4 апта 40сұрақ Q=∆U формуласы сәйкес келеді +изохоралык процестің жылулық эффектісі Формуласы арқылы анықтауға болады: dS=nr in V2/V1 = nr in P1/P2бет23/146
Дата26.04.2022
өлшемі2.71 Mb.
#32327
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   146
38.Плазмолиз- бұл:Осмостық қысымы жоғары ерітіндіге эритроцитті салғанда байқалатын құбылыс

39.Теңіз суында жүзу кезінде көздің аздап ауыруы және қызаруы келесі себептерден туындайды: көз алмасынан су осмосы

40.Егер рН 3-ке тең болса: pOH=11

41. Аналитикалық (жалпы) концентрация (с) және активтілік (а) арасындағы тәуелділік: c=a/γ

42. Плазмадағы рН мәні қалыпты жағдайда: 7,4

43. Осмостық қысым қай ерітіндіде көбірек болады? С(NaCl) = 0,5 моль/л

44. Дәрілік заттардың изотондық концентрациясын есептеуге болады: Раульдің екінші заңы бойынша

45. Келесі қасиеттер коллигативті қасиеттерге жатады: а)рН ерітінділері.; б)ерітінділердің буферлік сыйымдылығы ; в) осмостық қысым ; г) ерітінділердің иондық күші; д) еріткіштің қаныққан буының ерітіндіге түсіретін қысымы; е) ерітінділердің қату және қайнау температурасы в,д,е

46. Изотоникалық коэффициент болуы мүмкін: 1-ден көп, бірақ иондар саны аз

47. Құрамында 0,01 моль / л Ca (NO3) 2 және 0,01 моль / л CaCl2 бар ерітіндідегі иондық күшті есептеңіз. 0,06

48. Эбулиоскопиялық тұрақты Е: 1000 г еріткіште 1моль еріген зат бейэлектролит болғандағы ерітіндінің қайнау температурасының жоғарылауы

49. Буферлі жүйелер құрамына қарай қалай бөлінеді? қышқылдық,негіздік,амфолиттік

50. Депрессия деген не? ерітінді бетіндегі еріткіштің қаныққан бу қысымының салыстырмалы төмендеуі еріген заттың мольдік үлесіне тең

51. Тепе-теңдік жағдайында тура және кері бағытта жүретін таза заттың кристалдық модификациясының өзара ауысуы қалай аталады энантроптық

52. Бірфазалы біркомпоненті жүйелерде еркіндік дәрежесіне тең: 2

53. Гетерогенді жүйеде фазалар саны (f): ф>1

54. Екіфазалы екі компонентті жүйелерде еркіндік дәрежесі нешеге тең: 1

55. Идеал жүйеде еріген заттың тәжірибе жүзінде табылған молекулалық массасы: формулалық мәніне тең

56. Плазма мен эритроциттердегі буферлік жүйе дегеніміз не? протеин

57. Ерітіндінің қайнау температурасын өлшеуге негізделген талдау әдісі қалай аталады: эбулиометрия

58. Жоғары осмостық қысымның әсерінен жасушаның осмотикалық серпімділік күйі аталады:Тургор

59. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі тепе-теңдік қысымның температураға тәуелділігін сипаттайды:бір компонентті бір фазалы жүйе

60. Ерітіндінің бастапқы қайнау температурасы мен тұрақты қысымдағы еріткіштің қайнау температурасын салыстыруға негізделген, сұйытылған ерітінділерді зерттеу әдісі қалай аталады Эбулоскопия

61. Қандай ерітінді қанға изотониялық болып табылады:0,9%-дық(NaCl),

62. Таза еріткішпен салыстырғанда ерітіндіде:қату температурасы төмендейді

63. Оствальдтың сұйылту заңының матемикалық теңдеуі:Кд = α2 С(X)

64. Ерітіндінің осмостық қысымы есептеледі: π = (m/M)*V*RT

65. Ерітіндінің иондық күші мына формуламен анықталады: I = ½ Σ Ci Zi2.

66. Плазмолиз- бұл: Осмостық қысымы жоғары ерітіндіге жасушаны салғанда оның жиырылуы

67. Теңіз суына шомылғанда көздің қызарып, аздаған ауру белгілерінің сезілуі байланысты: көз алмасынан судың осмосына

68. Егер 2 литр суда 2 моль фруктозаны ерітсе, судың қату температурасы қалай өзгереді? Судың криоскопиялық константасы 1.860: 86 градусқа азаяды

69. "Қышқыл-негіздік"әсерлесу кезінде протондар қосып алатын заттар қалай аталады негіздер

70. Қышқылдар мен негіздердің электронды теориясы (Г. Льюис): қышқыл-негіз реакцияларында донор-акцептор өзара әрекеттесуі жүреді

71. Протолиттік теорияға сәйкес негіздер деген: Қышқыл-негіздік әсерлесу кезінде протондарды қосатын заттар

72. Еріген заттың молярлық массасын криоскопиялық анықтау үшін келесі қатынастар қолданылады:Тқату = Кm2

73. Тамыр ішілік дәрі ретінде қолданылатын дәрілік заттың ерітіндісі қан плазмасына (көз жас сұйықтығы) қатысты болуы керек:изотондық

74. Компоненттің ликвидус қисығы дегеніміз:оның қоспадан cұйықтыққа түсу қисығы

75. Бейэлектролит ерітінділер:қант, глицерин,бензол

76. Тепе-теңдік күйіндегі жүйе: 2SO2(г)+O2(г)=2SO3(г) гомогенді

77. Ерітіндінің қату температурасы байланысты:еріген заттың концентрациясына

78. Сұйылтылған FeCl3 ерітінділерінде изотоникалық коэффициент ішіндегі мәндерді қабылдайды: 3 < i < 4

79. Изотондық ерітінділер дегеніміз бірдей ерітінділер: осмостық қысым

80. Еріткіштің қайнау температурасы тәуелді:еріткіштің қаныққан буының ерітіндіге түсіретін қысымы

81. Егер ұсынылған стехиометриялық реакция теңдеуі 2CO +O2=2CO2 механизміне сәйкес келсе, онда реакция молекулалығы тең болады:3

1)Ерітінділерді сұйылту кезінде күшті және әлсіз электролиттердің эквивалентті электрөткізгіштігі қалай өзгерді: өседі

2)Иондық тасымалдау саны қалай аталады: электролит катионы мен анионы белгілі бір уақыт аралығында қткізген электр энергиясының мөлшері

3)Кольраштың бірінші заңы қолданылады: күшті электролиттердің концентрлі ерітінділері үшін

4)Меншікті кедергі: электролит ерітіндінің табиғатына байланысты

5)Кондуктометриялық титрлеудің артықшылығы: түрлі түсті және лайланған ерітінділерді зерттеуге болады

6. Диссоциация тұрақтысы неғұрлым үлкен болса, онда:көбірек диссоциацияланған қышқыл

7. Кондуктометрлік ұяшық константасын анықтайтын формула:K =RKCl ∙ ϰӕKCl

8. Диссоциациялану дәрежесі- бұл эквивалентті электрөткізгіштіктің шекті электрөткізгішке қатынасы:әлсіз электролиттер үшін

9. Кедергіге кері мән: электрөткізгіштік

10. Концентрацияның артуымен меншікті электрөткізгіштік: өседі

11.Шексіз сұйылту кезінде сулы электролит ерітіндісінің эквивалентті электрөткізгіштік тең болады:

+шекті иондық қозғалғыштардың қосындысына

12. Электролиттер дегеніміз:+иондардан түзілген заттар

13. Фарадей санының өлшемі:+Кл/моль

14. Электролиттің электрлік өткізгіштігі  (λ∞ ) тәуелді:+ерітіндідегі электролит иондарының қоғалу жылдамдығына

15. NH4Cl тұзындағы NH4+ тасымалдау саны 0,488 құрайды. Тасымалдау саны Cl- қа Кондуктометрлік ұяшық константасын анықтайтын формула:ндай?+0,512

16.Меншікті кедергіні анықтайтын формула:ρ=RS/l

17. Диссоциация дәрежесі қалай аталады:иондарға диссоциацияланатын молекулалар санының еріген электролит молекулаларының жалпы санына қатынасы

18. λс=λ∞-A түбір астында С теңдеуі түбір астындағы концентрацияға ... :сызықты тәуелді

19. Әлсіз электролиттер үшін диссоциациялану константасы анықталады:Оствальдтың сұйылту заңымен

20. Кондуктометриялық титрлеуде индикатор болып табылады:электрөткізгіштік

21. Кондуктометриялық титрлеу әдісінің кемшілігі:төмен селективтілігі

22.Кондуктометрия әдісі ... негізделген: ерітіндінің өткізгіштігін өлшеуге

23.Электролиттің электрлік өткізгіштігі (λ∞ ) шегіне жетеді: сұйық ерітінділерде

24. электрондардың қозғалуы нәтижесінде өткізетін өткізгіштер: Металдар

25. екінші заңы мына концентрациялар үшін жарайды: 0-0,003 г/экв·л

26. емес жауапты табыңыз: Тура кондуктометрия әр түрлі физика- химиялық шамаларды әр түрлі температурада электрөткізгіштігін өлшеуге негізделген әдіс

27.Электрөткізгіштіктің электролит концентрациясына тәуелділігінен катиондар мен аниондардың қозғалысының абсолюттік жылдамдығы қалай өрнектеледі: Uk+Ua=χ*1000/ C*F

28.Электролиттердегі электр өткізгіштігінің физикалық табиғаты қандай?Иондық

29.Күшті электролиттер үшін электрөткізгіштік коэффициенті былай өрнектеледі:fλ=λ/ λ∞

30.Кольрауштың екінші заңы әлсіз электролиттер үшін қолданылмайды, себебі:Олардың толық диссоциациясы өте төмен концентрацияларды жүреді

31.Электрөткізгіштіктің нақты өлшем бірлігі қандай. См·м-1

32.Температураның жоғарылауымен электролит ерітіндінің электр өткізгіштігі ...жоғарылайды

33.Электролиттердің диссоциациялану дәрежесін, ерітіндінің концентрациясын анықтап береді:Тікелей кондуктометрия+++

34.Ерітіндіні сұйылту артқан сайын:Молярлы электөткізгіштік артады+++

35.Иондардың неғұрлым заряды жоғары немесе радиусы аз болған сайын:Иондардың қозғалғыштығы аз+++

36.Молярлық электрөткізгіштік анықталады:λc=χ*1000/C+++

37.Дұрыс емес жауапты табыңыз:Кондуктометрлік титрлеу өте әлсіз қышқылдар мен әлсіз негіздердің тұздарын талдауда қолданылмайды+++

38.Тұрақты кондуктометриялық ұяшық … есептеуде қолданылады: меншікті электрөткізгішті

39. Молярлық электрөткізгіштіктің өлшем бірлігі қандай: См·м2·моль-1

40. Электролит ерітіндісінің нақты электрөткізгіштігі деп аталады (егер ол См·м-1-де көрсетілсе): электродтар арасында 1 м қашықтықта және 1 м2 алаңда орналасқан ерітінді бағанының электр өткізгіштігі

41. Сулы электролит ерітіндісінің баламалы электрөткізгіштігі максимумға тең: шексіз сұйылту кезінде

42. Екі жеке зарядталған ионға диссоциацияланатын күшті электролит ерітіндісі үшін Кольрауш иондарының тәуелсіз қозғалысының теңдеуі келесі түрге ие: λ∞=λk+λa

43. Күшті электролит ерітіндісі үшін шекті эквивалентті электрөткізгіштікті анықтаған кезде, Кольрауш заңының түрі болады: λ=λ∞-A түбір асты С

44.Ерітінділерді сұйылту кезінде күшті және әлсіз электролиттердің эквивалентті электр өткізгіштігі қалай өзгереді:Кемиді

45. Шексіз сұйылту кезінде эквивалентті өткізгіштік өрнектеледі: λ∞ = λ+ + λ-

46.Электрөткізгіштік коэффициенті – бұл эквиваленттік электрөткізгіштің шекті электрөткізгішке қатынасы:күшті электролиттер үшін

47.Электрөткізгіштікті өлшеудің қосымша әдісі:жанама кондуктометрия

48.Кондуктометриялық әдіспен анықтайды:ерітіндідегі аз еритін заттардың санын

49.Электролиттер- бұлар:1 текті өткізгіштіктер

50.Кондуктометриялық титрлеуде координата тұрғызғанда, график бойынша эквиваленттік нүктені табады:меншікті электрөткізгіштік- титрант көлемі

1) Молекулалар санының азаюы: активтендіру энергиясын арттырады

2) Ферменттерді бейорганикалық катализаторлардан ажырататын сипаттамалық белгілер:рН физиологиялық диапазоны

3) Михаэлис-Ментен теңдеуінде реакцияның максималды жылдамдығы сипатталады: субстраттың жоғары концентрациясында

4) Протеаза ферменті ыдыратады: протеиндерді

5) Ферментативті реакциялар кезінде ферментттер қатысады: аз мөлшерде

6) Ферменттің 1 субстратқа айналуы болып табылады:Жоғары спецификалық

7. Апофермент - бұл: екі компонентті ферменттердің аминқышқылдық ақуыздық бөлігі

8. 1 моль сахароза ферменті 1000 моль қызылша қантын ыдырата алады: 1 сек

9. Михаэлис-Ментен теңдеуі қолданылады: ферментативті процестің бастапқы кезеңіне дейін

10. Ферменттің тұрақты концентарциясы субстарт мөлшерінің жоғарылауымен реак жылд: өседі, содан кейін тұрақты болып қалады

11. Қайтымды активтендіру аймағында pH: pH=5-8

12.Михаэлис тұрақтысының kм физикалық мәні неде: kм саны жағынан реакция жылдамдығы максимумның жартысына тең болатын субстрат конценнтрациясына тең

13.Реакция жүруін шектейтін фактор-бұл..... түзілуі болып табылады: фермент-субстрат кешені

14.Ферменттерге тән: спецификалық қасиеттер

15.Қан плазмасындағы ферменттің белсенділігі: ХБ/л

16.Күрделі ферменттердің белсенді орталығы мыналардан қалыптасады: бірнеше аминқышқылдары мен ақуыз емес компоненттердің қалдықтарынан

17. Ферменттер-бұл:

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   146
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет