Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


m for den ønskede audiokilde fremkommer i displayet. Styring af eksterne audiokilderPdf көрінісі
бет15/55
Дата27.03.2017
өлшемі9,43 Mb.
#10408
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   55

m for den ønskede audiokilde fremkommer i displayet.
Styring af eksterne audiokilder
Ved audiokilder, der er blevet tilsluttet via SD-/MMC-stikplad-
sen 34 eller USB-bøsningen 33, kan afspilningen styres via 
byggepladsradioen. I indikatoren d fremkommer nummeret 
på den aktuelt valgte titel til venstre og det samlede antal tit-
ler, der står til rådighed, til højre.
Afbrydelse af afspilning/afspilning:
– Afspilningen startes ved at trykke på tasten Afspil-
ning/pause 24. Afspilningsvarigheden af den aktuelle titel 
fremkommer i indikatoren j.
– Afspilningen afbrydes eller fortsættes ved at trykke på ta-
sten Afspilning/pause 24 igen. Den aktuelle afspilningstid 
blinker i indikatoren j.
Valg af titel:
– En titel vælges ved at trykke på tasten til nedadsøgning 
„– Seek“ 23 hhv. tasten til opadsøgning „Seek +“ 21 igen 
og igen, til nummeret på den ønskede titel fremkommer til 
venstre i indikatoren d.
– Afspilningen startes ved at trykke på tasten Afspilning/
pause 24.
Tilfældighedsafspilning/afspilninggsgentagelse:
– Alle titler på kortet eller USB-stikket afspilles i tilfældig 
rækkefølge ved at trykke på tasten tilfældighedsafspil-
ning/afspilningsgentagelse 20 en gang. I displayet frem-
kommer indikatoren f.
– Alle titler gentages i den aktuelle mappe ved at trykke på ta-
sten tilfældighedsafspilning/afspilningsgentagelse 20 en 
gang til. I displayet fremkommer indikatoren g
Bemærk: Kun i denne funktion fremkommer nummeret på 
den aktuelle mappe på kortet hhv. USB-stikket til højre i in-
dikatoren d. Mappen skiftes ved først at vende tilbage til den 
normale afspilning og vælge en titel i den ønskede mappe.
– Ønsker du kun at gentage den aktuelt afspillede titel, tryk 
da på tasten tilfældighedsafspiling/afspilning 20 en tredje 
gang. I displayet fremkommer indikatoren h.
– Du vender tilbage til den normale afspilning ved at trykke 
på tasten tilfældighedsafspilning/afspilningsgentagelse 
20 en fjerde gang, så ingen af indikatorerne fg eller h 
fremkommer i displayet.
– Afspilningen startes ved at trykke på tasten Afspilning/
pause 24.
Tilslutning af ekstern audioafspilning (se Fig. C)
Du kan også overføre det aktuelle audiosignal fra byggeplads-
radioen til andre afspilningsapparater (f.eks. forstærkere og 
højttalere).
Fjern beskyttelseskappen på „LINE OUT“-bøsningen 30 og 
sæt 3,5-mm-stikket på en passende AUX-ledning ind i bøsnin-
gen. Tilslut et passende afspilningsapparat til AUX-ledningen. 
Sæt beskyttelseskappen til „LINE OUT“-bøsningen 30 på 
igen for at beskytte mod snavs, hvis du fjerner stikket på AUX-
ledningen.
Energiforsyning af eksterne apparater
Energiforsyningen af eksterne apparater vha. 12-V- og vek-
selstrømtilslutningen er kun mulig, hvis byggepladsradioen er 
strømført; det er ikke muligt vha. en indsat akku.
Er byggepladsradioen tilsluttet til strømnettet, lyser den grøn-
ne kontrollampe 3 som bekræftelse.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 61  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

62 | Dansk 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
USB-tilslutning
Ved hjælp af USB-tilslutningen kan de fleste apparater, hvis 
energiforsyning er mulig via USB (f.eks. diverse mobiltelefo-
ner), drives og oplades.
Åbn låsearmen 8 og klap låget til medierummet 9 op. Forbind 
USB-tilslutningen på det eksterne apparat med USB-bøsnin-
gen 33 på byggepladsradioen vha. en passende USB-ledning. 
Til start af opladningen skal det eksterne apparat i givet fald 
indstilles som audiokilde på byggepladsradioen.
12-V-tilslutning (se Fig. C)
Ved hjælp af 12-V-tilslutningen kan du bruge et eksternt el-ap-
parat med 12-V-stik og maks. 1 A strømforbrug.
Tag beskyttelseskappen af 12-V-tilslutningsbøsningen 29
Sæt stikket på det eksterne el-apparat ind i 12-V-tilslutnings-
bøsningen.
12-V-tilslutningen er beskyttet med en sikring 32. Er der in-
gen spænding på det eksterne apparat, åbn da låsearmen 8 
og klap låget til medierummet 9 op. Skru sikringskappen 31 af 
og kontroller, at den isatte sikring 32 er blevet udløst. Er sik-
ringen blevet udløst, sættes en ny finsikring (5 x 20 mm, 
250 V maks. spænding, 1 A nominel strøm og udløsningska-
rakteristik flink) i. Skru sikringskappen 31 på igen (fast).
Bemærk: Brug udelukkende 1-A-sikringer til maks. 250 V 
spænding („250V 1A FUSE FOR 12V OUTLET“). Bruges an-
dre sikringer, kan byggepladsradioen beskadiges.
12-V-tilslutningen er desuden beskyttet med en intern tem-
peratursikring, der udløses i tilfælde af overophedning. Sik-
ringen stilles automatisk tilbage, når byggepladsradioen er af-
kølet.
Sæt beskyttelseskappen til 12-V-tilslutningsbøsningen 29 på 
igen for at beskytte mod snavs, hvis du fjerner det eksterne stik.
Tilslutning af vekselstrøm („Power Outlets“) 
(ikke ved typenummer 3 601 D29 760)
Ved hjælp af vekselstrømtilslutningerne kan du tilslutte yder-
ligere eksterne el-apparater. Stikdåserne kan variere afhæn-
gigt af, hvilke standarder gælder i det enkelte land.
Summen af det maks. tilladte strømforbrug for alle tilsluttede 
el-apparater må ikke overrskride værdien, der er angivet i den 
efterfølgende tabel (se også teksten på huset under beskyttel-
sesklapperne 4):
Åbn beskyttelsesklappen 4 til vekselstrømtilslutningerne og 
sæt stikket fra det eksterne el-apparat i en stikdåse 5 på byg-
gepladsradioen.
Tidsindikator
Byggepladsradioen er udstyret med en tidsindikator med se-
parat energiforsyning. Er bufferbatterier med tilstrækkelig 
kapacitet anbragt i batterirummet (se „Isætning/udskiftning 
af bufferbatterier“, side 59), kan klokkeslættet gemmes, og-
så selv om byggepladsradioen afbrydes fra energiforsyningen 
(nettilslutning eller akku).
Indstilling af klokkeslæt
– Klokkeslættet indstilles ved at trykke på tasten til tids-
indstilling „Clock“ 18, indtil timetallet blinker i tidsindika-
toren n.
– Tryk  på  tasten  til opadsøgning „Seek +“ 21 hhv. tasten til 
nedadsøgning „– Seek“ 23 igen og igen, til det korrekte ti-
metal vises.
– Tryk  på  tasten  „Clock“ igen, så minuttallet blinker i tidsin-
dikatoren n.
– Tryk  på  tasten  til opadsøgning „Seek +“ 21 hhv. tasten til 
nedadsøgning „– Seek“ 23 igen og igen, til det korrekte 
minuttal vises.
– Tryk  på  tasten  „Clock“ en tredje gang for at gemme klokke-
slættet.
Energisparefunktion
Du kan spare energi ved at slukke for tidsindikatoren i display-
et 27.
Når audiofunktionen slukkes (se „Tænd/sluk for audiofunkti-
on“, side 60) holdes start-stop-tasten 26 trykket ned, til der 
ikke mere er nogen indikator i displayet.
Tidsindikatoren tændes igen ved at trykke en gang på start-
stop-tasten 26.
Arbejdsvejledning
Henvisninger til optimal håndtering af akkuen
Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.
Opbevar kun akkuen i et temperaturområde mellem –20 °C 
og 50 °C. Opbevar ikke akkuen i bilen f.eks. om sommeren.
Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er det tegn 
på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Læs og overhold henvisningerne mhr. bortskaffelse.
Fejl – Årsager og afhjælpning
Typenummer
Sum af det maks. strømforbrug 
(i A)
3 601 D29 700
15
3 601 D29 730
9
3 601 D29 770
12
3 601 D29 7W0
15
3 601 D29 7X0
9
Årsag
Afhjælpning
Byggepladsradio fungerer ikke
Ingen energiforsyning
Sæt netstik eller opladet akku 
(helt) i
Byggepladsradio er for varm 
eller for kold
Vent til byggepladsradioen 
har brugstemperatur
Byggepladsradio fungerer ikke ved netdrift
Netstik eller -kabel er defekt Kontroller netstik og -ledning 
og få det/den evt. skiftet ud
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 62  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Dansk | 63
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Hvis de nævnte afhjælpningsforanstaltninger ikke kan afhjæl-
pe en fejl, kontakt da et autoriseret Bosch-servicecenter.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
 Netledningen er udstyret med en speciel sikkerhedstil-
slutning og må udelukkende skiftes af et autoriseret 
Bosch-kundecenter.
Kundeservice og brugerrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og 
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes også under:
www.bosch-pt.com
Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at 
besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.
Husk at angive det 10-cifrede typenummer, der findes på byg-
gepladsradioens typeskilt, ved forespørgsler og bestilling af 
reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller 
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Transport
De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om 
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på of-
fentlig vej uden yderligere pålæg.
Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning 
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før 
forsendelsesstykket forberedes.
Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklæb åbne 
kontakter og indpak akkuen på en sådan måde, at den ikke 
kan bevæge sig i emballagen.
Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale for-
skrifter.
Bortskaffelse
Byggepladsradioer, akkuer, tilbehør og emballage 
skal genbruges iht. gældende miljøforskrifter.
Smid ikke radioer og akkuer/batterier ud sammen med det al-
mindelige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU 
skal kasseret elektroværktøj og iht. det euro-
pæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte el-
ler opbrugte akkuer/batterier indsamles se-
parat og genbruges iht. gældende 
miljøforskrifter.
Akkuer/batterier:
Li-Ion:
Læs og overhold henvisningerne i af-
snit „Transport“, side 63.
Ret til ændringer forbeholdes.
Byggepladsradio fungerer ikke ved akkudrift
Akkukontakter er snavset
Rengør akkukontakter; f.eks. 
ved at sætte akkuen i og tage 
den ud flere gange eller er-
statte den
Akku defekt
Skift akkuen
Akku er for varm eller for kold 
(temperaturadvarsel k lyser)
Vent til akkuen har nået drift-
stemperatur
Energiforsyning af eksterne apparater fungerer ikke
Netstik er ikke sat i
Sæt netstik (fuldstændigt) i
12-V-tilslutning fungerer ikke
Er er ikke sat nogen 
sikring 32 i
Sæt sikring 32 i
Sikring 32 er blevet udløst
Skift sikring 32
Intern temperatursikring er 
blevet udløst
Fjern eksternt apparat og lad 
byggepladsradio afkøle
Byggepladsradio fungerer pludselig ikke mere
Netstik eller akku er ikke sat 
rigtigt i eller er ikke sat fuld-
stændigt i.
Sæt netstik eller akku rigtigt 
og fuldstændigt i
Softwarefejl
Softwaren nulstilles ved at 
trækket netstikket ud og tage 
akkuen ud; vent i 30 sekun-
der og sæt så netstik eller 
akku i igen.
Dårlig radiomodtagelse
Fejl fra andre apparater eller 
ufordelagtigt opstillingssted
Opstil radio et andet sted, 
hvor radiosignalerne modta-
ges bedre eller i en større af-
stand til andre elektroniske 
apparater eller stikdåser
Tidsindikator defekt
Pufferbatterier til ur er 
tomme
Skift pufferbatterier
Pufferbatterier er sat i med 
forkert poling
Sæt pufferbatterier i og kon-
troller, at poler vender rigtigt
Årsag
Afhjælpning
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 63  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

64 | Svenska 
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Bosch Power Tools
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Läs alla säkerhetsanvisningarna och 
instruktionerna, även informationen på 
byggplatsradions undre sida. Fel som uppstår till följd av att 
säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan 
orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.
Ta väl vara på säkerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna för senare behov.
Begreppet ”Byggplatsradio” som används i säkerhetsanvis-
ningarna hänför sig till nätdrivna byggplatsradioapparater 
(med nätsladd) och batteridrivna byggplatsradioapparater 
(sladdlösa).
 Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på 
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till 
olyckor.
 Byggplatsradions stickpropp måste utan ändring 
kunna anslutas till nätuttaget. Stickproppen får abso-
lut inte förändras. Använd inte adapterstickproppar 
tillsammans med skyddsjordade byggplatsradioappa-
rater. Oförändrade stickproppar och passande nätuttag 
reducerar risken för elstöt.
 Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att 
bära eller hänga upp byggplatsradion och inte heller 
för att dra stickproppen ur nätuttaget. Håll nätsladden 
på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga 
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade nätsladdar ökar 
risken för elstöt.
 Linda upp nätsladden fullständigt när byggplatsradion 
använder nätanslutning. I annat fall kan nätsladden bli 
varm.
 Se till att du alltid har möjlighet att dra ur stickproppen 
om så behövs. Den enda möjligheten att slå från ström-
men till byggplatsradion är att dra ur stickproppen.
 Om du arbetar med byggplatsradion utomhus skall en 
skarvsladd användas som är godkänd för utomhus-
bruk. När en lämplig skarvsladd för utomhusbruk används 
minskar risken för elstöt.
 När byggplatsradion används i fuktig omgivning skall 
en jordfelsbrytare anslutas. Jordfelsbrytaren reducerar 
risken för en elstöt.
 Anslut byggplatsradion till ett ordentligt jordat ström-
nät. Nätuttaget och skarvsladden måste vara försedda 
med en funktionsduglig skyddsledare.
Skydda byggplatsradion mot regn och väta. Om 
vatten tränger in i byggplatsradion ökar risken för 
en elstöt.
 Håll byggplatsradion ren. Risk finns att förorening leder 
till elstöt.
 Kontrollera alltid byggplatsradion, nätsladden och 
stickproppen innan de tas i bruk. Använd inte inte en 
skadad byggplatsradio. Du får själv aldrig öppna bygg-
platsradion, låt den om så behövs repareras av en kva-
lificerad fackman och endast med originalreservdelar. 
Skadade byggplatsradioapparater, nätsladdar och stick-
proppar ökar risken för elstöt.
 Denna byggarbetsplatsradio är inte avsedd för använd-
ning av barn eller personer med begränsad fysisk, sen-
sorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet 
och kunskap. Denna byggarbetsplatsradio får använ-
das av barn från 8 år och personer med begränsad 
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bris-
tande kunskap och erfarenhet om de övervakas av en 
person som ansvarar för deras säkerhet, eller som 
instruerar dem i en säker hantering av byggarbets-
platsradion och gör att de förstår riskerna. I annat fall 
föreligger fara för felanvändning och skador.
 Ha barn under uppsikt vid användning, rengöring och 
underhåll. På så sätt säkerställa att barn inte leker med 
byggarbetsplatsradion.
 Öppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.
Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. 
längre solbestrålning, eld, vatten och fukt. 
Explosionsrisk föreligger.
 Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små 
metallföremål på avstånd från reservbatterier för att 
undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning av bat-
terimodulens kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 Om batteriet används på fel sätt finns risk för att 
vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med väts-
kan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om 
vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök dess-
utom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation 
och brännskada.
 I skadat eller felanvänt batteri kan ångor uppstå. Tillför 
friskluft och uppsök läkare vid åkommor. Ångorna kan 
leda till irritation i andningsvägarna.
 Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren 
rekommenderat. Om en laddare som är avsedd för en viss 
typ av batterier används för andra batterityper finns risk 
för brand.
 Använd batterimodulen endast för byggplatsradion 
och/eller ett Bosch elverktyg. Detta skyddar batterimo-
dulen mot farlig överbelastning.
 Batteriet kan skadas av vassa föremål som t. ex. spikar 
eller skruvmejslar eller på grund av yttre påverkan. En 
intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller 
överhettning kan förekomma hos batteriet.
 Läs och följ noggrant säkerhets- och arbetsanvisning-
arna i bruksanvisningen för apparater som ansluts till 
byggplatsradion.
Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar 
och instruktioner. Fel som uppstår till följd av 
att säkerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte följts kan orsaka elstöt, brand 
och/eller allvarliga personskador.
Fäll upp sidan med illustration av byggplatsradion och håll 
sidan uppfälld när du läser bruksanvisningen.
VARNING
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 64  Friday, February 20, 2015  10:58 AM

 Svenska | 65
Bosch Power Tools
1 609 92A 119 | (20.2.15)
Illustrerade komponenter
De avbildade komponenternas numrering hänvisar till bygg-
platsradions presentation på grafiksidan.
Högtalare
Bärhandtag
Kontrollampa för växelströmsanslutning (inte för 
objektnummer  3 601 D29 760)
Täcklucka för växelströmsanslutning (inte för 
objektnummer  3 601 D29 760)
Nätintag för växelströmsanslutning (inte för 
objektnummer  3 601 D29 760)
Spärr på batterifackets lock (buffertbatterier)
Batterifackets lock (buffertbatterier)
Låsspärr för mediafackets lock
Mediafackets lock
10 Stavantenn
11 Batterischakt
12 Låsspärr för batterischaktets lock
13 Batterifackets lock
14 Batteri*
15 Knapp för val av klangförinställning ”Equalizer”
16 Minnesknapp ”Memory”
17 Knapp för manuell klanginställning ”Custom”
18 Knapp för tidsinställning ”Clock”
19 Ratt för sändarinställning ”Tune”
20 Knapp slumpåtergivning/reprisåtergivning
21 Knapp för sökning uppåt ”Seek +/>>|”
22 Knapp för val av ljudkälla ”Source”
23 Knapp för sökning nedåt ”|<
24 Knapp återgivning/paus
25 Ratt för inställning av volym (”Volume”) och klang 
(”Bass/Treb”)
26 På-Av-knapp för ljud
27 Display
28 ”AUX 1 IN”-kontaktdon
29 12 V-anslutningskontakt
30 ”LINE OUT”-kontaktdon
31 Lock för säkring
32 Säkring för 12 V-anslutning
33 USB-kontaktdon
34 SD-/MMC-kortplats
35 ”AUX 2 IN”-kontaktdon
36 Fäste för externa ljudkällor
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i 
standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbe-
hör som finns.
Indikeringselement för ljud
Indikering av klangförinställning
Indikering av diskantnivån
Indikering av basnivån
Indikering volym, radiosändarens minnesplats resp. 
titelindikering (beroende på vald ljudkälla)
Indikering för mottagning av sparade sändare 
(vid radiodrift)
Indikering av slumpåtergivning (vid ljudkälla SD-/
MMC-kort eller USB)
Indikering av reprisåtergivning av alla titlar i aktuell 
mapp (vid ljudkälla SD-/MMC-kort eller USB)
Indikering av reprisåtergivning av aktuella titlar (vid 
ljudkälla SD-/MMC-kort eller USB)
Indikering av stereomottagning
Indikering av radiofrekvens resp. återgivningstid för 
aktuell titel (beroende på vald ljudkälla)
Temperaturvarning
Indikering för insatt batteri
Indikering av ljudkälla
Tidsindikering
Tekniska data
Byggplatsradio
GML 20
Produktnummer
3 601 D29 7..
Buffertbatterier
2 x 1,5 V (LR06/AA)
Batterimodul
V
14,4/18
Vikt enligt 
EPTA-Procedure 01/2003
kg
10,2
Skyddsklass
/
I
Kapslingsklass
IP 54 (damm- och
spolsäker)
Tillåten omgivningstempe-
ratur
– vid  laddning
– vid användning*
– Vid  lagring
°C
°C
°C
0...+45
0...+45
–20...+50
Rekommenderade batterier
GBA 14,4 V ...
GBA 18 V ...
Rekommenderade laddare
AL 18..
GAL 3680
Ljudanvändning/radio
Driftspänning
– med  nätdrift
– med  batteridrift
V
V
230/110
14,4/18
Märkeffekt för förstärkare 
(med nätdrift)
W
20
Mottagningsområde
– UKV
– MV
MHz
kHz
87,5–108
531–1602
Uppbackade filformat**
MP3, WMA
* Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C
** (vid ljudkälla SD-/MMC-kort eller USB)
Tekniska data baserade på medlevererad batterimodul.
OBJ_BUCH-1181-003.book  Page 65  Friday, February 20, 2015  10:58 AM


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   55
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет