Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасыPdf көрінісі
Дата15.03.2017
өлшемі307,69 Kb.
#9870

Қазақстан Республикасының ғылым және білім Министірлігі 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және байланыс университеті»   

Жылуэнергетика факультеті 

Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы 

 

  

                                                       «Бекітемін» 

 

                                                      ЖЭФ деканы_________ М.У. Зияханов 

                                                                 _________ 2016 ж. 

 

  

 

SYLLABUS Rh 2210  Радиоматериалдар химиясы  пәні бойынша 

5В074600 – «Ғарыштық техника және технологиялар» мамандығына   

 

 

  

Курс                                             - 2 

Семестр                                       - 3                            

Барлық несие:                             - 2 

ESTS бойынша барлық несие    - 3               

Барлық сағат:                              - 90 

Аудиториялық:  

Дәріс                                           - 15 сағ.                                         

Машықтану сабақтары             - 8 сағ.  

Зертханалық сабақтар              - 15 сағ.  

ОӨЖ                                          - 52 сағ. 

СОӨЖ                                       - 15 сағ. 

ЕСЖ                                           -2 сағ.              

Сынақтау түрі                            - емтихан 

 

 

  

 

  

 

 Алматы, 2016 

SYLLABUS  5В074600  –  «Ғарыштық  техника  және  технологиялар» 

мамандығы жұмыстық оқу жоспарының негізінде жасалды.            Құрастырғандар:  доцент,  т.ғ.к.  Каленова  Ж.А.,  доцент,  х.ғ.к. 

Султанбаева Б.М.            SYLLABUS өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасының  отырысында 

қаралды және бекітілді (хаттама №7,  «21»  06. 2016 ж.). 

 

 

Кафедра меңгерушісі ӨЖЭ___________ Мусабеков Р.А.  

          

 

SYLLABUS 

жылуэнергетика 

 

факультетінің оқу-әдістемелік 

комиссиясы  мүшелерінің отырысында қаралды және бекітілді (хаттама №4, 

22.06.2016ж.). 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

     

 

 

 

           

1.

 

Оқытушылар: 

Каленова Жан Абдразаховна, т.ғ.к., АЭжБУ доценті, ауд. А-407, А-409. 

Байланыстар: 8 (727) 2 92 53 80, 

pte@aipet.kz

 

Султанбаева Болдых Мирсадыковна, х.ғ.к., АЭжБУ доценті, ауд. А-407, А-409. 

Байланыстар: 8 (727) 2 92 53 80, 

pte@aipet.kz

 

 2.  Пән  бойынша  аудиториялық  сабақтарды  өткізудің  уақыты  мен 

орны:    Сабақтар  кестесіне  сәйкес  өткізіледі.  СОӨЖ  консультациялар 

кестесі Аэроғарыш және ақпараттық технологиялар  факультеті деканаты (С-

409)  және  өнеркәсіптік  жылуэнергетика  кафедрасының  хабарландыру 

тақталарында ілінген (А-235). 

3. Оқыту пәннің сипаттамасы   

3.1  Пәннің  мақсаты  -    студенттердің    мамандығы  бойынша  болашақ 

жұмысы  үшін  қажетті  білімдерді  алу,  электроника  саласындағы 

технологиялық процестерді одан әрі жетілдіру  үшін,   радиоматериалдардың 

алу  жолдарымен  және    қасиеттерімен    байланысты  мәселелерді  шешуге 

химиялық шығармашылық ойлауын дамыту.  

3.2  Пәннің  міндеттері  -  студенттерге  практикалық  міндеттерді  шешу 

үшін  өз  білімдерін  қолдана  білу  қабілетін  оқыту  (химиялық  процестердің 

мүмкіндігін бағалау,  оларды өткізу жолдарын  оңтайлы жағдайын  анықтау, 

электр химиялық көздерін, жабдықтарды коррозиядан қорғау, құрылыс және 

электр материалдарды құру) . 

  

3.3 Пәннің сипаттамасы   

Пән  5В074600  –  «Ғарыштық  техника  және  технологиялар»  мамандығы 

студенттеріне арналған  және  оларды жалпы химия және радиоматериалдар 

химиясының  теориялық  негізіндерімен  таныстыруға    бағытталған,    кәсіби 

қызметінде  өз білімдерін қолдана біліу   қабілеттігін  үйрету.  

Пәнді аяқталғаннан кейін студенттің: 

түсінгі болу керек : 

 атом құрылысы Д.И.Менделеевтің периодтық заңы туралы; 

 барлық    химиялық    байланыстың    түрлері,    түзілу  механизмі  және 

қасиеттері туралы; 

 

металдардың  электрөткізгіштігі,  жартылай  өткізгіштер,  диэлектриктер туралы; 

 электрохимиялық процестер туралы; 

  жұмсақ магнитті және қатты магниттік материалдар туралы; 

білуі қажет: 

 радиоматериалдардың  электрлік және магниттік сипаттамалары 

бойынша жіктелуін 

 

Д.И.  Менделеевтің  периодикалық  жүйесіндегі  элементердің  негізгі қасиеттерінің өзгеруін; 

 металдардың,    жартылай  өткізгіштердің,  диэлектриктердің  ерекше 

қасиеттерін;   

жоғары өткізгіштік материалдардың қасиеттерін;  

металдар  коррозияның  теориялық  негіздерің  және  металдарды коррозиядан қорғау әдістерін; 

 жартылай өткізгіштік материалдардың жіктелуін, жартылай өткізгіштік 

материалдардаң мысал келтіру (германий, кремний);   

 

магниттік    материалдардың  жіктелуін,  магниттік    материалдардаң мысал келтіру, олардың структурасын және қасиеттерін; 

істей білуі керек: 

 мәселенің  түрін  анықтау,  оның  шешу    алгоритімін  құрастыру,  оның 

есептеу мәселелерді шешуде химия заңдарын қолдану;  

 

кез келген элементтің атомының  электрондық  конфигурациясын жазу;  

тотығу-тотықсыздану реакциялар теңестіру;  

металл коррозияның  процестерін жазу;  

электрондық  компоненттер  және  оқшаулағыш  материалдар    үшін материал таңдау. 

дағдысы  болуы  керек:  радиотехникалық    аспаптар  үшін 

материалдарды таңдау;   

 

құзыретті  болуы  керек:  радиоматериалдар  химиясының  кәсіби 

мәселелерінде.

 

3.3  Курстың  пререквизиттері:  математика,  физика,  экология  және 

тұрақты даму . 3.4  Курстың  постреквизиттері:    ғырыштык  жабдықтар,    ғарыштық 

технологиялар,  автоматика  негіздері,  радиоавтоматика,  радиохабарлайтын 

құрылғылар. 

4. Пәннің құрылымы мен мазмұны 

4.1 Теориялық оқыту 

 

Тақы


рыб 

№ 

Тақырыбы (модульдер бөлімдер) Әдебиет 

нөмірі 


 

  

  

Радиоматериалдар химиясының  физико-химиялық 

негіздері.  Радиоматериалдардың  тағайындалуы 

мен  негізгі  қасиеттері.  Заттардың  электрлік  және 

магниттік сипаттамалары бойынша жіктелуі  

(1 сағ.).  

Атом  құрылысының  квант-механикалық  моделі.     

Периодтық  заңы  және  химиялық  элементтердің 

периодтық  жүйесі.  Элементтердің  маңызды 

қасиеттерінің  периодтық  жүйенің  топтары  мен 

периодтары бойынша атом құрылысы  тұрғысынан 

өзгеруі (1 сағ).   

Конспект  

[1-10] 


 

 Химиялық 

байланыс 

түзілу 


себептері.   

Коваленттік байланыс. Иондық байланыс (1 сағ).   

Металдардың, 

изоляторлар 

мен 

жартылай Конспект 

[1-10] 


  

 

өткізгіштердің 

электрондық 

құрылысы. 

Металдардың 

кристалдық 

 

құрылысы. Металдардағы  химиялық байланыс (1 сағ).   

5  


 

  

 

  

Металдар  химиясы.  Металдардың  алудың  негізгі әдістері.  Металдардың  қатты  ерітінділері  мен 

интерметалдық қосылыстары. 

Металдардың,    жартылай  өткізгіштердің  және 

диэлектриктердің  электр  өткізгіштігі  туралы 

жалпы  түсініктер.  Металдардың,    жартылай 

өткізгіштердің, 

диэлектриктердің 

ерекше 


қасиеттері (1 сағ)..  

 Қатты  денелердің  зондық    теориясы  туралы 

түсінік.    Өткізгіштік  аймағы  ауданы,  валенттік 

және    тыйым  салынған  аймағы. Электрондық және 

тесік өткізгіштігі (1 сағ).   

Конспект 

[1-10] 

  Өткізгіш  материалдар.  Өткізгіш  материалдардың  

жіктелуі.  Металдардың  жылу  өткізгіштігі  және 

электрөткізгіштігі. 

Жоғары 


өткізгіштік 

материалдар. Мыс. Алюминий (1 сағ).   

Конспект 

[1-10] 


 

  

 

 10 

Электрохимиялық  процестер.  Электрохимиялық 

процестердің  жіктелуі.  Токтың  химиялық  көздері. 

Гальваникалық 

элемент. 

Металдардың 

электродтық  потенциалдары.  Нернст  теңдеуі    (1 

сағ). 


 Электролиз.  Электролиз  заңдары.  Электролиздің 

радиотехникада  қолданылуы.  Металдар  мен 

құймалар коррозиясы.  Металдар коррозиясы және 

коррозиядан қорғау әдістері. 

 (1 сағ). 

Конспект 

[1-10] 

 

11  

 

 12 

Жартылай  өткізгіштер  туралы  мәліметтер.  Ішкі 

жартылай  өткізгіштер.  Қоспа  қосылған  жартылай 

өткізгіштер.  Донорлық  қоспалар.      Акцепторлық 

қоспалар  (1 сағ).   

 Жартылай 

өткізгіштердің 

электрөткізгіштігі. 

Германий. Кремний (1 сағ). 

Конспект 

[1-10] 

 

13  

14 


Диэлектриктердің  жіктелуі.  Диэлектриктердің 

электрөткізгіштігі, химиялық қасиеттері  (1 сағ).  

Органикалық 

диэлектриктер. 

Полимерлер, 

олардың 


алу 

жолдары. 

Диэлектрик 

материалдардың қолданылуы (1 сағ).    

Конспект 

[1-10] 


15 

Магниттік 

материалдар. 

Жіктелуі. 

Жұмсақ 

магнитті  және  қатты  магнитті  материалдар,  мысалдары. 

Магниттік 

материалдардың 

радиотехникада және жабдықтарда қолданылуы (1 

сағ). 

 

Конспект [1-10] 

 

  

 

  

 

  

         Барлығы:  15 сағат 4.2 Практикалық оқыту 

4.2.1 Зертханалық сабақтар: 

Зертх. 


жұмыс  

Жұмыс тақырыбы 

Әдебиет нөмірі  

1  


Зертханалық 

жұмыс 


кезіндегі 

қауіпсіздік ережелерін есте сақтау және 

зертханалық құралдармен таныстыру. 

№  1  -  жұмыс.  Бейорганикалық 

қосылыстардың кластары -4сағ.. 

[1-11] 


 

№  2  –  жұмыс.  Тотығу  -  тотықсыздану реакциялары – 2сағ.  

[1-11] 


 

№  3  -  жұмыс.  Металдардың  кернеу қатары 

және 


гальваникалық 

элементтердің  жұмысы - 2сағ.  

[1-11] 

 № 4 - жұмыс. Электролиз 2сағ.. 

[1-11] 


  

№  5  -  жұмыс.  Металдардың  жалпы қасиеттері -2 сағ. 

[1-11] 


 

6  


Металдардың    коррозиясы  және  одан 

қорғау -3 сағ. 

[1-11] 

 

Барлығы:     15 сағат  

4.2.2 Машықтану сабақтарының  тақырыбы 

 

 Сабақтың тақырыбы 

Әдебиет 


Нөмірі 

Радиоматериалдардың электрлік 

және 


магниттік қасиеттері -2сағ. 

[1-10] 


 

Химиялық  байланыс.  Химиялық  байланыс және кристалдар типтері -1 сағ. 

Металдардың кристалдық торы -1сағ.  

[1-10] 

 Металдардың кернеу қатары. Гальваникалық 

элементтер -2 сағ. 

[1-10] 

 Электролит балқымалары  мен ерітінділерінің 

электролизі. Металдардың коррозиясы -2сағ.  

[1-10]

 

  

 

  

 

                     

Барлығы:  8 сағ.  

4.3 Студенттер өзіндік жұмыстары 

4.3.1 Өзіндік  жұмыс №1 

Тақырыбтары: Атом құрылысы. Химиялық элементтердің периодтық 

жүйесі. Химиялық байланыс. Молекулалардың әрекеттесу түрлері. Өткізгіш 

материалдар. Металдар химиясы.  Электрохимиялық процестер. 


Гальваникалық элемент. Тапсырмалар (12) әдебиет бойынша орындалады. 

Тапсырылуы  -  7 апта, қабылдануы -  14-шы апта. 

4.3.1 Өзіндік  жұмыс №2.  

Тақырыбтары:  Электролиз.  Коррозия  және  металдарды  қорғау. 

Жартылай өткізгіштер.  Диэлектриктер. Полимерлер. Магниттік материалдар.  

Тапсырмалар  (12)  әдебиет  бойынша  орындалады.  Тапсырылуы    -    1-2  апта, 

қабылдануы -   6-шы апта. 

4.4 Студенттер өзіндік жұмысының тақырыптары 

4.4.1    Өткізгіштер,  жартылай  өткізгіштер,  диэлектриктер,  магниттік 

материалдар. Олардың ғарыштық техникада қолданылуы. 

4.4.2  Атом және ядро  құрылысының негізгі даму кезеңдері. Элементтердің 

маңызды қасиеттерінің периодтық жүйенің топтары мен периодтары бойынша 

атом құрылысы  тұрғысынан өзгеруі. 

4.4.3 Химиялық байланыс, типтері. Молекуланың кеңістіктегі құрылысы. 

4.4.4  Металдардың  жіктелуі.  Металдардың  физикалық  қасиеті.  Жоғары 

өткізгіш металдар - Cu, Ag, Al. Қиын балқитын металдар. 

4.4.5  Металдар    және  құймалар.  Металл  қоспаларының  радиоматериалдар 

заттарына әсері.   Құймалар,  олардың қасиеттері. 

4.4.6  Электродтағы  жүретін  электрохимиялық  процестер.  Нернст  тендеуі. 

Химиялық  және  концентрациялық  гальваникалық  элементтер.  Гальваникалық 

элементтердің ЭҚК. 

4.4.7 

Электролит балқымалары 

мен 


ерітінділерінің 

электролизі. 

Аккумуляторлар. 

4.4.8  Металдар  коррозиясы.  Металдарды  коррозиядан  қорғау  әдістері: 

қорғаныш  жабындары,  протекторлық  қорғау,  электрохимиялық  қорғау, 

ингибиторлар. 

4.4.9  Жартылай  өткізгіш  матариалдардың  құрамы  және  структура  бойынша 

жіктелуі.  Кристалдық,  кристалдық  емес,  бейорганикалық  және  органикалық 

жартылай 

өткізгіш 

матариалдар. 

Зоналық 


структурасы. 

Жартылай 

өткізгіштердің электрөткізгіштігі.  

4.4.10  Бейорганикалық  және  органикалық    полярлы  және  полярсыз 

диэлектриктер. 

Диэлектриктердің 

электрөткізгіштігі. 

Диэлектриктердің 

электрлік  беріктігі.    Оқшаулағыш  материалдардың  және    оларды  электроника 

пайдалану.  

4.4.11  Жоғары  молекулалық  қосылыстардың  негізгі  түсініктері.  Жоғары 

молекулалық  конструциялық қосылыстардың алу жолдарымен қолданылуы. 

    4.4.12  Магниттік  материалдардың  магниттік  қасиеттері  бойынша  жіктелуі. 

Ферро-  және ферримагнетиктер. 

 

Магниттік қасиеттері үшін жауапты тетіктері. Ферриттер және микротолқынды технология  олардың қолданылуы. 

  

    5. Аралық және қорытынды бақылау сұрақтар тізімі 

1. Атом және ядро  құрылысының негізгі даму кезеңдері. 2. Химияның негізгі 

заңдары. Атом құрылысының квант-механикалық моделі.   

2. Кванттық сандар. 3.  Орбитальдарды  электрондармен  толтыру  реті.  Энергияның  кішіреуі 

принципі. Паули қағидасы. Хунд ережесі. Клечковский ережесі. 

4. Энергетикалық деңгейлер мен деңгейшелердің сиымдылығы. Атомдардың 

электрон қауыздарының құрылысы. 

5. Менделеевтің периодтық заңы мен элементтердің периодтық жүйесі, оның 

құрылымы. 

6.  Иондану  энергиясы,  электронға  тартқыштық,  электртерістілік.  Иондану 

потенциалы. 

7.  Бейорганикалық  қосылыстардың  негізгі  кластары:  қышқылдар,  негіздер, 

тұздар, оксидтер. 

8. Химиялық байланыстың табиғаты. Валенттілік теориясы. Тотығу дәрежесі 

туралы түсінік. 

9. π  және  σ-байланыстар. Байланыс ұзындығы мен энергиясы. 

10. Иондық  байланыс. 

11. Металдық  байланыс.  

12.  Металдардың,  жартылый  өткізгіштер,  изоляторлардың  электрондық 

құрылысы.  

13. Химиялық байланыс және кристалл типтері. 

14.  Металдардың,  жартылый  өткізгіштердің  және  диэлектриктердің 

электрөткізгіштігі. 

15.  Зондық    теориясы  туралы  түсінік.    Өткізгіш  ауданы,  валенттік  және  

тыйым салынған зонасы. Электрондық және тесік өткізгіштігі. 

16.  Өткізгіш  материалдардың    жіктелуі.  Металдардың  кристалдық  

құрылысы. Металдардағы  химиялық байланыс. 

17.  Металдардың  жылу  өткізгіштігі  және  электрөткізгіштігі.  Жоғары 

өткізгіштік материалдар. Мыс. Алюминий. 

18. Асқын өткізгіштік.  Крио өткізгіштік. 

19.  Электрохимиялық  процестердің  жіктелуі.    Металдардың  электродтық 

потенциалдары.  Металл  электродының  потенциалын  есептейтін    Нернст 

теңдеуі. 

20.  Гальваникалық  элементтер.    Химиялық  және  концентрациялық 

гальваникалық элементтер. Гальваникалық элементтердің ЭҚК. 

21.  Электролиз.  Фарадей  заңдары.  Еритін  және  ерімейтін  анодпен 

электролиздеу  (балқымада  және  ерітіндіде).  Ток  бойынша  шығым. 

Қолданылуы. 

22.  Коррозия.  Коррозияның  негізгі  түрлері:  химиялық,  электрохимиялық, 

қаңғыма  токтарының  әсерінен    коррозия.  Коррозиядан  қорғау  әдістері. 

Коррозияның ингибиторлары. 

23.  Жартылай  өткізгіштер  туралы  мәліметтер.  Ішкі  жартылай  өткізгіштер. 

Қоспа  қосылған  жартылай  өткізгіштер.  Донорлық  қоспалар.    Акцепторлық 

қоспалар.   

24.  Жартылай өткізгіштердің электрөткізгіштігі. Германий. Кремний. 

25. 

Диэлектриктердің  жіктелуі.  Диэлектриктердің  электрөткізгіштігі, химиялық қасиеттері. 

26.  Органикалық  диэлектриктер.  Полимерлер,  олардың  алу  жолдары. 

Диэлектрик материалдардың қолданылуы. 

27. 

Магниттік материалдар. 

Жіктелуі. 

Материалдың 

магниттік 

материалдардың қабылдағыштық туралы түсінік.   

28.  Жұмсақ  магнитті  және  қатты  магнитті  материалдар.  Жұмсақ  магнитті 

және  қатты  магнитті  материалдардың    структурасы  және  қасиеттері, 

мысалдары.  Магниттік  материалдардың  радиотехникада  және  жабдықтарда 

қолданылуы. 

29. Метал құймалары, қатты ерітінділер және интерметалдық қосылыстар. 

30. Металдардың физика-химиялық қасиеттері. Металдарды алудың 

негізгі әдістері. 

31  Ж

оғары  молекулалық  қосылыстар  (ЖМҚ)  химияның  негізгі  түсініктері.  32. Полимерлі конструкциялық материалдардың алу әдістері және қолдану.  

 

6.1  Бағалау жүйесі 

Сіздің 

білім 


деңгейіңіз 

оқудың 


кредиттік 

технологиясында 

қабылданған      курс  бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына 

сәйкес бағаланады (1 – кесте). 

    1 – кесте 

Баға 

Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 


Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағат 


С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


 

 

D+ 1,33 

55-59 


1,0 


50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсызсыз 

 

Рұқсат 


рейтингісінің 

бағасы 


семестр 

бойына 


жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге 

сәйкес  коэфиициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. 

Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Зертханалық жұмыстардың 

орындалуы 

0,4 


Курстық жұмыс 

0,5 


Дәріс сабақтарына қатысуы 

0,1 


Ағымдағы бақылаудың орташа 

1,0 


бағасы (Ор) 

 

Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

Б

ор

=(Б1

2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор. 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады 

Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 6.2 Балдарды қою саясаты: 

     Кестелердегі 

бағалардың  балдары  максималды  болып  саналады. 

Дәрістерге  қатысу  балдары  қатыспаған  дәрістердің  санына  байланысты 

болады. 

6.3  Университетте  оқушылардың  академиялық  мобилділігін 

ұйымдастыру кезінде бағаларды бір жүйеге келтіру 

ECTS  (Несиелерді  өткізу  және  жинақтаудың  Европалық  жүйесі) 

бойынша 3 және 4 кестелер қолданылады. 

3  Кесте  –  ECTS  бойынша  бағаларды  ҚР  оқушылардың  білім 

жетістіктерін бағалау жүйесіне өткізу ECTS 

бойынша 

баға 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға  

Балдың 

сандық 

эквиваленті  

%-тік 

құрамы  

Дәстүрлік баға  

 4,0 


100 

Өте жақсы 

B+ 

3,33 


85 

Жақсы 
3,0 


80 2,0 


65 

Қанағаттандырарлық 

1,0 


50 

FX, F Қанағаттандырарлықсыз 

 

4  Кесте  –  ҚР  оқушылардың  білім  жетістіктерін  бағалау  жүйесіндегі 

бағаларды  ECTS бойынша бағаларға өткізу  

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдың 

сандық 

эквиваленті  

%-тік 

құрамы  

Дәстүрлік баға  

 

ECTS 

бойынша 

баға 

4,0 


95-100 

Өте жақсы 

А- 

3,367 


90-94 

B+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 
3,0 


80-84 

Жақсы 
В- 

2,67 


75-79 

С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттандырарлық С 

2,0 


65-69 

Қанағаттандырарлық 

С- 

1,67 


60-64 

D+ 

1,33 


55-59 

1,0 


50-54 

Қанағаттандырарлық 

0-49 Қанағаттандырарлықсыз  FX, F 

7.Курс саясаты: 

- сабақтарға кешікпей келу, қалдырмау; 

- сабақтарға белсенді қатысу;   

- орынды себептермен қалдырған зертханалық сабақтарды өтеу  (деканаттың 

рұқсатымен); 

- семестрлік жұмысты уақытында орындап, тапсыру: 

-  сабаққа кітапхана мен үйде өзіндік дайындалу. 

8. Академиялық этика ережелері: 

тәртіптілік; 

- әдептілік; 

- тілектестік; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияда ұялы телефондарды өшіріп қою.  

Келіспеушілік  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен 

ашық  талқылану  керек.  Шешілмейтін  жағдайда  деканат  қызметкерлеріне 

жеткізілуі қажет.  

       9.Ұсынылатын әдебиет: 

1. Бірімжанов Б.А. Жалпы химия. –А.: Мектеп, 2001. 

2. Пірәлиев С.Ж., Бутин Б.Н., Байназарова Г.М., Жайлау С.Ж. Жалпы химия. 

–Алматы, 2003.-т.1-2.  

3. Коровин Н.В. Общая химия. - М.: Высшая школа, 2005. 

4. Гольбрайх З.Е., Маслов Е.И. Сборник задач и упражнений по химии. - М.: 

Астрель, 2004. 

5. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. - М.: Интеграл-Пресс, 

2004. 

6.  Задачи  и  упражнения  по  общей  химии  под  ред.  Коровина  Н.В.  -  М.: Высшая школа, 2004. 

7.  Лидин  Р.А.,  Молочко  В.А.,  Андреева  Л.Л.  Задачи  по  неорганической 

химии.- М.: Высшая школа, 2004. 

8. Краткий справочник физико - химических величин. / Под ред. 

 А.А. Равделя и А.М. Пономаревой. – С.-П.: «Иван Федоров», 2003.    

9.  Петров  К.С.  Радиоматериалы,  радиокомпоненты  и  электроника:  Учебное 

пособие.-Питер, 2004 

 

          

 Методикалық  материалдар: 

10.  Туманова  А.А.,  Идрисова  Қ.С.  Химия.  Дәрістер  конспектісі.  –Алматы, 

АЭжБИ, 2006. 


11.  Туманова  А.А.,  Идрисова  Қ.С.  Химия.  Зертханалық  жұмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. –Алматы, АЭжБИ, 2007. 

12.  Туманова  А.А.,  Идрисова  Қ.С.  Химия.  Семестрлік  жұмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. –Алматы, АЭжБУ, 2012. 

 

Қосымша әдебиет: 

1. Аханбаев К.А. Жалпы және анорганикалық химия. – А.: Мектеп, 1987. 

2.  Харин  А.Н.,  Катаева  Н.А.,  Харина  Л.Г.  Курс  химии.  -  М.:  Высшая 

школа,1983.  


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет