Тәуелсіздікті ұрпаққа насихаттау ісі өз деңгейінде жүргізіліп жатыр деп ойлайсыз ба?Pdf көрінісі
бет22/24
Дата24.03.2017
өлшемі12,36 Mb.
#10171
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Болатбек МҰХТАРОВ

Ел намысын шетте қорғап жүрген спортшыларымыз да жетерлік. Олар да Тәуелсіз Қазақстанның 

беделін көтеріп, абыройын асқақтатып жүр. Солар жайлы білгім келеді. Жалпы, шетелде аты шыққан

қанша спортшымыз бар? 

Жа

Жа

нб

нб

от

от

а

а

ОР

ОРАЛ

АЛБЕ

БЕ

К

КАл

Ал

ма

маты

ты

 қаласы

Шетте жүрген жерлестер дегенде алдымен ойымызға 

Геннадий Головкиннің оралатыны рас. Қарағандының 

тумасы кәсіпқой бокста әлемнің үздік боксшыларының 

бірі болып саналады. 28 жекпе-жек өткізіп, бәрінде же-

ңіс ке жеткен.

н.

 25 қа


қ рс

р ыласын нокаутқа түсірген. «Ә

Ә

ке

км

м– ор

орыс


ыс

, ше


ше

ше

шем 

мкә

кәрі

рі

с,с, ал мен – қазақпын», – дег

еген


ен

б

бірір

 

ауыз сөзі үшін-ақ Генаны төбемізге көтеруге  болады. Бүгінде АҚШ-тың Калифорния штатында тұрып жатыр. 

Одан бөлек, кәсіпқой бокста Бейбіт Шүменов пен Иса 

Ақбербаев те өздерін мойындатып жүр. Бірі Шымкент те, 

екіншісі Қостанайда туған. Бейбіт Лас-Вегаста, Иса Гена-

ның жанында жаттығып жүр. Сондай-ақ АҚШ-қа ат-

танған Қанат Ислам да 15 жекпе-жек өткізіп үлгерді. 

Бә рінде де жеңіске жетті. Дегенмен Қанаттың кәсіпқой 

бокстағы ж

ж

етістіктеррі әлі алда деп сенеміз. 

Ге

Герм

ман


ан

ия

ияныны

ң 

ң  екекінші Бундеслигасында доп

оп

ттебеб

ет

етінін

 

Генрих Шмидтгаль мен Константин Энгель де Қазақ-стан ның тумасы. Гена Алматы облысының Есік қаласын-

да дүниеге келген, Костя Қарағандыда туып-өскен. Екеуі 

де туған елін ұмытқан жоқ. Қазақстан ұлттық құрамасы-

ның намысын бірнеше рет қорғады. Бундеслигада өз 

командаларын өрге сүйреп жүр. Жалпы, Қазақстанда 

туып-өсіп, кейін Германияға көшіп кеткен футболшылар 

өте көп. Алдағы уа

уа

қықыт

тта


а

со

сола

лард


рдың

ың

үү

зд

здік

ік

тете

рі

рҚ

Қ

азақстан ұлттық құрамас

асын


ына

а 

шашақы

қыры


рылы

лы

пп қа

қалу


лу

ла

лары

ры д


да  ғажап 

емес.


Грек-рим күресінде Артур Үмбетқалиевті де атап 

өтуі міз керек. Германияның «Коллербах» клубымен ке-

лісімшартқа отырған балуанымыз неміс Бундеслига-

сының


ң кл

к

убу

тық 


қ

до

ддасында қарсылас шақ к

кел


ел

тірм


рм

ей 


жү

жүр


р.

Жекелей спорт түрлерінен бөлек, шетелде іргесі құ-

ры лып, Қазақстанның атын әлемге әйгілеп жүрген «Ас-

тана» велоклубы да бар. Александр Винокуров бастаған бұл «Астананы» қазірде білмейтін жан кемде-кем.

Иван ГАШПАРОВИЧ, Словакия Республикасының Президенті:

– Қазақстан экономикасының дамуы мен Астана құрылысының

қарқынына таңданыс білдірем

р

ін. Бұл – жаңа Қазақстанды құру 

бі

і

і

Б

Қ

ісінің жа

жарқы

рқын к

н к

еле

еле

шег

шегіні

інің к

ң к

уәс

уәсі. 

і. Бүг

Бүг

інд

інде Қ

е  азақстан аймақта шикізат 

пен эн

нерг

ергоре

оресур

сур

ста

ста

рды

рды же

жеткі

ткі

зуш

зуші і

і і

рі

рі ел

ел 

р

ретінде ғана емес, 

аймақтағы саяси ахуалдың белсенді қатысушысы ретінде де 

төтенше маңызды рөл атқарып отыр. Қазақстан – Словакия мен 

бүкіл Еуроодақ үшін Орталық Азиядағы шешуші серіктес. Әлемдік 

қаржы дағдарысының салдарына қарамастан, Қазақ елі 

инвестиция салуға тартымды елдердің бірі болып қалып отыр

инвестиция салуға тартымды елдердің бірі болып қалып отыр.

инвестиция салуға тартымды елдердің бірі болып қалып отыр

инвестиция салуға тартымды елдердің бірі болып қалып отыр

Қаз

Қазақс

ақстан

т

 мен Словакияның халықаралы

алық қ

қ

ауі

ауіпсі

псі

зді

здік,

к, ядр

ядролы

олық 

қ 

Қазақстан мен Словакияның халықаралы

лы

қ қ

қауіпсіздік ядролық

Қазақстан мен Словакияның халықаралы

лы

қ қ

қ

а

ауіпсіздік ядролық

Қазақстан мен Словакияның халықаралы

лы

қ қ

қ

а

ауіпсіздік ядролық

қар

қар

усы

усы

здану мәселелеріндегі ұстан

н

ымд

ымд

ары

ары ұқ

ұқ

сас

сас

.

.

Бас

ы 1-

бе

тт

е

Рас, мінекей, біз де 20 жылдан жаңа 

асқан Тәуелсіздік тарихымызда Ас 

та 


на 

секілді жаңа елорда салып, әрине, қала 

салу үшін қазақтың экономикалық және 

әл

әлеуеу

ме

меттттік

ік ж


ж

ағ

ағдадайын түзеп, әлемге таны-

ты

тыпп та

та

үү

лг

лгер

ер

дідік,

к,

шшүкір. 

«...Тумақ болса, өлмек бар... Өлгенді 

ес ке  түсіргенде біз олардың тірісінде іс те-

ген ісін ескереміз. Соның ісіндей іс істеп, 

со 

ның өміріндей өмір сүруді іздейміз. Сон дықтан  өлген

нді


д е

еск


с

е түсіргенде

де

 оның 


істерін ескеру

– ббіз

ізді


дің

ң 

еңең б

б

рірін

нші


ші

м

мін

інде


де-

тіміз». Бұл сөздіі А

Алаштың арыстанд й

ай ай


й-

батты ұлдарының бірі Смағұл Сәдуақа сов 

айтқан болатын. Осынау сөзді оқыған са-

йын Смағұлдай сұңғыла азамат өзде рінің 

ұлт үшін құрбан боларын сезгендей, соны 

өз

өзін

н

енен

к

кей

ей

інін

гі

гіұұрп

р

аққа ескертіп кет кендей кө

көрі


ріне

не

дді

м

мағ

ағ

анан. 

Ке

ңестік им перия алғашАбай ОМАРОВ 

(коллаж


)

№219 (1130) 14.12.2013 жыл, 

сенбі


7

www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ№219 (1130) 

14.12.2013 жыл, 

сенбі


8

www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№219 (1130) 

14.12.2013 жыл, 

сенбі


8

www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ДУМАН

К

езекшi  ред

ак

тор – Бола

тбек МҰХТ

АРОВ

Республикалық

қоғамдық-саяси 

ақпараттық газет

Бас редактор  – Серiк ЖАНБОЛАТ 

Мұратқали ДҮЙСЕНБАЕВ 

Бас ред


а

к

тордың бiрiншi орынбас

ары


Дархан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ 

Бас ред


а

к

тордың орынбас

ары


Айдын ҚАБ

А

 – жа

уапты х


а

тшы


Та

лға


т КIРШIБ

А

ЕВ  – ж

а

уапты ха

тшының орынб

ас

ары


Нұрлыб

ай ИТЕКБ


АЕВ  – 

те

х.редак

то

рКүләш НАҚЫПОВ

А

 – аға к

о

рректо

р, т


е

л.: 


388-80-76

Га

зет 2008 жылдың 17 қар

ашасынд


а ҚР Мәдение

т және ақпар

а

т 

 минис

трлiгiнде тiрк

е

лiп, бұқара

лық ақпар

а

т құр


а

лын есепк

е

 қою 


ту

р

алы №9650-Г  к

у

әлiгi берiлген.

Р

ед

акция авт

орлар мақаласы мен ж

арнама мазмұнына ж

а

уа

п 

бермейдi.

Авт

орлар қо


лж

азб


асы өңде

лмейдi және к

ерi қайт

арылмайды.

Көлемi екi к

омпью


терлiк бе

тт

ен (14 ке

гль) ас


а

тын ма


териалд

ар

 қабылд

анб


а

йды.


«Алаш айнасынд

а» ж


арияланған ма

териалд


ар мен с

уре


тт

ердi


 

көшiрiп немесе өңдеп б

а

су

 үшiн редакцияның ж

а

збаша рұқс

а

ты 

алынып, г

а

зе

тке сiлт

еме ж


а

салуы мiнде

ттi.

Құрылтайшысы және меншiк иесi 

– «ТОЛҒАУ» ЖШС

Директор –  

Александр Филимонович АН

Алма


ты  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қалд


аяқов көшесi, 17-үй. Т

ел.: 


8

 (727) 273-12-04, 273-12-54

Та

псырыс – №1819А

ст

ана  қаласы «Аст

ана-По


лигр

афия»,


Бр

ус

иловский көшесi, 87-үй. Тел.: 

8

 (7172) 37-05-59

Та

псырыс – №1995Бағасы  к

е

лiсiмдiТаралымы – 10 000 дана

Га

зет сейсенбi, сәрсенбi, бейсенбi, жұма, сенбi күндерi шығады.

«А

лаш а

й

нас

ы

» газ

ете ж

аз

ылу

 и

нд

екс


i: 6

4

259

Ре

дак

ц

ияның м

ек

енж

айы


А

лмат

ы

 қал

ас

ы,05

0

051,

 Б

егал

и

н көш

ес

і, 14

8/

1 Аe-

m

ailinf

o

@

a

lashainas

y.

kz

Аймақтағы тiлшiлер:

А

тыра

у – Бақытгүл Б

А

Б

АШ, т

е

л.: 87015533653Қ

ар

аған

д

ы –

 Қ

ызғ

ал

дақ

 А

ЙТЖ

А

НО

В

А, т

ел.: 


8

7014901976

Ж

а

мбыл – Гүлжан КӨШЕРОВ

А, т


е

л.: 8701 7711648

Қызылж

ар – Ерб


ақыт АМАНТ

АЙ, т


е

л.: 8 705 4418255

Қызылорд

а

 – Әділжан ҮМБЕ

Т,

 те

л.: 8777 7054466

Өск

е

мен – Азама

т ҚА


СЫМ, т

е

л.: 8777 3554114Шымк

ент – Нұрша

т ТӨКЕН,  т

е

л.: 87754365040Ор

ал – Т


о

қт

ар КЕНЖЕҒАЛИЕВ, т

е

л.: 87756720806Бөлiм редакторлары:

Құб


аш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с


а

яси бюро, т

е

л.: 


388-80-72

Берiк ӘШIМОВ – нарық, т

е

л.: 


388-80-69

Қалд


ар КӨМЕКБ

А

ЕВ – қоғам, те

л.:


 388-80-65

Алма


т ИСӘДIЛ – өрк

ение


т,

 т

ел.: 

388-80-64

Нұрғазы СА

САЕВ – дод

а

 (спорт), т

е

л.: 388-80-74

Бо

латбек МҰХТ

АРОВ – ж


аңалықт

ар, т


е

л.: 


388-80-68

Дәурен ҚҰДАЙБЕРГЕН – меншiк

тi 

тiлшiлер қосыны, те

л.: 


388-80-62

Нұрғис


а ЕЛЕУБЕК

О

В – фото

тілші


Та

р

ату қызме

тi 


(бөлшек

те

п сат

у және ж


азылу)

 

тел.: 

8 (727) 388-80-88

Ж

арнама бөліміте

л.: 


8 (727) 388-81-00 8 (727) 380-41-78

e-

mailalikulova.a@orangepoint.kzҚабылдау бөлмесі: 8(727)388-80-60, факс: 8(727)388-80-61

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Достық даңғылы

Луганский көшесі

Бегалин көшесі

Бегалин көшесі

«Алаш айнасы» газетiне жазылу индексi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

Алматтың әзілдері

Есеп:


«Мектеп директоры оқу ғимаратын жөндеу ден өткізуге 

мұғалімдер мен ата-аналардан 200 мың теңге жинап алды. 

Директорға жаңа кіржуғыш машина мен тоңазытқыш не үшін 

керек?»


***

Әкесі жоғары оқу орнын бітіріп, жұмысқа орналасқан 

баласына:

– Балам, сен үлкен жігіт болдың, енді еркін жүріп-тұрып, 

темекі тартсаң  да қарсы болмаймын.

– Әке, мен темекіні қойғалы екі жыл болды ғой...

***

Кішкентай екі бала сөйлесіп тұр:– Туған күнің қашан?

– 20 қарашада.

– Қай жылы?

– Жыл сайын ғой...

***

Ата-анасы қонаққа барып, үйге кештеу оралады. Қараса, бөлмелердің іші апыр-топыр, заттардың бәрі шашылып 

жатыр:


– Балам-ау, үйді сонша шашпай-ақ ойнауға болмас па еді?

– Мама, мен ойнаған жоқпын.

– Енді не істедің?

– Кәмпит іздегем ғой...

 

 

  БОЛАТБЕКТЕН БІР ХАБАР

Әдеп сақтағандарға 

жеңілдік жасалады

Францияның Ницца қаласындағы бір дәмханада баға 

клиенттердің сыпайылық деңгейіне қарай өзгеретін болды. 

«Сәлеметсіз бе, маған кофе беріңізші» деген адам сусынды 1,4 

евроға сатып алса, мұндай сыпайылықты сақтамаған адам 

бұдан жеті есе көп ақша төлеуі мүмкін.

Астрологиялық болжаммен әуестену адамның мінез-құлқына кері 

әсер етеді. Мұны Американың Оңтүстік Каролина және Джонс 

Хопкинс университеттерінің қызметкерлері тәжірибе нәтижесінде 

дәлелдеді.

Бұл туралы Realty.newsru.com 

пор талы хабарлайды. Petite Syrah ата-

латын кафеде даяшыға жай ғана 

«кофе» дей салып, әдепті ескермейтін 

клиенттер үшін бір стақан кофе 7 

евро тұрады. «Кофе беріңізші» неме-

се «Ғафу етіңіз, кофе» деген адамға 

ар налған баға – 4,25 евро. Ал дая-

шымен сәлемдесіп, содан кейін өте 

сыпайы түрде кофе сұраған адам тек 1,4 евро ғана төлейді. Басқа тағам 

түрлерінің бағасы да солай жіктелген. «Негізінде, мұндай талапты қатаң 

ұстанбаймыз. Дегенмен бұл туралы ескер тілгелі бері кафеге келушілер 

әдепті, тәртіпті бола бастады. Ең бастысы, адамдар жиі күлімсірейтін 

болды», – дейді дәмхана менеджері Фабрис Пепино.

The Telegraph-қа сілтеме жасаған Мeddaily.ru 

пор 

талының хабарлауынша, сынақ бары сын 

да 


еріктілер тобына негативті болжамдар ай тылған. 

Болжам бойынша респонденттер кешкісін не үйде 

отырып тазалықпен айналысуы қажет, не дос та ры-

мен қыдыруы қажет болған. Негативті болжам 

естіген адамдардың ішінде үйде қалып, тазалық 

жасауды таңдағандары некен-саяқ болып шықты. 

Кеш кісін әлдеқандай келеңсіздік күтіп тұрғанын 

есті се де, көпшілік қыдырысты таңдаған. «Адамдар 

тағдырды өзгер те алатынына сенеді. Сол себепті 

жұлдыз-жорамалда естіген жайттарын айналып 

өтуді немесе оған керісінше әрекет етуді ойлайды. 

Астро логиялық жорамалдың негативті болуы адамды қызбалыққа баруға не ме-

се өз іс-әрекетін ақтау ға тырысуға итермелейді», – дейді америкалық ға лым дар.

flamber.ru

 

   

МЕРЕКЕ


Жиынды университет ректоры Динар 

Нөке таева ашып, барша қауымды ең қастерлі 

мерекемен құттықтады.

«22 жыл ішінде қазақ халқының ұлттық 

санасы жаңғырып, өзінің ежелден қалып тас-

қан бай тарихы мен ұлттық дәстүрлері, ұлт-

тық құндылықтары құрметтеліп, ұлы тұл-

ғаларын бүкіл дүние таныды, бай рухани 

қазынасы әлемдік өркениетпен ұластырылып 

келеді. Бүгінде егемен Қазақ елінің көпұлтты, 

тату-тәтті, ынтымақ сүйгіш халқының қуатты 

экономикасы, сенімді саяси жүйесі, ең бас-

тысы – бүгінгіден де нұрлы, бүгінгіден де 

кемел болашағы бар. Тәуелсіздік – қазақтың 

басына берілген бақыт. Жас ұрпақ сол баға 

жетпес сыйды бағалай, қадірлей білуі 

қажет», – деді ректор. 

Ол ҚР Білім және ғылым министрлігіне 

қарас ты Болон үдерісі және академиялық 

ұтқырлық орталығының «Ұлттық рейтинг – 

2013» зерттеу қорытындысы бойынша же-

ңім  паз атанған мамандықтарды мара пат-

тады. 

Салтанатты шара барысында ректор сондай-ақ Ұлттық бизнес рейтингінің «Жыл 

маманы-2013» аталымы бойынша үздік деп 

танылған бес қызметкерге сертификаттарды 

табыс етті. Бұл күні білім, ғылым жолында 

еңбек сіңірген қызметкерлер ведомстволық 

марапаттарға да ие болды. ҚР Білім және ғы-

лым министрлігінің «Білім беру ісінің құрметті 

қызметкері» төсбелгісімен Галина Қара мол-

даева, «Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі 

үшін» төсбелгісімен Лаура Ермекбаева мен 

Нәзира Сәндібаева, Ы.Алтынсарин атындағы 

төсбелгімен Руда Зайкенова, «Құрмет» гра-

мо тасымен Нұрбала Мырзахметова мара-

пат талды. Ректордың өзіне «Сала көш бас-

шысы–2013» құрметті атағы бұйырыпты. 

Жиын соңы өнер және мәдениет факуль теті 

студенттерінің әдеби-сазды қойылымына 

және Болат Аюханов жетекшілік ететін 

Мемлекеттік академиялық би театры әртіс-

терінің өнеріне ұласты.Нәзира ЖҰМАҚҰЛОВА

Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университетінде 

«Тәуелсіз елім – тағдырым 

менің» атты мерекелік 

салтанатты жиын болып өтті. 

Қыздар университеті 

Тәуелсіздікті ұлықтады

Жұлдыз-жорамал мінез-

құлыққа кері әсер етеді

 

   

08,16

09,01

17,17

Ауа райы

-4 -6

о

 

-12 -14

о

-3 -5Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет