Заманауи б л м беру мақсаттары. ТұлғаныPdf көрінісі
Дата13.10.2022
өлшемі1,39 Mb.
#42829


 Заманауи б л м беру 
мақсаттары. Тұлғаны 
тәрбиелеуд ң 
тұжырымдамалары 
мен үлг лер
Group members
Әл мжан Айдана
Ер к Алма
Group Ptoject


Тәрбие мақсаты, оның 
әлеуметт к жағдайы
Тәрбие мақсаты– педагогиканың ең маңызды мәселес . 
Тәрбие мақсаты– ол педагогикалық процесс пен 
қоғамдылық қажетт л г не, қоғамның бетбұрысына қарай 
өзгер п отырады және оның табысты орындалуы ұстаздың 
кәс би дайындығы мен тәрбиеленуш н ң көздеген 
мұратына қол жетк зу не байланысты келед .
Мақсаттылыққа объективт к себептер әсер етед . Олар 
денен ң физиологиялық жет лу заңдылығы, адамның 
психикалық дамуы, философиялық - педагогикалық ойдың 
жет ст г , әлеуметт к ортаның үнем қоғамның мүддес не 
орай өзгер п отыруы.
Тәрбие мақсатын анықтауда маңызды себептерд ң 
қатарына жататындар- мақсатты құрастыру, оны белг л
заңдылыққа нег здеуд есепке алу
Aidana


Тәрбие мақсаты қоғамда жастардың белг л
функцияларын жүзеге асыру процес нде 
олардың уәжд к қажетт л г нен туады. Қоғам 
қажетт л г өнд р с тәс л мен өнд р с күш
және өнд р с түр қатынасының даму 
деңгей мен анықталады. Сондықтан тәрбие 
мақсатының нәтижес әрқашан қоғам 
дамуының жет ст к деңгей н бейнелейд , 
өнд р с тәс л н өзгертумен анықталып 
отырады.
Alma


Also
Мақсат пен м ндет бүт н және бөлшек рет нде ара қатынаста 
болады, жүйес мен оның компоненттер не тәуелд . Қорыта 
айтқанда, тәрбиен ң мақсаты- нақты тәрбие м ндеттер н ң жүйес .
Тәрбие мақсаты жалпы және жеке болып келед . Тәрбиен ң 
мақсаты жалпы болып келгенде, яғни барлық азаматтарда 
сапалы құндылықтардың, ал жекелен п келу , яғни жеке тұлғаның 
қалыптасуын көздейд .
Қаз рг заманда тәрбие жүйес не қарай тәрбие мақсаты әр алуан 
болып келед . Нақты тәрбиелеу мақсаттары туралы сөз 
қозғағанда, олардың анықтамасының әлеуметт к жағдайларын, 
әлеуметт к нег зг лер н бөл п алу қажет. Б р нш әлеуметт к нег з - 
әрб р индивидт ң дамуы табиғаттың адамға генетикалық 
тұрғыдан берген әлеует мүмк нш л г н дамытумен қатар, оның 
даралығын қалыптастырумен байланысты.
Aidana


 Педагогикалық үрд стег
б л м беру мақсаттарының 
түрл л г мен иерархиясы
Қаз рг мектепте педагогикалық үдер ст сауатты 
ұйымдастырумен б рге, оқушылардың жан-жақты қызмет 
әрекет н ти мд ұйымдастыру - жеке тұлға дамуының 
шарты болып табылады. Тәрбие - жеке тұлғаны 
қалыптастыру үдер с . Ол б л м беру орындарында 
жүрг з лед
Нег зг мақсатқа ұмтылу, ұстазға айқын мақсаттар белг леп, 
кәс пт к сәрекеттер н ң нәтижелер н оқушылардың 
тәрбиеге бой ұсынуынан, құлшынысынан байқауға 
болады. Осыған орай, барлық педагогикалық мақсаттарды 
шартты түрде өзара байланысты ек топқа бөлуге болады: 
үлг л (идеал) және өзект
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
40 
30 
20 
10 

Alma


Б л м беруде мақсаттардың иерархиясы:
әлеуметт к мақсат-идеалды және жалпы б л м беру 
мақсатынан- белг л б р сабақтың мақсатына дей н. 
Б р жағынан тәрбиен ң, ек нш жағынан оқытудың 
мақсаттарын ажырата б лу керек, атап айтсақ, б л м 
беру жүйес н ң мақсаты және пәнд оқыту мақсаты
сабақтың мақсаты және тәрбиел к с-шараның 
мақсаты; оқу тапсырмасының мақсаты және 
тәрбиел к әсерд ң мақсаты.
Кейде мақсат қою деңгейлер н ң бұл иерархиясы 
сақталмайды, содан кей н мақсат қою таза 
формалды әрекетке айналады


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет