Рыммен келгенмін. Шомылғанбыз, күнге қыз- дырынғанбыз! Өте тамаша болып едіжүктеу 1.07 Mb.
Pdf просмотр
бет4/6
Дата27.01.2017
өлшемі1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6

Екінші көрініс 

Ахмет кіреді. 

А й д а р. Міне, Ахмет келді. Айтсыншы 

осы!  Қайсымыздікі дұрыс? 

А х м е т (таңданып). Ол не талас? 

А й д а р. Мен өскенде ақын боламын, сөй-

тіп, халыққа  қызмет істеймін деймін, ал... 

А м а н (жарыса). Ал, мен өскенде  қолө-

нер шебері боламын, сонымен  ж ұ р т қ а  қызмет 

етемін деймін. 

А х м е т (жақтырмай). Түу, сол ма? Екеу-

ің де түкке тұрмайтын нәрсені түрткілеп жүр 

екенсіңдер. (Айдарға  қарап.) Сен ақын бол-

саң, он ойланып,  ж ү з толғанып,  ж ү з өшіріп, 

мың жазып, өмір бақи  қ а ғ а з ғ а үңіліп отырға-

ның. (Аманға  қарап.) Ал, сен  қолөнер шебері 

болсаң, өміріңді ағашпен алысып, темірмен 

қ арысы п өткізесің.  Ж о қ , мен м ұ ндайд ы жа-

ратпаймын. Менің мақсатым тіпті басқаша... 

62 


А й д а р (таңданып).  О л  қандай мақсат? 

Біз де естиік. 

А х м е т (нығыздай). Мен өскенде әскери 

адам,  қолбасшы болмақпын. 

А м а н (кекете).  Қолыңнан келсе... 

А х м е т .  Қолдан келмейтін несі бар? Әс-

кери училищені бітіремін. Лейтенант атағын 

аламын. Үстіме сүр шинель, басыма  қызыл 

калпақ киемін. Иығымда алтын погон және 

оның күнмен шағылысып тұрған екі күміс 

жұлдызы болады. Белімді  қызыл  қайысты 

жалпақ белбеумен  қынай буамын. Сол  ж а -

ғымда күміс  қынапты алмас  қылышым сал-

бырап тұрады. Ал, оң  ж а қ бүйірімде — писто-

лет! (Бүйірін таянып, ерсілі-қарсылы жүріп.) 

Қандай тамаша ! 

А й д а р. Сонан соң? 

А х м е т. Айталық, кенеттен біздің шека-

рамызды бір  қ а р а ниет бұзбақ болды делік, 

сонда Отанға  қайсымыздың пайдамыз көп 

тиеді? Әрине, сендер болсаңдар ол уақытта 

шекарадан алыс, терең тылда отырсаңыздар... 

А м а н.  Қ а л десе — тылда  қ а л а м ы з ! 

А й д а р .  Б а р десе — майданға барамыз! 

А х м е т (масаттанып). Ал, мені полк ко-

мандирі өзіне шақырып алады да: «Лейтенант 

Әміров, ертең 6 сағат 20 минутта дұшпанның 

Н. атты аса маңызды бекініс пунктін алуға 

бұйырамын»,— дейді. Әрине, мен оған устав 

бойынша тік тұрып  ж а у а п беремін.  Қолымды 

маңдайыма тигізіп, өкше темірімді сарт еткі-

земін де: «Құп болады, жолдас командир!» 

Ж а л т бұрылып, жүре беремін. 

А м а н. Сонан соң? 

А х м е т. Шабуылға екі-ақ минут  қ а л д ы 

дейік. Мен  қылышымды  қынабынан суыра-

63 


мын, солдаттарыма шабуылға шығуға бұйрық 

беремін. Біздер  ж а у ғ а шаба жөнелеміз. Әри-

не, бөлімшенің ең алдында өзім боламын. Мі-

не, бекіністің шетіне келіп те  қалдық. Мен: 

«Алға!», «Дұшпандарды шабыңдар!» — деп 

бұйрық беремін. Мылтықтар атылады,  қы-

лыштар  ж а р қ ы л д а й бастайды. Бірнеше минут-

тан соң, Н. пункті біздікі болады. Сол күні 

полк командирі мені өзіне тағы шақырып ала-

ды. Мен оған: «Жолдас полковник! Сіздің 

шақыруыңыз бойынша лейтенант Әміров келіп 

тұр», — деймін. Ол:  « Ж о л д а с лейтенант,  ұрыс 

әрекетін өте  ж а қ с ы жүргізіп, жауынгерлік 

тапсырманы үлгілі орындағаның үшін алғыс 

айтамын», — дейді. Сонда мен: «Совет Ода-

ғына  қызмет етемін!» — деп  ж а у а п беремін. 

А й д а р.  Б а р болғаны сол-ақ па? 

А х м е т. Ие, бұл аз ба? Саған халық ал-

дында алған алғыстан артық не керек еді? 

А м а н (көңілі толмай). Алғыс... (Күрсі-ніп.) Шіркін, Батыр атағын берсе ғой! 

А х м е т .  О л  д а болмай  қоймас. 

А й д а р. Мүмкін, шекарада ешқандай 

шайқас та болмас, саған ешқандай атақ та 

берілмес. Сонда  қайтпексің? 

А м а н (көтеріліп). Бәсе, солай деп бір 

қ ойшы ! (Аман мен Айдар сақылдап күледі . 

Ахмет намыстанып 

қысылады.) 

Үшінші көрініс 

М ұ қ а н кіреді. 

М  ұ  қ а н. Амансыңдар ма,  б а л а л а р ? 

А м а н | 

А й д а р | Саламатсыз ба, Мұқан-аға! 

А х м е т | 

64 

М ұ  қ а н. Күлкілерің тым  қатты екен,  ж а й болғай? 

А х м е т. Мынау екеуі үйді басына көшір-

генше күлгені... 

М  ұ  қ а н. Себеп? 

А х м е т (мүләйімсіп). Мен өзімнің алға 

қойған ма қ саты м мен ойымдағы арманымд ы 

айтып едім... 

М ұ қ а н (қиялдап). Арман! Несі бар? 

Өте жақсы нәрсе. Арман адам санасын оята-

ды, адамға дем береді, рухтандырады. Ал, ар-

мансыз адам —  қанатсыз  қыран! 

А м а н. Мұқан-аға, менің де арманым 

бар... 

А й д а р (киіп кетіп). Сен өз арманыңды қойып, мына менің арманымд ы айт! 

М ұ қ а н (Айдарға). Басқаның арманына 

мән бермеу дұрыстыққа жатпайды. Өйткені, 

дүние әр түрлі заттардан  құралады, сондық-

тан әркімге әр түрлі зат  ұнайды. Демек, әр-

кімнің әр түрлі талғамы, әр түрлі арманы 

болады. Мысалы, біреу батыр болуды арман 

етсе, екінші біреу ақын болуды арман ете-

ді. Сол сияқты біреу ғалым болуды арман 

етсе, екінші біреу шебер болуды арман етеді. 

Әлбетте, арман  қ а н ш а м а әр түрлі болғаны-

мен, оның мазмұны біреу болуға тиіс. Ол — 

халыққа  қызмет ету. 

А м а н. Рас айтасыз, аға! Мысалы, мына 

мен  қоленер шебері болуды арман етемін. 

Сонымен халқыма  қызмет етсем деймін. 

М ұ  қ а н. Дұрыс-ақ! Егер сен Алексей 

Стаханов, Түсіп Күзембаев немесе  Ж а з ы л б е к 

Қуанышбаев атамызда й хал қ ың а ада л еңбек 

етіп, пайдаңды тигізсең, одан артық өмірде не 

бақыт бар? 

65 


А й д а р. Ал, мен ақын болсам деймін. 

М  ұ  қ а н. Бұл да дұрыс! Өйткені, ақын — 

елдің еркесі, адам жанының инженері. Ол 

халыққа рухани дем беруші. 

А х м е т. Ал, мен батыр  қолбасшы болуды 

арман етемін. 

М  ұ  қ а н. Бұл да дұрыс. Ақын — елдің ер-

кесі болса, батыр — елдің серкесі, халықтың 

қорғаны, мемлекеттің берік  қ амалы . Біздің 

х а л ы қ батырды сүйеді, оның есімін ардақ-

тайды. 

А й д а р. Олай болса — Мұқан ағай, үшеу-міз де  қателеспеген екенбіз ғой. 

М  ұ  қ а н.  Қателескен жоқсыңдар, тек түсі-

нісе алмағансыңдар. Дүниеде өнер-білім 

өте көп. Олардың бәрі де жақсы, бәрінің де 

ж ұ р т қ а пайдасы бар. Тек соның бірін таңдай 

білу, соны жете игеру керек. Ақын атамыз 

Абайдың сөзімен айтқанда, (балалардың әр-

қайсысын жеке-жеке  қолмен нұсқап) сен де... 

сен де,.. сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін 

тап та, бар,  қалан! 

Шымылдық 

Жаңа жыл кешінде 

Қ а т ы н а с у ш ы л а р : 

А я з а т а 

А  қ ш а  қ а р 

В о ж а т ы й 

Ұ л 

Қ ы з 


Б і р н е ш е  о қ у ш ы 

Кен бөлме. Ортада елка. Ол неше түрлі әдемі ойын-

шықтармен безендірілген. Оның бұтақтарының арасын-

да  қызыл-жасыл түске боялған электр шамдары  ж а р -

кырайды. Шымылдық ашылғанда, балалар (ішінде 

вожатый бар) сол елканы  қоршап алып, айналып өлең 

айтып жүреді. 

Б а р л ы ғ ы (қосылып). 

Алтын таңның аясында, 

Бақытты өскен баламыз. 

Еркін өмір, шат заманда 

Шырқап әнге саламыз. 

Ж а с лениншіл деген атты, 

Ардақтаймыз, ақтаймыз. 

Мойнымызда — галстукті 

Тудай таза сақтаймыз. 

Коммунисше елді сүйіп, 

Адал еңбек етеміз. 

Оқуда да, еңбекте де 

Жеңістерге жетеміз. 

Бізді өсірген еркелетіп, 

Ер коммунист ағамыз. 

Ертең өсіп, тез ер жетіп, 

Біз де сондай боламыз. 

Бөлменің іші жым-жырт тына  қалады.  Д а л а д а н бір  қыз 

жугіріп келеді. 

67 


Қ ы з (ентігіп).  Б а л а л а р ,  А қ ш а қ а р келе 

жатыр! 


Көп  ұзамай  ж ы л д а м басып, үсті-басы ақ  қармен күміс-

тей  ж а р қ ы р а ғ а н  А қ ш а қ а р кіріп келеді. 

А қ ш а қ а р (таңданып). Мен  қайда кел-

дім? (Кідіріс.)  Б а л а л а р , саламатсыздар ма? 

Қ а л а й көп жиналғансыңдар !  Е л к а л а р ы ң  қан-

дай тамаша! Тоқта, мына елка маған таныс! 

Елка, аманбысың? Аяз атаның  қарлы лашы-

ғының  қасында тұрғаның есіңде ме? Біз сені 

айналып жүріп, өлең айтушы едік  қой... Ал, 

балалар, мұнда менің атам келді ме? 

Б а р л ы ғ ы.  Ж о қ . 

А  қ ш а  қ а р. Онда  ж а қ с ы болды. Шынын 

айтқанда, мұнда мен атамнан жасырынып 

келіп едім. 

Б а р л ы ғ ы. Неге? 

А қ ш а қ а р . Мен өмірімді орман ішінде 

өткізіп келемін. Ішім пысады. Тым болмаса, 

осы  Ж а ң а  ж ы л күні ел аралап, балалармен 

бірге болайын деп едім. 

В о ж а т ы й. Хош келдің,  А қ ш а қ а р !  Құр-

метпен  қ ұ ш а қ жайып,  қарсы аламыз! Бүгін 

бізбен бірге бол! 

А қ ш а қ а р (күрсініп). Шіркін, адамдар 

арасында өмір сүрген  қандай жақсы! Оқисың 

үйренесің, еңбек етесің, демаласың. Ішің пыс-

са, асыр салып ойнайсың. 

Осы кезде  д а л а д а н бір бала жүгіріп келеді. 

Ұл (алқынып).  Б а л а л а р , Аяз ата келе 

ж а т ы р ! 

А қ ш а қ а р (сасып). Ойбай, онда мені 

ж а с ы р а көріңдер! 

Б а р л ы ғ ы (шулап). Неге? 

68 

А  қ ш а  қ а р. Ол мені орман ішіне алып кетеді. 

Б а л а л а р  А қ ш а қ а р д ы  ж а с ы р а д ы . Осы кезде бөлменің 

іші тына  қалады. Көп  ұ з а м а й ақырын басып — ақ киім-

ді, ақ  с а қ а л д ы Аяз ата келеді. Оның  қ о л ы н д а таяғы, 

арқасында  қ а п ш ы ғ ы бар. Ол  қ ы р а у басқан кірпігін  қ а қ -

пай тұрып,  б а л а л а р д ы көзімен бір шолып өтеді. 

В о ж а т ы й . Хош келдіңіз, Аяз ата? 

А я з  а т а . Саламатсыңдар ма,  б а л а л а р ? 

Сендерді  Ж а ң а жылмен, көңілді каникулмен, 

бестік бағамен және әсем елкамен  құттықтай-

мын! Сендерді көрмегелі көп болды, сағынып 

та  қалыппын. (Балаларды танып.) Ә, Болат-

пысың, амансың ба? Ал, мынау кім? Майнұр 

емес пе? Амансың ба, Майнұр? Өздерің  қ а л а й 

өсіп, жігіт болып кеткенсіңдер! Тіпті тани 

алатын емеспін. Барлықтарыңның да дәптер-

леріңде кілең бестік баға шығар, солай ма? 

Анада маған бір бала: «Ата, менің бесім 

көп», — деп мақтанған болатын. Сонан соң 

мен оның күнделік дәптерін алып, ашып көр-

дім. Баланың айтқаны рас екен. Бес рет сабақ-

тан  қалыпты. Бес рет  с а б а қ қ а кешігіп келіпті. 

Бес рет мұғалімнен ескерту алыпты.  Д а у 

жоқ, барлығы да бес.  Б а л а л а р , бірақ мен сен-

дердің бестерің ондай бестер болмас деп ой-

лаймын. Солай ма? 

Б а р л ы ғ ы. Солай, Аяз ата! 

В о ж а т ы й . Аяз Ата, сіз кеткелі, міне, 

бір жыл болды. Бұл бір жылдың ішінде бар-

лығымыз да бір-бір класты бітірдік. Сөйтіп, 

келер класқа көштік. Кеше оның да  ж а р т ы 

жылын аяқтадық.  Ж ә н е  ж а й бітіре салғамыз 

жоқ, кілең бестік бағамен бітірдік. Сол үшін 

көбіміз бағалы сыйлықтар алдық. 

69 


А я з а т а. Дұрыс-ақ! Ол табыстарыңа 

мен де  қуанамын. Мұнан былай да жақсы 

оқып, мектепті ойдағыдай бітірулеріңе шын 

жүрегіммен тілектестік білдіремін. Өте жақсы 

оқығандарың үшін мына ойыншықтарды сен-

дерге сый  қып тартамын. 

Аяз ата  қапшығының аузын ашып,  б а л а л а р ғ а ойыншық 

үлестіреді.  Б а л а л а р  қуанысып, оны бөлісіп алып жа-

тады.  О л а р  о й ы н ш ы қ т а р д ы елканың басына іледі. 

А  қ ш а  қ а р. Ата, маған да! Маған да! 

А я з  а т а (таңданып). Ой, 

қ а л қ а м , сен 

мұнда не  қылып жүрсің? 

А қ ш а қ а р (жалынып). Ататай, орман 

ішінде ішім пысты.  Ж а ң а  ж ы л күні балалар-

мен елкада бірге болып, кішкене ойнап-күлгім 

келеді. 

А я з а т а (күліп).  Қ а р а өзінің ойыншы-

лын!  Ж а р а й д ы .  Б а л а л а р , «Ақшақар бүгін 

осында болсын», — дегендерің 

қ олдарыңд ы 

көтеріңдерші! 

Б а л а л а р (шулап). 

Қ алсын ! 

Қалсын! 

(Қолдарын көтереді.) 

А  қ ш а  қ а р (қуанып кетіп). Ата, көрді-

ңіз бе, бәрі де, бәрі де  қол көтерді. 

А я з а т а.  Ж а р а й д ы .  Б а л а л а р өтінді ғой, 

бүгін осында бола ғой. Япырмай, орман ішіне 

менің де  ж а л ғ ы з барғым келмей тұрғанын-ай! 

А қ ш а қ а р (жұлып алғандай). Онда сіз 

де осында  қалыңыз!  Б а л а л а р , келіңдер, Аяз 

атаның бізбен бірге болуын сұрайық! 

Б а р л ы ғ ы (шулап). Аяз ата,  қалыңыз! 

Қ алыңыз ! Бізбен бірге болыңыз! 

А я з  а т а (жайланып).  Ж а р а й д ы . Сен-

дердің де тілектерің болсын,  қалайын. 

В о ж а т ы й. Аяз ата, сіз кеткелі бір жыл 

70 

болды, содан бері  қайда болдыңыз, не көрді-ңіз? Соны бізге айтып беріңізші! 

А я з  а т а (сақалын сипап  қойып). О, ба-

лаларым! Мен өткен  ж ы л ы сендердің арала-

рыңнан кеткеннен бері көп жерде болып, көп 

елді көрдім. Азия мен Европаны басып өтіп, 

Америка жерін кездім. Сөйтіп, бір  ж ы л ішін-

де бүкіл дүние жүзін аралап шықтым. 

Қ ы з. Аяз ата, айтыңызшы, ол  ж а қ  қ а л а й 

екен? 

А я з  а т а (көңілсіз). Несін сұрайсың, ба-лам! «Жын-ойнақтың» ордасына айналды ғой 

қазір ол өлке. «НАТО» дей ме, «СЕАТО» дей 

ме?», «Батыс блок» дей ме. «Атыс блок» дей-

ме, әйтеуір... Енді «Жұлдызды соғыс» деген 

бір пәлені тауып алыпты... 

Ұ л. Аяз ата, ол елдердегі балаларды ң ха-

лі  қандай екен? 

А я з а т а. Е,  қарақтарым,  қараңғы түнек-

тегі езілген ел балаларының халін сұрайсың-

дар? Ең мақтаулы деген Нью-Йорк  қаласын-

да болдым. Ақ нәсілді содыр-сойқандардың 

кінәсыз негр баласын сүйрелеп жүріп, соққы-

ға жыққанын көрдім. Азаттық аңсаған Ливан 

деген елде болдым. Израиль агрессорларының 

қырғынына  ұ шыраға н сан жүздеген ата мен 

ананың, аяулы сәбилердің  а ш - ж а л а ң а ш жүр-

генінің куәсы болдым.  Ж а п о н деген елде бол-

дым. Мойындарына дорба асып, көрінгенге 

көзін сатып,  қайыршылықпен күнелтіп жүр-

ген нелер нәрестелерді көрдім. Е... сендердей 

сабақ оқып, сауық  құру  қайда, оларға. 

В о ж а т ы й . Аяз ата,  а л біздің елдегі 

жаңалықтарды естідіңіз бе? Биыл біздің ға-

лымдарымыз космосты комплексті түрде зерт-

71 


теп, игерудің  ж а ң а жоспарын жасап, көптеген 

космос корабльдерін  ұшырды. 

Иә, айтпақшы өткен жылы сүйікті Комму-

нистік партиямыздың кезекті XXVII съезі 

болды, ол еліміздегі коммунистік кұрылыстың 

ж а ң а жолдарын сызып берді... 

Ұ л. Өзіміздің мектеп өміріндегі  ж а ң а л ы қ -

ты айтсаңызшы! 

В о ж а т ы й. Иә, алдағы бесжылдықта 

біздің мектеп өмірінде де  т а м а ш а өзгерістер 

болмақ. Сүйікті партиямыз реформа  ж а с а п , 

мектептегі оқу-тәрбие жұмысын  ж а қ с а р т у д ы ң 

сара жолын көрсетіп берді. Біз енді соған сай 

оқитын боламыз. Алты жастан мектепке ба-

рамыз!.. 

А я з а т а. О, бәрекелді, балам, айта түс! 

В о ж а т ы й.  Ж о қ , ата, ендігісін өзіңіз 

аралап, өз көзіңізбен көріңіз! 

Ұ л. Ал, әзірше бізбен бірге болыңыз. 

Өлең айтып, ән шырқайық, ойын ойнап, би 

билейік! 

В о ж а т ы й. Ендеше,  қазір  Р а у ш а н бір 

әдемі әнді бастап жіберсін. 

Қ ы з (ортаға шығып, әнмен). 

Біз — Отанның бөбегі, 

Ж а з гүліндей  ж а й н а ғ а н . 

Б а к ш а с ы н д а бақыттың, 

Б ұ л б ұ л болып сайраған. 

Өмір —  қызық, көңіл — шат, 

Ж а з д ы ң  ж а й л ы күніндей. 

Алда —  ж а р қ ы н болашак, 

Қол созад ы күлімдей . 

Б а р л ы ғ ы (қосылып). 

Біз — бақытты баламыз, 

Өсіп, жігіт боламыз. 

72 


Біз — өнерпаз  ж а с  ұрпақ, 

Би билейміз, ән шырқап! 

Қыз (тағы да әндетіп). 

Бізді өсірген мәпелеп, 

Отанымыз — анамыз. 

Б а қ ы т берген біздерге, 

Компартия — данамыз. 

Партияны, Отанды 

Ж а с  ж ү р е к т е сақтаймыз. 

Еркін өсіп, ер жетіп, 

Ел сенімін ақтаймыз. 

Б а р л ы ғ ы (қосылып). 

Біз бақытты баламыз, 

Өсіп, жігіт боламыз. 

Біз — өнерпаз  ж а с  ұрпақ, 

Би билейміз, ән шырқап! 

А я з а т а (Ақшақарға). 

Қ а л а й - қ а л а й 

шырқайды! 

А  қ ш а  қ а р (сүйсініп). Иә, ата, шетінен 

әнші екен! 

В о ж а т ы й . Енді Мұрат билеп берсін! 

«Кеңес» күйі  т а р т ы л а д ы . Бір бала ортаға  ш ы ғ а д ы . Аз 

кідірістен соң билей жөнеледі. Бидің соңынан барлығы 

қол  ш а п а л а қ т а й д ы . 

А я з а т а. Ал, балалар, енді сендерге мен 

бірнеше  ж ұ м б а қ айтайын, кәне, соны ше-

шіңдер! 


А  қ ш а  қ а р. Ата,  ж ұ м б а қ т ы ң оңайырағын 

айтыңыз. 

А я з а т а.  Қ а р а й гөр  қуын! Ал, балалар, 

тыңдаңдар! (Тақпақтата.) 

Ойыншықтан алқа  т а қ қ а н , 

Электрден шырақ  ж а қ қ а н , 

Ол не? 

73 


Б а р л ы ғ ы: Елка! 

А я з а т а. Дұрыс. Тағы да... біреуін ай-

тайын. 

Ақ таяғы колында, Ойын-күлкі жолында. 

Күтсе оны шартарап, 

Сый дорбасын арқалап, 

Ж а ң а  ж ы л сайын келетін, 

Келетін де бөлетін 

Сыйынын бәрін сендерге, 

Ол кім? 

Б а р л ы ғ ы. Аяз ата! 

А я з  а т а .  Е , мен екем ғой! Осы  А қ ш а қ а р 

сыбырлап отыр ғой деймін, ә? 

Бейбітшілік тірегі, 

Еліміздің жүрегі. 

Ж а р ы қ берген  ж а һ а н ғ а , 

Ж ы л у төккен Отанға, 

Ол не? 

Б а р л ы ғ ы. Кремль! А я з а т а. О, бәрекелді, жарайсындар! 

Ал, енді мынаны шешіңдер! 

Ж а ң а өмір әкелген, 

Бізге бақыт әперген. 

Шаттық берген еліне, 

Көрік берген жеріне, 

Ол не? 

Б а р л ы ғ ы. Коммунистік партия! А я з а т а. Дұрыс. Мұны да таптыңдар! 

Ж а р а й с ы ң д а р ! Кәне,  б а л а л а р , совет халқын 

жеңістен жеңіске, табыстан табысқа, бақыттан 

б а қ ы т қ а бастап келе  ж а т қ а н сол Коммунистік 

партия... 

Б а р л ы ғ ы.  Ж а с а с ы н ! 

74 

А я з а т а. Б а қ ы т т ы балалық  ш а қ үшін Коммунистік партияға... 

Б а р л ы ғ ы. Рақмет! Шымылдық 

Бейбітшілік жеңеді 

Қ а т ы н а с у ш ы л а р : 

Б а с т а у ш ы 

С о в е т  п и о н е р л е р і 

В ь е т н а м  п и о н е р л е р і 

Ф р а н ц у з  п и о н е р л е р і 

А м е р и к а н  п и о н е р л е р і 

Б а р л ы ғ ы  1 5 —  2 0  б а л а  қ а т ы с а д ы 

Шымылдық жабулы. Сахнанын бір  ж а к шетінде  қ а л -

тарыста Бастаушы отырады. 

Б а с т а у ш ы (тақпақтап). 

О, балалар, балалар, 

Бәрің бері  қараңдар! 

Көп өзгеріс боп жатыр, 

Қ а л а менен даламда . 

Өтті бір  ж а з және  қыс, 

Өтті көктем және күз. 

Ж а ң а л ы қ т ы ң жақсысын 

Еске алайық, кәне, біз. 

Әрқайсысын олардың 

Талдап жатып нетейін? 

Тек  қана ең бастысын 

Сендерге айтып өтейін. 

75 


Ш ы м ы л д ы к  а ш ы л а д ы .  С а х н а н ы ң төрінен  а л ы с т а н 

М о с к в а ,  К р е м л ь ,  М а в з о л е й ,  К ы з ы л  а л а н ,  т ү р л і ш е  қ ұ р ы -

л ы с т а р мен  м ұ н а р а л а р елестейді. 

К а р а ң д а р , а л  қараңдар, 

Советтік  Ұлы Отанға. 

Мұндай жерді көрмедім, 

Кең,  ж а з и р а  ж а һ а н д а . 

Ұ лан-байта қ жері бар, 

Бақытты, 

бай елі бар, 

Осынау  ұлы өлкеде 

Қ анда й ба қ ы т десеңші 

Өмір сүру адамға! 

Оқуға, 


еңбек етуге 

Ж о л ашық мұнда жастарға, 

Шығады олар өмірдің — 

Өріне, биік асқарға! 

С а х н а ғ а совет пмонерлері  ш ы ғ а д ь һ  О л а р д ы н  т ө б е л е р і н -

д е  К ы з ы л  т у  ж е л б і р е й д і .  К о л д а р ы н д а  б а р а б а н .  С а х н а д а 

С о в е т  О д а ғ ы н ы ң  М е м л е к е т т і к Гимні  о р ы н д а л а д ы . 

С о в е т  п и о н е р л е р і (әнмен). 

Біз жастармыз, еңбекте 

Ш а р болаттай шыңдалған. 

Д а ң қ ы м ы з шарлап жер-көкті, 

Әнде атымыз жырланған, 

Біз — советтік пионер, 

Алғы сапта болғанбыз. 

Еңбекте де, 

оқуда — 


Сан жарыста озғанбыз. 

76 


Келер күнге сенеміз 

Бұдан да жарқын, көңілді, 

Гүлдендіре береміз, 

Бейбіт, 


Еркін өмірді! 

Ш ы м ы л д ы қ  ж а б ы л а д ы . 

Б а с т а у ш ы. 

Караңдар, енді,  қараңдар, 

Қ а р а ң д а р сонау Шығыс қ а ! 

Онда Вьетнам елі бар, 

Болғандай көпке ол нұсқа. 

Лаос, 


Бирма, 

Үндістан, 

Қампучия — 

күллі стан 

Алуда үлгі-өнеге 

Вьетнам елінен. 

Ш ы м ы л д ы қ  а ш ы л а д ы .  С а х н а төрінде,  а л ы с т а н  В ь е т н а м 

елінің бейнесі  ( Ш ы ғ ы с  а р х и т е к т у р а с ы стилінде  с а л ы н -

ған үйлер,  к ү м б е з д е р ,  м ұ н а р а л а р ) елестейді.  С а х н а ғ а 

сап түзеп  В ь е т н а м пионерлері  ш ы ғ а д ы .  Т ө б е л е р і н д е 

В ь е т н а м  т у ы  ж е л б і р е й д і .  С а х н а д а  В ь е т н а м  м у з ы к а с ы 

о р ы н д а л а д ы . 

В ь е т н а м  п и о н е р л е р і (әнмен). 

Қ а м а л болған Шығыс қ а , 

Біз — Вьетнам  ұланы. 

Аңсағаны — азаттық, 

Бейбітшілік —  ұраны! 

Ата-анамыз біздерге 

Ж а с а п берді  ж а ң а өмір. 

Енді біздер бақытты, 

77 


Тұрмыс —  қызық, 

шат — көңіл. 

Елімізге енді  ж а у 

Баса алмайды аяғын. 

Н ы қ  ұстаймыз Шығыста 

Бейбітшілік жалауын! 

Ш ы м ы л д ы қ  ж а б ы л а д ы . 

Б а с т а у ш ы. 

Қ а р а ң д а р , енді,  қ а р а ң д а р , 

Франция жеріне. 

Тартқан талай азап-зар 

Коммунарлар еліне! 

Бас иген  ж о қ бұлар да, 

Қ ойға н  ж о қ жауда н шегіне, 

Мартэн, Дьен есімі

 1 


Белгілі шығар көбіне. 

Азаттық үшін  ж а н  қияр 

Талай ер бермек әлі де, 

Ж а с а р олар шабуыл 

Капиталдар шебіне. 

Ш ы м ы л д ы қ  а ш ы л а д ы . Сонау сахна төрінен, алыстан 

Франция бейнесі (Эйфель мұнарасы, бейбітшілік көгер-

шіні, т. б.) көрінеді. «Стокгольм үндеуі» деген  ж а з у ы 

бар  ұ р а н д а р  ұстаған бір топ француз  б а л а л а р ы сахна-

ға  ш ы ғ а д ы .  О л а р да  ф р а н ц у з  х а л қ ы н ы ң  ұ л т т ы к киімін 

киген, мойындарында — галстук, 

қ о л д а р ы н д а —  б а р а -

бан. Төбелерінде  ф р а н ц у з  ж а л а у ы желбірейді.  С а х н а д а 

«Марсельеза» ойналады. 

78 

Біздер — ерлер  ұрпағы, Коммунарлар Отаны. 

Қ а н а у ш ы л а р алдынд а 

Бас игеміз  ж о қ әлі! 

Болдырмауға соғысты, 

Ж о л а т п а у ғ а долларды, 

«Стокгольм үніне» 

Ж ү р м і з жинап  қолдарды. 

Қол  қ ойдырды қ үндеуге, 

Миллиондаған кісіге. 

Үлесіміз — бұл  қосқан 

Бейбітшілік ісіне! 

Ш ы м ы л д ы қ  ж а б ы л а д ы . 

Б а с т а у ш ы. 

Ал,  ж а с достар, 

енді біз 

Атланттан асайық, 

Американ жеріне 

Аяқты енді басайық! 

«Бостандықтың белгісі» 

Төрінде тұр олардың. 

Б і р а қ  қазір бұл өлке — 

Ұясы соғыс, тонаудың. 

Уолл-стрит, 

Пентагон 

Соғыс ашып әлемге; 

Үстемдігін жүргізбек 

Б а р халыққа, 

бар елге. 

79 


Бірақ халқы АҚШ-тың 

Қ арс ы  қ анд ы соғысқа, 

Оқ атқысы келмейді 

Араб, 


Корей, 

Орысқа! 


Ш ы м ы л д ы қ  а ш ы л а д ы . Сахнаның алыс төрінен Америка 

Қ ұ р а м а  Ш т а т т а р ы н ы ң бейнесі («Бостанды қ белгісі», 

Уолл-стрит көшелері, Пентагон үйлері, доллар белгісі) 

елестейді. Сахнаға бір топ американ  б а л а л а р ы шығады. 

Олар да американ  х а л қ ы н ы ң  ұлттық киімін киген. Мо-

йындарында — галстук,  к о л д а р ы н д а — барабан. Төбе-

лерінде Американ мемлекеттік  ж а л а у л а р ы желбірейді. 

Сахнада Американның  ұлттық Гимні ойналады. 

А м е р и к а н  б а л а л а р ы (әнмен). 

Қ а н  қ ұ м а р л а р тағы да, 

Ж а н а соғыс бастамақ. 

Адамзаттың сорына 

Атом бомба тастамақ. 

Біз  қарсымыз соғысқа, 

Болдырмаймыз өлімді, 

Достық туын нық  ұстап, 

Қ орғаймы з бейбіт өмірді! 

Тілесе де соғысты, 

Болмас жаудың дегені, 

Біздер — көппіз, 

Біз — күшті, 

Бейбітшілік жеңеді! 

Ш ы м ы л д ы қ  ж а б ы л а д ы . 

Б а с т а у ш ы. 

Көрдіңіздер, 

Ж а с достар, 

80 

Кездіңіздер әлемді. Араладық сіздермен 

Сан өлкені, 

Сан елді. 

Б а р л ы қ жерде — бір-ақ үн, 

Б а р л ы қ жерде — тілек бір. 

«Бейбітшілік баянды — 

Болсын!» — деп, жұрт тілеп тұр. 

Көп тілеуі — дөп тілеу, 

Б о л м а қ көптің дегені. 

Демек, соғыс болмайды, 

Бейбітшілік жеңеді! 

Шымылдық  а ш ы л а д ы . Совет пионерлері бастаған вьет-

нам, француз, араб, американ, тағы басқа елдердің 

балалары сахнаға шығады.  О л а р д ы ң барлығы да өз 

елдерінің  ұ л т т ы қ киімдерін киген,  қ о л д а р ы н д а өз ел-

дерінің мемлекеттік  ж а л а у л а р ы мен «Стокгольм үндеуі» 

деп  ж а з ы л ғ а н  ұ р а н д а р  ұстаған. Сахнада  « Д е м о к р а т и я -

шыл  ж а с т а р д ы ң Бүкілдүниежүзілік Федерациясының 

Гимні» ойналады. 

Б а р л ы ғ ы (қосылып, әнмен). 

Біз, әр елдің жастары, 

Бейбітшіл өмірді аңсаймыз. 

Бұл  қ а һ а р л ы жылдары, 

Б а қ ы т қ а күреспен аттаймыз. 

Түрлі жер, түрлі елде, 

Мұхитта, теңіздерде, 

Ал,  ж а с өрімдер, 

Кел,  қол беріңдер. 

Қ а т а р ғ а тұр, достар! 

Қ айырмасы : 

Достық әнін шырқатады  ж а с  ұлан, 

Ж а с  ұлан,  ж а с  ұлан! 

81 


Осынау әнді өшіре алмас ешбір  ж а н , 

Ешбір жан, ешбір жан! 

Біз, жастарға, 

Қ осыла р әнмен 

Барша әлем 

Мұндай әнді өлтіре алмас ешбір жан! 

Ешбір жан, ешбір жан! 

Есімізде — зор майдан, 

Ер достар есімі — жырланған. 

Қасиетті төгіп  қан, 

Бұл достық мәңгілік шыңдалған. 

Б а р л ы қ адал  ж а н д ы біз 

Соңымыздан ертеміз, 

Бақытың, халқым, 

Келер күн  ж а р қ ы н 

Біздің  қолда, достар! 

Қ айырмасы . 

Ж а л ы н д ы  ж а с жүрекпен, 

Айтамыз антты біз тағы да, 

Көтереміз ту көкке, 

Ізгілік еркіміз жолында! 

З ұ л ы м д ы қ күш  қайтадан 

Өмірге ашты аран, 

Кел, адал жандар, 

Біздермен  қатар, 

Тұр соғысқа  қарсы! 

Қ айырмасы . 

Шымылдық 

82 


Әлімнің әлегі 

Каталог: burkit iskakov -> pdf


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет