путешествие в страну супов.................................................................................................................... Дүйсебаева А.С. 

«Қабанбай» Қ.Жұмаділов......................................................................................................................... Дүйсенбаева Г.С. 

Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар..............................................................................................................  

 

68  

70 


 

 

72  

 

74  

76 


 

79 


 

82 


 

 

83  

 

85  

88 


 

91 


 

93 


 

96 


 

97 


 

98 


 

100 


 

101 


 

102 


 

104 


 

107 


 

109 


 

113 


 

115 


 

116 


 

118 


 

119 


 

Есалы А.Е. 

Өсімдік мүшелері. Сабақ.......................................................................................................................... Жайлганова Г.Б. 

Мың бір мақал, жүз бір жұмбақ.............................................................................................................. Жайлханова А.Ж. 

Тіл талапкері.............................................................................................................................................. Жанаманов Н.Т. 

Көз-оптикалық жүйе.көздің көру кемістігі және оларды түзету әдістері.оптикалық аспаптар..... Жаримова Б.Т. 

Атмосфера................................................................................................................................................. Жаримова Б.Т. 

Америка құрамаштаттары. АҚШ-тың экономикалық-географиялық жағдайы  

мемлекет тарихы....................................................................................................................................... 

Калиева Г.О. 

Ілияс Жансүгіров «Жазғытұрым»........................................................................................................... Кесекбаева А.И. 

Жизнь домашних животных зимой......................................................................................................... Қожабекова Ж.Қ. 

Айтыс өнері. TBL командалы-бағдарланған оқыту әдісі бойынша өткізілген сабақ......................... Коршикова В.В. 

Наш дом – Казахстан................................................................................................................................ Мәуленбергенова Ш.М. 

С.Торайғыров «Шығамын тірі болсам адам болып»............................................................................. Муханбеталина А.А. 

Сөз мерген.................................................................................................................................................. Мұханова А.Қ. 

Практикалық жұмыс................................................................................................................................. Нагишева Г.Б. 

Тортайдың мұңы («Алпамыс батыр» жырынан үзінді)........................................................................ Нагметова Ш.А. 

Электрондық кестелер.............................................................................................................................. Нургалиева М.К. 

6-ға көбейту және бөлу кестесі................................................................................................................ Сарсенова М.А. 

Дыбыстық ақпаратты өңдеу. фонограф. Ойнатқыш.............................................................................. Сафиева Г.З. 

Сырнай үйретудің алғашқы сатысы........................................................................................................ Сейтенова С.Е. 

Ұлылар елі. Сөйлем мүшелерін қайталау............................................................................................... Тайтенова А.А. 

Көп таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту тәсілдері................................................................. Тайтенова А.А. 

Жиын және оның элементтері................................................................................................................. Умарова А.М. 

Келді көктем құлпырып!.......................................................................................................................... Хисамеденова А.Ү. 

Азот қышқылы және оның тұздары, нитраттар..................................................................................... Шотикова А.А. 

Квадрат теңдеулерге есептер шығару..................................................................................................... Назарбаева Р.К. 

Библиографиялық дайджест.................................................................................................................... 

 

121 


 

122 


 

124 


 

127 


 

129 


 

 

132  

135 


 

137 


 

139 


 

146 


 

148 


 

150 


 

151 


 

153 


 

155 


 

156 


 

158 


 

161 


 

162 


 

164 


 

164 


 

167 


 

168 


 

171 


 

172 


 

 

 

БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ ДАЙДЖЕСТ 

Назарбаева Р.К., 

«Өрлеу» БАҰО Ақтөбе облысы бойынша ПҚБАИ кітапхана маманы Елбасы Жолдаулары – еліміздің жаңа самғаулары 

Жалпы  тәуелсіздігімізге  жиырма  бес  жыл  уақыт  болған  ел  егемендігінің  тарихына 

үңілсек, мемлекетіміздің алуан бағыттағы тыныс - тіршілігінің дамуына бірден - бір ықпал 

еткен фактор - бұл Елбасымыздың халыққа арнаған Жолдауы екендігіне көз жеткізер едік.  

Елбасымыз  Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаевтың  Жолдаулары  –  егемен  еліміздің 

тұрақты  дамуын  қамтитын,  мемлекетіміздің  барлық  саласына  серпін  беретін, 

халқымыздың  игілігін  көздейтін  шынайы  іс  –  жоспарға  құрылған  шын  мәніндегі  тарихи 

құжаттар.  Халыққа  жолданған  әрбір  Жолдаулар  экономикалық  бағыттың  тағы  да 

алынбаған белестері мен өсуін айқындап, ұлттық экономикаға немқұрайлы емес жандарды 

ширақ,  әрі  батыл  қадамдар  жасауға  шақырады.  Соның  ішінде,  индустриялық-

инновациялық  даму,  шағын  және  орта  бизнесті  дамыту,  агроөнеркәсіптік  кешен,  білім-

ғылым салаларына ерекше көңіл бөлу қажетігі де ерекше айтылуда. 1.  «Қазақстан  -  2050»  стратегиясы  қалыптасқан  мемлекеттің  жаңа  саяси 

бағыты. ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. -Алматы: Юрист, 2013.-44 

б.

 

Жолдау, қалыптасқан Қазақстан – мемлекеттілігіміздің, ұлттық  экономикамыз-дың, азаматтық  қоғамымыздың,  қоғамдық  келісіміміздің,  өңірлік  көшбасшылығымыз  бен 

халықаралық  беделіміздің  дағдарыста  сыналуы  барысындағы  айрықша  мәселелерге 

тоқталады.  Қамтылған  бөлімдер  -  қуатты  да  табысты  мемлекет,демократияландыру  мен 

ырықтандырудың  орнықты  процесі,түрлі  әлеуметтік,  этностық  және  діни  топтардың 

келісімі  мен  татулығы,  ұлттық  экономика,  қоғамдық  тұрақтылық  пен  келісімді 

қамтамасыз  ететін  күшті  әлеуметтік  саясат,әлемдік  қоғамдастық  таныған  ел,  ядролық 

қаруды таратпау режімін ілгерілету барысындағы жаһандық жай-жапсарларды қамтиды. 

2.  «Қазақстан  жаңа  жаһандық  нақты  ахуалда:  өсім,  реформалар,  даму»  ҚР

 

Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы.// Егемен Қазақстан.- 2015.-№230(28708) 

«Тәуелсіздікті  баянды  ету  –  оған  қол  жеткізуден  де  қиын.  Мемлекеттігіміздің 

тұғырын  мызғымастай  нығайта  түсу  үшін  бізге  әлі  талай  өткелі  күрделі,  өкпегі  көп 

бұралаң жолдардан өтуге тура келеді... Біріміз – бәріміз үшін, бәріміз – біріміз үшін деген 

қағиданы ұстанып, еңбек етуге тиіспіз... 

Біздің  мақсатымыз  –  елі  бақытты,  жері  гүлденген  қасиетті  Отанымыз  Қазақстанды 

«Мәңгілік  Ел»  ету! ...  Біз  көлденең  шыққан  кедергілерге  кідірмей,  дамыған  30  елдің 

қатарына қосылу мақсатына қадам басамыз... Мен халқыма сенемін. Көк байрағымыздағы 

алтын қырандай еліміз қанатын кеңге жайып, асқар биіктерден көрінсін! Барды бағалап, 

жоқты  жасай  білген  жасампаз  жұртымыздың  көк  байрағы  әрдайым  биікте  желбіресін! 

Алға Қазақстан!» - деген болатын Елбасы өз Жолдауында. 

3.  Н.Ә.Назарбаев.  «Ұлт  жоспары  –Қазақстандық  арманға  бастайтын  жол»: 

Мақала// Егемен Қазақстан.- 2016.- №2 (28730) 

2016 жылдың 1 қаңтарында жарық көрген бұл мақалада «5 институттық реформаны 

жүзеге  асыру  бойынша  100  нақты  қадам»  –  Ұлт  жоспарын  орындаудың  практикалық 

кезеңі басталғандығымен ,осы жолда біршама істердің атқарылу кезеңдері қамтылғандығы 

жіктелген.  

Мемлекетті,  экономика  мен  қоғамды  дамыту  үшін  қағидатты  жаңа  құқықтық  орта 

қалыптастыратын 59 заң күшіне енді. Қазіргі қазақстандықтар үшін Тәуелсіздік көпэтнос-

ты  қоғамымыздың  нақты  жоғары  өмірлік  құндылығына  айналды.Жолдауда  Қазақстан 

Республикасының  егемендігі  Конституция  мен  заңдардың  берік  арқауы  мен  халық 

мүддесіне  қызмет  ететін  мемлекеттік  аппараттың  кәсіби  және  негізді  іс-қимылына  арқа 

сүйеуін қамтамасыз еттілгендігіне айрықша мән берілген. 

4.  «Ұлт  жоспары  –  100  нақты  қадам».  Қазақстан  Республикасы  Білім  және 

ғылым министрлігі. Электронды жинақ// Диск. 4 дана. 


Бөлінген  4  дана  дискілерде  тәуелсіздік  сөзі,  педагогикалық  кадрлардың  кәсіби 

шеберліктерін  арттырудағы  әдістемелік  нұсқау,балаларға  қосымша  білім  берудегі 

әдістемелік  нұсқау,  арнайы  білім  беретін  ұжымдарға  арналған  оқу-тәрбие  процесінде 

қолданысқа  ие  болатын  нормативті-құқықтықтық  актілер,  олимпиада  күнделігі 

материалдары енген. 

5.  Н.Ә.Назарбаев.  «Тәуелсіздік  толғауы»  эссе  //Егемен  Қазақстан.  16.12.2014 

жыл. 

«Заман ағымы бізді Қазақстан Республикасы тұңғыш рет Тәуелсіз Ел ретінде әлемге 

әйгіленген тарихи дата – 1991 жылдың 16 желтоқсанынан алыстатып барады. 

Біз  жыл  өткен  сайын  сол  бір  тарихи  таңдаудың  сарқылмас  құдіретін  жан 

жүрегімізбен түсінеміз. Ол – егемен мемлекетте бейбітшілік пен келісімде, өзара сенімде 

азат өмір сүру таңдауы. 

Ол  –  өз  тағдырымызды  өзіміз  айқындау,  болашағымызды  өз  қолымызбен  жасау 

таңдауы. Біздің жаңа Қазақстанымыз жарық жұлдыз болып дүниеге келді. 

Баршамызды  Тәуелсіздіктің  Ұлы  Рухы  жебейді,  біріктіреді,  бойымызға  қуат  беріп, 

сенімімізді нығайтады... Мәңгілік Ел – Тәуелсіздіктің өмірлік философиясы».Бұл толғауда 

толғанған жолдар. 

6.  «Қазақстандық  жол-2050:  Бір  мақсат,  бір  мүдде,  бір  болашақ». 

ҚР

 

Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы // Егемен Қазақстан.- 2014.-№17 

Бұл  еліміздің  ХХІ  ғасырдағы  даму  деңгейін  айқындап  берер  тарихи  құжат  болды. 

Елбасы  Жолдауында  өз  халқына  зор  сенім  білдірді.  Жолдау  халқымыздың  әлеуметтік 

толысуының, оның айнымас ұлттық бірлігінің, Елбасының айналасына топтасудың негізі 

болып табылады. 

7. Н.Ә.Назарбаев. «Әлем. XXIғасыр» Манифест. 06.04.2016.// Егемен Қазақстан. 

-2016.- №63 (28791) 

Манифест  бейбіт  өмірді  көксейтіндердің,  ертеңгі  күнге  адамзаттың  ертеңгі 

тағдырына  алаңдаушылық  білдіретіндердің  көкейінен  шыққан  нағыз  құнды  құжат.  Дер 

кезінде  көтеріліп,  жарияланған  мәлімдемеге  іле-шала  БҰҰ-ның  ресми  құжаты  мәртебесі 

берілуі оның мәні мен маңызын айшықтай түсті. 

8. Mangi EL //Халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналы.-2015. №11-12

Ұлттық  қазынаны  оралтып,ұмытылған  есімдерді  қайта  тірілткен,  кешегі  кеңестік 

кезеңде  жабулы  күйінде  қалып  қойған  «ақтаңдақ»  беттерді  қайта  ашып,  отанымыздың 

тарихын тереңнен зерттеп-зерделеп жүрген бірден-бір басылым 9.  «Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  және  ғылымды  дамытудың 

2016 – 2019 жылдарға арналған МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ» - Астана, 2016 

жыл. 

Бағдарлама  –  мектепке  дейінгі  тәрбиелеу  мен  оқыту  менеджментін  және  даму 

мониторингін  жетілдіру;педагогтер  кәсібінің  беделін  және  олардың  сапалық  құрамын 

арттыру; орта білім берудің инфрақұрылымдық дамуын қамтамасыз ету

орта білім берудің мазмұнын жаңарту; 

мектеп  оқушыларының  бойында  «Мәңгілік  Ел»  жалпыұлттық  патриоттық 

идеясының рухани-адамгершілік құндылық-тарын және салауатты өмір салты мәдениетін 

қалыптастыру,техникалық және кәсіптік білім беру (бұдан әрі – ТжКБ) жүйесінің беделін 

арттыру; ТжКБ қолжетімділігін және кадрларды даярлау сапасын қамтамасыз ету; 

елдің  индустриялық-инновациялық  даму  сұраныстарын  ескере  отырып,  ТжКБ 

мазмұнын жаңарту барысындағы ауқымды мәселелердің тетігі шешілгендігімен маңызды 

болуда. 


 

 


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет