Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkPdf көрінісі
бет13/55
Дата27.03.2017
өлшемі9,43 Mb.
#10408
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   55

Klank instellen
Voor een optimale geluidsweergave is een equalizer in de 
bouwradio geïntegreerd.
U kunt het niveau van de hoge en lage tonen handmatig wijzi-
gen of klankinstellingen voor verschillende soorten muziek 
gebruiken. U kunt kiezen uit de voorgeprogrammeerde instel-
lingen „JAZZ”„ROCK”„POP” en „CLASSICAL” en de door 
uzelf te programmeren instelling „CUSTOM”.
Als u een van de opgeslagen klankinstellingen wilt selecte-
ren, drukt u de toets voor het selecteren van de klankinstelling 
„Equalizer” 15 zo vaak in tot de gewenste instelling in de in-
dicatie a van het display verschijnt.
Wijziging van de instelling „CUSTOM”:
– Druk de toets voor de handmatige klankinstelling 
„Custom” 17 eenmaal in. In het display knipperen de indi-
catie „BAS” c en in de indicatie d de opgeslagen waarde 
van het niveau van de lage tonen.
– Stel het gewenste niveau van de lage tonen in (waarde tus-
sen 0 en 10). Als u het niveau van de lage tonen hoger wilt 
instellen, draait u de knop „Bass/Treb” 25 met de wijzers 
van de klok mee. Als u het niveau lager wilt instellen, draait 
u de knop tegen de wijzers van de klok in.
– Als u het ingestelde niveau van de lage tonen wilt opslaan, 
drukt de toets voor handmatige klankinstelling „Custom” 
17 een tweede keer in. In het display knipperen de indica-
tie „TRE” b voor de daaropvolgende instelling van het ni-
veau van de hoge tonen en in de indicatie d de opgeslagen 
waarde van het niveau van de hoge tonen.
– Stel het gewenste niveau van de hoge tonen in (waarde tus-
sen 0 en 10). Als u het niveau van de hoge tonen hoger wilt 
instellen, draait u de knop „Bass/Treb” 25 met de wijzers 
van de klok mee. Als u het niveau lager wilt instellen, draait 
u de knop tegen de wijzers van de klok in.
– Als u het ingestelde niveau van de hoge tonen wilt opslaan, 
drukt de toets voor handmatige klankinstelling „Custom” 
17 een derde keer in.
Audiobron selecteren
Als u een audiobron wilt selecteren, drukt u de toets „Source” 
22 zo vaak in tot in het display de indicatie m voor de gewens-
te interne audiobron (zie „Radiozenders instellen en opslaan”, 
pagina 54) resp. externe audiobron (zie „Externe audiobron-
nen aansluiten”, pagina 54) verschijnt:
– „FM”: Radio via fm,
– „AM”: Radio via middengolf,
– „AUX 1”: externe audiobron (bijv. cd-speler) via de 
3,5 mm-aansluitopening 28 aan de buitenzijde,
– „AUX 2”: externe audiobron (bijv. mp3-speler) via de 
3,5 mm-aansluitopening 35 in het mediavak,
– „USB”: externe audiobron (bijv. USB-stick) via de USB-
aansluitopening 33,
– „SD”: externe audiobron (SD- of MMC-kaart) via de 
SD-/MMC-insteekopening 34.
Sprietantenne afstellen
De bouwradio wordt met een gemonteerde sprietantenne 10 
geleverd. Draai bij gebruik van de radio de sprietantenne in de 
richting die de beste ontvangst mogelijk maakt.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 53  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

54 | Nederlands 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Als geen voldoende ontvangst mogelijk is, dient u de bouwra-
dio op een plaats met een betere ontvangst neer te zetten.
Opmerking: Bij gebruik van de bouwradio in de onmiddellijke 
nabijheid van zendinstallaties, zendapparatuur of andere 
elektronische apparaten kan de kwaliteit van de radio-ont-
vangst achteruit gaan.
Mocht de sprietantenne 10 losraken, dient u deze vlakbij het 
huis in de richting van de wijzers van de klok vast te draaien.
Radiozenders instellen en opslaan
Druk de toets voor de keuze van de audiobron „Source” 22 zo 
vaak in tot in de indicatie m „FM” voor het fm-ontvangstbe-
reik of „AM” voor het middengolf-ontvangstbereik verschijnt.
Wilt u een bepaalde radiofrequentie instellen, draait u de 
knop „Tune” 19 met de wijzers van de klok mee om de fre-
quentie te verhogen of tegen de wijzers van de klok in om de 
frequentie te verlagen. De frequentie verschijnt tijdens de in-
stelling in de indicatie n en vervolgens in de indicatie j in het 
display.
Wilt u naar radiozenders met een hoge signaalsterkte zoe-
ken, drukt u op de toets voor omlaag zoeken „– Seek” 23 of 
de toets voor omhoog zoeken „Seek +” 21 en houdt u deze 
kort ingedrukt. De frequentie van de gevonden radiozender 
verschijnt kort in de indicatie n en vervolgens in de indicatie j 
in het display.
Bij voldoende sterke ontvangst van een geschikt signaal scha-
kelt de bouwradio automatisch over op stereo-ontvangst. In 
het display verschijnt de indicatie voor stereo-ontvangst i.
Wilt u een ingestelde zender opslaan, drukt u op de geheu-
gentoets „Memory” 16. In het display knippert de indicatie 
„PRESET” e en in de indicatie d het nummer van de laatst in-
gestelde geheugenplaats. Als u een geheugenplaats wilt kie-
zen, drukt u de toets voor omlaag zoeken „– Seek” 23 of de 
toets voor omhoog zoeken „Seek +” 21 zo vaak in tot de ge-
wenste geheugenplaats in de indicatie d verschijnt. Druk de 
geheugentoets 16 opnieuw in om de ingestelde zender op de 
gekozen geheugenplaats op te slaan. De indicaties e en d 
knipperen niet meer.
U kunt 20 fm-zenders en 10 middengolfzenders opslaan. 
Houd er rekening mee dat een reeds toegewezen geheugen-
plaats, als deze opnieuw wordt gekozen, met de nieuw inge-
stelde radiozender wordt overschreven.
Wilt u een opgeslagen zender weergeven, drukt u zo vaak op 
de toets voor omlaag zoeken „– Seek” 23 of de toets voor om-
hoog zoeken „Seek +” 21 tot de gewenste geheugenplaats in 
de indicatie d en „PRESET” in de indicatie e verschijnen.
Externe audiobronnen aansluiten (zie afbeelding C)
Naast het geluid van de geïntegreerde radio kunt u het geluid 
van verschillende externe audiobronnen weergeven.
AUX IN 1-aansluiting: De AUX IN 1-aansluiting is bijzonder 
geschikt voor audiobronnen die buiten het mediavak moeten 
worden ondergebracht (bijv. cd-spelers). Neem het be-
schermkapje van de „AUX 1 IN”-aansluitopening 28 en steek 
de 3,5 mm-stekker van de meegeleverde of een andere pas-
sende AUX-kabel in de aansluitopening. Sluit de AUX-kabel op 
een passende audiobron aan.
Breng ter bescherming tegen vervuiling het beschermkapje 
van de „AUX 1 IN”-aansluitopening 28 weer aan als u de stek-
ker van de AUX-kabel verwijdert.
Voor externe audiobronnen via de volgende aansluitingen 
opent u de vergrendelingshendel 8 en klapt u het deksel 9 van 
het mediavak („Digital Media Bay”) open.
– Insteken van SD- en MMC-kaarten: Steek een SD- of 
MMC-kaart in de SD-/MMC-insteekopening 34. Het op-
schrift van de kaart moet in de richting van het zekering-
kapje 31 wijzen. U kunt beginnen met de weergave van ge-
luid van de kaart zodra in de indicatie d het titelnummer en 
het totale aantal op de kaart beschikbare titels verschij-
nen. Als u de kaart wilt verwijderen, drukt u de kaart in. De 
kaart wordt vervolgens uitgeworpen.
– USB-aansluiting: Steek een USB-stick (of de USB-stekker 
van een geschikte audiobron) in de USB-aansluitopening 
33. U kunt beginnen met de weergave van geluid van de 
USB-stick zodra in de indicatie d het titelnummer en het to-
tale aantal op de stick beschikbare titels verschijnen. Als u 
de USB-stick wilt verwijderen, trekt u deze uit de USB-
aansluitopening.
– AUX IN 2-aansluiting: De AUX IN 2-aansluiting is bijzon-
der geschikt voor audiobronnen die in het mediavak kun-
nen worden ondergebracht (bijv. mp3-spelers). Steek de 
3,5 mm-stekker van de meegeleverde AUX-kabel in de 
„AUX 2 IN”-aansluitopening 35. Sluit de AUX-kabel op een 
passende audiobron aan.
Bij passende grootte kunt u de aangesloten externe audio-
bron met de klittenband van de houder 36 im het mediavak 
bevestigen.
Ter bescherming tegen beschadiging en vuil worden sluit u in-
dien mogelijk het mediavakdeksel 9, nadat u de externe au-
diobron heeft aangesloten.
Als u geluid van de aangesloten audiobron wilt weergeven, 
drukt u de toets voor de keuze van de audiobron „Source” 22 
zo vaak in tot in het display de indicatie m voor de gewenste 
audiobron verschijnt.
Externe audiobronnen besturen
De weergave van geluidsbronnen die via de SD-/MMC-instee-
kopening 34 of de USB-aansluitopening 33 zijn aangesloten, 
kunt u via de bouwradio besturen. In de indicatie d verschij-
nen links het nummer van de actueel gekozen titel en rechts 
het totale aantal aanwezige titels.
Weergave en weergave onderbreken:
– Als u de weergave wilt starten, drukt u op de toets voor 
weergave/pauze 24. De speelduur van de actuele titel ver-
schijnt in de indicatie j.
– Als u de weergave wilt onderbreken of voort wilt zetten, 
drukt u opnieuw op de toets voor weergave/pauze 24. De 
actuele speelduur knippert in de indicatie j.
Titel kiezen:
– Als u een titel wilt kiezen, drukt u de toets voor omlaag zoe-
ken „– Seek” 23 of de toets voor omhoog zoeken 
„Seek +” 21 zo vaak in tot het nummer van de gewenste ti-
tel links in de indicatie d verschijnt.
– Als u de weergave wilt starten, drukt u op de toets voor 
weergave/pauze 24.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 54  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Nederlands | 55
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Weergave in willekeurige volgorde en herhaalde weergave:
– Als u alle titels op de kaart of op de USB-stick in willekeuri-
ge volgorde wilt weergeven, drukt u de toets voor weerga-
ve in willekeurige volgorde en herhaalde weergave 20 een-
maal in. In het display verschijnt de indicatie f.
– Als u alle titels in de actuele map wilt herhalen, drukt u de 
toets voor weergave in willekeurige volgorde en herhaalde 
weergave 20 een tweede keer in. In het display verschijnt 
de indicatie g.
Opmerking: Alleen in deze functie verschijnt rechts in de 
indicatie d het nummer van de actuele map op de kaart of 
de USB-stick. Als u van map wilt veranderen, moet u eerst 
naar de normale weergave terugkeren en een titel uit de ge-
wenste map kiezen.
– Als u alleen de actueel weergegeven titel wilt herhalen, 
drukt u de toets voor weergave in willekeurige volgorde en 
herhaalde weergave 20 een derde keer in. In het display 
verschijnt de indicatie h.
– Als u naar de normale weergave wilt terugkeren, drukt u de 
toets voor willekeurige weergave en herhaalde weergave 
20 een vierde keer in, zodat geen van de indicaties fg of h 
in het display verschijnt.
– Als u de weergave wilt starten, drukt u op de toets voor 
weergave/pauze 24.
Externe audioweergave aansluiten (zie afbeelding C)
U kunt het actuele audiosignaal van de bouwradio ook aan an-
dere weergaveapparaten (zoals versterkers en luidsprekers) 
overdragen.
Neem het beschermkapje van de „LINE OUT”-aansluitope-
ning 30 en steek de 3,5 mm-stekker van een passende AUX-
kabel in de aansluitopening. Sluit een passend weergaveap-
paraat aan de AUX-kabel aan. Breng ter bescherming tegen 
vuil worden het beschermkapje van de „LINE OUT”-aansluit-
opening 30 weer aan nadat u de stekker van de AUX-kabel 
verwijderd heeft.
Energievoorziening van externe apparaten
De energievoorziening van externe apparaten via de 12 V- en 
wisselstroomaansluiting is alleen mogelijk als de bouwradio 
op het stroomnet is aangesloten en niet als deze op een accu 
werkt.
Als de bouwradio op het stroomnet is aangesloten, brandt het 
groene controlelampje 3 ter bevestiging.
USB-aansluiting
Met de USB-aansluiting kunnen de meeste apparaten, die via 
USB-aansluiting van stroom worden voorzien (bijvoorbeeld 
diverse mobiele telefoons), gebruikt en opgeladen worden.
Open de vergrendelingshendel 8 en klap het mediavakdeksel 
9 open. Verbind de USB-aansluiting van het externe apparaat 
via een passende USB-kabel met de USB-aansluiting 33 van 
de bouwradio. Het externe apparaat moet op de bouwradio 
eventueel als audiobron worden geselecteerd om het opladen 
te starten.
12 V-aansluiting (zie afbeelding C)
Met de 12 V-aansluiting kunt u een extern elektrisch apparaat 
met 12 V-stekker en maximaal 1 A stroomopname gebruiken.
Neem het beschermkapje van de 12 V-aansluitopening 29
Steek de stekker van het externe elektrische apparaat in de 
12 V-aansluitopening.
De 12 V-aansluiting is met een zekering 32 beveiligd. Als er 
bij de aansluiting van een extern apparaat geen spanning aan-
wezig is, opent u de vergrendelingshendel 8 en klapt u het me-
diavakdeksel 9 open. Schroef het zekeringkapje 31 los en 
controleer of de ingezette zekering 32 is doorgeslagen. Als de 
zekering is doorgeslagen, zet u een nieuwe gevoelige zekering 
(5 x 20 mm, 250 V maximale spanning, 1 A nominale stroom 
en aanduiding snel) in. Schroef het zekeringkapje 31 weer 
stevig vast.
Opmerking: Gebruik uitsluitend 1 A-zekeringen voor maxi-
maal 250 V spanning („250V 1A FUSE FOR 12V OUTLET”). 
Bij gebruik van andere zekeringen kan de bouwradio bescha-
digd raken.
De 12 V-aansluiting is bovendien met een interne tempera-
tuurbeveiliging beveiligd. Deze wordt bij oververhitting ge-
activeerd. Nadat de bouwradio is afgekoeld, vindt een auto-
matische reset plaats.
Breng ter bescherming tegen vuil worden het beschermkapje 
van de 12 V-aansluitopening 29 weer aan nadat u de externe 
stekker verwijderd heeft.
Wisselstroomaansluiting („Power Outlets”) 
(niet bij zaaknummer 3 601 D29 760)
Met de wisselstroomaansluitingen kunt u andere externe elek-
trische apparaten gebruiken. De stopcontacten kunnen afwij-
ken door de toepassing van verschillende nationale normen.
Het totaal van de maximaal toegestane stroomopname van al-
le aangesloten elektrische apparaten mag de in de volgende 
tabel aangegeven waarde niet overschrijden (zie ook op-
schrift op behuizing onder de afdekkleppen 4):
Open een afdekklep 4 van de wisselstroomaansluitingen en 
steek de stekker van het externe elektrische apparaat in een 
stopcontact 5 van de bouwradio.
Tijdindicatie
De bouwradio beschikt voor een tijdindicatie met aparte 
energievoorziening. Als er bufferbatterijen met voldoende ca-
paciteit in het batterijvak zijn geplaatst (zie „Bufferbatterijen 
inzetten of vervangen”, pagina 53), kan de tijd worden opge-
slagen, ook als de bouwradio van de energievoorziening via 
stroomnet of accu wordt losgekoppeld.
Productnummer
Totaal van de max. stroomopna-
me (in A)
3 601 D29 700
15
3 601 D29 730
9
3 601 D29 770
12
3 601 D29 7W0
15
3 601 D29 7X0
9
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 55  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

56 | Nederlands 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Tijd instellen
– Druk voor het instellen van de tijd de tijdinsteltoets 
„Clock” 18 zo lang in tot het aantal uren in de tijdindicatie 
n knippert.
– Druk de toets voor omhoog zoeken „Seek +” 21 of de 
toets vor omlaag zoeken „– Seek” 23 zo vaak in tot het 
juiste aantal uren wordt aangegeven.
– Druk opnieuw op de toets „Clock”, zodat het aantal minu-
ten in de tijdindicatie n knippert.
– Druk de toets voor omhoog zoeken „Seek +” 21 of de 
toets vor omlaag zoeken „– Seek” 23 zo vaak in tot het 
juiste aantal minuten wordt aangegeven.
– Druk  de  toets  „Clock” voor de derde keer in om de tijd op 
te slaan.
Energiespaarmodus
U kunt de tijdindicatie in het display 27 uitschakelen om ener-
gie te sparen.
Houd daarvoor bij het uitschakelen van de audiofunctie (zie 
„In- en uitschakelen audiofunctie”, pagina 53) de aan/uit-
toets 26 zolang ingedrukt tot er geen indicatie meer in het dis-
play verschijnt.
Als u de tijdindicatie weer wilt inschakelen, drukt u eenmaal 
op de aan/uit-toets 26.
Tips voor de werkzaamheden
Aanwijzingen voor de optimale omgang met de accu
Bescherm de accu tegen vocht en water.
Bewaar de accu alleen bij een temperatuur tussen –20 °C en 
50 °C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zomer niet in de auto 
liggen.
Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop 
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.
Neem de voorschriften ten aanzien van de afvalverwijdering 
in acht.
Oorzaken en oplossingen van fouten
Neem contact op met een erkende Bosch klantenservice als de 
fout door de genoemde maatregelen niet kan worden hersteld.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
 Het netsnoer is voorzien van een speciale veiligheids-
aansluiting en mag uitsluitend door een erkende Bosch 
klantenservice worden vervangen.
Oorzaak
Oplossing
Bouwradio werkt niet
Geen stroom
Netstekker aansluiten of op-
geladen accu (volledig) inste-
ken
Bouwradio te warm of te koud Wachten tot de bouwradio de 
gebruikstemperatuur bereikt
Bouwradio werkt niet bij gebruik op het stroomnet
Netstekker of netsnoer 
defect
Netstekker en netsnoer con-
troleren en indien nodig laten 
vervangen
Bouwradio werkt niet bij gebruik op de accu
Accucontacten vuil
Reinig de accucontacten, bij-
voorbeeld door de accu enke-
le keren te plaatsen en te ver-
wijderen, of vervang de accu 
indien nodig
Accu defect
Vervang de accu
Accu te warm of te koud 
(temperatuurwaarschuwing 
k brandt)
Wacht tot de accu bedrijfs-
temperatuur bereikt
Energievoorziening van externe apparaten werkt niet
Netstekker niet in het stop-
contact gestoken
Netstekker (volledig) in het 
stopcontact steken
12 V-aansluiting werkt niet
Geen zekering 32 ingezet
Zekering 32 inzetten
Zekering 32 doorgeslagen
Zekering 32 vervangen
Interne temperatuurbeveili-
ging is geactiveerd
Extern apparaat verwijderen 
en bouwradio laten afkoelen
Bouwradio doet het plotseling niet meer
Netstekker resp. accu 
niet goed of niet volledig inge-
stoken.
Netstekker resp. accu goed 
en volledig insteken
Softwarefout
Voor reset van software net-
stekker uit stopcontact trek-
ken en accu verwijderen. Ver-
volgens 30 seconden wachten 
en daarna netstekker weer in 
stopcontact steken resp. accu 
weer aanbrengen.
Slechte ontvangst van radio
Storing door andere appara-
ten of ongunstige opstellings-
plaats
Bouwradio op een andere 
plaats met betere ontvangst of 
op een grotere afstand tot an-
dere elektronische apparaten 
of stopcontacten opstellen
Tijdindicatie gestoord
Bufferbatterijen voor de klok 
zijn leeg
Bufferbatterijen vervangen
Bufferbatterijen in verkeerde 
poolrichting geplaatst
Bufferbatterijen met juiste 
poolrichting inzetten
Oorzaak
Oplossing
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 56  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Dansk | 57
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Klantenservice en gebruiksadviezen
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie 
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens 
het typeplaatje van de bouwradio.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Vervoer
Op de meegeleverde lithiumionaccu’s zijn de eisen voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s kun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de 
weg worden vervoerd.
Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht worden genomen. In deze gevallen 
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige 
voor gevaarlijke goederen worden geraadpleegd.
Verzend accu’s alleen als de behuizing onbeschadigd is. Plak 
blootliggende contacten af en verpak de accu zodanig dat de-
ze niet in de verpakking beweegt.
Neem ook eventuele overige nationale voorschriften in acht.
Afvalverwijdering
Bouwradio's, accu's, toebehoren en verpakkingen 
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze 
worden gerecycled.
Gooi bouwradio's, accu's en batterijen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU 
moeten niet meer bruikbare elektrische ap-
paraten en volgens de Europese richtlijn 
2006/66/EG moeten defecte of lege accu’s 
en batterijen apart worden ingezameld en op 
een voor het milieu verantwoorde wijze wor-
den gerecycled.
Accu’s en batterijen:
Li-ion:
Lees de aanwijzingen in het gedeelte 
„Vervoer”, pagina 57 en neem deze in 
acht.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   55
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет