№117 (18326) 14 ќазан 2015 ж сєрсенбіжүктеу 7.04 Mb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата05.02.2017
өлшемі7.04 Mb.
  1   2   3   4

№ 117 (18326)

14 ќазан  2015  ж.                          сєрсенбі

 Облыс єкімі Архимед М±хамбетовтыњ жетекшілік

етуімен  кезекті аппарат мєжілісі болып μтті.  Онда

"Агробизнес-2020" мемлекеттік баѓдарламасы

аясында салалыќ малшаруашылыѓы баѓдарламасыныњ

ќай дењгейде ж‰зеге асырылып жатќандыѓы жμнінде

облыстыќ ауыл шаруашылыѓы басќармасыныњ

жетекшісі Б.Мурзин баяндама жасады.

"Сыбаѓамен" сыбаѓалымыз ба?

Мерейі тасыѓан мерейлі отбасы

Жандос

        Ж‡СІПБЕК

 Берекелі де мерекелі Тμлегеновтер

шањыраѓы таѓы бір шаттыќќа кенелді.

"Мерейлі отбасы" ±лттыќ байќауыныњ

облыстаѓы жењімпазы, республикалыќ кезењніњ

ќатысушылары "Volkswagen Transporter"

маркалы шаѓын автобусыныњ кілтіне ие болды.

2-бет

Тμлегеновтерге м±ндай ќ±рметті "КМF" шаѓын

несиелеу ±йымы кμрсетіп отыр.

– Мен μзім осы "КМF" ШН¦ Ќостанай облыстыќ филиа-

лында ж‰ргізуші болып ж±мыс істеймін. ¤ткенде, "Мерейлі

отбасы" ±лттыќ байќауынан соњ Алматыдаѓы бас кењсе-

ден осындай ќуанышты жањалыќ жетті. ¦йымныњ бас

директоры Шалќар Ж‰сіпов хабарласып: "Сендер бай-

ќаудыњ республикалыќ кезењінде ж‰лделі орыннан

кμріне алмаѓандарыњызбен, біз ‰шін жењімпазсыздар.

Сондыќтан сіздерге ±йым атынан шаѓын автобус сый-

Г‰лназым

    САЃИТОВА

лаймыз", – деп шаттыќќа бμлеп тастады. Оларѓа Алла

разы болсын, шексіз алѓысымызды білдіреміз! – деп

аѓынан жарылды отаѓасы Н±рлан Тμлегенов.

Отаѓасы б±л ‰р жања темір т±лпарды облыс орталы-

ѓындаѓы "Motors KST"  авто‰йінен, ерік берілгендіктен, μзі

барып тањдаѓанын айтады. Кейін, уєде етілгендей,

Алматыдаѓы бас кењседен Н±рланныњ шотына

12 млн.тењге аударылыпты.

ОБЛЫС ЄКІМДІГІНДЕ

БЄРЕКЕЛДІ!

БЄРЕКЕЛДІ!

БЄРЕКЕЛДІ!

БЄРЕКЕЛДІ!

БЄРЕКЕЛДІ!2-бет

Облыстыќ ауыл шаруашылыѓы

басќармасыныњ  жетекшісі Б.Мур-

зинніњ айтуынша,  мемлекеттік

ќаржы институттарыныњ кμмегімен

соњѓы бес жыл ішінде  жалпы ќ±ны

34,1 млрд. тењге  болатын 61 ин-

вестициялыќ жоба ж‰зеге асырыл-

ды. 2000 жања ж±мыс орны ашыл-

ды.  6 мыњ бас  с‰тті сиырѓа арнал-

ѓан 13 с‰т-тауарлы ферма, ќара мал

бордаќылайтын 27 алањ, ет жєне

 

СУРЕТТЕ: Жања шаѓын автобустыњ кілтін табыстау

сєтінен кμрініс.

  Суретті  т‰сірген  Айбек   Ж‡ЗБАЙ.

ж±мыртќа баѓытындаѓы 6 ќ±с фаб-

рикасы пайдалануѓа берілді.  "Сы-

баѓа" баѓдарламасын ж‰зеге асы-

ру аясында облысымызда  18,9 мыњ

ќара  мал сатып алынды, б±л баѓы-

тќа  3,9 млрд. инвестициялыќ ќаржы

ќ±йылды.  Осы цифрларды жылда-

рѓа шаќсаќ, мєселен,  μткен жылы

облысымыздаѓы сексен  сегіз шару-

ашылыќ 1 млрд. тењгеге  5039 бас

мал сатып алды.  Ал, ‰стіміздегі жылы

жоспардаѓы  бес мыњ бас малдыњ

орнына  ‰ш мыњ  мал басы сатып

алынды. Ќазіргі тањда ќаржылыќ ин-

ституттарда  2391  мал басын са-

тып алу ‰шін  он алты μтініш жатыр.

Осы баѓдарлама μњірдегі Науырзым,

Федоров, Ќарабалыќ, Аманкелді,

Таран, Ќарасу, Єулиекμл

аудандарында  біршама та-

бысты  ж‰зеге асырылды.


2

14 ќазан 2015 жыл

1-бет

"Сыбаѓамен"

сыбаѓалымыз ба?

1-бет

Мерейі тасыѓан

мерейлі отбасы

"Ауыл  т±рѓындарыныњ

ењбегі єділетті  болуы

ќажет!"

2015 жылы 12 ќазанда Ќостанай  ќаласында  "Ауыл" партиясы

Ќостанай облыстыќ филиалыныњ есеп беру-сайлау конференция-

сы μткізілді.

Конференцияѓа "Ауыл" партиясы облыстыќ филиалыныњ бар-

лыќ аудандыќ жєне ќалалыќ филиалдарыныњ жалпы 70 μкілі  жиыл-

ды. Конференция барысында партияныњ Ќостанай облыстыќ фи-

лиалыныњ жања тμраѓасы сайланды, тμраѓа болып  С.Б.Исмуратов

сайланды.

Конференция ж±мысына "Ауыл" ХДПП тμраѓасыныњ орынбаса-

ры Т.Габдильашимов ќатысты.

Т.Габдильашимов μзініњ сμзінде: "Ауыл т±рѓындарыныњ ењбегі

єділетті т‰рде, жоѓары дењгейде тμленуі ќажет", – деп атап μтті.

"Б‰гінгі тањда елдіњ экономикалыќ дамуыныњ локомотивы ауыл

шаруашылыѓы болуы ыќтимал. Б±л ауыл т±рѓындарыныњ  єділетті

ењбек аќысы,  ауыл шаруашылыќ тауар μндірушілердіњ μніміне

єділетті баѓа жєне ауылѓа деген єділетті єлеуметтік саясат деген

сμз", – деп сμзін жалѓастырды  Т.Габдильашимов.

"Ауыл" партиясыныњ маќсаты –  ќоѓамдыќ ќатынастарды жетіл-

діру, ењ негізгісі, єлемдік даѓдарысќа ќарамай, экономикалыќ μсімді,

халќымыздыњ єлеуетін жаќсартуды ќамтамасыз  ету болып табыла-

ды.


Аныќтама: 2015 жылы 5 ќырк‰йекте Астанада "Ауыл"

социал-демократиялыќ партиясыныњ ХІ кезектен тыс съезі μтті.

Ќазір партия ќайтадан тіркелу процессін ж‰ргізуде.

‡КІМЕТТІК ЕМЕС ¦ЙЫМДАРДА

Ќысылѓанда ќол созѓан

Ќ±тќарушылар к‰ні ќарсањында облыстыќ тμтенше жаѓдайлар де-

партаментініњ бастыѓы Т.Кєкімов ќ±тќарушыларды кєсіби мереке-

лерімен ќ±ттыќтады.

Ол μрт сμндірушілер мен ќ±тќарушылардыњ жетістігі – б±л, ењ

алдымен, ќ±тќарѓан адамдардыњ μмірлері екенін атап μтті. Осы жылы

облыс департаментініњ барлыќ бμлімше ќызметкерлері авариялыќ-

ќ±тќару ж±мыстарын ж‰ргізу барысында 193 адам ќ±тќарды, оныњ

ішінде 38-і – бала. Сонымен ќатар, жапа шеккен 118 адамѓа алѓа-

шќы дєрігерлік кμмек кμрсетілді, тμтенше жаѓдай аумаѓынан 73 адам

кμшірілді.

Сондай-аќ, тμтенше жаѓдайѓа тап болѓан жандарѓа департамент

ќызметі жєне гарнизон бμлімшелері єрдайым кμмекке келуге дайын

екенін жеткізді.

– Б‰гінде ќостанайлыќ ќ±тќарушылар тμтенше жаѓдайлар мони-

торингі ж‰йесін жетілдіруде жєне заманауи озыќ технологияларды

бірте-бірте мењгеруде. К‰н сайын енген жањалыќ ќ±тќарушылардыњ

ќызметі мен шеберлігін шыњдайды. Кμршілес Ресей жєне Беларус-

сиядаѓы єріптестерімен жиі тєжірибемен алмасып отыратынын атап

μтті.


Б±дан єрі ол:

– Біз  жас жеткіншектерге сонша к‰ш, білім жєне тєжірибе берген

біздіњ ардагерлерді, сондай-аќ ізімізді  басатын жастарды маќтан

т±тамыз. Біз – бір командамыз. Б±л ±станым бізге єрт‰рлі, аса ќиын

тапсырмаларды орындауѓа кμмек береді, – деді.

Кездесу соњында департамент басшысы ќ±тќарушыларды кєсіби

мерекемен – азаматтыќ ќорѓаныс ќызметініњ ќ±рылѓанына 20 жыл

толуымен ќ±ттыќтады.Ш.АЊСАЃАНЌЫЗЫ.

Шаѓын автобустыњ кілтін "КМF" ШН¦ μкілдері оњт‰стік аста-

надан арнайы келіп табыстады.

Б±л отбасыныњ тоѓыз бала тєрбиелеп отырѓанын осыѓан

дейін де айтќан едік. Т±њѓыштарынан μзгесін Ќостанайдаѓы "Дель-

фин" балалар ‰йінен асырап алып, бауырларына басќан. "Шыны-

мен де б±л – ќойынѓа сыймайтын ќуаныш. Осы уаќытќа дейін отба-

сымызбен ќалаѓа барар болсаќ, таксимен ‰ш рет ќатынауѓа тура ке-

летін еді. Енді, міне, еркін сыйып, барар жерімізге бірге жететін бол-

дыќ", – деп жымиды Г‰лжаућар Тμлегенова.

Тμлегеновтерге танытылып отырѓан атымтайлыќ б±л ѓана емес.

¤здері т±ратын Єлжан ауылында салып жатќан екі ќабатты ‰й ќ±ры-

лысына да ќаржылай кμмек кμрсетілетін болды. Б±л материалдыќ

ќолѓабысты отбасы  "Ортаќ ‰йімізді бірге салайыќ!" акциясы аясын-

да иеленгелі отыр.

Тоѓыз ай ішінде Жітіќара

ауданыныњ шаруашылыќта-

ры  бірде-бір  мал басын сатып

алѓан жоќ. Баѓдарламаны орындау

кμрсеткіштері Арќалыќ ќаласында

(14%), Ќостанай ауданында (8%),

¦зынкμл (31%), Сарыкμл, Ќамысты,

Алтынсарин аудандарында  тμмен.

"Сыбаѓа" баѓдарламасын ж‰зеге

асыру аясында  ауылшаруашылыѓы

тауарын μндірушілер біршама

ќиындыќтар мен проблемаѓа жо-

лыќты. Атап айтќанда,  шаруа

ќожалыќтарын  тек ќана  "Аграр-

лыќ несие корпорациясы" АЌ не-

сиелендіреді. Ал, 2011-2014 жыл-

дары  осы корпорциясымен ќатар

"Ќаржылыќ ќолдау ќоры"АЌ бірге

ж±мыс істеген-ді.  Осы ќор арќылы

6536  мал сатып алынѓан еді. Сон-

дай-аќ, займныњ  ењ тμмен

мμлшерлемесі 1 млн. тењгені ќ±ра-

ѓан болса,  "Аграрлыќ несие кор-

порациясы"АЌ бастапќы несиені

8,5 млн. тењгеге дейін ±лѓайтты,  ал,

б±л несие кμптеген ±саќ шаруа

ќожалыќтары мен фермер шаруа-

шылыќтары ‰шін  ‰лкен  кедергі.

Бірнеше рет ауылшаруашылыѓы

министрлігіне, "ЌазАгроѓа" μтініш

жасаѓаннан кейін ѓана "Сыбаѓаѓа"

берілетін  займныњ  бастапќы

мμлшерлемесі тμмендеді. Нєтиже-

сінде,  тапсырма дер кезінде орын-

далмай ќалды.  Екіншісі, ол ќаржы-

лыќ ќиындыќтар.  Сонымен бірге

обьективті  себептер де жоќ емес.

Мысалы, жергілікті органдар тара-

пынан баѓдарламаны  ж‰зеге асы-

ру барысын ќадаѓалауда кемшін

т±стар  бар, єлеуетті  заемщиктер

‰шін   оњтайлы жаѓдайлар жасал-

ѓан жоќ. Ќазіргі кезде т‰скен 26

μтініштіњ 16-ы ќаржыландыруѓа ма-

ќ±лданылып отыр,  2 μтініш  ќарас-

тырылуда.

"Алтын асыќ" баѓдарламасы

аясында облысымызда жоспар бой-

ынша  10 мыњ ќой сатып алынады

деп есептелінгенімен, наќты т‰рде

3575 ќой сатып алынды. Тапсырма-

ны Денисов ауданы орындады.

Берілген  тапсырманы   толыќтай

Єулиекμл (12%), Ќарасу (25%),

¦зынкμл, Ќамысты аудандары орын-

даѓан жоќ. Сонымен бірге Алтын-

сарин, Єулиекμл,  Ќарабалыќ, Мењ-

діќара, Таран  аудандары шаруа-

шылыќтарынан бірде-бір μтініш

т‰скен жоќ. Жітіќара,  Ќостанай,

Науырзым, Федоров, аудандары

мен Арќалыќ ќаласы ауыл шаруа-

шылыќтары  бір мал басын сатып

алѓан  жоќ. "Ќ±лан" баѓдарламасы

бойынша μњірімізде  2217 жылќы

сатып алынды. Ал, енді "Ырыс" баѓ-

дарламасы шењберінде  с‰т-тауар-

лы фермасын дамыту ‰шін 500 ќара

мал сатып алынады деп жоспар-

ланѓан-ды.  Тапсырма бойынша Ал-

тынсарин, Єулиекμл, Жітіќара, Ќос-

танай, Сарыкμл, Федоров аудан-

дары єкімшіліктерімен келісілгенімен,

бар-жоѓы бір ѓана  жоба Алтынса-

рин ауданындаѓы  "Ахметов" шаруа

ќожалыѓы   ќаржыландырылды.

Басќа аудандар  єлі  тапсырманы

орындауѓа кіріскен жоќ.

Жоѓарыдаѓы айтылѓан баѓдарла-

маларды ж‰зеге асыру ‰шін  жай-

лымдарды суландыру инфраќ±рылы-

мын  дамыту керек, ал, ол ‰шін ±њѓыма

ќажет. Аѓымдаѓы жылы  мал жайы-

лымын суландыру ‰шін 30  ±њѓыма-

ныњ ќ±рылысы салынады делінген-ді.

Есепті кезењде 21 ±њѓыма іске ќосыл-

ды. Кейбір аудандарда ±њѓымалар

ќазылѓан жоќ немесе тапсырмалар

жартылай орындалды.

Облыс єкімі  ауылшаруашылыѓы

басќармасы жетекшісін тыњдай

келе,  мєселен,  баѓдарламаны

орындауѓа тапсырма берілмес

б±рын,  ењ алдымен,  жан-жаќты

талдау жасалынуы керек, сол ша-

руашылыќтыњ я ауданнныњ мал ша-

руашылыѓына ќатысты  тапсырма-

ны  орындауѓа ќаржылыќ жаѓдайы

бар ма? Бар болса, бірнешеу емес,

ќайта бар м‰мкіндікті жиып келіп,

бір-екі   жобаны ж‰зеге асыру  тиімді

емес пе   жєне де жоѓарыдаѓы баѓ-

дарламаны орындамаѓан аудан-

дар б‰гінгі  мєжілістіњ хаттамасына

енгізілсін деді.

2015 жылѓы 15 ќазанда саѓ. 14.00-де Ќостанай ауда-

ныныњ "Алтын дєн" мєдениет ‰йінде Ќазаќ Хан-

дыѓыныњ 550 жылдыѓына арналѓан облыстыќ

"Ѓасырлар пернесі" ќазаќ ±лт-аспаптар ан-

самльдерініњ фестивалі μтеді. Кіру

тегін!!!


Келем деушілерге есік ашыќ!

Ќоѓам мен  экономиканыњ та-

лаптарына сєйкес ењбек нары-

ѓын білікті мамандармен ќамту  –

– б‰гінгі  к‰н талабы.  Сондыќтан

да  техникалыќ жєне кєсіптік

білім беру ж‰йесініњ мањызы зор

болып отыр. Ал, колледждеріміз

бен кєсіптік мектептеріміз  на-

рыќтыњ с±ранысына сай маман-

дар даярлап жатыр ма деген са-

уал  туындары сμзсіз. Міне, осы

мєселе облыс єкімі Архимед

М±хамбетовтыњ жетекшілігімен

μткен  аппарат  мєжілісінде  ке-

њінен єњгімеленді.

Ќостанай облысыныњ білім

саласындаѓы баќылау департа-

ментініњ жетекшісі Бєтима Дау-

мованыњ айтуынша,  облыстаѓы

41 колледжде 25 мыњнан астам

студент жастар шамамен 85 ма-

мандыќ бойынша білім алады.

Сараптама кμрсеткеніндей, об-

лыстаѓы  колледждеріміздіњ

кμпшілігі дерлігі алты бейіндік

бойынша,  яѓни студенттердіњ

47,9%  бейіндік мамандыќ бой-

ынша білім алады. Жергілікті

органдар тарапынан  мамандар

даярлау ‰шін ж‰зеге асырылып

отырѓан   мемлекеттік білім беру

тапсырысы да  мектеп бітіруші-

лердіњ   техникалыќ мамандыќ

алуына жол ашып отыр. Мыса-

лы, колледждерімізде  2015 жы-

лѓы мемлекеттік білім беру  тап-

сырысы бойынша 5811 студент

білім алуда.  Жылдан жылѓа  оќу

орындарыныњ материалдыќ

техникалыќ базасы жањарып,

жања оќыту ж‰йесі  енгізілуде.

Осы арада колледждеріміздіњ

Г‰лназым

     САЃИТОВА

Нарыќ с±ранысы –

сапалы маман

білім беру ќызметініњ сапасы

ќандай деген с±раќ μзі-μзінен

туындайды. Баяндамашыныњ

айтуынша,  мемлекеттік аттестат-

таудан  он жеті колледжіміз μтіп,

он алты колледжіміз μтпеген,

яѓни облыстаѓы єрбір екінші кол-

ледж мемлекеттік аттестаттау-

дыњ ќорытындысы бойынша  бір

я  бірнеше мамандыќ бойынша

μтпей отыр. Мемлекеттік аттес-

таттаудыњ ќорытындысы бойын-

ша  аттестаттаудан μтпеген  он

бес колледждіњ лицензиясы тоќ-

татылып,  жалпы сомасы 660

айлыќ  есептік кμрсеткіш  кμле-

мінде єкімшілік айыпп±л салын-

ды. Ал, аттестаттаудан μтпеген,

жіберген кемшіліктерді жойма-

ѓан Науырзым ауылшаруашы-

лыќ колледжініњ  єкімшілік ісі

сотќа жіберілді.  Мамандыќтар

бойынша аттестаттау ќоры-

тындысыныњ  сараптамасына

ж‰гінсек, аттестаттаудан  кμбіне

ќызмет кμрсету, экономика жєне

басќару, ќ±ќыќ  мамандыќтары

μтпеген. Ќазіргі кезде ТжКББ

ж±мысындаѓы басты  проблема

– ол  жања мамандыќтар мен

біліктілік лицензиясына ќосым-

ша алуѓа   ж‰йелі жєне  маќсат-

ты т‰рдегі ж±мыстыњ жоќтыѓы.

2015 жыл бойы департаментке

білім беру ќызмет лицензиясы-

на   ќосымша алу ‰шін 29 ТжКББ

μтініш жасады, олардыњ  жиыр-

ма бірініњ μтініш ќабылданбады,

6 колледжге  ќосымша берілді.

Сол секілді  ТжКББ ±йымдарын-

да  наќты  дамыту стратегиясы

жоќтыњ ќасы, сондыќтан да

кейбір колледждеріміз  нарыќта

с±ранысы жоќ мамандыќтар

бойынша мамандар,  зањгер, пе-

дагог-±йымдастырушы,  ќ±рас-

тырушы даярлауда. Жєне де

арнаулы  пєндер бойынша  ка-

бинеттер, оќулыќтар, єсіресе,

ауыл-селодаѓы колледждерге

инженерлік-педагогикалыќ ма-

мандар жетіспейді. Кейбір кол-

ледждерімізде  студенттер саны

аз.  Эксперимент ретінде  дуал-

дыќ  оќыту ж‰йесі  тоѓыз маман-

дыќ бойынша  он сегіз колледж-

ге енгізілуде. Жекеменшік кол-

ледждерімізде  нарыќта с±раны-

сы жоќ мамандыќтар бойынша

мамандар даярлануда.  ¤ткен

жылѓы сараптама бойынша  об-

лыс колледждерінде  1500 адам

ќ±ќыќтану  мамандыѓы бойынша

білім алса,  бар-жоѓы 500 электр

дєнекерлеуші даярланѓан. Жеке

меншік колледжде єрбір бесінші

студент "зањгер кењесшісі", єрбір

алтыншы "бухгалтер, экономист"

даярланады. ¤ткен жылѓы  оќу

жылында (7 колледжде) мемле-

кеттік тапсырыс бойынша да

μњірдегі  ењбек нарыѓында с±ра-

нысы жоќ  мамандыќтарѓа тап-

сырыстар берілуде.

Облыс єкімі   баяндамашыны

тыњдай келе, мєжілістіњ хаттама-

сына   облыстыќ білім басќар-

масы ТжКББ ±йымдарыныњ білім

беру ќызметі бойынша  сарап-

тама ж‰ргізу,  ж±мыс беруші-

лердіњ  ж‰йеленген с±ранысы

бойынша мемлекеттік тапсырыс-

ты ќалыптастыру, техникалыќ,

технологиялыќ,  ауыл шаруашы-

лыќ мамандыќтар бойынша ма-

мандар даярлау жєне ТжКББ

±йымдарыныњ мамандар даяр-

лауѓа ќатысты  басќа да мєселе-

лерді ќарастыруы ќажет деп

кμрсетілуі керек екенін айтты.


Нұрболат 

 

МЕШІТБАЕВ

Былтырғы  жылы  ғана 

ашылған үй құрылысы комбина-

ты «Костанай – МБИ» ЖШС қазір 

әлім-берім күй кешіп отыр. Мұны 

өңір басшысы Архимед Мұхам-

бетовтің арнайы іссапары кезін-

де  кәсіпорын  басшысы  Майль 

 Троян жеткізді. «Индустриалан-

дыру  картасының»  негізінде 

құрылып,  артынша  «Бизнестің 

жол картасы – 2020» бағдарла-

масымен қосымша қаржыланды-

рылған кәсіпорын қазір шығынға 

белшесінен батып отыр. Әп де-

геннен жұмыс жоспарын дұрыс 

ұйымдас тырмай,  қаржыны  оң-

ды-солды шашса қайтпек?..

Құрылыс  материалдарын 

шығарып  қана  қоймай,  тұрғын 

үй кешенін тұрғызуға қауқарлы 

кәсіпорынның алғашында қарқы-

ны қатты болғанымен, кейін ке-

жегесі кейін тартты. Құны 4 млрд. 

370 млн. теңге жұмсалған комби-

наттың өндірістік қуаты  жылы-

на 70 мың шаршы метр тұрғын 

үйді қамтымақ. Бірақ қалай іске 

асырады, егер жағдайы мәз бол-

маса?!


Міне,  осы  бағытта  әңгіме 

өрбіткен Майль Троян әлде де 

үкіметтен  жәрдем  күтпек.  Ми-

рошниченко көшесінде тәжірибе 

түрінде салынып жатқан тұрғын 

үйдің  нарықтағы  бағасын  бір-

неше есеге өсіргісі келеді. Бұл 

Архимед Бегежанұлына бірден 

ұнамай қалды.

–  Егер  сіздер  бағаны  ша-

рықтатсаңыздар, әрине, шығынға 

батпай  қайтесіздер?!  Ешкімде 

өнімдеріңізді алмайды. Қазіргі на-

рықтағы тұрғын үйдің әр шаршы 

метріне 100 мың теңгеден келеді. 

Астана, Ақтөбе, Орал қалаларын-

да дәл осыған ұқсас жобалар бар. 

Олармен байланысып, тәжірибе 

алмастыңыздар ма? Комбинатта 

бәрі  жақсы,  заманауи  техноло-

гиямен жарақтанған. Бірақ стра-

тегиялы жоспар жоқ, – деп сын 

айтқан өңір басшысы комбинат-

ты не үшін тұрғызғанын, оның өз 

бағыты айқын еместігін ескертті.

Әрине,  халыққа  қолжетімді 

бағаға  баспана  керек.  Өнімінің 

құны шарықтаса, оны кім сатып 

алмақ?!  Мұны  кәсіпорын  жа-

дынан шығарып алғанға ұқсайды. 

Әрі кетсе, комбинаттың енді екі 

айға жетер-жетпес жұмыс істей-

тін жағдайы қалыпты.

Келесі  нысан  –  «ЕвразКас-

пианСталь»  ЖШС-не  барғанда 

өңір  басшысы  кәсіпорынның 

қазіргі  қарқынына  көңіл  аудар-

ды. Зауыттың негізгі бәсекелес-

тері – көршілес Ресейдің Челябі 

қаласындағы  «Мечел»,  Павло-

дардағы «Кастинг», Қарағанды-

дағы «АрселорМиталл» сияқты 

кәсіпорындар.  Бірақ  соған  қа-

рамай  «ЕвразКаспианСталь» 

биылғы  жылы  біраз  жетістікке 

жетіп  отыр.  Үстіміздегі  жылы 

өтетін Қазақстан Республикасы 

Президентінің «Алтын сапа» сый-

лығына үміткер.

Сондай-ақ,  Архимед  Беге-

жанұлы  «СарыарқаАвтоПром» 

ЖШС-де де болып, машина құрас-

тыру  бойынша  елімізде  белді 

кәсіпорынға айналған нысанның 

тыныс-тіршілігімен де танысты.

СурЕТТЕ: өңір басшысы үй 

құрылысы комбинатында.

Суретті түсірген автор.

Елордадағы жәрмеңкеге қатысады

Облыста. Астана қаласында Қостанай облысының ауыл 

шаруашылығы тауар өндірушілерінің жәрмеңкесі өтеді. Оған 

Тобыл өңірінен 8 кәсіпорын қатыспақ.

Елордадағы Қостанай облысының ауыл шаруашылығы та-

уар өндірушілерінің жәрмеңкесі 17-18 қазанға жоспарланған. 

Жәрмеңкеде 70 тонна азық-түлік сатылымға шығады. Соның 

ішінде, сүт, макарон, ұн, шұжық, кондитерлік өнімдер және 

сұйық май бар. 

Облысқа қарасты 14 аудан мен екі қаладан 120 шаруашылық 

субъекті өз өнімдерін ұсынады. Қостанайда жасалған азық-

түлік тауарларының бағасы базар нарқынан 15-30%-ға төмен. 

Корей көркем фильмдері тегін көрсетіледі

Қостанай. Қазақстанда бір ай бойы «Корей мәдениеті айы» 

өтеді. Соған байланысты Қостанайдағы «Қазақстан» кинотеа-

тры қазанның 31-і мен 1-қараша аралығында корей киносының 

фестивалі мәре алмақ. Экранда тек корей киноматографиясы-

ның озық туындылары көрсетіледі. Киноға кіру тегін болмақ. 

Әуежай директорының үйіне ұры түсті

Қостанай. Әуежай директоры Юрий Кимнің үйінен 29 мил-

лион теңгенің мүлкі ұрланды. Ұрылар үй есігін бұзып кірген. 

Қолды болған бұйымдардың ішінде неке жүзігі, ақ алтыннан 

жасалған сырға, лағыл тасты әшекей бұйымдар бар. Бұған қоса 

сейфтен 30 мың доллар, 5 мың евро және 5 миллион теңге ақша 

ұрланған.Жаңа қазандықтар орнатылады

Ұзынкөл. Аудандағы Федоров орта мектебіне жаңа модуль-

дік қазандық орнатылады.  КВСрд-0,3 деп аталатын  жаңа қа-

зандықты орнатып жатқан учаске бастығы Н. Ростовцевтың ай-

туынша,  басқа қазандықтардан айырмашылығы – қуаттылығы 

мен  үнемділігінде.

Оған жағатын  тас көмір мөлшері бірнеше есе аз кетеді. 

Нәтижесінде бюджеттік қаражатты үнемдеуге болады. Қазан-

дық  толық автоматтандырылған. Екі жұмысшы істейді. Қазан-

дық мектептің ішінде емес, ғимараттан 50 метр қашықтықта 

орналасады. Ал, басқару жүйесі  мектеп ішінде болады. Осын-

дай қазандықтар  ауданның тағы 10 мектебінде орнатылады 

деп жоспарлануда.Аурухана ауыр халде

Лисаков. Қалалық аурухананың медициналық техникасы-

ның 38%-ға жуығының тозығы жеткен. Жаңа жабдыққа мұқтаж. 

Басты қажетті құрылғы – кардиологиялық және гинекологиялық 

тетікті УДТ, спирограф. Мәйітхана, инфекциялық бөлімше, ас 

әзірлейтін бөлік, тұрақ және жертөлелер дереу жөндеуді қажет 

етіп тұр. Әлем чемпионатынан жүлделі оралды

Қарабалық. «Nomad MMA» тұжырымы бойынша ережесіз 

жекпе-жектен Қарағанды облысында өткен әлем чемпионатында 

Тимур Әлімжанов қола жүлдеге ие болды. Өңірлік «Black Fish» 

клубының намысын қорғаған жерлестер ішінде Тимурдың ғана 

жұлдызы жанды. Әр елдің атақты спортшылары күш сынас қан 

байрақты бәсекеде облыс командасының қоржынын майлады. 

Ол – аудан орталығындағы №1 орта мектептің оқушысы.


Каталог: wp-content -> pdf -> 2015
2015 -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2015 -> Ќалалыќ балалар шыѓармашылыѓы ‰йіне жиналѓан м‰мкіндігі шектеулі жандардыњ санында шек болмады. Бєрі де кезінде
2015 -> 5 маусым 2015 ж жұма
2015 -> 26 маусым 2015 ж жұма
2015 -> №96 (18305) 28 тамыз 2015 ж ж±ма конституцияѓА – 20 жыл
2015 -> Сәлім меңдібай құрметті оқырман! Сіздің қолыңыз­ дағы Қостанай облыстық «Қостанай таңы»
2015 -> Қар жамылып ана құм, мына құм да, Іші толған сайлардың, жырының да
2015 -> №149 (18358) 25 желтоќсан 2015 ж ж±ма
2015 -> 8 қыркүйек 2015 ж сейсенбі


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет