Орта және кіші медициналық қызметкер жұмысын бақылауға жатадыбет1/3
Дата17.06.2023
өлшемі92,56 Kb.
#101911
  1   2   3

Орта және кіші медициналық қызметкер жұмысын бақылауға жатады://


+орта және кіші медициналық қызметкер еңбегінің сапасын бағалау критериі//
***
Аға медициналық бике бағынады://
+бас дәрігер мен бас мейірбикеге//
***
Емдеу және диагностикалық бөлімдер _______ еңбек бөліну түрінің классикалық үлгісі болып табылады.//
+горизонтальды//
***
Басқарудың әкімшілік әдістеріне жатпайтыны://
+әлеуметтік-психологиялық
***
Мемлекеттік басқару актісінің негізі болып табылады://
+заң//
***
Қызметкерлерінің қызметтік міндетін дұрыс орындамаған жағдайда, бас мейірбикенің құқығы бар://
+бас мейірбике бас дәрігерге баяндама қолхатты беру арқылы сол қызметкер
түсініктемесін дисциплинарлы тәртіп бойынша қарауын өтінеді//
***
Медбикелік көмек сапасын бақылау жүйесінің түрлері келесідей бөлінеді://
+күнделікті, қорытынды, алғашқы//
***
Менеджер деген бұл://
+мекеменің жұмысындаа мамандандырылған басқаруды жүзеге асыратын кәсіби жалданбалы қызметкер//
***
Басқару жүйесінің негізін құрайды://
+ мақсатты тұжырымдау, өкілеттік, басқару қызметтері, басқару жүйесінің тобы//
***
Өндірісті басқару – бұл://
+ өнімді өткізуді қамтамасыз ету, басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын жасау//
***
Сандық және жүйелі тәсілді жасаудың басты бағыты мен әдістемелері://
+операцияларды зерттеу, үлгілеу, экономикалық әдістер және т.б.//
***
Басқарудың әкімшілік мектебінің өкілдерін атаңыз://
+ Файол, Вебер//
***
Адамдық қарым-қатынастар мектебінің өкілдерін атаңыз://
+Мэйо, Фоллет//
***
Басқалардың тәртібіне әсер ету мүмкіндігі - бұл://
+билік//


***
Қолмен жасалатын операцияларды жетілдіруге, оларға кеткен уақытты өлшеуге тырысқан өкілдер://
+басқарудың ғылыми мектебінің//
***
Басқа бір адамның тәртібіне, қарым- қатынасына, сезіміне өзгертулер енгізетін бір адамның тәртібі - бұл://
+әсері//


А.Файол басқару мектебінің өкілі://
+ адамдық қарым-қатынастар мектебінің
***
Ф.Тэйлор негізін қалаушы://
+ басқарудың ғылыми мектебінің//
***
Ұйымды сөзсіз сәттілікке әкелетін басқарудың әмбебап принциптерін жасау басқару мектептері өкілдерінің мақсаты болды://
+классикалық мектеп//
***
Процестік тәсілмен қарастырылатын басқарудың қызметінің қатарына ЖАТПАЙДЫ://
+ талдау//
***
Өнеркәсіптің қызмет көрсету және дамыту мақсаттарының жүйесін, сонымен қоса оларға жету жолдары мен тәсілдерін анықтау менеджмент қызметінің бірі болып табылады://
+жоспарлау//
***
Жеке тұлға немесе адамдар тобын компанияның мақсатына жету үшін өздігінен және үйлесімді әрекет жасауға ниеттеу процесі менеджмент қызметінің бірі болып табылады://
+ынталандыру//
***
Фирманың мақсатына жету үшін топтар мен жеке тұлғалар арасында жұмысты бөлу, сонымен қоса олардың жұмысын үйлестіру менеджмент қызметінің бірі болып табылады://
+ұйымдастыру//
***
Мақсатқа тиімді жетуге сенімділікті қамтамасыз ету процесі менеджмент қызметінің бірі болып табылады://
+бақылау//
***
Ұйымды біртұтас ретінде қарастыратын, бір-бірімен өзара байланысқан бөліктерден тұратын, әрқайсысы жалпы сипаттаға өз үлесін қосатын тәсіл://
+жүйелік//
***
Нақты жағдайларда ұйымның мақсатына жетуге үлкен әсер ететін қандай амалдарды қолдану керектігін басшыларға жақсы түсінуге көмектесетін тәсіл://
+ жағдайлық//
***
Басқаруды, басқару қызметттері деп аталатын үздіксіз өзара байланысқан іс-әрекеттер топтамасы ретінде қарастыратын тәсіл://
+процестік//
***
Жалпы мақсатқа жету үшін жұмыстары саналы түрде байланысатын адамдар тобы://
+формалды ұйым//
***
Ұйымның жалпы сипаттамасына ЖАТПАЙДЫ://
+ команданың желілік тізбегі//
***
Кенеттен пайда болатын және команданың тізбегін қадағалау қиынға соғатын ұйым://
+ формалды емес ұйым//
***
Формалды ұйымға кіруге адамдар ниеттеу себептері://
+ тиесілі болу сезімі, өзара көмектесу, қоғаныс, әңгімелесу, симпания//
***
Ашық жүйе – бұл://
+ қоршаған ортамен өзара байланысқан элементтер//
***
Тікелей жұмысшыларға бағынатын ұйымдастырушылық деңгейді құрайтын басшысы://
+ кіші буын//
***
Басқарудың ең көп деңгейін құрайтын басшысы://
+ жоғарғы буын//
***
Барлық жұмыстағы еңбекті құрамдас бөліктерге бөлу://
+ еңбекті горизонталды бөлу//
***
Іс-әрекеттерден үйлестірілуі бойынша жұмысты бөлу://
+ еңбекті вертикалды бөлу//
***
Өнеркәсіпті өндіріске, маркетингке және қаржыларға бөлу – бұл://
+ еңбекті горизонталды бөлу//
***
Басқарудың деңгейлері түзеді://
+ еңбекті вертикалды бөлу//
***
Ұйымның сыртқы ортасы фактораларына ЖАТПАЙДЫ://
+ сыртқы ортаның технологиялығы
***
Ұйымның ішкі ортасы туралы ақпараттың мөлшері мен нақтылығын анықтайды://
+ ортаның белгісіздігі//
Ұйым әсерін тигізуге міндетті факторлардың саны және әрбір фактордың вариативті деңгейі – бұл://
+ сыртқы ортаның күрделілігі//
***
Ұйымның айналасында өзгерістерден болатын салыстырмалы жылдамдық – бұл://
+ сыртқы ортаның жылмалылығы//
***
Бір фактордың өзгерісі басқа факторларға әсер ететін күштердің деңгейі – бұл://
+ сыртқы орта факторларының өзара байланысы//
***
Ұйымға тікелей әсер ететін ортаға ЖАТПАЙДЫ://
+ жалпы экономиканың жағдайы//
***
Жанама әсер ететін ортаға ЖАТПАЙДЫ://
+ тұтынушылар мен бәсекелестер//
***
Ұйымның ішкі ортасы факторларына ЖАТПАЙДЫ://
мақсаты мен мінждеттері//
+ әлеуметтік-мәдени факторлар
***
Ұйымның ішкі факторларын атаңыз://
+ мақсаты, міндеттері, құрылым, технология, адамдар//
***
Ұйымға тікелей әсер етеін факторларды атаңыз://
+жеткізушілер, тұтынушылар, бәсекелестер, кәсіподақтар, заңдар және мем лекеттік органдар//
***
Бірге жұмыс жасай отырып топтың жетуге ұмтылатын нақты соңғы жағдайы немесе қалаған нәтижесі – бұл://
+ мақсат//
***
Ұйымның мақсатына ең тиімді жолмен жетуіне мүмкіндік беруге құрылған басқару деңгейі мен қызметтік бөлімшелердің өзара логикалық байланысы://
+құрылым//
***
Алдын ала көрсетілген мерзімде тағайындалған әдіспен орындалу керек белгіленген жұмыстар, жұмыстар тобы немесе бөлігі://
+міндет//
***
Жұмыс уақытына жатады://
+ негізгі қызмет//
***
Басқарушылық шешім://
+ баламаларын таңдау//
***
Өңдеу әдісі бойынша бөледі://
+ сандық және эвристикалық//
***
Интуитивті шешім – бұл://
+ дұрыс деп сезіну негізінде жасалған таңдау//
***
Басқарушылық шешімнің сапасына әсер ететін факторлар://
+ шешім жасау және оны жүзеге асыру факторлары//
***
Мәселе пайда болғандағы жағдай://
+ бұл жағдайда қызмет ету жүйесі мақсатқа жетуді қамтамасыз етпейді//
***
Шешім қабылдау кезінде жүйелік талдаудың артықшылықтары://
+ жалпы элементтер мен жүйе іс-әрекетінің белгісіздігін есепке алу мүмкіндігі //
***
Аналогия әдісі негізделеді://
+ ұқсас жағдайларды шешуде бар тәжірибені қолдануға//
***
Шығармашылық топтың идеяларын тудырудағы бұл әдістің ерекшелігі://
+ «миға шабуыл»//
***
Түзетулердің себебі болып табылады://
+ шешімді жасау кезінде жіберілген қателер//
***
Басқарушылық шешім қабылдау процесіндегі бастапқы сатысы болып табылады://
+ мәселені анықтау//
***
Басқарушылық шешім қабылдау процесіндегі соңғы сатысы болып табылады://
шектеулерді және баламаларды анықтау//
+ шешімді орындауды қадағалау//
***
Сызықты-функционалық және бағдарламалы-мақсатты құрылымды біріктіретін құрылым://
сызықты//
+ матрицалық
***
Ұйымдастырушылық құрылымда топ мүшелері жобаның басшысына да және функционалдық бөлім басшыларына да бағынады://
+матрицалық//
***
Ұйымды тауар түрі, тұтынушылар тобы және географилық аумағы бойынша элементтерге және блоктарға бөлу мына құрылымда жасалады://
+ дивизионалдық//
***
Нақты тапсырманы шешу үшін құрылатын уақытша құрылымдар – бұл://
+жобалық//
***
Құқықтар мен өкілеттіліктерді тапсыру, яғни олардың орындалуына жауапкершілікті алу://
коммуникация//
+ табыстау (делегирование)//
билік//
өкілеттілік//
жауапкершілік
***
Тапсырмаларды орындау міндеттемесі және олардың қанғаттанарлық шешілуіне жауап беру – бұл://
+ жауапкершілік
***
Ұйымның ресурстарын қолдануға және белгілі бір тапсырмаларды орындау үшін кейбір қызметкерлер күшін жіберу құқығының шектеулі болуы - бұл://
+өкілеттілік//
***
Басқалардың іс-әрекетіне әсер етуге нақты мүмкіндігі://
+билік//
***
Өкілеттілік деңгейлері арасында басшының қарым-қатынас құру құралы://
+ ұйымдастырушылық өкілеттіліктерді қабылдау концепциясы//
***
Ұйымның миссиясын жүзеге асыруды және оның мақсатына жетуді қамтамасыз етуге бағытталған жан-жақты кешенді жоспар://
+стратегиялық//
***
Екі және одан да көп адамдар арасында ақпарат алмасу процесі://
+коммуникация //
***
Коммуникацияға қатысушылардың ең аз мөлшері://
+2//
***
Коммуникацияның басты мақсаты – бұл://
+ қабылдаушы жақтан жіберіиген хабарламаны нақты түсіну//
***
Ақпаратты жіберушінің ойын символдарға аудару – бұл://
+кодтау//
***
Ақпарат жіберушінің символдарын алушының ойына ауыстыру – бұл://
кодтау//
+ декодтау//
***
Коммуникация процесінде алынған ақпараттарды түсіну деңгейін тексеруге көмектеседі://
кодтау//
+ қайта байланыс//
***
Коммуникациялық процестің негізгі элементі емес://
+ ақпаратты беру және ашу
***
Коммуникация кезінде сөзден басқа кез келген символды қолдану – бұл://
+ вербалды емес ақпарат//
***
Коммуникациялық процесс – бұл://
+шешім қабылдауға қажетті ақпарат алмасу//
***
Коммуникацияның негізгі элементтері://
+ жіберуші, хабарлама, ақпаратты жіберу каналы, алушы//
***
Горизонталды коммуникациялар://
+ жеке бөлімшелер арасындағы
***
Вертикалды коммуникациялар://
+ деңгейлер мен бөлімшелер арасындағы//
***
Фирма мен бұқаралық ақпарат құралдарының арасындағы ақпаратпен алмасу – бұл коммуникацияның түрі://
+ ұйым мен ортасы арасындағы//
***
Вербалды емес коммуникациялар – бұл://
сөздер//
+ сөзден басқа кез келген символдар//
***
20% шығындалған уақыттан ғана, 80 % нәтижеге жетеді, 80% жұмыс уақытын, 20% қорытындыға «жұтады » бұл: //
+Парето принципі//
***
Менеджмент дегеніміз – бұл://
+белгілі бір мақсатқа жетуге бағытталған, адамдармен жұмыс істеудегі басқарудың бір түрі//
***
А.Маслоу бойынша қажеттілік иерархиясына ЖАТПАЙДЫ://
+ органикалық //
***
Тіршілік үшін қажеттілік://
+ физиологиялық //
***
А.Маслоудың қажеттілік иерархиясының ең жоғарғысында тұрған қажеттілік://
+ өз ойын білдіру
***
А.Маслоудың қажеттілік пирамидасының ең төменгі сатысында тұрған қажеттілік://
+физиологиялық//
***
Қатыстылық қажеттілік деп аталады://
+ әлеуметтік //
***
Өзінің потенциалды мүмкіндігі мен жеке тұлға ретінде дамуын жүзеге асырудағы қажеттілік – бұл://
+ өз ойын білдіру
***
Зейнеткерлікке жақсы жетуге мүмкіндік беретін сенімді жұмыс іздеу қажеттілігі://
+ қауіпсіздік және болашаққа сенімділік//
***
Тамаққа, суға, тұрғын жерге және демалысқа деген қажеттілік://
+ физиологиялық //
***
А.Файоль бойынша басқару принциптері://
+ 14
***
Көшбасшылық – бұл://
+ адамдарды басқара білу//
***
МакКлелланд бойынша үнемі әлеуметтік қарым-қатынас жасауға мүмкіндік беретін жұмысқа жұмылдырылатын адамдардың ең айқын қажеттілігі://
+қатыстылыққа//
***
А.Маслоу бойынша қажеттілік иерархиясының қатаң реттілігі://
+физиологиялық, қауіпсіздік, әлеуметтік, сыйластық, өз ойын білдіру//
***
Белгілі бір тұлға немесе топтар, яғни екі жақ арасында келісімнің болмауы-бұл://
+ жанжал//
***
Бөлімшелер арасындағы вертикальды сызықтық өзара байланыстар тағайындалған://
+ бағынышты қатынасты анықтау үшін//
***
Бұл міндет мекеменің мақсатын және қызметкерлердің міндеттерін жетістіктері бойынша анықтаудан тұрады://
+ жоспарлау//
***
Басқару ресурстарына жатпайды//
+ жоспарлар
***
Басқару обьектісіне әсер ету://
+әдіс//
***
Басқару қызметкерлерінің еңбегінің негізгі көзі: //
+ақпарат//
***
Ұжымдық басқару - бұл басқару://
+ адамдарды
***
Басшы шешім қабылдау үшін қолданылатын әдіс://
+5//
***
Стационар менеджері қандай қызметті атқармайды://
+ бизнес жоспарын ұйымдастыру және жүргізу//
***
Жоспарлау дегеніміз://
+ басқару процесін жиі қайталанатын іс-әрекеттер жиынтығы//
***
Коммуникациялық процестің негізгі элементі болып табылады//
+ жолдаушы, хабарлама, канал, қабылдаушы//
***
Басқару нормасына - бұл://
+ ұйымдастырушылық норматив//
***
Менеджмент теориясында ұйымның тікелей әсер ететін ішкі ортасына кірмейді://
+ тұтынушылар
***
Салыстырмалы түрде алдына қойған мақсатты бағалайтын басқару жүйесінің жағдайы://
+ альтернатива
***
Басқарушы объект – бұл://
+жобаны жүзеге асыру үшін қаржылық, материалдық және адами ресурстарды қамтамасыз ететін заңды тұлға
***
Құрылымның функционалдық звеносы орындамайтын қызмет://
+ жалпы басшылық//
***
Шешім қабылдаудың екінші кезеңі://
+ ақпаратты жинау және талдау//
***
Маслоу бойынша қажеттіліктің негізгі 5 типіне жатпайды: //
+ функциональды //
***
Менеджменттің негізгі фунциясын көрсетіңіз//
+ жетістікке жету үшін қажетті шешім мен мақсатты таңдау процесі//
***
Басқару әдісіне жатады://
+ экономикалық, ұйымдастыру-өкімгерлік, әлеуметтік-психологиялық//
***
Іскерлік кеңестің мақсаты://
+ ұсынылған тақырып бойынша бірыңғай шешімге келу//
***
Денсаулық сақтаудың дәрігер-менеджері келесі дағдыға ие болу керек://
+ денсаулық сақтаудың оперативті және перспективті даму стратегиясын дайындау//
***
Менеджердің техникалық дағдысы - бұл://
+ жұмысшының кәсіби специализациясымен байланысты арнайы дағдылары мен білімі//
***
Менеджердің гуманитарлық дағдысы – бұл://
+ менеджердің топ құрамында нәтижелі жұмыс істеу қабілеті//
***
Концептуалды дағды – бұл://
+ менеджердің кез келген жағдайдан қажетті элементтерін таба білу қабілеті//
***
Менеджменттегі ғылыми әдістің өкілі://
+ Фредерик Тейлор//
***
Процестік көзқарастың өкілі://
+ Анри Файоль//
***
Менеджменттегі адами қарым-қатынас теориясының өкілі://
+Элтон Майо
***
Жабық жүйе деп аталады://
+ шекара ішінде қызмет ететін жүйе//
***
Ашық жүйе деп аталады://
+ қоршаған жүйемен өзара байланысты жүйе//
***
Ұйым дегеніміз не://
+ қызметі жалпы мақсатқа жетуге бағытталған адамдар тобы//
***
«Сыртқы орта» терминіне жатады://
+ экономикалық жағдай//
***
«Ішкі орта» терминіне жатады://
+ өндіріс
***
Менеджердің тұлғаралық рөлі://
+ басшы, көшбасшы, байланыстырушы//
***
Менеджердің ақпараттық рөлі://
+ басшы, таратушы, көшбасшы
***


Концептуальды шеберлігіне жататын менеджердің қабілеті://
+ ұйым жетістігін біртұтас ретінде түсіну//
***
Шешім қабылдау шеберлігіне жататын менеджердің қабілеті://
+ әрекеттің сәйкес курсын таңдау//
***
Аналитикалық шеберлігіне жататын менеджердің қабілеті://
+ ғылыми сандық сапалы көзқарастарды қолдану//
***
Әкімшілік шеберлігіне жататын менеджердің қабілеті://
+ ұйымдастыру ережелерін орындау//
***
Ұйымның салыстырмалы тиімділігі://
+өнімділік//
***
Өнімділіктің басты құраушы://
+сапа//
***
Жоспарлаудың бірінші кезеңі://
+ ұйымның мақсатын таңдау//


***
Көп жылдық мақсат жоспарлаудың шегіне ие болады://
+5 жыл
***
Қысқы жылдық мақсат жоспарлаудың шегіне ие болады://
+ 1 жыл //
***
Басқару субьектісі-бұл://
+ басқаратын, әсер ететін адам//
***
Басқару обьектісі-бұл//
+ өндірістік процесс пен ресурстардың бір-бірімен байланысты болуы//
***
Либеральды стильге тән://
+ басшылықтың бостан бос отыруы//
***
Маркетинг табысқа және мақсатқа жетудің шешуші факторы болып табылады://
+ сатып алушы нарығының //
***
Аккредиттеу – бұл: //
+ емдеу мекемелерінің кәсіби стандарттарға сәйкестiгiн анықтау//
***
Айтарлықтай уақыт мерзіміне мекеменің жалпы міндеттерін қою процессі аталады://
кешенді жоспарлау//
+ стратегиялық жоспарлау//
оперативті жоспарлау//
мақсатын құру//
стратегиялық мақсатын анықтау
***
Ұйым сипатының маңызды өзгерістеріне әкелуі мүмкін://
кешенді жоспарлау//
басқару стилінің өзгеруі//
сыртқы ортаны талдау//
оперативті басқару//
+стратегиялық жоспарлау
***
Стационарлық көмек көлемінің азаюы жатады://
ұйымды басқару стилінің өзгеруіне//
оперативті басшылыққа//
+ стратегиялық жоспарлауға//
оперативті жоспарлауға//
ұйым мақсатының өзгеруіне
***
Алғашқы медико-санитарлық көмектің ұлғаюы және қол жетімділігі жатады://
ұйымды басқару стилінің өзгеруіне//
оперативті басшылыққа//
+ стратегиялық жоспарлауға//
оперативті жоспарлауға//
ұйым мақсатының өзгеруіне
***
Ұқсас ЕПМ –і арасындағы тиімді бәсекелестік үшін маңызды://
оперативті басқару//
стратегиялық жоспарлауға//
+ оперативті жоспарлауға//
басқару стилінің өзгеруі//
ЕПМ оперативті қайта бейімделуі
***
Стратегиялық жоспарлау – бұл қызметі://
орта басқарушы құрамның//
+ мекеменің жоғарғы әкімшілігінің//
төменгі басқарушы құрамның//
басқарудың облыстық деңгейінің//
денсаулық сақтау министрлігінің
***
Күнделікті жұмысты функциональды жоспарлау- бұл мазмұны://
стратегиялық жоспарлаудың//
+ оперативті жоспарлаудың//
басқару әдістерінің//
мақсатты жүзеге асыруға қауіп тудыратын факторларды анықтау және бағалау//
мақсатты жүзеге асыруға қауіп тудыратын факторларды жою
***
Науқастарды күту бойынша міндеттерді бөлу жатады://
стратегиялық жоспарлауға//
+ оперативті жоспарлауға//
басқару стиліне//
басқару әдісіне//
мақсатқа жету факторына
***
Науқастарға тамақтану кестесін құрастыру жатады://
стратегиялық жоспарлауға//
+ оперативті жоспарлауға//
басқару стиліне//
басқару әдісіне//
мақсатқа жету факторына
***
Стратегиялық жоспарлау процесіне айналым кіреді://
+ 8//
3//
4//
7//
5
***
Мемлекетті басқарудың субъектілі қызметінің құқықты формасының объективті көрінісі болып табылады://
+ басқарудың құқықтық актісі//
заң//
соттық актісі//
прокурорлық қадағалау актісі//
келісім
***
Ұйымның сыртқы орта факторларына жатады://
экономикалық//
саяси//
бәсекелестік//
+ жеке тұлғалық//
технологиялық
***
Ұйым (ЕПМ) үшін сыртқы ортаның маңызды нарықтық факторы болып табылады://
өзгеруші демографиялық жағдай//
халық тыңтабысын бөлу//
медициналық қызметтің өмірлік циклы//
+ денсаулық сақтау саласындағы бәсекелестік деңгейі//
ересек халықтың аурушаңдық деңгейі
***
Ұйымның сыртқы ортасының экономикалық факторына жатады://
инфекция қарқыны//
халықтың жұмыспен қамтылу деңгейі//
халықтың төлем қабілеті//
салық ставкасы//
+ денсаулық сақтаудағы бәсекелестік деңгейі
***
Үстеме жұмыстардың жалпы ұзақтығы://
+ 12 сағат айына немесе 120 сағат жылына//
10 сағат айына немесе 100 сағат жылына//
36 сағат аптасына//
12 сағат аптасына//
6 сағат аптасына
***
Ұйымның ішкі күшін, мүмкіндіктерін және сырттан қаупін зерттеу аталады://
аккредитация//
лицензиялау//
аттестациялау//
+ SWOT-талдау//
медициналық қызмет сапасын ішкі ведомствалық бақылау
***
Бұл процесс көмегімен ұйымның ішкі мәселелерінің диагнозы жүзеге асырылады://
ішкі ведомствалық бақылау//
лицензиялау//
аккредитация //
сертификация//
+басқарушылық тексеру
***
Басқарушылық тексеруге 5 қызмет жатады, мынадан басқа://
маркетинг//
қаржы (бухгалтерлік есеп)//
операция (өндіріс)//
адам ресурстары//
+ қызметкерлер мәдениеті
***
Денсаулық сақтауды ұйымдастыруда маркетинг келесі факторлардың талдауын қарастырады://
нарық бөлігі және бәсекелестік//
көрсетілетін медициналық көмектің әртүрлілігі және сапасы//
науқастарға қызмет көрсету тиімділігі, сапасы, төзімділігі//
тиімді өтім, жарнама, тауардың жылжуы//
+ ұйымның қаржылық жағдайы
***
Еңбек шартының мерзімі//
3 ай//
6 ай//
1 жыл//
+айқындалмаған мерзімге немесе айқындалған мерзімге 1жылға дейін//
жұмыс берушіге байланысты
***
Қызметкер, науқастар және қоғамдық ой көмегімен ұйымда қалыптасатын пікір жалпы аталады://
бейне//
жарнама//
+имидж//
мәртебе//
«маңдайша жазу»
***
Ұйым атмосферасы немесе климаты аталады://
ұйым саласы//
ұйым тәртібі//
+ корпорация мәдениеті//
ұйым этикеті//
корпорация имиджі
***
Стратегиялық жоспарлауда келесі альтернативаларды ажыратады://
өсу//
шектеулі өсу//
қысқару//
+ ұйымның жабылуы (жойылуы)//
басқа ұйымға қосылу
***
Жұмыс ұтымдылығы мен қайта бағдарлауда дұрыс жолды көрсететін стратегиялық альтернатива – бұл://
шектеулі өсім//
тұрақты өсім//
+қысқарту//
перепрофилизация//
іс-сапар
***
Қысқарту-стратегиялық жоспар ретінде келесі нұсқалардан тұрады, мынадан басқа://
жойылу//
артығын кесіп алу//
қысқарту//
қайта бағдарлау//
+ өсімді уақытша шектеу
***
Тиімді стратегиялық таңдау үшін жағдай://
жоғарғы дәрежедегі басқарушылардың болашаққа нақты, бөлінген концепциясы болу керек//
стратегиялық таңдау белгілі және бір мағыналы болу керек//
шешімді мұқият зерттеу және бағалау қажет//
таңдалған стратегия ұйымның ұзақ мерзімді тиімділігін қамтамасыз етуі қажет//
+ ұйымдағы менеджмент жүйесі жоғары кәсіби деңгейде қойылуы қажет
***
Ұйым стратегиясын таңдауға әсер ететін факторлар, мынадан басқа://
қауіп-қатер//
өткен стратегияның мәні//
«ключевой игрок» реакциясы//
уақыт факторы//
+ адам факторы
***
Нақты қысқа мерзімді стратегиялар – бұл://
процедура//
саясат//
+ тактика (әдісі)//
жылдық жоспар//
жоспар жобасы
***
Тактикаға (әдіс) тән ерекшеліктер://
орта дәрежедегі басқарушы деңгейінде шығарылады//
уақыттың қысқа бөлігіне шығарылады//
тактикалық нәтижелер тез көрінеді//
тактика стратегиядан шығады//
+ іс-әрекеттің жалпы бағдарын көрсетеді
***
Тактика - бұл://
+ нақты қысқа мерзімді стратегиялар//
шешімді қабылдау және шешім әрекеті үшін жалпы бағдарлар//
нақты жағдайда қолданылуы қажет бағдарламаланған шешім, іс-әрекеттер//
нақты сұраққа жауап беру реті және тәртібі шараларын анықтау//
оларға жету үшін қажетті мақсат пен шешімдерді таңдау процессі
***
Стратегиялық жоспарлауды жүзеге асыру саясаты – бұл://
нақты қысқа мерзімді стратегиялар//
+ шешімді қабылдау және шешім әрекеті үшін жалпы бағдарлар//
нақты жағдайда қолданылуы қажет бағдарламаланған шешім, іс-әрекеттер//
нақты сұраққа жауап беру реті және тәртібі шараларын анықтау//
оларға жету үшін қажетті мақсат пен шешімдерді таңдау процессі
***
Стратегиялық жоспарлауды жүзеге асыру процесіндегі процедуралар-бұл://
нақты қысқа мерзімді стратегиялар//
шешімді қабылдау және шешім әрекеті үшін жалпы бағдарлар//
+ нақты жағдайда қолданылуы қажет бағдарламаланған шешім, іс-әрекеттер//
нақты сұраққа жауап беру реті және тәртібі шараларын анықтау//
оларға жету үшін қажетті мақсат пен шешімдерді таңдау процессі
***
Стратегиялық жоспарлауды жүзеге асыру процесіндегі ережелер –бұл://
нақты қысқа мерзімді стратегиялар//
шешімді қабылдау және шешім әрекеті үшін жалпы бағдарлар//
нақты жағдайда қолданылуы қажет бағдарламаланған шешім, іс-әрекеттер//
+ нақты сұраққа жауап беру реті және тәртібі шараларын анықтау//
оларға жету үшін қажетті мақсат пен шешімдерді таңдау процессі
***
Стратегиялық жоспарды жүзеге асырудың бюджет инструменті – бұл://
+ мақсатқа жету үшін ақшалай түрде ресурстарды бөлу әдісі//
болжамды кіріс//
стратегиялық жоспарды жүзеге асыруға әсер ететін факторлар жиынтығы//
ең жоғарғы пайданы алу үшін қолданылатын әдістер мен амалдар жиынтығы//
ақшалай бейнеленген стратегиялық және оперативті жоспарлар жиынтығы
***
Бюджетті құрастыру процесі мынадай кезеңнен тұрады://
5//
+ 4//
3//
6//
7
***
Стратегиялық жоспарлауда ұйымның жалпы мақсатын анықтау бюджет құрастыру процесінің кезеңіне жатады://
+бірінші//
екінші//
үшінші//
төртінші//
бесінші
***
Стратегиялық жоспарлауда оперативті сметаның бөлімдері мен бөлімшелерін дайындау бюджет құрастыру процесінің кезеңіне жатады://
бірінші//
+ екінші//
үшінші//
төртінші//
бесінші
***
Стратегиялық жоспарлауда ұйым ішіндегі ресурстарды бөлу бюджет құрастыру процесінің кезеңіне жатады://
бірінші//
екінші//
+үшінші//
төртінші//
бесінші
***
Стратегиялық жоспарлауда қорытынды бюджетті дайындау бюджет құрастыру процесінің қай кезеңіне жатады://
бірінші//
екінші//
үшінші//
+төртінші//
бесінші
***
Адам ресурстары саласында жоспарлау мен бақылауды біріктіретін басқару әдісі қалай аталады://
ішкі ведомствалық бақылау бойынша басқару//
смета салалы бойынша басқару//
жоғары басшылықпен басқару//
ішкі салалық басқару//
+ мақсаттар бойынша басқару
***
Стратегия мен ұйым құрылымы арасында байланыс://
құрылым стратегияны анықтайды//
+ стратегия құрылымды анықтайды//
стратегия құрылыммен байланыспайды//
құрылым стратегияға тәуелді емес//
құрылым оперативті міндеттерге байланысты
***
Белгілі бір нәтижеге жету үшін жасалатын жүйелі әрекеттердің жиынтығы – қандайда бір жұмысты жүзеге асыру тәртібі - бұл ://
әкімшілік өндіріс//
жұмыс стандарты//
әкімшілік нормалау//
+процесс//
жұмыс принциптері
***
Әкімшілік процесс негізін құрайды://
+ жеке нақты іске рұқсат беру//
әкімшілік өзара қарым-қатынасқа рұқсат беру//
ұйым арасындағы басқарушылық сипаттағы қатынастарды реттеу//
жергілікті өзін-өзі басқару субъектілерінің қатысуымен пайда болатын басқарушылық қатынастар//
қылмыстық-құқықтық нормалар
***
Әкімшілік-процессуалды жұмыс шегі анықталады://
ҚР аясында шартты аймақтық шекарамен//
жеке істердің кәсіби ерекшеліктерімен//
+ процессуалды тәртіптегі әкімшілік-процессуалды нормалар шеңберінде//
материалды-техникалық және ұйымдастырушылық сипаттағы әрекеттермен//
әкімшілік бұзушылық немесе дисциплинарлық тәртіпсіздік ауырлығы шеңберінде
***
Әкімшілік процесс тұрады://
процедурадан//
кезеңнен//
+өндірістер//
сатылардан//
стандарттардан
***
Мемлекеттік стандарттарға сәйкес құжаттарды және жұмыстарды құрастыру қызметі және олармен ұйымның жұмыс жасауы – бұл://
басқару//
заңды қызмет//
+ іс жүргізу//
бас дәрігердің бағынушыларымен өзара қызмет түрі//
басқару стилі
***
Медициналық құжаттаманың барлық жұмысы аяқталады://
мұрағатта мерзімсіз сақталуымен//
мұрағатта белгілі уақытта сақталуымен//
ешқанда медициналық құжат сақталмайды//
+ белгілі нормативтен кейін жойылумен//
календарлық жылдың аяғында барлық құжаттардың жойылуымен
***
Құжаттарға қойылатын негізгі талаптар://
мазмұнының қысқалығы//
мазмұнының түсініктілігі//
тексттті редакциялау//
+ мазмұнының директивті стилі//
орфографилық және стилистикалық қателерінің болмауы
***
Құжат мазмұнының қысқаша түсініктемесі аталады://
эпиграф//
+ құжатты //
құжат соңы//
жоспары//
мазмұны
***
Құжаттың маңызды риквизитіне жатады://
құжат басы, яғни аты//
емдеу-профилактикалық мекеме атты//
күні//
+ 30 қатардан аспайтын текст мазмұны//
құжат индексі
***
Бекітуге жататын құжат://
іс номенклатурасы//
смета//
тексеру актісі, материалдық тқұндылықтар тізімі//
+ түсініктеме хат//
ереже (құрылымдық бөлімшелер туралы және т.б.)
***
Міндетті түрде мөр қойылады://
актілерде (орындалған жұмысты қабылдау)//
сенімхаттарда//
штаттық кестелерде//
+ нұсқауларға, ережелерге//
келісшарттарда
***
Бұйрықтың тіркеуші карточкасына келесі реквизиттер жатады, мынадан басқа://
құжат түрінің атауы//
құжаттың реттік номері//
+мекеме туралы анықтама мәліметтері//
текст басы, атауы//
келісім туралы белгі
***
Белгілі бір фактінің, оқиғаны немесе істерді куәландыру үшін бірнеше адамдармен (комиссиямен) құрастырылған құжат://
бұйрық//
түсініктеме хат//
+акт//
бағдарлама//
есеп
***
Іс жүргізуде хаттардың келесі түрлерін ажыратады://
баяндау, ақпараттық, есептік//
+ баяндау, қызметтік, түсініктеме//
баяндау, аналитикалық, түсініктеме//
есептік, аналитикалық, қызметтік//
қызметтік, ақпараттық, аналитикалық
***
Іс жүргізуде анықтамалардың келесі түрлерін ажыратады://
баяндау, ақпараттық, есептік//
+ аналитикалық, есептік, ақпараттық//
баяндау, аналитикалық, түсініктеме//
есептік, аналитикалық, қызметтік//
қызметтік, ақпараттық, аналитикалық
***
Мақсатқа жету үшін қызметкерлердің бірлесіп нәтижелі жұмыс істеу мүмкіндіктерін жүзеге асыруға арналған кәсіпорын құрылымын жасау процесі://
басқару//
іс жүргізу//
+ жұмысты ұйымдастыру//
департаментализация//
рационализация
***
Классикалық теорияға сәйкес ұйым құрылымы жасалуы тиіс: //
+ жоғарыдан-төменге қарай//
төменнен-жоғарыға қарай//
демократиялық негізде//
қойылған мақсатқа байланысты//
қаржыландыруға байланысты
***
Жұмысты мамандандырылған міндеттерге бөлу – бұл://
жұмысты үйлестіру//
+ жұмысты мамандандыру//
департаментализация//
жұмыс иеархиясы//
жұмысты бөлу
***
Жұмыс түрінің біртектілік принципі бойынша бөлімдегі қызметкерлерді біріктіру – бұл://
жұмысты үйлестіру//
жұмысты мамандандыру//
+департаментализация//
жұмыс иеархиясы//
жұмысты бөлу
***
Басшылық-бағынушылық өзара байланысы аталады://
авторитарлық//
демокртиялық//
+ иеархиялық (субординациялық)//
либералды//
коммуникациялық
***
Билік ету тікелей басшылықтан қызметкерлерге және одан әрі қарай берілетін өзара байланыс аталады://
+ сызықты бағынушылық//
демократиялық//
иеархиялық(субординациялық)//
либералды//
коммуникациялық
***
Заңды жауапкершілік бөлінеді://
+ қоғамдық, жеке меншікті//
жеке меншікті, әкімшілік//
қылмыстық, қоғамдық//
дисциплинарлық, қылмыстық//
қоғамдық, дисциплинарлық
***
Қоғам және мемлекет алдында пайда болатын заңды жауапкершілік аталады://
+қоғамдық//
азаматтық-құқықтық//
дисциплинарлық//
әкімшілік//
қылмыстық
***
Айтарлықтай ауыр емес құқық бұзушылық жағдайында пайда болатын жауакершілік аталады://
азаматтық-құқықтық//
+ дисциплинарлық//
қылмыстық//
қоғамдық//
әкімшілік
***
Науқасты диагностикалау және емдеу процесіне жатпайтын қылмыстық-ұқыпсыз медициналық көмек көрсету аталады://
дисциплинарлық бұзушылық//
қылмыстық іс//
+ дәрігерлік қате//
әкімшілік бұзушылық//
кәсіби емес іс, медициналық қызметкер этикасының бұзылуы
***
Денсаулығы туралы ақпаратты азаматқа жеткізуді заңсыз орындамау жатады://
дисциплинарлық жауапкершілікке//
+ әкімшілік жауапкершілікке//
қылмыстық жауапкершілікке//
жеке меншікті жауапкершілікке//
көпшілік алдындағы жауапкершілікке
***
Науқасқа көмек көрсетпеу әкеледі://
әкімшілік жауапкершілікке//
дисциплинарлық жауапкершілікке//
+ қылмыстық жауапкершілікке//
жеке меншікті жауапкершілікке//
көпшілік алдындағы жауапкершілікке
***
Жеке медициналық тәжірибемен заңсыз айналысу – бұл://
+ қылмыстық жауапкершілік//
әкімшілік жауапкершілік//
дисциплинарлық жауапкершілік//
жеке меншікті жауапкершілік//
көпшілік алдындағы жауапкершілік
***
Көбінесе дәрігер қатесіне келесі себептер алып келеді, мынадан басқа://
тәжірибенің аздығы//
дәрігердің жеткіліксіз мамандануы//
қылмыстық менменсіну//
жүрді-барды әрекеттер (олқы)//
+ емдеу стандарттарын орындау
***
Сараптаманы жалған қорытындылау жатады://
дисциплинарлық жауапкершілікке//
+ әкімшілік жауапкершілікке//
қылмыстық жауапкершілікке//
жеке меншікті жауапкершілікке//
көпшілік алдындағы жауапкершілікке
***
Жаңалық - бұл://
реформа//
инновация//
+өзгерістер//
реконструкция//
жарлықтар
***
Өзгерістер бірнеше кезеңнен өтеді://
2//
+ 3//
4//
5//
6
***
Еріту (жібіту) - өзгерістің кезеңі ретінде келесі қадамдарды қарастырады, мынадан басқа://
ақпарат жинау//
мәселенің нақты диагнозы//
өзгеріс қажеттілігі туралы шешім қабылдау//
+ стратегиялық жолдарды жүзеге асыру//
өзгерістің қажеттілігі, оларды оқыту туралы қызметкерлерді сендіру үшін күш салу
***
Қажетті өзгеріс сипатын анықтау, жоспарын және стратегиялық жолын құрастыру мына кезеңге жатады://
еріту//
жүзеге асыру//
қатыру//
+өрлеу//
басқару
***
Өзгерістің өрлеуіне келесі қадамдар жатады, мынадан басқа://
+ мәселенің нақты диагнозы//
мақсаты мен міндетін анықтау//
жоспарын және оның орындалу мерзімін жасау//
қолдау және қарсыласу учаскелерін анықтау//
белгіленген жоспарды жүзеге асыру
***
Бұл кезеңде өзгеріс жүйенің бөлігі болып табылады және жаңа кво статусы беріледі://
еріту//
жоспар құру//
өрлеу//
жүзеге асыру//
+ қатыру
***
Өзгеріске себеп болатын факторлар аталады://
+қозғаушы//
тоқтатушы//
ішкі //
жеке //
технологиялық
***
Статус Кво бұзылуы мен өзгеріс қажеттілігін ұғыну мына кезеңде өтеді://
+ еріту //
өрлеу//
тұрақтандыру//
қатыру//
төмендеу
***
Сапаны ретімен жақсарту моделінде тұтынушының қажеттілігі мен сұранысын қанағаттандыру үшін жасалатын істер мен әрекеттер түрі аталады://
сапаны басқару//
сапаны жоспарлау//
сапаны қанағаттандыру//
+ технологиялық процесс//
медициналық қызмет
***
Алдын ала белгіленген нормамен немесе міндеттермен бірге жұмыс нәтижесі салыстырылатын және ауытқуларды түзеуге арналған шаралар қолданылатын процесс аталады://
шұғыл жоспарлау//
болжамжау//
талдау//
+ бақылау//
енгізу
***
Әкімшілік бақылау үш кезеңмен жүргізіледі://
+ бастапқы, қорытынды, сараптамалық//
ағымды, аралық, қорытынды//
бастапқы, аралық, қорытынды//
бастапқы, орташа, соңғы//
бастапқы, аралық, соңғы
***
Белгілі бір ережелерді, процедураларды және тәртіп жолдарын жүзеге асыру бұл бақылау түрін жүзеге асырудың негізгі құралы болып табылады://
+ бастапқы//
ағымды//
қорытынды//
сараптамалық//
аралық
***
Фактылы нәтижелерді өлшеуге негізделген бақылау аталады://
+ағымды //
бастапқы//
қорытынды//
сараптамалық//
аралық
***
Кең таралған, бірақ тиімділігі төмен болып табылатын бақылау://
ағымды//
бастапқы//
+ қорытынды//
сараптамалық//
аралық
***
Бақылаудың тиімді жүйесі атрибутына жатады://
стандарттар мен нормалар шынайы болу керек//
бақылаудың алғашқы бағасының қажеттілігі//
+ нашар көрсеткіштер үшін жазалау критерийлері//
қызметкерлер бақылау процесіне қатысуы тиіс//
бақылау нақты болуы және жұмыстың нақты түріне бағытталуы тиіс
***
Сапаны жақсарту сипаттамаларына жатады://
көрнекілік (ғимараттың, мед.қызметкердің, құрылғылардың сыртқы түрі)//
сенімділік (науқасқа қызмет көрсетудің жоғары сапасына кепілдік)//
бірге күйзелу (мед.қызметкердің науқаспен қарым-қатынасы )//
+ талап ету//
жауапкершілік
***
Эккаутинг – бұл://
сатып алу, өткізу, алмастыру//
жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау//
қауіпті және жеке тұлғаларды сақтандыру//
коммуникациялар//
+ талдау, есепке алу және статистика
***
Файол бойынша басқару принципі сипатталады://
+ басқару бірлігі//
басқару теңдігі//
қос билік//
ұжымдық басқару//
басқару
***
Басқарудың негізгі қызметінің жіктелісін жасады және басқару принциптерін қалыптастырды://
А.Ф. Тейлор//
+ В.А. Файоль//
С.А. Гостев//
Д.Э. Мейо//
Е. Эмерсон
***
Төменде аталғандардың бірі басқарудың принципіне жатпайды?//
билік//
теңдік//
тәртіп//
+ эккаутинг//
еңбек бөлінісі
***
«Өндірістік қатынастар гуманизациясы» принципінің мәні://
+ әрбір жұмысшының жеке потенциалын есепке алу//
шешім қабылдау дербестігіне ставка//
мақсатқа жету деңгейін сипаттайтын тиімділік//
реттеу қызметінінің ауөымын шектеу//
жүйелілік, яғни әдістемелік ережелер жиынтығы
***
«Іскерлік серіктестік» принципінің мәні://
олардың құндылығы бойынша мақсаты мен міндетін ранжирование//
кәсіби тәжірибесі бойынша қызметкерлерді ранжирование //
еңбек бөлінісіне негізделген басқаруды ұйымдастыру//
+ фирманың өркендеуі үшін әр түрлі топтарды біріктіру//
фирманың өркендеуі үшін басқаруды жеке ұйымдастырумен бірге дербес топтарды қалыптастыру
***
Нарықтық қатынастар жүйесінде менеджмент негізінде жатыр://
+кіріс//
жарнама//
жоспарлау//
еңбекті бөлу//
орталықтандыру
***
Жеке мүдденің жалпы мүддеге бағынуына ненің көмегімен жетуге болады://
+ жеке үлгі алу, әділ басқару//
өнімділік деңгейін жоғарылату//
команданы қолданып тізбекті нақты құру//
біліктілікті жоғарылату//
бағдарламалық-мақсатты жоспарлау
***
Жұмыс орнында еңбек жағдайын ұйымдастыру менеджменттің принципіне негізделген://
басқаруды ұйымдастыру//
+ ынталандыру//
шешім қабылдау//
әлеуметтік жауапкершілік//
басқару
***
Жеке кәсіпкер - бұл://
заңмен қудаланбайтын, кәсіпкерлік қызметпен айналысатын физикалық түр//
+ заң қызметкерлерінің білімінсіз, кәсіпкерлік қызметпен айналысатын физикалық
түр//
кәсіпкерлік қызметпен айналысатын заң қызметкерлері//
заңды бұзбай, көлемді емес өндіріспен айналысатын, физикалық түр//
капиталдың кемінде 25% - на иелік ететін, кәсіпкерлік қызметпен айналысатын
физикалық түр
***
Жеке кәсіпкер өзінің атқаратын міндетіне қарай келесідей сұрақтарға жауап береді://
ақша қаражатының оның қатысуымен бөлінуі//
+ өзінің барлық мүлкімен//
бюджеттік заттармен//
оның бекітілген мүліктерімен//
сметадан бөлінген заттар есебінен алынған мүліктер
***
Денсаулық сақтаудың мақсаты негізделуі қажет://
+еңбек ұжымының кәсіби даму деңгейі туралы ақпараттармен және директивті нұсқамалармен//
уақыттың нақты мерзіміндегі маңызды тапсырмалармен және директивті нұсқамалармен//
ерілген ұжымның мүмкіндіктерімен (материалдық және еңбек ресурстарымен) және директивті нұсқамалармен//
ұйымның технологиялық мүмкіндіктерімен және кәсіби деңгейі туралы ақпараттармен//
басқару саласындағы меңгерушілердің кәсіби мүмкіндігімен және директивті нұсқамалармен
***
Белгілі бір жұмыс көлемін орындауға кететін еңбек мөлшерін белгілеу - бұл://
еңбек нормативтері//
+ еңбекті нормалау//
еңбек әдістемесі//
еңбекті ұйымдастыру принциптері//
еңбек шығынына кететін уақыт мөлшері
***
Қызметкердің ішкі қызықтыру әрекетіне жатады://
БАҚ арқылы хабарлау//
өндіріс жарнамасы//
+ қозғалысқа дайын тұрған кадр қоры//
еңбек биржасы//
аралас өндіріс
***
Ішкі қызықтыру әрекеттеріне жатады://
қозғалысқа дайын тұрған кадр қоры//
қызметтердің фирмаішілік үйлесімі//
+ өндірісте дайындықтан және қайта дайындықтан өткен ЖЖО-ң түлектері//
ЖОО, колледж, техникум, ПТУ//
ауыстырылған және аударылған өндіріс жұмысшылары
***
Өзін және басқаларды жеке мақсатқа немесе ұжым мақсатына жету үшін жұмысқа деген талап қою процесі – бұл://
талап//
көшбасшылық//
зорлық//
+ мотивация//
ынталандыру
***
Мотивацияның маңызды теорияларына жатады://
Маслоу бойынша иерархия пайдаланушы, әділдік теориясы, Портер-Лоулер мотивациясының моделі//
әділдік теориясы, Портер-Лоулер мативациясының моделі, Герцберг теориясы//
+ Маслоу бойынша иерархия пайдаланушы, Мак Клелланд теориясы, Герцберг теориясы//
әділдік теориясы, Портер-Лоулер мативациясының моделі//
үміт ету теориясы, әділдік теориясы, Портер-Лоулер мативациясының моделі
***
Өзінің табиғаты бойынша физиологиялық қажеттілік, яғни туа біткен деп аталады://
инстинктивті//
жүре пайда болған//
+ біріншілік//
екіншілік//
үшіншілік
***
Біріншілік қажеттілікке жатады://
түске деген қажеттілік//
тамаққа деген қажеттілік//
+ жетістікке деген қажеттілік//
суға деген қажеттілік//
жыныстық қажеттілік
***
Психологиялық қажеттіліке жатады://
инстинктивті//
жүре пайда болған//
біріншілік//
+ екіншілік//
үшіншілік
***
Сый беру – бұл://
+ адам өзі үшін құнды деп санайтын барлық нәрсе//
барлық материалдық құндылықтар//
қоғамда адамды моралдық мойындаудың барлық түрлері//
достары арасында жұмысшыны мойындау//
тапсырманы (жұмысты) сәтті орындағаннан кейін жұмысшының ішкі жағдайы
***
Ішкі сый беру жатады://
өзін өзі құрметтеу//
жұмыстың мазмұндылығы//
жұмыстың маңыздылығы//
жұмыс процесіндегі достық және қарым-қатынас//
+ жалақы
***
Сыртқы сый беру – бұл://
жалақы//
жеке бөлме//
мақтаулар//
қосымша демалыс//
+ жасалатын жұмысының мазмұндылығы
***
Маслоу бойынша иерархия қажеттілікке жатпайды://
+ жұмыста нәтижеге жетудегі қажеттілік//
***
Маслоу бойынша иерархия қажеттілікке қанша қажеттілік жатады?//
+ 5//
***
МакКлелландтың қажеттілік теориясына жатады://
+ билік, жетістік, қатыстылық//
***
Герцберг теориясының гигиеналық факторларына жатады://
+ өндірістік жұмыс сипаты
***
Мотивацияның просессуалды теориясына жатады://
+ үміт ету теориясы, әділдік теориясы, Портер-Лоулер моделі//
***
Белгілі бір сый алу әсерінен пайда болған, салыстырмалы қанағаттану немесе қанағаттанбаудың ұйғарылған дәрежесі – бұл://
+ валенттілік//
***
Ұйым – бұл://
+ жалпы бір мақсатқа жетуге негізделген бір топ адамдардың қызметі//
***
Ұйымның бірнеше түрлерін ажыратады, мынадан басқа://
+ арнайы
***
Формальды емес ұйымдар – бұл://


+ басқарушысы жоқ, әсері қажетті мөлшерде жиі, тікелей пайда болатын топтар//
***
Күрделі ұйымдар – бұл://
+ байланысқан мақсаттары бар ұйымдар//
***
Күрделі ұйымның қасиеттеріне жатпайды://
+ сыртқы ортаға (адаптация) икемдену//
***
Сыртқы ортаға жатпайды://
+ территорияның климаттық- географиялық ерекшеліктері//
***
Еңбек бөлінуінің келесі түрлерін ажыратады, мынадан басқа://
+ горизонтальды, вертикальды//
***
Еңбек бөлінсінің горизонтальды түрінде түсіндіріледі://
+ жалпы қызметшінің бөліктерін құрайтын еңбектің компоненттерге бөлінуін//
***
Бөлініс – бұл://
+ ортақ мақсаттарға жету үшін қызмет етуге құрылған адамдар тобы//
***
Емдеу және диагностикалық бөлімдер мына еңбек бөліну түрінің классикалық үлгісі болып табылады://
+ горизонтальды//
***
Басқарудың маңызы - бұл://
+ басқа адамдардың жұмысын координерлеу қызметі//
***
Жеке жүйеге медицина қызметін жасаушы қарым-қатынасының принциптері болып табылатындар://
+ жеке меншік формасы, қаржыландыру көзі//
***
Жаңа кәсіпті ұйымдастыруда немесе жаңа ойды жүзеге асыруды тәуекелмен өз мойнына алатын адам – бұл: //
+ менеджер//
***
Индивидуальды кәсіпкер өзінің атқаратын міндетіне қарай келесідей сұрақтарға жауап береді://
ақша қаражатының оның қатысуымен бөлінуі//
+ өзінің барлық мүлкімен//
***
Мекеме өзінің атқаратын міндетіне байланысты мынадай сұрақтарға жауап береді://
+ ақша қаражатының оның қатысуымен бөлінуі//
***
Басқару әлеуметтік-мәдени және де басқа коммерциялық емес қасиеттер және оны толық немесе жартылай қаржыландыру үшін құрылған заңды тұлға – бұл://
+ мекеме//
***
Ұйым жетістіктерін құрауға жатпайтындар://
+ бәсекелестік//
***
Стационардың күндізгі талап бөлімшелерінде, емхананың күндізгі стационарында және үйдегі стационарда медициналық көмек көрсету формасы://
+ стационар алмастыратын//
***
Стационар алмастыратын бөлімнің (САБ) ұйымдастырылуы байланысты://
+ емдеу-профилактикалық ұйым мүмкіндіктеріне
***
Стационар алмастыратын бөлімнің негізгі міндеттеріне жатпайды://
+тәулік бойы бақылауды және емдеуді қажет ететін науқастар санын ұлғайту
***
Стационар алмастыратын бөлімде дәрілік қамтамасыз ету жүзеге асырылады://
+ егер тегін медициналық көмектің кепілді көлеміне кіретін болса – тегін//
***
Науқасты стационар алмастыратын бөлімде емдеу үшін көрсеткіштер болып табылады://
+ қатаң диеталық тәртіптің қажеттілігі
***
Стационар алмастыратын бөлімге жіберу үшін қарсы көрсеткіштер болып табылады://
+ медициналық бақылауды қажет ететін инвазивті емдік процедураларды жүргізу
***
Әрбір жұмысшының еңбек ұжымына басқару әсерінің 2 жолын (әдісін) ажырату://
+ тікелей және тікелей емес//
***
Бұйрық, әмірлерді жүзеге асыру бойынша шаралар жиынтығы және олардың орындалуына бақылау жүргізу жолы://
+ тікелей//
***
Кадрлардың мүмкіндігі мен дайындығын қамтамасыз ететін шаралар жиынтығы кез келген тапсырманы орындау жолы://
+ тікелей емес//
**
Еңбек нормасы дифференцияланған болуы мүмкін://
+ нормалау принципі бойынша//
***
Денсаулық сақтауда еңбек туралы нормативтердің келесі түрлері қолданылады://
+ мерзім нормасы, жүктеме нормасы//
***
Жұмысшыға немесе жұмысшылар тобына уақыт өлшемін орындау үшін белгіленген жұмыс мөлшері – бұл://
+ жүктеме нормасы//
***
Дәрігер – терапевтің қабылдауында 1 сағ. ж ұмысына келушілер саны - бұл://
+ жүктеме нормасы//
***
Еңбекті нормалау әдістеріне жатады://
+ эксперименттік
***
Денсаулық сақтауда еңбекті нормалауда қолданылатын шығын жіктелісі://
+ жұмысшының жұмыс уақыты//
қажетті тәжірибелік дағдыларды үлгеруге кететін жұмыс уақыты
***
Медициналық қызметкердің еңбек шығынының жіктелісіне жатады://
+ жұмыстың болмауы
***
Біздің білмейтінімізді білдіретін белігілер, көрсеткіштер-бұл://
+ ақпарат//
***
Әсерлі немесе белгілердің жазбаша түрінде және ауызша түрде мәліметтермен, пікірмен, ұсыныстармен алмасуы://
+коммуникация
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет