Развитие образовательной среды в школежүктеу 6.41 Mb.

бет2/55
Дата07.04.2017
өлшемі6.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

СЕКЦИЯ № 6 

ИНФОРМАТИКА 

 

Абильтаев  Д.,  Даулетбаева  Г.Б.  Сайт  жасау  құралдарының  бірі  -  joomla 

бағдарламасы ......................................................................................................... 435 

Аимбетова  Ж.У.,  Сухов  М.В.,  Разработка  факультативного  курса  «база 

данных» для учеников 10 классов........................................................................ 436 

Амангелді  А.А.,  Хасанова  С.Б.,  Ispring  пакетінің  дидактикалық 

мүмкіндіктерін жүзеге асыру................................................................................ 440 

Аманжолова А.Р., Оспанова Ш.Б.,  Borland c++builder программалау тілі – 

жоғары деңгейлік күрделі тіл............................................................................... 443 

Аманжол  Б.М.,  Айтбенова  А.А.,  Delphi  ортасында  «қазақ  тілін  үйрену» 

электронды оқулығын жасау және қолдану......................................................... 447 

Балгабекова А.К., Айтбенова А.А., Scribus – тың төрт пайдалы құралдарын 

қолдану.................................................................................................................... 450 

Беген Т.Қ., Оспанова Ш.Б., Prezi – бұл презентация жасаудың ең ыңғайлы 

түрі........................................................................................................................... 454 

Бекқұлы  М.Н.,  Айтбенова  А.А.,  3ds  max  бағдарламасының  негізгі 

міндеттері................................................................................................................ 457 

Букенова А.М., Сухов М.В., Проектирование и разработка информационно 

– справочного интернет – ресурса научно – исследовательского центра проблем 


10 

 

экологии  и  биологии  Кустанайского  Государственного  педагогического институтта............................................................................................................... 461 

Даулетбаева Г.Б., Электронды дидактикалық материал – сандық білім беру 

қоры ретінде............................................................................................................ 465 

Егембердиева  Н.А.,  Айтбенова  А.А.Sony  vegas  pro  бағдарламасы 

көмегімен Бейнемонтаж жасау.............................................................................. 467 

Ертай  А.Е.,  Даулетбаева  Г.Б.,  Blender  бағдарламасында  құмыра  жасау 

жолдары................................................................................................................... 472 

Зиятов  А.М.,  Ерсултанова  З.С.,  Тұсаукесерге  жасауға  «Prezi» 

бағдарламасын қолдану........................................................................................ 475 

Кайырбек  М.С.,  Оспанова  Ш.Б.,  Білім  беру  жүйесінде  бейне  құрылғылар 

арқылы ақпараттық технологияларды жүзеге асыру......................................... 479 

Канешова  Ш.К.,  Ерсултанова  З.С.,  электронды  жұмыс  дәптері  модульдік 

оқытудың элементі ретінде.................................................................................... 482 

Князев  Р.Н.,  Цыганова  А.Д.,  Особенности  обучения  компьютерной 

графике.................................................................................................................... 485 

Қожакулов  Б.О.,  Ерсултанова  З.С.,  «Uml  тілінде  ақпараттық  жүйелерді 

жобалау» пәнінен электрондық оқулық жасау.................................................... 490 

Куюбаева  С.Е.,  Оспанова  Ш.Б.,  Autocad  графикалық  редакторының 

дидактикалық мүмкіндіктері................................................................................. 495 

Махаева  А.К.,  Хасанова  С.Б.,  12  жылдық  мектепке  информатика  пәнін 

оқыту ерекшеліктері мен әдістемесі..................................................................... 498 

Николаева  К.В.,  Радченко  Т.А.,  Развитие  познавательного  интереса  к 

информатике во внеклассной работе.................................................................... 501 

Піржан  М.Б.,  Айтбенова  А.А.,  Prezi  технология  –  мультимедиялық 

презентациялар жасаудағы дұрыс шешім............................................................ 505 

Подгаец  С.В.,  Сухов  М.В.,  Разработка  электронного  учебного издания  по 

дисциплине «Основы компьютерных технологий»............................................ 508 

Рысбек  Б.С.,  Хасанова  С.Б.,  Мобильді  электронды  оқу  құралын 

жасау.......................................................................................................................  512 

Сапархан 

Б.Қ., 

Оспанова Ш.Б., 

Бейне 


редакторлардың 

түрлері...................................................................................................................... 515 

Смаилова  Э.М.,  Ерсултанова  З.С.,  «Coreldraw»  бағдарламасын  суреттер 

салуға қолдану........................................................................................................ 520 

Туракбаева  Б.Б.,  Хасанова  С.Б.,  офистік  бағдарламалардың  жұмысын 

автоматтандыру...................................................................................................... 523 

Тұяқбай А.К., Айтбенова А.А., 3ds max көмегімен объектілерді модельдеу 

және анимациялау.................................................................................................. 526 

 

 

  

 

 11 

 

  СЕКЦИЯ № 1. БИОЛОГИЯ  

Важева Н. В.

1

 Алексеев И. В.

1. Научный руководитель, кандидат педагогических наук, доцент 2. Студент 4 курса, кафедра Естественных наук, специальность «Биология» 

 

ТРАНСАМИНИРОВАНИЕ АМИНОКИСЛОТ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В  процессе  переваривания  белков  происходит  их  расщепление  до аминокислот, которые поступают в клетки тканей организма, где подвергаются 

катаболизму  и  анаболизму,  а  также  специфическим  реакциям,  в  результате 

которых синтезируются биологически активные соединения. 

Катаболизм  большинства  аминокислот  начинается  с  отщепленияα-

аминогруппы.Аминокислота  теряет  аминогруппу  в  результате  двух  типов 

реакций:  трансаминирования,  о  котором  дальше  будет  идти  речь,  и 

дезаминирования. 

Реакция  трансаминирования,открытая  в  1937  году  А.  Е.  Браунштейном, 

имеет  очень  важное  биологическое  значение  для  организма.  В  результате 

осуществляемого  переноса  α-аминогруппы  с  аминокислоты  на  α-кетокислоту 

образуются  новая  кетокислота  и  новая  аминокислота.  Механизм  синтеза 

аминокислот  в  процессе  трансаминирования  способствует  в  дальнейшем 

образованию  аланина,  аспарагиновой  кислоты  и  глутаминовой  кислоты. 

Константа  равновесия  для  большинства  таких  реакций  близка  к  единице 

р

~1,0), поэтому процесс трансаминирования легко обратим. [1] Реакции  катализируют  ферменты  аминотрансферазы,  коферментом 

которых служит пиридоксальфосфат - производное витамина В

6. 

Аминотрансферазы  обнаружены  как  в  цитоплазме,  так  и  в  митохондриях клеток  эукариот.  Причём  митохондриальные  и  цитоплазматические  формы 

ферментов различаются по физико-химическим свойствам. В клетках человека 

найдено  более  10  аминотрансфераз,  отличающихся  по  субстратной 

специфичности.  Вступать  в  реакции  трансаминирования  могут  почти  все 

аминокислоты, за исключением лизина, треонина и пролина. 

В 

тканях млекопитающих 

активно 


участвуют 

в 

процессах трансаминирования 

две 


трансаминазы: 

аланинаминотрансфераза 

и 

глутаматаминотрансфераза,  которые  катализируют  перенос  аминогруппы аланина из пирувата или глутамата из α-кетоглутарата. 

Каталитическая 

деятельность 

трансфераз 

обусловлена 

наличием 

кофермента 

пиридоксальфосфата, 

который 

является 

обязательным 

компонентом  активного  центра  фермента.  В  ходе  реакции,  как  было 

установлено,  в  качестве  промежуточных  веществ  образуются  шиффовы 

основания (рисунок 1). [2] 

 


12 

 

  

Рисунок 1. Схема реакциитрансаминирования [1]  

В 

медицинской практике 

наибольшее 

значение 

имеют 


аспартатаминотрансферазы  (АСТ)  и  аланинаминотрансферазы  (АЛТ). 

Трансаминазный  тест  используется  для  постановки  диагноза  заболевания, 

прогнозирования  и  контроля  эффективности  лечения.  В  сыворотке  крови 

здорового  человека  активность  данных  ферментов  в  тысячи  раз  ниже,  чем  в 

клетках  паренхиматозных  органов.  Органические  поражения  при  острых  и 

хронических  заболеваниях  приводят  к  повреждению  клеток,  выходу 

трансаминаз  в  кровь  из  очага  поражения  при  инфаркте  миокарда,  остром 

инфекционном гепатите, циррозе печени, метастазах или первичной опухоли в 

печени,  гипоксии.  Снижение  активности  трансфераз  происходит  при 

недостаточности  пиридоксина,  почечной  недостаточности,  беременности. 

Определение  трансаминазной  активности  является  обязательным  скрининг-

тестом для доноров крови.[3] 

Аланинаминотрансфераза – фермент, катализирующий обратимый перенос 

аминогрупп с аланина на α-кетоглютаровую кислоту с образованием пирувата. 

Фермент широко распространен в тканях человека, самое большое количество 

содержится в печени, что определяет его важное диагностическое значение при 

заболеваниях этого органа.[4] 

Исследование  активности  аланинаминотрансферазы  в  сыворотке  крови 

было проведено в ГККП «Рудненский городской Центр Крови». Для получения 

данных 


использовался 

колориметрический 

метод 

Райтмана-Френкеля(S.Reitman; 

S. 


Frankel), 

с 

помощью которого 

можноопределитьаланинаминотрансферазу по катализируемой ею образованию 

пировиноградной 

кислоты 


в 

смеси 


α-кетоглутаровой 

кислоты 


и 

13 

 

аланина.Количественное определение пировиноградной кислоты производится путем  колориметрии  окрашенного  производного  ее  реакции  с  2,4-

динитрофенилгидразином. 

  В  ходе  проведения  исследования  была  определена  активность  АЛТ  в 

сыворотке  крови  236  доноров  различных  возрастных  групп.  Из  которых  227 

человек  имели  нормальную  активность  АЛТ,  и  лишь  9  –  повышенную  (см. 

диаграмму 1). Результаты биохимических исследований доноров с повышенной 

активностью  АЛТ  были  направлены  на  контроль  в  поликлиники,  к  которым 

прикреплены доноры, для выявления причины отклонения активности АЛТ. 

 

 

  

Рисунок 2. Диаграмма соотношения доноров по активности АЛТ,% 

 

Нормальные  величины  активности  АЛТ  в  сыворотке  крови  составляют 0,1-0,68  ммоль/(ч·л)  или  0,028-0,19  мкмоль/(с·л).  В  данной  системе  измерений 

эти величины являются универсальными для мужчин и женщин. 

Результаты  исследований  были  систематизированы  с  учетом  гендерно-

возрастной принадлежности доноров. Мужские и женские группы разделены по 

возрастной  периодизации,  используемой  в  медицине,  опираясь  на 

анатомические  и  физиологические  особенности  организма.  Стратификация 

произведена на группы: юношеского периода (юноши 17-21 лет, девушки 16-20 

лет), зрелого возраста Iпериода (мужчины 21-35 лет, женщины 20-35), зрелого 

возраста  II  периода  (мужчины  35-60  лет,  женщины  35-55  лет)  и  пожилого 

возраста  (мужчины  60-75  лет,  женщины  55-75  лет).  В  таблице  приведено 

количество доноров, относящихся к возрастной группе. 

 

Таблица. Гендерно-возрастной состав доноров 96%

4%

Доноры с нормальной активностью АЛТ в плазме кровиДоноры с повышенной активностью АЛТ в плазме крови

14 

 

  

Половая 

принадлежность 

Возрастные периоды 

Юношеский 

период 

Зрелый 

возраст I 

период 

Зрелый 

возраст II 

период 

Пожилой 

возраст 

Мужчины 

11 


100 

64 
Женщины 

16 31 

11 


 

Разброс значений активности АЛТ у доноров мужского и женского  пола 

представлен на рисунках 3 и 4. 

 

Рисунок 3. Средние значения активности АЛТ у доноров мужского пола с учетом возраста, ммоль/(ч·л) 

 

 

 

Рисунок 4. Средние значения активности АЛТ у доноров женского пола с учетом возраста, ммоль/(ч·л) 

 

На  основе  анализа  статистических  данных  активности  АЛТ  у  доноров можно  сделать  вывод,  что  у  гипотетически  здоровых  людей  активность 

0,30


0.356

0.43


0.31

Юношеский 

Зрелый (I)

Зрелый (II)

Пожилой

0

0.050.1

0.15


0.2

0.25


0.3

0.35


0.4

0.45


0.5

0.28


0,30

0,30


0.49

0

0.10.2

0.3


0.4

0.5


0.6

Юношеский

Зрелый (I)

Зрелый (II)

Пожилой


15 

 

аланинаминотрансферазы  в  сыворотке  крови  в  превалирующем  большинстве случаев не превышает допустимых норм и колеблется в средних значениях от 

0,28 ммоль/(ч·л)  до 0,49 ммоль/(ч·л). 

 

 

Список использованной литературы 

1.

 Биохимия:  Учебник  для  вузов/Алейникова  Т.Л.,  Авдеева  Л.В., 

Андрианова Л.Е. и др. (Под ред. Е.С. Северина) М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2003. – 

С.469-473. 

2.

 Биохимия человека: в 2 томах. Том 1./ Марри Р., Греннер Д., Мейес П. и 

др. Пер. с англ. – М.: Мир, 1993.- С.307-308. 

3.

 

Пустовалова Л. М. Основы биохимии для медицинских колледжей/ Серия «Медицина для вас». – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – С.234-237. 

4.

 Лифшиц  В.  М.,  СидельниковаВ.  И.,  Биохимические  анализы  в  клинике: 

Справочник, 6-е издание, - М.: Триада-Х, 2006. - 47с. 

 

 

Брагина Т. М1

., Алимбаева А. М.

2

 

1.

 

Научный руководитель, доктор биологических наук, профессор 

2.

 

Студентка 4 курса кафедры естественных наук, специальность«Биология» 

 

РОЛЬ КОКЦИНЕЛЛИД (COLEOPTERAСOCCINELLIDAE)В 

ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ И В БИОЛОГИЧЕСКОМ МЕТОДЕ 

БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ 

 

Кокцинеллиды  относятся  к  отряду  Жесткокрылые  (Coleoptera).  Они широко  распространены  по  земному  шару,  обитая  на  всех  материках  (кроме 

Антарктиды),  встречаются  практически  во  всех  наземных  биотопах. 

Кокцинеллиды  (Coccinellidae)    -    одно  из  крупных  семейств  отряда 

жесткокрылых  (Coleoptera),  насчитывающее  более  5000  видов,  из  которых 

около  2000  встречается  в  Палеарктике.  На  территории  бывшего  Cоветского 

Cоюза отмечен 221 вид. Встречающиеся на этой территории виды кокцинеллид 

относятся к 11 трибам и 44 родам[1].  

Изучению  кокцинеллид  посвящено  большое  количество  работ.  В 

настоящее время в литературе накоплены обширные сведения по систематике, 

фауне и экологии кокцинеллид многих стран и регионов. Особенно актуальны 

региональные  исследования  фауны,  экологии  и  популяционной  изменчивости 

кокцинеллид.  Первые  работы  отечественных  энтомологов,  посвященные 

фаунистическому  составу  и  эколого-биологической  характеристике  этих 

насекомых, появились в начале XX столетия принадлежат Г.Г. Якобсону (1905–

1915),[9].  В.В.  Баровскому  (1910,  1922,  1925,  1926,  1927,  1938),  И.А. 

Порчинскому (1912), А.А. Оглоблину (1913), Ф.Г. Дображанскому (1922, 1926, 

1927, 1928),[6]А.П. Семенову-Тян-Шанскому (1923)[2].  

Интерес  к  этому  вопросу,  равно  как  к  систематике  группы,  особенно 

возрос,  начиная  с  50-х  годов,  что,  несомненно,  обусловлено  развитием 


16 

 

биологического  метода  борьбы  с  вредителями,  поставившим  перед сельскохозяйственной  наукой  необходимость  всестороннего  исследования 

перспективных  энтомофагов,  в  том  числе  и  кокцинеллид.    В  этот  период 

большая  серия  работ  была  посвящена  изучению  биологии  полезных  видов 

коровок  как  эффективных  энтомофагов  многих  вредителей  (Филатова,  1965; 

Савойская, 1968, 1983; Кузнецов, 1978, 1987, 1993; Кузнецов, Пантюхов, 1988; 

Семьянов,  1974,  1980;  Амшеев,  1972;  Амшеев,  Воинков,  1980)[7].  Особое 

внимание  уделяется  изучению  методики  разведения,  особенностей  питания  и 

трофических  связей  кокцинеллид,  возможности  их  интродукции  и 

акклиматизации как широко распространенного приема биологического метода 

борьбы [2]. 

Наиболее  полные  данные  по  вопросам  систематики,  фауне  и  отдельным 

аспектам экологии исследуемого семейства на территории бывшего Советского 

Союза  содержатся  в  материалах  Г.  И.  Савойской  (1983),[1]  С.  М.  Яблокова-

Хнзоряна (1983)[2]. 

Дальнейшее  внимание  биологов  было  направлено  на  изучение  фауны  и 

экологии кокцинеллид в отдельных странах, в том числе в Казахстане  [2]. 

Фауна  изучаемых  семейств  Божьих  коровок  Казахстана  изучена 

относительно слабо, хотя имеется немало литературы о видовом разнообразии 

Божьих коровок различных областей Казахстана. В капитальном труде «Жуки 

России и сопредельных стран», изданного в 1916 г., Г.Г. Якобсон приводит 25 

видов  из  20  родов  коровок,  обнаруженных  в  окрестностях  города  Уральска 

(Западный Казахстан) [1]. 

Фауна кокцинеллид Костанайской области изучена недостаточно. Имеются 

сведения по семейству Божьих коровок в публикациях Т. М. Брагиной в общем 

обзоре.В последнее время ежегодно описывается большое число новых видов, 

особенно  из  тропических  районов  Юго-Восточной  Азии,  Южной  Америки  и 

Африки. 

На данный момент на территории Костанайской области собрано 16 видов 

кокцинеллид,  относящихся  к  3  подсемействам  и  13  родам.  Наиболее 

многочисленными  в  области  являютсяAdalia  bipunctata  –  божья  коровка 

двухточечная и Coccinellaseptempunctata– Божья коровка семиточечная. 

В  природе  божьи  коровки  участвуют  в  регуляции  численности  многих 

видов  насекомых,  преимущественно  тлей.Во  взрослом,  но  в  личиночном 

состоянии  они  уничтожают  тлей,  червецов  и  щитовок,  растительноядных 

клещей, трипсов, алейродид, а также яйца и личинок некоторых жуков, клопов 

и  бабочек.По  сравнению  с  другими  хищными  энтомофагами  кокцинеллиды 

обладают  рядом  преимуществ.  Они  очень  активны,  способны  дальним 

перелетам и легко разыскивают свою добычу. Большинство видов чрезвычайно 

прожорливо.  Так,  личинки  старших  возрастов  двухточечной  коровки  съедают 

за сутки до 70, а самки - до 140 тлей. Личинка крошечной коровки стеторуса за 

час  высасывает  до  40  различных  особей  паутинного  клещика.  Вместе  с  тем 

кокцинеллиды  сравнительно  легко  переносят  недостаток  пищи,  способны  к 

голодовке  и,  что  особенно  важно,  при  неблагоприятных  условиях  могут 


17 

 

питаться  пыльцой,  нектаром  и  соком  растений,  а  также  самыми разнообразными  насекомыми  с  мягкими  покровами.  Эта  черта  биологии 

кокцинеллид очень ценна для биологического метода, поскольку позволяет им 

выживать в критические моменты, когда другие энтомофаги погибают [3]. 

Биологический  метод  основан  на  использовании  естественных  врагов 

вредителей — паразитов, хищников, возбудителей различных заболеваний. Он 

совершенно  безвреден  для  человека,  дешев,  способствует  сохранению 

полезных  организмов  и  дает  возможность  восстановить  экологическое 

равновесие  в  природе.  Всячески  способствовать  развитию  биологического 

метода, шире проводить исследования в этом направлении — одна из главных 

задач сельскохозяйственной науки. Кокцинеллид первыми из всех энтомофагов 

начали использовать в практике биологического метода борьбы [4]. 

Одним  из  показательных  примеров  является  использование  божьих 

коровок  в  Калифорнии  для  борьбы  с  вредителями  цитрусовых  культур, 

завезенных  из    Австралии.  Вначале  они  хорошо  развивались,  а  затем  стали 

погибать  от  желобчатого  червеца  ицерии,  полученного  вместе  с  посадочным 

материалом. Никакие меры борьбы не дрогли уничтожить этого вредителя. В то 

же  время  было  известно,  что  ицерпя  поражает  цитрусовые  и  в  Австралии,  но 

там  она  не  относится  к  числу  серьезных  вредителей.  Специально 

организованная  экспедиция  под  руководством  Кебеле  установила,  что  на 

родине  ицерию  подавляет  коровка  родолия.  В  1888  г.  родолию  привезли  в 

Калифорнию,  выпустили  на  цитрусовые  плантации,  и  в  течение  первого  же 

лета  она  уничтожила  ицерию.  С  этого  времени  начинается  победоносное 

шествие  родолии  по  всем  районам  произрастания  цитрусовых  культур.  Ее 

завезли  на  Гавайские  и  Бермудские  острова,  Новую  Зеландию,  в  Египет, 

Южную Африку, Францию, Италию, Турцию, Сирию, Японию, а в 1931 г. — и 

в Советский Союз па Черноморское побережье. Таким образом, менее чем за 50 

лет  родолия  получила  широкое  распространение,  и  везде  ее  применение 

неизменно  давало  хороший  результат.Не  менее  известна  своей  полезной 

деятельностью  и  коровка  криптолемус,  питающаяся  мучнистыми  червецами. 

Она тоже была вывезена из Австралии в Южную и Северную Африку, в США, 

на  Гавайские  острова,  а  в  1933  г.  —  на  Черноморское  побережье  в  бывшем 

Советском Союзе. Везде акклиматизация этого вида прошла успешно[5]. 

Божьи  коровки  также  используются  в  качестве  индикаторов  на 

загрязненность окружающей среды, так как они многочисленны и доступны для 

наблюдений  в  естественных  условиях.Заражение  атмосферы,  воды,  почвы, 

растительного  и  животного  мира  пестицидами  или  продуктами  их  распада 

нередко  принимает  угрожающие  размеры,  наносящие  ущерб  здоровью 

человека.  Широкое  использование  хлорорганических  препаратов,  и  особенно 

ДДТ,  способствовало  накоплению  его  в  почве,  а  также  в  тканях  растений  и 

животных.  Так,  например,  в  некоторых  яблоневых  садах  США  в  почве 

содержится  до  125  ц/га  действующего  вещества  ДДТ.  Даже  такой  удаленный 

континент,  как  Антарктида,  и  его  обитатели  не  избежали  заражения  этим 

ядом.Севин  и  другие  фосфорорганические  препараты,  пришедшие  на  смену 


18 

 

ДДТ,  тоже  оказались  далеко  не  безопасными  для  человека.  По  реакции кокцинеллид – одной из наиболее устойчивых групп насекомых к применению 

ядохимикатов  и  доступных  для  прямых  наблюдений,  можно  судить  о 

возможном воздействии загрязнения среды [5]. 

Другой  весьма  отрицательной  стороной  применения  ядохимикатов 

является  разрушение  естественных  биоценозов  и  сложившегося  в  процессе 

эволюции  равновесия  между  вредителями  и  их  врагами.  Оказалось,  что 

инсектициды  более  губительны  для  полезных  насекомых,  чем  для  вредных, 

которые  способны  вырабатывать  устойчивость  по  отношению  к  ядам.  Кроме 

того, вредные насекомые быстрее восстанавливают свою численность. Поэтому 

в последние годы большое внимание стали уделять разработке биологического 

метода борьбы с вредителями. Кокцинеллид удобно содержать в инсектариях и 

биологических  лабораториях.  Многие  виды  можно  собирать  во  множестве  на 

зимовках  и  хранить  до  момента  выпуска,  в  сады  или  на  поля,  их  легко 

перевозить и довольно просто разводить в лабораторных условиях[4]. 

В образовательную среду необходимо внести изучение семейства божьих 

коровок,  которые  доступны  для  наблюдения  в  природных  и  лабораторных 

условиях  и  важны  как  средство  борьбы  с  вредителями  сельскохозяйственных, 

садовых и огородных культур и особенно тепличного хозяйства.  

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал