Тәуелсіздікті ұрпаққа насихаттау ісі өз деңгейінде жүргізіліп жатыр деп ойлайсыз ба?Pdf көрінісі
бет24/24
Дата24.03.2017
өлшемі12,36 Mb.
#10171
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

38

38

8-80-60, факс: 8(727)3

88

-8

-8

0-0

61

Сәтбаев 

ев

ев

е көше

көше

көше

ш

сі

і

і

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Д

ост

ық

д

ық

д

ық

д

ық д

аңғы

а

а

а

лы

Л

угански

й кө

й

й

й

шес

і

Б

е

га

лин 

лин

ли

и

к

ө

ш

есі

Бегалин көшесі

«Алаш айнасы» газетiне жазылу индексi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Ы»

Ы»

Ы»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

л

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

тты

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

 

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

і

і

і

і

і

і

і

і

і

лдер

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

Есеп:


«Мекте

п

п ди

дире


ре

кт

ктор

ор

ыы

оқ

оқу у

ғи

ғима

мара


ра

ты

тын

н жө


ж

ндеу ден  өткізуге 

мұғалімдер мен ата-аналардан 200 мың теңге жинап алды. 

Директорға жаңа кіржуғыш машина мен тоңазытқыш не үшін 

керек?»

***


Әкесі жоғары  оқу  орнын бітіріп,  жұ

жұ

мымы

сқ

сқа  ор

р

наласқсқ

ан

а 

ба

бала

ла

сысына

на

:– Балам, сен үлкен жігіт болдың, енді еркін жүріп-тұрып, 

темекі тартсаң  да қарсы болмаймын.

– Әке, мен темекіні қойғалы екі жыл болды ғой...

***


Кішкентай 

й е


екі

і

баба

ла

лас

с

өйөй

ле

лесі

сі

пп

тұ

тұр:

р:

– Туғанн

кү

күні

ні

ң ң 

қа

қаша

ша

н?н?

– 20 қарашада.

– Қай жылы?

– Жыл сайын ғой...

***

Ат

Ата-

а-

анан

ас

асы 

ы

қонаққа барып, үйге кештштеу

еу о


о

ра

ралалады

дыҚа

Қа

рара

са

са,,

бө

бөлм

лм

елел

ер

ерді

ді

ңң іші апыр-топыр, заттар

ар

дыды

ң

ң бә

бәрі


рі

ш

шашаш

ыл

ылыпып

 

жатыр:– Балам-ау, үйді сонша шашпай-ақ ойнауға болмас па еді?

– Мама, мен ойнаған жоқпын.

– Енді не істедің?

– Кәмпит і

і

зд

здег

ег

ем ғой...БОЛАТБЕК

К

ТЕТЕ

Н

НБІ

БІР


Р

ХА

ХАБАБАР

Р

ФрФр

Фр

р

ан

ан

ан

анци

ци

ци

ци

ян

ян

ян

ян

ың

ың

ың

ың

Н

Н

Н

Ни

и

ицца қаласындағы бір д

д

д

д

әм

әм

әм

әмха

ха

ха

а

на

на

на

нада

да

да

да

б

б

б

б

ағ

ағ

аға

а

а

а

клиенттерд

і

і

і

ің сыпайылық деңгейіне қарай

й

й

 өзгерет

і

і

і

ін

б

б

б

болды. 

«Сәлеметсіз бе, маған кофе беріңізші» деген адам сусынды 1,4

евроға сатып алса, мұндай сыпайылықты сақтамаған адам 

бұдан жеті есе көп ақша төлеуі мүмкін.

Астрологиялық болж

ж

ж

ам

ам

ам

ам

ме

ме

ме

ме

н

н

н

н

әу

әу

әу

әу

ес

ес

ес

ес

те

те

те

те

ну

ну

ну

у а

а

а

а

да

да

да

да

мн

мн

мн

мның

ың

ың

ың

м

м

м

м

і

інез-құлқына кері 

әсер етеді. Мұны Американың Оң

О

О

түст

і

і

ік

К

К

Каролина және Джонс 

Хопкинс университеттерінің қызметкерлері тәжірибе нәтижесінде 

дәлелдеді.

Бұл туралы Realty.newsru.com 

пор талы  хабарлайд

йд

йдйд

ы.

ы.ы.

ы.

 Petet

et

etit

t

tee

Sy

SySy

Sy

rara

ah

hат

т

тта-

а-

а-а

латын кафеде д

д

д

даяая

ая

аяшы

шы

шышы

ға

ғаға

ға

жж

ж

жайай

ай

айғ

ғ

ған

ан

анана

а

аа

«кофе» дей салып, әдепті ескермейтін 

клиенттер  үшін  бір стақан кофе 7 

евро тұрады. «Кофе беріңізші» неме-

се «Ғафу етіңіз, кофе» деген адамға 

ар налған  баға – 4,25 евро. Ал дая-

шы

шы

шышы

ме

мме

н

нн

н сә


сә

сә

әле

л

лелемд

мд

мдмдес

ес

есес

іп

ііп

іп

,,

,

,содан кейін өте 

сы

сысы

с

папа

па

йыйы

йы

йыт

т

түр

үр

үрдеде

де

кк

коф


оф

оф

офее

е сұ


с

с

раған адам тек 1,4 евро ғаға

ға

ғана

на

наа

т

ттөл

өл

өлей

ей

ейей

ді

діді

діБа

Б

БаБа

сқ

ққ

қ

аа

а

тата

та

ғаға

ғам


м

м

мтүрлерінің бағасы да солай жіктелген. «Негізінде, мұндай талапты қатаң 

ұстанбаймыз. Дегенмен бұл туралы ескер тілгелі бері кафеге келушілер 

әдепті, тәртіпті бола бастады. Ең бастысы, адамдар жиі күлімсірейтін 

болды», – дейді дәмхана менеджері Фабрис Пепино.

The Telegraph-қа сілтеме жасаған Мeddaily.ru 

пор 


талының хабарлауынша, сынақ бары 

сын 


да 

ер

ерер

ер

ікі

і

тіті

ті

тілеле

ле

лр

р

рр

то

тото

о

быб

бы

нана

на

нан

н

ннег

е

еге

ат

ататт

ив

ивив

ив

тіт

тт

  боло

о

жамдар ай тылған. Бо

Бо

БоБолж

лж

лжлж

ам

амам

ам б


б

б

бой

ой

ойой

ы

ыын

ы

шаша

ша

шр

р

рр

ес

еес

ес

попо

по

понднд

нд

нденен

ен

ент

ттт


т

ер кешкісін не үйде 

отырып тазалықпен айналысуы қажет, не дос тары-

мен қыдыруы қажет болған. Негативті болжам 

естіген адамдардың ішінде үйде қалып, тазалық 

жасауды таңдағандары некен-саяқ болып шықты. 

Кеш кісін әлдеқандай келеңсізд

д

дд

ік күтіп тұрғанын 

ес

е

есес

ті се де, көпшілік қыдырысты

ты

ты

ы тт

т

таң

аң

аңа

да

дада

д

ғаға

а

н.н.

н

н.«

«

««Ад

Ад

АдАд

ам

мм

мда


да

да

ар 

р

 та

та

тағдырды өзгер те  алатынынн

н

на

а

аа се

се

сесе

не

нн ді

ді

діді

СоСо

Со

Сол

л

л с

се

сбе

бе

бебе

пт

птпт

і

іі

і

жұлдыз-жорамалда естіген жайттарын айналып өтуді немесе оған керісінше әрекет етуді ойлайды. 

Астро логиялық жорамалдың негативті болуы адамды қызбалыққа баруға не ме-

се өз іс-әрекетін ақтау ға тырысуға итермелейді», – дейді америкалық  ға лым дар.

 

  

 

  

fla

flambe

mber.rru

u

 

  

МЕ

МЕРЕ

РЕ

КЕКЕ

Ж

ЖЖи

Ж

ынды университет ректоры ДинарНөке таева ашып, барша қауымды ең қастерлі

мерекемен құттықтады.

«22 жыл ішінде қазақ халқының ұлттық

санасы жаңғырып, өзінің ежелден қалып тас-

қан бай тарихы мен ұ

ұ

ұлт

лт

лтлт

ты

ыы

ы

қ қ

қ

қдә

д

дстүр

үр

үрүр

лері


р

р

р

ұл

ұл

ұлұл

т-

тық құндылықтарыы

ы

ық

қ

ққ

ұр

ұрұр

ұр

меме

ме

метт

тт

тттт

ел

елел

ел

іпп

іп

п,,

,

,ұл

л

ллы

ы

ы ы

тұ

тұтұ

тұл-


л-

л-

л-ғаларын бүкіл дүние таныды, бай рухани

қазынасы әлемдік өркениетпен ұластырылып

келеді. Бүгінде егемен Қазақ елінің көпұлтты,

тату-тәтті, ынтымақ сүйгіш халқының қуатты

экономикасы, сенімді саяси жүйесі, ең бас-

ты

тыты

сы

сысы

сы

  – бб

б

бүг

ү

үгүг

ін

інін

ін

гіг

г

где

де

деде

н

нн

н

дед

д

дн

н

нұрлы,  бүгінгіден де

ке

кеке

кеме


ме

ме

мелл

л

л бб

бо

бла

ла

лала

ша

шаша

ша

ғығы

ғы

ғы бб

б

бар

ар

арар

.

.Т

Тә

ТәТә

уелсіздік – қазақтың

басына берілген бақыт. Жас ұрпақ сол баға

жетпес сыйды бағалай, қадірлей білуі

қажет», – деді ректор. 

Ол ҚР Білім және ғылым министрлігіне

қарас ты Болон үдерісі және академиялық

ұтқырлық орталығының «Ұлттық рейтинг –

2013» зерттеу қоры

ы

ыы

ты

тыты

тынд


нд

нд

ндыс

ыс

ыыс

ы

ыы

ы

боб

бо

бойы

й

йыйы

нш

ншнш

нш

аа

а

жеже

же

же--

-

-ңім  паз  атанған  мам

м

мман

ан

ананды

ды

дыд

қт

қтқт

қт

арар

ар

ард

ды

дыд

м

мар

ар

арара

а

апа

па

ппа

т

тт-

тады.


Салтанатты шара барысында  ректор

сондай-ақ Ұлттық бизнес рейтингінің «Жыл

маманы-2013» аталымы бойынша үздік деп

танылған бес

ес

ес

ес қызметкерге сертификаттарды

та

тата

абы


бы

бы

быс

с

сс  ет

е

тіті

ті

ті.

. Бұ


Бұ

Бұ

Бұл

л

лкү

кү

күкү

ні

ніні

ні б


б

біл


і

іл

ілім, ғылым жолында

ең

ббе

б

бк сііңі

і

ірген қызметкерлер ведомстволықмарапаттарға да ие болды. ҚР Білім және ғы-

лым министрлігінің «Білім беру ісінің құрметті

қызметкері» төсбелгісімен Галина Қара мол-

даева, «Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі

үшін» төсбелгісімен Ла

Ла

Лаа

ур

уру

ур

а а 

а 

аЕр

Ер

ЕрЕр

ме

меме

ме

кбк

кб

кбае

е

аеае

ва

вава

ва

мм

м

мен

ен

енен

Нәзира Сәндібаева,

Ы

Ы

ЫЫ.Алт


лт

лт

л ынын

ын

ынса

са

саса

ри

рири

р

нн

н ат


ат

т

атынын

ын

ыда

да

дада

ғы

ғығы

ы 

төсбелгімен Руда Зайкенова, «Құрмет» гра-мо тасымен  Нұрбала Мырзахметова мара-

пат талды. Ректордың өзіне «Сала көш бас-

шысы–2013» құрметті атағы бұйырыпты.

Жиын соңы өнер және мәдениет факуль теті

ст

ст

сттуд

уд

удуд

ен

енен

ен

тттт

тт

ерер

ер

ерін

ін

нн

ің

іңң

ің

әә

ә

әде

де

деде

би

бб

б-

-

-азды қойылымына

жә

жәжә

және


не

не

неБ

Б

Болол

ол

олатат

ат

тА

А

АА

юх

юхюх

юх

анан

ан

анов

ов

ово

 жетекшілік ететін

Мемлекеттік академиялық би театры әртіс-

терінің өнеріне ұласты.Нәзира ЖҰМАҚҰЛОВА

Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университетінде 

«Тәуелсіз елім – тағдырым 

менің» атты мерекелік 

са

са

са

а

лт

л

лт

лт

ан

ан

ан

ан

ат

ат

ат

ат

ты

ты

ы

ты

ж

ж

ж

ж

иы

иы

иы

иы

н болып өтті. 

 

  

08,16

08 16

09,01

09 01

17,17

17 17

Ауа райы

Ауа райы

-4

 -

6

о

-12 -14

о

-3

-3 -5

5

о

 -11 -13

о

+

+

3+5

+5

о

о

о

о

о

о

о

о

-2 -4

4

4

4

4

4

4

4

о

о

о

о

о

о

о

0

0 -

-2

2

о

-5 -7

о

-3 -5

о

-8

-8 -

-10

10

о

 

-33

3

3

3

3

3

3

3

3

-3

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

-7 -9

о

0 -2

о

  -3 -5

о

+4

+4 +

+6

6

о

о

0 -2

о

+

+9

+9

+9

+9

+

+9

+9

+

+

+

+

+1

+

+

+

+

+

+

1

1

1

1

1

1

1

1

о

о

о

о

о

о

о

о

0 +2

+2

+2

+

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2

2

+

о

о

о

о

о

о

о

-1 -3

-1

-

-

-1

-1

-

-

-

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

о

о

о

о

о

о

о

о

о

3

-3 -5

5

о

о

-4 -6

о

-8 -10

о

-2 -4

о

 -6

6 -8

8

о

-2 -4

о

6

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

6

6

6

-8

-8

8

8

-8

-8

8

-8

-8

-8

-8

-8

8

-8

-8

-8

о

0 +12

+1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

+1

1

1

1

1

1

1

+1

+1

+

+1

+1

+1

1

2

2

2

2

2

2

2

О

+1 +3

О

 

+6 +8

6

6

6

+6

6

6

+6

6

6

+6

6

+6

+

+

+

+

+

+

+

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

о

о

о

о

о

о

о

о

 

0.. 0о

  

-1 -

-

3

о

-5

-5 -

-7

7

о

о

   


0 -2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

2

2

2

2

2

2

о

  -6 -

-

-

-

-

-

-

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

 

+5

5 +7

О

0-

0-

2

2

О

О

Құрастырған Айтқазы МАЙЛЫБАЙ

СКАНВОРД


Газетіміздің  №218 (1129) санында жарияланған сканвордтың жауабы

КӨЛДЕНЕҢІНЕН:  Рахит. Езу. Тест. Галактика. Отан. Марабу. Ангор. Сүлей. Ене. Стан. Скат. Сабо. Ажа. Ар. Арай. Рейд.  

ТІГІНЕН:  Шабата. «Үркер». Рөл. Гитара. Естай. Тек. Байт. Стоун. Асар. Петит. Гена. Канон. Бай. Шулан. Рекорд.

ru

ssianw

o

rld

newspaper

.or

g

g

Желтоқсанның 14-і

Алаштың атаулы күні

16 жыл бұрын (1997) Ақмолада саяси қуғын-сүргін құрбандарына 

арналған ескертк

к

кіш

іш

ішш

а

аа

а

шышы

шы

шылд

лд

лдлд

ы.

ыы.

ы.

2001 жылы ҚРР

Р

Р ПП

П

Пре

ре

рерези

зи

зизи

де

деде

де

нтнт

нт

нті

і

іі

Нұ

НұНұ

Нұ

рсрс

рс

рсұл

ұл

ұлұлта

та

тата

н

нн

н

ӘбӘб

Әб

Әбішіш

іш

ішұлы Назарбаевқа 

Ватиканның ең жоғарғы марапаты – Пии ордені мен осы орден 

Рыцарының мақтау қағазы тапсырылды.

Туған күн иелері

Есен Бектұров  (1931) – Қазақ КСР еңбек сіңірген ғылым және

те

тете

те

хнхн

н

хник

к

ка

а

аа

қа

қақа

йр

йрйр

йр

атат

ат

атке

к

крі

р

рр

, химия ғылымының до

до

до

докт

кт

кткт

ор

рор

р

ы,ы,

ы

ы,а

а

ака

ка

кка

де

дед

де

мии

ми

мик,

к,

кк,

 

прпр

пр

поф

оф

офф

ес

есес

ес

сосо

со

сор;

р;

р;;

Қоңшабай Сүйініш (1938) – ақын;

Флобер Мұқанов (1939) – Қазақстанның еңбек сіңірген өнер

қайраткері, аниматор, суретші;Марат Рысбеков (1948) – ҚР Индустрия және жаңа технологиялар 

министрлігі Техникалық реттеу және метрология жөніндегі 

комитеттің Астан

н

нн

а

аа

қа

қақа

қа

лаа

а

асысы

сы б


б

б

бой

ой

ойй

ын

ыы

ша

шаша

ша

бб

б

бас

ас

сас

қа

ққа

қа

рмрм

рм

рма бастығы;

Азат Сейтметов

ов

ов

в (

(

((

19

1919

1964


64

64

64)

))

)– тете

те

теат

ат

атт

р 

акак

ак

акте

те

тете

рі

рірі

рі

;;

;

;Мәулен  Мамыров (1970) – Алматы облыстық Олимпиадалық

резервтер дайындау орталығының директоры, палуан, ҚР еңбек 

сіңірген спорт шебері, еркін күрестен халықаралық дәрежедегі 

спорт шебері, Қазақстанның 12 дүркін чемпионы.Желтоқсанның 15-і

А

Алаштың атаулы күні

1995 жылы Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылды.

1999 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы

бекітілді.

6 жыл бұрын (2007) Тәжікстан Республикасының астанасы Душан-

беде тәжік-ауған шекарасында қаза болған қазақстандық жауынгерлерге 

ар

а

аналған монумент ашыл

ыл

ылл

ды

дды

ды

..

Ду

Дуу

Ду

шаша

ша

анб

нб

нен

е

енен

ің

іңің

ің

оо

о

орт

рт

ртр

ал

алал

л

ығғ

ғ

ғында орналасқан 

м

ммонументте 35 қазақстанд

д

дд

ық

ықық

ық

жж

ж

жауау

ау

ауын

ын

ынын

ге

геге

герд


рд

рд

рдің

ің

іңің

е

ее

е

сісі

сі

сімі

м

мімі қ

қ

ққ

аш

ашаш

аш

алал

ал

алып

ы

ыы

 жазылған. Туған күн иелері

Қажымұрат Әбішев (1931) – философия ғылымының докторы, профессор;

Файзолла Оразаев (1938) – Гуманитарлық ғылымдар академиясының 

пр

прпр

пр

езе

е

еид

ид

идид

енті, фи


ф

ф

флоло

ло

лоло

гия ғылымының докторы, профессор

р

р

р;

;

;;

Се

Се

Се

Се

йф

йф

йф

ф

ол

ол

ол

ол

ла

ла

ла

ла

О

О

Осп

с

с

ан

ан

ан

а

(

((

(19


19

938


38

38

38))

)

)

ақ

а

аақ

ын, Халықаралық «Алаш»

ш»

ш»

»ә

ә

әә

де

деде

де

биби

би

бс

с

сый

ый

ыйый

лы

лылығы

ғы

ғығыны

ны

ныны

ң 

ңң 

лауреаты;Аманғали Нысанғалиев (1947) – техника ғылымының докторы, академик,

профессор;Марат Сәрсембаев (1947) – Орталық сайлау комиссиясының мүшесі, заң 

ғылымының докторы;Ая

А

А

А

гүл Миразова (1948) – Қа

Қа

ҚаҚа

за

зз

за

қсқ

қс

қста

та

танн

нн

нннн

ың

ыңың

ың

Еңбңб

ңб

ңбек

ек

екек

Е

ЕЕ

Е

рірі

рі

рі,,

,

,Ы.

Ы

Ы.Ы.

Ал

Алл

Ал

тынсарин атындағы А

А

Алматы қалалық №159 гии

и

имнмн

мн

на

аз

азаз

ия

ияия

ия

ныны

ны

ныңң

ң ди


ди

ди

д рере

ре

ект

кт

кторор

ор

оры;ы;

ы;

ы;Бейсембай Ізтілеуов (1949) – экономика ғылымының докторы;

Ахметжан Есімов (1950) – Алматы қаласының әкімі, экономика ғылымының 

докторы;


Зауытбек Тұрысбеков (1951) – Қазақстанның Украинадағы Төтенше және 

өкілетті елшісі;Ам

Ам

Ам

Ам

ан

н

н

н

жа

жа

ж

жа

н 

н 

н 

н

Тә

Тә

Т

Тә

ке

ке

ке

ке

ше

ше

ше

ше

в

в

в

((

((

19

1919

19

5555

55

5)

)

))

– Атырау облыстық жола

ла

ла

лауш

уш

ушуш

ыл

ылыл

ылар


ар

ар

арк

к

кк

өл

өлөл

өл

ігіг

іг

і і

і

жәжә

жә

және

не

нен

 

авав

ав

автото

о

томо

мо

ммо

би

биби

би

льль

ль

жж

ж

жолл

л

лда

да

дада

ры

рыры б

б

бб

ас

асас

ас

қақа

қ

қар

р

рмр

асының басшысы;Ерұлан Қанапиянов (1958) – сазгер, қоғам қайраткері;

Арман Сқабылұлы (1965) – «Хабар» агенттігі» АҚ бас продюсерінің 

орынбасары, белгілі журналист;Асқар Шоманов (1969) – ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қостанай 

облысы бойынша басқармас

с

с

сын

ы

ыы

ың

ыы

ы

 басшысы.Же

Ж

лтоқсанның

1

1

6

6-сы

Алаштың атаулы күні

Қазақстан Республикасының мемлекеттік мейрамы – Тәуелсіздік күні.

1996 жылы Алматыда Республика алаңында Тәуелсіздік монументі салтанатты 

түрде ашылды.

13

13

1313

ж

жж

ж

ылыл

ыл

ылб

б

бб

ұр

ұрұр

ұр

ынын

н

ын(

(

((

20

2020

20

0000

00

00)

)

))

Ал

АлАл

Ал

мам

м

мты

т

тт

да ұлы мемлекет қайрат

т

т

тке

ке

кеке

рі

рірі

р

, қоқо

қо

қолб

лб

лблб

ас

асас

ас

шышы

шы

шыж

ж

жж

ән

әнән

ән

е е 

е

диди

ди

диплпл

пл

лом

ом

оматат

ат

аА

А

АА

бы

быбы

ы

лал

ла

айй

й

йха

ха

хах

нғ

нғнғ

ғ

аа

а

есес

ес

еске

ке

кее

р

ррткіш ашылды.

4 жыл бұрын  (2009) Шымкентте Әбілхан Қастеевке арналған ескерткіш 

орнатылды.

Туған күн иелері

Бибігүл Төлегенова (1929

9

99– ҚаҚ

Қ

Қазақс

қс

қтанның

ың

ыңың

 жән


н

ән

е КСКС

К

РО-ның халық әртісі, С

С

Социалистік Еңбек Ері, КК

К

КСР

СР

СРСР

О

ОО

О

жәжә

жә

және

не

нене

Қ

ҚҚ

Қ

аза

аз

азақ

қ

ққст

ст

стст

ан

аан

ан

ММ

М

Мемем

ем

емле

ле

лее

к

кеттік сыйлығыныңиегері;

Ғани Қыстауов (1944) – кинорежиссер, суретші, сценарист;

Әбу Меңлібаев  (1947) – техника ғылымының докторы, профессор,

академик;Қадыржан Дамитов  (1959) – «БТА» Банкі» АҚ басқарма төрағасы.

Же

Желтоқсанның 17-сі

Алаштың азалы күні

1986 жылғы Желтоқсан көтерілісі құрбандарын еске алу күні. Туған күн иелері 

Ағ

А

А

А

абек Қарабеков (1950) 

)

меме

е

еди

ди

иди

ци

цици

ци

нана

на

нағ

ғ

ылыл

ыл

ылым

ым

ымым

ын

ынын

ын

ыңың

ың

ыңд

д

док

о

оо

торы, профессор;Қ

Қадырхан Отаров

 (1953


3

3

3)) –

Же

Же

ЖеЖер

р

рр

ре

рере

рес


су

су

сурс

рс

рсрс

та

тат

ры

рры

рын


н

н

н баба

басқ


сқ

сқ

сқарар

ар

ру 

у

у аа

аг

аенттігінің төрағасы;

Қайрат Зәкәриянов  (1954) – Қазақ спорт және туризм академиясының 

президенті, педагогика ғылымының докторы, профессор, академик;Дүйсенбек Әубәкіров  (1962) – Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 

қаржылық-бақылау инспекциясының бастығы;Ер

р

р

р

лан Стамбеков  (1966) – Алматы қаласы бойынша кәсіпкерлер

па

папа

па

лла

л

лта

та

тата

сы

ссы

сы

ныны

ны

ның 

ң

ңди

ди

диди

ре

рере

ре

кткт

кт

ктор

ор

орор

ы;

ы;ы;

ы;

ЕрЕр

Ер

Ержа

жа

жа

жа

н 

н

н Жы

Жы

Жы

Жыл

лқ

лқ

қ

ыб

ыб

ыб

ыб

ае

ае

ае

а

в

в

в

в

(

(((

19

119

19

828

8

82) – Шығыс Қазақстан

н

нн

об

обоб

об

лылы

лы

лст

ст

стст

ық

ықық

ық ә


ә

ә

кк

к

кімд

мд

мдмд

іг

ігі

іг

іі

і

аппаратының жетекшісі. Желтоқсанның 18-і

Алаштың атаулы күні

Халықаралық көші-қон күні.Туған күн иелері

Оралбай Әбдікәрімов (1944) – мемлекет және қоғам қайраткері

Ардақ Сыдық (1947) – Алматы облыстық ардагерлер ұйымының төрағасы;

Қуат Есімханов (1952) – «Теміржолжылу» АҚ президенті;

Арасанбай Естен

 (1953) – жазушы;Әд

д

іл Ыбраев

  (1953) – «Ғылыми-техникалық ақпар

р

р

рат орталығы» АҚ

Қ

прпр

пр

прее

ез

езид

ид

идиден

ен

ененті

ті

тіт

;

;;

Әл

Әл

Әл

Әл

их

их

ихан

ан

ан

н С

С

С

ма

м

майы

йы

йы

йыло

ло

ло

о

в

в

в

((

(19

19

191 72

72

7272

)

))

– ҚР Статистика агенттігінің

ің

ң

тт

төр


өр

өр

рағ

ағ

ағасас

ас

сы

ы

ы.Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып, 

мәртебелеріңіз арта берсін!

«Алаш айнасы»

14

15

16

17

18

Же

лтт

оқ

оқсан  2013

1

23

4

56

89

10

1112

12

1212

13

113

13

1920

21

2223

24

2526

26

2626

27

227

27

2829

30

31Астана

Аюдың


бір

р

рр

 жасар 


бал

б

баб

асы


Өте дәл

жүретін сағат

Білгір, 

білімд


імд

імд


імд

ар 


а

а

аада

ад

адад

м

мм

м

...Эвальд 

(композитор)

Келісім

Жансыз


Күш

Күш


Күш

Күш-қу


-қу

-қу


-қу

ат

атат

Кіші үй


Жырынды,

қу

...Пастер

Сәуле, нұр

Т.Хейер-

далдың 


қайығы

Ә.Әлімжанов-

тың романы

Мексика 


аборигені

Береке


Дене бөлігі, 

бұғана


Ма

Май


Майр

ра

УәлУәл

Уәл


Уәл

иқы


иқы

иқы


зы-

ы

ыы

ның әні


Адаматаның 

ң

ңбаласы

Евр


Евр

Евр


Евр

ей 


й

й 

й тіл

тіл


тіл

т

іЕркек бүркіт

С.Бәйтереков-

тің әні

Жарымес


Бәдірен

Тай


Тай

Тай


Тай

 боксы


Тісті құрал

Жасанды 


қуа

қуа


қуа

қуа


тт

т

ттысә

сә

сәс

уле


уле

ле

Тиынның бет

ет

бетбет

і

Турку қаласы 

шведтерше

Пайд

Пайд


Пайд

Пайда


а,

а

а,пара

пара


пара

пара


Арм

рм

рмАрм

ян 


ян 

ян 


ян 

қш

ақшақш

ақш


асы

асы


асы

асы


Жк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсБс

Бс

БсЖм

Жм

ЖмЖм

Сн

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

БсБс

Бс

ЖмЖм

Жм

ЖмСн

Жк

ДсСс

Аст

Аст

ана бюросы:

р

Мек


енж

айы: С


ейф

ул

лин 

ин

көшкөш

есi, 31, 

офи

с 414«


б»

Тел


.:

 8

 (717

2

)  54-

2

7-3

3

1

1

E-mai


l: aa_as

tana@mai


l.r

l.r


uu

Қана


т Т

О

ҚАБАЕВ  –

Аста


н

а 

бюросының ж

ет

екшiсi 

А

рман АС

ҚАР


ОВ

 – т


іл

ші

шіЖа

н

кел

д

і ҚАРЖ

АН

  –ті

і

лшілші

Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет