Қҧрметті оқырмандар!жүктеу 2.76 Mb.
Pdf просмотр
бет1/21
Дата05.02.2017
өлшемі2.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


 
Қҧрметті оқырмандар! 
 
Қазақстандық  қоғамды  дамытудың  бүгінгі  күнгі  ахуалы,  Еуразия 
аумағындағы 
белсенді 
жаһандану 
үрдісі 
педагогтардың 
алдына 
мәдениетаралық  коммуникациялардың  ӛсіп  отырған  жағдайында  тең 
құқықтық  диалогқа  дайын,  бәсекеге  қабілетті  және  толерантты  жастарды  
қалыптастыру  міндетін  қойып  отыр.  Жаһандану  үрдісі  қоғамның  мәдениет 
саласын  да  қамтуда,  сондықтан  да  оның  кӛркемдік  білімге  тигізер  ықпалы 
заманауи  ӛнерді  дамыту  үшін  де  едәуір  маңызды.  Бұл  біздің 
авторларымыздың бірінің зерттеу тақырыбы болып табылады.  
12  жылдық    мектеп  моделінің  енгізілуімен  байланысты  күтілетін 
жүйелік ӛзгерістер педагогқа деген талаптары күшейтуде. Бірқатар жұмыстар 
педагогикалық  технологиялардың  жеке  мәселелерін  қамтиды.  12  жылдық 
оқытуды  нәтижелі  жүзеге  асырудың  шарты  ретінде  мектеп,  отбасы,  қоғам 
интеграциясы мәселесі туралы мақала ерекше назар аударуды қажет етеді. 
«Білім  берудің  бүгінгі  мәселелері»  айдарында  шетелдіктерді  орыс 
тіліне оқытудың коммуникативтік бағыттылығы сӛз болып, сегізінші сынып 
оқушыларын  түрік  тілі  бойынша  аудиториядан  тыс  оқытудың  негізгі 
құзіреттілігін  дамыту,  мүмкіндігі  шектеулі  балалармен  әлеуметтік  педагог 
қызметінің  ерекшелігі  сипатталып,  осы  студенттердің  жоғары  кәсіби  білім 
алу барысында оларды қолдаудың ұйымдастырушылық-әдістемелік негіздері 
қарастырылады. Елімізде білім алудың инклюзивті білім міндеттерін жүзеге 
асыру  мәселелері  қарастырылған  мақала  да  оқырмандардың  кӛңілінен 
шығады деп есептейміз. 
«Педагогиканың,  психологияның  және  білім  берудің  әдіснамасы  мен 
теориясы»  айдары  сіздердің  назарларыңызды  Еуропалық  білім  беру 
кеңістігінде  білім  берудің  сапасын  қамтамасыз  ету  жүйесінің  қызметін 
классификациялау, білім беру менеджерінің моделін қалыптастыру бойынша 
ұйымдастырушылық-педагогикалық  мәселелеріне,  білім  беру  саласындағы 
басты түсініктерді анықтайтын заңнамаларды жетілдіруге, ғылыми феномен 
ретінде педагогикалық қайшылықтарға аудартады. 
Білім  беру  саласындағы  мемлекеттік  саясаттың  басым  бағытына  ӛсіп 
келе жатқан ұрпақты тәрбие беру жүйесін жетілдіру мәселесі жатады. Абай 
атындағы  Қазақ  ұлттық  педагогикалық  университетінде  бұл  міндет  тәрбие 
берудің  заманауи  инновациялық  технологияларын  пайдалану  арқылы,  атап 
айтқанда,  тәрбие  жетекшісі  институты  арқылы  жүзеге  асырылады.    Білім 
беру  үдерісінде  тәрбие  жетекшілері  тарапынан  жүзеге  асырылатын    жеке 
тұлғаға бағытталған кӛзқарас шетелдік аудиторияда аса ӛзекті мәселелердің 
бірі  болып  табылады.  Шетел  студенттерді  оқытудың  жаңа  жағдайларға 
беймделуі  және  олардың  оқу  үдерісіне  енуімен  байланысты  белгілі  бір 
қиындықтарға  тап  болады.  Абай  атындағы  ҚазҰПУ-дың  шетелдіктер  үшін 
орыс  филологиясы  кафедрасының  тәрбие  жұмысының  тәжірибесі  «Тәрбие 


 
мәселелері»  айдарында  жан-жақты  айтылады.  Сондай-ақ  осы  бӛлімде 
адамгершілік  тәрбиелері,  оның  баланың  тұлға  ретінде  қалыптасуына 
отбасындағы 
ӛзара 
қарым-қатынастардың 
ықпалы 
жан-жақты 
қарастырылады.  
Педагогикалық  ойдың  тарихын  жүйелі  түрде  кӛрсете  отырып, 
журналдың  осы  санында  біз  ХХ  ғасырдың  ұлы  педагогы  – 
В.А.Сухомлинскийдің  тәрбие  жүйесіндегі  гуманизмі  туралы  жазылған 
мақаланы жариялап отырмыз.  
«Қолданбалы  психология  және  психотерапия»  айдары  рухани  мұра 
негізінде  заманауи  тұлғаның  қалыптасуының  психологиялық  аспектілері 
мәселелерінен  басталады.  Бұл  айдарда  рефлексті  ой-сананың  қызмет  ету 
түрлері,  деңгейлері,  тәртіп  формаларының  жүйелеуші  және  түсінідіретін 
алғы  шарттары;  осы  күнгі  депрессияның  теориялық  негіздері  сияқты 
психологиялық мәселелер қарастырылады. 
Журналдың  осы  санынан  2012  жылдың  24-25  маусымда  Семей 
мемлекеттік  педагогикалық  институтының  базасында  ҚР  Білім  және  ғылым 
министрлігі 
мен 
ЖОО 
«Ұстаз» 
(Педагог) 
Ассоциациясының 
ұйымдастыруымен  ӛткен  жаңашыл  педагогтардың  «Білім  берудің 
инновациялық  әлеуеті»  атты  І  Республикалық  слетінің  материалдарын 
табасыздар.  Бұл  іс-шараның  басты  міндеті  орта  білім  беру  мәселелерін 
шешуге  қолда  бар  мүмкіндіктерді  біріктіру,  оған  кӛшбасшы  педагогикалық 
ЖОО  ғалымдарын  тарту  мақсатымен  педагогтар  мен  педагогикалық 
проблемаларға  жақын  мамандар  үшін  инновациялық  кеңістік  құру  болып 
табылады.  Слеттің  жұмысына  250-ге  жуық  адам  –  еліміздің  барлық 
аймақтарынан  келген  Қазақстан  Республикасының  білім  беру  жүйесінің 
барлық  деңгейлерінің  ӛкілдері  қатысты.  Жаңашыл  педагогтардың  І 
Республикалық слетінің нәтижелері бойынша қарар қабылданып, ұсыныстар 
әзірленген. 
Құрметті әріптестер! Редакциялық кеңес журналдың осы шығарылымы 
педагогикалық  қауымдастық  пен  барша  оқырмандарға  қызықты  да  пайдалы 
болады деген үмітпен бәріңізді бұдан әрі ынтымақтастыққа шақырады. 
 
 
 
 
Құрметпен, 
бас редактор                                                                   С.Ж.Пірәлиев 
 
 
 
 
 


 
Уважаемые читатели! 
 
Современное  состояние  развития  казахстанского  общества,  активные 
процессы  глобализации  на  территории  Евразии  ставят  перед  педагогами 
задачу  формирования  конкурентоспособной  и  толерантной  молодѐжи, 
готовой к равноправному диалогу в условиях возрастающей межкультурной 
коммуникации.
 
Процесс  глобализации  затронул  и  культурную  сферу 
общества, поэтому его влияние на художественное образование определенно 
значимо  для  развития  современного  искусства,  что  является  предметом 
исследования одного из наших авторов
Системные  изменения,  ожидаемые  с  введением  модели  12–летней 
школы,  предъявляют  особые  требования  к  педагогу.  В  ряде  работ 
освещаются  частные  вопросы  педагогических  технологий.  Заслуживает 
внимания  статья  о  проблемах  интеграции  школы,  семьи,  общества  как 
условия успешной реализации 12-летнего обучения.
 
          В  разделе  «Современные  проблемы  образования»  затрагиваются 
вопросы  коммуникативной  направленности  обучения  русскому  языку 
иностранцев,  развития      ключевых      компетенций  восьмиклассников  на 
внеаудиторных   занятиях   по турецкому языку, характеризуется специфика 
деятельности  социального  педагога  с  детьми  с  ограниченными 
возможностями    и  организационно-методические  основы  поддержки  таких 
студентов  в  процессе  получения  ими  высшего  профессионального 
образования.  Считаем  интересной  статью,  в  которой  показана  реализация 
задач инклюзивного образования в стране.  
Рубрика  «Методология  и  теория  педагогики,  психологии  и 
образования»    акцентирует  Ваше  внимание  на  классификации  функций 
систем  обеспечения  качества  образования  в  Европейском  образовательном 
пространстве,  на  организационно-педагогических  вопросах  построения 
модели  менеджера  образования,
 
на  совершенствовании  законодательного 
определения  основных  понятий  в  области  образования,  на  педагогическом 
конфликте как научном феномене. 
Приоритетным  направлением  государственной  политики  в  области 
образования 
остается 
совершенствование 
системы 
воспитания 
подрастающего  поколения.  Эта  задача  осуществляется  в  Казахском 
национальном  педагогическом  университете  имени  Абая  через  применение 
современных  инновационных  технологий  воспитания,  в  частности,  через 
институт  наставничества.  Осуществляемый  наставниками  личностно-
ориентированный подход в образовательном процессе, особенно актуален  в 
иностранной  аудитории,  в  которой  будущие  студенты  сталкиваются  с 
определѐнными  трудностями,  связанными  с  адаптацией  к  новым  условиям 
обучения  и  включением  их  в  учебный  процесс.    Этот  опыт  воспитательной 
работы  кафедры  русской  филологии  для  иностранцев  КазНПУ  имени  Абая 


 
освещается  в  разделе  «Вопросы  воспитания»,  где  также  рассматриваются 
проблемы нравственного воспитания,  влияние взаимоотношений в семье на 
становление личностных качеств ребенка. 
Систематически  освещая  историю  педагогической  мысли,  в  этом 
выпуске  публикуем  статью  о  гуманистических  идеях  в  воспитательной 
системе выдающегося педагога ХХ века-В.А.Сухомлинского.  
Рубрика«Прикладная  психология  и  психотерапия»  начинается  с 
раскрытия   психологического аспекта формирования современной личности 
на основе духовного наследия. В этой рубрике рассматриваются, в частности, 
такие    психологические  проблемы,  как  формы,  уровни  функционирования 
рефлексивного  сознания;  факторы  регулирующие,  систематизирующие  и 
поясняющие предпосылки форм поведения; теоретические основы депрессии 
в настоящее время и др. 
В  данном  номере    журнала  Вы  также  найдете  материалы  о  І-ом 
Республиканском  слете  педагогов-новаторов  «Инновационный  потенциал 
образования»,  проведенного  Министерством  образования  и  науки  РК, 
Ассоциацией  вузов  «Ұстаз»  (Педагог)  на  базе  Семипалатинского 
государственного  педагогического  института    24-25  июня  2012  года.  
Основная  задача  данного  мероприятия  заключалась  в  создании 
инновационного  пространства  для  педагогов  и  специалистов  по  близким  к 
педагогике  проблемам  с  целью  обьединения  усилий  и  привлечения  ученых 
ведущих  педагогических  вузов  к  решению  проблем  среднего  образования  в 
регионе  и  в  стране.  В  работе  слета  приняли  участие  около  250  человек  – 
представители  всех  уровней  системы  образования  Республики  Казахстан  из 
всех  регионов  страны.  По  итогам  I  Республиканского  слета  педагогов-
новаторов была принята резолюция и выработаны рекомендации. 
Уважаемые коллеги! Редакционный совет выражает надежду, что  этот 
номер
 
журнала  будет  интересен  и  полезен    педагогическому  сообществу  и 
приглашает наших читателей к дальнейшему творческому сотрудничеству. 
 
 
С уважением, 
главный редактор                                                                 С.Ж.Пралиев 
 
 
 
 
 
 


 
ИННОВАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО: ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ 
 
24−25  июня  2012  года  в  городе  Семее  на  базе  Семипалатинского 
государственного  педагогического  института  впервые  в  Казахстане  прошел     
І-ый    Республиканский  слет  педагогов-новаторов.  Инициаторами  этой 
встречи  стали  Министерство  образования  и  науки  РК,  Ассоциация  вузов 
«Ұстаз»  («Педагог»)  и  Семипалатинский  государственный  педагогический 
институт.  
Проведение  I-ого  Республиканского  слета  педагогов-новаторов 
«Инновационный 
потенциал 
образования» 
было 
продиктовано 
необходимостью  осмысления  сущности  возможностей  инноватики  как 
ресурса  повышения  качества  образования;  уточнения  сущности  основных 
категорий  педагогической  инноватики  и  содержания  инновационного 
образования; 
определения 
перспектив 
развития 
инновационного 
образования; 
определения 
путей 
распространения 
инновационного 
педагогического опыта в массовой образовательной практике. 
Цель  слета  заключалась  в  развитии  и  продвижении  педагогической 
инициативы и инноваций в области деятельностной парадигмы образования. 
Задачами  слета  являлись:  создание  инновационного  пространства, 
обьединяющего  педагогов  и  специалистов  по  близким  к  педагогике 
проблемам  для  аккумуляции  идей  и  обьединения  возможностей;  анализ 
состояния  инновационной  деятельности  в  теории  и  практике  образования; 
поиск  и  поддержка  творческих  педагогов−исследователей,  содействие 
внедрению их разработок, распространение лучшего педагогического опыта; 
привлечение 
ученых 
ведущих 
педагогических 
вузов 
и 
научно−исследовательских  центров  к  решению  проблем  среднего 
образования;  активное  включение  учителей  в  деятельность  по  разработке 
нового  содержания,  новых  педагогических  технологий  и  новых 
организационных 
форм 
массового 
образования; 
стимулирование 
современной  культуры  педагогического  мышления;  определение  условий 
обновления педагогического образования.  
Программа    слета  состояла  из  работы  пленарного  заседания, 
конкурсной  и  конгрессных  площадок,  экскурсионного  посещения  научных 
центров  Семипалатинского  государственного  педагогического  института, 
подведения итогов и концертной программы для участников слета. 
Место  проведения  слета  выбрано  неслучайно.  Ведь,  Семипалатинский 
государственный  педагогический    институт  является  уникальным  учебным, 
научным и культурным центром региона, где созданы необходимые условия 
для успешной организации учебно-воспитательного процесса и качественный 
подготовки учительских кадров. 
На  инициативу    Министерства  образования  и  науки  РК,  Ассоциации 
вузов  ―Ұстаз‖  («Педагог»)  и  СГПИ  о  проведении  слета,  первого  в  истории 


 
независимого  Казахстана    откликнулись  десятки  педагогов−новаторов. 
Лично  принять  участие  в  работе  слета  прибыли  по  три  лучших 
преподавателя  от  каждой  области  Казахстана,  а  также  представители 
педагогических институтов и университетов страны, институтов повышения 
квалификации педагогов и все те, кому небезразлична судьба отечественного 
образования. 
Слет обьединил 250 педагогов, среди которых  были учителя−новаторы 
со всех регионов Казахстана, и ученые, и представители исследовательских и 
инновационных 
центров, 
педагогических 
институтов. 
Докладчики 
стремились  поделиться  как  своим  предложениями  по  их  внедрению  в 
учебной  процесс,  из-за  чего  зачастую  не  вписывались  в  отведенное 
регламентом  время.  Это  говорит  о  том,  что  у  педагогов  накопилось  много 
идей, методических новаций, чем они  давно хотят поделиться с коллегами, 
поэтому  организация  данного  мероприятия  преподнесла  им  такую  редкую 
возможность  реализации  этих  потребностей.  На    Республиканском  слете 
прозвучало  более  140  докладов,  и  в  каждом  из  них  было  не  одно 
рациональное зерно.  
 «Наша  работа  должна  быть  нацелена  на  повышение  качества 
преподавания  знаний  нашим  детям,  −подчеркнул,  приветствуя  участников 
слета, проректор СГПИ  М. Панин. −Пока же нам особо нечем похвалиться. 
Об  этом  нам  четко  и  ясно  дали  понять  результаты  ЕНТ.  36,8  процента 
выпускников  школ  республики  даже  не  сумели  набрать  пороговый  уровень 
баллов.  40  процентов  претендентов  на  знак  «Алтын  белгi»  не  сумели  его 
подтвердить 
на 
тестировании. 
Поэтому 
неудивительно, 
что 
на 
педагогическую  общественность  сегодня  сыплется  такой  шквал  критики  с 
различных  сторон,  начиная  с  Правительства  и  Парламента  и  заканчивая 
каждой  семьей,  где  ребенок  сдавал  выпускные  экзамены.  И  это  в 
достаточной мере справедливо. Мы все еще работаем по старинке. Поэтому 
большие  надежды  мы  возлагаем  на  вас,  педагоги−новаторы.  Мы  должны 
научиться  у  вас  инновациям,  новым  методам,  методикам,  новому 
педагогическому мышлению». 
Актуальные  проблемы  современной  инновационной  педагогики  были 
рассмотрены  в  докладе  Председателя  Ассоциации  вузов  «Ұстаз»  (Педагог), 
ректора  КазНПУ  имени  Абая  Пралиева  С.Ж.  Он  отмечает,  что  «без 
педагогической  инноватики,  как  науки  и  практики  нововедений  в 
образовании,  не  можеть  быть  эффективной  педагогической  деятельности, 
влияющей  на  общественное  развитие.  Опора  на  нее−обязательное  условие 
личностного становления и совершенствования профессионализма педагога». 
Все  присутствующие  были  обрадованы  интересной  новостью  о  создании  в 
КазНПУ  им.Абая  портала  «Казахстанская  педагогическая  сеть»,  цель 
которого−обьединение  усилий  всех  заинтересованных  в  том,  чтобы 
казахстанские  школьники  получали  качественные  знания  и  достойное 


 
воспитание,  становились  гармонично  развитыми  людьми,  а  честь  и 
достоинство  казахстанскихх  педагогов  были  защищены  профессиональным 
сообществом. Данная Сеть будет обьединять педагогов всей республики, они 
получат  возможность  обмена  опытом,  повысить  квалификацию,  получив 
профессиональную консультацию юриста, психолого-конфликтолога и др. 
На  пленарном  заседании  прозвучал  ряд  докладов  на  актуальную 
тематику  по  проблеме  слета.  Так,  в  докладе  Аубакировой  Р.Ж.  отмечается, 
что  «Государственная  программа  развития  образования  в  Республике 
Казахстан  на  2011−2020  годы»  ориентирует  педагогов  на  обеспечение 
высокого  качества  образования  на  основе  соответствия  актуальным  и 
перспективным  потребностям  личности,  общества  и  государства. 
Модернизация  образования  требует  поиска  новых  образовательных 
технологий,  обеспечивающих  дифференциацию,  гибкость  и  вариативность 
содержания  образования.  Необходимость  их  использования  в  условиях 
реформирования  системы  образования  обьясняется  тем,  что  технологии 
могут способствовать совершенствованию учебного процесса и достижению 
результатов  в  кратчайшие  сроки.  Проведенный  поисковый  эксперимент  по 
изучению  состояния  проблемы  технологизации  педагогического  процесса  в 
теории  и  практике  обнаружил  ряд  противоречий:  между  возрастанием  роли 
современных  педагогических  технологий  в  учебном  процессе  и 
недостаточной 
разработанностью 
научных 
основ 
технологизации 
педагогического процесса. 
Докладчик  Алтынбекова  Г.К.,  начальник  отдела  образования  города 
Семей,  остановилась  на  основных  направлениях  работы  по  социальной 
защите ребенка, профилактике правонарушений, борьбе с табакокурением и 
наркоманией.  Она  остановилась  на  следующих  направлениях  работы 
учителей  г.Семея:  создание  оптимальных  условий  для  развития  и  обучения 
детей  с  разносторонними  способностями;  усовершенствование  система 
подготовки  специалистов,  работающих  с  одаренными  детьми;  обучение 
учащихся  по  дополнительным  общеобразовательным  программам  школы 
олимпийского резерва, летних профильных лагерей; повышение рейтинговых 
оценок результата участия учащихся города в предметной Республиканской 
олимпиаде,  научных  соревнованиях,  интеллектуальных  и  творческих 
конкурсах,  фестивалях,  турнирах;  повышение  уровня  профессиональной 
компетентности  специалистов,  работающих  с  одаренными  детьми;  на 
программе городского ученического самоуправления. 
Особенно  остро  осветили  инновационные  проблемы  образования 
доцент  Таразского  государственного  педагогического  института,  кандидат 
педагогических  наук  Кушеров  Н.М.  и  доцент  кафедры  русской  и 
иностранной филологии СГПИ, кандидат филологических наук Рублев К.А. 
В их докладах приводились конкретные предложения для улучшения работы 


 
вузов,  по  подготовке  учителей,  способных  адекватно  реагировать  на 
поставленные задачи. 
Не  менее  интересным  было  выступление  кандидата  педагогических 
наук,  доцента  Елеупановой  Ж.К.  о  возможностях  подготовки  к 
использованию педагогических инновационных технологий. 
Педагоги  щедро  делились  своим  опытом.  Каждый  из  них,  исходя  из 
задач  своего  предмета  и  общеобразовательных  целей,  поставленных  перед 
школой, внедряет самые интересные методики и направления. К примеру, в 
школе−гимназии  №  37  Семея  в  качестве  эксперимента  в  2011−2012  году 
биология  преподавалась  на  английском  языке.  По  словам  Д.  Арынгазина,  в 
следующем  учебном  году  трехъязычие  будет  внедряться  точечно  уже  по 
нескольким предметам школьной программы в учебных заведениях ВКО.  
В  качестве  хозяев  форума  педагоги  Восточно−Казахстанской  области 
на особых мастер−классах продемонстрировали коллегам из других регионов 
Казахстана свое новаторство в обучении и воспитании учащихся.  К примеру,  
преподаватель  общественных  дисциплин  электротехнического  колледжа 
г.Семея  Н.  Гидулян  презентовала  коллегам  два  электронных  учебника: 
«Основы  политологии  и  социологии»  и  «История  Казахстана».  Ценность 
этих учебников в том, что они полностью отвечают учебной программе. 
В  то  же  время  автор  электронных  учебников,  говоря  об  очевидных 
преимуществах  интерактивных  методов  обучения,  не  отрицает  наличие  в 
учебном процессе обычных книг. Они дают учащимся более концептуальные 
знания.  В  то  время  как  электронный  учебник−это  симбиоз  емкой  и 
конкретной  информации,  который  призван  сподвигнуть  ученика  к 
самостоятельному изучению темы. 
Учителя  КГУ  «Основная  средняя  школа−гимназия  им.  Островского 
города»  Ш.Л.Орлова  и  Л.  Заводина  тоже  приехали  на  слет 
учителей−новаторов  со  своими  авторскими  наработками.  Л.  Орлова 
преподает в начальной школе. Опорной базой, на которой основывает свою 
педагогическую  деятельность  Лилия  Сергеевна,  стала  трехмерная  система 
Караева.  Для  учащихся  2  класса  по  русскому  языку  и  математике 
учительница  разработала  полноценную  рабочую  тетрадь  с  блоками  заданий 
для самостоятельной работы учащихся. Причем задания эти трехуровневые. 
Выполнил  первый  уровень−поставь  себе  треугольничек  в  прозрачном 
журнале  на  доске  и  получай  тройку.  Хочешь  оценку  выше?  Делай  задание 
второго  и  третьего  уровня.  Некоторые  особо  одаренные  ребята  так 
увлекаются  решением  этих  ребусов,  что  даже  просят  дополнительные 
задания  из  копилки  олимпиад  по  предмету.  Для  того,  чтобы  научить  ребят 
логически  мыслить,  размышлять,  искать  пути  решения  и  при  этом 
самостоятельно  выявлять  цели  и  задачи,  Л.  Орлова  применяет  другие 
методы.  Тут  хороши  проектные  работы.  Дети  самостоятельно  трудятся  над 
своими  проектами,  ищут  материал,  готовят  презентации.  И  порой  детская 


 
фантазия  уводит  их  далеко  за  пределы  учебной  программы.  Полет  мысли 
детей просто поразителен. Так, Лилия Сергеевна рассказала о том, что один 
ее  ученик,  готовя  проект  по  казахским  музыкальным  инструментам,  не 
только  подготовил  полноценный  доклад  с  иллюстрациями,  но  даже  принес 
некоторые  инструменты  в  класс  и  исполнил  перед  одноклассниками 
несколько композиций. 
А  вот  у  Л.  Заводиной  на  уроки  информатики  приходят  школьники 
постарше. Потому и уровень заданий для них уже гораздо сложнее. Тут все 
построено  на  использовании  электронной  рабочей  тетради  и  тестирования, 
когда  проверки  полученных  знаний  учителем,  по  большому  счету,  и  не 
требуется.  Программа  сама  выдает  результат  по  количеству  правильных 
ответов. И тут уже не поспоришь. Кроме того, Л.Заводина  является автором 
и соавтором множества электронных учебников по самым разным предметам 
школьной программы. 
Нотку  вдохновения  в  работу  мастер−классов  внесла  учитель  русского 
языка  и  литературы  СШ  №  28  Семей  И.  Дьякова.  О  своей  воспитательной 
работе  она  рассказала  в  стихах.  Чтобы  разрядить  непростую  обстановку  в 
классе,  избавиться  от  обид  и  недомолвок  между  ребятами,  она  ввела  в 
практику еженедельную релаксацию с классом. Ребята, собравшись в круг и 
взявшись за руки, открыто и честно говорят о том, кто и почему их обидел в 
течение недели. Понять и простить друг друга−вот главная цель этих встреч 
и задушевных бесед.  
Наряду с  учителями средней школы, гимназий и лицеев в работе слета 
приняли  активное  участие  педагоги  музыкальных  школ,  специнтернатов  и 
детских  садов.  Научный  руководитель  областных  экспериментов  при 
областном  управлении  образования  Актобе  С.  Тенеряднова  поделилась 
результатами интересного опыта, который был опробован на базе спецшколы 
для глухих и слабослышащих детей.  
В данном обзоре невозможно охватить все идеи и методики, с которыми 
делились  друг  с  другом  учителя−новаторы.  Ведь  на  форуме  сумели 
представить  результаты  своего  труда  более 140  участников.  Лучшие  из них 
были  отмечены  сертификатами  и  дипломами  за  конкурсные  выступления  в 
номинациях  «Инновационные  технологии  обучения»  (учитель  информатики 
школы−лицея  №16  Павлодара  О.Казакова);  «Инновационные  подходы  в 
организации  педагогического  процесса»  (учитель  русского  языка  и 
литературы  Курчумской  средней  школы  №  4  им.  Островского  (ВКО)  Р. 
Акшабаева),  «Инновационные  проекты»  (учитель  математики  школы  для 
одаренных детей «Зерде» г.Астана, К. Тердекбай).  
Послушав  все  доклады  участников  слета,  можно  быть  твердо 
уверенными  в  том,  что  казахстанская  педагогика  движется  в  единственно 
верном  направлении  и  судьба  подрастающего  поколения  находится  в 
бережных руках опытных педагогов. 
 

10 
 
Все  участники  слета  имели  возможность  познакомиться  не  только  с 
имеющимися  достижениями  в  обучении  и  воспитании  школьников  и 
студентов,  но  и  познокомиться  с  конкретной  работой  работников 
образования  и  историей  Семипалатинского  педагогического  института, 
которая свидетельствует о традициях энтузиастов педагогического фронта за 
будущее молодежи, за будущее страны. Необходимо отметить, что во время 
слета  удалось  совместить  приятное  с  полезным,  и  представители  вуза, 
окружив  гостей  вниманием  и  заботой,  показали  достопримечательности 
славного  города  Семей,  выставку  достижений  педагогической  науки, 
научно−исследовательских  центров  института.  А  великолепный  концерт 
студенческой  филармонии  института  в  завершении  мероприятия  стал 
особенным  украшением  слета.  Таким  образом,  педагоги  из  разных  уголков 
нашей  страны  не  только  обменялись  опытом,  внесли  свой  вклад  в 
дальнейшее развитие системы образования РК, но и окунулись в культурную 
жизнь Семея. 
Итогом  работы    I-ого  Республиканского  слета  педагогов−новаторов 
стало  принятие    резолюции  с  выводами  и  конкретными  предложениями 
учителей−новаторов.  В  ней  они  отразили  все  свои  взгляды  на  дальнейшее 
развитие системы образования.  
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
1.
 
Пресс−релиз//Пресс-служба СГПИ. 
2.
 
Altaynews.kz. 
3.
 
Резолюция-рекомендации 
І-ого 
Республиканского 
слета 
педагогов−новаторов «Инновационный потенциал образования». 
 
 
Кайдарова А.Д.,   д.п.н., профессор, 
                                                              член−корреспондент МАНПО РФ, 
                                                              заместитель главного редактора 
                                                                  журнала «Педагогика и 
психология», 
делегат І Республиканского слета  
педагогов-новаторов. 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

Каталог: docs
docs -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
docs -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
docs -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет