Педагогика және психология институты 5В010500-Дефектология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010500 – Дефектология мамандығы бойынша білім бакалаврыPdf көрінісі
бет6/9
Дата15.03.2017
өлшемі0,66 Mb.
#9961
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Білу 

керек

зияты зақымдалған   

балаладың ерекшеліктерін. 

зияты 

зақымдалған  

 

балаладың психомоторикалық 

ерекшеліктерін дамуының 

әдістемесі 

 

Негізгі бөлімдері: 

Зияты 


зақымдалған 

балалардың 

психомоторикалық 

дамуы 


бойынша 

жұмыстын 

мақсаттары мен міндеттері.  

зияты 


зақымдалған 

балалардың 

психомоторикалық  және  дене 

дамуы  бойынша  жұмыстың 

мазмұны мен әдістемесі. 

 арнайы    мектептегі    дене  

мәдениеті    сабығын  оқыту  

әдістемесі. 

арнайы    мектептерде  дене  

тәрбиесін 

ұйымдастырудың 

формасы  

ақыл-ойы  кем  балалардың 

психомоторикасының 

клиникалық-психологиялық  

мінездемесі.  

 

жүйелі  бұзылған балалармен 

түзету 


педагогикалық 

жұмысының 

әдістемесі  

 

ажырату; 

зияты  зақымдалған      балаладың  дене 

дамуының ерекшеліктері; 

зияты 

зақымдалған балалардың 

психомоторикалық  және  дене  дамуының 

әдістемесі 

бойынша 


ерекшеліктерді 

ажырату. Істей  алуы  керек:  сауықтыру  дене  

тәрбиесін  ұйымдастыру  және  сабақтың 

мазмұны. 

арнайы    мектептегі    дене    мәдениеті  

сабығын оқыту  әдістемесін. 

арнайы    мектептегі    балалардың  қимыл 

әрекет    қабілеттері    мен   дене  дамуындағы 

бұзылыстарды  классификациялар жүйесін. Дағды мен құзыреттілігі:  

Қалыпты  жағдай  мен    ақаулық    деңгейде  

моторлық  және    психологиялық  дамудың  

байланысының 

ерешелігі; 

зияты  


зақымдалған    балаларда  дене  шынықтыру 

сабағын 


 

ұйымдастыру 

мазмұнының 

әдістемелік негізі; балалардың    дене    сапасы    мен  қимыл  

қабілеттерін    дамыту      дағдыларын  мен 

құзыреттілік болу керек. 

43. 


Ақыл-ойы 

зақымдалған 

балаларды 

айналамен 

таныстырудың 

оқыту әдістемесі   

 Оқытудың мақсаты:   Зияты  

зақымдалған 

балаларды 

айналамен 

таныстырудың 

оқыту әдістемесін білу.  Негізгі бөлімдері: 

Пәннің 


ғылыми-теориялық 

негіздері. 

айналамен 

таныстырудың 

оқытудың  арнайы  әдістемесі 

пәні, мақсаты, міндетері; 

оқыту 

әдістерінің  Арнайы педагогика   

Кӛмекші 


мектептегі 

балаларды 

отантанудың 

оқыту әдістемесі   

  

Мектепкедейінгі олигофренопеда

гогика 


Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу керек: зияты зақымдалған   балаларға 

айналамен  таныстырудың  проблемаларын   

айналамен  таныстыруды  тәжірбиелік  түрде 

дамыту; 


 айналдамен  таныстыру  пәнін  оқытудағы 

пропедевтикалық кезеңінің әдістемесін

жүйесін білу,  сонымен  қатар   осы кезеңнің 

мақсаттарымен, 

міндеттерін 

ашып 


кӛрсетулері керек; 

Істей  алуы  керек:  пәннің  ғылыми  –

классификациясы; 

 оқу әдістерінің сипаттамасы; 

арнайы 

мектептегі табиғаттану; 

 

айналамен таныстыру 

 

сабағындағы проблемалық 

элементін 

оқыту; 

 табиғаттану, айналамен 

таныстыру 

ұғымын 

қалыптастыру,  

теориялық негіздерін меңгеру 

теориялық  білімдерін  тәжірбиеде  қолдана 

білу 


ауызша  сӛйлеу  тілін  дамытуға  жұмыс 

әдістерін және тәсілдерін меңгеруі; 

оқу-әдістемелік  комплекстерді  дайындау 

білуі  


арнайы  мектептердің  барлық  түрінде 

айналамен  таныстыру  пәнінің  дайындық 

процессін ұйымдастыра білу керек

Дағды мен құзыреттілігі: 

білімділік,тәрбиелік  және  түзету-дамыту 

мақсаттарын ашып кӛрсету; 

оқыту барысында қолайлы шараларын және 

әдіс-тәсілдерді қолдану, сонымен қатар оқу 

процессін ұйымдастыру; 

 айналамен 

таныстырудың 

негізгі 

теориялық  жағын  мүмкіндігі  шектеулі 

тұлғаларға  қоршаған  ортамен  таныстыру 

пәнінің 


түсіндірілу 

ерекшеліктерін  

қалыптастыру; 

44. 


Мектепке  дейінгі 

олигофренопедаг

огика 

 Оқытудың 

мақсаты:   

мектепке 

дейінгі 

зияты 


зақымдалған 

балаларды 

тәрбиелеу 

және 


оқыту 

ерекшеліктерін 

үйрену. 

Мектепке 

дейінгі 

олигофренопедагогиканың 

пәні, 

мақсаты 


және 

тапсырмасы. Мектепке дейінгі  

зияты зақымдалған балаларды 

теориялық  және  практикалық 

оқыту. 

Пән  бӛлімдері: кіріспе  бӛлім  –  Мектепке 

дейінгі 


Олигофренопедагогика; 

 Арнайы 


педагогика; 

  

 Олигофренопсих

ология; 


Кӛмекші 

мектепте  ӘТБ  

 

Білуі керек:  

зияты 

зақымдалған  мектепке 

дейінгі 


жастағы балаларды оқыту мен тәрбиелеудің 

ӛзгешелігі;  зияты  зақымдалған  мектепке 

дейінгі 

жастағы 


балалармен 

жұмыс 


жасаудың спецификасы.

  

Істей  алуы  керек:  -зияты  зақымдалған 

мектепке  дейінгі  жастағы  балалармен 

оқыту-тәрбиелеу жұмыстарын жүргізу; 

зияты 

зақымдалған  мектепке 

дейінгі 

жастағы 


балалармен 

жұмыс 


жасау 

барысында  алған  теориялық  білімдерін  іс-

тәжірибеде қолдану; 

зияты 

зақымдалған  мектепке 

дейінгі 


жастағы 

балалармен 

сабақ 

жүргізу 


олигофренопедагогиканың 

жалпы  сұрақтары.  Мектепке 

дейінгі  зияты  зақымдалған  

балалардың 

психо-

педагогикалық мінездеме. Негізгі бөлімдері: 

Мектепке 

дейінгі 

зияты 


зақымдалған 

 

балаларды оқыту 

мен 


 

тәрбиелеу 

сұрақтары.  Мектепке  дейінгі 

интеллектісі 

бұзылған 

балаларды  ақыл-ой  тәрбиесі, 

еңбек 

тәрбиесі, дене 

шынықтыру тәрбиесі. 

барысында  әдістемелік  нұсқаулықтарды 

қолдану. 

 

Дағды мен құзыреттілігі: 

зияты 

зақымдалған  мектепке 

дейінгі 


жастағы балаларды оқыту мен тәрбиелеудің 

теориясы мен тәжірибесі аясында. 

45. 

Көмекші 

мектепте 

географияны 

оқытудың 

теориясы 

және 

технологиясы  

  

 

Оқытудың  мақсаты:    білім 

мазмұнына  негізделген,  пәнді 

оқытудың 

арнайы 


әдіс-

тәсілдері 

туралы 

білім  


қалыптастыру. 

 кӛмекші 

мектепте 

географияны 

оқытудың 

теориясы және технологиясы.  Негізгі бөлімдері: 

Арнайы 


мектепте 

географияны 

оқытудың 

әдістері, қағидалары, мазмұны 

және формалары.  

География 

сабағына 

қойылатын 

талаптар. 

Материал  таңдау  және  оның 

ерекшелігі.  Кӛмекші  мектепте 

географияны 

оқытудың 

әдістемесі  білу,  географияны 

оқыту  бойынша  жұмысты 

ұйымдастыра  білу.    Сабақ 

жоспары,  сабақтың  түрлері. Арнайы 

психология  Ақыл-

ойы  зақымдалған 

балаларды 

тілге 

оқыту әдістемесі   

Зияты 


зақымдалған 

балаларды 

түзете-дамыта 

оқыту  


 

 Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: Білу керек:  -Кӛмекші мектепте география 

пәнін    оқытудың  міндеттерін,  мазмұнын, 

жұмыс түрлерін және ерекшеліктерін; 

әдістемелік  әдебиетпен,  ғылыми  зерттеу 

материалдарымен,  мектеп  құжаттарымен 

жұмыс  істей  білуді,  алған  білімдерін 

тәжірибеде қолдана білуді; 

география 

пәнінің 

сабақтарды 

және 

сабақтан  тыс  жұмыстарды  жоспарлау, құрастыруын 

Істей  алуы  керек:  Кӛмекші  мектеп 

оқушыларының жеке ерекшеліктерін ескере 

отырып, 

география 

сабақтарын 

жоспарлауды; 

география 

сабақтарын 

ұйымдастырып ӛткізуді; 

кӛмекші  мектепте  географияны  оқытуда 

қолданылатын  құралдарды  дайындау  және 

оларды пайдалану.  Дағды мен құзыреттілігі: 

кӛмекші 


географиялық 

білім 


беру 

барысында  тәрбиелеу  және  түзете-дамыту Сабақтан  тыс  жұмыстарды 

ұйымдастыру. 

мақсаттарын ашу;  

оқыту  процесін  ұйымдастыру,  оқыту 

әдістері  мен  тәсілдерін,  дұрыс  пайдалану 

жолдарын табу; 

пәнді  оқыту  барысында  туған  табиғатына, 

қоршаған 

ортаға, 

әртүрлі 


мемлекет 

халықтары  ӛміріне  қызығушылықтарын 

ояту.  

46. 


Зияты 

терең  

зақымдалған 

балаларға 

әлеуметтік көмек 

беруді 

ұйымдастыру  

  

 Оқытудың  мақсаты:    Зияты 

зақымдалған 

 

балаларға әлеуметтік-педагогикалық  іс-

әрекетте,  Негізгі бөлімдері: 

-әлеуметтік  кӛмектің  негізгі 

әдістері және формалары.  

әлеуметтік 

кӛмек 

және 


тұлғаның әлеуметтенуі.  

әлеуметтік  кӛмектің  маңызы 

және қағидасы. 

тұлғаның 

жас 

ерекшелік, гендрлік,  даралық,  әлеуметтік 

кӛмек 


кӛрсетуде 

және 


тәрбиеде жеке ықпал.  Мектепкедейінгі 

олигофренопедаго

гика 

Кӛмекші 


мектепте  ӘТБ  

   


   Бейнелеу 

ӛнеріне және қол 

еңбекке 

оқытудың 

теориясы 

мен 


технологиясы 

Зияты 


зақымдалған 

балаларды 

түзете-дамыта 

оқыту 


 Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білуі керек: Зияты зақымдалған тұлғаларға 

әлеуметтік  кӛмек  жұмысын  ұйымдастыру, 

оқытумен 

тәрбиелеудің 

жалпы 

педагогикалық негіздерін ашып кӛрсету Істей  алуы  керек:  зияты  зақымдалған 

тұлғаларға  әлеуметтік  кӛмек  кӛрсету  және 

ата-аналармен 

жұмыстың 

ерекшелігі 

мазмұны мен міндеттерін ажырата білу Дағды 

мен 

құзыреттілігі: 

-қазіргі 

әлеуметтік  кӛмек  беру  жұмыстарының 

жүйесінің 

ерекшелігі 

оңалту 

орталықтарының  түрлері  мен  оңалту жұмыстарының қағидалары және әдістері.   

Әлеуметтік 

педагогикалық 

жұмысты 


жоспарлау  және  технологиялау  саласында 

құзырлы болу.   

47. 

Көмекші  мектеп 

оқушыларының 

тұлға 

аралық 

қарым-қатынас 

ерекшеліктері 

Оқытудың  мақсаты:   зияты 

зақымдалған 

балалардың 

қарым-қатынас 

ерекшеліктерін 

зерттеу. 

Курстың  пәні,  мақсаты  және 

міндеттері.Зияты  зақымдалған 

балалардың  қарым-қатынасын 

диагностикалау мәселелері.  Кіріспе 

бӛлімі  –  қарым-

қатынас 

психологиясының 

ғылыми-теориялық негіздері.  Жалпы  

психология; 

Арнайы 

психология;  

 

Олигофренопсихология; 

Олигофренопеда

гогика  

 

Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: Білуі 

керек: 

қарым-қатынас 

психологиясының негізгі түсініктері; 

қарама-қайшы  жағдайлардың  пайда  болуы 

және оны шешудің ерекшеліктері

зияты 


зақымдалған 

балалардың 

тұлғааралық 

қарым-қатынасының 

ӛзгешелігі. 

Істей  алуы  керек:  айналасындағылармен 

қарым-қатынас  үрдісінде  психологиялық 

білімді меңгеру; 


Негізгі бөлімдері: 

зияты 


зақымдалған 

балалардың 

құрдастарымен 

және  ересектермен  қарым-

қатынасының ерекшеліктері.

 

 алған  теориялық  білімдерін  тәжірибеде 

қолдану; 

зияты 

зақымдалған  мектепке дейінгі 

балалармен жұмыс барысында; 

зияты  зақымдалған  балалармен  жұмыс 

жасау  барысында  теориялық  білімін  іс-

тәжірибеде қолдана білу. 

Дағды мен құзыреттілігі:  

кӛмекші 


мектеп 

оқушыларының 

тұлғааралық  қарым-қатынасын;    алған 

білімін  осы  категориядағы  балалармен 

жағымды  қарым-қатынас  орнатуда  оқыту, 

тәрбиелеу  және  түзетушілік-дамытушылық 

жұмыстарда қолдану. 

48. 


Брайль 

жүйесі 

бойынша 

рельефті-

нүктелік 

шрифтке оқыту 

 

Оқытудың  мақсаты:  Кӛру 

қабілеті 

зақымдалған 

балаларға  Л.Брайль   бойынша 

рельефті-нүктелік 

шрифті 

үйретудің теориясы 

мен 


әдістемесін үйрету.  

Негізгі бөлімдері: 

Брайль 


жүйесі 

бойынша 


рельефті-нүктелік 

шрифтке 


оқыту    пәнінің  мақсаты, 

міндеттері, пәні және нысаны. 

Л.  Брайль  жүйесі  бойынша 

рельефті-нүктелік 

шрифтке 

оқыту 

 

пәнінің  ғылыми теориялық 

негіздері. 

Л. 

Брайль 


жүйесі 

бойынша 


рельефті-нүктелік 

шрифтке 


оқыту    пәнінің  шығу  тарихы. 

Кӛру  қабілеті  зақымдалған 

балалардың 

қабылдау 

ерекшеліктері. 

Л.Брайль 

жүйесінің теориялық негізі. Л. Арнайы 

педагогика. 

Тифлопедагогика 

Нашар кӛретін 

балалардың 

арнайы 


мектептерінде 

оқытуы. 


Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білуі керек: 

Брайль  жүйесі  бойынша  рельефті-нүктелік 

шрифтке  оқытуды  және  жазуды    игеру.  

Брайль  жүйесі  бойынша  рельефті-нүктелік 

шрифтке  оқыту  сабағында  қолданылатын 

әдіс 


тәсілдерді 

менгеру, 

тәжирибеде 

қолдану.  Істей алуы керек: Л. Брайль жүйесі 

бойынша рельефті-нүктелік шрифтке оқыту 

сабағында қолданылатын әдіс тәсілдерді. 

Дағды мен құзыреттілігі:  

Кәсіби  іс-әрекеттері  бойынша  құзыретті 

болуы;  жазық  жазба  жүйесі  мен  Л.Брайль 

жүйесі 


бойынша 

жазу 


мен 

оқуға 


қабылдаудың  әдістемелерін  игеруге;  түрлі 

білім беру жағдайында (инклюзивті мектеп, 

үйде  оқыту,  аранйы  мектеп,  қашықтықтан 

оқыту және т.б.) кӛру қабілеті зақымдалған 

балалардың  түзету  жұмыстарын  жүзеге 

асыруға;   

Брайль 

тәртібінің 

хатамасының міңездеме. Алты 

нүктелік 

жолды 

негіздің танысу  әдістемесі.  Брайль 

тәртібі  бойынша  оқуы  және 

жазуының 

дағдылардың 

құрылысы. 

 

 49. 

Көру 

қабілеті 

зақымдалған 

балалардың 

сезім 

түйсігін  

және 

ұсақ 

моторикасының 

дамуы. 

 

Оқытудың  мақсаты:  Кӛру 

қабілеті 

зақымдалған 

балалардың  сезуінің  және 

ұсақ 


моторикасының 

дамуының 

теориясы 

мен 


практикасын үйрету.  

Негізгі бөлімдері: 

 Пәнінің 

мақсаты 

және 


міндеті. 

Кӛру 


қабілеті 

зақымдалған 

балалардың 

психикалық 

және 

дене 


дамуының 

ерекшеліктер. 

Арнайы 

мектептегі кӛру 

қабілеті 

зақымдалған 

балалардың  сезуінің  және 

ұсақ  моторикасының  дамуын  

оқытудың 

әдістері, 

қағидалары  мен  формалары. 

Кӛру  қабілеті  зақымдалған 

балалардың  сезуінің  және 

ұсақ  моторикасының  дамуы 

сабақтарында 

білім 

және 


практикалық 

біліктерін 

анықтау, қадағалау. 

Арнайы 


мектептегі 

кӛру 


қабілеті 

зақымдалған 

балалардың  сезуінің  және 

ұсақ  моторикасының  дамуы Арнайы педагогика 

Тифлопедагогика.   

Айналамен 

таныстыру   

Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу керек:  

Сипап-сезіп 

қабылдаудың 

сенсорлы 

эталонын;  оқу  пәнінің  түсінік  аппараттары 

мен мақсатын, міндеттерін, пәнін білуі; 

Кӛру  қабілеті  зақымдалған  балалардың 

сезуінің 

және 

ұсақ 


моторикасының 

компенсатрлық мүмкіндігін білу.  

 

 

Істей алуы керек: Сезім 

түйсігінің 

компенсаторлық 

қызметтерін қолдана білуі

Кӛру  қабілеті  зақымдалған  балалардың 

сезуінің 

және 

ұсақ 


моторикасының 

дамытатын 

әдіс-тәсілдерді 

ксіби 


іс-

әрекетінде пайдалана білу. Дағды мен құзыреттілігі:  

Кӛру  қабілеті  зақымдалған  балалардың 

сезуінің 

және 


ұсақ 

моторикасының 

дамытатын  біртұтас  педагогикалық  үрдісте 

дәстүрлі 

және 

инновациялық технологияларды 

қолдана 


білуі;  

ақпараттарды  ӛз  бетінше  іздеуі,  талдауы 

мен  оларды  сақтауды  кәсіби  іс-әрекетте 

қолдана білуі. 

 

 


сабағын 

жүргізудің 

заңдылықтары  мен  дамыту 

жұмысының 

негізгі 

бағыттарымен 

таныстыру. 

Біліктілігін 

толықтыру 

дағдыларын  машықтандыру.

 

Кӛру  қабілеті  зақымдалған балалардың  сезуінің  және 

ұсақ  моторикасының  дамуы 

курсының 

мазмұны, 

сабақтарын 

ұйымдастыру. 

Кӛру  қабілеті  зақымдалған 

балалардың  сезуінің  және 

ұсақ  моторикасының  дамуы 

сабағына қойылатын талаптар.

 

Әңгімелеу,  әңгімелесу  және жаттығулар  жасау  арқылы 

сабақ ӛткізу тәсілі.  

50. 

Сурет  салу  іс-

әрекеті 

мен 

тифлографикаға 

үйрету әдістемесі 

 

Оқытудың мақсаты:  

студенттерге  пәннің  ғылыми-

теориялық 

негіздерін 

қалыптастыру. 

Негізгі бөлімдері: 

 Сурет  салу  іс-әрекеті  мен 

тифлографикаға 

үйрету 

әдістемесі 

пәні, 


мақсаты, 

міндеттері. 

Кӛру 

қабілеті зақымдалған 

балалар 


мектебінде  сурет  салу  іс-

әрекеті  мен  тифлографикаға 

үйрету 

у 

әдістемесі. Оқытудың 

жалпы 


және 

арнайы 


дидактикалық 

принциптері.  Кӛру  қабілеті  

зақымдалған 

балалар 


мектебінде  сурет  салу  іс-Кӛру қабілеті 

нашар 


балалардыдың 

мектебінде  қазақ, 

орыс тілдеріне 

оқытудың 

әдістемесі 

Нашар кӛретін 

балалардың 

арнайы 


мектептерінде 

оқытуы. 


Пәнді меңгертудегі күтілетін нәтиже: 

Білу керек:  

Кӛрмейтін және нашар кӛретін балалардың 

таным  процестерінің  ерекшеліктері  мен 

олардың  сурет  салу  іс-әрекетіндегі  әсерін; 

кӛру  қабілеті  зақымдалған  балалардың 

сурет 


салу 

іс-әрекетіне 

оқытудың 

офтальмо-гигиеналық  және  психолого-

педагогикалық негіздерін білуі; 

Істей алуы керек:  

Кӛру  қабілеті  зақымдалған  балалардың 

арнайы графикада оқуды қабылдауын:  

Кӛру  қабілеті  зақымдалған  балаларды 

тифлографикаға  үйрету  ерекшеліктерін 

білу.  


 Дағды мен құзыреттілігі:  

Тифлографика 

мен 

бейнелеу ӛнері 

сабақтарын ұйымдастыру бойынша;  әрекеті  мен  тифлографикаға 

үйрету 

негізгі 

мақсаты, 

міндеттері..  Бейнелеу  ӛнері 

арқылы  эстетикалық  тәрбие 

беру. 

Бейнелеу ӛнері 

сабағында  кӛне  мұраларды 

оқыту  арқылы  оқушылардың 

рухани 


білімін 

дамыту. 


Бейнелеу 

ӛнер 


сабақтарында шығармашылық 

жұмыстардың 

әр 

түрлі 


тұрпаттары 

мен 


әдіс 

– 

тәсілдер түрін 

пайдалану 

оқушының  сурет  салудағы 

шығармашылық 

тәсілдерін 

үйрету.    Сурет  салу  іс-әрекеті 

мен  тифлографикаға  үйрету 

сабақтарының  жалпы  және 

арнайы міндеттері. Сурет салу 

эмоционалды 

эсстетикалық 

тәрбие  тәсілі.  Сурет  салу 

оқушыларды  педагогикалық 

оқыту  тәсілі  ретінде.  Сурет 

салу 

балалардың интеллектуалды 

дамуында 

диагностика  тәсілі  ретінде. 

Балаларды  бейнелеу  ӛнеріне 

бейімдеу 

жұмыстары. 

Тифлографикаға 

үйрету 


ерекшеліктері.  

мектебінде  сурет  салу  іс-әрекеті  мен 

тифлографикаға үйрету у әдістемесі. 

Тифлографикаға 

үйрету 

әдістемесін қолдануды.  

51. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет